Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ης Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς («κανονισμός IMI»)

L 354/132ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης28.12.2013ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς («κανονισμός IMI») (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2)Στην ανακοίνωσή της, της 27ης Οκτωβρίου 2010 με τίτλο «Πράξη για την ενιαία αγορά, Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης «Μαζί για μια νέα ανάπτυξη», η Επιτροπή επισήμανε την ανάγκη εκσυγχρονισμού της ενωσιακής νομοθεσίας σε αυτόν τον τομέα. Στις 23 Οκτωβρίου 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του υποστήριξε τον εν λόγω εκσυγχρονισμό και ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για την αναθεώρηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ μέχρι το τέλος του 2012. Στο ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (2005/36/ΕΚ) (5), το Ευρω­ παϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε επίσης την Επιτροπή να υποβάλει μια πρόταση. Η Έκθεση 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ της 27ης Οκτωβρίου 2010 με τίτλο «Άρση των εμποδίων στα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ» υπογραμμίζει την ανάγκη ελάφρυνσης του διοικητικού φόρτου που σχετίζεται με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.(3)ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,Οι συμβολαιογράφοι που διορίζονται με επίσημη πράξη της Διοίκησης πρέπει να αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, λόγω των ειδικών και διαφορετι­ κών καθεστώτων που ισχύουν στα επιμέρους κράτη μέλη όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα και την άσκησή του.(4)Προκειμένου να ενισχυθεί η εσωτερική αγορά και να προα­ χθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών, με την παράλληλη διασφάλιση αποτελεσματικότερης και διαφανέ­ στερης αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων μια ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα θα εξασφάλιζε προστι­ θέμενη αξία. Συγκεκριμένα, η εν λόγω ταυτότητα θα ήταν χρήσιμη για τη διευκόλυνση της προσωρινής κινητικότητας και της αναγνώρισης δυνάμει του αυτόματου συστήματος αναγνώρισης, καθώς και για την προώθηση μιας απλουστευ­ μένης διαδικασίας αναγνώρισης στο πλαίσιο του γενικού συστήματος. Σκοπός της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτό­ τητας είναι η απλούστευση της διαδικασίας αναγνώρισης και η εξασφάλιση πλεονεκτημάτων σε επίπεδο κόστους και λει­ τουργίας από τα οποία θα ωφεληθούν οι επαγγελματίες και οι αρμόδιες αρχές. Ως προς την καθιέρωση ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις του οικείου επαγγελματικού κλάδου ενώ της καθιέρωσης θα πρέπει να προηγείται αξιολόγηση της καταλληλότητας της για τον οικείο κλάδο και του αντί­ κτυπού της στα κράτη μέλη. Η αξιολόγηση θα πρέπει να διενεργείται από κοινού με τα κράτη μέλη, εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα πρέπει να εκδίδεται κατόπιν αίτησης του επαγγελματία και μετά την υποβολή των αναγκαίων εγγράφων και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών επαλήθευσης από τις αρμόδιες αρχές. Στις περιπτώσεις που η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα εκδίδεται με σκοπό την εγκατάσταση, θα πρέπει να συνιστάΈχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 46, 53 παράγραφος 1 και 62, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινω­ νικής Επιτροπής (1), Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1)Η οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (3) θέσπισε ένα σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης που βασιζόταν αρχικά σε 15 οδηγίες. Προβλέπει την αυτόματη αναγνώριση ενός περιορισμένου αριθμού επαγγελμάτων βάσει εναρμονισμένων ελάχιστων απαιτήσεων εκπαίδευσης (τομεακών επαγγελμά­ των), ένα γενικό σύστημα για την αναγνώριση των τίτλων εκπαίδευσης και για την αυτόματη αναγνώριση της επαγγελ­ ματικής εμπειρίας. Επίσης, η οδηγία 2005/36/ΕΚ δημιούρ­ γησε ένα νέο σύστημα ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Πρέ­ πει να τονιστεί ότι τα μέλη μιας οικογένειας που είναι πολί­ τες της Ένωσης και τα οποία κατάγονται από τρίτη χώρα, επωφελούνται ίσης μεταχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 24 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικο­ γενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών (4). Οι υπήκοοι τρίτων χωρών δύνανται επίσης να επωφελούνται ίσης μεταχείρισης όσον αφορά την αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τις σχε­ τικές εθνικές διαδικασίες, δυνάμει ειδικών νομοθετικών πρά­ ξεων της Ένωσης, όπως π.χ. εκείνων σχετικά με τη διαμονή επί μακρόν διαμένοντος, πρόσφυγες, «κατόχους μπλε ταυτό­ τητας» και επιστημονικούς ερευνητές.(1) ΕΕ C 191 της 29.6.2012, σ. 103. (2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβου­ λίου της 15ης Νοεμβρίου 2013. (3) ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22. (4) ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77.(5) ΕΕ C 153 E της 31.5.2013, σ. 15. 28.12.2013ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσηςαπόφαση αναγνώρισης και να αντιμετωπίζεται ως οιαδήποτε άλλη απόφαση αναγνώρισης σύμφωνα με την οδηγία 2005/36/ΕΚ. Θα πρέπει να συμπληρώνει και όχι να υποκα­ θιστά ενδεχόμενες απαιτήσεις εγγραφής που συνδέονται με την πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα δεν είναι απαραίτητη για τα νομικά επαγγέλματα για τα οποία ήδη εφαρμόζεται η επαγ­ γελματική ταυτότητα βάσει του συστήματος που προβλέπε­ ται στην οδηγία 77/249/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1977, για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκη­ σης της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους (1) και στην οδηγία 98/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διευ­ κόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλμα­ τος σε κράτος μέλος διάφορο εκείνου στο οποίο αποκτήθηκε ο επαγγελματικός τίτλος (2). (5)Η λειτουργία της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας πρέπει να υποστηρίζεται από το σύστημα πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς (ΙΜΙ) που θεσπίστηκε με τον κανονι­ σμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3). Η ταυτότητα και το ΙΜΙ θα ενισχύ­ σουν τις συνέργειες και την εμπιστοσύνη μεταξύ των αρμό­ διων αρχών, ενώ παράλληλα θα καταργήσουν τον διπλασια­ σμό του διοικητικού φόρτου και τις διαδικασίες αναγνώρι­ σης για τις αρμόδιες αρχές και θα δημιουργήσουν περισσό­ τερη διαφάνεια και σαφήνεια για τους επαγγελματίες.(6)Η οδηγία 2005/36/ΕΚ εφαρμόζεται μόνο σε επαγγελματίες που επιθυμούν να ασκήσουν το ίδιο επάγγελμα σε άλλο κράτος μέλος. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες, στο κρά­ τος μέλος υποδοχής, οι σχετικές δραστηριότητες εμπίπτουν σε ένα επάγγελμα με μεγαλύτερο πεδίο δραστηριοτήτων από ό,τι στο κράτος μέλος καταγωγής. Εάν οι διαφορές μεταξύ των τομέων δραστηριοτήτων είναι τόσο μεγάλες ώστε ο επαγγελματίας να πρέπει να ακολουθήσει ένα πλήρες πρό­ γραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης για να αντισταθμίσει τις ελλείψεις του και εάν το ζητήσει ο ίδιος ο επαγγελματίας, υπό αυτές τις συγκεκριμένες περιστάσεις ένα κράτος μέλος υποδοχής πρέπει να χορηγήσει μερική πρόσβαση. Ωστόσο, σε περίπτωση που υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι γενικού συμ­ φέροντος, όπως ορίζονται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊ­ κής Ένωσης στη νομολογία του σχετικά με τα άρθρα 49 και 56 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης(ΣΛΕΕ) και η οποία ενδέχεται να εξακολουθήσει να εξελίσ­ σεται, ένα κράτος μέλος θα πρέπει να μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση μερικής πρόσβασης. Πρόκειται ιδίως για την περί­ πτωση επαγγελμάτων του ιατρικού κλάδου που έχουν επι­ πτώσεις στη δημόσια υγεία ή στην ασφάλεια των ασθενών. Η χορήγηση μερικής πρόσβασης δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα των κοινωνικών εταίρων να οργανώνονται. (8)Με στόχο την προστασία των εγχώριων καταναλωτών στο κράτος μέλος υποδοχής, η προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών στα κράτη μέλη θα πρέπει να υπόκειται σε διασφαλίσεις, και συγκεκριμένα σε μια απαίτηση επαγγελ­ ματικής εμπειρίας τουλάχιστον ενός έτους στο διάστημα των τελευταίων δέκα ετών που προηγούνται της παροχής υπηρε­ σιών, εάν το επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο στο κράτος μέλος καταγωγής. Όσον αφορά τις εποχιακές δραστηριότητες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνα­ τότητα να διενεργούν ελέγχους για να διαπιστώσουν τον προσωρινό και περιστασιακό χαρακτήρα των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στην επικράτειά τους. Προς τούτο, το κράτος μέλος υποδοχής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητεί, άπαξ του έτους, πληροφορίες σχετικά με τις πράγ­ ματι παρασχεθείσες υπηρεσίες στην επικράτειά του, εφόσον ο πάροχος υπηρεσιών δεν έχει ήδη γνωστοποιήσει τις πληρο­ φορίες αυτές αυτοβούλως.(9)Η οδηγία 2005/36/ΕΚ επιτρέπει στα κράτη μέλη να ελέγ­ χουν τα επαγγελματικά προσόντα του παρόχου υπηρεσιών πριν από την πρώτη παροχή της υπηρεσίας στην περίπτωση νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων που έχουν επιπτώ­ σεις στη δημόσια υγεία ή στην ασφάλεια. Αυτό έχει οδηγή­ σει σε νομική ασάφεια, καθώς η απόφαση σχετικά με την ανάγκη διεξαγωγής του ανωτέρω προηγούμενου ελέγχου εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας αρχής. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, οι επαγ­ γελματίες πρέπει να γνωρίζουν εξαρχής εάν είναι απαραίτητη η διεξαγωγή προηγούμενου ελέγχου των επαγγελματικών προσόντων και πότε μπορούν να αναμένουν τη λήψη μιας απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, οι όροι για τους προηγού­ μενους αυτούς ελέγχους επαγγελματικών προσόντων στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών δεν θα πρέπει να είναι αυστηρότεροι σε σχέση με τους προβλεπόμενους στο πλαίσιο των κανόνων εγκατάστασης. Στην περίπτωση νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων που έχουν επιπτώ­ σεις στη δημόσια υγεία ή στην ασφάλεια, η οδηγία 2005/36/ΕΚ δεν θα πρέπει να θίγει τη δυνατότητα των κρατών μελών να επιβάλουν υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυ­ ψης για επαγγελματικές πράξεις σύμφωνα με τους εφαρμο­ στέους κανόνες βάσει της οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρω­ παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (4) και της οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (5).(10)Έχει αποδειχθεί ότι τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευ­ σης και κατάρτισης είναι χρήσιμο εργαλείο για την εξασφά­ λιση απασχόλησης για τους νέους και ομαλής μετάβασης από την κατάρτιση στην επαγγελματική ζωή. Κατά συνέπεια, η οδηγία 2005/36/ΕΚ θα πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους.Η διαδικασία υποβολής αίτησης και έκδοσης της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας πρέπει να έχει σαφή δομή και να περιλαμβάνει διασφαλίσεις και τα αντίστοιχα δικαιώματα προσφυγής του αιτούντος. Οι απαιτήσεις μετάφρασης και οι μέθοδοι καταβολής τελών από τον αιτούντα θα πρέπει να διασαφηνίζονται με εκτελεστικές πράξεις, ούτως ώστε να μην διακόπτεται ή διαταράσσεται η ροή εργασιών στο ΙΜΙ και να μην καθυστερεί η διεκπεραίωση της αίτησης. Ο καθορισμός του ύψους των τελών είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημε­ ρώσουν την Επιτροπή σχετικά με το καθορισθέν ύψος των τελών. Η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα και η σχετική ροή εργασιών στο πλαίσιο του ΙΜΙ πρέπει να διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την αυθεντικότητα και την εμπιστευτικό­ τητα των αποθηκευμένων δεδομένων και να αποτρέπουν την παράνομη και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις πληροφο­ ρίες που περιέχονται σε αυτά.(7)(1) ΕΕ L 78 της 26.3.1977, σ. 17. (2) ΕΕ L 77 της 14.3.1998, σ. 36. (3) ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 1.L 354/133(4) ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 45. (5) ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36. L 354/134(11)(12)(13)(14)ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΠροκειμένου να καθοριστεί ο μηχανισμός αναγνώρισης βάσει του γενικού συστήματος, είναι αναγκαίο να καταταγούν τα διάφορα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε διάφορα επίπεδα. Τα επίπεδα αυτά, τα οποία δημιουργούνται με μοναδικό σκοπό τη λειτουργία του γενικού συστήματος, δεν επηρεάζουν τις εθνικές δομές εκπαίδευσης και κατάρτι­ σης ούτε την αρμοδιότητα των κρατών μελών στον τομέα αυτόν, συμπεριλαμβανομένης και μιας εθνικής πολιτικής για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΑΠ). Το ΕΠΑΠ είναι ένα εργαλείο σχεδια­ σμένο για την προώθηση της διαφάνειας και της συγκρισι­ μότητας των επαγγελματικών προσόντων και μπορεί να απο­ τελέσει χρήσιμη πρόσθετη πηγή πληροφοριών για τις αρμό­ διες αρχές που εξετάζουν τους επαγγελματικούς τίτλους που έχουν εκδοθεί σε άλλα κράτη μέλη. Σύμφωνα με τη διαδι­ κασία της Μπολόνιας, τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης έχουν προσαρμόσει τη δομή των προγραμμάτων τους σε ένα σύστημα δύο κύκλων σπουδών για το πτυχίο και το μεταπτυχιακό δίπλωμα. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα πέντε επίπεδα που προβλέπονται βάσει της οδηγίας 2005/36/ΕΚ συνάδουν με τη νέα αυτή δομή πτυχίων, το πτυχίο θα πρέπει να κατατάσσεται στο επίπεδο δ και το μεταπτυχιακό δίπλωμα στο επίπεδο ε. Τα πέντε επίπεδα που θεσπίζονται για τη λειτουργία του γενικού συστήματος θα πρέπει καταρχήν να μην χρησιμοποιούνται πλέον ως κρι­ τήριο για τον αποκλεισμό των πολιτών της Ένωσης από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2005/36/ΕΚ εάν αυτό θα αντιτίθετο στην αρχή της διά βίου μάθησης. Οι αιτήσεις αναγνώρισης που υποβάλλονται από επαγγελμα­ τίες που κατάγονται από κράτη μέλη χωρίς νομοθετική κατο­ χύρωση και οι οποίοι διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία ενός έτους θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι αιτήσεις επαγγελματιών που κατάγονται από κράτη μέλη όπου το επάγγελμά τους είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο. Τα επαγγελματικά τους προσόντα θα πρέπει να συγκρίνονται με τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται στο κράτος μέλος υποδοχής βάσει των επιπέδων επαγγελματικών προσό­ ντων που ορίζονται στην οδηγία 2005/36/ΕΚ. Σε περίπτωση ουσιωδών διαφορών η αρμόδια αρχή πρέπει να μπορεί να επιβάλλει αντισταθμιστικά μέτρα. Οι μηχανισμοί εξακρίβω­ σης των θεωρητικών γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται ενδεχομένως για την πρόσβαση στο επάγγελμα ως αντισταθμιστικά μέτρα, θα πρέπει να εγγυώνται και να τηρούν τις αρχές της διαφάνειας και της αμεροληψίας. Ελλείψει εναρμόνισης των ελάχιστων προϋποθέσεων εκπαί­ δευσης για την πρόσβαση στα επαγγέλματα που διέπονται από το γενικό σύστημα, θα πρέπει να εξακολουθήσει να υπάρχει για τα κράτη μέλη υποδοχής η δυνατότητα επιβολής αντισταθμιστικού μέτρου. Οποιοδήποτε μέτρο αυτού του είδους θα πρέπει να είναι αναλογικό και συγκεκριμένα να λαμβάνει υπόψη τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότη­ τες που έχει αποκτήσει ο αιτών κατά τη διάρκεια της επαγ­ γελματικής του εμπειρίας ή μέσω διά βίου μάθησης, για την οποία υπάρχει σχετική τυπική επικύρωση από αρμόδιο φορέα. Η απόφαση για την επιβολή αντισταθμιστικού μέτρου θα πρέπει να δικαιολογείται δεόντως προκειμένου να δίνει στον αιτούντα τη δυνατότητα να κατανοήσει καλύτερα την κατάστασή του και να ζητήσει δικαστική επανεξέταση ενώ­ πιον των εθνικών δικαστηρίων δυνάμει της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Η αναθεώρηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ κατέδειξε την ανάγκη ανανέωσης και αποσαφήνισης με περισσότερη28.12.2013ευελιξία των καταλόγων βιομηχανικών, εμπορικών και ειδι­ κευμένων δραστηριοτήτων στο παράρτημα IV, διατηρώντας παράλληλα ένα σύστημα αυτόματης αναγνώρισης για τις εν λόγω δραστηριότητες βάσει της επαγγελματικής εμπειρίας. Το παράρτημα IV βασίζεται επί του παρόντος στη Διεθνή πρότυπη ταξινόμηση κατά βιομηχανία όλων των κλάδων οικονομικών δραστηριοτήτων (ISIC) που χρονολογείται από το 1958 και δεν αντικατοπτρίζει πλέον την τρέχουσα δομή των οικονομικών δραστηριοτήτων. Η ταξινόμηση ISIC έχει αναθεωρηθεί αρκετές φορές από το 1958. Συνεπώς, η Επι­ τροπή θα πρέπει να μπορεί να προσαρμόσει το παράρτημα IV προκειμένου να παραμείνει άθικτο το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης. (15)Η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη συμβάλλει στην ασφαλή και αποτελεσματική άσκηση δραστηριοτήτων των επαγγελμα­ τιών οι οποίοι επωφελούνται από την αυτόματη αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων. Είναι σημαντικό να προωθηθεί η περαιτέρω υποστήριξη της συνεχούς επαγγελ­ ματικής εξέλιξης για τους εν λόγω επαγγελματίες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν ιδίως τη συνεχή επαγγελμα­ τική εξέλιξη για ιατρούς, ειδικούς ιατρούς, ιατρούς γενικής ιατρικής, νοσηλευτές υπεύθυνους για γενική περίθαλψη, οδοντιάτρους, ειδικευμένους οδοντιάτρους, κτηνιάτρους, μαίες/μαιευτές και φαρμακοποιούς και αρχιτέκτονες. Τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για την προώθηση της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης για τα επαγγέλματα αυτά θα πρέπει να ανακοινώνονται στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές στον τομέα αυτόν. Η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη θα πρέπει να καλύπτει τεχνικές, επιστημονικές, κανονιστικές και δεοντολογικές εξελίξεις και να ενθαρρύνει τους επαγγελ­ ματίες να συμμετέχουν σε διά βίου μάθηση συναφή με το επάγγελμά τους.(16)Το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης βάσει εναρμονισμένων ελάχιστων απαιτήσεων εκπαίδευσης εξαρτάται από την έγκαιρη κοινοποίηση νέων τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευ­ σης ή τυχόν αλλαγών σε αυτούς από τα κράτη μέλη και τη δημοσίευσή τους από την Επιτροπή. Διαφορετικά, οι κάτοχοι των εν λόγω επαγγελματικών προσόντων δεν διαθέτουν εγγυήσεις ότι μπορούν να επωφεληθούν από την αυτόματη αναγνώριση. Προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια και να διευκολυνθεί η εξέταση πρόσφατα κοινοποιηθέντων τίτλων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια και το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προ­ γραμμάτων, τα οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης που ορίζονται στην οδηγία 2005/36/ΕΚ.(17)Οι μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS) χρησιμοποιούνται ήδη στην πλειονότητα των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στην Ένωση και η χρήση τους γίνεται ολοένα συχνότερη σε μαθήματα που οδηγούν στην απόκτηση των επαγγελματικών προσόντων που απαιτούνται για την άσκηση ενός νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος. Συνεπώς, είναι αναγκαία η εισαγωγή της δυνατότητας έκφρασης της διάρκειας του προ­ γράμματος και σε ECTS. Η εν λόγω δυνατότητα δεν θα πρέπει να επηρεάσει τις άλλες απαιτήσεις αυτόματης ανα­ γνώρισης. Μια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25-30 ώρες φοίτησης ενώ συνήθως για τη συμπλήρωση ενός ακαδημαϊ­ κού έτους απαιτούνται 60 πιστωτικές μονάδες. 28.12.2013ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(18)Με στόχο την ενίσχυση της κινητικότητας των ειδικευμένων ιατρών που έχουν ήδη αποκτήσει τίτλο ιατρικής ειδικότητας και στη συνέχεια ακολούθησαν εκπαίδευση για άλλη ειδικό­ τητα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να παραχωρούν μερικές εξαιρέσεις από ορισμένα στοιχεία της εκπαίδευσης εάν τα εν λόγω στοιχεία εκπαίδευσης ολοκληρώθηκαν ήδη κατά τη διάρκεια του προηγούμενου προγράμματος ιατρικής ειδικότητας σε κράτος μέλος. Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να παραχωρούν, εντός ορισμένων ορίων, εξαιρέ­ σεις αυτού του είδους για ιατρικές ειδικότητες που καλύ­ πτονται από το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης.αυτών με βάση την αναγνώριση των προσόντων φαρμακο­ ποιού που έχουν αποκτηθεί σε άλλο κράτος μέλος μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν σε άλλο κρά­ τος μέλος δεν θα πρέπει, ωστόσο, να εμποδίζει ένα κράτος μέλος να διατηρεί κανόνες που δεν εισάγουν διακρίσεις για τη γεωγραφική κατανομή των φαρμακείων στην επικράτειά τους, διότι η οδηγία 2005/36/ΕΚ δεν συντονίζει τους εν λόγω κανόνες. Ωστόσο, κάθε παρέκκλιση από την αυτόματη αναγνώριση προσόντων που εξακολουθεί να είναι απαραί­ τητη για ένα κράτος μέλος δεν θα πρέπει πλέον να αποκλείει τους φαρμακοποιούς που έχουν ήδη αναγνωριστεί από κρά­ τος μέλος που κάνει χρήση της εν λόγω παρέκκλισης και οι οποίοι έχουν ήδη ασκήσει κατά τρόπο νόμιμο και αποτελε­ σματικό το επάγγελμα του φαρμακοποιού για ορισμένο χρο­ νικό διάστημα στην επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους.Προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο δημόσιας υγείας και ασφάλειας των ασθενών εντός της Ένωσης και ο εκσυγχρονισμός της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να καθορισθεί η βασική ιατρική εκπαίδευση, έτσι ώστε οι προϋ­ ποθέσεις σχετικά με τον ελάχιστο αριθμό ετών και ωρών να λειτουργούν σωρευτικά. Στόχος της τροποποίησης αυτής δεν είναι να μειώσει τις απαιτήσεις κατάρτισης για τη βασική ιατρική εκπαίδευση.(19)(20)Το επάγγελμα της νοσηλευτικής έχει εξελιχθεί σημαντικά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες: η περίθαλψη σε επίπεδο κοινότη­ τας, η χρήση σύνθετων θεραπειών και η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας προϋποθέτουν την ικανότητα για πιο ανε­ ξάρτητη εργασία από τους νοσηλευτές. Η νοσηλευτική εκπαίδευση, η οργάνωση της οποίας εξακολουθεί να διαφέ­ ρει ανάλογα με τις εθνικές παραδόσεις, θα πρέπει να παρέχει μια περισσότερο ισχυρή και προσανατολισμένη στην παρα­ γωγή βεβαιότητα ότι ο επαγγελματίας έχει αποκτήσει ορι­ σμένες γνώσεις και δεξιότητες κατά τη διάρκεια της εκπαί­ δευσης και μπορεί να θέσει σε εφαρμογή τουλάχιστον ορι­ σμένες ικανότητες για την άσκηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το επάγγελμα.(21)Προκειμένου οι μαίες/μαιευτές να είναι προετοιμασμένες/οι να αντιμετωπίσουν τις περίπλοκες ανάγκες περίθαλψης που σχετίζονται με τις δραστηριότητές τους, οι ασκούμενοι στη μαιευτική θα πρέπει να έχουν ένα καλό υπόβαθρο γενικής εκπαίδευσης πριν ξεκινήσουν την κατάρτισή τους στη μαι­ ευτική. Κατά συνέπεια, για την εισαγωγή στην κατάρτιση στη μαιευτική θα πρέπει να αυξηθούν σε 12 τα έτη σπουδών γενικής εκπαίδευσης ή να απαιτείται η επιτυχία σε εξέταση ισοδύναμου επιπέδου, εκτός από την περίπτωση των επαγ­ γελματιών που διαθέτουν ήδη προσόντα νοσηλευτή υπεύθυ­ νου για γενική περίθαλψη. Η κατάρτιση των μαιών/μαιευτών θα πρέπει να παρέχει μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι ο επαγγελ­ ματίας έχει αποκτήσει ορισμένες γνώσεις και δεξιότητες απα­ ραίτητες για να ασκεί τις δραστηριότητες μαίας/μαιευτή που αναφέρονται στην οδηγία 2005/36/ΕΚ.(22)Προκειμένου να απλοποιηθεί το σύστημα αυτόματης ανα­ γνώρισης των ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων, οι εν λόγω ειδικότητες θα πρέπει να καλύπτονται από την οδηγία 2005/36/ΕΚ εάν είναι κοινές τουλάχιστον στα δύο πέμπτα των κρατών μελών.(23)Σημαντικός αριθμός κρατών μελών έχουν αποφασίσει να επιτρέψουν την πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες του φαρμακευτικού τομέα και την άσκηση των δραστηριοτήτωνL 354/135(24)Η λειτουργία του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης εξαρ­ τάται από την εμπιστοσύνη στις προϋποθέσεις εκπαίδευσης που αποτελούν τη βάση των προσόντων των επαγγελματιών. Συνεπώς, είναι σημαντικό οι ελάχιστες προϋποθέσεις εκπαί­ δευσης για τους αρχιτέκτονες να αντικατοπτρίζουν τις νέες εξελίξεις στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση, ιδίως όσον αφορά την ανάγκη συμπλήρωσης της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με επαγγελματική εμπειρία υπό την εποπτεία ειδικευμένων αρχι­ τεκτόνων. Ταυτόχρονα, οι ελάχιστες προϋποθέσεις εκπαίδευ­ σης θα πρέπει να είναι επαρκώς ευέλικτες ώστε να αποφευ­ χθεί ο αθέμιτος περιορισμός της ικανότητας των κρατών μελών να οργανώνουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα.(25)Η οδηγία 2005/36/ΕΚ θα πρέπει, μέσω της εισαγωγής κοι­ νών πλαισίων εκπαίδευσης, να προωθεί ένα πιο αυτόματο χαρακτήρα αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων για τα επαγγέλματα που επί του παρόντος δεν επωφελούνται από αυτήν. Τούτο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αρμο­ διότητα των κρατών μελών να καθορίζουν τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται για την άσκηση επαγγελμάτων στην επικράτειά τους καθώς και το περιεχόμενο και την οργάνωση των συστημάτων τους εκπαίδευσης και κατάρτι­ σης. Οι κοινές αρχές εκπαίδευσης θα πρέπει να έχουν τη μορφή κοινών πλαισίων εκπαίδευσης που βασίζονται σε ένα κοινό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ή σε κοινές δοκιμασίες εκπαίδευσης. Θα πρέπει επίσης να είναι δυνατό για κοινά πλαίσια εκπαίδευσης να καλύπτουν ειδικότητες που δεν υπόκεινται επί του παρόντος στις δια­ τάξεις για την αυτόματη αναγνώριση βάσει της οδηγίας 2005/36/ΕΚ και που αφορούν επαγγέλματα που καλύπτο­ νται από το κεφάλαιο III του τίτλου III και που έχουν σαφώς καθορισμένες ειδικές δραστηριότητες που εκτελούνται απο­ κλειστικά στο πλαίσιο αυτών. Κοινά πλαίσια εκπαίδευσης για τις εν λόγω ειδικότητες, ιδίως τις ιατρικές ειδικότητες, θα πρέπει να παρέχουν υψηλό επίπεδο δημόσιας υγείας και ασφάλειας των ασθενών. Τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτώνται στο πλαίσιο των κοινών πλαισίων εκπαίδευσης θα πρέπει να αναγνωρίζονται αυτόματα από τα κράτη μέλη. Επαγγελματικές οργανώσεις που είναι αντιπροσωπευτικές σε επίπεδο Ένωσης και, σε ορισμένες περιστάσεις, εθνικές επαγ­ γελματικές οργανώσεις ή αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλλουν προτάσεις όσον αφορά τις κοινές αρχές εκπαίδευσης στην Επιτροπή, προκειμένου να είναι δυνατή η αξιολόγηση, από κοινού με τους εθνικούς συντονι­ στές, των πιθανών συνεπειών των αρχών αυτών στα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και στους εθνικούς κανόνες που διέπουν την πρόσβαση σε νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα. L 354/136(26)ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΗ οδηγία 2005/36/ΕΚ προβλέπει ήδη την υποχρέωση των επαγγελματιών να διαθέτουν τις αναγκαίες γλωσσικές δεξιότη­ τες. Η αναθεώρηση της εφαρμογής της εν λόγω υποχρέωσης αποκάλυψε την ανάγκη αποσαφήνισης του ρόλου των αρμόδιων αρχών και των εργαζομένων, ιδιαίτερα προς το συμφέρον της καλύτερης κατοχύρωσης της ασφάλειας των ασθενών. Οι αρμό­ διες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να διενεργούν γλωσσικούς ελέγχους μετά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Είναι σημαντικό, ειδικότερα για τα επαγγέλματα που έχουν επι­ πτώσεις στην ασφάλεια των ασθενών, οι γλωσσικοί έλεγχοι βάσει της οδηγίας 2005/36/ΕΚ να διενεργούνται πριν από την έναρξη άσκησης επαγγέλματος του επαγγελματία στο κράτος μέλος υποδοχής. Εντούτοις, οι γλωσσικοί έλεγχοι θα πρέπει να είναι εύλογοι και αναγκαίοι για τα εν λόγω επαγγέλματα και δεν θα πρέπει να στοχεύουν στον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας στο κράτος μέλος υποδοχής επαγγελματιών που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη. Εντούτοις, για να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας και με στόχο την ενίσχυση της κινητικότητας των επαγγελματιών στην Ένωση, οι γλωσσικοί έλεγχοι που διε­ νεργούνται απευθείας από αρμόδια αρχή ή υπό την εποπτεία της θα πρέπει να περιορίζονται στη γνώση μιας επίσημης ή διοικητικής γλώσσας του κράτους μέλους υποδοχής, εφόσον η εν λόγω διοικητική γλώσσα είναι επίσης επίσημη γλώσσα της Ένωσης. Αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους επαγγελματίες να μάθουν μια άλλη γλώσσα σε μεταγενέστερο στάδιο, εφόσον κριθεί αναγκαίο για την επαγγελματική δραστηριότητα που πρόκειται να ακολουθή­ σουν. Οι εργοδότες θα πρέπει επίσης να εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διακρίβωση των γλωσσικών γνώσεων που απαιτούνται για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων στον χώρο εργασίας τους.(27)Η οδηγία 2005/36/ΕΚ προβλέπει ένα σύστημα εθνικών σημείων επαφής. Λόγω της έναρξης ισχύος της οδηγίας 2006/123/ΕΚ και της θέσπισης κέντρων ενιαίας εξυπηρέτη­ σης στο πλαίσιο της εν λόγω οδηγίας, υπάρχει κίνδυνος επικάλυψης. Κατά συνέπεια τα εθνικά σημεία επαφής που θεσπίζονται με την οδηγία 2005/36/ΕΚ θα πρέπει να μετα­ τραπούν σε κέντρα υποστήριξης, τα οποία πρέπει να εστιά­ σουν τις δραστηριότητές τους στην παροχή συμβουλών και υποστήριξης στους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων και συμ­ βουλών που παρέχονται αυτοπροσώπως, προκειμένου να δια­ σφαλιστεί ότι η καθημερινή εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς σε περίπλοκες μεμονωμένες περιπτώσεις πολιτών παρακολουθείται σε εθνικό επίπεδο. Εάν συντρέχει περίπτωση, έρχονται σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές και τα κέντρα υποστήριξης άλλων κρατών μελών. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να αποφασίζουν κατά πόσον τακέντρα υποστήριξης ενεργούν ως αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ή υποστηρίζουν τη σχετική αρμόδια αρχή στην επεξεργασία των αιτήσεων έκδοσης ευρωπαϊκής επαγ­ γελματικής ταυτότητας και στην επεξεργασία του ατομικού φάκελου του αιτούντος που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ΙΜΙ (αρχείο ΙΜΙ). Στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπη­ ρεσιών, εάν το εν λόγω επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο στο κράτος μέλος καταγωγής, τα κέντρα υπο­ στήριξης μπορούν επίσης να συμμετέχουν στην ανταλλαγή πληροφοριών που προβλέπεται για τους σκοπούς της διοι­ κητικής συνεργασίας. (29)Η παρούσα οδηγία συμβάλλει στη διασφάλιση υψηλού επιπέ­ δου στην υγεία και στην προστασία των καταναλωτών. Στην οδηγία 2005/36/ΕΚ καθορίζονται ήδη λεπτομερείς υποχρεώσεις των κρατών μελών για ανταλλαγή πληροφοριών. Οι υποχρεώ­ σεις αυτές θα πρέπει να ενισχυθούν. Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει απλώς να ανταποκρίνονται σε αιτήσεις πληροφοριών, αλλά οι αρμόδιες αρχές τους θα πρέπει επίσης να εξουσιοδο­ τηθούν εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους να προειδοποι­ ούν προληπτικά τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών σχετικά με τους επαγγελματίες που δεν έχουν πλέον το δικαίωμα να ασκούν το επάγγελμά τους. Είναι αναγκαία η δημι­ ουργία ενός ειδικού μηχανισμού προειδοποίησης για επαγγελ­ ματίες του κλάδου της υγείας δυνάμει της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να εφαρμόζεται και στους κτηνιάτρους, καθώς και στους επαγγελματίες που ασκούν δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκπαίδευση ανη­ λίκων, περιλαμβανομένων των εργαζομένων στον τομέα παιδικής μέριμνας και προσχολικής εκπαίδευσης. Η υποχρέωση προειδο­ ποίησης θα πρέπει να ισχύει μόνο για τα κράτη μέλη στα οποία τα εν λόγω επαγγέλματα είναι νομικά ρυθμιζόμενα. Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να ειδοποιούνται σε περίπτωση που κάποιος επαγγελματίας δεν δικαιούται πλέον, λόγω πειθαρχικής ποινής ή ποινικής καταδίκης, να ασκεί, έστω και προσωρινά, επαγγελματική δραστηριότητα σε ένα κράτος μέλος. Η προει­ δοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τυχόν διαθέσιμες πληρο­ φορίες για τον ορισμένο χρόνο ισχύος ή την επ’ αόριστον ισχύ του περιορισμού ή της απαγόρευσης. Η εν λόγω προειδοποίηση θα πρέπει να ενεργοποιείται μέσω του ΙΜΙ ανεξάρτητα από το εάν ο επαγγελματίας έχει ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώ­ ματά του δυνάμει της οδηγίας 2005/36/ΕΚ ή εάν έχει υποβάλει αίτηση για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του μέσω της έκδοσης ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας ή μέσω άλλης μεθόδου που προβλέπεται στην εν λόγω οδηγία. Η διαδικασία προειδοποίησης πρέπει να συμμορφώνεται με την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η διαδικασία προειδοποίησης δεν θα πρέπει να έχει ως στόχο την υποκατάσταση ή την προσαρμογή ενδεχόμενων ρυθμίσεων μεταξύ κρατών μελών για τη συνεργασία στον τομέα της δικαιο­ σύνης και των εσωτερικών υποθέσεων και οι αρμόδιες αρχές δυνάμει της οδηγίας 2005/36/ΕΚ θα πρέπει επίσης να μην υποχρεούνται να συμβάλουν στη συγκεκριμένη συνεργασία μέσω προειδοποιήσεων που προβλέπονται δυνάμει της εν λόγω οδηγίας.(30)Μία από τις σημαντικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας πολίτης που ενδιαφέρεται να εργαστεί σε άλλο κράτος μέλος είναι η πολυπλοκότητα και η ασάφεια των διοικητικών διαδικασιών με τις οποίες πρέπει να συμμορφωθεί. Η οδηγία 2006/123/ΕΚ υποχρεώνει ήδη τα κράτη μέλη να παρέχουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και και να καθιστούν δυνατή την ολοκλήρωση διαδικασιών μέσω των κέντρων ενι­ αίας εξυπηρέτησης. Οι πολίτες που επιθυμούν την αναγνώ­ ριση των επαγγελματικών τους προσόντων δυνάμει της οδη­ γίας 2005/36/ΕΚ μπορούν ήδη να χρησιμοποιήσουν ταΟι εθνικοί κανόνες που διέπουν την πρόσβαση σε νομοθε­ τικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα δεν θα πρέπει να συνιστούν εμπόδιο στην κινητικότητα των νέων πτυχιούχων. Συνεπώς, όταν ένας πτυχιούχος συμπληρώνει επαγγελματική πρακτική άσκηση σε άλλο κράτος μέλος, αυτή η πρακτική άσκηση θα πρέπει να αναγνωρίζεται όταν ο πτυχιούχος υποβάλλει αίτηση για πρόσβαση σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στο κράτος μέλος καταγωγής. Η αναγνώριση επαγγελματικής πρακτικής άσκησης που πραγματοποιήθηκε σε άλλο κράτος μέλος θα πρέπει να βασίζεται σε σαφή, γραπτή περιγραφή των μαθησιακών στόχων και των ανατεθέντων καθηκόντων, που καθορίζονται από τον επόπτη πρακτικής άσκησης στο κράτος μέλος υποδοχής. Η επαγγελματική πρακτική άσκηση που ολοκληρώθηκε σε τρίτες χώρες θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τα κράτη μέλη κατά την εξέταση αίτησης για πρόσβαση σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα.(28)28.12.2013 28.12.2013ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσηςκέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης εάν καλύπτονται από την οδη­ γία 2006/123/ΕΚ. Εντούτοις, οι αναζητούντες εργασία και οι επαγγελματίες του κλάδου της υγείας δεν καλύπτονται από την οδηγία 2006/123/ΕΚ και οι διαθέσιμες πληροφο­ ρίες σπανίζουν. Συνεπώς, είναι αναγκαίο οι εν λόγω πληρο­ φορίες να προσδιοριστούν από την άποψη του χρήστη και να διασφαλιστεί ότι είναι εύκολα διαθέσιμες. Επίσης, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να μην αναλαμβάνουν αρμοδιότη­ τες μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και να συνεργαστούν μεταξύ τους και με την Επιτροπή για να διασφαλιστεί ότι οι επαγγελματίες σε ολόκληρη την Ένωση έχουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες φιλικές προς το χρήστη και δια­ θέσιμες σε διάφορες γλώσσες, και ότι είναι σε θέση να ολοκληρώσουν εύκολα τις διαδικασίες μέσω των κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης ή των οικείων αρμόδιων αρχών. Οι σύνδεσμοι πρέπει να είναι διαθέσιμοι μέσω άλλων δικτυακών τόπων, όπως η δικτυακή πύλη Η Ευρώπη σου ή των οικείων αρμοδίων αρχών. (31)(32)(33)Με στόχο τη συμπλήρωση ή τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμ­ φωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ όσον αφορά την ανανέωση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 6, την ανανέωση του παραρτήματος I, την ανανέωση και διευκρίνιση των δραστηριοτήτων που περιλαμ­ βάνονται στο παράρτημα IV, τις τροποποιήσεις των σημείων 5.1.1 έως 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 και 5.7.1 του παραρτήματος V, την προσαρμογή των ελάχιστων περιόδων εκπαίδευσης για ειδικευμένους ιατρούς και οδον­ τιάτρους, τη συμπερίληψη νέων ιατρικών ειδικοτήτων στο σημείο 5.1.3 του παραρτήματος V, τις τροποποιήσεις στον κατάλογο που ορίζεται στα σημεία 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 και 5.6.1 του παραρτήματος V και τη συμπερίληψη νέων οδοντιατρικών ειδικοτήτων στο σημείο 5.3.3 του παραρτήματος V, που θα διευκρινίζουν τις προϋποθέσεις εφαρμογής των κοινών πλαισίων εκπαίδευσης και τις προϋ­ ποθέσεις εφαρμογής κοινών δοκιμασιών εκπαίδευσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή, κατά τις προπαρασκευαστι­ κές εργασίες της, να πραγματοποιεί τις κατάλληλες διαβου­ λεύσεις και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη πράξεων κατ’ εξουσιοδό­ τηση, θα πρέπει να διασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρω­ παϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Προκειμένου να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, θα πρέπει να ανα­ τεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινο­ βουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτε­ λεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (1). Λόγω της τεχνικής φύσης αυτών των εκτελεστικών πράξεων, η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων σχετικά με την καθιέρωση ευρωπαϊκών επαγγελματικών ταυτοτήτων για συγκεκριμένα επαγγέλματα, τη μορφή της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας, την επεξεργασία των γραπτών αιτήσεων, τις μεταφράσεις που πρέπει να προσκομίσει ο αιτών για την υποστήριξη αίτησης έκδοσης ευρωπαϊκής επαγγελματικής(1) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.L 354/137ταυτότητας, τα στοιχεία των απαιτούμενων εγγράφων δυνά­ μει της οδηγίας 2005/36/ΕΚ γι
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.