Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 02 Απριλίου 2020

Με διόρθωση των συντελεστών αναθεώρησης των ασφαλτικών εργασιών


α/αα/α Τιµολογ.2 2Α-1 Α-23Α-2.14 5 6Α-3 Α-3.1 Α-3.2 Α-3.37 8 9 10Α-4 Α-4.1 Α-4.2 Α-4.3 Α-4.411 12 13 14 15 16 17 18 19 20Α-5 Α-5.1 Α-5.2 Α-6 Α-7 Α-8 Α-9 Α-10 Α-11 Α-12 Α-1321Α-1422 23 24Α-15 Α-16 Α-1725Α-18 Α-18.1Είδος εργασίαςΆρθρο ΑναθεώρησηςΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΚΣΚΑΦΕΣ Εκσκαφές χαλαρών εδαφών Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ηµιβραχώδες Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες µε χρήση εκρηκτικών Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες µε ελεγχόµενη χρήση εκρηκτικών Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ ∆ιάνοιξη τάφρων ∆ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες ∆ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες ∆ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι ορυγµάτων ∆ιάνοιξη τάφρου µε εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Καθαίρεση κτισµάτων µε φέροντα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα Για ύψος έως και 4,0 m Για το ύψος πέραν των 4,0 m Καθαίρεση κτισµάτων από οπτοπλινθοδοµές κ.λ.π Καθαίρεση κτισµάτων από σιδηροκατασκευές Καθαίρεση λαµαρινοκατασκευών µε σκελετό από ξύλο Καθαίρεση ολόσωµων περιφράξεων Καθαίρεση περιφράξεων µε συρµατόπλεγµα Καθαίρεση επένδυσης πρανών από εκτοξευόµενο σκυρόδεµα Καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων Καθαίρεση οριζόντιων φορέων γεφυρών (ανά κυβικό µέτρο) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Καθαρισµός και µόρφωση τάφρου τριγωνικής διατοµής ή τάφρου ερείσµατος, σε κάθε είδους έδαφος Καθαρισµός οχετών ανοίγµατος µέχρι και 3,0 m Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος Καθαρισµός πρανών ανοιχτών εκσκαφών ∆ΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ Προµήθεια δανείων Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4NET O∆Ο - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0ΜονάδαΕργα < 1,50 εκ.Εργα 1,5 5,0 εκ.Εργα 5,0 10,0 εκ.Εργα > 10,0 εκ.Ο∆Ο-1110 Ο∆Ο-1123Αm3 m30,38* 0,70*0,35* 0,65*0,33* 0,62*0,32* 0,60*Ο∆Ο-1123Αm31,60*1,45*1,40*1,30*Ο∆Ο-1133Α Ο∆Ο-1133Α Ο∆Ο-1133Αm3 m3 m32,60* 4,40* 8,20*2,35* 4,00* 7,50*2,20* 3,80* 7,10*2,10* 3,60* 6,80*Ο∆Ο-1212 Ο∆Ο-1220 Ο∆Ο-1220 ΟIK-2113m3 m3 m3 m31,65* 4,90* 6,60* 14,401,50* 4,50* 6,00* 13,251,45* 4,30* 5,70* 12,601,35* 4,10* 5,40* 12,00ΟΙΚ-2227 ΟΙΚ-2227 ΟΙΚ-2221 ΟΙΚ-2275 ΟΙΚ-2275 ΟΙΚ-2227 ΟΙΚ-6448 ΟΙΚ-2226 ΟΙΚ-2227 ΟΙΚ-2227m3 m3 m3 m3 m3 m m m2 m3 m319,20* 27,40* 13,10* 9,30* 6,60* 19,20 6,60 3,60 26,50* 13,70*17,50* 25,00* 12,00* 8,50* 6,00* 17,50 6,00 3,30 24,20* 12,50*16,70* 23,80* 11,40* 8,10* 5,70* 16,70 5,70 3,10 23,10* 11,90*15,80* 22,60* 10,90* 7,70* 5,40* 15,80 5,40 3,00 21,90* 11,30*Ο∆Ο-1310m0,650,600,600,55Ο∆Ο-1320 Ο∆Ο-1420 Ο∆Ο-1420m m3 m211,50 1,20* 4,15*10,50 1,10* 3,80*10,00 1,05* 3,60*9,50 1,00* 3,40*Ο∆Ο-1510m31,05*0,95*0,90*0,86*1 / 22 α/αα/α Τιµολογ.26 27 28 29 30Α-18.2 Α-18.3 Α-19 Α-20 Α-2131Α-2232Α-2333 34 35Α-24 Α-24.1 Α-24.2 Α-2536 37 38 39Α-26 Α-27 Α-28 Α-2940Β-141Β-243 44Β-3 Β-4 Β-4.1 Β-4.245 46 47 48 49 50Β-5 Β-6 Β-7 Β-8 Β-9 Β-1042Β-11Είδος εργασίας ∆άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4 ∆άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατοµείου Κατηγ. Ε4 Προµήθεια κοκκώδους υλικού µεγέθους κόκκων έως 200 mm Κατασκευή επιχωµάτων Επανεπίχωση σήραγγας CUT & COVER και στοµίων σηράγγων Κατασκευή οπλισµένου επιχώµατος χωρίς την δαπάνη των φύλλων οπλισµού και των απαιτουµένων δανείων Κατασκευή στρώσης άµµου -σκύρων µεταβλητού πάχους ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙ∆ΩΝ Επένδυση πρανών Επένδυση πρανών µε φυτική γη Επένδυση πρανών µε γαιοκυψέλες και φυτική γη Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη ∆ΙΑΦΟΡΑ Σφραγιστική στρώση αργιλικού υλικού ∆ιαµόρφωση πρανών βραχωδών ορυγµάτων µε προρρηγµάτωση ∆ιαπλάτυνση και εκβάθυνση ρεµάτων Εξυγίανση εδάφους µε τσιµέντο και υδράσβεστο ΟΜΑ∆Α Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m Πρόσθετη τιµή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόµενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. Εκσκαφή φρεάτων θεµελίωσης γεφυρών Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόµια και θέσεις τεχνικών έργων Επιχώµατα κάτω από τα πεζοδρόµια Μεταβατικά επιχώµατα τεχνικών έργων και επιχώµατα ζώνης αγωγών ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟ∆ΟΜΕΣ Χειρόθετη λιθοπλήρωση Κατασκευή λιθόδµητου τοίχου Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθµών κ.λ.π. Ξηρολιθοδοµή συγκράτησης εδάφους µεταξύ πασσάλων Ξηρολιθοδοµή µε επιµεληµένη επιφάνεια Λιθόστρωση αρµολογηµένη ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Τοίχοι αντιστήριξης από οπλισµένη γη µε χαλύβδινο οπλισµό και µετωπικά πετάσµατα από σκυρόδεµαNET O∆Ο - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0Άρθρο Αναθεώρησης Ο∆Ο-1510 Ο∆Ο-1510 Ο∆Ο-3121Β Ο∆Ο-1530 Ο∆Ο-1530 Ο∆Ο-1530ΜονάδαΕργα < 1,50 εκ.Εργα 1,5 5,0 εκ.Εργα 5,0 10,0 εκ.Εργα > 10,0 εκ.m3 m3 m3 m3 m31,60* 6,00* 8,20* 1,05 0,901,45* 5,50* 7,50* 0,95 0,801,40* 5,20* 7,10* 0,90 0,751,30* 5,00* 6,80* 0,86 0,70m31,401,301,251,207,70*7,00*6,70*6,30*3Ο∆Ο-3121AmΟ∆Ο-1610 Ο∆Ο-1610 Ο∆Ο-1620m2 m2 m30,65 11,50 2,300,60 10,50 2,100,60 10,00 2,000,55 9,50 1,90Ο∆Ο-3121Α Ο∆Ο-1133Α Υ∆Ρ-6054 Ο∆Ο-3221m3 m m3 m38,20 3,80 2,20* 7,107,50 3,50 2,00* 6,507,10 3,30 1,90* 6,206,80 3,20 1,80* 5,90Ο∆Ο-2151m34,00*3,70*3,50*3,40*Υ∆Ρ-6087m32,702,502,402,30Υ∆Ρ-6068m39,20*8,40*8,00*7,60*Ο∆Ο-3121Β Υ∆Ρ-6068m3 m37,70* 11,50*7,00* 10,50*6,70* 10,00*6,30* 9,50*Ο∆Ο-2251 Ο∆Ο-2253 Υ∆Ρ-6157 Ο∆Ο-2252 Ο∆Ο-2252 Ο∆Ο-2254m3 m3 m3 m3 m3 m317,50 76,70 15,30 32,90 43,80 49,3016,00 70,00 14,00 30,00 40,00 45,0015,20 66,70 13,30 28,60 38,10 42,9014,50 63,30 12,70 27,10 36,20 40,702 / 22 α/αα/α Τιµολογ.51Β-11.152Β-11.253Β-11.354Β-11.4 Β-11Α55Β-11Α.156Β-11Α.257Β-11Α.358Β-11Α.4 Β-11Β59Β-11Β.160Β-11Β.261Β-11Β.362Β-11Β.463 64 65 66 67 68 69 70Β-12 Β-12.1 Β-12.2 Β-12.3 Β-12.4 Β-12.5 Β-12.6 Β-12.7 Β-12.8Είδος εργασίαςΤοίχοι αντιστήριξης απο οπλισµένη γη µε χαλύβδινο οπλισµό γαιών και µετωπικά στοιχεία από σκυρόδεµα, Η ≤ 4m Τοίχοι αντιστήριξης απο οπλισµένη γη µε χαλύβδινο οπλισµό γαιών και µετωπικά στοιχεία από σκυρόδεµα, Η = 4 - 8m Τοίχοι αντιστήριξης απο οπλισµένη γη µε χαλύβδινο οπλισµό γαιών και µετωπικά στοιχεία από σκυρόδεµα, Η = 8 - 12m Τοίχοι αντιστήριξης απο οπλισµένη γη µε χαλύβδινο οπλισµό γαιών και µετωπικά στοιχεία από σκυρόδεµα, Η >12m Κατασκευές αντιστήριξης πρανών από οπλισµένη γη µε χαλύβδινο οπλισµό και µετωπικά συρµατοκιβώτια Αντιστήριξη πρανών µε οπλισµένη γη και µετωπικά συρµατοκιβώτια, ύψους Η ≤ 4 m Αντιστήριξη πρανών µε οπλισµένη γη και µετωπικά συρµατοκιβώτια, ύψους Η = 4 - 8m Αντιστήριξη πρανών µε οπλισµένη γη και µετωπικά συρµατοκιβώτια, ύψους Η = 8 - 12m Αντιστήριξη πρανών µε οπλισµένη γη και µετωπικά συρµατοκιβώτια, ύψους Η >12m Κατασκευές σταθεροποίησης πρανών από οπλισµένη γη και µετωπικά χαλύβδινα πλέγµατα και γεωσυνθετικά Σταθεροποίηση πρανών µε οπλισµένη γη και µετωπικά µεταλλικά πλέγµατα και γεωσυνθετικά, ύψους Η ≤ 4 m Σταθεροποίηση πρανών µε οπλισµένη γη και µετωπικά µεταλλικά πλέγµατα και γεωσυνθετικά, ύψους Η = 4 - 8m Σταθεροποίηση πρανών µε οπλισµένη γη και µετωπικά µεταλλικά πλέγµατα και γεωσυνθετικά, ύψους Η = 8 - 12m Σταθεροποίηση πρανών µε οπλισµένη γη και µετωπικά µεταλλικά πλέγµατα και γεωσυνθετικά, ύψους Η >12m Γεωπλέγµατα οπλισµένων επιχωµάτων Γεώπλεγµα αντοχής Tult 40 kN/m Γεώπλεγµα αντοχής Tult 60 kN/m Γεώπλεγµα αντοχής Tult 80 kN/m Γεώπλεγµα αντοχής Tult 100 kN/m Γεώπλεγµα αντοχής Tult 120 kN/m Γεώπλεγµα αντοχής Tult 160 kN/m Γεώπλεγµα αντοχής Tult 200 kN/m Γεώπλεγµα αντοχής Tult 300 kN/mNET O∆Ο - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0ΆρθροΕργα < 1,50 εκ.Εργα 1,5 5,0 εκ.Εργα 5,0 10,0 εκ.Εργα > 10,0 εκ.m2131,00120,00114,00109,00- // -m2153,00140,00133,00127,00- // -m2175,00160,00152,00145,00- // -m2197,00180,00171,00163,0070% Ο∆Ο-2311+ 30% Ο∆Ο-2312m2150,00137,00130,00124,00- // -m2173,00158,00150,00143,00- // -m2196,00179,00170,00162,00- // -m2219,00200,00190,00181,0070% Ο∆Ο-2311+ 30% Ο∆Ο-2312m2150,00137,00130,00124,00- // -m2173,00158,00150,00143,00- // -m2196,00179,00170,00162,00- // -m2219,00200,00190,00181,00ΟΙΚ-7914 ΟΙΚ-7914 ΟΙΚ-7914 ΟΙΚ-7914 ΟΙΚ-7914 ΟΙΚ-7914 ΟΙΚ-7914 ΟΙΚ-7914m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m26,70 7,80 9,00 10,08 11,17 13,40 15,40 17,906,10 7,10 8,20 9,20 10,20 12,20 14,10 16,305,80 6,80 7,80 8,80 9,70 11,60 13,40 15,505,50 6,40 7,40 8,30 9,20 11,00 12,80 14,80Αναθεώρησης 30%Ο∆Ο-2533+ 40%Ο∆Ο-2612 +30%ΟIK-7914Μονάδα3 / 22 α/αα/α Τιµολογ.71 72 73 74 75 76 77 78Β-12.9 Β-12.10 Β-12.11 Β-12.12 Β-12.13 Β-12.14 Β-12.15 Β-1379Β-14 Β-1580Β-15.1Είδος εργασίας Γεώπλεγµα αντοχής Tult 400 kN/m Γεώπλεγµα αντοχής Tult 500 kN/m Γεώπλεγµα αντοχής Tult 600 kN/m Γεώπλεγµα αντοχής Tult 700 kN/m Γεώπλεγµα αντοχής Tult 800 kN/m Γεώπλεγµα αντοχής Tult 1.000 kN/m Γεώπλεγµα αντοχής Tult 1.250 kN/m Τρισδιάστατα γεωπλέγµατα ενισχυµένα µε χαλύβδινο πλέγµα ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ Επένδυση πρανών µε άοπλα τρισδιάστατα γεωπλέγµατα Εύκαµπτα µεταλλικά πλέγµατα συγκράτησης καταπτώσεων Αντοχής σε εφελκυσµό τουλάχιστον 10 kN/mΆρθροΕργα < 1,50 εκ.Εργα 1,5 5,0 εκ.Εργα 5,0 10,0 εκ.Εργα > 10,0 εκ.m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m220,00 22,30 24,80 27,10 29,40 34,50 40,30 42,6018,30 20,40 22,60 24,70 26,80 31,50 36,80 38,9017,40 19,40 21,50 23,50 25,50 30,00 35,10 37,1016,60 18,50 20,50 22,40 24,30 28,50 33,30 35,20ΟΙΚ-7914m210,409,509,008,6050%O∆O-2312 +50%O∆O-2653m227,4025,0023,8022,60- // - // - // -2m m2 m232,90 54,80 82,1030,00 50,00 75,0028,60 47,60 71,4027,10 45,20 67,90Αναθεώρησης ΟΙΚ-7914 ΟΙΚ-7914 ΟΙΚ-7914 ΟΙΚ-7914 ΟΙΚ-7914 ΟΙΚ-7914 ΟΙΚ-7914 ΟΙΚ-7914Μονάδα81 82 83Β-15.2 Β-15.3 Β-15.4Αντοχής σε εφελκυσµό τουλάχιστον 20 kN/m Αντοχής σε εφελκυσµό τουλάχιστον 70 kN/m Αντοχής σε εφελκυσµό τουλάχιστον 140 kN/m84B-16AΕπένδυση πρανών µε πλήρως αγκυρούµενο γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα50%O∆O-2311 +50%O∆O-2312m265,7060,0057,1054,3085B-16ΒΕπένδυση πρανών µε πλήρως αγκυρούµενο πλέγµα από γαλβανισµένα συρµατόσχοινα50%O∆O-2311 +50%O∆O-2312m274,5068,0064,8061,50238,3035,0033,3031,7086Β-17 Β-1887Β-18.1Φράκτης απορρόφησης ενεργείας µέχρι 500 kJ ύψους 2 m88 89 90 91 92 93 94 95Β-18.2 Β-18.3 Β-18.4 Β-18.5 Β-18.6 Β-18.7 Β-18.8 Β-18.996Β-19Φράκτης απορρόφησης ενεργείας µέχρι 500 kJ ύψους 3 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας µέχρι 500 kJ ύψους 4 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας µέχρι 1000 kJ ύψους 3 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας µέχρι 1000 kJ ύψους 4 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας µέχρι 2000 kJ ύψους 5 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας µέχρι 3000 kJ ύψους 5 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας µέχρι 3000 kJ ύψους 6 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας µέχρι 5000 kJ ύψους 6 m ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Μόνιµες αγκυρώσεις πρανών ανοιχτών εκσκαφών µε αυτοδιατρυόµενα αγκύρια (SELF DRILLING) Μόνιµες προεντεταµένες αγκυρώσεις βράχου πρανών ανοιχτών εκσκαφώνΒ-21Επένδυση πρανών µε ελεύθερο πλέγµα Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεωνNET O∆Ο - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0- // -m30%Ο∆Ο-2312+ 40%Ο∆Ο-2653+ 30%Ο∆Ο-2311m690,00630,00600,00570,00- // - // - // - // - // - // - // - // -m m m m m m m m930,00 1.150,00 1.150,00 1.310,00 2.070,00 2.740,00 19.200,00 2.960,00740,00 890,00 1.050,00 1.160,00 1.700,00 2.250,00 2.700,00 2.500,00810,00 1.000,00 1.000,00 1.140,00 1.800,00 2.380,00 16.700,00 2.570,00770,00 950,00 950,00 1.090,00 1.710,00 2.260,00 15.800,00 2.440,00Υ∆Ρ-7024m23,6021,5020,5019,504 / 22 α/αα/α Τιµολογ.97 98 99 100Β-21.1 Β-21.2 Β-21.3 Β-21.4101Β-22102 103 104 105 106Β-23 Β-23.1 Β-23.2 Β-23.3 Β-24 Β-25107 108 109 110 111 112 113 114Β-26 Β-26.1 Β-26.2 Β-26.3 Β-26.4 Β-26.5 Β-26.6 Β-27 Β-28115 116 117Β-29 Β-29.1 Β-29.1.1 Β-29.1.2 Β-29.2 Β-29.2.1118Β-29.2.2119Β-29.2.3120Β-29.2.4 Β-29.3121Β-29.3.1Είδος εργασίας Φορτίου λειτουργίας 400-500 KN και µήκους αγκυρώσεως ≤ 20 m Φορτίου λειτουργίας 400-500 KN και µήκους αγκυρώσεως > 20 m Φορτίου λειτουργίας 800-900 kΝ και µήκους αγκυρώσεως ≤ 20 m Φορτίου λειτουργίας 800-900 kΝ και µήκους αγκυρώσεως > 20 m Μόνιµες ηλώσεις πρανών ανοιχτών εκσκαφών µε αγκύρια διαστελλοµένου άκρου, διατοµής Φ25 mm Αγκύρια ολόσωµης πάκτωσης πρανών ανοιχτών εκσκαφών Φέρουσας ικανότητας 200 kN µε ράβδους Φ25 B500C Φέρουσας ικανότητας 300 kN µε ράβδους Φ28 B500C Φέρουσας ικανότητας 440 kN µε ράβδους Φ32 B500C Προσωρινή αντιστήριξη απότοµων πρανών εκσκαφών Σταθεροποίηση πρανών µε ηλώσεις εδάφους (soil nailing) ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ ∆ιάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων Φρεατοπάσσαλος Φ0,60 m Φρεατοπάσσαλος Φ0,80 m Φρεατοπάσσαλος Φ1,00 m Φρεατοπάσσαλος Φ1,20 m Φρεατοπάσσαλος Φ1,50 m Φρεατοπάσσαλος Φ1,80 m Μεταλλικός µανδύας πασσάλων Στεγανοποίηση πασσαλοστοιχίας µε µεµβράνη HDPE ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ Κατασκευές από σκυρόδεµα Κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10 Κοιτοστρώσεις και εξοµαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεµα C8/10 Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεµα C8/10 Κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ µε σκυρόδεµα C12/15, άοπλο Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα αγωγών, εξοµαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεµα C12/15 Στρώσεις φθοράς µε κολυµβητούς λίθους λατοµείου εντός σκυροδέµατος κατηγορίας C12/15 Πλήρωση γεωλογικών καταπτώσεων κλπ µε σκυρόδεµα C12/15 Kατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ µε σκυρόδεµα C16/20NET O∆Ο - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0ΆρθροΕργα < 1,50 εκ.Εργα 1,5 5,0 εκ.Εργα 5,0 10,0 εκ.Εργα > 10,0 εκ.m m m m69,00 74,50 81,10 86,5063,00 68,00 74,00 79,0060,00 64,80 70,50 75,2057,00 61,50 67,00 71,50Υ∆Ρ-7024m23,0021,0020,0019,00Υ∆Ρ-7025 Υ∆Ρ-7025 Υ∆Ρ-7025 Ο∆Ο-2731 Ο∆Ο-2731m m m m2 m18,60 20,80 29,60 219,00 40,3017,00 19,00 27,00 200,00 36,8016,20 18,10 25,70 190,00 35,1015,40 17,20 24,40 181,00 33,30Ο∆Ο-2731 Ο∆Ο-2731 Ο∆Ο-2731 Ο∆Ο-2731 Ο∆Ο-2731 Ο∆Ο-2731 Ο∆Ο-2672 Ο∆Ο-2412m m m m m m kg m298,60 120,00 148,00 186,00 252,00 329,00 2,70 13,6090,00 110,00 135,00 170,00 230,00 300,00 2,50 12,4085,70 105,00 129,00 162,00 219,00 286,00 2,40 11,8081,40 99,50 122,00 154,00 208,00 271,00 2,30 11,20Ο∆Ο-2511 Ο∆Ο-2521m3 m372,30 72,0066,00 66,0062,90 63,0059,70 60,00Ο∆Ο-2531m386,5079,0075,2071,50Ο∆Ο-2531m389,8082,0078,1074,20Ο∆Ο-2531m398,6090,0085,7081,40Υ∆Ρ-6327.1m390,0082,0078,0075,00Ο∆Ο-2532m394,2086,0081,9077,80Αναθεώρησης Υ∆Ρ-7024 Υ∆Ρ-7024 Υ∆Ρ-7024 Υ∆Ρ-7024Μονάδα5 / 22 α/αα/α Τιµολογ.Είδος εργασίαςΑναθεώρησης128 129 130Β-29.4.2 Β-29.4.3 Β-29.4.4Κατασκευή τοίχων, πεζοδροµίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεµα C16/20 Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωµων βάθρων, λεπτοτοίχων και κιβωτιοειδών οχετών µε σκυρόδεµα C16/20 Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) µε σκυρόδεµα C16/20 Πλήρωση γεωλογικών καταπτώσεων κλπ µε σκυρόδεµα C16/20 Κατασκευή θολωτών οχετών µε σκυρόδεµα C16/20 Κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 και C25/30 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυµένων τάφρων, διαµορφώσεις πυθµένα κλπ. µε σκυρόδεµα C20/25 Κατασκευή κιβωτiοειδών oχετών µε οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 Κατασκευή θολωτών οχετών µε σκυρόδεµα C20/25 Μικροκατασκευές µε σκυρόδεµα C20/25131Β-29.4.5Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ µε σκυρόδεµα C20/25132Β-29.4.6133Β-29.4.7134 135 136 137Β-29.4.8 Β-29.4.9 Β-29.4.10 Β-29.4.11138Β-29.4.12122Β-29.3.2123Β-29.3.3124 125 126Β-29.3.4 Β-29.3.5 Β-29.3.6 Β-29.4127Β-29.4.1B-29.4.21 139B-29.4.22141B-29.4.23142 143B-29.4.24 B-29.4.25144B-29.4.26145Β-29.5146Β-29.5.1ΆρθροΚατασκευή κορµών µεσοβάθρων από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25, µε χρήση ολισθαίνοντος ή αναρριxώµενου ξυλοτύπου Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσµων κ.λ.π µε σκυρόδεµα C20/25 οπλισµένο Κατασκευή πλακών πλήρων και ολόσωµων µεσοβάθρων από σκυρόδεµα C20/25 Κατασκευή πλακών µε διάκενα από σκυρόδεµα C20/25 Κατασκευή φρεάτων θεµελίωσης γεφυρών µε σκυρόδεµα C20/25 Πλήρωση γεωλογικών καταπτώσεων κλπ µε σκυρόδεµα C20/25 Κατασκευή σηράγγων µε εκσκαφή και επανεπίχωση (cut and cover) µε χρήση σκυροδέµατος C20/25 Κατασκευή κιβωτιοειδών oχετών από σκυρόδεµα C25/30 Κατασκευή κορµών µεσοβάθρων από οπλισµένο σκυρόδεµα C25/30, µε χρήση ολισθαίνοντος ή αναρριxώµενου ξυλοτύπου Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσµων κ.λ.π µε σκυρόδεµα C25/30 οπλισµένο Κατασκευή πλακών πλήρων και ολόσωµων µεσοβάθρων από σκυρόδεµα C25/30 Κατασκευή πλακών µε διάκενα από σκυρόδεµα C25/30 Κατασκευή σηράγγων µε εκσκαφή και επανεπίχωση (cut and cover) µε χρήση σκυροδέµατος C25/30 Κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37 και C35/45 Κατασκευή τµήµατος βάθρων σε στάθµη έως 10,0 m από το έδαφος και των αντιστοίχων θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσµων κλπ, από οπλισµένο σκυρόδεµα C30/37NET O∆Ο - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0ΜονάδαΕργα < 1,50 εκ.Εργα 1,5 5,0 εκ.Εργα 5,0 10,0 εκ.Εργα > 10,0 εκ.Ο∆Ο-2532m3104,0095,0090,5086,00Ο∆Ο-2532m3115,00105,00100,0095,00Ο∆Ο-2532 Υ∆Ρ-6327.1 Ο∆Ο-25323m m3 m3126,00 96,00 120,00115,00 88,00 110,00110,00 84,00 105,00104,00 80,00 99,50Ο∆Ο-2522m3104,0095,0090,5086,00Ο∆Ο-2551 Ο∆Ο-2551 Ο∆Ο-25513m m3 m3133,00 127,00 143,00121,00 116,00 131,00115,00 110,00 125,00109,00 105,00 119,00Ο∆Ο-2551m3133,00121,00115,00109,00Ο∆Ο-2551m3173,00158,00150,00143,00Ο∆Ο-2551m3138,00126,00120,00114,00Ο∆Ο-2551 Ο∆Ο-2545 Ο∆Ο-2731 Υ∆Ρ-6329.1m3 m3 m3 m3133,00 143,00 86,50 102,00121,00 131,00 79,00 93,00115,00 125,00 75,20 89,00109,00 119,00 71,50 85,00Ο∆Ο-2551m3120,00110,00105,0099,50Ο∆Ο-2551m3184,00168,00160,00152,00Ο∆Ο-2551m3150,00137,00130,00124,00Ο∆Ο-2551 Ο∆Ο-25513m m3138,00 150,00126,00 137,00120,00 130,00114,00 124,00Ο∆Ο-2551m3150,00137,00130,00124,00Ο∆Ο-2551m3Ο∆Ο-2551m3156,00142,00135,00128,00Ο∆Ο-25516 / 22 α/αα/α Τιµολογ.147Β-29.5.2148Β-29.5.3149Β-29.5.4150Β-29.5.5 Β-29.5.6 Β-29.5.7 Β-29.5.7.1 Β-29.5.7.2 Β-29.5.7.3151 152 153 154Β-29.5.7.4 155Β-29.5.8Είδος εργασίαςΆρθρο ΑναθεώρησηςΚατασκευή τµήµατος βάθρων σε στάθµη άνω των 10,0 m από το έδαφος και των αντιστοίχων θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσµων κλπ, από οπλισµένο σκυρόδεµα C30/37 Κατασκευή βάθρων οποιουδήποτε ύψους και των αντιστοίχων θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσµων κλπ, από οπλισµένο σκυρόδεµα C30/37 Κατασκευή κορµών µεσοβάθρων από οπλισµένο σκυρόδεµα C30/37, µε χρήση ολισθαίνοντος ή αναρριxώµενου ξυλοτύπου Κατασκευή φρεάτων θεµελίωσης γεφυρών µε σκυρόδεµα C30/37 Μικροκατασκευές (ρείθρων σχισµής κλπ.) από σκυρόδεµα C30/37 Προεντεταµένες πλάκες και πλακοδοκοί από σκυρόδεµα C30/37 Σε ύψος από το έδαφος Η ≤7,00 m Σε ύψος από το έδαφος 7,00< Η >15,00 m Σε ύψος από το έδαφος Η >15,00 m Προεντεταµένοι φορείς γεφυρών από σκυρόδεµα C30/37 µε χρήση ανηρτηµένου µετακινούµενου ξυλοτύπουΜονάδαΕργα < 1,50 εκ.Εργα 1,5 5,0 εκ.Εργα 5,0 10,0 εκ.Εργα > 10,0 εκ.Ο∆Ο-2551m3173,00158,00150,00143,00Ο∆Ο-2551m3161,00147,00140,00133,00Ο∆Ο-2551m3196,00179,00170,00162,00Ο∆Ο-2731 Ο∆Ο-2551m3 m397,50 156,0089,00 142,0084,80 135,0080,50 128,00Ο∆Ο-2565 Ο∆Ο-2566 Ο∆Ο-2566m3 m3 m3173,00 196,00 219,00158,00 179,00 200,00150,00 170,00 190,00143,00 162,00 181,00Ο∆Ο-2566m3242,00221,00210,00200,00Ο∆Ο-2565 Ο∆Ο-2566 Ο∆Ο-2566m3 m3 m3196,00 219,00 242,00179,00 200,00 221,00170,00 190,00 210,00162,00 181,00 200,00Ο∆Ο-2551m3166,00152,00145,00138,00Ο∆Ο-2551m3184,00168,00160,00152,00Ο∆Ο-2551m3173,00158,00150,00143,00Ο∆Ο-2551m3207,00189,00180,00171,00Ο∆Ο-2565 Ο∆Ο-2566m3 m3184,00 219,00168,00 200,00160,00 190,00152,00 181,00Ο∆Ο-2566m3253,00231,00220,00209,00Προεντεταµένοι κιβωτοειδείς φορείς γεφυρών από σκυρόδεµα C30/37 επί ικριωµάτων156 Β-29.5.8.1 Σε ύψος από το έδαφος Η ≤7,00 m 157 Β-29.5.8.2 Σε ύψος από το έδαφος 7,00 < Η ≤ 15,00 m 158 Β-29.5.8.3 Σε ύψος από το έδαφος Η>15,00 m Κατασκευή τµήµατος βάθρων σε στάθµη έως 10,0 m από το έδαφος και των 158 Β-29.5.10 αντιστοίχων θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσµων κλπ, από οπλισµένο σκυρόδεµα C35/45 Κατασκευή τµήµατος βάθρων σε στάθµη άνω των 10,0 m από το έδαφος και των 159 Β-29.5.11 αντιστοίχων θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσµων κλπ, από οπλισµένο σκυρόδεµα C35/45 Κατασκευή βάθρων οποιουδήποτε ύψους και των αντιστοίχων θωρακίων, 160 Β-29.5.12 προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσµων κλπ, από οπλισµένο σκυρόδεµα C35/45 Κατασκευή κορµών µεσοβάθρων από οπλισµένο σκυρόδεµα C35/45, µε χρήση 161 Β-29.5.13 ολισθαίνοντος ή αναρριxώµενου ξυλοτύπου Β-29.5.14 Προεντεταµένες πλάκες και πλακοδοκοί από σκυρόδεµα C35/45 162 Β-29.5.14.1 Σε ύψος από το έδαφος Η ≤7,00 m 163 Β-29.5.14.2 Σε ύψος από το έδαφος Η >7,00 m Προεντεταµένοι φορείς γεφυρών από σκυρόδεµα C35/45 µε χρήση ανηρτηµένου 164 Β-29.5.15 µετακινούµενου ξυλοτύπου Β-29.5.16 Προεντεταµένοι κιβωτοειδείς φορείς γεφυρών από σκυρόδεµα C35/45, επί ικριωµάτωνNET O∆Ο - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.07 / 22 α/αα/α Τιµολογ.Είδος εργασίας165 Β-29.5.16.1 Σε ύψος από το έδαφος Η ≤7,00 m 166 Β-29.5.16.2 Σε ύψος από το έδαφος 7,00 < Η ≤ 15,00 m 167 Β-29.5.16.3 Σε ύψος από το έδαφος Η>15,00 m Β-29.6 Κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C40/50 Κατασκευή κορµών µεσοβάθρων από οπλισµένο σκυρόδεµα C40/50, µε χρήση 168 Β-29.6.1 ολισθαίνοντος ή αναρριxώµενου ξυλοτύπου Β-29.6.2 Προεντεταµένοι κιβωτιοειδείς φορείς από σκυρόδεµα C40/50 επί ικριωµάτων 169 Β-29.6.2.1 Σε ύψος από το έδαφος Η ≤7,00 m 170 Β-29.6.2.2 Σε ύψος από το έδαφος 7,00 < Η ≤ 15,00 m 171 Β-29.6.2.3 Σε ύψος από το έδαφος Η>15,00 m 172 Β-29.6.3 Προεντεταµένοι φορείς γεφυρών από σκυρόδεµα C40/50 µε προώθηση 173 Β-29.6.4 Προεντεταµένοι φορείς γεφυρών από σκυρόδεµα C40/50 µε προβολοδόµηση 174 Β-29.7 Εφαρµογή εκτοξευοµένου σκυροδέµατος εκτός υπογείων έργων ΟΠΛΙΣΜΟΙ Β-30 Xαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων 175 Β-30.1 Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος B500A 176 Β-30.2 Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος B500C εκτός υπογείων έργων 177 Β-30.3 Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500C εκτός υπογείων έργων 178 Β-30.4 Χαλύβδινες ίνες σκυροδέµατος Β-30.5 Ινες σκυροδέµατος από πολυπροπυλένιο 180 Β-31 Σκληρός χάλυβας προέντασης 181 Β-31.1 Σκληρός χάλυβας προέντασης 150/170 182 Β-31.2 Σκληρός χάλυβας προέντασης 170/190 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ Β-32 ∆ιαµόρφωση επιφανειών σκυροδέµατος τύπου Γ 183 184 Β-33 Επίχρισµα πατητό πάχους 1,5 cm εξωτερικών επιφανειών 185Β-34186 187Β-35 Β-36 Β-37188Β-37.1189Β-37.2190Β-38Επίχρισµα πατητό πάχους 2,0 cm εσωτερικών επιφανειών υπονόµων και φρεατίων Αντιγραφιστική επάλειψη Μόνωση µε διπλή ασφαλτική επάλειψη Στεγάνωση µε ασφαλτικές µεµβράνες Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέµατος µε ασφαλτική µεµβράνη επί εξοµαλυντικής στρώσης ασφαλτοσκυροδέµατος Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέµατος µε διπλή στρώση ασφαλτόπανου και τσιµεντοκονίαµα προστασίας Στεγάνωση καταστρώµατος γεφυρών µε ειδικές µεµβράνεςNET O∆Ο - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0Άρθρο Αναθεώρησης Ο∆Ο-2565 Ο∆Ο-2566 Ο∆Ο-2566ΜονάδαΕργα < 1,50 εκ.Εργα 1,5 5,0 εκ.Εργα 5,0 10,0 εκ.Εργα > 10,0 εκ.m3 m3 m3219,00 242,00 265,00200,00 221,00 242,00190,00 210,00 230,00181,00 200,00 219,00m3212,00194,00185,00176,00Ο∆Ο-2565 Ο∆Ο-2565 Ο∆Ο-2566 Ο∆Ο-2566 Ο∆Ο-2566 Ο∆Ο-2566 Υ∆Ρ-7017m3 m3 m3 m3 m3 m3225,00 235,00 258,00 276,00 299,00 127,00205,00 215,00 236,00 252,00 273,00 116,00195,00 205,00 225,00 240,00 260,00 110,00185,00 195,00 214,00 228,00 247,00 105,00Ο∆Ο-2611 Ο∆Ο-2612 Υ∆Ρ-7018 Υ∆Ρ-7018 ΟΙΚ-79141,15 1,15 1,15 2,30 8,101,05 1,05 1,05 2,10 7,401,00 1,00 1,00 2,00 7,000,95 0,95 0,95 1,90 6,70Ο∆Ο-2620 Ο∆Ο-2620kg kg kg kg kg kg kg kg5,40 7,706,80 7,006,50 6,706,20 6,30Υ∆Ρ-6403 Υ∆Ρ-6402m2 m26,30 8,405,80 7,705,50 7,305,30 7,00Υ∆Ρ-6403m210,209,308,908,50ΟΙΚ-7902 Ο∆Ο-24112m m25,80 1,755,30 1,605,10 1,504,80 1,45Ο∆Ο-2412m211,5010,5010,009,50Ο∆Ο-2412m213,3012,1011,5011,00Ο∆Ο-2412213,8012,6012,0011,40m8 / 22 α/αα/α Τιµολογ.191Β-39192Β-40Είδος εργασίαςΆρθρο ΑναθεώρησηςΣτεγάνωση φορέων και κατακορύφων επιφανειών σηράγγων ανοικτής εκσκαφής (C&C) µε µεµβρανη PVC Αποστραγγίσεις µε γεωσυνθετικά φύλλαΜονάδαΕργα < 1,50 εκ.Εργα 1,5 5,0 εκ.Εργα 5,0 10,0 εκ.Εργα > 10,0 εκ.Ο∆Ο-2412m212,7011,6011,1010,50ΟΙΚ-7914m220,7018,9018,0017,1026,5024,2023,1021,906,606,005,705,4050%ΟΙΚ-7914+ 50%Υ∆Ρ-6373193Β-41Στεγάνωση και αποστράγγιση διάκενων πασσαλοστοιχίας µε γεωσυνθετικά φύλλαm2194Β-42 Β-43Ο∆Ο-2412m2195Β-43.1Στεγάνωση πυθµένα τάφρων αποστράγγισης µε γεωµεµβράνη Σφράγιση αρµών Σφράγιση οριζόντιων αρµών µε ελαστοµερή ασφαλτική µαστίχη εφαρµοζόµενη εν θερµώΥ∆Ρ-6370m3,803,503,303,20196Β-43.2Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιµένων αρµών µε πλαστοµερή ασφαλτική µαστίχηΥ∆Ρ-6370m4,404,003,803,60197Β-43.3Υ∆Ρ-6370m213,3012,1011,5011,00198Β-44Υ∆Ρ-6373m13,7012,5011,9011,30199Β-45Ο∆Ο-2651m518,05473,00450,48427,95Ο∆Ο-2912lt40,3036,8035,1033,30Ο∆Ο-2912lt46,0042,0040,0038,00Ο∆Ο-2912τεµ.1.150,001.050,001.000,00950,00Ο∆Ο-2912τεµ.1.640,001.420,001.430,001.360,00Ο∆Ο-2912τεµ.2.190,001.890,001.900,001.810,00Υ∆Ρ-6752 Ο∆Ο-2672 Υ∆Ρ-6752 Υ∆Ρ-6753kg kg kg kg6,90 2,60 1,45 2,306,30 2,40 1,35 2,106,00 2,30 1,30 2,005,70 2,20 1,20 1,90Ο∆Ο-2921 Ο∆Ο-2922m m29,60 13,808,80 12,608,40 12,008,00 11,40ΗΛΜ-5m27,4025,0023,8022,60Β-46 200Β-46.1201Β-46.2 Β-46.3202Β-46.3.1203Β-46.3.2204Β-46.2205 206 207 208Β-47 Β-48 Β-49 Β-50209 210Β-51 Β-52211Β-59Πλήρωση διακένου αρµών µε εύκαµπτες µοριοσανίδες εµποτισµένες µε άσφαλτο, πάχους 12 mm Στεγάνωση αρµού µε ελαστική ταινία (waterstop) Αρµοί συστολο-διαστολής γεφυρών ολικού εύρους µετακίνησης 60 mm ΕΦΕ∆ΡΑΝΑ ΓΕΦΥΡΩΝ Εφέδρανα γεφυρών - σεισµικοί αποσβεστήρες Σταθερά ελαστοµεταλλικά εφέδρανα γεφυρών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-3 Ολισθαίνοντα ελαστοµεταλλικά εφέδρανα γεφυρών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-3 Εφέδρανα εγκιβωτισµένου ελαστοµερούς, ελεύθερης ολίσθησης Εφέδρανα εγκιβωτισµένου ελαστοµερούς, ελεύθερης ολίσθησης, µε δυνατότητα antilifting, κατακορύφου φορτίου 5.000 kN Εφέδρανα εγκιβωτισµένου ελαστοµερούς, ελεύθερης ολίσθησης, µε δυνατότητα antilifting, κατακορύφου φορτίου 12.000 kN Σεισµικοί αποσβεστήρες ιξώδους ρευστού (viscous fluid seismic dampers) ονοµαστικού φορτίου 5.000 kN (500 ton) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Στόµια αποχέτευσης καταστρώµατος γεφυρών Γαλβανισµένα σιδηρά εξαρτήµατα Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, εσχάρες υπονόµων Βαθµίδες από µαλακό χυτοσίδηρο ΚΡΑΣΠΕ∆Α - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων, νησίδων κ.λ.π. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος διέλευσης καλωδίων DN100NET O∆Ο - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.09 / 22 α/αα/α Τιµολογ. Β-60212Β-60.1213Β-60.2219 220 221 222 223 224 225 226Β-64 Β-64.1 Β-64.2 Β-64.3 Β-64.4 Β-64.4.1 Β-64.4.2 Β-64.5 Β-64.5.1 Β-64.5.2 Β-64.5.3 Β-64.5.4 Β-64.5.5 Β-64.5.6 Β-64.5.7 Β-64.5.8227Β-65 Β-65.1 Β-65.1.1228Β-65.1.2229Β-65.1.3230 231 232Β-65.2 Β-65.3 Β 65-4 Β-65.4.1233Β-65.4.2214 215 216 217 218Είδος εργασίαςΆρθρο ΑναθεώρησηςΣιδηροσωλήνας γαλβανισµένος απορροής οµβρίων τεχνικών Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος Φ4΄΄ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 20255 κλάσεως L (114,3 mm, πάχος τοιχώµατος 3,6 mm) Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος Φ6΄΄ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 20255 κλάσεως L (dεξ = 165,1 mm, πάχος τοιχώµατος 4,5 mm) ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ Γεωυφάσµατα Γεωύφασµα στραγγιστηρίων Γεωύφασµα διαχωρισµού Γεωύφασµα έδρασης επιχωµάτων σε “µαλακά εδάφη” Γεωυφάσµατα επένδυσης σηράγγων ανοικτής εκσκαφής (C&C) Γεωύφασµα βάρους 300 gr/m2 Γεωύφασµα βάρους 600 gr/m2 Γεωυφάσµατα οπλισµού επιχωµάτων Eφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση ≥20 kN/m Eφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση ≥30 kN/m Eφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση ≥55 kN/m Eφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση ≥80 kN/m Eφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση ≥110 kN/m Eφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση ≥150 kN/m Eφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση ≥160 kN/m Eφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση ≥200 kN/m ΦΑΤΝΕΣ Φάτνες από συρµατόπλεγµα Προµήθεια συρµατοπλέγµατος και συρµάτων συρµατοκιβωτίων Συρµατοπλέγµα και σύρµατα συρµατοκιβωτίων µε απλό γαλβάνισµα Συρµατοπλέγµα και σύρµατα συρµατοκιβωτίων, γαλβανισµένα µε κράµα ψευδαργύρου αλουµινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al) Συρµατοπλέγµα και σύρµατα συρµατοκιβωτίων, γαλβανισµένα µε κράµα ψευδαργύρου αλουµινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al και πρόσθετη εξωτερική προστασία µε επίστρωση βάσεως PVC Κατασκευή φατνών Πλήρωση φατνών Προµήθεια προκατασκευασµενων στρωµνών τύπου Reno Στρωµνές τύπου RENO µε απλό γαλβάνισµα Στρωµνές τύπου RENO, γαλβανισµένες µε κράµα ψευδαργύρου - αλουµινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)NET O∆Ο - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0ΜονάδαΕργα < 1,50 εκ.Εργα 1,5 5,0 εκ.Εργα 5,0 10,0 εκ.Εργα > 10,0 εκ.ΗΛΜ-5m32,9030,0028,6027,10ΗΛΜ-5m58,1053,0050,5048,00ΟΙΚ-7914 ΟΙΚ-7914 ΟΙΚ-7914m2 m2 m21,65 1,80 2,301,50 1,65 2,101,45 1,60 2,001,35 1,50 1,90ΟΙΚ-7914 ΟΙΚ-7914m2 m22,40 2,902,20 2,652,10 2,502,00 2,40ΟΙΚ-7914 ΟΙΚ-7914 ΟΙΚ-7914 ΟΙΚ-7914 ΟΙΚ-7914 ΟΙΚ-7914 ΟΙΚ-7914 ΟΙΚ-7914m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m21,25 1,60 3,00 3,70 4,40 4,90 5,30 6,501,15 1,45 2,75 3,35 4,00 4,50 4,80 6,001,10 1,40 2,60 3,20 3,80 4,30 4,60 5,701,05 1,30 2,50 3,00 3,60 4,10 4,30 5,40Ο∆Ο-2311kg2,702,502,402,30Ο∆Ο-2311kg3,102,852,702,60Ο∆Ο-2311kg3,403,153,002,90Ο∆Ο-2312 Ο∆Ο-2313m2 m32,50 17,30*2,30 15,80*2,20 15,10*2,10 14,30*Ο∆Ο-2311kg3,403,153,002,90Ο∆Ο-2311kg3,803,453,303,1010 / 22 α/αα/α Τιµολογ.Είδος εργασίαςΑναθεώρησης247 248Β-71 Β-71.1 Β-71.2 Β-72 Β-72.1 Β-72.2249 250 251 252Β-81 Β-82 Β-83 Β-84Στρωµνές τύπου RENO, γαλβανισµένες µε κράµα ψευδαργύρου - αλουµινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al), και πρόσθετη εξωτερική προστασία µε επίστρωση βάσεως PVC ΦΡΕΑΤΙΑ - ΒΑΘΜΙ∆ΩΤΑ ΡΕΙΘΡΑ Τυποποιηνένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης οµβρίων Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) Φρεάτιο υδροσυλλογής µεταξύ πρανών (ΠΚΕ) Φρεάτιο επίσκεψης υπονόµου τύπου Φ10 (D=0,40 ή 0,60 m) (ΠΚΕ) Φρεάτιο επίσκεψης υπονόµου τύπου Φ10 (D=0,80 m) (ΠΚΕ) Φρεάτιο επίσκεψης υπονόµου τύπου Φ11 (D=1,00 m) (ΠΚΕ) Φρεάτιο επίσκεψης υπονόµου τύπου Φ12 (D=1,20 m) (ΠΚΕ) Φρεάτιο επίσκεψης στραγγιστηρίων (ΠΚΕ) Βαθµιδωτά ρείθρα Φρεάτιο εισροής βαθµιδωτών ρείθρων Φρεάτιο εκροής βαθµιδωτών ρείθρων ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Εδαφοπάσσαλοι (JET GROUTING) Εδαφοπάσσαλοι (Jet Grouting) Φ0,40 m Εδαφοπάσσαλοι (Jet Grouting) Φ0,60 m Χαλικοπάσσαλοι Χαλικοπάσσαλοι Φ0,60 m Χαλικοπάσσαλοι Φ0,80 m ΑΣΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ Πλακοστρώσεις µε πλάκες από σκυρόδεµα διαστάσεων 40x40 cm ∆ιαµόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόµια και νησίδες Περιζώµατα δένδρων από σκυρόδεµα Περιζώµατα δένδρων από χυτοσίδηρο253Β-85Προσαρµογή στάθµης υφισταµένου φρεατίου επί ανακατασκευαζοµένου πεζοδροµίου254Β-90234Β-65.4.3235 236 237 238 239 240 241 242 243 244Β-66 Β-66.1 Β-66.2 Β-66.3 Β-66.4 Β-66.5 Β-66.6 Β-66.7 Β-67 Β-68 Β-69245 246255Β-91 Β-92256 257 258Β-92.1 Β-92.2 Β-92.3ΆρθροΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΕΦΥΡΩΝ Βλήτρα από χάλυβα οπλισµού Β500C διαµέτρου 25 mm Κατασκευή µανδύα από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 για την ενίσχυση/αποκατάσταση βάθρου γέφυρας Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισµού εντός υφισταµένων στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα Bλήτρα από ράβδους Φ10 mm Bλήτρα από ράβδους Φ12 mm Bλήτρα από ράβδους Φ14 mmNET O∆Ο - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0ΜονάδαΕργα < 1,50 εκ.Εργα 1,5 5,0 εκ.Εργα 5,0 10,0 εκ.Εργα > 10,0 εκ.4,153,803,603,40438,00 602,38 970,00 1.270,00 1.860,00 2.460,00 383,00 13,10 131,00 98,60400,00 550,00 850,00 1.100,00 1.500,00 2.000,00 350,00 12,00 120,00 90,00381,00 523,81 850,00 1.100,00 1.620,00 2.140,00 333,00 11,40 114,00 85,70362,00 497,62 810,00 1.050,00 1.540,00 2.040,00 317,00 10,90 109,00 81,40Ο∆Ο-2311kgΟ∆Ο-2548 Ο∆Ο-2548 Ο∆Ο-2548 Ο∆Ο-2548 Ο∆Ο-2548 Ο∆Ο-2548 Ο∆Ο-2548 Ο∆Ο-2548 Ο∆Ο-2548 Ο∆Ο-2548τεµ. τεµ. τεµ. τεµ. τεµ. τεµ. τεµ. m τεµ. τεµ.Ο∆Ο-2731 Ο∆Ο-2731m m127,00 150,00116,00 137,00110,00 130,00105,00 124,00Ο∆Ο-2731 Ο∆Ο-2731m m46,00 63,5042,00 58,0040,00 55,2038,00 52,50Ο∆Ο-2922 Ο∆Ο-2922 Ο∆Ο-2921 Υ∆Ρ-6752m2 τεµ. τεµ. kg17,30 115,00 23,00 2,4015,80 105,00 21,00 2,2015,10 100,00 20,00 2,1014,30 95,00 19,00 2,00Ο∆Ο-2548τεµ.40,3036,8035,1033,30Ο∆Ο-2612τεµ.13,8012,6012,0011,40207,00189,00180,00171,005,80 6,00 6,505,30 5,50 5,905,10 5,20 5,604,80 5,00 5,303Ο∆Ο 2551mΥ∆Ρ 7025 Υ∆Ρ 7025 Υ∆Ρ 7025τεµ. τεµ. τεµ.11 / 22 α/αα/α Τιµολογ.259 260 261 262 263Β-92.4 Β-92.5 Β-92.6 Β-93 Β-94 Β-95264Β-95.1265Β-95.2266Β-95.3267 268 269 270 271 272 273 274Γ-1 Γ-1.1 Γ-1.2 Γ-2 Γ-2.1 Γ-2.2 Γ-3 Γ-4 Γ-5 Γ-6 Γ-7275Γ-7.1276Γ-7.2277Γ-7.3278Γ-7.4Είδος εργασίας Bλήτρα από ράβδους Φ16 mm Bλήτρα από ράβδους Φ18 mm Bλήτρα από ράβδους Φ20 mm Ανακατασκευή αρµών διαστολής καταστρώµατος γέφυρας Προεργασίες αφαίρεσης υφισταµένων εφεδράνων και τοποθέτησης νέωνΆρθροΕργα < 1,50 εκ.Εργα 1,5 5,0 εκ.Εργα 5,0 10,0 εκ.Εργα > 10,0 εκ.τεµ. τεµ. τεµ. m τεµ.6,90 8,10 9,20 810,00 1.200,006,30 7,40 8,40 630,00 1.050,006,00 7,00 8,00 700,00 1.050,005,70 6,70 7,60 670,00 1.000,00Ο∆Ο 2412m286,5079,0075,2071,50Ο∆Ο 2412m2104,0095,0090,5086,00Ο∆Ο 2412m2207,00189,00180,00171,00Ο∆Ο-3121Β Ο∆Ο-3111Βm3 m211,50* 1,10*10,50* 1,00*10,00* 0,95*9,50* 0,90*Ο∆Ο-3211Β Ο∆Ο-3211Β Ο∆Ο-3121.Β Ο∆Ο-3111Β Ο∆Ο-3311Β Ο∆Ο-3231m3 m2 m3 m2 m3 m211,50* 1,20* 10,95* 0,90* 12,60* 0,4110,50* 1,10* 10,00* 0,80* 11,50* 0,3710,00* 1,05* 9,50* 0,75* 11,00* 0,359,50* 1,00* 9,00* 0,70* 10,40* 0,33Ο∆Ο - 4321Bm211,8310,8010,299,77Ο∆Ο - 4321Bm214,5013,2012,6011,90Ο∆Ο - 4321Bm215,6014,2013,5012,90Ο∆Ο - 4321Bm218,0016,4015,6014,80Αναθεώρησης Υ∆Ρ 7025 Υ∆Ρ 7025 Υ∆Ρ 7025 Ο∆Ο 2651 Ο∆Ο 2912ΜονάδαΑποκατάσταση επιφανειών σκυροδέµατος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισµού από την δράση χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέµατος µε εφαρµογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαµάτων Σε στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µικρότερο των 10,0 m, µε σποραδική εφαρµογή επισκευαστικών κονιαµάτων (επιφανείας µε σποραδικές οξειδώσεις οπλισµού) Σε στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µεγαλύτερο των 10,0 m, µε σποραδική εφαρµογή επισκευαστικών κονιαµάτων (επιφανείας µε σποραδικές οξειδώσεις οπλισµού). Σε στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µεγαλύτερο των 10,0 m, µε συστηµατική εφαρµογή επισκευαστικών κονιαµάτων (επιφανείας µε εκτεταµένη διάβρωση οπλισµού). ΟΜΑ∆Α Γ: Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ Υπόβαση οδοστρωσίας Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους Υπόβαση οδοστρωσίας συµπυκωµένου πάχους 0,10 m Βάση οδοστρωσίας Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) Στρώση στράγγισης οδοστρώµατος Ισοπεδωτική στρώση εφαρµοζόµενη σε βραχώδη ορύγµατα Κατασκευή ερεισµάτων Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας Ανακατασκευή βάσης οδοστρώµατος µε την µέθοδο της ψυχρής επί τόπου ανακύκλωσης, µε χρήση αφρώδους ασφάλτου και άλλων σταθεροποιητών Ανακατασκευή βάσης οδοστρώµατος συµπυκνωµένου πάχους έως 0,15 m µε την µέθοδο της ψυχρής επί τόπου ανακύκλωσης Ανακατασκευή βάσης οδοστρώµατος συµπυκνωµένου πάχους από 0,15 έως 0,20 m µε τη µέθοδο της ψυχρής επί τόπου ανακύκλωσης Ανακατασκευή βάσης οδοστρώµατος συµπυκνωµένου πάχους από 0,20 έως 0,25 m µε τη µέθοδο της ψυχρής επί τόπου ανακύκλωσης Ανακατασκευή βάσης οδοστρώµατος συµπυκνωµένου πάχους από 0,25 έως 0,30 m µε τη µέθοδο της ψυχρής επί τόπου ανακύκλωσηςNET O∆Ο - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.012 / 22 α/αα/α Τιµολογ.Είδος εργασίαςΑναθεώρησης∆-10ΟΜΑ∆Α ∆: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (µε την αξία της ασφάλτου) Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) σε βάθος έως 4 cm Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) σε βάθος έως 6 cm Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) σε βάθος έως 8 cm Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού µε χρήση φρέζας Ασφαλτική προεπάλειψη Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη Ασφαλτικές στρώσεις βάσης Ασφαλτική στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m Ασφαλτική στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,06 m Ασφαλτική στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,07 m Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση µεταβλητού πάχους Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05 m Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε χρήση κοινής ασφάλτου Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε χρήση τροποποιηµένης ασφάλτου Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συµπυκνωµένου πάχους 0,04 m µε χρήση κοινής ασφάλτου Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συµπυκνωµένου πάχους 0,04 m µε χρήση τροποποιηµένης ασφάλτου Λεπτές αντιολισθηρές στρώσεις ασφαλτικής σκυροµαστίχης∆-10.1Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικής σκυροµαστίχης πάχους 30 mm µε κοινή άσφαλτο279∆-1 ∆-2280∆-2.1281∆-2.2282∆-2.3283 284 285∆-2A ∆-3 ∆-4 ∆-5 ∆-5.1 ∆-5.2 ∆-5.3 ∆-6 ∆-7 ∆-8286 287 288 289 290 291∆-8.1292∆-8.2293∆-8Α ∆-9294∆-9.1295∆-9.2296 297∆-10.2298∆-11ΆρθροΑντιολισθηρή στρώση ασφαλτικής σκυροµαστίχης πάχους 30 mm µε χρήση τροποποιηµένης ασφάλτου Γαλβανισµένο χαλύβδινο πλέγµα οπλισµού ασφαλτικών στρώσεων, εφελκυστικής αντοχής 40 kN/m κατά τις δύο διευθύνσεις ΟΜΑ∆Α Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ)NET O∆Ο - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0ΜονάδαΕργα < 1,50 εκ.Εργα 1,5 5,0 εκ.Εργα 5,0 10,0 εκ.Εργα > 10,0 εκ.ΟΙΚ-2269Am1,000,900,860,81Ο∆Ο-1132m21,151,051,000,95Ο∆Ο-1132m21,451,351,301,20Ο∆Ο-1132m21,851,701,601,55Ο∆Ο-1132 Ο∆Ο-4110 Ο∆Ο-4120m2 m2 m23,40 1,20 0,453,15 1,10 0,423,00 1,05 0,402,90 1,00 0,38Ο∆Ο-4321B Ο∆Ο-4321B Ο∆Ο-4321B Ο∆Ο-4421B Ο∆Ο-4421Bm2 m2 m2 ton m27,10* 8,30* 9,50* 87,60* 6,90*6,50* 7,60* 8,70* 80,00* 6,30*6,20* 7,20* 8,30* 76,20* 6,00*5,90* 6,90* 7,90* 72,40* 5,70*Ο∆Ο-4521Bm27,70*7,00*6,70*6,30*Ο∆Ο-4521Bm29,86*9,00*8,60*8,10*Ο∆Ο-4521Bm29,30*8,50*8,10*7,70*Ο∆Ο-4521Bm28,80*8,00*7,60*7,20*Ο∆Ο-4521Bm210,95*10,00*9,50*9,00*Ο∆Ο-4521Bm25,905,405,104,90Ο∆Ο-4521Bm27,40*6,80*6,50*6,20*Ο∆Ο 2311m27,707,006,706,3013 / 22 α/αα/α Τιµολογ. Ε-1.1299 300 301 302 303 304Ε-1.1.1 Ε-1.1.2 Ε-1.1.3 Ε-1.1.4 Ε-1.1.5 Ε-1.1.6 Ε-1.2305 306 307Ε-1.2.1 Ε-1.2.2 Ε-1.2.3 Ε-1.3308 Ε-1.3.1 309 Ε-1.3.2 310 Ε-1.3.3 311 Ε-1.3.4 312 Ε-1.3.5 Ε-1.3.6 Ε-1.3.7 Ε-1.4 315 316 317Ε-1.4.1 Ε-1.4.2 Ε-1.4.3 Ε-1.5Είδος εργασίαςΆρθρο ΑναθεώρησηςΜονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται µε έµπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W7 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W6 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W5 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W4 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W3 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W2 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται µε έµπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W4 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W3 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W7, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β Αµφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται µε έµπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W7 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W6 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5 Αµφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2 που τοποθετούνται µε έµπηξη, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2NET O∆Ο - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0ΜονάδαΕργα < 1,50 εκ.Εργα 1,5 5,0 εκ.Εργα 5,0 10,0 εκ.Εργα > 10,0 εκ.Ο∆Ο-2653 Ο∆Ο-2653 Ο∆Ο-2653 Ο∆Ο-2653 Ο∆Ο-2653 Ο∆Ο-2653m m m m m m35,00 37,50 40,00 41,50 43,00 45,0035,00 37,50 40,00 41,50 43,00 45,0035,00 37,50 40,00 41,50 43,00 45,0035,00 37,50 40,00 41,50 43,00 45,00Ο∆Ο-2653 Ο∆Ο-2653 Ο∆Ο-2653m m m50,00 60,00 70,0050,00 60,00 70,0050,00 60,00 70,0050,00 60,00 70,00Ο∆Ο-2653m85,0085,0085,0085,00Ο∆Ο-2653m90,0090,0090,0090,00Ο∆Ο-2653m110,00110,00110,00110,00Ο∆Ο-2653m125,00125,00125,00125,00Ο∆Ο-2653m190,00190,00190,00190,00Ο∆Ο-2653m200,00200,00200,00200,00Ο∆Ο-2653m210,00210,00210,00210,00Ο∆Ο-2653 Ο∆Ο-2653 Ο∆Ο-2653m m m65,00 70,00 75,0065,00 70,00 75,0065,00 70,00 75,0065,00 70,00 75,0014 / 22 α/α 318α/α Τιµολογ. Ε-1.5.1 Ε-1.5.2 Ε-1.5.3 Ε-1.6Είδος εργασίαςΆρθρο ΑναθεώρησηςΣτηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W7, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2 που τοποθετούνται µε έµπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2ΜονάδαΕργα < 1,50 εκ.Εργα 1,5 5,0 εκ.Εργα 5,0 10,0 εκ.Εργα > 10,0 εκ.Ο∆Ο-2653m80,0080,0080,0080,00Ο∆Ο-2653m95,0095,0095,0095,00Ο∆Ο-2653m100,00100,00100,00100,00321Ε-1.6.1Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεντρικής νησίδας, κοινής δράσης, τοποθετούµενο µε έµπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W8Ο∆Ο-2653m50,0050,0050,0050,00322Ε-1.6.2Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας οριζόντιας κεντρικής νησίδας, χωριστής δράσης, τοποθετούµενο µε έµπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5Ο∆Ο-2653m55,0055,0055,0055,00323Ε-1.6.3Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας οριζόντιας κεντρικής νησίδας, χωριστής δράσης, τοποθετούµενο µε έµπηξη, ικανό
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.