Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 01 Οκτωβρίου 2020

Η Οδηγία αυτή μαζί με την 85/374 ΕΟΚ είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι της παραγωγής και πώλησης προϊόντων σε όλη την ΕΕ και υπάρχουν, βάσει αυτών, πάμπολες εκδικάσεις υποθέσεων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (νομολογίες)

L 11/4ELΕπίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων15.1.2002Ο∆ΗΓΙΑ 2001/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης ∆εκεµβρίου 2001 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,(3)Ελλείψει κοινοτικών διατάξεων, οι οριζόντιες νοµοθεσίες των κρατών µελών για την ασφάλεια των προϊόντων, οι οποίες επιβάλλουν, µεταξύ άλλων, στους οικονοµικούς φορείς τη γενική υποχρέωση να διαθέτουν στο εµπόριο µόνον ασφαλή προϊόντα, µπορούν να διαφέρουν µεταξύ τους όσον αφορά το βαθµό της προστασίας που παρέχουν στον καταναλωτή. Οι ανοµοιότητες αυτές και η έλλειψη οριζόντιας νοµοθεσίας σε ορισµένα κράτη µέλη µπορούν να δηµιουργούν εµπόδια στις συναλλαγές και να στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό εντός της εσωτερικής αγοράς.(4)Για να εξασφαλιστεί υψηλός βαθµός προστασίας των καταναλωτών, η Κοινότητα πρέπει να συµβάλει στην προστασία της υγείας και της ασφάλειάς τους. Μια οριζόντια κοινοτική νοµοθεσία προβλέπουσα µια γενική επιταγή ασφάλειας των προϊόντων και περιέχουσα διατάξεις σχετικά µε τις γενικές υποχρεώσεις των παραγωγών και των διανοµέων, την επιβολή των κοινοτικών απαιτήσεων για την ασφάλεια των προϊόντων, καθώς και την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών και τη δράση σε κοινοτικό επίπεδο σε ορισµένες περιπτώσεις, θα πρέπει να συµβάλει στην επίτευξη του σκοπού αυτού.(5)Είναι πολύ δύσκολο να θεσπιστεί κοινοτική νοµοθεσία για κάθε προϊόν που υπάρχει ή δύναται να δηµιουργηθεί. Χρειάζεται ένα ευρύτατο νοµοθετικό πλαίσιο οριζόντιου χαρακτήρα για να καλυφθούν τόσο τα προϊόντα αυτά όσο και τα υπάρχοντα κενά, ιδίως εν αναµονή της αναθεώρησης της ισχύουσας ειδικής νοµοθεσίας, και για να συµπληρωθούν οι διατάξεις της ισχύουσας ή µελλοντικής ειδικής νοµοθεσίας, προκειµένου ιδίως να εξασφαλιστεί υψηλός βαθµός προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, σύµφωνα µε το άρθρο 95 της συνθήκης.(6)Συνεπώς, χρειάζεται να θεσπιστεί σε κοινοτικό επίπεδο µια γενική επιταγή ασφάλειας για όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά ή άλλως παρέχονται ή τίθενται στη διάθεση των καταναλωτών, και τα οποία προορίζονται για τους καταναλωτές ή ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν από τους καταναλωτές, υπό ευλόγως προβλέψιµες συνθήκες, ακόµη και αν δεν προορίζονται για αυτούς. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τα εξεταζόµενα προϊόντα µπορούν να δηµιουργήσουν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, οι οποίοι πρέπει να αποτραπούν. Ωστόσο, θα πρέπει να εξαιρεθούν ως εκ της φύσεώς τους ορισµένα µεταχειρισµένα προϊόντα.(7)Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρµόζεται στα προϊόντα ανεξάρτητα από τις τεχνικές πώλησής τους, στις οποίες περιλαµβάνονται η πώληση εξ αποστάσεως και η ηλεκτρονική πώληση.Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2), Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (3), υπό το πρίσµα του κοινού σχεδίου το οποίο εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 2 Αυγούστου 2001, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1)(2)Το Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 16 της οδηγίας 92/59/ ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1992, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (4), τέσσερα έτη µετά την ηµεροµηνία που ορίζεται για τη θέση σε εφαρµογή της εν λόγω οδηγίας, βάσει έκθεσης της Επιτροπής για την κτηθείσα πείρα, η οποία συνοδεύεται από κατάλληλες προτάσεις, αποφασίζει εάν θα προσαρµόσει την οδηγία 92/59/ ΕΟΚ. Είναι ανάγκη να τροποποιηθεί η οδηγία 92/59/ΕΟΚ, προκειµένου να συµπληρωθούν, να ενισχυθούν ή να διευκρινιστούν ορισµένες από τις διατάξεις της, υπό το πρίσµα της κτηθείσας πείρας και των νέων και συναφών εξελίξεων στον τοµέα της ασφάλειας των καταναλωτικών προϊόντων, καθώς και των αλλαγών που επήλθαν στη συνθήκη, ιδίως στο άρθρο 152 για τη δηµόσια υγεία και στο άρθρο 153 για την προστασία του καταναλωτή και υπό το πρίσµα της αρχής της προφύλαξης. Η οδηγία 92/59/ΕΟΚ θα πρέπει, εποµένως, για λόγους σαφήνειας, να αναδιατυπωθεί. Η αναδιατύπωση αυτή αφήνει την ασφάλεια των υπηρεσιών εκτός του πεδίου εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, δεδοµένου ότι η πρόθεση της Επιτροπής είναι να εντοπίσει τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις προτεραιότητες της κοινοτικής δράσης από πλευράς ασφάλειας των υπηρεσιών και ευθύνης των παρόχων υπηρεσιών, προκειµένου να υποβάλει τις ενδεδειγµένες προτάσεις. Είναι σηµαντικό να ληφθούν µέτρα µε σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, η οποία περιλαµβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα εντός του οποίου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων.(1) ΕΕ C 337 Ε της 28.11.2000, σ. 109 καιΕΕ C 154 Ε της 29.5.2000, σ. 265. (2) ΕΕ C 367 της 20.12.2000, σ. 34. 3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεµβρίου 2000 (ΕΕ C ( 223 της 8.8.2001, σ. 154), κοινή θέση του Συµβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2001 (ΕΕ C 93 της 23.3.2001, σ. 24) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Μαΐου 2001 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2001 και απόφαση του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2001. 4 ( ) ΕΕ L 228 της 11.8.1992, σ. 24. 15.1.2002ELΕπίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(8)Η παρούσα οδηγία δεν καλύπτει τις υπηρεσίες αλλά, προκειµένου να επιτευχθούν οι επιδιωκόµενοι στόχοι προστασίας, οι διατάξεις της θα πρέπει να εφαρµόζονται και στα προϊόντα που παρέχονται ή διατίθενται στους καταναλωτές στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν από αυτούς. Η ασφάλεια του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται από τους ίδιους τους παρόχους υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσίας στους καταναλωτές, δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, διότι πρέπει να εξετάζεται σε συνδυασµό µε την ασφάλεια της παρεχόµενης υπηρεσίας. Ειδικότερα, από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας εξαιρούνται οι εξοπλισµοί επί των οποίων κυκλοφορούν ή ταξιδεύουν οι καταναλωτές και τους οποίους χειρίζονται οι πάροχοι υπηρεσιών.τροπές. Για να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που συµµορφώνονται µε τα πρότυπα πληρούν τη γενική επιταγή ασφάλειας, η Επιτροπή, επικουρούµενη από επιτροπή που απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κρατών µελών, θα πρέπει να καθορίσει τις απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται τα πρότυπα. Αυτές οι απαιτήσεις θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στις εντολές προς τους οργανισµούς τυποποίησης.Η ασφάλεια των προϊόντων θα πρέπει να αξιολογείται, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές πτυχές, ιδίως τις κατηγορίες των καταναλωτών που µπορούν να είναι ιδιαίτερα ευπαθείς στους κινδύνους που παρουσιάζουν τα εξεταζόµενα προϊόντα, ιδίως τα παιδιά και οι ηλικιωµένοι.(9)(10)(11)(12)(16)Τα προϊόντα που αρχικά προβλέπονταν αποκλειστικά για επαγγελµατική χρήση, αλλά στη συνέχεια εισήλθαν στην αγορά προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, θα πρέπει να υπόκεινται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, διότι, χρησιµοποιούµενα υπό ευλόγως προβλέψιµες συνθήκες, µπορούν να παρουσιάσουν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών.Ελλείψει ειδικών ρυθµίσεων και όταν δεν υφίστανται ή δεν γίνεται προσφυγή στα ευρωπαϊκά πρότυπα που καθορίζονται κατόπιν εντολής της Επιτροπής, η ασφάλεια των προϊόντων θα πρέπει να αξιολογείται, ιδίως, βάσει των εθνικών προτύπων που αποτελούν µεταφορά άλλων συναφών ευρωπαϊκών ή διεθνών προτύπων, των συστάσεων της Επιτροπής ή των εθνικών προτύπων, των διεθνών προτύπων, των κωδίκων ορθής πρακτικής, τα σύγχρονα επίπεδα τεχνολογίας και ασφάλειας που δικαιούνται ευλόγως να προσδοκούν οι καταναλωτές. Εν προκειµένω, οι συστάσεις της Επιτροπής µπορούν να διευκολύνουν τη συνεπή και αποτελεσµατική εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, εν αναµονή της καθιέρωσης ευρωπαϊκών προτύπων ή για τους κινδύνους και/ή τα προϊόντα για τα οποία κρίνεται ότι τα πρότυπα αυτά δεν είναι εφικτά ή ενδεδειγµένα.(17)Ελλείψει ειδικότερων διατάξεων, στο πλαίσιο της κοινοτικής νοµοθεσίας περί ασφάλειας των οικείων προϊόντων, θα πρέπει να εφαρµόζονται όλες οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας, προκειµένου να εξασφαλίζονται η υγεία και η ασφάλεια των καταναλωτών.Η ενδεδειγµένη ανεξάρτητη πιστοποίηση, η οποία αναγνωρίζεται από τις αρµόδιες αρχές, µπορεί να διευκολύνει την απόδειξη συµµόρφωσης των προϊόντων προς τα εφαρµοστέα κριτήρια ασφάλειας.(18)Είναι σκόπιµο να συµπληρωθεί και µε άλλες υποχρεώσεις στην υποχρέωση των οικονοµικών φορέων για την τήρηση της γενικής επιταγής ασφάλειας, εφόσον, υπό ορισµένες συνθήκες, η δράση των φορέων αυτών είναι απαραίτητη για την πρόληψη των κινδύνων για τους καταναλωτές.(19)Στις πρόσθετες υποχρεώσεις των παραγωγών θα πρέπει να συµπεριληφθούν η λήψη µέτρων, αναλόγων µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, που θα τους επιτρέπουν να γνωρίζουν τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιάζουν τα προϊόντα αυτά, η παροχή στους καταναλωτές πληροφοριών που θα τους επιτρέπουν να αξιολογούν και να προλαµβάνουν τους κινδύνους, η προειδοποίηση των καταναλωτών για τους κινδύνους που ενέχουν επικίνδυνα προϊόντα που τους έχουν ήδη διατεθεί, η απόσυρση αυτών των προϊόντων από την αγορά και, ως έσχατο µέσο, η ανάκληση, όταν κρίνεται αναγκαίο, πράγµα που µπορεί να συνεπάγεται, ανάλογα µε τις διατάξεις που ισχύουν στα κράτη µέλη, κατάλληλη µορφή αντιστάθµισης, όπως η ανταλλαγή τους ή η επιστροφή των χρηµάτων.(20)Οι διανοµείς θα πρέπει να συµβάλλουν στην εξασφάλιση της συµµόρφωσης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφάλειας. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους διανοµείς εφαρµόζονται κατ’ αναλογία προς τις αντίστοιχες ευθύνες τους. Ειδικότερα, είναι δυνατόν να αποδειχθεί ανέφικτο, στα πλαίσια φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων, να παρέχονται στις αρµόδιες αρχές πληροφορίες και έγγραφα σχετικά µε τους ενδεχόµενους κινδύνους και την προέλευση του προϊόντος για τα µεµονωµένα µεταχειρισµένα αντικείµενα που παρέχονται από ιδιώτες.Εάν ειδική κοινοτική νοµοθεσία καθορίζει απαιτήσεις ασφαλείας που καλύπτουν ορισµένους µόνον κινδύνους ή κατηγορίες κινδύνου για το συγκεκριµένο προϊόν, οι υποχρεώσεις των οικονοµικών φορέων, όσον αφορά τους κινδύνους αυτούς, είναι οι οριζόµενες από τις διατάξεις της ειδικής νοµοθεσίας, ενώ για τους άλλους κινδύνους θα πρέπει να εφαρµόζεται η γενική επιταγή ασφάλειας της παρούσας οδηγίας.(13)Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας για τις λοιπές υποχρεώσεις των παραγωγών και των διανοµέων, τις υποχρεώσεις και τις εξουσίες των κρατών µελών, τις ανταλλαγές πληροφοριών και τις καταστάσεις ταχείας επέµβασης, καθώς και τη διάδοση των πληροφοριών και την εµπιστευτικότητα, ισχύουν για τα προϊόντα που καλύπτονται από ειδικούς κανόνες του κοινοτικού δικαίου, εάν οι κανόνες αυτοί δεν περιλαµβάνουν ήδη τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις.(14)Για να διευκολυνθεί η αποτελεσµατική και συνεπής εφαρµογή της γενικής επιταγής ασφάλειας της παρούσας οδηγίας, είναι σηµαντικό να καθιερωθούν προαιρετικά ευρωπαϊκά πρότυπα τα οποία θα καλύπτουν ορισµένα προϊόντα και κινδύνους κατά τρόπο ώστε το προϊόν που συµµορφώνεται προς εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί µεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, να τεκµαίρεται σύµφωνο προς την εν λόγω επιταγή.(15)L 11/5Όσον αφορά τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να θεσπιστούν ευρωπαϊκά πρότυπα από τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης, βάσει εντολών τις οποίες εκδίδει η Επιτροπή επικουρούµενη από τις κατάλληλες επι- L 11/6 (21)(22)ELΕπίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνΤόσο οι παραγωγοί όσο και οι διανοµείς θα πρέπει να συνεργάζονται µε τις αρµόδιες αρχές σε ενέργειες πρόληψης των κινδύνων και να τις ενηµερώνουν όταν διαπιστώνουν ότι ορισµένα προϊόντα που προµηθεύουν είναι επικίνδυνα. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να προσδιορίσει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα πρέπει να γίνεται η ενηµέρωση αυτή, προκειµένου να διευκολύνεται η αποτελεσµατική εφαρµογή της και ταυτόχρονα να προλαµβάνεται η υπέρµετρη επιβάρυνση των οικονοµικών φορέων και των αρχών.Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική επιβολή των υποχρεώσεων παραγωγών και διανοµέων, τα κράτη µέλη θα πρέπει να δηµιουργήσουν ή να ορίσουν αρχές επιφορτισµένες µε την παρακολούθηση της ασφάλειας των προϊόντων και εξουσιοδοτηµένες να λαµβάνουν τα ενδεικνυόµενα µέτρα, συµπεριλαµβανοµένης της επιβολής αποτελεσµατικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων, και να εξασφαλίζουν το σωστό συντονισµό µεταξύ των διαφόρων ορισθεισών αρχών.(23)Είναι ιδίως αναγκαίο να συµπεριληφθεί στα ενδεικνυόµενα µέτρα η εξουσία των κρατών µελών να οργανώνουν ή να διατάσσουν, άµεσα και αποτελεσµατικά, την απόσυρση των επικίνδυνων προϊόντων που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά και, ως έσχατο µέσο, να διατάσσουν, να συντονίζουν και να οργανώνουν την ανάκληση από τους καταναλωτές των επικίνδυνων προϊόντων που τους έχουν ήδη διατεθεί. Οι εξουσίες αυτές θα πρέπει να χρησιµοποιούνται όταν οι παραγωγοί και οι διανοµείς δεν αποτρέπουν τους κινδύνους για τους καταναλωτές σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση ανάγκης, οι αρχές θα πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες εξουσίες και διαδικασίες για να λαµβάνουν και να εφαρµόζουν ταχέως κάθε αναγκαίο µέτρο.(24)Η ασφάλεια των καταναλωτών εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την αποτελεσµατική επιβολή των κοινοτικών επιταγών ασφαλείας προϊόντων. Κατά συνέπεια, τα κράτη µέλη θα πρέπει να καθιερώσουν συστηµατικές προσεγγίσεις προκειµένου να εξασφαλίζουν την αποτελεσµατικότητα της παρακολούθησης της αγοράς και άλλων εποπτικών δραστηριοτήτων, και θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι είναι προσιτές στο κοινό και στα ενδιαφερόµενα µέρη.(25)Η συνεργασία µεταξύ των εποπτικών αρχών των κρατών µελών είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων προστασίας της παρούσας οδηγίας. Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιµο να ευνοηθεί η λειτουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου των εποπτικών αρχών των κρατών µελών, µε στόχο να διευκολυνθεί, σε συντονισµό µε τις άλλες κοινοτικές διαδικασίες, ιδίως το Σύστηµα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (Rapex), η ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας στην παρακολούθηση της αγοράς και των άλλων εποπτικών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα σε σχέση µε την εκτίµηση των κινδύνων, τις δοκιµές προϊόντων, την ανταλλαγή εµπειρίας και επιστηµονικής γνώσης, την εκτέλεση κοινών έργων παρα-15.1.2002κολούθησης και εντοπισµού, την απόσυρση ή την ανάκληση των επικίνδυνων προϊόντων.(26)Είναι αναγκαίο, για την εξασφάλιση ενιαίου υψηλού βαθµού προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών και τη διατήρηση της ενότητας της εσωτερικής αγοράς, να ενηµερώνεται η Επιτροπή για όλα τα µέτρα που περιορίζουν τη διάθεση ή επιβάλλουν την απόσυρση κάποιου προϊόντος ή την ανάκλησή του από την αγορά. Τα µέτρα αυτά θα πρέπει να λαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της συνθήκης, και ιδίως τα άρθρα 28, 29 και 30.(27)Ο αποτελεσµατικός έλεγχος της ασφάλειας των προϊόντων απαιτεί την ίδρυση, σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, ενός συστήµατος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών σε καταστάσεις σοβαρού κινδύνου που χρήζουν ταχείας επέµβασης και συνδέονται µε την ασφάλεια κάποιου προϊόντος. Είναι, εξάλλου, ενδεδειγµένο να καθοριστούν στην παρούσα οδηγία λεπτοµερείς διαδικασίες λειτουργίας του συστήµατος και να ανατεθεί στην Επιτροπή, επικουρούµενη από συµβουλευτική επιτροπή, η εξουσία να τις προσαρµόζει.(28)Η παρούσα οδηγία προβλέπει τη θέσπιση µη δεσµευτικών κατευθυντήριων γραµµών που υποδεικνύουν απλά και σαφή κριτήρια και πρακτικούς ευπροσάρµοστους κανόνες, ιδίως για να επιτρέπουν την αποτελεσµατική κοινοποίηση µέτρων που περιορίζουν τη διάθεση προϊόντων στην αγορά, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, λαµβάνοντας υπόψη την ποικιλοµορφία των καταστάσεων που αντιµετωπίζουν τα κράτη µέλη και οι οικονοµικοί παράγοντες. Οι κατευθυντήριες γραµµές θα πρέπει, συγκεκριµένα, να περιλαµβάνουν κριτήρια για την εφαρµογή του ορισµού των σοβαρών κινδύνων, ώστε να διευκολύνεται η συνεπής εφαρµογή των οικείων διατάξεων σε περίπτωση τέτοιων κινδύνων.(29)Τα κράτη µέλη είναι πρωτίστως αρµόδια, σύµφωνα µε τη συνθήκη, και ιδίως τα άρθρα 28, 29 και 30, να λαµβάνουν τα ενδεικνυόµενα µέτρα για επικίνδυνα προϊόντα ευρισκόµενα εντός της επικράτειάς τους.(30)Ωστόσο, σε περίπτωση αποκλίσεων από κράτος µέλος σε κράτος µέλος όσον αφορά την αντιµετώπιση των κινδύνων από ορισµένα προϊόντα, οι αποκλίσεις αυτές µπορούν να δηµιουργούν απαράδεκτες ανοµοιότητες στην προστασία των καταναλωτών και να αποτελούν εµπόδιο στο ενδοκοινοτικό εµπόριο.(31)Ενδέχεται να απαιτηθεί η αντιµετώπιση σοβαρών προβληµάτων ασφάλειας των προϊόντων, τα οποία χρήζουν ταχείας επέµβασης, επηρεάζουν ή θα µπορούσαν να επηρεάσουν, στο άµεσο µέλλον, το σύνολο ή σηµαντικό µέρος της Κοινότητας και, τα οποία ως εκ της φύσεώς τους δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά, ανάλογα µε το επείγον του προβλήµατος, διά των διαδικασιών που προβλέπονται στους ειδικούς κανόνες του κοινοτικού δικαίου που εφαρµόζονται στα σχετικά προϊόντα ή στις κατηγορίες προϊόντων. 15.1.2002 (32)(33)ELΕπίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνΕίναι ανάγκη, εποµένως, να προβλεφθεί ένας κατάλληλος µηχανισµός ο οποίος θα παρέχει, ως έσχατο µέσο, τη δυνατότητα θέσπισης µέτρων που θα εφαρµόζονται σε ολόκληρη την Κοινότητα, υπό µορφήν απόφασης απευθυνόµενης προς τα κράτη µέλη, προκειµένου να αντιµετωπιστούν καταστάσεις οφειλόµενες σε προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρούς κινδύνους. Μια τέτοια απόφαση θα πρέπει να συνεπάγεται την απαγόρευση εξαγωγής του συγκεκριµένου προϊόντος, εκτός εάν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, εξαιρετικές περιστάσεις επιτρέπουν τη µερική απαγόρευση ή ακόµη και τη µη απαγόρευση, ιδίως όταν έχει θεσπισθεί σύστηµα εκ των προτέρων συγκατάθεσης. Εξάλλου, θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόµενο µιας απαγόρευσης εξαγωγής προκειµένου να αποτραπούν οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών. Μια τέτοια απόφαση δεν έχει άµεση εφαρµογή στους οικονοµικούς παράγοντες και, συνεπώς, τα κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα εφαρµογής της. Τα µέτρα που θεσπίζονται µε τη διαδικασία αυτή θα πρέπει να είναι ενδιάµεσα, εκτός εάν αφορούν συγκεκριµένα προϊόντα ή παρτίδες προϊόντων. Για να εξασφαλιστούν η κατάλληλη αξιολόγηση της αναγκαιότητας και η καλύτερη προετοιµασία τέτοιων µέτρων, τα µέτρα αυτά θα πρέπει να θεσπίζονται από την Επιτροπή, επικουρούµενη από επιτροπή, µετά από διαβουλεύσεις µε τα κράτη µέλη και, εάν τίθενται επιστηµονικά ζητήµατα αρµοδιότητας κοινοτικής επιστηµονικής επιτροπής, µε την αρµόδια επιστηµονική επιτροπή για τον συγκεκριµένο κίνδυνο.Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1).L 11/7διατάξεων των κρατών µελών σε θέµατα ευθύνης λόγω ελαττωµατικών προϊόντων (2). (37)Είναι ανάγκη για τα κράτη µέλη να προβλέπουν ενδεδειγµένα ένδικα µέσα ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων για τα µέτρα που λαµβάνουν οι αρµόδιες αρχές τα οποία περιορίζουν τη διάθεση στην αγορά ή επιβάλλουν την απόσυρση ή την ανάκληση κάποιου προϊόντος.(38)Επιπλέον, η θέσπιση µέτρων για τα εισαγόµενα προϊόντα, όπως όσων αφορούν απαγόρευση εξαγωγής, µε στόχο την αποτροπή των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών, πρέπει να συνάδει µε τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κοινότητας.(39)Η Επιτροπή θα πρέπει, ανά τακτά διαστήµατα, να εξετάζει τον τρόπο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας και τα αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται, ιδίως όσον αφορά τη λειτουργία των συστηµάτων εποπτείας της αγοράς, την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών και τα µέτρα που λαµβάνονται σε κοινοτικό επίπεδο, σε συνδυασµό και µε άλλα θέµατα ασφάλειας των καταναλωτικών προϊόντων στην Κοινότητα, και να απευθύνει τακτικές εκθέσεις σχετικά προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.(40)Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να επηρεάζει τις υποχρεώσεις των κρατών µελών όσον αφορά την προθεσµία µεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο και της εφαρµογής της οδηγίας 92/59/EΟΚ,ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΣτόχος — Πεδίο εφαρµογής — Ορισµοί (34)(35)Για να διευκολυνθεί η αποτελεσµατική και συνεπής εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, οι διάφορες πτυχές της εφαρµογής της µπορεί να χρειαστεί να εξετάζονται στο πλαίσιο επιτροπής.Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες που διαθέτουν οι αρχές σε σχέση µε την ασφάλεια προϊόντος. Πρέπει, ωστόσο, να προστατεύεται το επαγγελµατικό απόρρητο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 287 της συνθήκης, κατά τρόπο που να συµβιβάζεται µε την ανάγκη εξασφάλισης της αποτελεσµατικότητας των εποπτικών δραστηριοτήτων της αγοράς και των µέτρων προστασίας.Άρθρο 1 1. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά είναι ασφαλή. 2. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται σε όλα τα προϊόντα που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α). Καθεµία από τις διατάξεις της εφαρµόζεται εφόσον δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις µε τον ίδιο στόχο στους κανόνες του κοινοτικού δικαίου, οι οποίες διέπουν την ασφάλεια των συγκεκριµένων προϊόντων. Όσον αφορά τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικές επιταγές ασφάλειας, επιβαλλόµενες από την κοινοτική νοµοθεσία, η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µόνονγια τις πτυχές, τους κινδύνους ή τις κατηγορίες κινδύνων που δεν καλύπτονται από τις επιταγές αυτές. Συνεπώς: α) το άρθρο 2 στοιχεία β) και γ) και τα άρθρα 3 και 4 δεν εφαρµόζονται στα προϊόντα αυτά, όσον αφορά τους κινδύνους ή τις κατηγορίες κινδύνων που διέπονται από ειδική νοµοθεσία·(36)Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να επηρεάζει τα δικαιώµατα των θυµάτων κατά την έννοια της οδηγίας 85/374/ ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1985, για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.β) τα άρθρα 5 έως 18 εφαρµόζονται, εκτός εάν υφίστανται ειδικές διατάξεις οι οποίες διέπουν το αντικείµενο των άρθρων αυτών και έχουν τον ίδιο στόχο. (2) ΕΕ L 210 της 7.8.1985, σ. 29· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 1999/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 141 της 4.6.1999, σ. 20). L 11/8Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνELΆρθρο 2 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: α) «προϊόν»: κάθε προϊόν που —και στο πλαίσιο επίσης µιας παροχής υπηρεσιών— προορίζεται για τους καταναλωτές ή ενδέχεται, υπό ευλόγως προβλέψιµες συνθήκες, να χρησιµοποιηθεί από τους καταναλωτές ακόµη και αν δεν προορίζεται για αυτούς, και το οποίο παρέχεται ή διατίθεται στο πλαίσιο εµπορικής δραστηριότητας, έναντι τιµήµατος ή δωρεάν, είτε είναι καινουργές, είτε µεταχειρισµένο ή ανασκευασµένο. Ο ορισµός αυτός δεν περιλαµβάνει τα µεταχειρισµένα προϊόντα που διατίθενται ως αντίκες ή ως προϊόντα που πρέπει να επισκευαστούν ή να ανασκευαστούν πριν από τη χρήση τους, εφόσον ο προµηθευτής ενηµερώνει σαφώς το πρόσωπο στο οποίο προµηθεύει το προϊόν για το σκοπό αυτό· β) «ασφαλές προϊόν»: κάθε προϊόν το οποίο, υπό τις συνήθεις ή ευλόγως προβλέψιµες συνθήκες χρήσης, συµπεριλαµβανοµένης της διάρκειας χρήσης και, ενδεχοµένως, της θέσης σε λειτουργία, της εγκατάστασης και των αναγκών της συντήρησης, δεν παρουσιάζει κανένα κίνδυνο ή µόνον ελάχιστους κινδύνους που συµβιβάζονται µε τη χρήση του προϊόντος και οι οποίοι θεωρούνται αποδεκτοί στο πλαίσιο υψηλού βαθµού προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων και συνεπείς προς αυτόν, λαµβανοµένων ιδίως υπόψη των ακόλουθων σηµείων: i) των χαρακτηριστικών του προϊόντος, και ιδίως της σύνθεσής του, της συσκευασίας, των οδηγιών συναρµολόγησης, και, ενδεχοµένως, της εγκατάστασης και συντήρησής του· ii) της επίδρασης που έχει το προϊόν αυτό σε άλλα, όταν είναι ευλόγως δυνατόν να προβλεφθεί ότι το προϊόν αυτό θα χρησιµοποιηθεί µαζί µε άλλα προϊόντα· iii) της παρουσίασης του προϊόντος, της επισήµανσής του, των προειδοποιήσεων και των οδηγιών χρήσης και διάθεσής του, καθώς και κάθε άλλης οδηγίας ή πληροφορίας σχετικής µε το προϊόν· iv) των κατηγοριών καταναλωτών που εκτίθενται σε κίνδυνο λόγω της χρησιµοποίησης του προϊόντος, ιδίως των παιδιών και των ηλικιωµένων. Η δυνατότητα επίτευξης υψηλότερου βαθµού ασφάλειας ή προµήθειας άλλων προϊόντων που παρουσιάζουν µικρότερο κίνδυνο, δεν συνιστά επαρκή λόγο για τον χαρακτηρισµό ενός προϊόντος ως «επικινδύνου»· γ) «επικίνδυνο προϊόν»: κάθε προϊόν που δεν ανταποκρίνεται στον ορισµό του «ασφαλούς προϊόντος» σύµφωνα µε το στοιχείο β)· δ) «σοβαρός κίνδυνος»: κάθε σοβαρός κίνδυνος, συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων που δεν έχουν άµεσες επιπτώσεις, ο οποίος απαιτεί ταχεία επέµβαση των δηµοσίων αρχών· ε) «παραγωγός»: i) ο κατασκευαστής του προϊόντος, όταν είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα, και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εµφανίζεται ως κατασκευαστής, αναγράφοντας στο προϊόν το όνοµά του, το σήµα του ή οποιοδήποτε άλλο διακριτικό σήµα, ή το πρόσωπο που ανασκευάζει το προϊόν· ii) ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή, εφόσον ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα, ή, ελλείψει αντιπροσώπου εγκατεστηµένου στην Κοινότητα, ο εισαγωγέας του προϊόντος·15.1.2002iii) οι άλλοι επαγγελµατίες στην αλυσίδα του εφοδιασµού, εφόσον οι δραστηριότητές τους µπορούν να επηρεάσουν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του προϊόντος· στ) «διανοµέας»: κάθε επαγγελµατίας στην αλυσίδα του εφοδιασµού η δραστηριότητα του οποίου δεν επηρεάζει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του προϊόντος· ζ) «ανάκληση»: κάθε µέτρο που αποβλέπει στην επιστροφή ενός επικίνδυνου προϊόντος, το οποίο ο παραγωγός ή ο διανοµέας του έχει ήδη προµηθεύσει ή διαθέσει στους καταναλωτές· η) «απόσυρση»: κάθε µέτρο µε στόχο να εµποδιστεί η διανοµή, η έκθεση και η προσφορά επικίνδυνου προϊόντος στους καταναλωτές.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΓενική επιταγή ασφάλειας, κριτήρια αξιολόγησης της συµµόρφωσης και ευρωπαϊκά πρότυπα Άρθρο 3 1. Οι παραγωγοί υποχρεούνται να διαθέτουν στην αγορά µόνον ασφαλή προϊόντα. 2. Ένα προϊόν θεωρείται ασφαλές ως προς τις πτυχές που καλύπτονται από την αντίστοιχη εθνική νοµοθεσία όταν, ελλείψει ειδικών κοινοτικών διατάξεων που διέπουν την ασφάλειά του, τηρεί τους ειδικούς κανόνες του εθνικού δικαίου του κράτους µέλους όπου διατίθεται στο εµπόριο, οι οποίοι έχουν θεσπισθεί σύµφωνα µε τη συνθήκη, και ιδίως τα άρθρα 28 και 30, και οι οποίοι καθορίζουν τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που πρέπει να τηρεί το προϊόν προκειµένου να διατεθεί στο εµπόριο. Ένα προϊόν θεωρείται ασφαλές ως προς τους κινδύνους και τις κατηγορίες κινδύνων που καλύπτονται από τα αντίστοιχα εθνικά πρότυπα, όταν τηρεί τα µη υποχρεωτικά εθνικά πρότυπα που αποτελούν µεταφορά ευρωπαϊκών προτύπων, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δηµοσιευθεί από την Επιτροπή στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 4. Τα κράτη µέλη δηµοσιεύουν τα στοιχεία αναφοράς αυτών των εθνικών προτύπων. 3. Σε περιστάσεις άλλες από τις προβλεπόµενες στην παράγραφο 2, η συµµόρφωση ενός προϊόντος προς τη γενική επιταγή ασφάλειας κρίνεται, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία, εφόσον υπάρχουν: α) τα µη υποχρεωτικά εθνικά πρότυπα που αποτελούν µεταφορά αντίστοιχων ευρωπαϊκών προτύπων, πλην εκείνων της παραγράφου 2· β) τα πρότυπα που ισχύουν στο κράτος µέλος όπου το προϊόν διατίθεται στο εµπόριο· γ) οι συστάσεις της Επιτροπής µε τις οποίες ορίζονται οι κατευθυντήριες γραµµές για την αξιολόγηση της ασφάλειας προϊόντος· δ) οι κώδικες ορθής πρακτικής για την ασφάλεια του προϊόντος, οι οποίοι ισχύουν στον συγκεκριµένο τοµέα· ε) οι υφιστάµενες γνώσεις και τεχνικές· στ) η ασφάλεια την οποία δικαιούνται ευλόγως να προσδοκούν οι καταναλωτές. 15.1.2002Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνELL 11/94. Η συµµόρφωση ενός προϊόντος προς τα κριτήρια που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της γενικής επιταγής ασφαλείας, ιδίως προς τις διατάξεις των παραγράφων 2 ή 3, δεν εµποδίζει τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών να λαµβάνουν τα ενδεικνυόµενα µέτρα για να περιορίσουν τη διάθεσή του στο εµπόριο ή να ζητούν την απόσυρσή του από την αγορά ή την ανάκλησή του εάν, παρά τη συµµόρφωση αυτή, αποδεικνύεται ότι το προϊόν είναι επικίνδυνο.Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο, η Επιτροπή, ιδία πρωτοβουλία ή αιτήσει κράτους µέλους, αποφασίζει, µε τη διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2, αν το συγκεκριµένο πρότυπο τηρεί τη γενική επιταγή ασφάλειας. Η Επιτροπή αποφασίζει αν θα προβεί σε δηµοσίευση ή απόσυρση αφού συµβουλευθεί την επιτροπή του άρθρου 5 της οδηγίας 98/34/ΕΚ. Η Επιτροπή κοινοποιεί την απόφασή της στα κράτη µέλη.Άρθρο 4ΚΕΦΑΛΑΙΟ III1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, τα ευρωπαϊκά πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, εκπονούνται ως εξής:Άλλες υποχρεώσεις παραγωγών και υποχρεώσεις διανοµέωνα) οι απαιτήσεις, βάσει των οποίων εξασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που συµµορφώνονται µε τα πρότυπα αυτά πληρούν τη γενική επιταγή ασφάλειας, καθορίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2· β) βάσει των απαιτήσεων αυτών, η Επιτροπή, σύµφωνα µε την οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (1), ζητά από τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης να καταρτίσουν πρότυπα που να καλύπτουν τις απαιτήσεις αυτές· γ) βάσει των εντολών αυτών, οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης εκδίδουν τα πρότυπα αυτά σύµφωνα µε τις αρχές που περιέχονται στις γενικές κατευθυντήριες γραµµές για τη συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής και των οργανισµών αυτών· δ) η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση ανά τριετία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, εντός του πλαισίου της έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 για τα προγράµµατα καθορισµού των απαιτήσεων και των εντολών τυποποίησης που προβλέπονται στα στοιχεία α) και β). Η έκθεση αυτή περιλαµβάνει ιδίως ανάλυση των λαµβανοµένων αποφάσεων όσον αφορά τις απαιτήσεις και τις εντολές τυποποίησης που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) και τα πρότυπα που αναφέρονται στο εδάφιο γ). Περιλαµβάνει επίσης ενηµέρωση για τα προϊόντα για τα οποία η Επιτροπή προτίθεται να ορίσει τις εν λόγω απαιτήσεις και εντολές, τους κινδύνους των προϊόντων που πρέπει να εξεταστούν και τα αποτελέσµατα κάθε προπαρασκευαστικής εργασίας η οποία αρχίζει στον τοµέα αυτό. 2. Η Επιτροπή δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τα στοιχεία αναφοράς των κατ’ αυτό τον τρόπο εγκρινοµένων ευρωπαϊκών προτύπων, που καταρτίζονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Εάν κάποιο πρότυπο που εξέδωσαν οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας εξασφαλίζει την τήρηση της γενικής επιταγής ασφάλειας, η Επιτροπή αποφασίζειτη δηµοσίευση των στοιχείων αναφοράς του στην Επίσηµη Εφηµερίδα. Εάν κάποιο πρότυπο δεν εξασφαλίζει την τήρηση της γενικής επιταγής ασφάλειας, η Επιτροπή αποσύρει από τη δηµοσίευση τα στοιχεία αναφοράς του, εν όλω ή εν µέρει. (1) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/48/ΕΚ (ΕΕ L 217 της 5.8.1998, σ. 18).Άρθρο 5 1. Εντός των ορίων των οικείων δραστηριοτήτων τους, οι παραγωγοί παρέχουν στον καταναλωτή τις κατάλληλες πληροφορίες που θα του επιτρέψουν να αξιολογήσει τους εγγενείς κινδύνους που παρουσιάζει το προϊόν, κατά τη διάρκεια της συνήθους ή ευλόγως προβλέψιµης χρήσης του, εφόσον οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι αµέσως αντιληπτοί χωρίς κατάλληλη προειδοποίηση, και να προφυλάσσεται από τους κινδύνους αυτούς. Η ύπαρξη προειδοποίησης δεν απαλλάσσει κανένα πρόσωπο από την τήρηση των άλλων απαιτήσεων που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. Εντός των ορίων των οικείων δραστηριοτήτων τους, οι παραγωγοί λαµβάνουντακατάλληλα µέτρα, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που προµηθεύουν, τα οποία τους επιτρέπουν: α) να είναι ενήµεροι για τους κινδύνους που πιθανώς παρουσιάζουν τα προϊόντα αυτά· β) να επιλέγουν τις κατάλληλες δράσεις, συµπεριλαµβανόµενης, αν είναι αναγκαίο για την πρόληψη των κινδύνων αυτών, της απόσυρσης από την αγορά, της επαρκούς και αποτελεσµατικής προειδοποίησης των καταναλωτών ή της ανάκλησης από τους καταναλωτές. Τα µέτρα που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων: α) την αναγραφή, µέσω του προϊόντος ή της συσκευασίας του, της ταυτότητας και των στοιχείων του παραγωγού καθώς και των στοιχείων αναφοράς του προϊόντος ή, ενδεχοµένως, της οικείας παρτίδος, εκτός εάν η µη αναγραφή είναι δικαιολογηµένη και β) τη διενέργεια, οσάκις ενδείκνυνται, δειγµατοληπτικών δοκιµών στα προϊόντα που διατίθενται στο εµπόριο, την εξέταση καταγγελιών και, εφόσον απαιτείται, την τήρηση µητρώου καταγγελιών καθώς και την ενηµέρωση των διανοµέων σχετικά µε τον έλεγχο των προϊόντων. Οι ενέργειες που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο στοιχείο β), αναλαµβάνονται επί εθελοντικής βάσεως ή κατόπιν αιτήσεως των αρµοδίων αρχών, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο στ). Η ανάκληση πραγµατοποιείται σε έσχατη περίπτωση, όταν οι άλλες ενέργειες δεν επαρκούν για την πρόληψη των ενδεχόµενων κινδύνων, όταν οι παραγωγοί την κρίνουν αναγκαία ή όταν τους επιβάλλεται µε µέτρο που λαµβάνει η αρµόδια αρχή. Η ανάκληση µπορεί να εφαρµόζεται στο πλαίσιο των σχετικών κωδίκων καλής πρακτικής στο συγκεκριµένο κράτος µέλος, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι κώδικες. L 11/10Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνEL2. Οι διανοµείς υποχρεούνται να ενεργούν επιµελώς ώστε να συµβάλλουν στην τήρηση των εφαρµοστέων απαιτήσεων ασφάλειας, ιδίως µε το να µην προµηθεύουν προϊόντα, για τα οποία γνωρίζουν ή για τα οποία θα έπρεπε να γνώριζαν, βάσει των πληροφοριών που έχουν στην κατοχή τους και της επαγγελµατικής τους πείρας, ότι δεν συµµορφούνται προς τις απαιτήσεις αυτές. Εξάλλου, οι διανοµείς, εντός των ορίων των οικείων δραστηριοτήτων τους, συµµετέχουν στην παρακολούθηση της ασφάλειας των προϊόντων που διατίθενται στο εµπόριο, ιδιαίτερα µε τη διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν τους κινδύνους των προϊόντων, µε τη φύλαξη και την παροχή των αναγκαίων εγγράφων για τον εντοπισµό της προέλευσης των προϊόντων και µε τη συνεργασία τους στις δράσεις που αναλαµβάνονται από τους παραγωγούς και τις αρµόδιες αρχές για την αποφυγή των κινδύνων.Εντός των ορίων των οικείων δραστηριοτήτων τους, λαµβάνουν µέτρα τα οποία τους επιτρέπουν να συνεργάζονται αποτελεσµατικά. 3. Όταν οι παραγωγοί και οι διανοµείς γνωρίζουν ή πρέπει να γνωρίζουν, βάσει των πληροφοριών που διαθέτουν και της επαγγελµατικής τους πείρας, ότι κάποιο προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά παρουσιάζει κινδύνους για τον καταναλωτή ασυµβίβαστους µε τη γενική επιταγή ασφάλειας, ενηµερώνουν αµέσως τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών, υπό τους όρους του παραρτήµατος Ι και αναφέρουν λεπτοµέρειες ιδίως για τις δράσεις που έχουν αναλάβει προκειµένου να προληφθούν οι κίνδυνοι για τους καταναλωτές. Η Επιτροπή, µε τη διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 3, προσαρµόζει τις ειδικές απαιτήσεις σχετικά µε την υποχρέωση παροχής πληροφοριών, η οποία ορίζεται στο παράρτηµα Ι. 4. Οι παραγωγοί και οι διανοµείς, στο πλαίσιο των οικείων δραστηριοτήτων τους, συνεργάζονται µε τις αρµόδιες αρχές, κατόπιν αιτήσεως των τελευταίων, σε δράσεις µε στόχο την αποτροπή των κινδύνων που παρουσιάζουν προϊόντα που προµηθεύουν ή έχουν προµηθεύσει. Οι διαδικασίες συνεργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών διαλόγου µε τους παραγωγούς και τους διανοµείς για τα θέµατα ασφάλειας των προϊόντων, καθορίζονται από τις αρµόδιες αρχές.ΚΕΦΑΛΑΙΟ IVΕιδικές υποχρεώσεις και εξουσίες των κρατών µελών15.1.2002 Άρθρο 7Tα κράτη µέλη καθορίζουν τους κανόνες σχετικά µε τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και λαµβάνουν κάθε αναγκαίο µέτρο για να εξασφαλίσουν την εφαρµογή τους. Οι προβλεπόµενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν αυτές τις διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο στις 15 Ιανουαρίου 2004 και της κοινοποιούν επίσης αµελλητί κάθε ενδεχόµενη τροποποίηση που τις επηρεάζει. Άρθρο 8 1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, και ιδίως του άρθρου 6, οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών µπορούν να λαµβάνουν τα εξής, µεταξύ άλλων, µέτρα των στοιχείων α) και β) έως στ), ανάλογα µε την περίπτωση: α) για κάθε προϊόν: i) τη διοργάνωση, έστω και µετά τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά ως ασφαλούς, κατάλληλων ελέγχων των χαρακτηριστικών ασφαλείας του προϊόντος σε επαρκή κλίµακα, µέχρι το τελευταίο στάδιο της χρήσης ή της κατανάλωσής του· ii) την απαίτηση όλων των αναγκαίων πληροφοριών από τα ενδιαφερόµενα µέρη·
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.