Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 316/12, 14.11.2012

ISSN 1977-0669L 316 55 142012I(EE) 2012,. 1024/2012 2008/49/( ) . 1025/2012 2012, 89/686/ 93/15/ 94/9/ , 94/25/ , 95/16/ 2009/23/ 2009/105/ . 1673/2006/ (EE) 2012,, («») (1) . . . . . . ,, , 97/23/25, 98/34/ , 2004/22/ 87/95/. 1026/201225, 2007/23/,( 1) . . . . . . . ,,. 1027/2012( ) 2012,. 1028/2012(). 726/2004,). 1234/2007,. 1029/2012,EL(1). .4125..........................................................................................: 4 EUR3825............( ) 2012,3425(1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1225...............................( ) 2012,143 L 316/12ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης14.11.2012ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)επίπεδο, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Οι εθνικοί φορείς τυποποίησης θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων.ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114, (3)Η ευρωπαϊκή τυποποίηση συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, διευκολύνοντας ιδίως την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών, τη διαλειτουργικότητα των δικτύων, τα μέσα επικοινωνίας, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία. Η ευρωπαϊκή τυποποίηση ενισχύει τη συνολική ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ιδιαίτερα όταν καθιερώνεται σε συντονισμό με τους διεθνείς φορείς τυποποίησης, δηλαδή τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO), τη Διεθνή Ηλε­ κτροτεχνική Επιτροπή (IEC) και τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοι­ νωνιών (ITU). Τα πρότυπα έχουν θετικές οικονομικές συνέ­ πειες, π.χ., προάγοντας την οικονομική αλληλοδιείσδυση στην εσωτερική αγορά και ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη νέων και βελτιωμένων προϊόντων ή αγορών και καλύτερων όρων εφοδιασμού. Επομένως, τα πρότυπα αυξάνουν, κατά κανόνα, τον ανταγωνισμό και μειώνουν το κόστος παραγω­ γής και πώλησης, ωφελώντας την οικονομία γενικά και τους καταναλωτές ειδικότερα. Τα πρότυπα ενδέχεται να διατηρούν και να βελτιώνουν την ποιότητα, να παρέχουν πληροφορίες και να διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα και τη συμβα­ τότητα, αυξάνοντας, με τον τρόπο αυτό την ασφάλεια και την αξία για τους καταναλωτές.(4)Τα ευρωπαϊκά πρότυπα εκδίδονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, δηλαδή CEN, Cenelec και ETSI.(5)Τα ευρωπαϊκά πρότυπα διαδραματίζουν έναν ιδιαίτερα σημα­ ντικό ρόλο στην εσωτερική αγορά, επί παραδείγματι μέσω της χρήσης εναρμονισμένων προτύπων για τον καθορισμό του τεκμηρίου συμμόρφωσης των προϊόντων που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά με τις βασικές απαιτήσεις σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα οι οποίες προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία εναρμόνισης της Ένωσης. Οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να ορίζονται επακριβώς προκειμένου να αποφεύγονται παρερμηνείες εκ μέρους των ευρωπαϊκών οργανισμών τυπο­ ποίησης.(6)Η τυποποίηση διαδραματίζει διαρκώς σπουδαιότερο ρόλο στο διεθνές εμπόριο και στο άνοιγμα των αγορών. Η Ένωση θα πρέπει να προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης και των διεθνών φορέων τυποποίησης. Η Ένωση θα πρέπει επίσης να προω­ θήσει διμερείς προσεγγίσεις με τρίτες χώρες για τον συντο­ νισμό του έργου τυποποίησης και την προώθηση ευρωπαϊ­ κών προτύπων, π.χ. κατά τη διαπραγμάτευση συμφωνιών ή με την αποστολή ειδικών στην τυποποίηση με απόσπαση σεΈχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινω­ νικής Επιτροπής (1), Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1)(2)Ο πρωταρχικός στόχος της τυποποίησης είναι ο καθορισμός προαιρετικών τεχνικών ή ποιοτικών προδιαγραφών με τις οποίες μπορούν να συμμορφώνονται υφιστάμενα ή μελλο­ ντικά προϊόντα, διαδικασίες παραγωγής ή υπηρεσίες. Η τυποποίηση μπορεί να καλύπτει ποικίλα θέματα, όπως η τυποποίηση των διαφόρων βαθμών ή μεγεθών ενός συγκε­ κριμένου προϊόντος ή των τεχνικών προδιαγραφών σε αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών στις οποίες έχει καθοριστική σημα­ σία η συμβατότητα και η διαλειτουργικότητα με άλλα προϊ­ όντα ή συστήματα. Η ευρωπαϊκή τυποποίηση είναι οργανωμένη από τους ενδια­ φερομένους και εξυπηρετεί τις ανάγκες τους, με βάση την εθνική εκπροσώπηση [Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) και Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποί­ ησης (Cenelec)] και την άμεση συμμετοχή [το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI)], βασίζεται δε στις αρχές που έχει αναγνωρίσει ο Παγκόσμιος Οργανι­ σμός Εμπορίου (ΠΟΕ) στον τομέα της τυποποίησης, δηλαδή συνοχή, διαφάνεια, ανοικτή προσέγγιση, συναίνεση, εθελο­ ντική εφαρμογή, ανεξαρτησία από ίδια συμφέροντα και απο­ τελεσματικότητα («οι ιδρυτικές αρχές»). Σύμφωνα με τις ιδρυτικές αρχές, είναι σημαντικό να συμμετέχουν κατάλληλα στη διαδικασία τυποποίησης, σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό(1) ΕΕ C 376 της 22.12.2011, σ. 69. (2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2012 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2012. 14.11.2012ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσηςσυμβατότητας μεταξύ υπηρεσιών που παρέχονται από παρό­ χους διαφορετικών κρατών μελών, της ενημέρωσης του απο­ δέκτη και της ποιότητας των υπηρεσιών. Ωστόσο, η οδηγία 98/34/ΕΚ εφαρμόζεται μόνο στα πρότυπα για προϊόντα, ενώ τα πρότυπα για τις υπηρεσίες δεν καλύπτονται ρητώς από αυτή. Περαιτέρω, η διαχωριστική γραμμή μεταξύ υπηρεσιών και αγαθών καθίσταται λιγότερο σκόπιμη στην πραγματικό­ τητα της εσωτερικής αγοράς. Στην πράξη, δεν είναι πάντα εφικτό να γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ προτύπων για προϊόντα και προτύπων για υπηρεσίες. Πολλά πρότυπα για προϊόντα έχουν μια συνιστώσα που αφορά τις υπηρεσίες, ενώ τα πρότυπα για τις υπηρεσίες συχνά αφορούν εν μέρει και τα προϊόντα. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να προσαρμοσθεί το τρέχον νομικό πλαίσιο σε αυτές τις νέες περιστάσεις, με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του στα πρότυπα για τις υπηρεσίες.τρίτες χώρες. Επιπλέον, η Ένωση θα πρέπει να ενθαρρύνει την επαφή μεταξύ των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης και των ιδιωτικών φόρουμ και συμπράξεων, διατηρώντας την προτεραιότητα της ευρωπαϊκής τυποποίησης. Η ευρωπαϊκή τυποποίηση διέπεται από ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο το οποίο αποτελείται από τρεις διαφορετικές νομικές πράξεις: την οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι­ νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληρο­ φοριών (1) την απόφαση αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊ­ κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτω­ βρίου 2006, σχετικά με τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής τυποποίησης (2) και την απόφαση 87/95/ΕΟΚ του Συμβου­ λίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1986, για την τυποποίηση στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και των τηλεπικοι­ νωνιών (3). Ωστόσο, το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν είναι πλέον επικαιροποιημένο με βάση τις εξελίξεις στον τομέα της ευρωπαϊκής τυποποίησης κατά τις πρόσφατες δεκαετίες. Κατά συνέπεια, το ισχύον νομικό πλαίσιο θα πρέπει να απλουστευθεί και να προσαρμοστεί προκειμένου να καλύπτει νέες πτυχές τυποποίησης, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι τελευταίες αυτές εξελίξεις και οι μελλοντικές προκλήσεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση. Αυτό αφορά ιδίως την αυξα­ νόμενη κατάρτιση προτύπων στον τομέα των υπηρεσιών και την εξέλιξη των παραδοτέων τυποποίησης πλην των επίση­ μων προτύπων.(7)(8)Η οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (5) θεσπίζει γενικές διατά­ ξεις που διευκολύνουν την άσκηση της ελευθερίας εγκατά­ στασης για τους παρόχους υπηρεσιών και την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, ενώ διατηρούν υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Η εν λόγω οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να προαγάγουν, σε συνεργασία με την Επιτροπή, την ανάπτυξη ευρωπαϊκών εθελοντικών προτύπων για τη διευκόλυνση τηςΌπως συμβαίνει και με άλλα πρότυπα, τα πρότυπα για τις υπηρεσίες θα πρέπει να είναι προαιρετικά και να έχουν ως γνώμονα την αγορά, όπου προέχουν οι ανάγκες των οικονο­ μικών παραγόντων και των ενδιαφερομένων που επηρεάζο­ νται άμεσα ή έμμεσα από τα πρότυπα και θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το δημόσιο συμφέρον και να βασίζονται στις ιδρυτικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της συναίνεσης. Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να εστιάζονται πρωτίστως στις υπηρεσίες που συνδέονται με προϊόντα και διαδικασίες.(12)Η εφαρμογή του νομικού πλαισίου που επιτρέπει στην Επι­ τροπή να ζητεί από έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν ευρωπαϊκό πρό­ τυπο ή παραδοτέο ευρωπαϊκής τυποποίησης προοριζόμενο για υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται με πλήρη σεβασμό της κατανομής εξουσιών μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών, όπως καθορίζεται στις Συνθήκες. Τούτο αφορά, ιδι­ αίτερα τα άρθρα 14, 151, 152, 153, 165, 166 και 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και το πρωτόκολλο αριθ. 26 σχετικά με τις υπηρε­ σίες γενικού συμφέροντος, το οποίο προσαρτάται στη Συν­ θήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στη ΣΛΕΕ, σύμ­ φωνα με το οποίο εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών ο καθορισμός των θεμελιωδών αρχών των εθνικών τους συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, επαγγελμα­ τικής κατάρτισης και περίθαλψης, όπως επίσης η διαμόρ­ φωση του πλαισίου συνθηκών για τη διαχείριση, τη χρημα­ τοδότηση, την οργάνωση και την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω των συστημάτων αυτών, συμπεριλαμβανο­ μένου –με την επιφύλαξη του άρθρου 168 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ και της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προ­ σόντων (6) – του ορισμού των απαιτήσεων και των ποιοτικών και ποσοτικών προτύπων που ισχύουν γι’ αυτά. Με την υποβολή του αιτήματος, η Επιτροπή δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα διαπραγμάτευσης, σύναψης και εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων ούτε το δικαίωμα συλλογικής δρά­ σης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις εθνικές πρακτικές που σέβονται το δίκαιο της Ένωσης.(13)Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης υπόκεινται στο δίκαιο του ανταγωνισμού στον βαθμό που μπορούν να θεω­ ρηθούν επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων κατά την έννοια των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ.Για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα των προτύπων και της τυποποίησης ως μέσων άσκησης πολιτικής της Ένω­ σης, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα τυποποίησης που να παρέχει μια ευέλι­ κτη και διαφανή βάση συναίνεσης μεταξύ όλων των συμμε­ τεχόντων και το οποίο να είναι οικονομικά βιώσιμο.(10)(11)Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης (4) καθώς και η έκθεση της ομάδας εμπειρο­ γνωμόνων για την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης (Express) του Φεβρουαρίου 2010, με τίτλο «Τυποποίηση για μια ανταγωνιστική και καινοτόμο Ευρώπη: ένα όραμα για το 2020», εκθέτουν σημαντικό αριθμό στρα­ τηγικών συστάσεων σχετικά με την αναθεώρηση του Ευρω­ παϊκού συστήματος τυποποίησης.(9)(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕL L L C L204 της 21.7.1998, σ. 37. 315 της 15.11.2006, σ. 9. 36 της 7.2.1987, σ. 31. 70 Ε της 8.3.2012, σ. 56. 376 της 27.12.2006, σ. 36.L 316/13(6) ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22. L 316/14ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(15)Τα πρότυπα μπορούν να βοηθήσουν την πολιτική της Ένω­ σης να αντιμετωπίσει τις σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις, όπως την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη χρήση των πόρων, την καινοτομία, τη γήρανση του πληθυσμού, την ένταξη των ατόμων με αναπηρία, την προστασία των καταναλωτών, την ασφάλεια των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας. Η Ένωση, αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο στις εξελίξεις όσον αφορά τα ευρωπαϊκά ή τα διεθνή πρότυπα στις διευρυνόμε­ νες αγορές των εν λόγω περιοχών, θα μπορούσε να δημι­ ουργήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρή­ σεις της και να διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές, ιδίως για τις ΜΜΕ που αποτελούν μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.(20)Τα πρότυπα είναι σημαντικά εργαλεία για την ανταγωνιστι­ κότητα των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, των οποίων η συμμετοχή στη διαδικασία του συστήματος τυποποίησης είναι σημαντική για την τεχνική πρόοδο στην Ένωση. Είναι, συνεπώς, αναγκαίο, το πλαίσιο τυποποίησης να ενθαρρύνει τις ΜΜΕ να συμμετέχουν ενεργά και να προσφέρουν τις καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις τους στις εργασίες τυποποί­ ησης. Τούτο περιλαμβάνει τη συμμετοχή τους σε εθνικό επίπεδο, όπου μπορούν να είναι αποτελεσματικότερες λόγω του χαμηλότερου κόστους και των γλωσσικών εμποδίων. Κατά συνέπεια, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να βελτιώσει την εκπροσώπηση και τη συμμετοχή των ΜΜΕ στις τεχνικές επιτροπές τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να διευκολύνει την ουσιαστική πρόσβασή τους στα πρότυπα και τη γνώση τους γι’ αυτά.Τα ευρωπαϊκά πρότυπα έχουν ζωτικό ενδιαφέρον για την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, οι οποίες, ωστόσο, σε ορισμέ­ νες περιπτώσεις, υποεκπροσωπούνται στις ευρωπαϊκές δρα­ στηριότητες τυποποίησης. Επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ενθαρρύνει και να διευκολύνει την επαρκή εκπρο­ σώπηση και συμμετοχή των ΜΜΕ στη διαδικασία ευρωπαϊκής τυποποίησης μέσω οντότητας που θα ευρίσκεται σε ουσια­ στική επαφή με τις ΜΜΕ και τις οργανώσεις που εκπροσω­ πούν τις ΜΜΕ, σε εθνικό επίπεδο, και θα τις εκπροσωπεί κατάλληλα.(22)Τα πρότυπα μπορούν να έχουν αισθητό αντίκτυπο στην κοι­ νωνία, και, ιδίως, στην ασφάλεια και στην ευημερία των πολιτών, στην αποτελεσματικότητα των δικτύων, στο περι­ βάλλον, την ασφάλεια των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας, στην προσβασιμότητα και σε άλλους τομείς δημό­ σιας τάξης. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί ότι ο ρόλος και η συμβολή των κοινωνικών συντελεστών στην ανάπτυξη προτύπων ενισχύεται με την ενίσχυση της στήριξης οργανώσεων που εκπροσωπούν τους καταναλωτές και τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά συμφέροντα.(23)Η υποχρέωση των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν την εκπροσώπηση και την ουσιαστική συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων δεν συνε­ πάγεται δικαιώματα ψήφου για τους εν λόγω ενδιαφερομέ­ νους, εκτός αν τα συγκεκριμένα δικαιώματα ψήφου προβλέ­ πονται από τους εσωτερικούς κανονισμούς των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης.Η υποχρέωση των κρατών μελών να κοινοποιούν στην Επι­ τροπή τους εθνικούς τους φορείς τυποποίησης δεν θα πρέπει να απαιτεί την έκδοση ειδικής εθνικής νομοθεσίας για τους σκοπούς της αναγνώρισης των φορέων αυτών.(16)(19)(21)(14)Εντός της Ένωσης, τα εθνικά πρότυπα εκδίδονται από εθνι­ κούς φορείς τυποποίησης, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντικρουόμενα πρότυπα και τεχνικά εμπόδια στην εσωτερική αγορά. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο για την εσωτερική αγορά και για την αποτελεσματικότητα της τυποποίησης στην Ένωση να επιβεβαιωθεί η υπάρχουσα τακτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών φορέων τυποποίησης, των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποί­ ησης και της Επιτροπής όσον αφορά τις τρέχουσες και τις μελλοντικές δραστηριότητές τους στον τομέα της τυποποί­ ησης και την αρχή του status quo που εφαρμόζεται στους εθνικούς φορείς τυποποίησης στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης, σύμφωνα με την οποία τα εθνικά πρότυπα θα πρέπει να αποσύρονται μετά τη δημοσίευση νέου ευρωπαϊκού προτύπου. Οι εθνικοί φορείς τυποποίησης και οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης θα πρέπει επίσης να τηρούν τις διατάξεις για την ανταλλαγή πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 3 της συμφωνίας για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο (1).14.11.2012Η τακτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών φορέων τυποποίησης, των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποί­ ησης και της Επιτροπής δεν θα πρέπει να αποτρέπει τους φορείς τυποποίησης από τη συμμόρφωσή τους με άλλες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, και ιδίως με το παράρτημα 3 της συμφωνίας για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο.(17)(18)Η εκπροσώπηση των συμφερόντων της κοινωνίας και η συμ­ μετοχή κοινωνικών συντελεστών στις εργασίες τυποποίησης αφορά τις δραστηριότητες οργανισμών και μερών που εκπροσωπούν συμφέροντα ευρύτερης κοινωνικής σημασίας, επί παραδείγματι σε σχέση με το περιβάλλον, τους κατανα­ λωτές και τους εργαζομένους. Εντούτοις, η εκπροσώπηση κοινωνικών συμφερόντων και κοινωνικών συντελεστών στις δραστηριότητες τυποποίησης αφορά ειδικότερα δραστηριό­ τητες οργανώσεων και μερών που εκπροσωπούν βασικά δικαιώματα υπαλλήλων και εργατών, επί παραδείγματι σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. Για την επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, οι εθνικοί φορείς τυποποίησης και οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης θα πρέπει να διευκολύνουν την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές τους, με την προαγωγή της χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα αντίστοιχα συστήματα τυπο­ ποίησης, επί παραδείγματι παρέχοντας σε όλους τους ενδια­ φερομένους έναν εύχρηστο μηχανισμό διαβούλευσης για τον σχολιασμό των σχεδίων προτύπων και την οργάνωση εικονι­ κών συσκέψεων των τεχνικών επιτροπών, μεταξύ άλλων με τηλεσύσκεψη μέσω ιστού ή με βιντεοσύσκεψη.(1) Εγκρίθηκε με την απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινό­ τητας σύναψη των συμφωνιών που απέρρευσαν από τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994), καθ’ όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της (ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 1). 14.11.2012(24)(25)ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΤο ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης θα πρέπει επίσης να λαμβάνει πλήρως υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (1). Είναι, επο­ μένως, σημαντικό, οι οργανώσεις εκπροσώπησης των συμφε­ ρόντων των καταναλωτών να εκπροσωπούνται επαρκώς και να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των ατόμων με ανα­ πηρία. Επιπλέον, η συμμετοχή τους στη διαδικασία τυποποί­ ησης θα πρέπει να διευκολύνεται με κάθε διαθέσιμο μέσο.Λόγω της σημασίας της τυποποίησης ως μέσου για την υποστήριξη της νομοθεσίας και των πολιτικών της Ένωσης και προκειμένου να αποφεύγονται οι εκ των υστέρων αντιρ­ ρήσεις και τροποποιήσεις στα εναρμονισμένα πρότυπα, είναι σημαντική η συμμετοχή των δημόσιων αρχών σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης των εν λόγω προτύπων στα οποία μπορούν να εμπλακούν, και ιδιαίτερα στους τομείς που καλύπτει η ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης για προϊόντα.(26)Η βιωσιμότητα της συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης εξαρτάται από τον προσεκτικό προγραμματισμό των μελλοντικών αιτημάτων για την κατάρτιση προτύπων. Ο προγραμματισμός αυτός θα μπορούσε να βελτιωθεί, ιδίως με τη συμβολή των ενδιαφε­ ρομένων, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών αρχών επο­ πτείας της αγοράς, με τη θέσπιση μηχανισμών για τη συγκέ­ ντρωση γνωμών και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληρο­ φοριών μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Καθώς η οδηγία 98/34/ΕΚ προβλέπει ήδη τη δυνατότητα να ζητηθεί από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να ανα­ πτύξουν ευρωπαϊκά πρότυπα, κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει ένας καλύτερος προγραμματισμός με μεγαλύτερη διαφάνεια στο πλαίσιο ενός ετήσιου προγράμματος εργασιών, ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει την επισκόπηση όλων των αιτη­ μάτων για πρότυπα που προτίθεται να υποβάλει η Επιτροπή σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης. Είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης και ευρωπαϊκών οργα­ νώσεων ενδιαφερομένων που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Ένωση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και της Επιτροπής στην κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος εργα­ σιών τυποποίησης της Ένωσης και στην προετοιμασία αιτη­ μάτων για πρότυπα, προκειμένου να αναλύονται η συνάφεια του προτεινόμενου θέματος για την αγορά και οι πολιτικοίστόχοι που θέτει ο νομοθέτης και να μπορούν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης να αποκρίνονται ταχύτερα στις δρα­ στηριότητες τυποποίησης που τους ζητούνται.(28)Πριν θέσει θέμα σχετικά με αίτημα για ευρωπαϊκά πρότυπα ή παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης, ή πριν την υποβολή αντιρρήσεων σε εναρμονισμένο πρότυπο ενώπιον της επιτρο­ πής που θα συσταθεί με βάση τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή θα πρέπει να συμβουλεύεται ειδικούς των κρατών μελών, επί παραδείγματι με τη συμμετοχή των επιτροπών που συγκροτούνται με βάση την αντίστοιχη νομοθεσία της Ένωσης ή με άλλες μορφές διαβούλευσης τομεακών εμπει­ ρογνωμόνων, όταν δεν υπάρχουν τέτοιες επιτροπές.(29)Πλείονες οδηγίες που εναρμονίζουν τους όρους εμπορίας των προϊόντων προβλέπουν ότι η Επιτροπή μπορεί να ζητή­ σει από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης την έκδοση εναρμονισμένων προτύπων βάσει των οποίων τεκμαί­ ρεται η συμμόρφωση με τις εφαρμοζόμενες βασικές απαιτή­ σεις. Ωστόσο, πολλές από τις εν λόγω οδηγίες περιέχουν μεγάλο φάσμα διατάξεων σχετικά με αντιρρήσεις ως προς αυτά τα πρότυπα, όταν αυτά δεν καλύπτουν, ή δεν καλύ­ πτουν πλήρως, όλες τις προβλεπόμενες απαιτήσεις. Οι απο­ κλίνουσες διατάξεις που δημιουργούν αβεβαιότητα στους οικονομικούς παράγοντες και στους ευρωπαϊκούς οργανι­ σμούς τυποποίησης περιλαμβάνονται ιδίως στην οδηγία 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1989, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας (2), στην οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, για την εναρμόνιση των διατάξεων περί της εμπορίας και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (3), στην οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1994, σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών για τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (4), στην οδηγία 94/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου­ λίου, της 16ης Ιουνίου 1994, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών οι οποίες αφορούν τα σκάφη αναψυχής (5), στην οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1995, για την προσέγ­ γιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες (6), στην οδηγία 97/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1997, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση (7), στην οδηγία 2004/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ­ βουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τα όργανα μετρήσε­ ων (8), στην οδηγία 2007/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου­ λίου και του Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας (9), στην οδη­ γία 2009/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τουΤα πρότυπα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις περιβαλλο­ ντικές επιπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων και των υπηρεσιών. Το Κοινό Κέντρο Έρευνας της Επιτροπής (ΚΚΕρ) έχει αναπτύξει σημαντικά εργαλεία ελεύ­ θερης πρόσβασης με σκοπό την αξιολόγηση αυτών των επι­ πτώσεων σε όλο τον κύκλο ζωής. Επομένως, ο παρών κανο­ νισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι το ΚΚΕρ μπορεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στο ευρωπαϊκό σύστημα τυπο­ ποίησης.(27)(1) Εγκρίθηκε με την απόφαση 2010/48/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΕΕ L 23 της 27.1.2010, σ. 35).L 316/15(2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 )ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕL L L L L L L L399 121 100 164 213 181 135 154της της της της της της της της30.12.1989, σ. 18. 15.5.1993, σ. 20. 19.4.1994, σ. 1. 30.6.1994, σ. 15. 7.9.1995, σ. 1. 9.7.1997, σ. 1. 30.4.2004, σ. 1. 14.6.2007, σ. 1. ELL 316/16Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣυμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τα όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας (1) και στην οδη­ γία 2009/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με τα απλά δοχεία πίεσης (2). Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να συμπεριληφθεί στον παρόντα κανονισμό η ενιαία διαδικασία που προβλέπεται στην απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊ­ όντων (3), και να διαγραφούν οι σχετικές διατάξεις των εν λόγω οδηγιών και να επεκταθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το δικαίωμα αντίρρησης σε εναρμονισμένα πρότυπα, σύμ­ φωνα με τον παρόντα κανονισμό. (30)(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 )ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕΟι δημόσιες αρχές θα πρέπει να αξιοποιήσουν στον μέγιστο βαθμό το πλήρες εύρος των σχετικών τεχνικών προδιαγρα­ φών κατά την παροχή υπηρεσιών υλικού, λογισμικού και τεχνολογίας της πληροφορίας, π.χ. με την επιλογή τεχνικών προδιαγραφών που μπορούν να εφαρμόζονται από όλους τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, γεγονός που θα κατα­ στήσει εφικτό τον μεγαλύτερο ανταγωνισμό και τη μείωση του κινδύνου εγκλωβισμού. Η οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (4), η οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ­ βουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμη­ θειών και υπηρεσιών (5), και η οδηγία 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας (6), καθώς και ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονι­ σμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζε­ ται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτή­ των (7), καθορίζουν ότι οι τεχνικές προδιαγραφές στις δημό­ σιες συμβάσεις θα πρέπει να διατυπώνονται με μνεία των εθνικών προτύπων που μεταφέρουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, τις κοινές τεχνικές προδια­ γραφές, τα διεθνή πρότυπα και άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που καθιερώνονται από τους ευρωπαϊκούς οργανι­ σμούς τυποποίησης ή – αν δεν υπάρχουν – με μνεία των εθνικών προτύπων, εθνικών τεχνικών εγκρίσεων ή τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν τον σχεδιασμό, τον υπολογισμό και την εκτέλεση των εργασιών και τη χρήση των προϊόντων, ή ισοδύναμων μέσων. Ωστόσο, οι τεχνικές προδιαγραφές των ΤΠΕ συχνά καταρτίζονται από άλλους οργανισμούς κατάρ­ τισης προτύπων και δεν εμπίπτουν σε καμία από τις κατη­ γορίες προτύπων και εγκρίσεων που προβλέπονται στις οδη­ γίες 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ ή 2009/81/ΕΚ ή στον κανο­ νισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η δυνατότητα να μπορούν οι τεχνι­ L L L L L L L122 264 218 134 134 216 357της της της της της της της16.5.2009, σ. 6. 8.10.2009, σ. 12. 13.8.2008, σ. 82. 30.4.2004, σ. 1. 30.4.2004, σ. 114. 20.8.2009, σ. 76. 31.12.2002, σ. 1.14.11.2012κές προδιαγραφές για τις δημόσιες συμβάσεις να αναφέρο­ νται σε τεχνικές προδιαγραφές των ΤΠΕ, ώστε να ανταπο­ κρίνονται στην ταχεία εξέλιξη που συντελείται στον τομέα των ΤΠΕ, να διευκολύνουν την παροχή διασυνοριακών υπη­ ρεσιών, να ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό και να προωθούν τη διαλειτουργικότητα και την καινοτομία. (31)Οι τεχνικές προδιαγραφές που δεν θεσπίζονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης δεν έχουν καθεστώς ισοδύναμου ευρωπαϊκού προτύπου. Ορισμένες τεχνικές προ­ διαγραφές των ΤΠΕ δεν καταρτίζονται σύμφωνα με τις ιδρυ­ τικές αρχές. Για τον λόγο αυτό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθιερώσει μια διαδικασία για την αναγνώριση των τεχνικών προδιαγραφών των ΤΠΕ στις οποίες θα μπο­ ρούσε να γίνεται αναφορά στις δημόσιες συμβάσεις, προϋ­ ποθέτοντας ευρεία διαβούλευση με πολλούς ενδιαφερομέ­ νους, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης, επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να ορίζει απαιτήσεις, με τη μορφή καταλόγου κριτηρίων, για τις εν λόγω τεχνικές προ­ διαγραφές και τις σχετικές διαδικασίες ανάπτυξής τους. Οι απαιτήσεις για την αναγνώριση τεχνικών προδιαγραφών των ΤΠΕ θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τηρούνται οι στόχοι πολιτικής δημόσιου συμφέροντος και γίνονται σεβαστές οι ανάγκες της κοινωνίας, ενώ θα πρέπει και να βασίζονται στις ιδρυτικές αρχές.(32)Για να τονωθεί η καινοτομία και ο ανταγωνισμός, η αναγνώ­ ριση μιας συγκεκριμένης τεχνικής προδιαγραφής δεν θα πρέ­ πει να εμποδίζει την αναγνώριση μιας τεχνικής προδιαγρα­ φής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Κάθε αναγνώριση θα πρέπει να προϋποθέτει την ικανοποίηση των κριτηρίων και μια σημαντική αποδοχή της τεχνικής προ­ διαγραφής από την αγορά.(33)Οι αναγνωρισμένες τεχνικές προδιαγραφές των ΤΠΕ θα μπο­ ρούσαν να συμβάλλουν στην εφαρμογή της απόφασης αριθ. 922/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ­ βουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις (ISA) (8), η οποία καθιερώνει, για την περίοδο 2010-2015, ένα πρόγραμμα λύσεων διαλειτουργικότητας για τις ευρω­ παϊκές δημόσιες διοικήσεις και τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, με την παροχή κοινών και ενιαίων λύσεων που διευκολύνουν τη διαλειτουργικότητα.(34)Είναι δυνατόν να υπάρξουν περιπτώσεις στον τομέα των ΤΠΕ στις οποίες να κρίνεται σκόπιμο να ενθαρρυνθεί, ή να απαι­ τηθεί, η συμμόρφωση με σχετικά πρότυπα σε επίπεδο Ένω­ σης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα στην ενιαία αγορά και να βελτιωθεί η ελευθερία επιλογής που έχουν οι χρήστες. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί επίσης ορισμένα καθορισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα να μην ικανοποι­ ούν πλέον τις ανάγκες των καταναλωτών ή να εμποδίζουν τις τεχνολογικές εξελίξεις. Για τους λόγους αυτούς, η οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ­ βουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονι­ στικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοι­ νωνιών (9) δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή, όπου είναι(8) ΕΕ L 260 της 3.10.2009, σ. 20. (9) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33. 14.11.2012ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΕυρωπαϊκών Κοινοτήτων (2), και του άρθρου 168 παράγρα­ φος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002. Εξάλλου, οι ίδιες διατάξεις θα πρέπει να ισχύουν και για τους οργανισμούς οι οποίοι, ενώ δεν ανα­ γνωρίζονται ως ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης στον παρόντα κανονισμό, τους έχει ανατεθεί μέσω βασικής πράξης και έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή προπαρασκευαστικών εργασιών υπέρ της ευρωπαϊκής τυποποίησης, σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης.αναγκαίο, να καλεί τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποί­ ησης να καταρτίζουν πρότυπα, να συντάσσουν και να δημο­ σιεύουν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατάλογο προτύπων ή προδιαγραφών με σκοπό να ενθαρρύ­ νει τη χρήση τους ή να καταστήσει υποχρεωτική την εφαρ­ μογή τους ή να αφαιρέσει πρότυπα ή προδιαγραφές από τον εν λόγω κατάλογο. (35)(36)Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να λειτουργεί αποτρε­ πτικά για τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης όσον αφορά τη συνέχιση της ανάπτυξης προτύπων στον τομέα των ΤΠΕ και την αύξηση της συνεργασίας τους με άλλους φορείς ανάπτυξης προτύπων, ιδίως στον τομέα των ΤΠΕ, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέπεια και να αποφεύγεται ο κατακερματισμός ή η αλληλεπικάλυψη κατά την εφαρμογή προτύπων και προδιαγραφών. Η διαδικασία αναγνώρισης τεχνικών προδιαγραφών των ΤΠΕ που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, δεν θα πρέπει να υπονομεύει τη συνοχή του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποί­ ησης. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει επίσης τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι μια τεχνική προδιαγραφή δεν συγκρούεται με άλλα ευρω­ παϊκά πρότυπα.(37)Με δεδομένο το ευρύτατο πεδίο παρέμβασης της ευρωπαϊ­ κής τυποποίησης για την υποστήριξη της νομοθεσίας και των πολιτικών της Ένωσης και των διάφορων τύπων των δρα­ στηριοτήτων τυποποίησης, κρίνεται αναγκαίο να προβλε­ φθούν διάφοροι χρηματοδοτικοί κανόνες. Πρόκειται κυρίως για επιδοτήσεις προς τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυπο­ ποίησης και τους εθνικούς φορείς τυποποίησης, χωρίς πρό­ σκληση υποβολής προτάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (EK, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονι­ σμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό τωνΣτον βαθμό που οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης παρέχουν διαρκή υποστήριξη στις δραστηριότητες της Ένω­ σης, κρίνεται σκόπιμο να διαθέτουν αποτελεσματικές και αποδοτικές κεντρικές γραμματείες. Η Επιτροπή θα πρέπει, επομένως, να επιτρέπεται να χορηγεί επιδοτήσεις στους οργανισμούς που επιδιώκουν στόχο γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, χωρίς να εφαρμόζει, στην περίπτωση των επιδοτήσεων λειτουργίας, την αρχή των ετησίων μειώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 113 παράγραφος 2 του κανο­ νισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002.(41)Η απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο­ βουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την αντα­ γωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013) (3), η από­ φαση αριθ. 1926/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής για τους καταναλωτές (2007-2013) (4) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 614/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινο­ βουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 2007, σχε­ τικά με το χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον (LI­ FE+) (5) προβλέπουν ήδη τη δυνατότητα χρηματοδοτικής στήριξης των ευρωπαϊκών οργανώσεων που εκπροσωπούν ΜΜΕ, καταναλωτές και περιβαλλοντικά συμφέροντα στον τομέα της τυποποίησης, ενώ ειδικές επιδοτήσεις χορηγούνται σε ευρωπαϊκές οργανώσεις που εκπροσωπούν κοινωνικά συμ­ φέροντα στον τομέα της τυποποίησης. Η χρηματοδότηση δυνάμει της απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ, της απόφασης αριθ. 1926/2006/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 614/2007 θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Είναι σημα­ ντικό για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής τυποποίησης να συνεχιστεί η ενίσχυση και η ενθάρρυνση της ενεργού συμ­ μετοχής των ευρωπαϊκών οργανώσεων που εκπροσωπούν ΜΜΕ, καταναλωτές και περιβαλλοντικά και κοινωνικά συμ­ φέροντα. Αυτές οι οργανώσεις επιδιώκουν σκοπούς γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και αποτελούν, δυνάμει της ειδι­ κής εντολής που έχουν λάβει από τους εθνικούς μη κερδο­ σκοπικούς οργανισμούς, ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που εκπρο­ σωπεί οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα κράτη μέλη και προωθεί αρχές και πολιτικές σύμφωνες με τους στόχους των Συνθηκών. Λόγω του πλαισίου στο οποίο λειτουργούν και των καταστατικών στόχων τους, οι ευρωπαϊκές οργανώσεις που εκπροσωπούν ΜΜΕ, καταναλωτές, καθώς και περιβαλλοντικά και κοινωνικά συμφέροντα στον τομέα της ευρωπαϊκής τυποποίησης έχουν μόνιμη παρουσία, η οποία είναι σημαντική για τους στόχους και τις πολιτικές της Ένωσης. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να εξακολουθήσει να χορηγείΗ απόφαση αριθ. 1673/2006/ΕΚ καθιερώνει τους κανόνες που διέπουν τη συνεισφορά της Ένωσης στη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής τυποποίησης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα ευρωπαϊκά πρότυπα και άλλα παραδοτέα ευρωπαϊκής τυπο­ ποίησης καταρτίζονται και επανεξετάζονται με γνώμονα τους στόχους, τη νομοθεσία και τις πολιτικές της Ένωσης. Κρίνε­ ται σκόπιμο, για τους σκοπούς της διοικητικής και δημοσιο­ νομικής απλούστευσης, να ενσωματωθούν οι διατάξεις της εν λόγω απόφασης στον παρόντα κανονισμό και να χρησιμο­ ποιούνται, όπου είναι δυνατόν, οι λιγότερο επαχθείς διαδι­ κασίες.(39)(40)Πριν αναγνωριστούν τεχνικές προδιαγραφές των ΤΠΕ, οι οποίες δύνανται να είναι επιλέξιμες για χρήση σε δημόσιες συμβάσεις, η ευρωπαϊκή πολυσυμμετοχική πλατφόρμα που καθιέρωσε η απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2011 (1), θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως φόρουμ διαβού­ λευσης των ενδιαφερομένων σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης και των κρατών μελών, προκειμένου να εξασφαλισθεί η νομιμότητα της διαδικασίας.(38)(1) ΕΕ C 349 της 30.11.2011, σ. 4.L 316/17(2 ) (3 ) (4 ) (5 )ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕL L L L248 310 404 149της της της της16.9.2002, σ. 1. 9.11.2006, σ. 15. 30.12.2006, σ. 39. 9.6.2007, σ. 1. L 316/18EL
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.