Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 03 Ιουνίου 2023

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2006 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως.

L 374/10Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL27.12.2006ΟΔΗΓΙΑ 2006/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2006 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως (Κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,(5)Ορισμένα κράτη μέλη προβαίνουν σ' ενέργειες διοικητικής φύσεως για την έγκριση των εν λόγω προτύπων. Η έγκριση αυτή ουδόλως επηρεάζει το τεχνικό περιεχόμενο των προτύπων, ούτε περιορίζει τους όρους χρήσεώς τους. Η έγκριση αυτού του είδους δεν δύναται να τροποποιήσει τα αποτελέσματα που συνεπάγεται, από κοινοτικής απόψεως, ένα εναρμονισμένο και δημοσιευμένο πρότυπο.(6)Εντός της Κοινότητας, η ελεύθερη διακίνηση του ηλεκτρολογικού υλικού θα πρέπει να γίνεται εφόσον το υλικό αυτό ανταποκρίνεται σε ορισμένες απαιτήσεις περί ασφαλείας, αναγνωρισμένες σ' όλα τα κράτη μέλη. Με την επιφύλαξη οιασδήποτε άλλης μορφής απόδειξης, η απόδειξη της τηρήσεως των απαιτήσεων αυτών δύναται να καθορισθεί με παραπομπή σε εναρμονισμένα πρότυπα, που τις ενσωματώνουν. Τα εναρμονισμένα αυτά πρότυπα θα πρέπει να καθιερωθούν με κοινή συμφωνία από οργανισμούς, που θα γνωστοποιηθούν από κάθε κράτος μέλος στα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή και θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο μεγάλης δημοσιότητας. Η εναρμόνιση αυτή θα πρέπει να επιτρέπει την εξάλειψη των δυσχερειών που προκύπτουν στις συναλλαγές από τις διαφορές μεταξύ των εθνικών προτύπων.(7)Με την επιφύλαξη οιασδήποτε άλλης μορφής απόδειξης, η προσαρμογή του ηλεκτρολογικού υλικού στα εναρμονισμένα αυτά πρότυπα δύναται να θεωρηθεί ως δεδομένη από το γεγονός της επισήμανσης ή της έκδοσης από τους αρμόδιους οργανισμούς σημάτων ή πιστοποιητικών ή, ελλείψει αυτών, από τη δήλωση πιστότητας του κατασκευαστή. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, για να διευκολύνουν την εξάλειψη των εμποδίων στις συναλλαγές, να αναγνωρίζουν τα εν λόγω σήματα ή πιστοποιητικά ή την ως άνω δήλωση ως αποδεικτικά στοιχεία. Για τον σκοπό αυτό, τα εν λόγω σήματα ή πιστοποιητικά θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο δημοσίευσης, ιδίως δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.(8)Ως μεταβατικό μέτρο, η ελεύθερη κυκλοφορία ηλεκτρολογικού υλικού, για το οποίο δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής εναρμονισμένα πρότυπα, δύναται να εξασφαλισθεί με εφαρμογή προτύπων ή διατάξεων περί ασφαλείας που επεξεργάσθηκαν ήδη άλλοι διεθνείς οργανισμοί ή οργανισμοί, που καθορίζουν εναρμονισμένα πρότυπα.(9)Είναι δυνατόν ηλεκτρολογικό υλικό να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία χωρίς να ανταποκρίνεται στις περί ασφαλείας απαιτήσεις και, ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να θεσπισθούν κατάλληλες διατάξεις για τον περιορισμό του εν λόγω κινδύνου.Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη της Επιτροπής (1),ΕυρωπαϊκήςΟικονομικήςκαιΚοινωνικήςαποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης (2), Εκτιμώντας τα εξής: (1)Η οδηγία 73/23/EOK του Συμβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου 1973, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως (3), έχει τροποποιηθεί ουσιαστικά (4). Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση της εν λόγω οδηγίας.(2)Οι ισχύουσες στα κράτη μέλη διατάξεις περί ασφαλείας κατά τη χρησιμοποίηση του ηλεκτρολογικού υλικού, που προορίζεται για ορισμένα όρια τάσεως, ενδέχεται να διαφέρουν, πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα να παρεμποδίζει τις συναλλαγές.(3)Σε ορισμένα κράτη μέλη και για ορισμένα ηλεκτρολογικά υλικά, η νομοθεσία περί ασφαλείας προσλαμβάνει τη μορφή προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων, μέσω διατάξεων αναγκαστικού χαρακτήρα.(4)Σε άλλα κράτη μέλη, για να επιτευχθεί ο ίδιος σκοπός, η νομοθεσία περί ασφαλείας παραπέμπει σε τεχνικά πρότυπα επεξεργασμένα από Οργανισμούς Τυποποιήσεως. Το σύστημα τούτο παρουσιάζει το πλεονέκτημα ταχείας προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο, χωρίς εξ αυτού να παραμελούνται οι απαιτήσεις της ασφαλείας.(1) EE C 10, 14.1.2004, σ. 6. (2) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2003 (ΕΕ C 82 Ε, 1.4.2004, σ. 68) και απόφαση του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2006. (3) ΕΕ L 77, 26.3.1973, σ. 29. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 93/68/EOK (ΕΕ L 220, 30.8.1993, σ. 1). (4) Bλέπε παράρτημα V, μέρος Α. 27.12.2006Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL(10) Η απόφαση 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1) καθορίζει τιςενότητες που αφορούν τις διάφορες φάσεις των διαδικασιών εκτίμησης της πιστότητας οι οποίες προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στις οδηγίες τεχνικής εναρμόνισης. (11) Η επιλογή των διαδικασιών δεν θα πρέπει να οδηγήσει σεπτώση του επιπέδου ασφάλειας του ηλεκτρολογικού υλικού που έχει ήδη θεσπισθεί στο σύνολο της Κοινότητας. (12) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις τωνκρατών μελών όσον αφορά στις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής των οδηγιών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα V, μέρος Β, ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:Άρθρο 1 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «ηλεκτρολογικό υλικό» νοείται κάθε υλικό προοριζόμενο να χρησιμοποιηθεί σε ονομαστική τάση περιλαμβανόμενη μεταξύ 50 και 1 000 V για το εναλλασσόμενο ρεύμα και μεταξύ 75 και 1 500 V για το συνεχές ρεύμα, εξαιρέσει των υλικών και των φαινομένων τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα II. Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε το ηλεκτρολογικό υλικό να δύναται να διατεθεί στην αγορά μόνον εάν, εφόσον έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με την ορθή μηχανολογική πρακτική για θέματα ασφαλείας που ισχύει εντός της Κοινότητος, δεν θέτει σε κίνδυνο, την ασφάλεια των προσώπων, των κατοικιδίων ζώων και της ιδιοκτησίας, όταν εγκαθίσταται και συντηρείται ορθά και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του. 2. Το παράρτημα I παραθέτει τα κυριότερα στοιχεία των στόχων ασφαλείας της παραγράφου 1.L 374/11ηλεκτρολογικό υλικό, που είναι σύμφωνο με τις διατάξεις περί ασφαλείας των εναρμονισμένων προτύπων.Τα πρότυπα θεωρούνται εναρμονισμένα ευθύς ως καθιερωθούν με κοινή συμφωνία από τους γνωστοποιηθέντες από τα κράτη μέλη οργανισμούς σύμφωνα με το άρθρο 11, πρώτη παράγραφος, στοιχείο (α), και δημοσιευθούν σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες. Τα πρότυπα αυτά προσαρμόζονται αναλόγως προς την τεχνολογική πρόοδο και την εξέλιξη των κανόνων ασφαλείας.Οι κατάλογοι των εναρμονιζομένων προτύπων και των σχετικών πηγών τους δημοσιεύονται, προς ενημέρωση, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Άρθρο 6 1. Εφόσον τα εναρμονισμένα κατά την έννοια του άρθρου 5 πρότυπα δεν έχουν εισέτι καταρτισθεί και δημοσιευθεί, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε οι αρμόδιες διοικητικές αρχές τους να θεωρούν, εν όψει της διάθεσης στην αγορά του άρθρου 2 ή της ελεύθερης κυκλοφορίας, του άρθρου 3, ως επίσης ανταποκρινόμενο προς τις διατάξεις του άρθρου 2, το ηλεκτρολογικό υλικό, που συνάδει με τις διατάξεις περί ασφαλείας της Διεθνούς Επιτροπής Κανονισμών Εγκρίσεως Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (CEE) ή της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC), ως προς τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία δημοσίευσης των άρθρων 2 και 3.2. Οι διατάξεις περί ασφαλείας της παραγράφου 1 κοινοποιούνται στα κράτη μέλη από την Επιτροπή από της ενάρξεως της ισχύος της παρούσας οδηγίας και, στη συνέχεια, από της δημοσιεύσεώς τους. Η Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεως με τα κράτη μέλη, υποδεικνύει τις διατάξεις και ιδίως τις παραλλαγές των οποίων συνιστά τη δημοσίευση.Άρθρο 3 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην παρεμποδίζεται, για λόγους ασφαλείας, η ελεύθερη κυκλοφορία του ηλεκτρολογικού υλικού εντός της Κοινότητας, εάν η φύση του υλικού αυτού συνάδει με τις διατάξεις του άρθρου 2, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 5, 6, 7 ή 8.3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, εντός προθεσμίας τριών μηνών, τις τυχόν αντιρρήσεις τους ως προς τις διατάξεις που έχουν κοινοποιηθεί κατά τον τρόπο αυτό, επισημαίνοντας τους λόγους ασφαλείας, οι οποίοι αντιτίθενται στην αποδοχή της μιας ή της άλλης σχετικής διατάξεως.Άρθρο 4 Όσον αφορά το ηλεκτρολογικό υλικό, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι επιχειρήσεις διανομής ηλεκτρισμού να μην εξαρτούν τη σύνδεση στο δίκτυο και την ηλεκτροδότηση των καταναλωτών, από απαιτήσεις περί ασφαλείας αυστηρότερες από τις απαιτήσεις του άρθρου 2. Άρθρο 5 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι αρμόδιες διοικητικές αρχές τους να θεωρούν, για τη διάθεση στην αγορά, του άρθρου 2 ή την ελεύθερη κυκλοφορία, του άρθρου 3, ως ανταποκρινόμενο στις διατάξεις του άρθρου 2, ιδίως το (1) Απόφαση 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1993, για τις ενότητες που αφορούν τις διάφορες φάσεις των διαδικασιών αξιολόγησης της πιστότητας και τους κανόνες επίθεσης και χρήσης της σήμανσης πιστότητας «CE» που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στις οδηγίες τεχνικής εναρμόνισης (ΕΕ L 220, 30.8.1993, σ. 23).Οι διατάξεις περί ασφαλείας, ως προς τις οποίες δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση, δημοσιεύονται, προς ενημέρωση, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Άρθρο 7 Εφόσον δεν υπάρχουν εισέτι εναρμονισμένα πρότυπα κατά την έννοια του άρθρου 5 ή διατάξεις περί ασφαλείας δημοσιευθείσες σύμφωνα με το άρθρο 6, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε οι αρμόδιες διοικητικές αρχές τους να θεωρούν, εν όψει της διαθέσεως στην αγορά του άρθρου 2 ή της ελεύθερης κυκλοφορίας του άρθρου 3, ως εξ ίσου ανταποκρινόμενο προς τις διατάξεις του άρθρου 2, το ηλεκτρολογικό υλικό που έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με τις διατάξεις περί ασφαλείας των προτύπων, που εφαρμόζονται εντός του κράτους μέλους της κατασκευής, εάν εξασφαλίζει επίπεδο ασφαλείας αντίστοιχο με το απαιτούμενο στο δικό τους έδαφος. L 374/12Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL Άρθρο 81. Πριν από τη διάθεσή του στην αγορά, το ηλεκτρολογικό υλικό πρέπει να φέρει την προβλεπόμενη στο άρθρο 10 σήμανση «CE» που υποδηλώνει την πιστότητά του προς το σύνολο των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας για την εκτίμηση της πιστότητας του παραρτήματος IV. 2. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας δύναται να υποβάλει έκθεση, συντεταγμένη από έναν εκ των γνωστοποιηθέντων οργανισμών σύμφωνα με το άρθρο 11, πρώτη παράγραφος, στοιχείο (β), σχετικά με τη συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού προς τις διατάξεις του άρθρου 2. 3. Όταν το ηλεκτρολογικό υλικό καλύπτεται από άλλες οδηγίες οι οποίες αφορούν άλλα θέματα και προβλέπουν σήμανση «CE», η σήμανση αυτή υποδηλώνει την πιστότητα του εν λόγω υλικού προς τις διατάξεις των οδηγιών αυτών. Eάν, ωστόσο, μία ή περισσότερες από τις οδηγίες αυτές επιτρέπουν στον κατασκευαστή να επιλέξει, στη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, το σύστημα που θα εφαρμόζει, η σήμανση «CE» υποδηλώνει την πιστότητα μόνο προς τις διατάξεις των οδηγιών που εφαρμόζει ο κατασκευαστής. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία των εν λόγω οδηγιών, όπως έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναγράφονται στα έγγραφα, φύλλα ή οδηγίες που απαιτούνται από τις συγκεκριμένες οδηγίες και συνοδεύουν το ηλεκτρολογικό αυτό υλικό.4. Η Επιτροπή ανακοινώνει τη γνώμη του οργανισμού της παραγράφου 3 σ' όλα τα κράτη μέλη, τα οποία δύνανται, εντός προθεσμίας ενός μηνός, να της γνωστοποιήσουν τις παρατηρήσεις τους. Η Επιτροπή λαμβάνει συγχρόνως γνώση των παρατηρήσεων των ενδιαφερομένων μερών των σχετικών με τη γνώμη αυτή. 5. Αφού λάβει γνώση των παρατηρήσεων αυτών, η Επιτροπή διατυπώνει, ενδεχομένως, τις κατάλληλες συστάσεις ή τη γνώμη της. Άρθρο 10 1. Η αναφερόμενη στο παράρτημα ΙΙΙ σήμανση «CE» τίθεται από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εκπρόσωπό του επί του ηλεκτρολογικού υλικού ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, επί της συσκευασίας του, των οδηγιών χρήσεως ή του δελτίου εγγυήσεως, κατά τρόπο ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο. 2. Απαγορεύεται η επίθεση σε ηλεκτρολογικό υλικό σημάνσεων που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν τους τρίτους ως προς τη σημασία και τη γραφική απεικόνιση της σήμανσης «CE». Οποιαδήποτε άλλη σήμανση επιτρέπεται να τίθεται σε ηλεκτρολογικό υλικό, ή στη συσκευασία του, στις οδηγίες χρήσεως ή στα δελτία εγγυήσεως, υπό τον όρο ότι δεν καθιστά λιγότερο ευδιάκριτη και ευανάγνωστη τη σήμανση «CE». 3. Με την επιφύλαξη άρθρου 9: (α)κάθε αντικανονική επίθεση της σήμανσης «CE» που διαπιστώνεται από κράτος μέλος συνεπάγεται την υποχρέωση για τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εκπρόσωπό του να μεριμνήσει για την πιστότητα του σχετικού προϊόντος προς τις προδιαγραφές για τη σήμανση «CE» και την παύση της παράβασης υπό τους όρους που επιβάλλει το εν λόγω κράτος μέλος·(β)αν το προϊόν εξακολουθεί να μην είναι σύμφωνο προς τις σχετικές προδιαγραφές, το κράτος μέλος λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να περιορισθεί ή να απαγορευθεί η διάθεση στην αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος ή να εξασφαλισθεί η απόσυρσή του από την αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 9.Άρθρο 9 1. Εάν, για λόγους ασφαλείας, ένα κράτος μέλος απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά οποιουδήποτε ηλεκτρολογικού υλικού ή δημιουργεί εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία του, ενημερώνει αμέσως περί αυτού τα λοιπά ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και την Επιτροπή, αιτιολογώντας επαρκώς την απόφασή του και διασαφηνίζοντας ιδίως: (α)(β)εάν η μη συμμόρφωση προς το άρθρο 2 οφείλεται σε ελλείψεις των εναρμονισμένων προτύπων, του άρθρου 5, των διατάξεων του άρθρου 6 ή των προτύπων του άρθρου 7· εάν η μη συμμόρφωση προς το άρθρο 2 οφείλεται στην κακή εφαρμογή των εν λόγω προτύπων ή δημοσιεύσεων ή στη μη τήρηση των κανόνων, του άρθρου αυτού.27.12.2006Άρθρο 11 Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει στα λοιπά κράτη μέλη και την Επιτροπή: (α)τον κατάλογο των οργανισμών του άρθρου 5, δεύτερη παράγραφος·(β)τον κατάλογο των οργανισμών, που συντάσσουν έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 2, ή γνωμοδοτούν σύμφωνα με το άρθρο 9·(γ)τα στοιχεία της δημοσίευσης, του άρθρου 5, δεύτερη παράγραφος.2. Εάν άλλα κράτη μέλη διατυπώνουν αντιρρήσεις εναντίον της αποφάσεως της παραγράφου 1, η Επιτροπή προβαίνει αμέσως σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. 3. Εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία της ενημέρωσης που προβλέπεται στη παράγραφο 1, εάν δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία, η Επιτροπή λαμβάνει τη γνώμη ενός εκ των οργανισμών που έχουν γνωστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 11, πρώτη παράγραφος, στοιχείο (β), ο οποίος έχει την έδρα του εκτός του εδάφους των ενδιαφερομένων κρατών μελών και ο οποίος δεν έχει παρέμβει στην διαδικασία του άρθρου 8. Η γνώμη αυτή προσδιορίζει κατά πόσον δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 2.Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει στα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή κάθε τροποποίηση των ως άνω στοιχείων. Άρθρο 12 Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται, στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται για την εξαγωγή σε τρίτες χώρες. 27.12.2006Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςELL 374/13Άρθρο 13Άρθρο 15Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιαστικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Άρθρο 14 Η οδηγία 73/23/ΕΟΚ, καταργείται με την παρούσα οδηγία, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά στις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής των οδηγιών του παραρτήματος V, μέρος Β. Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία και θα πρέπει να διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VI.Άρθρο 16 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Έγινε στο Στρασβούργο, στις 12 Δεκεμβρίου 2006. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος J. BORRELL FONTELLESΓια το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος M. PEKKARINEN L 374/14Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςELΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Κυρια στοιχεια των στοχων ασφαλειασ σχετικα με το ηλεκτρολογικο υλικο που προοριζεται να χρησιμοποιηθει εντοσ ορισμενων οριων τασεωσ1.Γενικοί όροι (α)(β)Το βιομηχανικό ή το εμπορικό σήμα θα πρέπει να τοποθετείται εμφανώς επί του ηλεκτρολογικού υλικού ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, επί της συσκευασίας.(γ)Το ηλεκτρολογικό υλικό, καθώς και τα συστατικά στοιχεία του, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να δύνανται να συναρμολογηθούν και να συνδεθούν κατά τρόπο ασφαλή και αποτελεσματικό.(δ)2.Τα βασικά χαρακτηριστικά, η γνώση και η τήρηση των οποίων διασφαλίζουν τη σύμφωνη με τον προορισμό χρήση και την ακίνδυνη λειτουργία, αναγράφονται επί του ηλεκτρολογικού υλικού ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, επί σημειώσεως η οποία το συνοδεύει.Το ηλεκτρολογικό υλικό θα πρέπει να έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί κατά τρόπο ώστε η προστασία εναντίον των κινδύνων, οι οποίοι αριθμούνται στα σημεία 2 και 3 του παρόντος παραρτήματος, να διασφαλίζεται υπό την επιφύλαξη της σύμφωνης προς τον προορισμόν του χρήσεως και της ορθής συντηρήσεως.Προστασία εναντίον των κινδύνων οι οποίοι δύνανται να προέλθουν εκ του ηλεκτρολογικού υλικού Μέτρα τεχνικής φύσεως θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με το σημείο 1 ώστε να: (α)(β)μην δημιουργούνται θερμοκρασίες, τόξα ή ακτινοβολίες που θα προκαλούσαν οποιοδήποτε κίνδυνο·(γ)προστατεύονται επαρκώς οι άνθρωποι, τα κατοικίδια ζώα και η ιδιοκτησία εναντίον των κινδύνων μη ηλεκτρικής φύσεως, που προέρχονται από το ηλεκτρολογικό υλικό και προκύπτουν από την εμπειρία·(δ) 3.προστατεύονται οι άνθρωποι και τα κατοικίδια ζώα κατά τρόπο αποτελεσματικό εναντίον των κινδύνων τραυματισμού ή άλλων βλαβών, που θα ήταν δυνατόν να προξενηθούν από άμεσες ή έμμεσες επαφές·προσαρμοσθεί η μόνωση προς τις προβλέψιμες συνθήκες.Προστασία εναντίον των κινδύνων που μπορούν να προξενηθούν από εξωτερικές επιδράσεις επί του ηλεκτρολογικού υλικού Προβλέπονται μέτρα τεχνικής φύσεως σύμφωνα με το σημείο 1ώστε: (α)το ηλεκτρολογικό υλικό να ανταποκρίνεται προς τις προβλεπόμενες μηχανικές απαιτήσεις κατά τρόπο ώστε οι άνθρωποι, τα κατοικίδια ζώα και η ιδιοκτησία να μην εκτίθενται σε κίνδυνο·(β)το ηλεκτρολογικό υλικό να αντέχει στις μη μηχανικές επιδράσεις εντός των προβλεπομένων συνθηκών περιβάλλοντος, κατά τρόπο ώστε οι άνθρωποι, τα κατοικίδια ζώα και η ιδιοκτησία να μην εκτίθενται σε κίνδυνο·(γ)το ηλεκτρολογικό υλικό να μην εκθέτει σε κίνδυνο τους ανθρώπους, τα κατοικίδια ζώα και την ιδιοκτησία εντός των προβλέψιμων συνθηκών υπερφορτίσεως.27.12.2006 27.12.2006Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςELΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Υλικα και φαινομενα μη συμπεριλαμβανομενα στο πεδιο εφαρμογησ τησ παρουσασ οδηγιασΗλεκτρολογικό υλικό προοριζόμενο να χρησιμοποιηθεί εντός εκρηκτικής ατμόσφαιρας· Υλικό ηλεκτροραδιολογίας και ηλεκτρισμού για ιατρική χρήση· Ηλεκτρολογικά μέρη ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων· Μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος· Ρευματολήπτες (υποδοχές και βύσματα) για οικιακή χρήση· Συστήματα ελέγχου ηλεκτρικών περιφράξεων· Ραδιοηλεκτρικά παράσιτα· Ειδικό ηλεκτρολογικό υλικό, προοριζόμενο να χρησιμοποιηθεί εντός πλοίων ή αεροπλάνων ή σιδηροδρόμων, ανταποκρινόμενο προς τις διατάξεις ασφαλείας που έχουν εκδοθεί από διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη.L 374/15 L 374/16Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςELΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ σημανση πιστοτητας «CE» και Δηλωση Πιστοτητας CEΑ.Σήμανση πιστότητας «CE» Η σήμανση πιστότητας «CE» αποτελείται από το ακρωνύμιο «CE» με την ακόλουθη γραφική απεικόνιση:——Β.Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης, πρέπει να διατηρούνται οι αναλογίες που προκύπτουν από την παραπάνω βαθμολογημένη γραφική απεικόνιση. Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης «CE» πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 mm.Δήλωση πιστότητας CE Η δήλωση πιστότητας CE πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: —επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εκπροσώπου του,—περιγραφή του ηλεκτρολογικού υλικού,—παραπομπή σε εναρμονισμένα πρότυπα,—κατά περίπτωση, παραπομπή στις προδιαγραφές προς τις οποίες δηλώνεται η πιστότητα,—ταυτότητα του υπογράφοντος που έχει εξουσιοδοτηθεί να δεσμεύει τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εκπρόσωπό του,—τα δύο τελευταία ψηφία του έτους επίθεσης της σήμανσης «CE».27.12.2006 27.12.2006Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςELΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ1.Εσωτερικός έλεγχος της κατασκευής είναι η διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής, ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εκπρόσωπός του, ο οποίος τηρεί τις υποχρεώσεις της παραγράφου 2, διασφαλίζει και δηλώνει ότι το ηλεκτρολογικό υλικό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που ισχύουν γι' αυτό. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εκπρόσωπος του θέτει τη σήμανση «CE» σε κάθε προϊόν και συντάσσει έγγραφη δήλωση πιστότητας.2.Ο κατασκευαστής συντάσσει τον τεχνικό φάκελο που περιγράφεται στην παράγραφο 3 και διατηρεί, ο ίδιος ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εκπρόσωπος του, τον φάκελο αυτόν στο έδαφος της Κοινότητας στη διάθεση των αρμόδιων εθνικών αρχών για σκοπούς επιθεώρησης επί χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος. Όταν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εκπρόσωπός του είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, η υποχρέωση αυτή βαρύνει τον υπεύθυνο για τη διάθεση του ηλεκτρολογικού υλικού στην κοινοτική αγορά.3.Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να επιτρέπει την εκτίμηση της πιστότητας του ηλεκτρολογικού υλικού προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Πρέπει να καλύπτει, στον βαθμό που αυτό απαιτείται για την εκτίμηση, τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του ηλεκτρολογικού υλικού. Ο φάκελος αυτός περιέχει: —γενική περιγραφή του ηλεκτρολογικού υλικού,—σχέδια αρχικής σύλληψης και κατασκευής, καθώς και διαγράμματα συστατικών μερών, υποσυγκροτημάτων, κυκλωμάτων, κ.λπ.,—τις περιγραφές και εξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των προαναφερόμενων σχεδίων και διαγραμμάτων και της λειτουργίας του προϊόντος,—κατάλογο των προτύπων που εφαρμόζονται πλήρως ή εν μέρει, καθώς και περιγραφές των λύσεων που υιοθετούνται για την κάλυψη των απαιτήσεων ασφάλειας της παρούσας οδηγίας, όταν δεν εφαρμόζονται τα πρότυπα,—τα αποτελέσματα των υπολογισμών σχεδιασμού, των διενεργηθέντων ελέγχων, κλπ.,—τις εκθέσεις δοκιμών.4.Μαζί με τον τεχνικό φάκελο, ο κατασκευαστής ή ο εκπρόσωπός του φυλάσσει αντίγραφο της δήλωσης πιστότητας.5.Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής να εξασφαλίζει την πιστότητα των κατασκευαζόμενων προϊόντων προς τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που ισχύουν γι' αυτά.L 374/17 L 374/18Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL27.12.2006ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΜέρος Α Καταργούμενη οδηγία με την τροποποίησή της Οδηγία 73/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου(EE L 77, 26.3.1973, σ. 29)Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου(EE L 220, 30.8.1993, σ. 1)μόνον το άρθρο 1, σημείο 12 και το άρθρο 13Mέρος Β Κατάλογος προθεσμιών μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής (που αναφέρονται στο άρθρο 14) ΟδηγίαΛήξη προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκτυοΗμερομηνία εφαρμογής73/23/ΕΟΚ21 Αυγούστου 1974 (1)—-93/68/ΕΟΚ1η Ιουλίου 19941η Ιανουαρίου 1995 (2)(1) (2)Στην περίπτωση της Δανίας, η προθεσμία είχε παραταθεί κατά πέντε έτη, ήτοι έως την 21η Φεβρουαρίου 1978. Βλ. άρθρο 13, παράγραφος 1, της οδηγίας 73/23/ΕΟΚ. Mέχρι την 1η Ιανουαρίου 1997, τα κράτη μέλη επέτρεπαν τη διάθεση στην αγορά και τη λειτουργία των προϊόντων που ήταν σύμφωνα με το καθεστώς σήμανσης που ίσχυε πριν από την 1η Ιανουαρίου 1995. Βλέπε άρθρο 14, παράγραφος 2, της οδηγίας 93/68/ΕΟΚ. 27.12.2006ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςL 374/19ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΠινακασ αντιστοιχιασΟδηγία 73/23/ΕΟΚΆρθρα 1 έως 7 Άρθρο 8, παράγραφος 1 Άρθρο 8, παράγραφος 2 Άρθρο 8, παράγραφος 3, στοιχείο (α) Άρθρο 8, παράγραφος 3, στοιχείο (β) Άρθρο 9, παράγραφος 1, πρώτη περίπτωση Άρθρο 9, παράγραφος 1, δεύτερη περίπτωση Άρθρο 9, παράγραφοι 2 έως 5 Άρθρο 10 Άρθρο 11, πρώτη περίπτωση Άρθρο 11, δεύτερη περίπτωση Άρθρο 11, τρίτη περίπτωση Άρθρο 12 Άρθρο 13, παράγραφος 1 Άρθρο 13 παράγραφος 2 — — Άρθρο 14 Παραρτήματα I έως IV — —Παρούσα οδηγίαΆρθρα 1 έως 7 Άρθρο 8, παράγραφος 1 Άρθρο 8, παράγραφος 2 Άρθρο 8, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο Άρθρο 8, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο Άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο (α) Άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο (β) Άρθρο 9, παράγραφοι 2 έως 5 Άρθρο 10 Άρθρο 11, στοιχείο (α) Άρθρο 11, στοιχείο (β) Άρθρο 11, στοιχείο (γ) Άρθρο 12 — Άρθρο 13 Άρθρο 14 Άρθρο 15 Άρθρο 16 Παραρτήματα I έως IV Παράρτημα V Παράρτημα VI
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.