Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 28 Μαίου 2022

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ι.Κ.Α. προς όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. / Υπηρεσίες Εσόδων

ΑΔΑ: ΒΙ0Ω4691ΩΓ-59ΞΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝΤαχ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 256 - 258 FAX : 210 52 23 228 E – mail : asfika@otenet.grΑθήνα25/04/2014Αριθ. Πρωτ. Ε41/82 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Υπηρεσίες Εσόδων ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανομήςΘΕΜΑ: «Διαχείριση περιπτώσεων ακινήτων στα οποία έχουν εκτελεσθείαυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις και οι οποίες ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ.174/τ.Α΄/08-08-2013) ». Σχετικά: Τα Ε41/401/17-10-2011, Ε41/432/18-11-2011, Ε41/167/23-04-2012 , Ε41/312/24-09-2012 και Ε41/336/18-10-2012 Γενικά Έγγραφα.Γνωστοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 7, 21 παρ. 2, 23, 24 παρ. 1, 7 και 8 καθώς και του άρθρου 25 παρ. 5 του . Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ.174/τ.Α΄/0808-2013) παρέχοντας οδηγίες για την εφαρμογή τους, με την επιφύλαξη για συμπλήρωση ή τροποποίηση αυτών όταν παρασχεθούν διευκρινίσεις από την Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην οποία εκκρεμεί ερώτημά μας .1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ Ν. 4178/2013 Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 4178/2013, που αναφέρεται στις προθεσμίες καταβολής του «ειδικού προστίμου» στις πολεοδομικές αρχές , για υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου αυτού ορίζεται ότι : « 2. Το πρόστιμο καταβάλλεται ως εξής: α) Σε περίπτωση υπαγωγής έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου το πρόστιμο καταβάλλεται εντός προθεσμίας εκατόν δύο (102) μηνών ή δεκαεπτά (17)εξαμήνων από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου. ΑΔΑ: ΒΙ0Ω4691ΩΓ-59Ξ β) Σε περίπτωση υπαγωγής έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του δευτέρου εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου το πρόστιμο καταβάλλεται εντός προθεσμίας ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών ή δεκατεσσάρων (14) εξαμήνων από την πρώτη εργάσιμη ημέρα του δευτέρου εξαμήνου. γ) Σε περίπτωση υπαγωγής έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρίτου εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου το πρόστιμο καταβάλλεται εντός προθεσμίας εξήντα (60) μηνών ή δέκα (10) εξαμήνων από την πρώτη εργάσιμη ημέρα του τρίτου εξαμήνου.». Επιπροσθέτως με τις διατάξεις του άρθρου 28 του εν λόγου νόμου ορίζεται ότι , «η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος νόμου για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 λήγει με την πάροδο δεκαοκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος».Επομένως, κατά τον έλεγχο καταβλητέων εισφορών για αυθαίρετες κατασκευές ή εργασίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι προαναφερόμενες προθεσμίες. Εν προκειμένω εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή οι οδηγίες που έχουν δοθεί με το Γενικό Έγγραφο Ε41/401/17-10-2011. και επομένως, διαρκούσης της προθεσμίας για υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 4178/2013 χωρίς να υπάρχει καταλογισμός εισφορών , εκ μόνου του λόγου ύπαρξης αυθαιρέτου κατασκευής δεν κωλύεται η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας.2. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ. Επειδή, όπως είναι γνωστό , κατά την διενέργεια ελέγχου των καταβλητέων εισφορών, σε υπόχρεους καταβολής εισφορών εργοδότες οικοδομικών έργων ή εργασιών , ισχύει ο γενικός κανόνας που ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 15 του Ν. 2972/01, σύμφωνα με τις οποίες , το δικαίωμα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για βεβαίωση, σε ευρεία έννοια, όλων των χρηματικών απαιτήσεών του, καθώς και των απαιτήσεων των φορέων, κλάδων ή λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής των οποίων τις εισφορές συνεισπράττει το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. υπόκεινται σε δεκαετή παραγραφή, η οποία αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους από εκείνο εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία και επομένως απαιτείται ο προσδιορισμός του χρόνου κατασκευής αυθαιρέτου, ενώ η οποιαδήποτε περίπτωση κατασκευής αυθαιρέτου ή εγκατάστασης χρήσης μετά την 28/07/2011 δεν καταλαμβάνεται από τις κοινοποιούμενες διατάξεις, προς διευκόλυνσή σας , υπενθυμίζονται οι οδηγίες που έχουν δοθεί με παλαιότερες εγκυκλίους , όπως η 40/1999, 4/2006 κ.λ.π. και επιπροσθέτως επισημαίνονται τα εξής :2 ΑΔΑ: ΒΙ0Ω4691ΩΓ-59Ξ Τα σχετικά στοιχεία απόδειξης του χρόνου κατασκευής έργου ή εργασίας, που αναφέρονται σε προηγούμενες εγκύκλιους και έγγραφα , σαφώς και είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, και επομένως, προς απόδειξη του πραγματικού γεγονότος, δύναται να εξεταστεί οποιοδήποτε στοιχείο περιέλθει σε γνώση των αρμοδίων οργάνων. Για τους λόγους αυτούς , κατά τον σχετικό έλεγχο για το χρόνο κατασκευής , θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να αξιολογούνται , ως στοιχεία, έγγραφα πολεοδομικών αρχών που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 4178/2013 σύμφωνα με τις οποίες : «1. Υπάγονται στον παρόντα νόμο αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις για τις οποίες η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης έχει περατωθεί, κατά τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος πριν την 28.7.2011. 2. Στο πληροφοριακό σύστημα, με μέριμνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εισάγονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος για όλη την Επικράτεια αεροφωτογραφίες της 28.7.2011. Από τις σχετικές αεροφωτογραφίες αποδεικνύεται ο χρόνος της αυθαίρετης κατασκευής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διαπιστώνεται η έναρξη της εφαρμογής των παραπάνω αεροφωτογραφιών στο πληροφοριακό σύστημα. Πέραν της αεροφωτογραφίας για την απόδειξη του χρόνου κατασκευής, ο χρόνος της αλλαγής χρήσης αποδεικνύεται με έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής στο οποίο αναφέρεται το ακίνητο και η χρήση όπως περιγράφονται κατά την υπαγωγή. Το αποδεικτικό έγγραφο υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστημα και αναφέρεται στην τεχνική έκθεση Μηχανικού. Σε περίπτωση μη υποβολής εγγράφου της φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής λαμβάνεται ως χρόνος αλλαγής χρήσης η 1.1.2004. 3. Από την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος και την εισαγωγή των σχετικών αεροφωτογραφιών η βεβαίωση της παρ. 1 του άρθρου 3 συνοδεύεται υποχρεωτικά και από απόσπασμα αεροφωτογραφίας που εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα. 4. Σε κάθε περίπτωση, πέραν των όσων ορίζονται ανωτέρω, για την απόδειξη του χρόνου κατασκευής προκειμένου να υπολογιστεί ο συντελεστής παλαιότητας, προσκομίζονται με την ευθύνη του ιδιοκτήτη και υποβάλλονται με ευθύνη του Μηχανικού στο πληροφοριακό σύστημα αεροφωτογραφίες ή δημόσια έγγραφα. 5. Με Υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να εισάγονται στο πληροφοριακό σύστημα εγκεκριμένα ψηφιακά υπόβαθρα υπηρεσιών του Δημοσίου που αφορούν σε προστατευόμενες περιοχές, αρχαιολογικούς χώρους δασικές εκτάσεις και καθορισμό ζωνών αιγιαλού και παραλίας.»Επομένως : Όταν προσκομίζονται στις μονάδες μας, στοιχεία περιπτώσεων υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου 4178/2013, θα εξετάζονται τα σχετικά έγγραφα , το είδος του προστίμου που έχει επιβληθεί και η κατηγορία στην οποία εντάσσεται η αυθαίρετη κατασκευή ( όπως οι κατηγορίες αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 9 του εν λόγου νόμου ) , ώστε να προσδιορίζεται ο χρόνος κατασκευής.3 ΑΔΑ: ΒΙ0Ω4691ΩΓ-59Ξ Τα στοιχεία αυτά , όπως προαναφέρουμε , δύνανται να αποτελούν για την υπηρεσία μας αποδεικτικά του χρόνου κατασκευής τους και τούτο διότι, η αποκλειστική αρμοδιότητα για να αποφαίνεται για την υπαγωγή ή όχι στις διατάξεις του εν λόγω νόμου και του προσδιορισμού του προστίμου αναλόγως του χρόνου κατασκευής , ανήκει στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες των Δήμων. Επισημαίνουμε όμως ότι, οσάκις , από αδιάσειστα στοιχεία της υπηρεσίας , που συγκεντρώθηκαν σε ανύποπτο χρόνο, αποδεικνύεται ότι, τα αναφερόμενα στα σχετικά προσκομισθέντα δικαιολογητικά δεν είναι ακριβή, ασφαλώς και πρέπει να διαβιβάζονται τα στοιχεία αυτά στην αρμόδια πολεοδομική αρχή ώστε να επιλαμβάνεται του θέματος και να σας ενημερώνει σχετικά. 3. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.3.1 Μη βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ αγνώστων, για αυθαίρετο κτίριο ή τμήμα αυτού και αναστολή είσπραξης ανεξόφλητων, βεβαιωθέντων από το Ι.Κ.Α. –Ε.Τ.Α.Μ., εισφορών και προσαυξήσεων υπέρ αγνώστων, για αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες υπήχθησαν στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 ή του άρθρου 24 παρ. 1, 7 και 8 του νόμου 4178/2013. Με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του νόμου 4178/2013 ορίζεται ότι: «. Για αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, για τις οποίες υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, αναστέλλεται η επιβολή προστίμων και κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων, καθώς και η είσπραξη ήδη βεβαιωθέντων προστίμων από τις Δ.Ο.Υ. και το Ι.Κ.Α., μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας εξόφλησης των προστίμων. Επιτρέπεται η σύνδεση των κτιρίων αυτών με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και η λήψη βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης, μετά την καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης ….»Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του νόμου 4178/2013 ορίζεται ότι: «Η έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής άδειας κατά τις ισχύουσες διατάξεις, σε δηλούμενο κτίριο ή τμήμα αυτού, κατά το ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και τον παρόντα νόμο, μπορεί να γίνεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου ή την εξόφληση ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου, κατά τις διατάξεις του παρόντος χωρίς να επιβάλλεται άλλο πρόστιμο», ενώ με αυτές τηςπαραγράφου 8 του ίδιου άρθρου (άρθρου24 ) ορίζεται:4 ΑΔΑ: ΒΙ0Ω4691ΩΓ-59Ξ « Για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης προ τις 28.7.2011, που εξαιρούνται της επιβολής κυρώσεων με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή εξαιρέθηκαν της επιβολής κυρώσεων με βάση τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α΄209), δεν οφείλονται αναδρομικά βεβαιωμένες ασφαλιστικές εισφορές (ΙΚΑ κ.λπ.) και οποιοσδήποτε φόρος, καθώς και οποιασδήποτε μορφής πρόστιμα και τέλη, όπως το τέλος ακίνητης περιουσίας, καθαριότητας, φωτισμού και δυνητικά ανταποδοτικά τέλη. Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι, τέλη και πρόστιμα δεν αναζητούνται. Η αλλαγή χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του τέλους του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α΄ 62), καθώς και των τελών του ν. 25/1975 (Α΄ 74) και του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (Α΄ 2), όπως ισχύουν και δεν επιβάλλονται αναδρομικά διαφορές που προκύπτουν ως προς το ύψος των τελών, οι οποίες προέρχονται από την αλλαγή χρήσης.»Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών , σημειώνουμε τα ακόλουθα: α) Οι περιπτώσεις που σε «δηλούμενο κτίριο» εκτελέσθηκαν εργασίεςαπό 28/07/2011 και μετά, με έκδοση άδειας ή αναθεώρησης αδείας , χωρίς καθόλου άδεια, με υπαγωγή ή όχι στο νόμο 4178/13 ή θα εκτελεστούν στο μέλλον, δεν εξαιρούνται από την καταβολή εισφορών υπέρ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Αντίθετα, για αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης που έλαβαν χώρα προ της 28/07/2011 , στο δηλούμενο κτίριο, εφόσον προσκομίσουν στοιχεία για υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011( τακτοποίηση για τριάντα έτη) ή για υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος νόμου (4178/2013) για τακτοποίηση για (30) έτη ή για οριστική τακτοποίηση, για το δηλούμενο , δεν καταλογίζονται σήμερα εισφορές . Για τις εν λόγω περιπτώσεις ( τακτοποίηση για τριάντα έτη ) , ούτε με την προϊσχύουσα «διαδικασία τακτοποίησης» με το Ν. 4014/2011 επιβάλλονταν εισφορές. β) Τυχόν εισφορές υπέρ αγνώστων, για κτίσματα ή εργασίες οι οποίες είχαν καταλογιστεί κατά το παρελθόν και δεν έχουν μέχρι σήμερα εξοφληθεί και τελικά οι περιπτώσεις αυτές έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 24 του 4014/2011 ή του άρθρου 24 του Ν. 4178/13 για οριστική τακτοποίηση, δεν οφείλονται και έτσι : • Για τις περιπτώσεις που προσκομίζονται «δικαιολογητικά» για υπαγωγή στις διατάξεις του εν λόγω νόμου, εφόσον, για τις αυτές εργασίες έχουν κατά τα ανωτέρω επιβληθεί εισφορές και επ’ αυτών προσαυξήσεις ή αυτοτελή πρόσθετα τέλη , πού δεν έχουν εισπραχθεί, θα ενημερώνονται οι υπηρεσίες είσπραξης εσόδων για την αναστολή είσπραξης μη (ταμειακές υπηρεσίες ) εισπραχθέντων (μέχρι την ημερομηνία εκείνη) των κυρίων εισφορών , των αναλογούντων προσαυξήσεων και προσθέτων τελών .5 ΑΔΑ: ΒΙ0Ω4691ΩΓ-59Ξ • Για την αποφυγή προβλημάτων θα πρέπει, η κάθε μία περίπτωση να εξετάζεται χωριστά , μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου εργοδότη και θα ενεργείται σχετικός έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πράγματι πρόκειται για Π.Ε.Ε. , Π.Ε.Π.Ε.Ε., Π.Ε.ΑΠ ή Π.Ε.Π.Τ που αφορά το συγκεκριμένο αυθαίρετο ή εργασία για το οποίο προσκομίζονται τα δικαιολογητικά για υπαγωγή στις διατάξεις των νόμων 4014/2011ή 4178/2013 . Εν προκειμένω , πέραν της αίτησης απαιτείται και η προσκόμιση δικαιολογητικών υπαγωγής στα συγκεκριμένα άρθρα των νόμων 4014/2011 ή 4178/2013, η διαπίστωση πραγματικών γεγονότων, η διαπίστωση ότι πρόκειται για το αυτό κτίριο ή εργασία για το οποίο και έχουν επιβληθεί εισφορές κ.λ.π. • Κατά της τυχόν αρνητικής απάντησης – απόρριψης αιτήματος από τον Διευθυντή Υποκ/τος δύνανται να ασκηθούν τα ένδικα μέσα. • Η ενημέρωση των ταμειακών υπηρεσιών για την αναστολή είσπραξης πρέπει να γίνεται από τα τμήματα Εσόδων, με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται και για άλλες περιπτώσεις για Π.Ε.Ε, Π.Ε.Π.Ε.Ε., ΠΕΑΠ ή Π.Ε.Π.Τ. δηλαδή: Από τον φάκελο «Οικονομικές Κινήσεις Εργοδότη» >«Πληροφοριακές Κινήσεις Οφειλών» με χρήση της οθόνης «Διαχείριση Πληροφοριακών Κινήσεων Εργοδότη» με τύπο κίνησης (831) «ΠΡΑΞΗ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ(Ν. 4178/2013 -ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ)» ώστε να γίνεται αναστολή είσπραξης του υπολειπόμενου ποσού που οφείλεται από τις συγκεκριμένες πράξεις και με τύπο κίνησης (832) «ΛΗΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ (Ν.4178 – ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ)» για τις περιπτώσεις που παύει να ισχύει η αναστολή . Για τις περιπτώσεις διαγραφής οφειλών ακολουθείται η ισχύουσα διαδικασία. • Θα ενημερώνεται το ειδικό βιβλίο για τα αυθαίρετα και δεν θα αποστέλλονται καταστάσεις διαγραφής οφειλών για το υπόλοιπο ποσό οφειλής (προσαυξήσεις και αυτοτελή πρόστιμα ) στις ταμειακές υπηρεσίες , ακόμη και όταν έχουμε οριστική εξόφληση ( οριστική υποβολή και εξόφληση του ειδικού προστίμου της πολεοδομίας) μέχρι να σας δοθούν νέες οδηγίες και αφού παρασχεθούν σχετικές διευκρινίσεις από την Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην οποία εκκρεμεί ερώτημά μας .6 ΑΔΑ: ΒΙ0Ω4691ΩΓ-59Ξ 3.2 Εισφορές για τις ειδικές περιπτώσεις υπαγωγής στις διατάξειςτου άρθρου 23 του Ν. 4178/2013 ( έκδοση αδείας – νομιμοποίηση κτιρίων). Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του νόμου 4178/2013 ορίζεται ότι: «.. Στην περίπτωση αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων για τις οποίες δύναται να εκδοθεί άδεια νομιμοποίησης ή κατεδάφισης, με βάση την κείμενη νομοθεσία, εφόσον καταβληθεί το παράβολο της παραγράφου 10 του άρθρου 11 και εκδοθεί η σχετική οικοδομική άδεια νομιμοποίησης εντός τριών (3) ετών ή άδεια κατεδάφισης εντός έξι (6) μηνών από την καταβολή του και δεν οφείλεται άλλο πρόστιμο. ……».Ακολούθως, με τις επόμενες παραγράφους ορίζονται η κάθε μία από τις περιπτώσεις που δύνανται να υπαχθούν στο νόμο αυτόν και να εκδοθούν άδειες νομιμοποίησης . Πρόκειται για τις περιπτώσεις στις οποίες, ο νόμος δίδει την δυνατότητα να ακολουθηθεί η κανονική διαδικασία έκδοσης οικοδομικής αδείας ( με βάση την κείμενη νομοθεσία). Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αριθ. 66931/03-12-2013 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Ο.Κ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος , με την οποία , μεταξύ άλλων , δίδονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή των άρθρων 23 και 24 του νόμου 4178/2013 και όσον αφορά το άρθρο 24 παρ. 8 του νόμου αυτού «…. Δεν επηρεάζονται από την έκδοση ή μη αδείας νομιμοποίησης αυθαίρετης κατασκευής ή αλλαγής χρήσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4014/2011 ή στο άρθρο 23 του Ν. 4178/2013». Επίσης, σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο, «…. για τις περιπτώσεις έκδοσης αδείας νομιμοποίησης περαιωμένων αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων για τις οποίες υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά του Ν. 4178/2013 αναστέλλεται η επιβολή προστίμων , κάθε διαδικασίας επιβολής κυρώσεων από το Ι.Κ.Α. μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας εξόφλησης των προστίμων και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η προσκόμιση θεωρημένου αντιγράφου του πίνακα ημερομισθίων από Ι.Κ.Α. Μετά την έκδοση της αδείας η αρμόδια Υ.ΔΟΜ οφείλει να αποστείλει στο οικείο κατά τόπο κατάστημα του Ι.ΚΑ αντίγραφο του στελέχους της άδειας νομιμοποίησης.»Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών σημειώνουμε ότι: • Με την προσκόμιση δικαιολογητικών υπαγωγής στο νόμο 4178/2013 ή 4014/2011, θα ακολουθείται η προαναφερόμενη στην παράγραφο 3.1 του παρόντος εγγράφου διαδικασία αναστολής βεβαιωμένων και ανεξόφλητων εισφορών , εφόσον έχουν επιβληθεί υπέρ αγνώστων. • Με την προσκόμιση της άδειας νομιμοποίησης ή την αποστολή αυτής από την πολεοδομία , η κάθε μια υπόθεση θα παραμείνει σε εκκρεμότητα μέχρι να σας δοθούν νέες οδηγίες και αφού παρασχεθούν σχετικές διευκρινίσεις από την Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην οποία εκκρεμεί ερώτημά μας .7 3.3. Διαχείριση Ειδικών Περιπτώσεων.ΑΔΑ: ΒΙ0Ω4691ΩΓ-59ΞΓια τις περιπτώσεις που δεν έχει παρέλθει το κατά τα ανωτέρω δεκαοκτάμηνο, και από στοιχεία της υπηρεσίας μας ( επιτόπιοι έλεγχοι, σήματα αστυνομίας , εκθέσεις αυτοψίας πολεοδομικών αρχών κ.λ.π.) προσδιορίζεται ο χρόνος κατασκευής και εκτέλεσης εργασιών κοντά στην δεκαετία, το δε δικαίωμα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για βεβαίωση εισφορών, υπό την ευρεία έννοια, κινδυνεύει να υποπέσει σε παραγραφή , ενώ , το εάν τελικά η κάθε περίπτωση από αυτές καταλαμβάνεται από τις διατάξεις του νέου νόμου ή όχι , πρέπει να αποφανθεί η αρμόδια πολεοδομική αρχή (αποδοχή ή όχι αίτησης κ.λ.π.) θα πρέπει : Να διαχωρίζονται οι υποθέσεις από τις υπόλοιπες περιπτώσεις και να ζητείται σχετική δήλωση του εργοδότη για την υπαγωγή του ή όχι στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 και: α) Για τις περιπτώσεις που η απάντηση είναι θετική, θα προβαίνετε μεν σε καταλογισμούς των εισφορών που αντιστοιχούν στα κατ’ ελάχιστα απαιτούμενα ημερομίσθια του άρθρου 38 του Κ.Α του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. αλλά, αμέσως μετά την κοινοποίηση των πράξεων, θα εφαρμόζετε τις οδηγίες της προηγούμενης παρ. 3.1 του παρόντος εγγράφου. Δηλαδή , θα ακολουθείτε τις διαδικασίες για την αναστολή είσπραξης των βεβαιωθέντων εισφορών και προσαυξήσεων μέχρι να προσκομιστούν στοιχεία υπαγωγής στις διατάξεις των νόμων 4014/2011 και 4178/2013 . Η εν λόγω αναστολή θα διαρκέσει μέχρι την οριστική τακτοποίηση της κάθε μίας περίπτωσης κατά τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3.1 και 3.2 του παρόντος. β) Για τις περιπτώσεις που η απάντηση είναι αρνητική ακολουθείται κανονικά η όλη ισχύουσα διαδικασία χωρίς την ενέργεια για αναστολή είσπραξης των βεβαιωθέντων εισφορών . γ) Για τις περιπτώσεις άρνησης υποβολής δήλωσης ή μη ανταπόκρισης στην πρόσκληση, προβαίνετε σε καταλογισμούς εισφορών κοινοποιείτε τις καταλογιστικές πράξεις και στη συνέχεια, αν υποβληθεί η σχετική δήλωση ,θα ενεργήσετε για την αναστολή είσπραξης .8 3.4 Εκτέλεση εργασιών επισκευής.ΑΔΑ: ΒΙ0Ω4691ΩΓ-59ΞΟι διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 5 του νόμου 4178/2013 ορίζουν ότι: «Στις περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών, οι οποίες έχουν περαιώσει τη διαδικασία με βάση τις διατάξεις των νόμων 3775/2009 (Α΄ 122), 3843/2010 (Α΄ 62), καθώς και όσες έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και του παρόντος νόμου και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία ή έχει εξοφληθεί ποσοστό 30% του συνολικού ποσού προστίμου, κατά τις διατάξεις του παρόντος, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη: α) η εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης, β) η εκτέλεση εργασιών επισκευής, οι οποίες αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική βελτίωση αποκατάσταση, τη συνήθη συντήρησή τους και προσαρμογής κατά το εδάφιο δ΄, της παραγράφου 2 του άρθρου 13, γ) κατεδάφισης, δ) κατασκευής στέγης ή φύτευσης δώματος ε) ενίσχυσης, στ) εργασίες που προβλέπονται στις παραγράφου 2 και 3 του άρθρου 4 του ν. 4067/2012, ως αντικαθίστανται με τις διατάξεις του άρθρου 48 του παρόντος νόμου. Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών γίνεται ύστερα από έγκριση που δίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, εφόσον οι εργασίες για τις οποίες ζητείται η εκτέλεση δεν επαυξάνουν το κτίσμα σε όγκο, εκτός των περιπτώσεων: α) κατασκευής ανελκυστήρα ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), β) κατασκευής υποχρεωτικής στέγης, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου και γ) κατασκευής στέγης, σύμφωνα με ισχύουσα άδεια οικοδομής και μόνο εφόσον δεν υφίσταται υπέρβαση καθ’ ύψος ή υφίσταται υπέρβαση καθ’ ύψος που δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 10% του προβλεπομένου στην άδεια. Η έγκριση εργασιών γνωστοποιείται αμελλητί στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων − Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.− Ε.Τ.Α.Μ.). Για τις ως άνω εγκρίσεις και διοικητικές πράξεις εφαρμόζεται αντίστοιχα, η διάταξη του άρθρου 2Α του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να τροποποιούνται τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης για τη χορήγηση της έγκρισης εκτέλεσης των εργασιών, τα οποία προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο»Εν προκειμένω, πέραν των όποιων νέων περιπτώσεων , οι διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 5 , καταλαμβάνουν τις ίδιες περιπτώσεις που κατελάμβανε και η παράγραφος 17 του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 για τις οποίες , από πλευράς Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., οι σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί με το Γενικό Έγγραφο Ε41/401/17-10-2011. Οι αυτές οδηγίες εξακολουθούν να ισχύουν και για τις περιπτώσεις έγκρισης εργασιών που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.5 του Ν.. 4178/2013.9 ΑΔΑ: ΒΙ0Ω4691ΩΓ-59Ξ 4. ΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ. Προς αποφυγή προβλημάτων και για την ενιαία αντιμετώπιση των περιπτώσεων που ρυθμίζουν οι διατάξεις του αναφερόμενου στο θέμα νόμου, θα πρέπει, τα στοιχεία που προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους ή που τυχόν κοινοποιούνται από τι αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες, μετά την πρωτοκόλλησή τους στο γενικό πρωτόκολλο Υποκ/τος ή στο ειδικό πρωτόκολλο τμήματος , να καταχωρούνται σε ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ που θα τηρείται μόνο για το λόγο αυτό. Πρόκειται για το ίδιο βιβλίο για το οποίο δόθηκαν οδηγίες με το Γενικό έγγραφο Ε41/401/17-10-2011 και το οποίο θα πρέπει να τηρείται και για τις περιπτώσεις των κοινοποιούμενων διατάξεων. 5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. α) Για τις περιπτώσεις εκτελέσεως εργασιών πέραν της δεκαετίας σε καμία περίπτωση δεν καταλογίζονται εισφορές. β) Για τις περιπτώσεις στις οποίες, σε επιτόπιους ελέγχους , έχουν βρεθεί απασχολούμενοι οι οποίοι δεν έχουν τακτοποιηθεί ασφαλιστικά από τους εργοδότες , αυτοί θα πρέπει να ασφαλισθούν κανονικά, για όσο χρονικό διάστημα απασχολήθηκαν. Ομοίως, σε περίπτωση υποβολής δηλώσεων απασχόλησης - καταγγελιών ασφαλισμένων , εφόσον διαπιστωθεί απασχόληση από την διενεργηθείσα κατά τα γνωστά έρευνα, θα ασφαλίζονται κανονικά. Εν προκειμένω, οι γενικές περί υπαγωγής στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. διατάξεις, δηλαδή του άρθρου 2 του ΑΝ 1846/51 όπως ισχύουν , οι οποίες αναφέρονται στην υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προσώπων που παρέχουνε εξαρτημένη εργασία έναντι αμοιβής, ουδόλως επηρεάζονται από τις ρυθμίσεις του νόμου 4178/2013. γ) Για τις περιπτώσεις στις οποίες βρίσκεται σε εξέλιξη η κατά τα ανωτέρω διαδικασία για την υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου (μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών) , καθώς και για όσο χρόνο διαρκεί η με δόσεις αποπληρωμή του ειδικού προστίμου , δεν κωλύεται η υπηρεσία εξ’ αυτού του λόγου για χορήγηση πιστοποιητικών ασφαλιστικής ενημερότητας. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ10 ΑΔΑ: ΒΙ0Ω4691ΩΓ-59Ξ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1. 2. 3. 4. 5.6.7. 8. 9.Γρ. κ. Διοικητή Γρ. κ.κ Υποδιοικητών Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών Γρ. κ. κ. Συντονιστών Υπουργείο Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων. Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Τμήμα Α΄ Σταδίου 29, 10110 Αθήνα Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Δ/νση Ο.Κ.Κ. Μεσογείων και Τρικάλων 36 11526 Αθήνα. Ομάδα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Πατησίων 12, Αθήνα Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Πατησίων 12, Αθήνα Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.11
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.