Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 21 Μαίου 2022

Στο www.e-archimedes.gr έχει τεθεί σε λειτουργία η ιδιαίτερη ενότητα FAQ "απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις", στην οποία αναρτώνται σύντομες απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα με παραπομπές και σε σχετικά (εκτενέστερα) άρθρα που έχουν ήδη αναρτηθεί. Κατά διαστήματα, συλλογές ερωταπαντήσεων θα αναρτώνται και ως ιδιαίτερα κείμενα, όπως το παρόν.

Συχνές ερωταπαντήσεις για το σκυρόδεμα Μέρος 1ο - Μάϊος 2013 Υπάρχει "στεγανό" σκυρόδεμα; Οχι! Το σκυρόδεμα εκ φύσεως είναι πορώδες υλικό. Η υδατοπερατότητά του ωστόσο μπορεί να μειωθεί με την ενσωμάτωση ειδικών προσθέτων και προσμίκτων, αύξηση της ποσότητας του τσιμέντου, τη μείωση του λόγου Ν/Τ και την καλή συμπύκνωση και συντήρηση, κατά τις απαιτήσεις του [§12.3, ΚΤΣ-97], ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των συνήθων κατασκευών. Ο ΚΤΣ δεν ορίζει τη "βάση συγκρίσεως" η οποία θα καθορίζει αν η απαίτηση του χρήστη για «μειωμένη υδατοπερατότητα» ικανοποιήθηκε ή όχι, δεν απαντά στην ερώτηση "μειωμένη υδατοπερατότητα ως προς ποια; πόσο επαρκής;", πράγμα που μπορεί να προκαλέσει νομικές εμπλοκές. Πρόκειται για αδυναμία, δεδομένου ότι η υδατοπερατότητα είναι μετρήσιμη, σε απόλυτο μέγεθος. Επισημαίνεται ότι η ποσότητα τσιμέντου, ο λόγος Ν/Τ και ο βαθμός συμπύκνωσης και συντήρησης δεν διαπιστώνονται στο σκληρυμένο σκυρόδεμα. Στην αγορά κυκλοφορούν "στεγανωτικά μάζης". Ποια είναι η αξιοπιστία τους; Τι προσφέρουν στο κοινό σκυρόδεμα και τι στο σκυρόδεμα μειωμένης υδατοπερατότητας; Αξίζει να επισημανθεί ότι η δίοδος του νερού δεν γίνεται μόνο μέσω των πόρων, αλλά και από τις "λειτουργικές" ρωγμές του σκυροδέματος, περιλαμβανομένων και των εκ συστολο-διαστολών. Βλπ. σχετικώς και το άρθρο "Πρόσμικτα ελάττωσης υδατοπερατότητος σκυροδέματος" που έχει αναρτηθεί στο www.e-archimedes.gr Ποιά είναι η ελάχιστη περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο σε "παραθαλάσσιο" περιβάλλον; Κατά τον §12.7.1, ΚΤΣ-97 τουλάχιστον 330 kg/m3 για απόσταση του έργου έως 1,0 km από την παραλία. Κατά το ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 οι απαιτήσεις θα διαφοροποιηθούν όταν το Πρότυπο τεθεί σε εφαρμογή στη χώρα μας.www.e-archimedes.gr - MΑΪΟΣ 2013 Ποιά είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία του σκυροδέματος κατά την διάστρωσή του; Η θερμοκρασία του αναμίγματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 32 °C [§12.9.1, ΚΤΣ-97]. Περισσότερα αναφέρονται στο άρθρο "Τυποποιημένα υπομνήματα σχεδίων ξυλοτύπων ... για κάθε ενδεχόμενο" που έχει αναρτηθεί στο www.e-archimedes.grΠοιά είναι η ελάχιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία σκυροδέτησης τον χειμώνα; Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από +5 °C, η δε θερμοκρασία του σκυροδέματος πρέπει να υπερβαίνει τους 10 - 13 °C αναλόγως μεγέθους κόκκων των αδρανών [§12.8.5/ΚΤΣ-97]. Απαιτείται περαιτέρω προστασία. Βλέπε σχέδιο ΕΛΟΤ 515 και Τεχνική Οδηγία 1 – ΣΠΜΕ. Πόσα δοκίμια πρέπει να ληφθούν σε μια σκυροδέτηση των 80m3; Όταν διαστρώνονται έως 150 m3/ημέρα απαιτείται η λήψη 6 συμβατικών δοκιμίων. [§13.3.1, ΚΤΣ-97] Τι σημαίνει "συμβατικό" δοκίμιο σκυροδέματος; Σύμφωνα με την §3.1 του ΚΤΣ-97, ως "συμβατικό" ορίζεται το δοκίμιο που έχει τις διαστάσεις και τη μορφή που προβλέπονται στον Κανονισμό, που η λήψη του γίνεται σύμφωνα με Προδιαγραφή ΣΚ-350 (από δείγμα σκυροδέματος τουλάχιστον 25 lt) και τα αναγραφόμενα στο άρθρο 13.1, η παρασκευή του σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΣΚ-303 (γέμισμα της κυβικής μήτρας σε δύο στρώσεις και συμπύκωση με 25 χτυπήματα ανά στρώση), η δε συντήρηση και θραύση του, σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΣΚ-304 (σε 20 °C και σχετική υγρασία >95%) σε διαπιστευμένο Δημόσιο η Ιδιωτικό Εργαστήριο. Τα δοκίμια πρέπει να έχουν μεταφερθεί εκεί εντός 20-32 ωρών από την λήψη τους. Ο τρόπος λήψεως του συμβατικού δοκιμίου περιγράφεται αναλυτικά στον ιστότοπο www.earchimedes.gr με τίτλο «Οδηγίες λήψεως δοκιμίων σκυροδέματος», όπου οι Προδιαγραφές ΣΚ του ΚΕΔΕ έχουν συμπληρωθεί και με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Επισημαίνεται ότι οι Ελληνικές Προδιαγραφές ΣΚ καλύπτονται πλέον από Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ. Στην υπό επεξεργασία νέα έκδοση του ΚΤΣ γίνεται πλήρης αναφορά στις απαιτήσεις με βάση τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα για την λήψη, συντήρηση και θραύση των δοκιμίων του σκυροδέματος (οι οποίες δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά έναντι των ΣΚ) Είναι απαραίτητο να διαθέτουν επί τόπου Μηχανικό οι Μονάδες Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος; Συμφωνα με την §12.1.1.3 του ΚΤΣ-97, οι Μονάδες Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος οφείλουν να απασχολούν Διπλωματούχο Μηχανικό με αποδεδειγμένη εμπειρία στην παραγωγή, ως Υπεύθυνο Παραγωγής και Ποιότητος. 2/6 Οταν από τα δοκίμια δεν προκύπτει η προβλεπόμενη αντοχή, το σκυρόδεμα απορρίπτεται; Αν από τα δοκίμια δεν ικανοποιούνται οι Κανόνες Αποδοχής το σκυρόδεμα δεν απορρίπτεται. Απλώς αμφισβητείται η ποιότητά του, συνεχίζεται η εντατική συντήρηση επί 14-28 ημέρες και γίνεται επανέλεγχος με πυρηνοληψία (καρώτα) επί του σκληρυνθέντος σκυροδέματος. [§13.3.13, ΚΤΣ-97)Εάν και τα καρώτα δείξουν ανεπαρκή αντοχή, πρέπει να καθαιρεθεί οπωσδήποτε η κατασκευή; Οχι! Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στις § 13.7.3, 13.7.4, 13.7.5 και § 13.7.6 του ΚΤΣ-97. Κατ’ αρχήν συμπληρώνεται ο αριθμός των καρώτων και εξετάζεται η ισχύς των σχέσεων της § 13.7.3. Αν διαπιστωθεί ότι και πάλι το σκυρόδεμα δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, γίνονται νέοι στατικοί υπολογισμοί, με πιθανή ελάττωση φορτίων και ακριβέστερες μεθόδους κατά την § 13.7.4. Αν αποδειχθεί μειωμένη φέρουσα ικανότης γίνεται ενίσχυση της κατασκευής στην απαιτούμενη έκταση κατά την § 13.7.5. Έχουν επίσης εφαρμογή τα καθοριζόμενα στο Συμφωνητικό ή την Σύμβαση εκτέλεσης του έργου (μείωση τιμής μονάδας κλπ). Κατά τον ΚΤΣ, όταν με τα παραπάνω μέτρα δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η διατήρηση και αξιοποίηση της κατασκευής εξετάζεται η μερική ή ολική καθαίρεσή της, κατά την § 13.7.6. Επισημαίνεται ότι για να παρουσιασθεί τέτοιας κλίμακας αστοχία (που να οδηγεί σε ανάγκη καθαίρεσης της κατασκευής) θα πρέπει να έχουν καταστρατηγηθεί πλείστες όσες διατάξεις του ΚΤΣ-97! Πρέπει ενημερώνεται ο Επιβλέπων Μηχανικός για τα αποτελέσματα θραύσης των δοκιμίων και των καρώτων; Ναι, οπωσδήποτε! [§15.11, ΚΤΣ-97], για να μπορέσει να υποδείξει μέτρα για τη διόρθωση των σφαλμάτων. Αλλά και ο ίδιος αγοραστής θα πρέπει να απαιτεί να συνοδεύονται οι τίτλοι κυριότητος της οικοδομής από εργαστηριακά αποτελέσματα σκυροδέματος [§15.16, ΚΤΣ-97]. Πόσος είναι ο μέγιστος χρόνος από την παραγωγή μέχρι την διάστρωση του Ετοίμου Σκυροδέματος; Σύμφωνα με το Εθνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 346, ο μέγιστος χρόνος, από την προσθήκη του νερού στο μίγμα στο παρασευαστήριο μεχρι την ολοκλήρωση της διάστρωσης και συμπύκνωσης του σκυροδέματος, ορίζεται σε 1 ½ ώρα, εκτός εάν έχει προστεθεί επιβραδυντικό πρόσμικτο, οπότε αυξάνεται κατά 20' λεπτά.3/6 Επισήμανση: Τόσο το ΕΛΟΤ 346, όσο και ο ΚΤΣ-97, είναι αρκετά παλαιά τεχνικά κανονιστικά κείμενα. Από την εποχή της σύνταξής τους έχουν επέλθει σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις στα πρόσμικτα (admixtures) του σκυροδέματος και σήμερα υπάρχει η δυνατότητα ελεγχόμενης διατήρησης της εργασιμότητος του σκυροδέματος κατά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος "χρήσεως" του νωπού σκυροδέματος θα πρέπει να τεκμηριώνεται από την μελέτη συνθέσεώς του. Ποιές είναι οι 3 πιθανότερες αιτίες χαμηλών αντοχών του σκυροδέματος;  Προσθήκη νερού στο εργοτάξιο  Κακή λήψη - συντήρηση - θραύση των "συμβατικων" δοκιμίων  Χρήση αδρανών που περιέχουν ρύπους (π.χ. αργιλικές προσμίξεις) ή υψηλό ποσοστό παιπάλης (φίλλερ) Αξίζει να επισημανθεί ότι μερικές φορές είναι κακό το αποτέλεσμα του ελέγχου χωρίς να είναι κακό το σκυρόδεμα, λόγω σφαλμάτων στην παραγωγή, φύλαξη, συντήρηση και θραύση των δοκιμίων. Όταν το σκυρόδεμα που έρχεται στο εργοτάξιο είναι "σφιχτο", ποιές είναι οι επιτρεπτές ενέργειες για την βελτίωση του εργασίμου; Επιτρέπεται μόνον η προσθήκη υπερ-ρευστοποιητικού στην βαρέλα! [§6.9, ΚΤΣ-97] και η επανανάμιξη του μίγματος επί 3 λεπτά, στη μέγιστη ταχύτητα περιστροφής.Τι είναι το αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα; Πρόκειται για συνθέσεις σκυροδέματος υψηλής ρευστότητος, με καθιση > 22 cm ή εξάπλωση > 65-75 cm, οι οποίες περιέχουν ρυθμιστές ιξώδους, υψηλό ποσοστό φίλλερ κλπ. που εμποδίζουν την απόμιξη και διατηρούν τις συνεκτικές ιδιότητες. Ο μέγιστος κόκκος των αδρανών είναι συνήθως 2 - 14 mm (γαρμπιλομπετόν), η χαρακτηριστική αντοχή C25/30 ως C30/37 και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο > 350 kg/m3. Λόγω της υψηλής ρευστότητος το αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα ασκεί μεγαλύτερες πιέσεις στα κατακόρυφα στοιχεία των καλουπιών από ότι το συνήθες σκυρόδεμα, τα οποία ως εκ τούτου πρέπει να είναι περισσότερο ανθεκτικά και άκαμπτα. Τι σημαίνει ο συμβολισμός τσιμέντο "CEM ΙΙ / 42,5 R"; Οι τύποι και οι κατηγορίας αντοχής των τσιμέντων καθορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1. Τα τσιμέντα διακρίνονται σε πέντε βασικούς τύπους που χαρακτηρίζονται με καφαλαία λατινικά γράμματα (CEM Ι: Τσιμέντο τύπου Portland, CEM II: Σύνθετα τσιμέντα Portland, CEM III: Σκωριοτσιμέντα, CEM IV: Ποζολανικά τσιμέντα, CEM V: Σύνθετα τσιμέντα. Για τσιμέντα ορίζονται τρείς κατηγορίας αντοχής, ανάλογα με την θλιπτική αντοχή προτύπου κονιάματος στις 28 ημέρες: 32,5 - 42,5 - 52,5 ΜΡa.4/6 Στα τσιμέντα που αποκτούν υψηλή θλιπτική αντοχή στις πρώτες 2 ημέρες προστίθεται το χαρακτηριστικό R(apid) , ενώ στα συνήθους ανάπτυξης της αντοχής το χαρακτηριστικό Ν(ormal). Άρα το CEM ΙΙ/ 42,5 R είναι σύνθετο τσιμέντο Portland, υψηλής πρώιμης αντοχής, κατηγορίας 42,5 ΜΡa. Επιτρέπεται το ξεκαλούπωμα την επόμενη ημέρα της σκυροδέτησης; Οι χρόνοι αφαιρέσεως των ξυλοτύπων καθορίζονται αναλυτικά στον Πίνακα 11.6 του ΚΤΣ97. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι απαιτείται η διατήρηση των πλευρικών ξυλοτύπων επί τουλάχιστον 2 ημέρες όταν στο σκυρόδεμα έχει χρησιμοποιηθεί τσιμέντο κατηγορίας αντοχής 42,5 MPa και 3 ημέρες για τσιμέντο των 32,5 ΜΡa. Πίνακας για τον σωστό χρόνο αφαιρέσεως των ξυλοτύπων, για κάθε στοιχείο του σκελετού και για κάθε κατηγορία τσιμέντου περιλαμβάνεται στο άρθρο "Τυποποιημένα υπομνήματα σχεδίων ξυλοτύπων" που έχει αναρτηθεί στο www.e-archimedes.gr Εφαρμόζεται στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το σκυρόδεμα ΕΝ 206-1; Το Πρότυπο ΕΝ 206-1 έχει τεθεί σε εφαρμογή στις περισσότερες από τις χώρες μέλη της CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης) από το 2004. Στην Ελλάδα, το Εθνικό Προσάρτημα (National Annex) ολοκληρώθηκε ως σχέδιο το 2008 και το τελικό κείμενο εγκρίθηκε στις 24-2-2011. Οι διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 θα τεθούν σε εφαρμογή με την ενσωμάτωσή τους στον υπό σύνταξη νέο ΚΤΣ -2013. Ποια στοιχεία απαιτούνται για μια "σωστή" παραγγελία σκυροδέματος; Κατ’ αρχήν πρέπει να ξεκαθαρίζεται από την αρχή αν ο παραγγέλων επιθυμεί σκυρόδεμα με συγκεκριμένες ιδιότητες, τις οποίες πρέπει να προσδιορίσει πλήρως, ή επιθυμεί σκυρόδεμα με σύνθεση – αναλογίες υλικών (συνταγή) της δικής επιλογής. Στη συνήθη καθημερινή πράξη εφαρμόζεται ο πρώτος τρόπος, δεδομένου ότι ο δεύτερος απαιτεί πολύ καλές γνώσεις και εμπειρία στην τεχνολογία σκυροδέματος. Στην παραγγελία ετοίμου σκυροδέματος με τον πρώτο τρόπο πρέπει να καθορίζεται όχι μόνον η κατηγορία αντοχής, αλλά και η επιθυμητή κάθιση, το άν το έργο είναι παραθαλάσσιο (εξαρτάται απ' αυτό η ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο), καθώς και τυχόν ειδικές απαιτήσεις. Πρέπει επίσης να προσδιορίζεται και ο ρυθμός των παραδόσεων στο εργοτάξιο για να αποφεύγεται η αναμονή πέραν του χρόνου που καθορίζεται στον ΚΤΣ-97. Βλέπετε σχετικώς τα άρθρα "Τυποποιημένα υπομνήματα σχεδίων ξυλοτύπων" και "Οδηγίες για την παραγγελία και την παραλαβή του σκυροδέματος" που έχουν αναρτηθεί στο www.e-archimedes.gr5/6 Πως γίνεται η παραλαβή του σκυροδέματος; Κατ' αρχήν ελέγχεται η ποσότητα και η κατηγορία αντοχής που αναγράφονται στο Δελτίο Αποστολής. Ακολουθεί η μέτρηση της κάθισης, της θερμοκρασίας του σκυροδέματος (όταν οι θερμοκρασία περιβάλλονταος είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή) και η λήψη δείγματος τουλάχιστον 25-30 λίτρων για την παρασκευή των δοκιμίων. Βλέπετε σχετικώς το άρθρο "Οδηγίες για την παραγγελία και την παραλαβή του σκυροδέματος" που έχει αναρτηθεί στο www.e-archimedes.gr Εάν χαλάσει ο δονητης και δεν υπάρχει εφεδρικός, τι μπορεί να γίνει; Η μόνη αποδεκτή λύση είναι η επί τόπου προσθήκη υπερ-ρευστοποιητικού στην βαρέλα. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να εξασφαλισθεί μεγάλη κάθιση (> 20 cm) και υψηλή εργασιμότητα που θα επιτρέψει την συνέχιση της σκυροδέτησης χωρίς δόνηση. Για τις περιπτώσεις αυτές είναι πάντοτε σκόπιμο να υπάρχει στο εργοτάξιο ποσότητα υπερ-ρευστοποιητικού σε σφραγισμένες συσκευασίες. Το αυτοκίνητο μεταφοράς (βαρέλα) πρέπει να έχει πάντα το υπερ-ρευστοποιητικό που έχει χρησιμοποιηθεί στη σύνθεση του σκυροδέματος, για να μη χαθεί η ενιαία ευθύνη του παραγωγού. Η δαπάνη του υπερρευστοποιητικού βαρύνει τότε τον ιδιοκτήτη ή τον υπεργολάβο και είναι σκόπιμο η τιμή του να είναι γνωστή ή και προσυμφωνημένη.Επιμέλεια: Θ. Βουδικλάρης, Ν. Μαρσέλλος, Π. Αναγνωστόπουλος6/6
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.