Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 28 Μαίου 2020

Η απόφαση της ΓΓΔΕ περί αναπροσαρμογής των Ενιαίων Τιμολογίων δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 363 Β / 19 ΦΕΒ 2013.

Σύμφωνα με την απόφαση, η ισχύς των νέων ΝΕΤ αρχίζει ένα μήνα μετά την δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ, δηλαδή από 19 Μαρτίου 2013.

Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2013.02.21 13:40:33 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio7115ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΑρ. Φύλλου 363 19 Φεβρουαρίου 2013ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ11γ/0/9/7 Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομι− κών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3669/2008 «Κύ− ρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α΄ 116) και ειδικότερα της πα− ραγράφου 4 αυτού. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε− σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 3. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α΄). 4. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α΄). 5. Την Υ43/5−7−2012 απόφαση «Καθορισμός αρμοδιο− τήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα− γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη» ΦΕΚ 2094 Β΄. 6. Το π.δ. 69/1988 «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα− τείας Δημοσίων Έργων» (Α΄ 28) και το π.δ. 340/90, «Σύ− σταση Γενικών Δ/νσεων κ.λπ.» όπως ισχύουν. 7. Την με ΑΠ Δ16α/04/773/29−11−1990 κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με την «εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών». 8. Την Δ11γ/ο/393/2−8−2010 απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ «Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης καιβελτίωσης του συστήματος τιμολόγησης έργων» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις Δ11γ/454/25−10−2010, Δ11γ/97/8−4−2011 και Δ11γ/10/59/17−08−2011. 9. Το με Α.Π. 185/2−3−2012 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής παρακολούθησης και βελτίωσης του συστή− ματος τιμολόγησης έργων με το οποίο υποβλήθηκαν στη Δ/νση Δ11, προς έγκριση, αναμορφωμένα Ενιαία Τιμολόγια, αποφασίζουμε: Α. Την Έγκριση των αναμορφωμένων – συμπληρωμέ− νων Ενιαίων Τιμολογίων Εργασιών, για τις εξής κατη− γορίες έργων: 1. Τιμολόγιο Έργων Οδοποιίας, 2. Τιμολόγιο Υδραυλικών έργων 3. Τιμολόγιο Λιμενικών Έργων 4. Τιμολόγιο Οικοδομικών Έργων 5. Τιμολόγιο Έργων Πρασίνου 6. Τιμολόγιο Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών (Οδο− ποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων) Η έγκριση αφορά τόσο στα περιγραφικά τιμολόγια, όσο και τους πίνακες τιμών μονάδος των ανωτέρω τι− μολογίων Οι τιμές μονάδας των τιμολογίων των ανωτέρω κα− τηγοριών 1, 2 και 4, διαφοροποιούνται ανάλογα με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου. Στους συνολικούς προϋπολογισμούς δεν περιλαμβά− νεται ο ΦΠΑ και η αναθεώρηση, περιλαμβάνονται όμως τα κονδύλια Γενικά Έξοδα (ΓΕ) και Όφελος Εργολάβου (ΟΕ) και απροβλέπτων. Β. Τα ανωτέρω ενιαία τιμολόγια εφαρμόζονται υπο− χρεωτικά κατά τη σύνταξη των προϋπολογισμών δη− μοπράτησης δημοσίων έργων και ισχύουν για τα έργα των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης ή η απόφαση ανάθεσης (σε περιπτώσεις ανάθεσης χωρίς διαγωνισμό) θα αποσταλεί προς δημοσίευση ή θα υπογραφεί αντί− στοιχα, έναν (1) μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Γ. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 7116ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-3.0 7117ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)A,,. 1. ,, . , , . , , , . ,, :1.1, ,,,. . . .1.2,,,,,,(),,, ,, . ( )/,, . . ., . 1.3, . . .,(,,, ,/.),, (,,,,),( ) (,,,,,.), .1.4,, , ,, , , ., 7118ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)1.5 , . 1.6, ,, , ,.1.7 ,, ,’ (.,),:,,, ,, , , (,) . : ( ) ( ) ,.1.8, ,,,. 1.9 , ,, ,,,, ( ,,),.1.10 ‘’’’ , .)( ,,1.11. . . ,, ( . .,) ,, (),,, ,,, 7119ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ),, ,,,,,,( ),(). . 1.12, ,.([*]). ,, ,1.13, : ( )( . . .,.),( ) ( ), ( ) (., . . ,x.),( ) , ( ) (,, . .),,, . .& . . ( ) ( ), ( . .,,,.).1.14 ,:(1)3,0 m, ,(2) ,, ,, ( ), . . 7120ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)1.15(,, ,, ) ,( ),, ( . . [, ]),, (),, (-).1.16 , ’ , . 1.17( .1.18 . . . 1.19( ) , ,1.20. ,, ,.,, .1.21 . 1.22, , , , ( ,,. . .) . . . .1.23 , ,, . 7121ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)1.24 ( . ., ,) , . 1.25, . .1.26.’: ( , ,,), ( ,,, ) ,. 1.27 ' (. .,,,), .1.28, . . .,,,, . 1.29, , ,.1.30 ,, .1.31, , ,' . 1.32 , . 1.33 ( , (1),, ,,,), : , 7122ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)(2) , ,.1.34. ( . .)( . .), , ,, , ., ,,,., . . .&. .,(18%)(28%), ,. ( . . ) .,, , :(1), , PVC DN ,, ,:DN / DM DN: DM:. DM .(2)FLEXCELL DN(12 mm),12 mm,: DN / 12 DN:mm. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)(3)HYDROFOIL PVC N(240 mm),: N:240 mm,/ 240 mm7123 7124ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)[*] ,,.,. €/m3.km-< 5 km0.28-5 km0,21 (, ,) -< 5 km0,22-5 km0,18-< 5 km0,20-5 km0,19-< 5 km0,25-5 km0,21-< 3 km0,22-3 km0,20···O[*] (m3),. m3,. ,( [*],),( ,). 7125ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ): -1 (-1110),,,, ,, ,,.: ,,, (), , , ,, ,, ,, . , 02-01-02-00, . . . : :[*]-2(-1123 ),, ,,, ,( ), ,, ,02-02-01-00.: 5,00 m, -, 7126ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ),,5,00 m,-Cut and Cover Cut and Cover:, , , ,,,( . .) , , ,,,,. ,. " " ( . . ),, '(Proctor Modified90% ProctorEN 13286-2).(),,. , ,, ,, , .. . 7127ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ). : :[*]-2.1, ,, , .,. .: :[*]-3 ,, ,, ,,, (, , ,, ), 02-02-01-. . ., ,00. : 5,00 m, , , Cut & Cover : , , ,, 7128ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ),,, (, ,,,. . .), ( . . ), , ,. , ,,. ,. , (),, , , .. . -, .-3.1 (-1133 ) : :[*]-3.2 (-1133 ) : :[*]-3.3 (-1133 ) : :[*], 7129ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-4 -4.1-1212)( , , 5,00 m,, , ,,,,,, .08-01-01-00. : , , ,, , . .,.: :[*]-4.2 (-1220) , , 5,00 m,, ,,,. 08-01-01-00. : , , ,, , . . . 7130ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ). : :[*]-4.3 (-1220) , , ,. 08-01-01-00. : ,,. . : :[*]-4.4 (IK-2113) , ,3.00 m,, (..),. 08-01-01-00. : ,, . . . : : 7131ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-5(,,. . .),,,,. : ,,, ,,,, ..,, , , ,, , .,,,02-01-01-00.-5.14,0 m. (-2227) : :-5.2[*] 4,0 m.(-2227) : :[*]-6. . . (,-2221) ,,., ,, ,, 7132ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ): -. . ., , , , -, , .,,, 02-01-01-00. ,. : : -7[*](-2275) , ,,, ,,,,, .: -. . ., , , , , -, , . 7133ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ),,,02-01-01-00. : :-8[*](-2275) ,,,,,. : ,,. . ., , , -, ,.,,, 02-01-01-00. . : :[*]-9 (-2227) , ,, . : ,, 7134ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ), , ,-, ,. . : :-10(-6448) ,,,,. : (), ,, , -, , . ,.: : -11NO (-2226) , . : 7135ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ), , , , , ., . , . : : -12 (-2227) ,,,,,,, . ,, .,, .: , ., . 02-01-01.15-. : :[*] 7136ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-13 (-2227) ,,,(,), . , (). . , ( -12). :/,, , . 15-02-01-01., 15-03-01-00. (,,). : :[*]-14` , (-1310) ,,,/,. : , , , . 0,30 m. 7137ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ). : : -153,00 m (-1320) 3.00 m ,/.: , , , . ( ), . ().: : -16 (-1420) , . : , , ,,/ ., 7138ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ).: :[*]-17 (-1420) , , ,/ (),,. : ,,. . .( ,),, (,,. . .), , . ,, . ,(,,, ,), .(), . .: :[*]-18 , ,, C&C: , 7139ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ),, , , , , 02-06-00-00 "-". , . -18.11(-1510)4: :[*]-18.2 : (-1510)4: :[*]-18.3 (4-1510) : :[*]-19 200 mm. (-3121 ) 0-200 mm, (200 mm, 40) 35%o6. : , , . (m3), . : :[*] 7140ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-20 (-1530) , ,, 02-07-01-00 "": , ,,,, 90%95% Proctor(Proctor modifiedEN 13286-2), . ,'90% Proctor,"",95%Proctor, ,"". ""(),. 2,0 m . , . , , (repairs), , . : (and Cover,,,,,, Cut. . ): : -21CUT & COVER -1530)( Cut and Cover ,, :. 7141ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ),. , . "" (m3).Cut & Cover: :-22 MOY (-1530),, 02-07-04-00 "".:13 k 10 k. 3(m ) () : :-23-3121A)( ,, cm, . :, 20 7142ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)90% Proctor (Proctor modified , , ,, EN 13286-2) ,,, ,, .: :[*]-24 : -24.1 (-1610) 02-07-05-00 "0,30 m ".-: ( ) , , , , . , . (m2),: : -24.2 (-1610) ,20 cm 00 "7,5 cm, 1,0 mm, -02-07-05".: 7143ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ), , , ,.. , ,, ),( ,. , J. . , . ,,(m2),: : -25 (-1620) , ,"02-07-05-00-". : (, ) .,, .,. , , : : 7144ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-26 (-3121 )15%30%,30 cm, ,95% Proctor (Proctor, modifiedEN 13286-2) : , . . : : 7145ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-27 (A-1133 ) (presplitting),0,4551125 mm0,60 m. , . : (), , ( ,,,, () (presplitting) , .15,0 m. ,, . ,,: ) )0,15 m 0,20 m, Lk, ,, Lk L,L,: L = L -2 x Lk L( ) .“”, 7146ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ). "".: :-28 (A-6054)( (drag line),, (clampshell),), / /, 08-01-02-00, "-".: ,,, .: :[*]-29 (A-3221) / 0,30 m/02.09.01 "". : , (,),, , 0,30 m. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)(m3) : :7147 7148ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)B: -1& 5,00 m ((,-2151) , . . .,,5,0 m, ),. (.),, ,( ),, 04-00-00 "02-, ". :, ( ), ,( . . ,), ,,, . ,,( ) .. 100 m2, .5,00 m . 7149ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)()(,,’)/. : :[*]-2 . . . (-6087) , /, 02-08-00-00 ",, ,,-, ". : , , , .(). ( . .) . .: : -3 (-6068) , ,, (). : ,,, , 7150ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ), . , ., . : :[*]-4 -4.1 (-3121. )K ,"" ,90% , Proctor (Proctor modifiedEN 13286-2). 02-07-01-00 "".: , , , ,, ,30 cm,.: :[*]-4.2 (-6068) ,1,0 m(,02-07-03-00 " :, Cut and Cover), ". 7151ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ), ,, ,,,, ,. , .-. : :[*]-5 (-2251) ,,, . :. . (m3) : : -6 (-2253) ,, ,, 120 kg150 kg 1 m3. : 7152ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ), ,, . . : :-7, -6157)(. . . ,520 kg,, ,,. : , ,, . .: : -8 (-2252) ,,, . : ,, , . .: : -9 (-2252) 0,30 ,,0,35 m, ., 7153ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ): ,, , .. 3 m2.: : -10 (-2254) ,1 m3, 650 kg,0,300,35 m. : , , , ,. 3 m2.: : 7154ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-11 30%(-2533+ 40%(panels)-2612 +30% IK-7914)C20/25, ,,11-02-05-00 " ". :,, ,,, , . (,) ,, ,-22 "". , )( .( ,panels,). , . ,.-11.1 ,4m: : -11.2 = 4-8 m : : -11.3 ,= 8-12 m. 7155ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ): : -11.4 ,> 12 m.: : B-11 (-2311+ 30%70%, (, ,380-550 /mm2 ( 3,7 mm ( ), 10245-2), , .) PVC (-2312)E8x10 cm,10223-3), Galfan (95%-5%2,7 mm ) ,: ,, 3,0 mm1700 MPa ,, 100 200 mm ,300 mm,' , . . ., ,. , 200 g/m m2 0,30 m,-. -22 "" . ,. ( ,). 7156ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ), . ,.-11 .1 ,4m : :-11 .2 ,=4-8m : :-11 .3 ,= 8 -12 m. : :-11 .4 ,> 12 m. : :B-11 (70%-2311+ 30%-2312), : , N/mm2,, 8x10 cm, 10223-3, PVC 10245-2,380-550 Galfan (95% Zn - 5% Al), . ,,3 mm ,0,30 m 7157ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ): ,, , , . (,)., -.,(,) -22""..( ,,). , . ,.-11 .1 ,4m: : -11 .2 ,=4-8m,= 8 -12 m.,> 12 m.: : -11 .3 : : -11 .4 : :-12 PVC, , (Tult), , 7158ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ), (),:120-4 < pH <9.5 13% ( E20 - 30°C ISO 10319). EISO 10319,, ()E- uropean Technical Approvals, : , , ,, , ,,, , ,. . -12.1 (Tult 40 kN/m -7914) : :-12.2 (Tult 60 kN/m -7914) : :-12.3 (Tult 80 kN/m -7914) : :-12.4 (Tult 100 kN/m -7914) : : ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-12.5Tult 120 kN/m -7914)(: : -12.6Tult 160 kN/m -7914)(: : Tult 200 kN/m -7914)-12.7 (: : -12.8Tult 300 kN/m -7914)(: : -12.9Tult 400 kN/m -7914)(: : -12.10Tult 500 kN/m -7914)( : :Tult 600 kN/m-12.11 (-7914) : :-12.12Tult 700 kN/m (-7914) : :-12.13Tult 800 kN/m (-7914) : : Tult 1000 kN/m-12.14 (-7914)7159 7160ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ): : Tult 1250 kN/m-12.15 (-7914) : :-13 (-7914),, ,), (HDPE), , 95%Zn-5%Al (GALFAN), cm, 2,5 mm,t(90%, PVC, Tult 35-45 kN/m PVC,2,0 mm, ., E- uropean Technical Approvals. : , , ,,, , . . : :6x88x10 cm, 7161ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-14 (-7914) (HDPE),(PVC,), ,, , +80°C, 20 mm-50°C250 ( 40) g/m2 ( EN ISO 9863-1.2 kPaEN ISO 9864),8-: , , 16, 1,50 m, 1,10 - 1,40 m,15 cm,3,50 - 4,00 m 1:4. ,, 10, ’ 6 mm,(10 10 cm). . , , 0,50 m HDPE . , ,.,, ., ,HDPE .,. , , . . 7162ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ). : : -15 (50%O O-2312 +50%O O-2653), ,,’,:.80 x 100 mm, , 20,0 m(GALFAN), ,x2,50 m,1,5 cm2,170/190 4,00x2.50 m . .( mm.((EEN 10264-2),2516 mm E, EN 10264-2), 12 mm.) 16 mm,: ,, (,, ,), ,, ,,, , .-15.1:10 k /m : :-15.2:20 k /m : :-15.3:70 k /m : :-15.4:140 k /m : : 7163ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-16 : (50%O O-2311 +50%O O-2312), ,,,:) d=3 mm,380-550kN/m (EN 10223-3), 8x10 cm,, ,) (Galfan: 95%Zn-5%Al)10264-2,, EN 1700 k /mm2,250 gr/m2EN8 mm : -(95%Zn-5%Al)10264-2. , ,, ,’’, (,) . . : , . . : :-16 : (50%O O-2311 +50%O O-2312),,300 300 mm,, , , 10 mm, ( 1700 k /mm2.EN 10264-2), 7164ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ): (CLASS A) EN 10264-2. . ,, ,. ’’. (,). .. . : , . . : : -17: (50%O O-2311 +50%O O-2312), ,,,,,:) 10223-3), 3 mm, 8x10 cm, ,, 3,0 - 4,0 m,380-550 kN/m ( ,)EN95%Zn - 5%Al), k /mm2,EN 10264-2,(Galfan: 17008 mm, , ,( ). :250 gr/m2-(95%Zn-5%Al)EN 10264-2,. ,, ,. ’’. (, .) 7165ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ).. . () . : ,. ,.: : -18: (: 30%,-2311+ 30%-2312+ 40%-2653), , , 05-02-07-00 ‘’’’ , ,ETAG 027 (2008). : )() 10025, ,S235J EN ISO 1461,E , , EN10244-2) (,,10264-2),, ) ), ().: . . ,, ,. ’’. (,). .. 7166ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ). : () ,. . : 500 kJ., ,.-18.1 (: 30%500 kJ, 2,0 m -2311+ 30% -2312+ 40%-2653)500 kJ, 3,0 m -2311+ 30% -2312+ 40%-2653)500 kJ, 4,0 m -2311+ 30% -2312+ 40%-2653)1000 kJ, 3,0 m -2311+ 30% -2312+ 40%-2653)1000 kJ, 4,0 m -2311+ 30% -2312+ 40%-2653)2000 kJ, 5,0 m -2311+ 30% -2312+ 40%-2653)3000 kJ, 5,0 m -2311+ 30% -2312+ 40%-2653): : -18.2 (: 30% : :-18.3 (: 30% : :-18.4 (: 30% : :-18.5 (: 30% : :-18.6 (: 30% : :-18.7 (: 30% : : 7167ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-18.8 (3000 kJ, 6,0 m -2311+ 30% -2312+ 40%-2653)5000 kJ, 6,0 m -2311+ 30% -2312+ 40%: 30%-2653): : -18.9 (: 30% : :. -19 (SELF DRILLING) -7024)(A(SELF DRILLING), 5,0 m, ) 300 k , ,(’, 12-03-03-06 (‘’SDBr)’’.: , , (,()), ,: : -21 ( ,( 11-02-04-00 "), ". : ,) 7168ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ), () , ..-21.1400-500 kN -7024)(A20 m: : -21.2400-500 kN -7024)(A> 20 m: : -21.3800-900 kN -7024)(A20 m: : -21.4800-900 kN -7024)(A> 20 m.: :-22 , (25 mm -7024)H, 25 mm,6,0 m,, 12-03-03-01 ‘’ ( : ,(: :), ,)’’. 7169ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-23 , 500C , 12-03-03-04 ‘’, ,,. . ., (SN)’’: (, . . .),,, , ,, ,,,, ,-23.125 B500C (-7025) : :-23.228 B500C (-7025) : :-23.332 B500C (-7025) : :-24 (-2731) , , ,.: , ,, , 7170ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ), ,,C12/15, , / ,,.: : -25:(soil nailing) (-2731) (grouted soil nails). 150 - 200 mm , 25 mm,B500C,400 m (0,4 mm), (spacers) PVC HDPE 2,50 m, , . , , . ,, ,:25 mmB500C ,, () ,, 150200 mm. : :, 7171ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-26: ()C20/25,, ,,, C20/25, . 11-01-01-00 "()'o"(),:, ,/ ,,, C20/25, . . 244/80),V((tremmie pipes) : o(20 ). o testing)(integrity (sonic).o, . : , 500 C, . ,,. . . , . ’,. . > 500 ton (non destructive tests).“ ” 7172ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ),. () , ,.,,.-26.1:0.60 m -2731)( : : -26.2:0.80 m -2731)( : : -26.3:1.00 m -2731)( : : A-26.4:1.20 m -2731)( : : -26.5:1.50 m -2731)( : : -26.6:1.80 m -2731)( : : -27 (-2672) 5 mm, 11-01-01-00 "o" : ,'() 7173ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ), , (primer), . . : :-28DPE ((HDPE),-2412)1,00 mm,8 mm. : ,HDPE,,, . ,.: : -29: , , ,,,,,..: , , , ,, ,(,), (,,-,), , ,,,,,.,, ,, . ( ,,. . .) 7174ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ),: , , (,), ,,,4,50 x 10,00 m ,,, ,(, ).,,,()10 cm2, 5 cm,. , , . , . , (() , ,, ,). , : 01-01-01-00: 01-01-02-00: 01-01-03-00: 01-01-04-00: 01-01-05-00: 01-01-07-00: 01-03-00-00: 01-04-00-00: 01-05-00-00:() 7175ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-29.1C8/10-29.1.1(C8/10-2511) C8/10,. : : -29.1.2C8/10 -2521)(,, C8/10,,. : :-29.2C12/15-29.2.1,C12/15,(-2531) ,(,),,, C12/15. : : -29.2.2, C12/15,(-2531) ,,, (,, ,), .C12/15: :-29.2.3 C12/15 (-2531) C12/15,. 7176ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ), . : :-29.2.4C12/15 (-6327.1) , C12/15,25 kg/m3(). : : -29.3C16/20-29.3.1,, C16/20(-2532) ,,,, ",",. . .C16/20. : : -29.3.2, . . ., C16/20(-2532) (), C16/20. . .,: : -29.3.3,, C16/20 -2532)(, C16/20.: : -29.3.4(,()C16/20-2532) ,, C16/20. , 7177ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ), . , ,0,10 m. ,( ),,, ,. : : -29.3.5C16/20 (-6327.1)C16/20 . 25 kg/m3.: : -29.3.6C16/20 (-2532) ,, ,C16/20 : :-29.4C20/25 KAI C25/30-29.4.1, C20/25,(.-2522) ,, ,,, C20/25. ,paversGOMACO,,, (slip-form): : -29.4.2i (oC20/25 -2551) ,,, -, 7178ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-,,,, C20/25,. 8.00 m. : :-29.4.3C20/25 (-2551) ,, ,C20/25 : : -29.4.4C20/25 -2551)( ,, C20/25.: : -29.4.5,,,C20/25 (-2551)C20/25: (), ,(), , -1 : :"" 7179ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-29.4.6C20/25, x (-2551) \(,,),C20/25, ’ ,. : :-29.4.7,, C20/25 -2551). . ( (,,) C20/25.: :-29.4.8 C20/25 (-2551)K 8,00 m,, , ,,C20/25.: : -29.4.9C20/25 (-2545) , ,, C20/25.: : -29.4.10C20/25 (-2731) , ,. . : :C20/25, 7180ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-29.4.11C20/25 (-6329.1) , C20/2525 kg/m3,(). : :-29.4.12(cut and cover) C20/25 (-2551) (cut and cover). (,)C20/25. : , (),() ( ,,,),, . , , : :B-29.4.21ioC25/30(-2551) , ,, -, ,,,, C25/30,. 8.00 m. : :-29.4.22C25/30, x (-2551) \(,,),C25/30, ’ 7181ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ), . : :B-29.4.23,, C25/30 -2551). . ( (,,) C25/30.: :-29.4.24 C25/30 (-2551)K 8,00 m,, , ,,C25/30.: : -29.4.25C25/30 () O O-2551) , ,, C25/30.: : B-29.4.26(cut and cover) C25/30 (-2551) (cut and cover). (,)C25/30. : , (),() ( ,,,) 7182ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ),, . , , : :-29.5C30/37 KAI C35/45-29.5.110,0 m ,,,,C30/37(-2551) ,,( . . C30/37.V) 10,0 m,,, 10,0 m.: : -29.5.210,0 m , C30/37, , (,-2551) ,,( . . C30/37. 10,0 m,,V), 10,0 m.: : ,-29.5.3 , C30/37,(,-2551) (),( “V”),, , ::, C30/37. 7183ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-29.5.4C30/37, x (-2551) \(,,),C30/37, ’ , .: : -29.5.5C30/37 (-2731) , ,C30/37,. . : : -29.5.6(.)(C30/37-2551), (),,. C30/37 : : -29.5.7C30/37 ,,, . , ,:-29.5.7.17,00 m -2565)( : : -29.5.7.27,00 < ( : :<15 m -2566), 7184ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-29.5.7.3>15,00 m -2566)( : : -29.5.7.4C30/37 (-2566) C30/37, ,,,,,, . : : -29.5.8C30/37 C30/37, ,,. , ,:-29.5.8.17,00 m. -2565)( : : -29.5.8.27,00 < (15,00 m -2566): : -29.5.8.3>15,00 m -2566)( : : -29.5.1010,0 m ,,,, (C35/45 -2551) , ( . . C35/45., V) 7185ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)10,0 m ,,, 10,0 m.: : -29.5.1110,0 m , C35/45, , (,-2551) ,,( . . C35/45. 10,0 m,,V), 10,0 m.: : -29.5.12, , C35/45,(,-2551) (),( “V”),, ,, C35/45.: : -29.5.13C35/45, x (-2551) \(,,),C35/45, ’ , .: : -29.5.14C35/45 ,,, ., 7186ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ), ,:-29.5.14.17,00 m -2565)( : : -29.5.14.2>7,00 m -2566)( : : -29.5.15C35/45 (-2566) C35/45, ,,,,,, . : : -29.5.16C35/45, C35/45, ,,. , ,:-29.5.16.17,00 m. -2565)( : : -29.5.16.27,00 < (15,00 m -2566): : -29.5.16.3>15,00 m -2566)( : : -29.6:C40/50 7187ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-29.6.1C40/50, x (-2565) \(,,C40/50, ’),, .: : -29.6.2:C40/50 C40/50, ,,. , ,:-29.6.2.17,00 m. -2565)( : : -29.6.2.27,00 < (15,00 m -2566): : -29.6.2.3>15,00 m -2566)( : : -29.6.3:C40/50 (-2566)K, ), ,,. : :, C40/50,( ., 7188ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-29.6.4:C40/50 (-2566)K, ), ,(,,.C40/50,.: : -29.7: (-7017) (), .:,,,( ,,) /(rebounds) ,,. (m3) , : :. 7189ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-30 ,, , .01-02-01-00 "" ( . .). ,(B500A, B500C).. (),,,,,.,, . 3-1 -2008,. .-.(mm2)(mm) B500CB500B500CB50019,6 23,8 28,3 33,2 38,5 44,2 50,3 78,5 113 154 201 254 314 380 491 616 804 12570,154 0,187 0,222 0,260 0,302 0,347 0,395 0,617 0,888 1,21 1,58 2,00 2,47 2,98 3,85 4,83 6,31 9,86, ,(kg/m)B500C5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 25,0 28,0 32,0 40,0,. /., : 7190ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ), , . . (spacers) , (ISO 15835-2),. . (,)(). . .-30.1B500A -2611)(A : : -30.2B500C -2612)(A : : -30.3B500C -7018)(A : : -30.4 (-7018),, 14889-1, , (tensile strength) 1100 ,,Pa,/, (aspect ratio).,.kg14889-1, . : : 7191ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-30.5I (OIK-7914),,, (tensile strength) .14889-2,320 /mm2,, ,.kg14889-2, . : :-31 / , 01-02-03-00 ",". : ( ,) ( (,,)), 01-02-03-00(,,) (,,) , , (( ) G 013: Post-Tensioning Kits for Prestressing of Structures).013, , E,.kg ( ,) . . 7192ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)kg -31.1150/170 -2620)( : : -31.2170/190 -2620)( : : -32 (-6403) ,,, , (01-05-00-00 ‘’ ’’, 314-2),15 mm, . ,,,, .. , . “”,, . , ., . : ( . . , ., , 7193ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ), ( 1,00 - 20,0 cm) , . ,. . : : -33, (1,5 cm-6402) 1,5 cmCEM I (650 kg900 kg197-1), 08-05-01-04 ‘’ ’’ : (,().), m3650 kg m3900 kg,.: : -34 ,2,0 cm( K kg-6403) 2,0 cm, 197-1),CEM I (650 kg,08-05-01-04 ‘’ ’’ : ( (, )900 kg ,.), 650 kg m3m3,.900 7194ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)’ ,.: : -35 (-7902)A( ,,),/ . ‘’ .’’,, 05-02-03. : ,,,,,, .. : : -36 (-2411) , ,paint)(black bitumen,. : , (primer)1:10,15 lt/m2: :0,10 -0,15 lt/m2, 7195ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-37 -37.1 (-2412) 4,50 kg/m2,,08-05-01-02‘’’’ 10 3 cm.05-03-11-04,10 mm,: , , ,10 ()0,40 kg/m2)(,2,5 kg/m2)(,,: : -37.2 ( (-2412)),, 2 cm,2 mm 600 kgm3,08-05-01-02 ‘’ ’’ : , , , () ,(0,40 kg/m2)( 2,5 kg/m2),, 7196ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ),: : -38 (-2412) , ( C ),P), (PUR),PVC (PVC2,0 mm,05-01-07-01 ‘’ ’’. (,), .. : , , , (C , PVC,PUR), , ,, (,, ,,, . : :-39 (C&C) (PVC -2412)() (C&C)PVC (PVC-P) 7197ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)1,50 mm,05-01-07-01 ‘’ ’’ :, ,( 1,5 mm,)VC,: 15 /mm2 200 >80 /mm2 (4 bar/72h)62%0°C-20°C )(0,10 m,, , C&C,. -64.4‘’(C&C)’’: ,30 cm ,30 cm,300 g/m2PVC-P600 g/m2: : -40 (-7914)(HDPE) , 08-03-06-00 ‘’ ’’., (), 7198ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)0,15mmISO 12956100 mm . : ,, ,, (): : -41 (50%OIK-7914+ 50%(HDPE), (-6373),)(PVC ()(LDPE), ),08-03-06-00‘’’’. 0,15 mmISO 12956100 mm . PVCLDPE . :,, ,, (: :) 7199ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-42 (-2412) ,PVC, 1,5 mm,, . ,: -300 N/mm 3,3 kN 42 N/mm 3% 0,1 % -40°CISO 34-1 EN ISO 12236 2 ISO 527-3 ISO 11358 ISO 62 2 ,495-5: , , , . . : : -43 -43.1 (-6370) (,) ,,, (,-- rubber asphalt). : , ,(primer) ,3-5 mm .5°C. 7200ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)25 mm, 25 mm).50 mm (, ,,(waterstop). . . : : -43.2 (-6370) (,,, )(). : , ( ), (primer), ().5°C. 25 mm, 25 mm).50 mm (, -43.3.. : : -43.3 ,12 mm(-6370) ,()12 mm,50% 70% 7201ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)(), ’’08-05-02-03 ‘’ : , ,, ( ) (,25 mm).O12 mm , , . 12 mm,T. 12 mm : : -44(WATERSTOP) (-6373) , , ,PVC,,240 mm, 08-05-02-02 ‘’,(waterstops)’’ : , ,, , ().240 mm, 240 mm, . 240 mm : : 7202ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-4560 mm (-2651) SLW 60 / SLW 30,Dk = 60 mm, , ‘’, -05-01-06-00’’. :,,. ,LDk = 60 mm, L:= L x Dk / 60: L=.Dk=mm,. -,Dk = 60 mm : : -46--46.11337-3 (-2912),, , C 05-01-05-01 ‘’1337-3,CE, ’’: , , , , , . ’ . 7203ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)(lt, dm3) : : -46.21337-3 (-2912),, PTFE (),CE,D F 05-01-05-01 ‘’1337-3, ’’: , , , , , . ’ . (lt, dm3) : : -46.3(pot bearings) (multidirectional / free sliding), (anti - lifting) (-2912) (pot bearings) (free sliding / multidirectional), (anti-lifting), .1337-5, 5.000 kN (500 ton),: , , , , . () 7204ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-46.3.1,,anti-lifting,5.000 kN: : -46.3.2,,anti-lifting,12.000 kN: : -46.4(viscous fluid seismic dampers) 5.000 kN (500 ton) (-2912)E(shock transmission units, STUs) (viscous fluid), (stroke) 200 mm,, 5.000 kN (500 ton), 5000/200ALGA FD.O, 100% 1,0 mm/sec 0,01 mm/sec. O 25.10% .: , , , . (): : -47 (-6752),()., ,, () .: , . 7205ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ): : -48 (-2672) ,,,,,S235J10025,EN ISO 1641. : (,,,)(,),. . : : -49, (-6752) ,,,124, ( ).D400,08-07-01-01 ‘’ ’’ : , , ),(. 7206ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ), . kg,.: : -50 (-6753) , ,()08-07-01-05.: , ( ) . . : : -51 (-2921) C20/25,0,15 m , ,0,250,30 m, , . . ., ,,, 1340,. 05-02-01-00 ‘’ ’’.,: , ,0,50 m,, 0,10x0,20 mC8/10, 650 kgm3. ,. : : 7207ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-52, -2922)( ,,0,50 x 0,50 m,5 cm,1339, , 05-02-02-00 ‘’,-’’ : , , 2,5 - 3,0 cm, 180 kg,m3, 650 kg .m3: :-59DN100 (-5) ,S195T, size = 4’’, dL( = 114,3 mm,),10255, DN100 mm (, thread3,6 mm). : ,,,,, , ,..: : -60 ,10255,S195T,L ( 7208ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)), . : , ,,(), ()(), 2,0 m, . . .-60.1:4 3,6 mm) -5)(114,3 mm, (20255L20255L (d: : -60.2: = 165,1 mm,6 4,5 mm)(-5) : :-64: -64.1 (-7914),-(, 1,0 mm ( EN 9863-1), EN ISO 9864), 9 kN/m ( 50% ( EN ISO 10319), 12236), 08-03-03-00.,150 gr/m2 EN ISO 10319), 1500 N (: , ,, (,) . 7209ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ). . : : -64.2 (-7914), ,280 gr/m2, 50% ( 20%) EN ISO 1223615 k /m ( EN ISO 10319, 1,25 mm ( SO 9864).EN ISO 10319), 3000 N (: , , 20 cm , . . : : -64.3“ (”-7914) ,“ 300 gr/m2 ISO 10319, 3000 N”, 20 kN/m 0,07 mmISO 12956EN ISO 12236 : ,, 20 cm ,. . : :, EN 7210ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-64.4(C&C).,,,,, () 20 kN/m ISO 12956.0,15 mm(C&C), EN ISO 10319: ,20 cm , C&C,. .. C. .C. -64.4.1:300 gr/m2(-7914): : -64.4.2:600 gr/m2(-7914): : -64.5 , ,. ( )’, . 13%11% ( 50%10319). 2%. (EN ISO ,) 7211ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)20 cm. , 2,0 m,,. . 10 cm. : , , , , ,, . .-64.5.1: E (20 kN/m -7914) : :-64.5.2: E (30 kN/m -7914) : :-64.5.3: E (55 kN/m -7914) : :-64.5.4: E (80 kN/m -7914) : :-64.5.5: E (110 kN/m -7914) : :-64.5.6 E (150 kN/m -7914) : : 7212ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-64.5.7: E (160 kN/m -7914) : :-64.5.8: E (200 kN/m -7914) : :-65: -65.1 (-2311) 250 gr/m2,EN10244-2, , ,,,,08-02-01-00 ‘’,(Serasanetti)’’. : ,2,703,00 mm, 2,202,40 mm (8x10 cm, v’) ,3,403,90 mm (), . ,. -65.1.1 : : -65.1.2, (Galfan: 95%Zn - 5%Al): : -65.1.3, (Galfan: 95%Zn - 5%Al PVC: :’v 7213ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-65.2 (-2312), 08-02-01-00 ‘’ (Serasanetti)’’.,,. ,: , ,, , , , .. , . : : -65.3 (-2313) ()0,25 m, ,08-02-01-00 ‘’ (Serasanetti)’’.: , ,, ,.: :[*]65-4Reno (-2311) Renomatresses, ,,, 7214ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)08-02-01-00 ‘’,(Serasanetti)’’. : ,EN10244-2, 2,20 mm, 2,20 mm250 gr/m2,6x8 cm, 2,70 mm .RENO, , -65.4.1RENO : :-65.4.2RENO, (Galfan: 95%Zn - 5%Al)-: : -65.4.3RENO, (Galfan: 95%Zn - 5%Al), PVC-: : -66 () , , (),. : ,, ( ) / , 7215ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ), ,: 1 1200 mm h 1,00 m-66.1:1 ( -2548)(): : -66.2:( ()-2548) : :-66.3:10 (D=0,40 m (0,60 m (-2548) : :-66.4:10 (D=0,80 m) ()11 (D=1,00 m) ()12 (D=1,20 m) (()-2548) : :-66.5: (-2548) : :-66.6: (-2548) : :-66.7:( -2548)( : :)) 7216ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-67 (-2548) ,(‘’-C16/20, 05-02-06-00) ’’: , C12/15 , )(( ). . : : -68 (-2548)-C16/20, ( ) ’’-, 05-02-06-00 ‘’C16/20, ( ) ’’,: : -69 (-2548), 05-02-06-00 ‘’ : : 7217ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-71(JET GROUTING) -2731)(JET GROUTING, (jet grouting)’’11-03-04-00 ‘’: , (,,), , , . .-71.1(Jet Grouting) (0,40 m -2731): : -71.2(Jet Grouting) (0,60 m -2731): : -72 (-2731) , , 1,00 (6,00 cm,11-03-03-00 ‘’ )’’: , ,, , , ,, , ,,,,, . . -72.10,60 m (-2731) 7218ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ): : -72.10,80 m (-2731) : : 7219ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-8140x40 cm (-2922) ,,,,1339,40x40cm. , ,,40x40 cm,3 cm. : , , ,( (),, ,), ,(), ,,. . (m2),,. : : -82 (-2922) /. : (:,,,,,), ,, . .T’(),. 7220ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ): : -83 (-2921) . : C16/20, , , (. ),.: : -84 (-6752) , . . (kg). .: : -85 (-2548) , , ± 5 mm . , ,,. ., . (0,50 m2. / 0,50, . : :), 7221ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-90500C -2612)(25 mmB500C, /25 mm,/.: D ..+ 4,0 mm .,10 x D . ,"".. : -, ,., (), . , (over head). . ().500C/.-,24 h7-1% 45°:( ). , . . 7222ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)().: : -91C20/25 / (2551) /,,,C20/25(admixture), . :Sa 2 ½SIS. . . C20/25,, ,, . . , 7 (evaporation retarder). . . , , . (m3),.( ), . ::-92 (7025) / (/ ). 7223ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ): . + 4,0 mm. 10 x D .,D (.) ., "".. : -, ,. (),. , (over head). . ().-,29h7 -1% 45°:( ). , . . / . 500C . (). (-92.1B10 mm : :.). 7224ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-92.2B12 mm : :-92.3B14 mm : :-92.4B16 mm : :-92.5B18 mm : :-92.6B20 mm : :-93 (2651) , :. . . , / .. ,ALGAFLEX T30,, . (m).EY: : -94 (2912) ,Teller – Presse, 7225ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ), ,.. ( ,cm), ,, , . . . ,, (,,,),/,( ), . . (EY.).: : -95(2412) :(Gerber). . . :( ,, )., 7226ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)( )/ , Sa 2 1/2..-( ),,,. (admixture), . (consistancy)() ,( ). .-( ) , ., () (migratingcorrosion inhibitors).-( ),. (). : () .(,,),. (,,). , ,() ( ,,,. . .)( (, ., (m2)). ).. 7227ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-95.1 10,0m,() : :-95.2 10,0 m, (). : :-95.3 10,0 m, (). : : 7228ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ): -1 -1.1 (-3121. ) 05-03-03-00 " ", 0,10 m,,. : , , ,ox, .,.: :[*]-1.20,10 m (-3111. ) 0,10 m 05-03-03-00 " ", ,. : , ,,ox, . 0.10 m: :[*]-2 -2.1 (-3211. ) 05-03-03-00 " ", 7229ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)0,10 m, ,. : , , ,ox, .,.: :[*]-2.20,10 m (-155) -3211. )(0,10 m 05-03-03-00 " ", ,. : , ,,ox, . 0.10 m: :[*]-3 (-3121. ) ,, 200, 3-10%,, 95% , Proctor (Proctor modified 05-03-03-00 "EN 13286-2)". ( " ()") ( ( : ,).. ) 7230ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ), , ,ox, .,.: :[*]-4 (-3111. )K, 0,08 m,, ,05-03-03-00 " ",: , , , ,ox, .0,08 m : :[*]-5 (-3311. ) , 05-03-03-00 "". : , , , ,ox, .’(), . 7231ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ): :[*]-6 (-3231), , ,. : , ( . .,),ox, .: :-7 , (- 4321B’)( . . ,/,)(CIR: cold in-situ recycling), 05-03-16-00 ‘’ (CIR)’’. :( . .) , , ,, 7232ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ): CIR () CIR,,:-7.1 0,15 m (– 4321B’) : :-7.2 0,15 (0,20 m – 4321B’) : :-7.3 0,20 (0,25 m – 4321B’) : :-7.4 0,25 (0,30 m – 4321B’) : : 7233ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ): -1 (-2269( )) ,,, . , -‘’’’ .: : -2( ()) (),,, ‘’(05-03-14-00)’’. :,(m2)-. -2.1( -1132))4 cm( -1132)()6 cm.( -1132))8 cm.: : -2.2 ( : : -2.3 ( 7234ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ): :-2 -1132 (),05-03-14-00 ‘’()’’. (). :,.. ,,. ( ). 50 mm.. (m2).: :-3 (-4110) -0 ,, ,05-03-11-01 "".: , , ( ,.), ,i(Federal), (),, 7235ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ). . : : -4 (-4120) ( . . ),-5 ,,. : ,, ( ,,.), ,i(Federal) (). . : :-5 ,,, , 31,5 05-03-11-04 "40,". :, , (,.f nisher -), 7236ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ), 05-03-11-04, ,: -5.10,05 m (-4321 ) : :[*]-5.20,06 m (-4321 ) : :[*]-5.30,07 m (-4321 ) : :[*]-6 (-4421 ) ,,, 31,5, 05-03-40,11-04 "". :, , (f nisher,-),. ( , ,.). . ,. , . .. . , 7237ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ): :[*]-70,05 m (-4421 ) ,,, ,12,5, 20 05-03-11-0431,5, "". :, , (f nisher,-),. ( ,. . ,,.). . ,. . , 05-03-11-04.: :[*]-8 ,,, , 05-03-11-04 "12,520,". :, ,f nisher 7238ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)(,-),., 05-03-11-04, ,:-8.10,05 m (-4521 ) : :[*]-8.20,05 m (-4521 ) EVA,. : :[*]-8 (-4521 ) (12,5 03-11-04 "),20, 50 mm,05", (finisher)., : ,, . ()(Arrow). 500 gr/m2. ,,finisher. .(m2). 7239ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ): :[*]-9 ,,, (, 05-03-12-1),01 "". :, , (f nisher,-),. , 05-03-12-014, ,:-9.10,04 m (-4521 ) : :[*]-9.20,04 m (-4521 ) EVA,. : :[*]-10 (skid resistant asphalt slurry wearing course),, ,05-03-12-04 " ". : 7240ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ), ),(., . . ,. ,-. ,.-10.1:30 mm (-4521 ) : :[*]-10.2:30 mm (-4521 ) EVA,. : :[*]-11, 40 kN/m (2311) 2,4 mm 380-550 3,0 mm ),/mm10223-3, ,, ,4,4 mm, 10244-2 (8x10 cm, ( 2,)., 40 kN/m,13581.: . . 7241ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)/. 15 cm30 cm. ., ,. , : : 7242ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)E:--1()1. , () -1317, .-:,,, ( . . . .).,1317-2 : :2,1,2,4b: W1: W2: W3: W4: W5: W6: W7: W8:o o o o o o o o0,60 m 0,80 m 1,00 m 1,30 m 1,70 m 2,10 m 2,50 m 3,50 m : , ,C:, CE1317-5 5. , (installation manual) (). / ’,. . 5%. . EN ISO 1461.2. 7243ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)(),,,:,’(,/), , ,,0,10 m.3. (),,,,: .,’(,/),, ,, 0,25 m,. 0,75 m ( ) ,, ,,,(0,10 m.’), (),.4. (), ,,.’ (,./.),, ,0,10 m,., 7244ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ), , , ,14,: -1.1,2,, 1317-2(-2653) -1.1.12, W7 : :-1.1.22, W6 : :-1.1.32, W5 : :-1.1.42, W4 : :-1.1.52, W3 : :-1.1.62, W2 : :-1.2,1,, 1317-2(-2653)-1.2.11, W5 7245ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ): : -1.2.21, W4 : :-1.2.31, W3 : :-1.3, 1317-2 (-2653)-1.3.11, W5, : :-1.3.22, W7, : :-1.3.32, W5, A : :-1.3.42, W4, A : :-1.3.54b, W5, A : : 7246ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-1.3.64b, W4, : :-1.3.74b, W4, B : :-1.41 , (. 1317-2,-2653)-1.4.11, W7 : :-1.4.21, W6 : :-1.4.31, W5 : :-1.52 , (1317-2 -2653)-1.5.12, W7, , : : 7247ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-1.5.22, W5, , : :-1.5.32, W4 : :-1.62 , 1317-2 (.,-2653)-1.6.1, ,, W82, : : -1.6.2 ,, 2,, W5, 2,, W4, 2,, W5, 2,, W4: : -1.6.3 , : : -1.6.4 , : : -1.6.5 , : : 7248ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-1.6.6, ,2,W8 : : -1.6.7, ,2,W6 : : -1.6.8, ,2,,2,,2,W5 : : -1.6.9 W4 : : -1.6.10 W3 : : -1.7, ,2, ,(1317-2 -2653)-1.7.1, ,2,W5 : : -1.7.2 ,, 2,W4 : : 7249ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-1.8 4b,1317-2 (-2653)-1.8.1, W7,4b, : : -1.8.2, W6,4b, : : -1.8.3, W5,4b, : : -1.8.4, W3,4b, : : -1.9, ,4b,1317-2(-2653)-1.9.1 ,, W7,4b, : : -1.9.2 ,, W5,4b, : : 7250ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-1.201317-2, . (-2653) , / (, ),, ..-1.20.1 /1/W2, T2/W33/W4 : : -1.20.2 /1/W6 : :-1.20.3 /N2/W4, H1/W5H2/W7 : : -1.30 1317-2 (-2548) E-1.30.1,, W7,2, 0,80 m,,: : E-1.30.2, 2, 0,80 m, : :, W6, 7251ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-1.30.3,, W4,2, 0,80 m,,: : -1.30.4,,2,W3,0,80 m,, : :-1.30.5,,2,W1,0,80 m,,: : -1.30.6 80 cm, 4,0 m, (bifurcation).: :E-1.35( ()-2653)E-1.35.1,110 (R),1317: :E-1.40 ( E-1.40.1.) ,, (EN 1317-2. -2548)150 m, 7252ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ), 2, ,(),6,0 m ( ) , ,,1317-2. : :-1.40.2 , EN 1317-2.2, (20 m,-2653) , 2,, ,20 m. : :-1.40.3 , EN 1317-2.2, (40 m,-2653) , 2,, ,40 m. : :-2 (-2653) ,. : 7253ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-,. , ,( ). (m),-1.xx(): : -3 (-2151) , , , ,,,05-05-02-00 " ". : , ,. . E-3.1 : :E-3.2 : : -4 7254ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-4.1 (-2653), S195T, L ( , thread size = 2’’, d = 60,3 mm,(,,10255, DN 50 mm), 3,2 mm),. : /()/ . ,() . : :-4.2 (-2652) S235J .10025-1, :, , SA 2 ½, (ISO 8504-1 ,) 25 ± 5 m(, ), / 125 m: : -5 , (),, , 7255ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)10255, ( 48,3 mm,),.DN 40 mm ( 3,2 mm), C12/15.C30/37, S195T, : thread size R = 1 ½ , d 2,50 m,L =: ,,. -5.1(1,46 m( KE) -6812)(),1,62 m-6812) : :-5.2 ( : : -6 (-6620.1)T,, 05-04-04-00 ‘’,()’‘. : , , ,, . . : : 7256ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-7 (-2548) ,( ), , 0,20 x 0,20 x 0,75 m, 0,40 x 0,40 x 0,50 m, m.C16/20, C12/15, 0,40 : , (), , , . (.).: : -8: -8.1, 3 (-6541) ,(()12899-1,(3)CE, ,05-04-06-00 ‘’)’’ : AlMg2 3mm, 3)(-, (, ,) ., ISO 1461. , 7257ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)() . : : -8.2 ,, EN 12899-12, ,-2, 12899-1,(,05-04-06-00 ‘’)’’ : AlMg23mm, 212899-1, ), ,( () ., ISO 1461. ,)(. -8.2.1 3( CE) (-6541) : :-8.2.2 2 (12899-1-6541) : :-8.3 , (1 -6541), EN 12899-1 7258ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ), , 12899-1,-‘’(,05-04-06-00)’’: AlMg23 mm, 112899-1 ,2 ,)( ,, ISO 1461. ,() . : : -9 , 12899-1, )’’(05-04-06-00 ‘’ : , .,:-9.1, (,0,90 m,1,20 m-6541) : :-9.2, (-6541) 7259ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ): : -9.3 (-6541) : . . . . .( -1) ( -2) ( -3, -4) ( -6)0,60 m 0,60 m 0,40 m 0,45 m 0,45 m: : -9.4 (-6541) : . . . . .( -1) ( -2) ( -3, -4) ( -6)0,90 m 0,90 m 0,60 m 0,65 m 0,65 m: : -9.5 (-6541) : . . . . .( -1) ( -2) ( -3, -4) ( -6)1,20 m 1,20 m 0,80 m 0,90 m 0,90 m: :-9.6 (-6541) ,, 12899-1 ()’’., 05-04-06-00 ‘’ 7260ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ): ,,( ()0,90 m,0,65 m) (),. , ().: : -10 -10.1DN 40 mm (1 ½ ‘’) (-2653) ,10255, ( 'S195T, L ( ), : thread size R = 1 ½’’, d = 48,3 mm, 2,50 m, 05-04-07-00 ‘’ ’’..DN 40 mm 3,2 mm),: ,‘’ ’’ () 12 mm (30 cm, ) ,50 cm30 cm , C12/15 ( DN 40 mm (1 ½ ‘’).): :-10.2DN 80 mm (3’’) (-2653) ,10255, (S195T, : thread size R = 3’’, d 3,30 m, ’’.L ( ), = 89,9 mm, 05-04-07-00 ‘’. 4,0 mm),DN 40 mm ' 7261ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ): 12 mm, 0,15 - 0,45 - 0,65 - 0,95 m9,5 mm , 14 mm 10 x 20 cm,40 cm(,,). ,60 cm50 cm , C12/15 (): : -11 3 , (3),()12899-1, (05-04-06-00 ‘’CE, -,)’’: AlMg23 mm, 3,2() .size R = 1 ½’’, dDN 40 mm ( 3,2 mm), 1,50 m,= 48,3 mm,12 mm: thread30 cm,() ,35 cm30 cm , 0,60 m, ,C12/15 () ,,:-11.10,32x0,475 m (-6541) : :, 7262ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-11.20,50x0,50 m -6541)( : :-12 (-2652) (NewJersey),, UV 16 - 22 cmmm,-25+60°C,7004 mm,12676-1, , 05-02-05-00 ‘’12676-2’’ : , .: : -13 (-2652) ( ,S 235J 05-04-07-00 ‘’10025,),, ’’.: S235J,S355J, ,, SA 2 ½,ISO 8504-1 EN ISO 1641 ,25 ± 5 m( / 125 m , :, ) 7263ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)(, (). , . : : -14 (-2652),05-04-07-00 ‘’ ’’. : ,10255,S195T,L(),. , 10255,S195T,L(), ,,, S195T,10255,, L(), , ISO 1641()C16/20 () ,,, ,(,,( ,) ). . : : 7264ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-15 (),, ,,, 1463-1. , , . ().-15.1, (-6532) ,-. ,, . : :-15.2, (-6532) , ,-. ,, . : :-15.3,,(,,-6532) : :-15.4 -6532 : 7265ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ): -16 (-108) ,200 mm,LED,, L712352,/.: , ,, . : : -17 , (,,,), ,1424,1436, 1871,1824 05-04-02-00 ‘’’’: , () ,/ (-) ,-17.1 (-7788) : 7266ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ): -17.2 (-7788) : :-18 ()(-2652) 4,50 m ,1,50 m,05-02-04-00 ‘’’’. :,160,,.80 m SA 2 ½,EN ISO 1461, EN ISO 8501-1. ,, (polymethylacrylate) 20 mm,(polycarbonate), EPDM .: 92%,-1793-2:10 24 dB(A) (85% 31) -Y(,,) ---, 120 M a ASTM D790-03 ‘’Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials -’’ 74 M a, ASTM D638-03 ‘’Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics -’’ 1,4 kJ/m2 ASTM D256-05 ‘’Standard Test Methods for Determining the Izod Pendulum Impact Resistance of Plastics -Izod’’-graffiti ,. 7267ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ), ZTV - LSW ‘’ ’’. , , . . , . ., (m2).: :-19 (-6532) (New Jersey),,: 0,5 mm, 3, ()CE : (15 cm80 cm) : :-20BA (-6620.1) (),: ,50 mm (2’’),. .75x38x10 cm ( x x ) ()25 kg. .: : 7268ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ): -10(m3)’(), ,,,, ,,. . ., ,, , , 12-02-01-01. : ,,TBM,, , 12-02-01-01, -,,,, ,01-00) 02-00), (( ,,( (12-01-02-00),12-0112-02-)() , (),, “ ”,,,, ,-(,) , , ,,,,,, ,,, ,, 12-02-01-01. 7269ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ), do/2","" "(" " " ")," " §6.112-02-01-01 (1). , “C”. .H ,,, ,. .-10.1 (-7020) : :-10.21 (-7020) : :-10.32 (-7020) : :-10.4C (-7020) : :-10.5S (-7020) : :-20 () ( ,, ,3,75 m, ,, ,, .,.), 7270ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ), ,12-02-01-01. : ,, ,TBM, 12-02-01-01, , ,, ,, ,(12-01-01-00), ( 12-02-02-00), (,(,12-01-02-00),)() , ,“ ”, , ,, (), , -, ,,,,,, 12-03-03-00,12-03-04-00. , (forepoling),(spilling) , , 12-03-06 ,12-03-05-00 , , ,. . ., , ,12-03-01-00. , gunite (), 7271ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ),,,,12-03-02-00, 12-03-08-00. , ( ),, , ,12-03-07-00 , ,(-,,) , ,,,, ,,, ,,, ,, , , ,, 12-02-01-01.. ( ()(30%)( ( , ( )( ) () (70%) ). ) ( )parking), 0.6, 0.91.5H ,,, ,. (m)( 3,75 m,,), : 7272ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-20.1 ( 7018 + 7%80%-7021 + 10%-7016 + 3%--7024)10d1 (cm) / d2 (cm)6 30d3 (cm) (cm)46GSI: > 45 -: 40 m,, . .1. ’ (Top Heading)’ (Bench)’ (Invert) .(drill + blast). 3.0 -3.6 m 6.0 -7.2 m 10 cm 10 cm 188-188Swellex , . . 120 kN, L = 4 m, ( )x( ) 2.0 x 3.0 m 2.0 x 3.6 m ,Swellex , . . 120 kN, L = 4 m, ( )x( ) 2.0 x 3.0 m 2.0 x 3.6 m-: :-20.21 ( 7016 + 5%60% -7018 + 5%d1 (cm) / d2 (cm)15 6 35d3 (cm) (cm)56-7021 + 18% -7027)-7024 + 12%- 7273ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)GSI: 36 - 45 -: 40 m-. . . .1. ’ (Top Heading)’ (Bench)’ (Invert) .(drill + blast). 2.4 - 3.0 m 4.8 - 6.0 m 15 cm 15 cm-188188Swellex , . . 120 kN, L = 4 m, ( )x( ) 1.75 x 2.4 m 1.75 x 3.0 m --Swellex , . . 120 kN, L = 4 m, ( )x( ) 1.75 x 2.4 m 1.75 x 3.0 m ----,: :-20.3B2 ( 10% +3%45% -7021 + 23% -7016 + 2% -7018 + 5%-7025 + 12% -7016)d1 (cm) / d2 (cm)20 10 40d3 (cm) (cm)70-7024 + -7027 7274ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)GSI: 26 - 35 --: 40 m-, . . . .1. ’ (Top Heading)’ (Bench)’ (Invert) ./ 1.8 - 2.4 m 20 cm(drill + blast). -3.6 - 4.8 m 20 cm188188LG70/22/D22 25, . . 250 kN, L=4 m, ( )x( ) 1,5x1,8 m 1,5x2.1m 1 25, . . 250 kN, L=4 m, ,-LG70/22/D22 25, . . 250 kN, L = 4 m, ( )x( ) 1,5x1,8 m 1,5x2,1 m-------,: :-20.4C ( 5% 17%-7025 + 10% -2732)d1 (cm) / d2 (cm)35% -7021+ 20% -7024 + -7016 + 3% -7018 + 10% -7027 +25 12 40d3 (cm) (cm)77 7275ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)GSI: 20 - 25 --40 m-, . . . 1.5 m).(.1. ’ (Top Heading)’ (Bench)’ (Invert) .E(drill + blast). elephant foot , 1.2 - 1.8 m. 2.4 - 3.6 m25 cm2.4 - 3.6 m25 cm25 cm188139. 5 cmelephant foot. e 188.140 25, . . 250 kN, L = 4 m 6 m, ( )x( ) 1.3 x 1.2 m 1.3 x 1.8 m 25, . . 250 kN, L=4 m, ,140 25, . . 250 kN, L = 6 m, ( )x( ) 1.3 x 1.2 m 1.3 x 1.8 m-- 7276ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)2., ’ (Top Heading) ,’ (Bench)’ (Invert)4.0 m--,--,------, 25 cm13925, . . 250 kN, L = 3 -4 m, 0.35 m, , ,-,-: :-20.5S ( 10% +10%-7016 + 3% -2732) d1 (cm)/ d2 (cm)62% -7021+ 5% -7024 + -7018 + 5% -7027 + 5% -7106 25 20 50d3 (cm) (cm)95GSI: < 20 --20 -40 m1..-. 2. 3.-. (1.5 ). 4. . . 7277ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)1. ’ (Top Heading)’ (Bench)’ (Invert). . (drill + blast).elephant foot ,. 0.8 - 1.2 m 25 cm1.6 - 2.4 m 25 cm1.6 - 2.4 m 25 cm. elephant foot. 10 cm 188139 188 14014025,. . 250 kN, L = 4 -6 m, 25, . . 250 kN, L ( )x( ) 1.3 x 1.0 m = 6 m, 1 25, . . 250 kN, ( )x( ) 1.3 x 1.0 m L=4 m, , 32 -. fiber glass, L = 12 m, 8.0 m, . 47 114, L = 12 m, 0.33 m, 1200, 8.0m ------2., ’ (Top Heading)’ (Bench),’ (Invert)--,--,----4.0 m,25 cm139,: : 7278ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-30 (-7021.1), 3.912-02-01-01 . : ,, , , ,, . , . 50-70 cm 6.212-02-01-01 .(m3)-: :-51 (-7027), ,(),, 12-03-01-01 . : ,, ,,,, ,,, ,,,, ,, , , (,) .(kg) : : 7279ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-52 (-7027),-,(LATTICE GIRDERS), 12-03-01-02. : ,, ,,,, ,,,,,,, ,, , , (,) .(kg) : : -53 (-7027), , 12-03-01-03., : ,, ,,, ,,, , ,, , ,, ,,, , , (), .(kg) : : 7280ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-54 (-7027),,,, , 12-03-01-01. : , , ((,,,..),), .(kg) : : -55 (-2227) , ,,. : -,(, , ), ,,, , , , , ( ), (kg) : :, 7281ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-56 (-7025) ,,,,. : -,(, , ), ,,, , , , (,), (m3) : : -57(SPILING) (-7106) (spiling)self-drilling,,, ",B500C, , , 12-03-06-00 " .: , , ,, ,, , , (,) ,. (kg) : : 7282ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)- 58(FOREPOLING) (-7027) (forepoling),,, ,,,12-03-05-00 " .", :, , ,,, , , , (,) ,. (kg) . : : -59BULLFLEX (50%-6373+ 50%BULLFLEX-7032),. : , , , ( BULLFLEX(m3),). .: : -60B500C (-7024) B500C1421-3, ,25 mm, , 7283ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)12-03-03-04 " (SN).: (,,,),, ,,(,),, , , (,) ,,. .(m)B500C,: : -6125 ,,25 mm ,12-03-03-01 " ()",.: ,( (,),), ,,(),, , , , (,) ,,. .(m)25,200 kN -61.1 (-7024) : : 7284ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-61.2 (-7024) : :-62PERFO (25-7025) PERFO,25 mm,200 kN, , Perfo ( SN Perfo)",., 12-03-03-03 ": , (,,), ,,, (),, , , , (,) ,,. .(m)PERFO25 mm: : -63 (-7025) 25 mm,,200 kN, ,12-03-03-02 " ( R . : , ),,(, (, ),, , , , (,) ,, 7285ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ),. .(m)25 mm: : -64 SWELLEX (SWX) , (SWX),Swellex n),( ,, 12-03-03-00 ""12-03-03-05 "swellex (SWX)".: Swellex , , (,-)30 , , , (,) ,, . (m) -64.1Swellex (100 kN -7025): : -64.2Swellex (120 kN -7025): : -64.3Swellex (200 kN -7025): :Pa 7286ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-64.4Swellex240 kN(-7025) : :-64.5Swellex,120 kN (-7025) : :-64.6Swellex,160 kN (-7025) : :-64.7Swellex,240 kN (-7025) : :-65 (self -drilling) ',5,00 m, , , " SDBr)".12-03-03-00 " "(12-03-03-06: self-drilling,,, (,(), ,, ,, , , (,) , ,, . (m)-.),self -drilling 7287ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-65.1self-drilling200 kN(-7025) : :-65.2self-drilling250 kN(-7025) : :-65.3self-drilling300 kN(-7025) : :-65.4self-drilling350 kN(-7025) : :-66Fiber-Glass fiber-glass , 12-03-03-00 ",,". : ,( ), ,,,,,, , , (,) , ,, . (m) -66.1,fiber glass100 kN(-7025) : :Fiber-Glass., 7288ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-66.2fiber glass200 kN(-7025) : :-66.3fiber glass250 kN(-7025) : :-66.4fiber glass300 kN(-7025) : :-66.5fiber glass350 kN(-7025) : :-66.6fiber glass400 kN(-7025) : :-67500 kN 12,00 m, 500 kN, ,,04-00 "12-03PSA)".( : , ( ,,),,, ,,, , , , (,) , ,, ., 7289ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ), -67.112 (500 kN20 m -7025): : -67.220 m -7025)( : :-68TA ( ,),,, 12-05-01-00, 12-05-02-00., : ,(geotextiles) (PVC) ,(HDPE), ,, ,, , ,,,/ ( . .,), , , (m2), 300 gr/m2-68.1 (-6373) : :-68.2PVC d ( : :2 mm -6373): 7290ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-68.3DPE d1,0 mm8 mm (-6373) : :-69 150 mm (-6373) 150 mm,(PVC, Neopren),. , 08-05-02-02 ‘’ (waterstops)’’ ,,. (m).: : -71,,75 mm (3’’),,75 mm (3’’) ,12-07-01-00. : , , ,,, (). (m) -71.1, 10 m -7107 : :-71.210 m -7107 : :. 7291ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-72,,(150 mm (6’’)-7107) 150 mm (6’’),50 m 100 mm (4’’). : 150 mm (6’’),,,,,,,100 mm (4’’),, ,,,150 mm (6’’), C20/25, (m).: : -73 . ,,,,,, .(m).-73.156 mm (-7107) : :-73.176 mm (-7107) : :-74 (-7107) 37 mm (1 ½’’),,, ,12-07-01-00. 7292ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ),,,,,, . 12-07-01-00.(m).: : -75E (-7107) 75 mm (1 ½’’), 12-07-01-00 : , , ,,,,. (m).: : -76PVC (50 mm-6620.1), 1329-1PVC-U ,50 mm (2’’). 12-07-03-02 ‘’ ’’. (m).: : -77PVC75(O -6620.1),PVC_U ,, . 12-07-03-02 ‘’’’.751329-1 7293ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)(m).: :-78 (-7031),(),12-07-02-00. , . . : : -79N (-7031) , ,, ),12-07-02-00. , .. : : -80 (-2732) C20/25, ,12-03-07-00. : ,, ,(), ,. (m). 7294ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)-80.1100-115 mm, 89/69 (-2732) : :-80.2140-170, mm
Έχει δημοσιευτεί 1 σχόλιοΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
22 Φεβρουαρίου 2013

Τα Τιμολόγια ειναι περίπου 600 σελιδες, και 7000 οι ΕΤΕΠ !
Ποιοί θα ενημερώσουν τους Μηχανικούς;
Φυσικά στα Πολυτεχνεία μας δεν θα έχουν "χρόνο" να ενημερώσουν επαγγελματικά τους σπουδαστές, διότι έχουν επιστημονικά θέματα να τους πουν και "δεν βγαίνει η ύλη" !
Ούτε θέλουν μέλη των επιτροπών σύνταξης να κάνουν ένα "breefing" στους σπουδαστές, διότι φοβούνται την σύγκριση πρακτικών γνώσεων με θεωριτικές. Εξ άλλου το επιχείρημα είναι ατράνταχτο: οι περισσότεροι συντάκτες ... δεν έχουν Διδακτορικό !!
Πω-πω! Και πως τους αφήνουν να αναπνέουνε; Και μάλιστα δίνουν σ' αυτούς να γράφουν Προδιαγραφές και Τιμολογια;
Αφού δεν ξέρουν, αφού δεν έχουν Διδακτορικό...
Και τι βλάκες πρέπει να είναι οι σπουδαστές και οι Μηχανικοί, που όταν μιλένε σε Ημερίδες αυτοί οι "κακοί", γεμίζουν οι αίθουσες, ενώ οταν μιλάνε οι ντόκτορες, αυτές είναι άδειες...
Βάλτε πλάτη συντρόφια να ενημερώσουμε τους συναδέλφους. Και φυσικά δωρεάν, όπως κάνουμε σε όλες τις Ημερίδες. Αμ πως !

Ν. Μαρσέλλος, Πολιτικος Μηχανικος ΕΜΠ, 22-02-13

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.