Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 13 Αυγούστου 2022

Συντάκτες: Χριστοδουλιάς Ι., Τεχνικός Γεωλόγος M.Sc., ΚΕΔΕ, Αγορογιάννη Ν., Γεωλόγος - Γεωφυσικός D.E.A., ΚΕΔΕ, Κωσταντινίδης Χ., Τεχνικός Γεωλόγος, M.Sc., ΚΕΔΕ

Στην παλαιότερη αυτή εργασία (1987) γίνεται μια προσπάθεια πρώτης επεξεργασίας και αξιολόγησης των στοιχείων που αφορούν τις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των φυσικών αδρανών για σκυρόδεμα. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώθηκαν με τη βοήθεια των περιφερειακών εργαστηρίων του ΥΠΕΧΩΔΕ από δόκιμες και δείγματα προερχόμενα από όλη την Ελλάδα.

Αρθρα σχετικά με το παρόν που έχουν αναρτηθεί στο www.e-archimedes.gr :

Δοκιμές αδρανών υλικών και μέθοδοι ελέγχου

Επισήμανση: τα αδρανή υλικά των δομικών έργων πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν σήμανση CE!

Κατάλογος Ευρωπαϊκών Προτύπων δοκιμών και ελέγχων αδρανών και σκυροδέματος

Η ποιότητα των αδρανών υλικών

Α∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ Χριστοδουλιάς Ι. Αγορογιάννη Ν. Κωσταντινίδης Χ.Τεχνικός Γεωλόγος M.Sc. ΚΕ∆Ε Γεωλόγος - Γεωφυσικός D.E.A. ΚΕ∆Ε Τεχνικός Γεωλόγος M.Sc. ΚΕ∆ΕΣΥΝΟΨΗ Στην εργασία αυτή γίνεται µια προσπάθεια πρώτης επεξεργασίας και αξιολόγησης των στοιχείων που αφορούν τις φυσικές και µηχανικές ιδιότητες των φυσικών αδρανών για σκυρόδεµα. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώθηκαν µε τη βοήθεια των περιφερειακών εργαστηρίων του ΥΠΕΧΩ∆Ε από δόκιµες και δείγµατα προερχόµενα από όλη την Ελλάδα. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων που συγκεντρώθηκαν από τις δόκιµες έλεγχου, βοήθησε τόσο σε µια οµαδοποίηση κατά µείζονες περιφέρειες και ζώνες όσο και στη διαµόρφωση προτάσεων για νέες δόκιµες έλεγχου καταλληλότητας αδρανών σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές.1.ΕΙΣΑΓΩΓΗΤα αδρανή υλικά που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή σκυροδέµατος στην Ελλάδα, σπάνια αποτελούν αντικείµενο σωστής και σε βάθος έρευνας και µελέτης. Οι δηµόσιοι φορείς που ασχολούνται µε το συγκεκριµένο αντικείµενο είναι το ΚΕ∆Ε και και τα Περιφερειακά Εργαστήρια ∆ηµόσιων Έργων που ελέγχουν φυσικές και µηχανικές ιδιότητες πετρώµατος, το ΙΓΜΕ που ελέγχει χηµική σύσταση και πετρογραφική ανάλυση, το Υπουργείο Βιοµηχανίας – Ενέργειας και Φυσικών Πόρων που έχει το µητρώο λατοµείων και τον καθορισµό των νέων λατοµικών ζωνών. Γεγονός όµως είναι ότι δεν υπάρχει σωστή ερευνά για νέες πήγες αδρανών, δεν γίνεται σωστή κοιτασµατολογική µελέτη σε κλίµακα 1:500 και δεν εξετάζονται τα προβλήµατα στο περιβάλλον. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι για δεκάδες χρόνια η εκµετάλλευση των αδρανών γινόταν εκεί µόνο που οι πήγες είναι εµφανείς και έχουν εύκολη πρόσβαση. Τα προφανή όµως κοιτάσµατα αρχίζουν και σπανίζουν για τους παρακάτω λόγους: α. β. γ.Υπάρχει ευαισθητοποίηση του κόσµου σε προβλήµατα περιβάλλοντος. Τα αποθέµατα κοντά σε µεγάλες πόλεις εξαντλούνται. Λόγω κανονισµών αυξάνεται η απαίτηση για καλύτερη ποιότητα αδρανών.2.ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΌλη η εργασία µεθοδεύτηκε στα παρακάτω στάδια για την καλύτερη παρουσίαση των αποτελεσµάτωνστην ανακοίνωση αυτή.2.1. Συγκέντρωση στοιχείων. Με πρωτοβουλία και συντονισµό από το ΚΕ∆Ε, ζητήθηκαν πληροφορίες και στοιχεία από τα Περιφερειακά εργαστήρια του ΥΠΕΧΩ∆Ε, σχετικά µε τον έλεγχο αδρανών από τα λατοµεία της περιοχής ευθύνης κάθε εργαστηρίου. Σε αυτή την ενέργεια ανταποκρίθηκε το 90% των ΠΕ∆Ε και απέστειλαν σχετικά στοιχεία. Επίσης συγκεντρώθηκαν και ταξινοµηθήκαν όλα τα διαθέσιµα στοιχεία από περιοχές της αρµοδιότητας ΚΕ∆Ε.1/7 2.2. Επεξεργασία στοιχείων. Αρχικά έγινε επιλογή των αποτελεσµάτων µε βάση τις απαιτήσεις όπως αυτές περιγράφονται στον κανονισµό τεχνολογίας σκυροδέµατος (ΚΤΣ 1985). Στη συνεχεία τα στοιχεία που αναφέρονται στις δοκιµές για την καταλληλότητα του αδρανούς, πινακοποιήθηκαν και στη συνεχεία έγινε στατιστική επεξεργασία και διαχωρισµός κατά Νοµό, (Σχήµατα 1 και 2, Πίνακας 1).Σχήµα 1.Σχέση τιµών Los Angeles και Υγρασίας Απορρόφησης. 1. Αττική, 2. Τρίκαλα, 3. Μεσσηνία, 4. Φθιώτιδα, 5. Κορινθία, 6. Πρέβεζα, 7. Γιάννενα, 8. Κέρκυρα, 9. Μαγνησία, 10. Χανιά.Σχήµα 2.Σχέση µονοαξονικής αντοχής και Los Angeles. 1. Αττική, 2. Τρίκαλα, 3. Λέσβος, 4. Λάρισα, 5. Κορινθία, 6. Χίος, 7. Ρέθυµνο, 8. Λασίθι, 9. Μαγνησία, 10. Χανιά, 11. Ζάκυνθος, 12. Σάµος, 13. Έδεσσα, 14. Χαλκίδα, 15. Άµφισσα, 16. Κιλκίς.2/7 Σχήµα 3.Ιστόγραµµα παιπάλης λατοµείων Ελληνικού χώρου.ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Αποτελέσµατα δοκιµών για αδρανή (στοιχεία ΠΕ∆Ε)3/7 Όπως φαίνεται στο σχήµα 3, από το σύνολο των κοκκοµετρικών αναλύσεων που έγιναν σε δείγµατα Ελληνικών λατοµείων, το 24% περιέχει ποσοστό παιπάλης µεγαλύτερο ή ίσο µε 16%. Αυτό σηµαίνει ότι ένα (1) στα τέσσερα (4) λατοµεία παράγουν άµµο που είναι εκτός προδιαγραφών του νέου Κανονισµού Σκυροδέµατος. Για να γίνει αντιληπτή η αξία του ιστογράµµατος σηµειώνεται ότι προέρχεται από πενήντα πρόσφατες κοκκοµετρικές αναλύσεις όπως αυτές σταλθήκαν από δέκα ΠΕ∆Ε, δηλαδή πέντε (5) αναλύσεις ανά εργαστήριο. Από τα διαθέσιµα στοιχεία µε κριτήριο σύγκρισης τις τιµές που αναφέρονται σε δοκιµές αντοχής σε Τριβή και Κρούση (Los Angeles τεστ), έγινε προσπάθεια για την οµαδοποίηση των αποτελεσµάτων πολλών λατοµείων του Ελληνικού χώρου. Έτσι µπορεί να θεωρήσει κανείς ότι η Ελλάδα διαιρείται σε 5 µείζονες περιφέρειες, στις οποίες τα υλικά που χρησιµοποιούνται για παραγωγή αδρανών σκυροδέµατος, παρουσιάζουν σχετική οµοιοµορφία στη διακύµανση των τιµών της δοκιµής Los Angeles, (Πίνακας 1).Αυτές οι γεωγραφικές περιφέρειες είναι οι ακόλουθες : Περιφέρεια 1 : Θράκη ΉπειροςLos Angeles = 26-30 Los Angeles = 25-29Περιφέρεια 2 : Στερεά ΘεσσαλίαLos Angeles = 22-30 Los Angeles = 23-31Περιφέρεια 3 : Πελοπόννησος ΚρήτηLos Angeles = 24-33 Los Angeles = 29-34Περιφερεια 4 : ΜακεδονίαLos Angeles = 22-36Περιφέρεια 5 : Επτάνησα ∆ωδεκάνησαLos Angeles = 23-35 Los Angeles = 23-353.ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΩΝ Α∆ΡΑΝΩΝ - ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣΕπειδή τα αδρανή καταλαµβάνουν περίπου το 75% κάθε κυβικού µέτρου σκυροδέµατος, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη δειγµατοληψία, την επιλογή και τις δοκιµές ελέγχου καταλληλότητας πετρώµατος. Γενικά για τον προσδιορισµό θέσεων νέων δανειοθαλάµων ή εγκατάσταση νέου λατοµείου, είναι απαραίτητη η λεπτοµερής τεχνικογεωλογική έρευνα, η αντιπροσωπευτική δειγµατοληψία, η διερεύνηση για οδική πρόσβαση, η µελέτη επιπτώσεων στο περιβάλλον, καθώς και σειρά γεωτρήσεων για ογκοµέτρηση υλικού και πετρογραφική ανάλυση πετρώµατος. Ειδικότερα για τον προσδιορισµό των φυσικοχηµικών αλλοιώσεων που πιθανώς προϋπάρχουν στη βραχοµάζα, είναι σηµαντικό να γίνουν και χηµικές αναλύσεις διότι αυτά που ονοµάζουµε στη χωρά µας αδρανή υλικά δεν αποτελούν "νεκρά στοιχεία". Στην πραγµατικότητα µεταφέρουν µαζί τους σαν γονίδια πολλές ιδιότητες του µητρικού πετρώµατος. Οι ιδιότητες αυτές εκδηλώνονται µόλις τα αδρανή έρθουν σε επαφή µε το µίγµα τσιµέντο-νερό-βελτιωτικό. Η εκδήλωση και η ένταση των φυσικών, χηµικών ή θερµικών αντιδράσεων, µπορεί ανάλογα να αυξήσει ή να µειώσει τη δοµική συµπεριφορά ή την ανθεκτικότητα (durability) του σκυροδέµατος σε εξωγενείς παράγοντες. Στους Πίνακες 2 και 3 φαίνεται η αλληλοεπίδραση των ιδιοτήτων του αδρανούς και του νωπούσκληρού σκυροδέµατος.4/7 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : Αλληλεπίδραση αδρανών και νωπού σκυροδέµατοςΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Αλληλεπίδραση ιδιοτήτων σκληρυµένου σκυροδέµατος και αδρανών5/7 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ Α∆ΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ4.Στον παρακάτω Πίνακα 4 φαίνονται µερικές από τις κύριες δοκιµές για αδρανή σκυροδέµατος, που ακολουθούνται διεθνώς. Κατά τα λοιπά ισχύουν ότι λέει ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος ( Κ.Τ.Σ.) σε συνδυασµό µε ΕΛΟΤ 408. Πίνακας 4 : ∆ιεθνής πρακτική για τα αδρανή σκυροδέµατος. ∆ΟΚΙΜΗ 1. πετρογραφική ανάλυση 2. διαβάθµιση κόκκων 3. ειδικό βάρος 4. υδροαπορροφηση 5. δείκτης elongation 6. δείκτης flakiness ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 1. αντίσταση σε κρούση (AIV) 2. αντίσταση σε θραύση (ACV) 3. 10% λεπτόκκοκα 4. απότριψη ( Los Angeles ) ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 1. υγεία αδρανών 2. οργανικές προσµίξεις 3. περιεκτικότητα σε θείο 4. περιοκτικότητα σε χλώριοΜΕΘΟ∆ΟΣ ASTM C 295 BS 812-part 103 BS 812-part 2 BS.812-part 109 BS 812-part 105 BS.812-part 105ΤΙΜΕΣ EN 932-3 EN 933-1 EN 1097-3 ΕΝ 1097-6 EN 933-4 EN 933-3BS 812-part 112 BS 812-part 110 BS 812-part 111 ASTM C 131EN 1097-2 ΕΝ 1097-2 EN 1097-2 EN 1097-8κάτω από 45%BS 812-part 121 ASTM C 131 BS 812-part 118 BS 1377EN 1367-2 --EN 1744-5κάτω από 50%κάτω από 2% κάτω από 20% κάτω από 35%κάτω από 20%κάτω από 0,4% κάτω από 0,05%ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ5.Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά τα συµπεράσµατα που βγήκαν από την εργασία αυτή: 5.1. Από την επεξεργασία των συγκεντρωθέντων αποτελεσµάτων διαπιστώθηκε ότι δεν γίνονται οι ίδιες δοκιµές έλεγχου των αδρανών σε όλα τα Π.Ε.∆.Ε. Πιο συγκεκριµένα, από το συνολο των 52 νοµών της χώρας, : • • • • •δόκιµη Los Angeles γίνεται σε 47 εργαστήρια. δοκιµή υγείας γίνεται σε 34 εργαστήρια. δοκιµή ειδικού βάρους γίνεται σε 34 εργαστήρια. δοκιµή υδατοαπορρόφησης γίνεται σε 19 εργαστήρια. δοκιµή µονοαξονικής θλίψης γίνεται σε 11 εργαστήρια.5.2. Από το σχήµα 1 φαίνεται ότι παρά τη διασπορά των αποτελεσµάτων λόγω διαφορετικής γεωγραφικής προέλευσης των δειγµάτων, υπάρχει µια σαφής τάση αύξησης της υγρασίας απορρόφησης ανάλογη µε την αύξηση της τιµής του Los Angeles. 5.3. Από τον πίνακα 1 φαίνεται σαφώς ότι από τις δοκιµές υγείας που έγιναν, οι τιµές κυµαίνονται κάτω του 10% ( εκτός από Ζάκυνθο και Κεφαλονιά ). Αυτό ενδεχόµενα σηµαίνει οτι οι Ελληνικοί ασβεστίλιθοι είναι αµθεκτικοί στην παγοπληξία καθότι η δοκιµή αυτή αναπαριστά την φθορά του πετρώµατος απο τον παγετό. 5.4. Για την επιβεβαίωση της διαφαινόµενης σχ’εσης µεταξύ της ποιότητας των αδρανών σκυροδέµατος και της γεωλογίας της περιοχής προέλευσης, χρειάζεται προφανώς περαιτέρω έρευνα.6/7 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Οι συγκραφεις εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς τους προισταµένους και προσωπικό των ΠΕ∆Ε, για τη συγκέντρωση και αποστολή των αποτελεµάτων εργαστηριακού ελεγχου λατοµείων. Τους κ.Λαγγιώτη και Σπηλιοτόπουλο διοτι πολλα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει στο ΚΕ∆Ε, χρησιµοποιήθηκαν στην εργασία αυτή. Επισης το Υπουργείο Βιοµηχανίας για την προσφορα στοιχείων απο τις Λατοµικές ζώνες που ερευνά.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σπηλιωτόπουλος και Μαρσέλος.Ν, (1985): Τεχνικές σηµειώσεις για την εφαρµογή του νέου Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος. ∆ελτιο ΚΕ∆Ε, τ. 3-4, Ιουλιος -∆εκεµβρ., σελ.51-57. GOSWANI, S.C., (1984): Influence of soundness and abrasion resistance of road surface aggregates. Bull. I.A.E.G., No.30, pp.59-61.7/7
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.