Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022

Η εκδήλωση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 06 Μαρτίου 2014. Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των εισηγήσεων.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES Αριθ. Πρωτ. 27272/ΣΜ/σµΑΘΗΝΑ 27 Φεβρουαρίου 2014ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) διοργανώνει την Πέµπτη 06 Μαρτίου 2014 και ώρα 09:00 εκδήλωση µε θέµα: «Νέο Νοµοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων» στο Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών, Αίθουσα ΕΡΜΗΣ, Ακαδηµίας 7, Αθήνα. Η εκδήλωση στοχεύει: Α) στην ενηµέρωση του Τεχνικού Κόσµου για τις σηµαντικές αλλαγές στο νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο δηµοσίων συµβάσεων έργων, τις οποίες συνεπάγονται οι ακόλουθες πρόσφατες εξελίξεις: Η θέση σε διαβούλευση από το ΥΠΑΑΝ της πρότασης σχεδίου νόµου που επιµελήθηκε η ΕΑΑ∆ΗΣΥ «για τη διαµόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και νοµοθετικού πλαισίου σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» Η ψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 15/1/2014, δύο νέων οδηγιών για τις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, που αντικαθιστούν τις ισχύουσες 2004/17 (Π∆ 59/2007) και 2004/18 (Π∆ 60/2007), και µιας νέας οδηγίας που αφορά ειδικά στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών. Η ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2013) 453 – 26.6.13 µε θέµα «Ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις από αρχής µέχρι τέλους για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης». Β) στην διατύπωση εποικοδοµητικών προτάσεων για την µεταρρύθµιση και εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου παραγωγής των δηµοσίων έργων υπό το τρίπτυχο: εναρµονισµένες διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης συµβάσεων ∆Ε, σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές, νέο σύστηµα αναλυτικών τιµολογίων. Γ) στην δροµολόγηση συνεργειών και παρεµβάσεων του κλάδου ώστε να διασφαλιστεί η ουσιαστική συµµετοχή του στη διαµόρφωση του νέου νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, µέσω της κατάρτισης των προβλεπόµενων Κανονισµών Σύναψης και Εκτέλεσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων καθώς και της ανάπτυξης και λειτουργικής υποστήριξης του Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συµµετάσχετε στην εκδήλωση, παρακαλούµε να συµπληρώσετε την επισυναπτόµενη αίτηση συµµετοχής και να την αποστείλετε στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσµου (τηλ.: 210-3301814 / info@sate.gr / fax: 210-3824540), στα οποία µπορείτε να απευθύνεστε και για κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη. Με τιµή, Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣΦειδίου 14-16 Αθήνα 106 78 / 14-16 Feidiou str. 106 78 Athens Greece Τ +30 210 3301814/5 Τ +30 210 3836503 F +30 210 3824540 E info@sate.gr w w w . s a t e . g r «ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ» Πέμπτη, 06.03.2014 Ε.Β.Ε.Α.– Αίθουσα ΕΡΜΗΣ - Ακαδημίας 7, ΑθήναΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΕπώνυμο: Όνομα: Εταιρεία: Ιδιότητα: Τηλέφωνο:Email:Παρακαλώ θα επιθυμούσα να παρακολουθήσω:ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 1η Ενότητα: Ν/σχέδιο ΥΠΑΑΝ: «Για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» 2η Ενότητα: Οι νέες κοινοτικές Οδηγίες για τις Δημόσιες Συμβάσεις και για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στις Δημόσιες Συμβάσεις 3η Ενότητα: Η πολιτική της ΕΕ για τις Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙΗμερομηνία…………………………………ΥΠΟΓΡΑΦΗ «ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ» Πέµπτη, 06.03.2014 Ε.Β.Ε.Α.– Αίθουσα ΕΡΜΗΣ - Ακαδηµίας 7, Αθήνα ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 28.2.2014Α’ ΜΕΡΟΣ : ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ 09:00 – 09:30Προσέλευση - ΕγγραφέςΒ’ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 1η Ενότητα: Ν/σχέδιο ΥΠΑΑΝ: «Για τη διαµόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και νοµοθετικού πλαισίου σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» 09:30 – 09:50Στόχοι και αναγκαιότητα. Γενική παρουσίαση και επισήµανση σηµαντικότερων ρυθµίσεων. Εξέλιξη της διαβούλευσης και χρονοδιάγραµµα εφαρµογής.• κα Μίνα Καλογρίδου, Πρ. Τµήµατος Μελετών της ∆/νσης Νοµικών Υπηρεσιών ΕΑΑ∆ΗΣΥ09:50 – 10:20Βασικότερα σηµεία και σχολιασµός ρυθµίσεων νοµικής φύσης• Σταµάτης Σταµόπουλος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ10:20 – 10:40Γενικές παρατηρήσεις και σχολιασµός ρυθµίσεων τεχνικής φύσης.• κ. ∆ηµ. Κωνσταντινίδης Γενικός Γραµµατέας ΣΑΤΕ10:40 - 11:00Η µατιά του Μελετητών.• Εκπρόσωπος ΣΕΓΜ2η Ενότητα: Οι νέες κοινοτικές Οδηγίες για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις και η πρόταση Οδηγίας για την Ηλεκτρονική Τιµολόγηση 11:00 – 11:20Ιστορικό έκδοσης των νέων οδηγιών, γενικές αρχές και επιδιωκόµενοι στόχοι. Προθεσµίες ενσωµάτωσης και εναρµόνισης, λοιπές υποχρεώσεις.11:20 – 11:40• κα Τζούλια Τσαλίκη, Προϊσταµένη Τµήµατος ∆ιεθνών Σχέσεων και Θεµάτων ΕΟΚ της ΓΓ∆Ε / ΥπΥΜΕ∆ΙΑνασκόπηση σηµαντικότερων αλλαγών στις διατάξεις των νέων οδηγιών, οι οποίες επηρεάζουν τη σύναψη και την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων έργων.3η Ενότητα: Η πολιτική της ΕΕ για τις Ηλεκτρονικές ∆ηµόσιες Συµβάσεις 11:40 – 12:00Ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις: Η πολιτική της ΕΕ και οι προβλέψεις των νέων οδηγιών. Υφιστάµενες διαδικτυακές εφαρµογές για το χειρισµό των ∆Η.ΣΥ. από τις Αναθέτουσες Αρχές και για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε αυτές.• κ. ∆. Τουλιάτος, Τεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ12:00 – 12:20Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων στα δηµόσια έργα και στις µελέτες• κ. Στ. Κοµνηνός, Γενικός Γραµµατέας ΕµπορίουΓ’ ΜΕΡΟΣ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 12:20 – 13:00Συζήτηση – Παρεµβάσεις επί των 3 ενοτήτων που προηγήθηκαν13:00 – 13:15• κ. Γ. Κυριακόπουλος, Αν .Μέλος ∆Σ ΣΑΤΕ∆ιάλλειµα∆’ ΜΕΡΟΣ: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ13:15 – 15:00Αναµόρφωση του πλαισίου παραγωγής δηµοσίων έργων υπό το τρίπτυχο: ∆ιαφάνεια, Σύναψη & Εκτέλεση Συµβάσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές & Σύστηµα Αναλυτικών Τιµολογίων & Αναθεώρησης Τιµών. Στόχευση και δράσεις υπό τις σηµερινές συνθήκες.Συντονιστής: • Γ. Καραλής, ∆ηµοσιογράφος Συµµετέχοντες: • Χρ. Σπίρτζης, Πρόεδρος ΤΕΕ • Γ. Βλάχος, Πρόεδρος ΣΑΤΕ • Χρ. ∆αµβέργης, Πρόεδρος ΣΜΥΕ • Εκπρόσωπος ΕΑΑ∆ΗΣΥ • Εκπρόσωπος ΥΠΑΑΝ* • Εκπρόσωπος ΥΠΥΜΕ∆Ι ** Αναµένεται οριστική επιβεβαίωση
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.