Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 02 Οκτωβρίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26 της Δ/νσης ΔΙΠΑΔ της Γεν. Γραμματείας Δημ. Εργων της 4ης Οκτωβρίου 2012

ΑΔΑ: Β4Τ81-70ΘΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝΑΘΗΝΑ, 4 - 10 -2012 Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝΠΡΟΣ : τους αποδέκτεςΔ/ΝΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΙΠΑΔ)του πίνακα διανομήςΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ και ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ Ταχ.Δ/νση: Σεβαστουπόλεως 1 & Φειδιππίδου ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Ταχ.Κώδικας : 11526 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Δ. Μπάρα Τηλέφωνο : 210 7710242, FAX : 210 7710216ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Απόφασης Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: "Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα". Σας πληροφορούμε ότι στο ΦΕΚ 2221 Β / 30-7-2012, δημοσιεύτηκε η υπ. αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: "Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα". 1.Οι εγκριθείσες 440 ΕΤΕΠ προέρχονται από τις ΠΕΤΕΠ (Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές) που καταρτίσθηκαν από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., στα πλαίσια του Προγράμματος Εκσυγχρονισμού του Συστήματος Παραγωγής Δημοσίων Εργων, με τεχνική και διοικητική υποστήριξη από το ΙΟΚ (Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών). Στην συνέχεια ελέγχθηκαν, μορφοποιήθηκαν από τον ΕΛΟΤ σύμφωνα με το λογότυπο των Ευρωπαϊκών Προτύπων, κοινοποιήθηκαν και έγιναν αποδεκτές από την ΕΕ ως Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ). Οι 440 αυτές ΕΤΕΠ καλύπτουν τις συνηθέστερες εργασίες κατασκευής όλων των κατηγοριών Δημοσίων Εργων. Βασικό χαρακτηριστικό των ΕΤΕΠ είναι ότι παραπέμπουν κατά συστηματικό τρόπο στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα για τα πάσης φύσεως ενσωματούμενα υλικά στις εκτελούμενες εργασίες και στις υποχρεώσεις σήμανσης CE που προβλέπονται από τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) στο πλαίσιο της Οδηγίας 89/106.2. Κατά την επεξεργασία των κειμένων ο ΕΛΟΤ διατήρησε την κωδικοποίηση των ΠΕΤΕΠ, προσθέτοντας στον κωδικό το κοινό πρόθεμα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-. 1/6 ΑΔΑ: Β4Τ81-70ΘΤο υπόλοιπο μέρος του κωδικού αποτελείται από τέσσερα διψήφια αριθμητικά πεδία της μορφής ΧΧ-ΧΧ-ΧΧ-ΧΧ. Το 1ο πεδίο αντιστοιχεί στην Κατηγορία εργασιών, το 2ο Ομάδα εργασιών το 3ο στο Αντικείμενο και το 4ο στον Τύπο των εργασιών. Τα τέσσερα πεδία είναι υποχρεωτικώς διψήφια και όταν η αριθμητική τιμή τους είναι μικρότερη του 10 προηγείται "0" (π.χ. 01, 02 κ.ο.κ). Η ανάλυση του τίτλου ορισμένων ΕΤΕΠ σταματά στο 3ο επίπεδο και στις περιπτώσεις αυτές το τέταρτο πεδίο (παραμένει υποχρεωτικό) παίρνει την μορφή "00". 3.Οι εγκεκριμένες ΕΤΕΠ καλύπτουν 15 κωδικοποιούνται σε 1ο επίπεδο ως εξής:γενικέςκατηγορίες01.ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ04.Η/Μ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ05.ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ06.ΕΡΓΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ07.ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ08.ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ09.ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΡΓΑ10.ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ11.ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ12.ΣΗΡΑΓΓΕΣ13.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ14.ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ15. 4.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ03.καιΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ02.εργασιώνΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ- ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣΗ δομή των κειμένων των ΕΤΕΠ, οπως διαμορφώθηκε κατά την επεξεργασία των ΠΕΤΕΠ από τον ΕΛΟΤ εμφανίζει ομοιομορφία ως προς την μορφή και παραγραφοποίηση. Τα κείμενα περιλαμβάνουν γενικώς τα ακόλουθα εδάφια: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.Αντικείμενο εργασιών Τυποποιητικές παραπομπές Όροι και ορισμοί Ενσωματούμενα υλικά και κριτήρια αποδοχής τους Μεθοδολογία κατασκευής - απαιτήσεις Ποιοτικοί έλεγχοι Όροι/απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας του εργατοτεχνικού προσωπικού, απαιτήσεις προστασίας περιβάλλοντος Τρόπος επιμέτρησηςΣτο εδάφιο "τρόπος επιμέτρησης" αναφέρεται αναλυτικά και το "περιεχόμενο των τιμών μονάδας" . Γενικώς, το εδάφιο 8 είναι συμβατό με τα ισχύοντα (επικαιροποίηση 2008/2009) Νέα Ενιαία Τιμολόγια (ΝΕΤ) της Γεν. Γραμματείας Δημοσίων Εργων. Επισημαίνεται ότι στη σειρά ισχύος των Συμβατικών Τευχών, το Τιμολόγιο Μελέτης προηγείται των Προδιαγραφών, οπότε σε κάθε περίπτωση έχουν εφαρμογή τα αναγραφόμενα στο Περιγραφικό Τιμολόγιο Μελέτης των δημοπρατουμένων Εργων. 2/6 ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ5.Στο εδάφιο 2 των ΕΤΕΠ αναφέρεται ότι τα κείμενα "ενσωματώνουν, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη χρονολογημένων". Κατά την επεξεργασία των ΠΕΤΕΠ από τον ΕΛΟΤ, κρίθηκε σκόπιμο να μην γίνονται αναφορές σε χρονολογημένες εκδόσεις Ευρωπαϊκών Προτύπων, για να μην υπάρχει ανάγκη διαρκούς επικαιροποίησης των ΕΤΕΠ κάθε φορά που τροποποιούνται τα ΕΝ με προσθήκες και διορθώσεις (addenda, corrigenta). Η επεξεργασία των ΠΕΤΕΠ για τη μετεξέλιξή τους σε ΕΤΕΠ έγινε ως εκ τούτου υπό το πρίσμα αυτό. Αυτό σημαίνει ότι ισχύουν οι απαιτήσεις για τα ενσωματούμενα υλικά, εργαστηριακούς ελέγχους κλπ που προβλέπoνται στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Ευρωπαϊκών Προτύπων. Οι ΕΤΕΠ, ως τυποποιητικά κείμενα υπαγόμενα στις διαδικασίες του ΕΛΟΤ αναθεωρούνται/επικαιροποιούνται διαμέσου της Τεχνικής Επιτροπής ΤΕ/99. Κατά συνέπεια τυχόν ουσιώδεις μεταβολές στα χαρακτηριστικά των ενσωματούμενων υλικών και στον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών θα αντιμετωπίζονται με την έγκριση νέας έκδοσης ΕΤΕΠ. Η υποχρεωτική εφαρμογή των επικαιροποιημένων και νέων ΕΤΕΠ θα ορίζεται με Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού με μέριμνα της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΓΓΔΕ.6.Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπόψη Απόφαση, η υποχρεωτική εφαρμογή των τετρακοσίων σαράντα (440) ΕΤΕΠ ισχύει μετά την παρέλευση δύο μηνών από την δημοσίευση της Απόφασης αυτής στο ΦΕΚ, δηλαδή από 30-09-2012. Για τα έργα των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης θα αποσταλεί για δημοσίευση από τις 30-9-2012 και μετά, θα εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι εγκριθείσες 440 ΕΤΕΠ. Για τα έργα των οποίων η απόφαση ανάθεσης (αφορά στις περιπτώσεις χωρίς δημοσίευση διακήρυξης δημοπράτησης) θα υπογραφεί από τις 30-9-2012 και μετά, θα εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι εγκριθείσες 440 ΕΤΕΠ. Από τις 30-9-2012 παύουν να ισχύουν όσα από τα εθνικά κανονιστικά κείμενα αντίκεινται στις εγκριθείσες τετρακόσιες σαράντα (440) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές.7.Όσα από τα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείμενα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Προδιαγραφές κλπ) δεν έρχονται σε αντίθεση με τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο αυτών εξακολουθούν να ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) που έχουν θεσπισθεί με τις σχετικές ΚΥΑ. Ως εκ τούτου κατά τη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης δεν πρέπει να γίνεται αναφορά σε παλαιότερες κανονιστικές διατάξεις, εάν προηγουμένως δεν έχει ελεγχθεί η συμβατότητά τους με τις ΕΤΕΠ και τα hEN. Επισημαίνεται η μη ορθή πρακτική της αναφοράς στα Συμβατικά Τεύχη πληθώρας μη απαραίτητων κανονιστικών διατάξεων, η οποία οφείλει να εκλείψει.8.Αναφορικά με την απαιτούμενη προσαρμογή των Τευχών Δημοπράτησης, λόγω της έναρξης υποχρεωτικής ισχύος των ΕΤΕΠ, παραθέτουμε τα ακόλουθα: -Τα Τεύχη Δημοπράτησης, κατά τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, συντάσονται με βάση την τελευταία έκδοση των ΝΕΤ (όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά την τελευταία επικαιροποίησή τους το 2008/2009). Από τα ΝΕΤ, το μεν ΝΕΤ-ΟΔΟ παραπέμπει στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων Εργων Οδοποίας που εγκρίθηκε το 2004 3/6 ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θμαζί με την αρχική έκδοση των ΝΕΤ-ΟΔΟ (σήμερα είναι παρωχημένη) και το ΝΕΤ-ΥΔΡ στις Προδιαγραφές Υδραυλικών Σηράγγων και Φραγμάτων που εγκρίθηκαν το 2005 (επίσης είναι παρωχημένες). Τα υπόλοιπα ΝΕΤ (ΛΙΜ, ΟΙΚ, ΠΡΣ) δεν παραπέμπουν σε τυποποιημένες Προδιαγραφές ούτε σε Ευρωπαϊκά Πρότυπα για τα ενσωματούμενα υλικά. --Με την πρόσφατη δημοσίευση της ΚΥΑ ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕΔΙ, υπ' αριθ. 6690 στο ΦΕΚ 1914 Β / 15-06-2012 (σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 334/94), αλλά και των προγενέστερων σχετικών ΚΥΑ, ευρεία ποικιλία προϊόντων τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δομικές κατασκευές εντός της Ελληνικής επικράτειας οφείλουν να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν Eναρμονισμένα Eυρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης και να φέρουν την σήμανση CE.-Κατά συνέπεια η ενσωμάτωση στα έργα υλικών με σήμανση CE είναι επιβεβλημένη, ανεξαρτήτως άν τα άρθρα των Συμβατικών Τιμολογίων, οι ΤΣΥ και οι λοιπές Συμβατικές Προδιαγραφές αναφέρουν τούτο ρητά ή όχι (λ.χ. οι πλάκες πεζοδρομίων πρέπει να φέρουν σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, τα καλύμματα φρεατίων σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 κ.ο.κ.). Στις ΕΤΕΠ βέβαια αυτό αναφέρεται ρητά.-9.Οι εγκριθείσες ΕΤΕΠ δεν καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα εργασιών των ΝΕΤ, ούτε έχουν πάντα άμεση αντιστοίχηση με τα άρθρα των ΝΕΤ. Υπάρχουν ΕΤΕΠ που αναφέρονται σε ομάδες άρθρων (λ.χ. οι ΕΤΕΠ με αντικείμενο τις τοιχοδομές, τις στεγανοποιήσεις, τα κουφώματα κλπ), ενώ υπάρχουν και ομάδες ΕΤΕΠ που αφορούν ένα ή περισσότερα άρθρα εργασιών (π.χ. διάφορες κατασκευές από σκυρόδεμα).Επισημαίνεται ότι στην αγορά κυκλοφορεί ήδη ποικιλία προϊόντων που φέρουν σήμανση CE ή διαθέτουν ΕΤΕ (Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση), όπως: ιστοί οδοφωτισμού, πρόσμικτα σκυροδεμάτων, καλύμματα φρεατίων, σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, συστήματα προέντασης, εφέδρανα γεφυρών, σωλήνες από συνθετικά υλικά, γεωσυνθετικά κλπ.Αναφορικά με την προσαρμογή των ισχυόντων ΝΕΤ με τις ΕΤΕΠ και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, σας ενημερώνουμε ότι έγιναν ήδη τα εξής: -Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εργων με την απόφαση Δ11γ/ο/393/2-8-2010 συγκρότησε την Επιτροπή παρακολούθησης και βελτίωσης του συστήματος τιμολόγησης έργων με αντικείμενο τη μελέτη και υποβολή προτάσεων για την βελτίωση-τροποποίηση του συστήματος τιμολόγησης και αναθεώρησης τιμών εργασιών των δημοσίων έργων και την αναθεώρηση των ενιαίων τιμολογίων Υδραυλικών και Λιμενικών Εργων, Εργων Πρασίνου, Οικοδομικών Εργων και Εργων Οδοποιίας.-Η Επιτροπή έχει ήδη ολοκληρώσει την επεξεργασία των ΝΕΤ Οδοποιίας, Λιμενικών Εργων, Πρασίνου και Η/Μ εργασιών Συγκοινωνιακών Εργων, τα οποία βαίνουν προς έγκριση, ενώ έχει προχωρήσει (και ολοκληρώνει) και την επεξεργασία των ΝΕΤ Υδραυλικών Εργων.-Οι εκδόσεις αυτές των ΝΕΤ παραπέμπουν στις εγκεκριμένες πλέον ΕΤΕΠ και στα εναρμονισμένα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ που αφορούν τα κατά περίπτωση ενσωματούμενα υλικά. 4/6 ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ-Κατά την ανασύνταξη/επικαιροποίηση των ΝΕΤ έχουν προστεθεί και αρκετά νέα άρθρα εργασιών, προερχόμενα τόσο από Νέες Τιμές Μονάδος που έχουν εγκριθεί από την έναρξη ισχύος των ΝΕΤ το 2005, όσο και από τις εν τω μεταξύ τεχνολογικές εξελίξεις (νέα υλικά, νέοι τρόποι εκτέλεσης των εργασιών).10. Συνεπώς, με βάση και τα προαναφερόμενα (παράγραφοι 8 και 9), παρότι τα Συμβατικά Τεύχη των προς δημοπράτηση έργων που έχουν ήδη εγκριθεί ή θα εγκριθούν μέχρι την έναρξη ισχύος των νέων εκδόσεων των ΝΕΤ βασίζονται στις παλαιές εκδόσεις των ΝΕΤ (2008/2009) και παραπέμπουν στις παλαιές ΤΣΥ ή περιλαμβάνουν Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, είναι απαραίτητο να εναρμονισθούν με τις ΕΤΕΠ, αλλά και τις ΚΥΑ περί υποχρεωτικής ενσωμάτωσης υλικών με σήμανση CE. Για την απλοποίηση και τυποποίηση της διαδικασίας εναρμόνισης των Συμβατικών Τευχών συντάχθηκε από την επιτροπή τιμολογίων (Απόφαση Δ11γ/ο/393/2-8-2010) ο Πίνακας Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και ισχυόντων ΝΕΤ, που επισυνάπτεται στην παρούσα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Ο πίνακας αυτός θα επισυνάπτεται στο Περιγραφικό Τιμολόγιο,αφού διαγραφούν οι ΕΤΕΠ που δεν σχετίζονται με το έργο. Παράλληλα από το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών θα αφαιρούνται τα εδάφια που καλύπτονται από αντίστοιχες ΕΤΕΠ. Αυτό θα γίνεται με τη σύνταξη "Πίνακα Κατάργησης Προδιαγραφών και Αντικατάστασης με ΕΤΕΠ", ο οποίος θα επισυνάπτεται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. Στο Περιγραφικό Τιμολόγιο θα επισυνάπτεται επίσης πίνακας των Εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων που έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα στο Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο βάσει των σχετικών ΚΥΑ. (Επισυνάπτεται και στην παρούσα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4) 11. Για τυχόν προβλήματα που θα ανακύψουν κατά την εφαρμογή των ΕΤΕΠ, προτάσεις διορθώσεων/συμπληρώσεων ή/και διεύρυνσης του θεματολογίου των ΕΤΕΠ, οι αρμόδιες Διευθύνσεις, παρακαλούνται να συντάσουν και να υποβάλλουν τεκμηριωμένες αναφορές προς τη Γενική Δ/νση Ποιότητας της ΓΓΔΕ, Δ/νση ΔΙΠΑΔ, η οποία θα εισηγείται και θα προωθεί την υλοποίησή τους. 12. Σε ορισμένες (παλαιότερες) ΚΥΑ των ΥΠΑΝ-ΥΜΕΔΙ θεσμοθέτησης των Εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ, γίνεται αναφορά σε χρονολογημένες εκδόσεις των hEN. Δοθέντος ότι η ΚΥΑ του Ιουνίου 2012, η οποία περιλαμβάνει και τον μεγαλύτερο αριθμό Προτύπων, αλλά και ότι οι ΕΤΕΠ, αναφέρονται σε μη χρονολογημένες εκδόσεις των Προτύπων, θεωρείται ότι οι υποχρεώσεις για τη σήμανση CE αναφέρονται εξ ολοκλήρου σε μή χρονολογημένες εκδόσεις (δηλαδή ισχύει η εκάστοτε τελευταία έκδοση των Προτύπων αυτών). 13. Τα κείμενα των εγκεκριμένων ΕΤΕΠ θα χρησιμοποιούνται από τις Διευθύνσεις που δημοπρατούν έργα, ως έχουν, χωρίς ουδεμία παρέμβαση. Είναι βεβαίως δυνατόν, εάν τούτο απαιτείται, να προστεθούν συμπληρωματικοί όροι, υπό μορφή Ειδικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων ή Συμπληρωματικών Προδιαγραφών (εδώ θα εντάσσονται και τα αντικείμενα που δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ). Για τις τυχόν επεμβάσεις στα κείμενα των ΕΤΕΠ έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 11 της παρούσας. 14. Για την αποφυγή ογκωδών και δαπανηρών τευχών δημοπράτησης, οι ΕΤΕΠ θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ (www.ggde.gr) υπό μορφή αρχείων PDF (ιδιαίτερο αρχείο ανά τίτλο ΕΤΕΠ) με εμφανές υδατογράφημα της ΓΓΔΕ, με δυνατότητα μόνον ανάγνωσης και εκτύπωσης. Με τον τρόπο αυτό τα επίσημα εγκεκριμένα κείμενα θα είναι προσπελάσιμα από κάθε ενδιαφερόμενο, χωρίς όμως δυνατότητα επέμβασης επί του περιεχομένου τους 5/6 ΑΔΑ: Β4Τ81-70ΘΗ Δ/νση Πληροφορικής της ΓΓΔΕ καλείται να προχωρήσει άμεσα στις σχετικές ενέργειες. Στην παρούσα επισυνάπτονται για τη διευκόλυνση των Υπηρεσιών και λοιπών χρηστών: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4:Θεματολογικός Πίνακας των ΕΤΕΠ Κείμενα 440 ΕΤΕΠ Πίνακας αντιστοίχισης ΝΕΤ- ΕΤΕΠ Πίνακας των μέχρι σήμερα θεσμοθετημένων hEN (435 τίτλοι) και ETΑG (58 Τίτλοι)Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι για την εφαρμογή της. Η εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.ggde.gr της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Συνημμένα : 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Θεματολογικός Πίνακας των ΕΤΕΠ (μόνο για ανάρτηση στην ιστοσελίδα) 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Κείμενα 440 ΕΤΕΠ (μόνο για ανάρτηση στην ιστοσελίδα) 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ – ΝΕΤ (μόνο για ανάρτηση στην ιστοσελίδα) 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4:Πίνακας των μέχρι σήμερα θεσμοθετημένων hEN (435 τίτλοι) και ETΑG (58 Τίτλοι) (μόνο για ανάρτηση στην ιστοσελίδα) 5. Πίνακας αποδεκτών Κοινοποίηση : 1. Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα ΔΕ 4. Γραφεία Γεν. Δ/ντών της ΓΓΔΕ 5. Δ/νση Πληροφορικής( με CD για ανάρτηση στην ιστοσελίδα) 6. Δ/νση Δ17 7. Δ/νση ΔΙΠΑΔ(5)6/6 ΑΔΑ: Β4Τ81-70ΘΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ 440 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΤΕΠ α/α ΦΕΚΚΩΔ. ΕΤΕΠ'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +01 01-01 101-01-01-002 301-01-02-00 01-01-03-00401-01-04-005 6 71001-01-05-00 01-01-06-00 01-01-07-00 01-02 01-02-01-00 01-02-02-00 01-03 κλπ 01-03-00-001101-04-00-001201-05-00-008 902 02-01 1302-01-01-001402-01-02-00 02-02 κλπ1502-02-01-0016 1702-03-00-00 02-04-00-001802-05-00-001902-06-00-00 02-07Tίτλος ΕΤΕΠΑπόδοση στην ΑγγλικήΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Παραγωγή σκυροδέματος εργασίες σκυροδέτησης Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Διάστρωση σκυροδέματος Συντήρηση σκυροδέματος Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών Σιδηροί Οπλισμοί Σκυροδεμάτων Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Προένταση σκυροδέματος Ικριώματα - καλούπια Ικριώματα Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματοςConcrete production and transportation Concrete casting Concrete curing Work site concrete batching plants Concrete compaction by vibration Self compacting concrete Mass concrete Steel reinforcement for concrete Concrete post- & pre-tensioning Scaffolding (falsework) Concrete formwork Formation of final surfaces in cast concrete without use of mortarsΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προκαταρτικές εργασίες εκτέλεσης χωματουργικών Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού Εκσκαφές Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων Επιχώματα / Επενδύσεις2002-07-01-00Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων2102-07-02-00Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργωνWorks zone grubbing and clearing Removal of the top layer of the soil General excavations for Road and Hydraulic works General excavations for Buildings Excavations for foundation works Management of excavation materials and exploitation of dumping sites Quarry sites and borrow areas development and exploitation Construction of embankments with suitable excavation or borrow materials Refill of excavations for foundation worksΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:1 / 21 ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θα/α ΦΕΚΚΩΔ. ΕΤΕΠ 'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +Tίτλος ΕΤΕΠΑπόδοση στην Αγγλική transition embankments Reinforced embankments lining of road embarkment slopes and filling of road islands with horticultural soil22 2302-07-03-00 02-07-04-00Μεταβατικά επιχώματα Οπλισμένα επιχώματα2402-07-05-00Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γή2502-07-06-00 02-082602-08-00-00 02-092702-09-01-0003 03-02 03-02-01-00 03-02-02-00 03-03Λιθορριπές προστασίας πρανών οδικών έργων Ειδικές απαιτήσεις εκσκαφών Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές Εξυγιάνσεις / Σταθεροποιήσεις εδαφών Εξυγιάνσεις και σταθεροποιήσεις εδαφών με εφαρμογή υδρασβέστου, υδραυλικών κονιών, τσιμέντου και ασβεστούχου ιπτάμενης τέφρας3003-03-01-003103-04 03-04-05-00 03-053203-05-01-00Επικεραμώσεις στεγών3303-05-02-013403-05-02-033503-05-03-00 03-06Dealing with public networks during excavation worksSoil improvement and stabilization using lime, pozzolans, cement and calcareous fly ashΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Τοιχοδομές Λιθόκτιστοι τοίχοι Τοίχοι από οπτόπλινθους Επιχρίσματα Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου Μεταλλικές κατασκευές Σφράγιση αρμών κτιρίων Επιστεγάσεις - πλαγιοκαλύψεις28 29Rip-rap for road slope protectionΕπιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα Επιστεγάσεις με χαλυβδόφυλλα με τραπεζοειδείς νευρώσεις προς τα άνω χωρίς θερμομόνωση Επιστεγάσεις με χαλυβδόφυλλα με τραπεζοειδείς νευρώσεις προς τα κάτω και θερμομονωτικές και στεγανοποιητικές στρώσεις Μονώσεις Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες3603-06-01-013703-06-01-023803-06-02-01Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC Θερμομονώσεις δωμάτων3903-06-02-02Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων4003-06-02-034103-06-02-04Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματαNatural stone masonry Clay bricks masonry Coatings using in-situ mortars Sealing of building joints Roof coverings with clay roofing tiles Roof coverings with self supporting metal sheet products Roof coverings with steel sheets with upwards trapezoidal corrugations without insulation Roof coverings with steel sheets having downwards trapezoidal corrugations, thermal insulation and waterproofing layers Waterproofing of roofs and terraces with asphaltic membranes Waterproofing of roofs and terraces with PVC membranes Thermal insulation of terraces Thermal insulation of external walls Thermal insulation of clay roofing tiles External wall insulation systems with expanded polystyrene (EPS) boards and fibre mesh reinforced synthetic coatingsΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:2 / 21 ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θα/α ΦΕΚΚΩΔ. ΕΤΕΠ 'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +Tίτλος ΕΤΕΠ42 4303-07-01-01 03-07-01-024403-07-02-004503-07-03-004603-07-04-0047 48 4903-07-06-01 03-07-06-02 03-07-08-00Επενδύσεις - επιστρώσεις ψευδοροφές Ξύλινα καρφωτά δάπεδα Ξύλινα κολλητά δάπεδα Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων Δάπεδα με μοκέτα Βινυλικά δάπεδα Υπερυψωμένα δάπεδα5003-07-10-01Ψευδοροφές με γυψοσανίδες5103-07-10-02Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές5203-07-10-03Ψευδοροφές με ινοτσιμεντοσανίδες53 54 55 5603-08 03-08-01-00 03-08-02-00 03-08-03-00 03-08-04-005703-08-07-015803-08-07-02Κουφώματα -υαλουργικά Ξύλινα κουφώματα Σιδηρά κουφώματα Κουφώματα Αλουμινίου Κουφώματα από συνθετικά υλικά Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό5903-08-07-03Πυράντοχοι υαλοπίνακες - Πυράντοχοι τοίχοι με υαλότουβλα6003-08-09-00Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας6103-09 03-09-01-00 03-106203-10-01-006303-10-02-006403-10-03-006503-10-05-00Ξυλουργικές Εργασίες Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα Χρωματισμοί Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών03-0704 04-01 6604-01-01-006704-01-02-006804-01-03-00Απόδοση στην ΑγγλικήNail and staple hardwood flooring Glue down hardwood flooring Ceramic tiles covering of indoor and outdoor surfaces Natural stone paving Cladding with marble, granite and natural stones Textile floor coverings Vinyl tile flooring Raised access flooring Gypsum boards for suspended ceilings Sound absorbing suspended ceilings Fibre cement boards suspended ceilings Wooden windows and doors Steel windows and doors Aluminium windows and doors Synthetic windows and doors Single layer and laminated glass glazing Insulated (double) glazing Fire resistant glazing - Fire resistant wall partitions with glass tiles Glass doors made of security glass Built-in furniture Concrete painting Render and plaster painting Corrosion protection and painting of steel Wood paintingΗ/Μ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δίκτυα Υγρών υπό Πίεση Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες με ραφή Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλκοσωλήνεςBuilding piping systems under pressure with black welded steel tubes Building piping systems under pressure with seamless steel tubes Building piping systems under pressure with copper tubesΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:3 / 21 ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θα/α ΦΕΚΚΩΔ. ΕΤΕΠ 'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +6904-01-04-017004-01-04-027104-01-05-007204-01-06-007304-01-07-00 04-027404-02-01-01 04-047504-04-01-017604-04-01-027704-04-03-017804-04-03-027904-04-03-038004-04-04-018104-04-04-028204-04-05-018304-04-05-02844-05 04-05-01-018504-05-06-018604-05-07-018704-05-08-00 04-078804-07-01-018904-07-02-019004-07-02-029104-09 04-09-02-00Tίτλος ΕΤΕΠ Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με σωλήνες πολυπροπυλενίου Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με εύκαμπτους ενισχυμένους πλαστικούς σωλήνες Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους με ραφή Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους άνευ ραφής Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες Βαρυτικά Δίκτυα Υγρών Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων με ευθύγραμμους πλαστικούς σωλήνες ελεύθερης ροής Αποχέτευση Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων μη οικιακών υγρών αποβλήτων Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς οσμοπαγίδα Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός κτιρίου (ανοικτής ροής) Στόμια ελέγχου - καθαρισμού σωληνώσεων αποχέτευσης κτιρίων, εντός ή εκτός φρεατίου Πυρόσβεση Πυροσβεστικές φωλέες Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως Πυροσβεστικοί σταθμοί Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Αερισμού/ Αεραγωγοί Δίκτυα αεραγωγών με μεταλλικά φύλλα Μονώσεις αεραγωγών με υαλοβάμβακα ή πετροβάμβακα Μονώσεις αεραγωγών με αφρώδη ελαστομερή υλικά Λεβητοστάσια - Ψυχροστάσια Εγκατάσταση Χαλυβδίνων ΛεβήτωνΑπόδοση στην Αγγλική Building piping systems under pressure with polyethylene tubes Building piping systems under pressure with flexible, reinforced plastic tubes Building piping systems under pressure with welded, galvanized steel tubes Building piping systems under pressure with seamless, galvanized steel tubes Building piping systems under pressure with stainless steel tubesBuilding piping systems with linear plastic tubes using free flow General requirements for domestic sewerage systems General requirements for nondomestic sewerage systems Sanitary ware, common Sanitary ware for disabled persons Bath and WC ancillary equipment Floor gullies, odour-trap Floor gullies, not odour-trap Outdoor manholes of building sewerage systems Inspection-cleaning outlets of buildings sewerage piping, inside or without manholes Fire hose reels' cabins Dry powder and carbon dioxide portable fire extinguishers Dry powder automatic fire extinguishers Fire stations (closets)Airducts of metallic sheets Airducts insulation with glasswool or rockwool Airducts insulation with foamed elastomeric materials Installation of steel boilersΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:4 / 21 ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θα/α ΦΕΚΚΩΔ. ΕΤΕΠ 'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +04-20 9204-20-01-019304-20-01-0294 95 9604-20-01-03 04-20-01-06 04-20-02-01 04-239704-23-05-00 04-509804-50-01-0009904-50-02-00 05 05-0110005-01-02-0110105-01-02-0210205-01-02-03103 10405-01-05-01 05-01-06-0010505-01-07-0110605-01-08-0010705-01-09-02 05-0210805-02-01-0010905-02-02-00110 111 11205-02-03-00 05-02-04-00 05-02-05-0011305-02-06-0011405-02-07-00 05-0311505-03-01-0011605-03-02-01Tίτλος ΕΤΕΠ Σωληνώσεις - Καλωδιώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Εσχάρες και σκάλες καλωδίων Πλαστικά κανάλια καλωδίων Αγωγοί - καλώδια διανομής ενέργειας Ηλεκτροστάσια -Υποσταθμοί Υποβιβασμού Μέσης Τάσης Συστήματα αδιάλειπτης ηλεκτρικής παροχής (UPS) Συστήματα Αντικεραυνικής Προστασίας Συλλεκτήριο σύστημα συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας Αγωγοί καθόδου συστημάτων αντικεραυνικής προστασίαςΑπόδοση στην ΑγγλικήElectrical installation piping with steel conduits Electrical installation piping with plastic conduits Cable trays and ladders for cables Plastic cable trunking Power distribution cablesUninterrupted power supply units (UPS)Roof circuits of lightning protection systems Conductors of lightning protection systemsΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τεχνικά έργα και γέφυρες Προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκοί Προβολοδόμηση γεφυρών με σπονδύλους σκυροδέματος επί τόπου Κατασκευή φορέων γεφυρών με προκατασκευασμένους σπονδύλους Ελαστομεταλλικά εφέδρανα Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με συνθετικές μεμβράνες Σύστημα αποχέτευσης γεφυρών Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισμού επί γεφυρών ή τοίχων Λοιπά τεχνικά έργα Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών Αντιρρυπαντική επάλειψη Ηχοπετάσματα οδών Αντιθαμβωτικές διατάξεις οδών Βαθμιδωτά ρείθρα πρανών και φρεάτια εισροής-εκροής αυτών Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων Οδοστρώματα Στρώση έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα εδαφικά υλικά Στρώση έδρασης οδοστρώματος και επιχωμάτων από σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με υδράσβεστοPrefabricated, post tensioned beams Bridge construction with the balanced cantilever method Bridge construction with precast segments Elastomeric bearings Bridge deck joints Bridge deck waterproofing with synthetic membranes Bridge drainage systems Fixing of guard rails and lighting poles on bridge decks and wallsKerbs, gutters and roadside concrete lined drainage ditches Paving slabs and cobblestones for pedestrian areas Antigraffiti coatings Road sound barriers Road anti-glare systems Stepped slope gutters and their inflow - outflow shafts Rockfall protection barriers Road pavement subgrade layer with unbound soil Road pavement subgrade layers and embankment bedding layers with lime stabilized soilΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:5 / 21 ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θα/α ΦΕΚΚΩΔ. ΕΤΕΠ 'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +Tίτλος ΕΤΕΠΑπόδοση στην Αγγλική Road pavement subgrade layers with cement stabilized soil and cement bounded granular materials Road pavement layers with unbound aggregates Road pavement layers with cement bounded aggregates Roller compacted concrete pavement Road shoulders with horticultural soil and aggregates mixture Asphalt pre-coating Hot mixed dense graded asphalt concrete layers Skid resistant asphalt concrete wearing course Skid resistant asphalt slurry wearing course Milling of asphalt concrete pavements Full depth road pavement reclamation with cold in-situ recycling and addition of foamed asphalt Road pavement layers with cement bound recycled materials resulting from asphalt concrete and underlying layers milling Asphalt emulsion coating for the protection of stabilized pavement layers11705-03-02-0211805-03-03-0011905-03-05-0112005-03-07-0012105-03-08-0012205-03-11-01Στρώση έδρασης οδοστρώματος από σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με τσιμέντο και τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο αμμοχάλικο (ΚΘΑ) Οδόστρωμα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα Κατασκευή στρώσης ερείσματος από μίγμα αδρανών και φυτικής γής Ασφαλτική προεπάλειψη12305-03-11-04Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου12405-03-12-0112505-03-12-0412605-03-14-0012705-03-16-0012805-03-17-0012905-03-18-01 05-0413005-04-01-00131 13205-04-03-00 05-04-04-0013305-04-05-0013405-04-07-0013505-04-08-00 05-0513605-05-05-00137 13805-05-06-00 05-07 05-07-01-0013905-07-02-0014005-07-04-00Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτική σκυρομαστίχη Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώματος με βαθειά ψυχρή ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους ασφάλτου (CIR) Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο ανακυκλωμένο μίγμα φρεζαρισμένων ασφαλτικών και υποκείμενων στρώσεων οδοστρωσίας Ασφαλτική επάλειψη προστασίας σταθεροποιημένων στρώσεων οδοστρώματος Σήμανση Αφαίρεση υφιστάμενης οριζόντιας σήμανσης Ανακλαστήρες οδοστρώματος Οριοδείκτες οδού Αφαίρεση πινακίδων και ιστών κατακόρυφης σήμανσης, ή/και επανατοποθέτηση αυτών Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης Πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (ΠΜΜ) Ασφάλιση οδών Δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης Μόνιμη περίφραξη οδών Οδοφωτισμός κλπ Υποδομή οδοφωτισμού Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα Υποδομή τηλεφωνοδότησης οδώνRemoval of pavement markings Retroflecting road studs Road delineators Removal and/or repositioning of traffic signs and webs Traffic signs mounting and support systems Changeable message signsExpropriation zone markers Permanent road fences Infrastructure for road lighting Road lighting columns and fixtures Infrastructure for road emergency telephonesΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:6 / 21 ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θα/α ΦΕΚ141 142ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +06 06-01 06-01-01-00 06-02 06-02-01-00 06-0414306-04-01-0014406-04-02-00 06-0514506-05-01-0014606-05-02-0014707 07-01 07-01-01-10 07-0214807-02-03-10 07-0314907-03-01-1015007-03-01-2015107-03-01-5015207-03-01-8015307-03-02-1015407-03-03-1015507-03-03-5015607-03-03-52Tίτλος ΕΤΕΠΑπόδοση στην ΑγγλικήΕΡΓΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ Δάπεδα αεροδρομίων Δάπεδα αεροδρομίων από σκυρόδεμα Αρμοί δαπέδων αεροδρομίων Αρμοί δαπέδων αεροδρομίων από σκυρόδεμα Υποδομή σήμανσης αεροδρομίων Χωνευτοί πλευρικοί φανοί αεροδιαδρόμου υψηλής φωτιστικής έντασης Υπερυψωμένοι πλευρικοί φανοί αεροδιαδρόμου Μεταφορικές ταινίες αεροσταθμών Ευθύγραμμες μεταφορικές ταινίες αεροσταθμών Μεταφορικές ταινίες αεροσταθμών κλειστού βρόχουAirport runways made of concrete Concrete joints of airport runwaysIn-pavement runway edge light systems Elevated runway edge light systems Linear belt conveyor systems for air terminals Closed loop belt conveyor systems for air terminalsΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Ειδικά θέματα χαράξεων γραμμής Χάραξη σιδηροδρομικής γραμμής Ειδικές τοπογραφικές εργασίες γραμμής Πασσαλώσεις για την εξασφάλιση του άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής και των ορίων απαλλοτρίωσης Στρώση Γραμμών Γενικές απαιτήσεις στρώσεως σιδηροδρομικών γραμμών Γεωμετρικές ανοχές - Τυπικές διατομές Επιδομή σιδηροδρομικής γραμμής Οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση γραμμών με βαρέα μηχανήματα γραμμής Έλεγχος χαρακτηριστικών γραμμής με καταγραφικό όχημα Γενικές απαιτήσεις στρώσης σιδηροδρομικής γραμμής με αρμούς Στρώση συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) και απελευθέρωση των τάσεων Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) με τη χρησιμοποίηση συσκευής θέρμανσηςRail tracks alignmentMarking of rail track center line and expropriation zone limits with guard stakes General requirements for rail tracks laying - Geometric tolerances - Typical cross sections Rail tracks ballast Rail tracks alignment adjustments with heavy equipment Rail tracks control with profilometric wagon General requirements for jointed rail tracks laying Laying of continuous welded rail tracks (CWR) and distressing Destressing of continuous welded rail tracks (CWR) at ambient temperature Destressing of continuous welded rail tracks (CWR) with heating devicesΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:7 / 21 ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θα/α ΦΕΚ 157ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +07-03-03-54 07-0415807-04-03-10 07-0515907-05-03-10 07-0616007-06-03-30 07-0716107-07-01-1016207-07-02-1016307-07-03-1016407-07-04-10 07-0816507-08-03-1016607-08-03-2016707-08-03-2216807-08-03-3016907-08-03-3417007-08-05-10 07-1417107-14-01-0017208 08-01 08-01-01-0017308-01-02-0017408-01-03-01Tίτλος ΕΤΕΠ Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) με τη χρησιμοποίηση υδραυλικών εντατήρων Επίβλεψη, επιθεώρηση γραμμών Επίβλεψη γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ) Συντήρηση Γραμμών Συντήρηση γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) Συσκευές γραμμής Ρύθμιση συσκευών διαστολής γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) Συγκολλήσεις - αναγομώσεις σιδηροτροχιών Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις σιδηροτροχιών Επισκευή βλαβών σιδηροτροχιών, από ολισθήσεις τροχών (πατιναρίσματα), με ηλεκτρόδια αναγόμωσης Εσωτερικές συγκολλήσεις αλλαγών τροχιάς συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) Αναγόμωση - συγκόλληση καρδιών αλλαγών σιδηροτροχιών Υλικά γραμμής Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «Κ» Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «RN» Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «NABLA» και «SIMPLEX» Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «KS» (SKL12) Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «W14» (SKL14) Κολλητοί μονωτικοί αρμοί (Κ.Μ.Α) τύπου «S» Υγιεινή και Ασφάλεια Όροι και απαιτήσεις υγείας ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση εργασιών επιδομήςΑπόδοση στην Αγγλική Destressing of continuous welded rail tracks (CWR) with hydraulic jacks Inspection of continuous welded rail tracks Maintenance of continuous welded rail tracks Adjustment of expansion devices of continuous welded rail tracksΑluminothermic welding of rail tracks Repair of rail track damages caused by spinning wheels with electrode refill Flash butt welding of track switches for continuous welded rail tracks Rail track switches electrode refill and flash butt welding Rail track fasteners, type K Rail track fasteners, type RN Rail track fasteners, types NABLA and SIMPLEX Rail track fasteners, type KS (SKL 12) Rail track fasteners, type W14 (SKL 14) Rail track insulated glued joints, type S Terms and requirements for health, safety and protection of the environment during the execution of railroad worksΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ Χωματουργικά Υδραυλικών Έργων Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύωνDitch and channel excavations Clearing, snagging and dredging of rivers, streams and drainage ditches Trench excavations for utility networksΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:8 / 21 ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θα/α ΦΕΚΚΩΔ. ΕΤΕΠ 'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +17508-01-03-0217608-01-04-0117708-01-04-02 08-0217808-02-01-0017908-02-02-00 08-0318008-03-02-0018108-03-03-0018208-03-04-0018308-03-06-00 08-0418408-04-01-0018508-04-02-0018608-04-03-0008-05Tίτλος ΕΤΕΠΑπόδοση στην ΑγγλικήΕπανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων εκτόπισης του εδαφικού υλικού Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων αφαίρεσης του εδαφικού υλικού Έργα Προστασίας Κοίτης και Πρανών Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti) Λιθοριππές επί γεωϋφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή Γεωϋφάσματα στραγγιστηρίων Βαλβίδες εκτόνωσης στραγγιστηρίων διωρύγων επενδεδυμένων με σκυρόδεμα Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυνθετικά φύλλα Τεχνικά Έργα από Σκυρόδεμα Πορώδες σκυρόδεμα υποδομής επενδύσεων διωρύγων και δεξαμενών Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού Κατασκευές υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα με αυξημένες απαιτήσεις υδατοστεγανότητας και αντοχής σε επιφανειακή φθορά και χημικές προσβολές Στεγανώσεις και Αρμοί Τεχνικών ΈργωνUnderground utilities trench backfillingWaterproofing of concrete structures using asphaltic membranes Protective coatings of hydraulic concrete structures using in-situ or ready-mixed cement mortars Saw cutting joints in concrete slabs18708-05-01-02Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες18808-05-01-04Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα18908-05-02-01Αρμοκοπές σε πλάκες σκυροδέματος19008-05-02-0219108-05-02-0319208-05-02-0419308-05-02-05Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα (Waterstops) Πλήρωση διάκενου αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μαστίχες Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικάTrenchless utilities installation with soil displacement methodsTrenchless utilities installation with soil removal methodsWire-mesh gabions for slope, river bed and embankment protection Rip-rap on geotextile for slope and river bed protection Underdrain filters with graded aggregates Geotextiles for underdrains Drain relief valves (vents) in concrete lined channels Surface drainage with geosynthetics Channels and reservoirs concrete lining. Porous concrete substrate Concrete casting using slipform pavers Concrete structures with special waterproofing, abrasion and chemical attack resistance requirementsWaterstops for concrete joints Concrete structures joint gap filling Concrete structures joint sealing using asphaltic mastics Concrete structures joint sealing using elastomeric materialsΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:9 / 21 ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θα/α ΦΕΚΚΩΔ. ΕΤΕΠ 'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +19408-05-03-0119508-05-03-0219608-05-03-0319708-05-03-0419808-05-03-0519908-05-03-06 08-06Tίτλος ΕΤΕΠ Υπόστρωμα στεγανοποίησης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από αργιλικά υλικά Υπόστρωμα στεγανοποιητικής μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από λεπτόκοκκο διαβαθμισμένο υλικό Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE) Κυλινδρικά σώματα επιφόρτισης στερέωσης στεγανοποιητικής μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ Εξαεριστικά στοιχεία μεμβρανών επένδυσης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ Σωληνώσεις - Δίκτυα Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες uPVC Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες uPVC Δίκτυα από σωλήνες υαλοπλισμένου πολυμερούς κατασκευασμένους με περιέλιξη του υαλονήματος (FW-GRP) Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες ινοτσιμέντου Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας20008-06-02-0120108-06-02-0220208-06-06-0120308-06-06-0220408-06-07-0220508-06-07-0320608-06-07-05Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών20708-06-07-0620808-06-07-0720908-06-07-10Αντιπληγματικές βαλβίδες Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας Αρδευτικοί κρουνοί21008-06-08-01Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων21108-06-08-03Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων21208-06-08-0421308-06-08-0621408-06-08-07 08-0721508-07-01-0121608-07-01-02Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων Προκατασκευασμένα φρεάτια από σκυρόδεμαΑπόδοση στην Αγγλική Clay barrier liners for ponds and landfills Pond and landfill membrane lining cushion layer of fine graded granular materials Pond and landfill membrane lining protection/filter layer of graded granular materials Pond and landfill lining with HDPE membranes Pont and landfill lining membrane ballast cylinders Pond and landfill lining membrane vents pressurized u-PVC pipe networks pressurized u-PVC pipe networks for sewage Glass-reinforced polyester produced by filament winding (FW-GRP) pipe networks Fibre cement pipe networks fro drainage and sewage Cast iron gate valves Cast iron butterfly valves Pipeline components dismantling joints Pressure relief valves Double orifice air relief valves Irrigation hydrants Warning tape above buried utilities Retrofitting of concrete paving slabs along constructed underground utility Retrofitting of kerbs and gutters along const
Έχει δημοσιευτεί 1 σχόλιοΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
21 Νοεμβρίου 2012

Στις 15/6/12, θεσμοθετήθηκαν 294 Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ. Στις 30/7/12 υπεγράφη η Υπουργική Απόφαση για την θεσμοθέτηση 440 ΕΤΕΠ ! Εν αναμονή και τα νεα Ενιαία Τιμολογια (ΝΕΤ) !!
Ολα αυτά ποιός θα τα παρουσιάσει στους Μηχανικούς; Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ; Το ΤΕΕ και το ΙΕΚΕΜ; Οι Κλαδικοί Σύλλογοι;
Μήπως θα τα διδάξουν οι ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ στα ΑΕΙ της χώρας; Μα αυτοί ούτε τους 3 βασικούς Κανονισμούς (ΚΤΣ , ΚΤΧ, ΚΑΝΕΠΕ) δεν διδάσκουν και τα παιδιά δεν ξέρουν στοιχει'ωδη πράγματα από τις διατάξεις.
Δεν αφήνουν βέβαια και κανένα να τα διδάξει, μη - καθηγητή ΑΕΙ, ούτε καν τους συντάκτες των Κανονισμών αυτών, με ελάχιστες εξαιρέσεις.
Αρα πώς θα εφαρμοσθούν όλα αυτά; Και με ποιόν εξοπλισμό και μεθόδους ελέγχου (test methods) θα γίνεται ο έλεγχος της ποιότητος από τα Εργαστήρια Δοκιμών; Και το ΕΣΥΔ, τι εντολές θα δώσει στους Αξιολογητές του;
Από 30.9.2012 πρέπει αυτά να εφαρμοσθούν υποχρεωτικά.
Το ΤΕΕ εχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και έχει καταθέσει και ασφαλιστικά μέτρα. Οι συνάδελφοι ρωτανε: Στα υπο κατασκευή έργα, τι ισχύει;
Ακούγεται ότι γίνονται Δημόσια Εργα στην ΑΤΤΙΚΗ με σκυρόδεμα από αδρανή λατομείων που δεν έχουν σήμανση CE. Ισχύει;
Και τι κίνητρο δίνουμε στα νόμιμα λατομεία για να συνεχίσουν την λειτουργία τους με τήρηση της Νομοθεσίας;
Και μετά αυτά τα τόσο επιτυχημένα παραδείγματα εγκρίνουμε μέσα σε 3 μήνες 294 ΕΛΟΤ ΕΝ και 440 ΕΤΕΠ;
ΑΡΙΣΤΑ
Ν. Μαρσέλλος, Πολ. Μηχ.

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.