Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 06 Απριλίου 2020
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ Υ∆Ρ - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 # ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 1.1Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Εργου. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης. Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται τα κάτωθι:1.1.1Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων.1.1.2Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου. Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.1.1.3Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.1.1.4Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.ΝΕΤ Υ∆Ρ - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.01 / 360 1.1.5Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Ορους.1.1.6Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.1.1.7Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατασκευασµένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτήµατων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέµατος, κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή των υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) (β)Οταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο Οταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου.1.1.8Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργου.1.1.9Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.1.1.10Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως ‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ που προβλέπονται στην στην µελέτη, τις προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.)1.1.11Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, ταΝΕΤ Υ∆Ρ - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.02 / 358 ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Εργο. Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 1.1.12Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]). Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Εργου προδιαγραφές, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων.1.1.13Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη µηχανηµάτων και προσωπικού που οφείλονται:απόδοσηκαιµετακινήσειςσε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), (β) στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών), (γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.), (δ) στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων, (ε) στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου (στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, (ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).(α)1.1.14Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: (1)Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται απαιραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη τιµολόγηση αυτών στα συµβατικά τεύχη του έργου.(2)Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγµάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και φωτεινή σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη τιµολόγηση αυτών στα συµβατικά τεύχη του έργου.ΝΕΤ Υ∆Ρ - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.03 / 358 1.1.15Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης των χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, εκτός αν άλλως ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους, υφιστάµενες κατασκευές κ.ο.κ.), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου, καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ) και του Μητρώου Έργου και παραγωγής του αριθµού αντιτύπων αυτών που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης.1.1.16Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.1.1.17Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη).1.1.18Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.1.1.19Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταµών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης.1.1.20Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ, καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια και όπως στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.1.1.21Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την εκτέλεση των εργασιών.1.1.22Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.), εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.ΝΕΤ Υ∆Ρ - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.04 / 358 1.1.23Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Εργου.1.1.24Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.1.1.25Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.1.1.26Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού και υλικών κατασκευής του Εργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών και τελική διαµόρφωση των χώρων µετά την περαίωση των εργασιών), σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους.1.1.27Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λ.π., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.1.1.28Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ευστάθειας πρανών, µελέτες ικριωµάτων, µελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ.1.1.29Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.1.1.30Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο Εργο µέχρι και την παραλαβή του Εργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές µελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.1.1.31Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Εργου.1.1.32Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Εργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κλπ), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:ΝΕΤ Υ∆Ρ - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.05 / 358 (1)τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση,(2)θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει µέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.1.1.33Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή.1.2Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους (Ο.Ε.) του Αναδόχου, στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. , τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.1.3Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου.1.4Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών που επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο παράδειγµα: ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεµα, PVC, GRP κλπ Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο: DN / DM όπου DN: Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα DM: Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο παρόν Τιµολόγιο. Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη υπάρχουσα διάµετρος. Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος ΤιµολογίουΝΕΤ Υ∆Ρ - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.06 / 358 Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] παραπλεύρως της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του µεταφορικού έργου, µε βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου καθορίζονται οι 3 ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m .km Σε αστικές περιοχές - απόσταση < 5 km0.28- απόσταση ≥ 5 km Με παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας εκσκαφές) - απόσταση < 5 km0,210,22- απόσταση ≥ 5 km0,18Εκτός πόλεως · οδοί καλής βατότητας - απόσταση < 5 km0,20- απόσταση ≥ 5 km0,19· οδοί κακής βατότητας - απόσταση < 5 km0,25- απόσταση ≥ 5 km0,21· εργοταξιακές οδοί - απόσταση < 3 km0,22- απόσταση ≥ 3 km0,20Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*] των άρθρων του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε κυβικά 3 µέτρα (m ), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. Σε καµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή οποιαδήποτε άλλη 3 προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα επιµετρούµενα m κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο, προστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε [*], και αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του µεταφορικού έργου).ΝΕΤ Υ∆Ρ - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.07 / 358 ΝΕΤ Υ∆Ρ - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.08 / 358 A. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ#Αρθρο 1.01Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήµανσης. Κωδικός ΑναθεώρησηςΟΙΚ 6541Μηνιαία αποζηµίωση χρήσης πινακίδων εργοταξιακής σήµανσης, ρυθµιστικών ή αναγγελίας κινδύνου, µε αντανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)’’. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: • η προσκόµιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί) πινακίδων µεσαίου µεγέθους (τριγωνικές πλευράς 0,90 m, κυκλικές Φ 0,65 m) µε κίτρινο πλαίσιο • ο στύλος στερέωσης της πινακίδας και η κινητή βάση στήριξης (αντίβαρο), ή η πάκτωση της πινακίδας εντός του εδάφους • η επιθεώρηση, ευθυγράµµιση ή η αντικατάσταση πινακίδων που έχουν υποστεί φθορές Επιµέτρηση ανά µήνα παραµονής εκάστης πινακίδας στο έργο, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη διάταξη εργοταξιακής σήµανσης και το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών Τιµή ανά µήνα χρήσης πινακίδας (ή κλάσµα αυτού). ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθµητικώς:Αρθρο 1.02Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό. Κωδικός ΑναθεώρησηςΗΛΜ 108Μηνιαία αποζηµίωση χρήσης αµφίπλευρου φορητού (εργοταξιακού) στηθαίου ασφαλείας τύπου New Jersey, κατασκευασµένου από πολυαιθυλένιο (PE), σε χρώµα εναλλάξ λευκόκόκκινο, πλάτους βάσης 0,40 m, πλάτους στέψης 0,14 m, ύψους 0,60 m, ιδίου βάρους 8-10 kg, µε κατάλληλα διαµορφούµενη εξοχή και υποδοχή εκατέρωθεν (κατά µήκος), για την εύκολη συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση των στοιχείων. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: • η προσκόµιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί) των φορητών πλαστικών στηθαίων • ο ερµατισµός τους µε νερό ή άµµο • η επιθεώρηση, ευθυγράµµιση ή η αντικατάσταση των τεµαχίων που έχουν υποστεί φθορές Επιµέτρηση ανά µήνα παραµονής εκάστου στοιχείου (σπονδύλου) στο έργο, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη διάταξη εργοταξιακής σήµανσης και το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών ΝΕΤ Υ∆Ρ - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.09 / 358 Τιµή ανά µήνα χρήσης πλαστικού στοιχείου στηθαίου New Jersey (ή κλάσµα αυτού). ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθµητικώς:Αρθρο 1.03Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου Κωδικός ΑναθεώρησηςΗΛΜ 108Μηνιαία λειτουργία αναλάµποντος φανού επισήµανσης κινδύνου, χρώµατος πορτοκαλί, διαµέτρου 200 mm, µε µονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12352, µε επαναφορτιζόµενη µπαταρία και αυτόµατο φωτοµετρικό διακόπτη ηµέρας/νυκτός. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: • η προσκόµιση και τοποθέτηση αναλαµπόντων φανών σε θέσεις εκτελουµένων έργων, είτε ως ανεξάρτητες µονάδες ή ως συγχρονισµένες µονάδες λειτουργούσες εν σειρά • η µετακίνηση και επανατοποθέτησή τους, όταν και όπου απαιτείται • ο έλεγχος λειτουργίας • η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών Επιµέτρηση ανά µήνα λειτουργίας εκάστου φανού, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη διάταξη εργοταξιακής σήµανσης και το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών Τιµή ανά µήνα λειτουργίας του αναλάµποντος φανού, ή κλάσµα αυτού. ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθµητικώς:Αρθρο 1.04Ρυµουλκούµενο στοιχείο µε φωτεινό παλλόµενο βέλος παράκαµψης Κωδικός ΑναθεώρησηςΟΙΚ 6541Μηνιαία λειτουργία φορητής διάταξης εργοταξιακής σήµανσης µε φωτεινό παλλόµενο βέλος παράκαµψης, πινακίδες ορίου ταχύτητας, βέλη κατεύθυνσης, αντανακλαστικές ταινίες κλπ Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: • η προσκόµιση και τοποθέτηση της φορητής διάταξης σε θέσεις εκτελουµένων έργων, • η µετακίνηση (ρυµούλκηση) και επανατοποθέτησή της, όταν και όπου απαιτείται • η προσκόµιση και τοποθέτηση των απαιτουµένων ανακλαστικών κώνων και πλαστικών στηθαίων New Jersey εµπρός από την φορητή µονάδα για την κατεύθυνση της κυκλοφορίας (περιλαµβάνονται στην τιµή µονάδας) • ο έλεγχος λειτουργίας • η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών Επιµέτρηση ανά µήνα λειτουργίας της µονάδας, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη διάταξη εργοταξιακής σήµανσης και το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών Τιµή ανά µήνα λειτουργίας της φορητής µονάδας, ή κλάσµα αυτού. ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθµητικώς: ΝΕΤ Υ∆Ρ - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.010 / 358 Αρθρο 1.05Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγµάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών. Κωδικός ΑναθεώρησηςΥ∆Ρ 6301Μηνιαία αποζηµίωση χρήσης στοιχείων προσωρινής γεφύρωσης σκαµµάτων, τάφρων ή χανδάκων για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών, ξύλινων ή µεταλλικών επί τόπου κατασκευαζόµενων ή προκατασκευασµένων, µε αντιολισθηρο δάπεδο και πλευρικό κιγκλίδωµα ασφαλείας. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: • η προσκόµιση, συναρµολόγηση και στερέωση των διαβαθρών διέλευσης πεζών στις θέσεις των ορυγµάτων • η µετακίνηση και επανατοποθέτησή τους µε την πρόοδο των εργασιών • η επιθεώρησή τους και η αποκατάσταση τυχόν ζηµιών Επιµέτρηση ανά µήνα παραµονής στο έργο των διαβαθρών, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών Τιµή ανά µήνα ή κλάσµα αυτού, παραµονής στο έργο στοιχείου διαβάθρας επιφανείας ενός τετραγωνικού µέτρου. ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθµητικώς:ΝΕΤ Υ∆Ρ - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.011 / 358 2. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ#Αρθρο 2.01Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών και αµµοχαλίκων µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Κωδικός ΑναθεώρησηςΥ∆Ρ 6071Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών εδαφών και αµµοχαλίκων, µε την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση γίνεται ανεξάρτητα από τις εκσκαφές ή την παραγωγή αµµοχαλίκων στο πλαίσιο της εργολαβίας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό προβλέπεται από την µελέτη του έργου. Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) όγκου ορύγµατος ή συµπυκνωµένου επιχώµατος, Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθµητικώς: [*]Αρθρο 2.02Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισµένου ή άοπλου σκυροδέµατος µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Κωδικός ΑναθεώρησηςΥ∆Ρ 6072Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισµένου ή άοπλου σκυροδέµατος, µε την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση γίνεται ανεξάρτητα από τις εκσκαφές ή τις καθαιρέσεις κατασκευών από σκυρόδεµα στο πλαίσιο της εργολαβίας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό προβλέπεται από την µελέτη του έργου. Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) όγκου ορύγµατος, συµπυκνωµένου επιχώµατος, ή καθαιρεθείσας κατασκευής (κατά περίπτωση), Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθµητικώς: [*]ΝΕΤ Υ∆Ρ - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.012 / 358 3. ΕΚΣΚΑΦΕΣ#Αρθρο 3.01Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδηΕκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη (µη απαιτούντα διατρητικά µηχανήµατα ή εκρηκτικά), οποιουδήποτε πλάτους πυθµένα και βάθους, µε την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων δένδρων περιµέτρου µέχρι 50cm, και θάµνων στο εύρος του ορύγµατος, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-0101-00 ‘’Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων’’ Στο παρόν άρθρο δεν συµπεριλαµβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιµέτρου µεγαλύτερης από 50cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ. Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) βάσει αρχικών και τελικών διατοµών και σύµφωνα µε τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από την µελέτη. 3.01.01Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6053 Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). ΕΥΡΩ3.01.02Ολογράφως: Αριθµητικώς:Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6054 Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). ΕΥΡΩΑρθρο 3.02Ολογράφως: Αριθµητικώς: [*]Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη µε χρήση εκρηκτικών Κωδικός ΑναθεώρησηςΥ∆Ρ 6055Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων, σε εδάφη βραχώδη, οποιουδήποτε πλάτους πυθµένα και βάθους, µε χρήση εκρηκτικών, µε την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων δένδρων περιµέτρου µέχρι 50cm θάµνων στο εύρος του ορύγµατος, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-01-00 ‘’Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων’’ Στο παρόν άρθρο δεν συµπεριλαµβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιµέτρου µεγαλύτερης από 50cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ. Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) βάσει αρχικών και τελικών διατοµών και σύµφωνα µε τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από την µελέτη.ΝΕΤ Υ∆Ρ - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.013 / 358 3.02.01Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). ΕΥΡΩ3.02.02Ολογράφως: Αριθµητικώς:Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). ΕΥΡΩΑρθρο 3.03Ολογράφως: Αριθµητικώς: [*]Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών Κωδικός ΑναθεώρησηςΥ∆Ρ 6055Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων, σε εδάφη βραχώδη, οποιουδήποτε πλάτους πυθµένα και βάθους, µε χρήση υδραυλικής σφύρας ή αερόσφυρας (χωρίς χρήση εκρηκτικών), µε την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων δένδρων περιµέτρου µέχρι 50cm θάµνων στο εύρος του ορύγµατος, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-01-00 ‘’Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων’’ Στο παρόν άρθρο δεν συµπεριλαµβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιµέτρου µεγαλύτερης από 50cm. Οταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ. Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) βάσει αρχικών και τελικών διατοµών και σύµφωνα µε τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από την µελέτη. 3.03.01Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). ΕΥΡΩ3.03.02Ολογράφως: Αριθµητικώς:Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). ΕΥΡΩΑρθρο 3.04Ολογράφως: Αριθµητικώς: [*]Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση. Κωδικός ΑναθεώρησηςΥ∆Ρ 6059Πρόσθετη αποζηµίωση, για ένα τετραγωνικό µέτρο µορφώσεως γαιώδους επιφανείας, προκειµένου να κατασκευασθεί η επένδυση διωρύγων, δεξαµενών ηµερησίας εξισώσεως ή άλλου τεχνικού έργου. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθµητικώς: ΝΕΤ Υ∆Ρ - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.014 / 358 Αρθρο 3.05Μόρφωση βραχωδών επιφανειών για επένδυση. Κωδικός ΑναθεώρησηςΥ∆Ρ 6060Πρόσθετη αποζηµίωση, διά ένα τετραγωνικό µέτρο µορφώσεως βραχώδους επιφανείας, προκειµένου να κατασκευασθεί η επένδυση διωρύγων, δεξαµενών ηµερησίας εξισώσεως ή άλλου τεχνικού έργου. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθµητικώς:Αρθρο 3.06Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταµών ή ρεµµάτων µε χρήση µηχανικού εξοπλισµού Κωδικός ΑναθεώρησηςΥ∆Ρ 6058Εκτέλεση εκβαθύνσεων και διαπλατύνσεων κοίτης ποταµών ή ρεµµάτων (έργα διευθετήσεων) µε χρήση µηχανικού εξοπλισµού οποιουδήποτε τύπου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-02-00 ‘’Καθαρισµός και εκβάθυνση κοίτης ποταµών, ρεµάτων και αποχετευτικών τάφρων’’. Στο παρόν άρθρο δεν συµπεριλαµβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιµέτρου µεγαλύτερης από 50cm. Οταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ. 3.06.01Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών Επιµέτρηση σε σωρούς στην όχθη ή το ανάχωµα. Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). ΕΥΡΩ3.06.02Ολογράφως: Αριθµητικώς:Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση Επιµέτρηση επί αυτοκινήτου, µε αναγωγή σε συµπυκνωµένο όγκο διά διαιρέσεως µε τον συµβατικό συντελεστή επιπλήσµατος, Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). ΕΥΡΩΑρθρο 3.10Ολογράφως: Αριθµητικώς: [*]Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδεςΕκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες περιλαµβανοµένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή µε υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων’’. Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα γίνεται υποχρεωτικά µε αρµοκόφτη. ΝΕΤ Υ∆Ρ - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.015 / 358 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος (αν απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα του ορύγµατος στις απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέµατος, η αναπέταση, ανάλογα µε τον τρόπο και τα µέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες). Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη. Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων. Επισηµαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα στο εύρος του ορύγµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 3.10.01Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. 3.10.01.01Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m Κωδικός Αναθεώρησης ΕΥΡΩ3.10.01.02Ολογράφως: Αριθµητικώς:Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m Κωδικός Αναθεώρησης ΕΥΡΩ3.10.01.03Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 mΕΥΡΩΥ∆Ρ 6081.3Ολογράφως: Αριθµητικώς:Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m Κωδικός Αναθεώρησης ΕΥΡΩΝΕΤ Υ∆Ρ - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0Υ∆Ρ 6081.2Ολογράφως: Αριθµητικώς:Κωδικός Αναθεώρησης3.10.01.04Υ∆Ρ 6081.1Υ∆Ρ 6081.4Ολογράφως: Αριθµητικώς:16 / 358 3.10.02Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 3.10.02.01Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m Κωδικός Αναθεώρησης ΕΥΡΩ3.10.02.02Ολογράφως: Αριθµητικώς: [*]Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m Κωδικός Αναθεώρησης ΕΥΡΩ3.10.02.03Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 mΕΥΡΩΥ∆Ρ 6081.3Ολογράφως: Αριθµητικώς: [*]Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m Κωδικός Αναθεώρησης ΕΥΡΩ3.10.03Υ∆Ρ 6081.2Ολογράφως: Αριθµητικώς: [*]Κωδικός Αναθεώρησης3.10.02.04Υ∆Ρ 6081.1Υ∆Ρ 6081.4Ολογράφως: Αριθµητικώς: [*]Με πλάτος πυθµένα από 3,01 έως 5,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής 3.10.03.01Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m Κωδικός Αναθεώρησης ΕΥΡΩ3.10.03.02Ολογράφως: Αριθµητικώς:Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m Κωδικός Αναθεώρησης ΕΥΡΩ3.10.03.03Υ∆Ρ 6083.2Ολογράφως: Αρι
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.