Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2022

Παρουσίαση του κ. Γιώργου Πριόβολου, MSc Φυσικού - Εργαστηριακού Επιστήμονα

Το ένεμα SCC μελετήθηκε και εφαρμόσθηκε στο διάκενο μεταξύ των ειδικών προκατασκευασμένων πλακών Συστήματος Σταθερής Επιδομής (ΣΣΕ), στο πλαίσιο του έργου της ΕΡΓΟΣΕ "Κατασκευή Συγκροτήματος Θριασίου Πεδίου, Α' Λειτουργική Φάση".

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟΥ ΕΝΕΜΑΤΟΣ (S.C.C.) ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ MSc Φυσικός, Εργαστηριακός ΕπιστήµοναςΤον Μάιο του 2009, στο εργοτάξιο του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ (Α' ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΦΑΣΗ / ΛΑ 540)", το οποίο εποπτεύεται από την ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ και εκτελείται από την τεχνική εταιρία ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ, δηµιουργήθηκε η ανάγκη για την παραγωγή και διάστρωση ενός ειδικού τύπου ενέµατος, πραγµατικά πρωτοποριακού για τα Ελληνικά δεδοµένα, τόσο ως προς την παραγωγή όσο και ως προς την εφαρµογή του. Το εν λόγω ένεµα θα έπρεπε να τοποθετηθεί στο διάκενο το οποίο σχηµατίζονταν ως προς τον οριζόντιο άξονα, µετά την χωροσταθµική τοποθέτηση ειδικών προκατασκευασµένων πλακών Συστήµατος Σταθερής Επιδοµής (ΣΣΕ) της Γερµανικής υπεργολάβου εταιρείας MAX BÖGL, η οποία κατείχε και την σχετική ευρεσιτεχνία. Για τον λόγο αυτό ζητήθηκε από το Εργαστήριο να προχωρήσει στην διερεύνηση του προαναφερόµενου αιτήµατος και να υποβάλλει τις προτάσεις του.Slab Track System FF-BÖGLΤο πρώτο βήµα ηταν να µελετηθεί διεξοδικά το εγχειρίδιο του κατασκευαστή υπεργολάβου του ΣΣΕ (MAX BÖGL 4.4.9. Grouting) και να ελεγχθούν όλες οι παράµετροί του. Συγκεκριµένα, όπως ρητά αναφέρονταν στο εγχειρίδιο, έπρεπε να παραχθεί επί τόπου ένα ειδικού τύπου ένεµα µε τα εξής χαρακτηριστικά: -Τύπος σκυροδέµατος: Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα (SCC) Αντοχή σκυροδέµατος: C 20/25 Τύπος τσιµέντου: CEM II Λόγος νερού - τσιµέντου: ≤ 0,60 Συνεκτικότητα: 790-830 mm (δοκιµή εξάπλωσης µέσω ανάστροφου κώνου κάθισης) Κριτήριο ιζηµατοποίησης: ≤ 20 % Χρόνος εργάσιµου: 2,5 ώρες Συνολική ποσότητα λεπτοµερών: 550 - 600 kg/m3 Τάξη έκθεσης σε παγοπληξία (ΕΝ 206-1:2000): XF 1 Αδρανές: 0 - 2 mm (όχι θραύστη άµµος - προτιµητέα µε σφαιρικούς κόκκους) ∆είκτης διόγκωσης: ≤ 1 %1/5 Το πρώτο πρόβληµα που θα έπρεπε να λύσουµε ήταν η εξεύρεση του κατάλληλου αδρανούς µε τα χαρακτηριστικά που απαιτούσαν οι οδηγίες αλλά και ο Ελληνικός ΚΤΣ97. Μετά από εκτεταµένη έρευνα και αντίστοιχα οικονοµοτεχνικά κριτήρια επιλέχθηκε φυσική άµµος από τον ποταµό Σελινούντα Αιγίου, η κοκκοµετρική διαβάθµιση της οποίας φαίνεται στο ακόλουθο διάγραµµα.Με δεδοµένη την περιορισµένη χρήση του συγκεκριµένου τύπου σκυροδέµατος στη χώρα µας, δεν υπάρχουν στην ελληνική επίσηµη βιβλιογραφία οδηγίες για την παραγωγή ενός τέτοιου προϊόντος, αλλά και γενικά για το Αυτοσυµπυκνούµενο Σκυρόδεµα (SCC), εκτός από το προσχέδιο της Προσωρινής Εθνικής Τεχνικής Προδιαγραφής 01.01.06.00 (ΠΕΤΕΠ 01.01.06.00) του Ινστιτούτου Οικονοµίας Κατασκευών (ΙΟΚ), το οποίο ευτυχώς είναι πλήρως εναρµονισµένο µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Έτσι η ΠΕΤΕΠ στην παράγραφο 3.1.2 καθορίζει ως λεπτοµερή όλα τα σωµατίδια µεγέθους µικρότερου από 0,125 mm (ASTM No 120). Όπως φαίνεται από το ∆ιάγραµµα το διερχόµενο ποσοστό της άµµου στο συγκεκριµένο κόσκινο δεν υπερέβαινε το 3,22 % του ξηρού της βάρους. Αυτό λοιπόν το δεδοµένο µας οδήγησε στην ιδέα εισαγωγής στο µίγµα ενός προσµίκτου πυριτικής παιπάλης το οποίο ήταν πλέον απαραίτητο για την παρασκευή του συγκεκριµένου ενέµατος. Μετά από εκτεταµένη αναζήτηση στα διαθέσιµα της Ελληνικής αγοράς, καταλήξαµε στην επιλογή του Sikacrete ®UCS της εταιρίας Sika Hellas ΑΕΒΕ, το οποίο, σύµφωνα µε το φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος (κωδικός Α 02 05), είναι συνδυασµός ενεργών υδραυλικών προσµίκτων σε λανθάνουσα φάση τα οποία επιδρούν στη θιξοτροπία, την συνοχή και την οµοιογένεια του µίγµατος. Εν συνεχεία έγινε µια επίσης εµπεριστατωµένη έρευνα ώστε να προσδιορίσουµε τα λοιπά πρόσµικτα που θα χρησιµοποιήσουµε ώστε να εξασφαλίσουµε τις υπόλοιπες απαιτούµενες ιδιότητες του ενέµατος ως προς την ρευστότητα και την εργασιµότητα.2/5 ∆οκιµαστικό Ανάµιγµα στο Εργαστήριο∆οκιµή εξάπλωσης ανάστροφου κώνουΌπως είναι γνωστό, τα πρόσµικτα δεν είναι παντοτε συµβατά µεταξύ τους σε παράλληλη χρήση. Αυτό σηµαίνει πρακτικά ότι θα έπρεπε να γίνουν αρκετά δοκιµαστικά αναµείγµατα µε διαφορετικούς συνδυασµούς προσµίκτων και σε διαφορετικές µεταξύ τους αναλογίες. Εν τέλει καταλήξαµε στην συνδυασµένη χρήση του υπερρευστοποιητή σκυροδέµατος ειδικών απαιτήσεων Sika® ViscoCrete® 5500 HP και του επιβραδυντή-ρευστοποιητή SR 20, αµφότερα προϊόντα της εταιρίας Sika Hellas ΑΕΒΕ. Με βάση το µεγάλο πλήθος των δοκιµών που έγιναν παρατηρήθηκαν τα εξής: -Το µίγµα ήταν εξαιρετικά ευαίσθητο και επιρρεπές στην απόµιξη Η αυξηµένη περιεκτικότητά του σε τσιµέντο δυσχέραινε την επεξεργασία του λόγω της υψηλής θερµοκρασίας ενυδάτωσης. Πολύ µικρές µεταβολές στις ποσότητες των προσµίκτων είχαν εντονότατες συνέπειες στην εµφάνιση και συνοχή του µίγµατοςΑποτυχηµένο ΑνάµιγµαΕπιτυχηµένο ΑνάµιγµαΟι συγκεκριµένες παρατηρήσεις στο Εργαστήριό µας, επιβεβαιώθηκαν και από το Ανεξάρτητο αναγνωρισµένο Εργαστήριο Ε∆ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ, από το οποίο ζητήθηκε να προβεί στην εκπόνηση Μελέτης Σύνθεσης, όπως ρητά προβλεπόταν από την Σύµβαση του Έργου.3/5 Σε συνεργασία λοιπόν µε το εξωτερικό Εργαστήριο και µετά από τις δικές του δοκιµές λάβαµε την οριστική Μελέτη Σύνθεσης και έπρεπε να προχωρήσουµε στην Εργοταξιακή της εφαρµογή. Για τον σκοπό αυτό κρίναµε ότι: -Ήταν επιβεβληµένη η χρήση συγχρόνου τύπου αναµικτήρα µε ζυγιστικά στοιχεία υψηλής ακριβείας. Ήταν απαραίτητη η συνεχής παρακολούθηση όλων των διαδικασιών παραγωγής και η αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων που αυτές συνεπαγόταν. Λόγω της αστάθειας του προϊόντος έπρεπε να λαµβάνονται συνεχείς µετρήσεις των ιδιοτήτων του σε κάθε φάση της εργασίας.Έπρεπε λοιπόν να ληφθούν όλα τα µέτρα ώστε να διασφαλιστεί η παραγωγή και διάστρωση του προϊόντος µε τις ιδιότητες που προδιέγραφαν τόσο οι υποδείξεις της Γερµανικής εταιρίας όσο και η Μελέτη Σύνθεσης. Τον Ιούνιο έφθασαν στην Αθήνα οι εκπρόσωποι της MAX BÖGL και µε δεδοµένη την ευαισθησία που επιδεικνύουν οι Γερµανοί ως προς την διασφάλιση των συνθηκών εφαρµογής, ξεκίνησε µια µακρά περίοδος επιβεβαίωσης των αποτελεσµάτων του Εργαστηρίου µας. Τελικά, µετά από επαναλαµβανόµενους ελέγχους αποφασίστηκε να παραχθεί το έτοιµο προϊόν στην Μονάδα Παραγωγής Σκυροδέµατος της ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ, η οποία αφού ελέγχθηκε διεξοδικά ως προς την εξασφάλιση των συνθηκών που απαιτούσε η MAX BÖGL κρίθηκε ικανοποιητική.Λήψη ∆οκιµίων Ενέµατος∆ιάστρωση ΕνέµατοςΤο Εργαστήριο µας είχε τον πλήρη έλεγχο όλων των στοιχειών που θα έπρεπε να διαπιστώνονται και το τελικό αποτέλεσµα ικανοποίησε πλήρως τόσο την Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ όσο και την MAX BÖGL δηµιουργώντας πρότυπο αναφοράς για µελλοντική εφαρµογή στην Νότιο Ευρώπη.4/5 Φύλλο Ελέγχου ΣκυροδέτησηςΣχετικά Έγγραφα - Βιβλιογραφία: -Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή 01.01.06.00 MAX BÖGL 4.4.9. Grouting Φύλλα ιδιοτήτων προϊόντων της Sika Hellas ΑΕΒΕ Αρχεία Εργοταξιακού Εργαστηρίου της ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ5/5
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.