Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

Επισυνάπτεται το σχετικό Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ, με ημερομηνία 03/09/2012.

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας παρακαλούνται να στείλουν τα σχόλιά τους στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.  

TEEΔελτίο ΣύπουΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ΢3 Σεπτεμβρίου 2012Πξνζθπγή ΤΕΕ ζην Σπκβνύιην ηεο Επηθξαηείαο γηα ηα «Επξωπαϊθά Πξόηππα» ηωλ δνκηθώλ πιηθώλΟ Πξόεδξνο ηνπ Τερληθνύ Επηκειεηεξίνπ Ειιάδαο, ΤΕΕ, Φξ. Σπίξηδεο, επηζεκαίλεη ηηο κεγάιεο ζπλέπεηεο γηα ηηο ειιεληθέο παξαγωγηθέο επηρεηξήζεηο, ηελ παξαγωγή ηδηωηηθώλ θαη δεκνζίωλ κειεηώλ θαη έξγωλ θαη θαηαγγέιιεη ηνλ θ. Σηνπξλάξα, ωο ππεξεζηαθό Υπνπξγό Αλάπηπμεο, γηα ηε ζπλέρηζε ηεο πνιηηηθήο απνζάζξωζεο ηνπ ειιεληθνύ παξαγωγηθνύ ηζηνύ θαη ηεο Ειιάδαο ωο ρώξαο θαηαλαιωηή, θνηλωληθήο αζιηόηεηαο θαη αλεξγίαο, ωο ρώξαο κε λνκνζεζία ζε μέλε γιώζζα.Τν Τερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο θαηέζεζε ζην Σπκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο αίηεκα αθύξσζεο ηεο Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο γηα ηα «Δπξσπατθά Πξόηππα» ησλ πξντόλησλ ηνπ ηνκέα ησλ δνκηθώλ θαηαζθεπώλ, κε ηε ζήκαλζε «CE», όπσο απηή ηέζεθε ζε ηζρύ από ηα κέζα ηνπ πεξαζκέλνπ Ινπλίνπ (ΦΔΚ Β 194/15/6/2012), από ηελ ηόηε πνιηηηθή εγεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, (ζ.ζ. επί Υπεξεζηαθνύ Υπνπξγνύ Αλάπηπμεο ηνπ ζεκεξηλνύ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ Γ. Σηνπξλάξα). Η πξνζβαιιόκελε θνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Υπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ εθδόζεθε ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ΠΓ 334/1994, κε ην νπνίν κεηαθέξζεθε ζην εζληθό δίθαην ε Οδεγία 89/106/ΔΟΚ. Σεκεηώλεηαη όηη ηελ ίδηα Υπνπξγηθή Απόθαζε δελ ππέγξαθε ν Αλαπιεξσηήο Υπνπξγόο Αλάπηπμεο, θ. Ξπλίδεο, κε ζηόρν ηελ ελαξκόληζε κεηά ηε κεηάθξαζε ησλ πξνηύπσλ, ηελ έθδνζε εζληθώλ ηερληθώλ πξνζαξηεκάησλ γηα ηα πξντόληα πνπ παξάγνληαη ζηε ρώξα θαη ηελ νκαιή έληαμε ηεο εγρώξηαο παξαγσγήο, ώζηε ηα πξντόληα καο λα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ελ ιόγσ πξνηύπσλ αιιά θαη ηελ ελεκέξσζε όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ. Τν ΤΔΔ δεηά ηελ αθύξσζε ηεο επίκαρεο θνηλήο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο, θαζώο αλάκεζα ζε άιια ζπκβαίλνπλ ηα εμήο: Γελ έρνπλ θαλ κεηαθξαζηεί ζηελ ειιεληθή γιώζζα, όπσο επηβάιιεη ε επξσπατθή λνκνζεζία θαη ε νξζή εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο Οδεγίαο, δελ έρνπλ εθδνζεί ηα ηερληθά πξνζαξηήκαηα θαη δελ έρνπλ ελεκεξσζεί νη Έιιελεο παξαγσγνί θαη κεραληθνί. Ο ΔΛΟΤ, σο αξκόδηνο Φνξέαο, είλαη επηθνξηηζκέλνο γηα ηα ηερληθά πξόηππα ζηελ εγρώξηα αγνξά, αιιά ηα έρεη κεηαθξάζεη ζηελ ειιεληθή γιώζζα κόιηο ζε πνζνζηό από 0 έσο 12%. (32 ζηνηρεία από 263 ηνπ πίλαθα Α θαη θαλέλα ζηνηρείν από ηα 31 ηνπ πίλαθα Β, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζβαιιόκελε απόθαζε).Τν ίδην ην Υπνπξγείν Αλάπηπμεο δελ γλσξίδεη από ην θάζκα ησλ πξντόλησλ δνκηθώλ πιηθώλ πνηα από απηά παξάγνληαη ζηελ Διιάδα, ώζηε, εθόζνλ ηεξνύληαη νηΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – Νίκης 4 – Αθήνα – Τηλ. 210 32.91.501 – E-mail: press@central.tee.gr1 «ηερληθέο πξνδηαγξαθέο» λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα «Δπξσπατθά Πξόηππα». Πξάγκα πνπ αθήλεη πεξηζώξηα κεξνιεπηηθήο αληηκεηώπηζεο εηο βάξνο ησλ ειιεληθώλ πξντόλησλ θαη παξαγσγώλ, πξνδίδνληαο παξάιιεια από ηελ πιεπξά ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο «ηπθιή» πηνζέηεζε πξνζαξηεκάησλ. Φαξαθηεξηζηηθά, όπσο δηαπηζηώλεηαη από ην Τερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο, αλάκεζα ζε πιήζνο άιισλ ειιεληθώλ πξντόλησλ, κε βάζε ην πξνσζνύκελν «Δπξσπατθό Πξόηππν» γηα ηελ αηζάιε εμαηξείηαη από ηελ ειιεληθή, θαη θαη΄ επέθηαζε ηελ επξσπατθή αγνξά, ε ειιεληθή ηέθξα, πνπ παξάγεηαη ζε κεγάιεο πνζόηεηεο ζηα εγρώξηα εξγνζηάζηα παξαγσγήο ελέξγεηαο. Απηό ζα έρεη σο ζπλέπεηα λα ππνρξεσζεί ε Διιάδα αθόκε θαη ζηελ εηζαγσγή ηέθξαο! Η λέα ξύζκηζε ζα ιεηηνπξγήζεη εμνλησηηθά γηα κεγάιν πιήζνο ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα, δηόηη: α) Γελ έρεη γίλεη απνιύησο θακία ζπληνληζκέλε πξνεηνηκαζία από ηηο αξκόδηεο Υπεξεζίεο γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ Διιήλσλ παξαγσγώλ ζηηο λέεο πξνδηαγξαθέο. β) Γελ ππάξρεη ζηελ θνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε θακία απνιύησο πξόβιεςε κεηαβαηηθώλ δηαηάμεσλ γηα απνζεθεπκέλα πξντόληα, («ζηνθ»), ηα νπνία νδεγνύληαη αηθληδίσο εθηόο αγνξάο, κε απξνζκέηξεηεο ζπλέπεηεο. Σεκεηώλεηαη όηη ζε κηα επνρή κεδεληζκνύ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ε Υπνπξγηθή Απόθαζε πξνβιέπεη ηελ άκεζε εθαξκνγή γηα ηα 263 ζηνηρεία ηνπ πίλαθα Α θαη δίλεη 3κήλε πεξίνδν (!!!) γηα ηα εκηέηνηκα θαη απνζεθεπκέλα πξντόληα. Η πξόβιεςε γίλεηαη ρσξίο θακηά έξεπλα ηνπ Υπνπξγείνπ ηη ππάξρεη ζηηο ειιεληθέο εηαηξείεο σο απνζεθεπκέλν πξντόλ, ηη έρεη πξνβιεθζεί ζηηο ιηγνζηέο ελ εμειίμεη ζπκβάζεηο έξγσλ θαη ηη ζηηο ιηγνζηέο κειέηεο ώξηκσλ έξγσλ.Απηνί νη ρεηξηζκνί, ζύκθσλα κε ηελ πξνζθπγή ηνπ Τερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, ζρεηίδνληαη κε «παξαβίαζε ηεο ζεκειηώδνπο ειεπζεξίαο ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο, ζρεηηθά κε ηελ ειεύζεξε θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ ζε θαζεζηώο αλόζεπηνπ αληαγσληζκνύ». Πξνθαινύληαη κεγάιεο αλαηξνπέο θαη επηπηώζεηο θαη ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ έξγσλ. Μεηά ηελ πηνζέηεζε ησλ λέσλ πξνηύπσλ, όιεο νη κειέηεο πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί θαη ζεσξνύληαη «ώξηκεο», ώζηε ελ κέζσ ηεο θξίζεο λα δεκνπξαηεζνύλ έξγα ζε εζληθό, πεξηθεξεηαθό θαη ηνπηθό επίπεδν, ρξήδνπλ πιένλ αλαζεώξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηνύλ κε ηα λέα πξόηππα θαη βεβαίσο λα ηεζνύλ πξνδηαγξαθέο γηα λέα πξντόληα θαη πιηθά. Ο Πξόεδξνο ηνπ Τερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, Φξήζηνο Σπίξηδεο, κε δήισζε ηνπ επηζεκαίλεη όηη ε «ηπθιή πηνζέηεζε «Δπξσπατθώλ Πξνηύπσλ» γηα ηα πξντόληα ηνπ ηνκέα ησλ δνκηθώλ θαηαζθεπώλ, όπσο έγηλε από ηε ρώξα καο, αθελόο κελ πιήηηεη ηελ ειιεληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ηνλ πγηή αληαγσληζκό αθεηέξνπ δε ηηλάδεη ζηνλ αέξα ηηο ειάρηζηεο κειέηεο, πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί γηα ηελ πξνώζεζε κηθξώλ θαη κεγαιύηεξσλ δεκνζίσλ έξγσλ, κε ηεξάζηην θόζηνο γηα ην ειιεληθό δεκόζην ζε ρξήκα θαη ζε ρξόλν, ζε κία πεξίνδν πνπ ην ηερληθό αληηθείκελν έρεη κεδεληζηεί. Δίκαζηε αληηκέησπνη κε κία αθόκε πξάμε ζηήξημεο μέλσλ πξντόλησλ θαη ζπκθεξόλησλ, ρσξίο θακία πξόλνηα θαη ζρεδηαζκό ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ ειιεληθώλ παξαγσγηθώλ επηρεηξήζεσλ». Ο Φξήζηνο Σπίξηδεο ηνλίδεη αθόκε όηη: «Ο ηξόπνο εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο Απόθαζεο είλαη πξόρεηξνο, απνζπαζκαηηθόο θαη δηαβιεηόο, πξνθαιώληαο κεγάιεο θαη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ αγνξά ηνπ ηνκέα ησλ δνκηθώλ θαηαζθεπώλ, ζηελ παξαγσγή ηδησηηθώλ θαη δεκνζίσλ κειεηώλ θαη έξγσλ.ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – Νίκης 4 – Αθήνα – Τηλ. 210 32.91.501 – E-mail: press@central.tee.gr2 Σηόρνο ηεο πξνζθπγήο, πνπ θαηέζεζε ινηπόλ ην Τερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο πξνο ην αλώηαην Αθπξσηηθό Γηθαζηήξην είλαη λα επηθξαηήζεη ε λνκηκόηεηα θαη λα πξνζηαηεπηνύλ ηόζν ην δεκόζην ζπκθέξνλ όζν θαη νη παξαγσγνί, ηδίσο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ νύησο ή άιισο δπλαζηεύνληαη από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, νη θαηαζθεπαζηέο, νη εξγνιήπηεο, νη κεραληθνί θαη νη θαηαλαισηέο».Από ην Γξαθείν Τύπνπ ηνπ ΤΔΔΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – Νίκης 4 – Αθήνα – Τηλ. 210 32.91.501 – E-mail: press@central.tee.gr3
Έχουν δημοσιευτεί 4 σχόλιαΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
05 Σεπτεμβρίου 2012

Δεν βλάπτει κανέναν η επίσημη μετάφραση των οδηγιών. Το να χρησιμοποιήσουμε ξενόγλωσσες οδηγίες δεν το θεωρώ σωστό και φυσικά έστω και ένας να μην γνωρίζει αγγλικά για παράδειγμα, δεν είναι υποχρεωμένος να τα μάθει για να διαβάζει τους νόμους του κράτους. Είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε μόνο τα νομικά κείμενα στην επίσημη γλώσσα του κράτους.
----------------------------

04 Σεπτεμβρίου 2012

Το ερώτημα δεν είναι αν έκανε καλά το ΤΕΕ ή το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ που υπέγραψε την ΚΥΑ.

Το ΕΡΩΤΗΜΑ είναι τί έκαναν όλοι αυτοί που δουλειά τους ήτανε να ασχοληθούν για να μην φθάσουμε σ'αυτό το χάλι, να εγκριθούν 294 ΕΝ και 440 ΕΤΕΠ με υποχρεωτικη ισχύ από 30.9.2012, και να μην έχουν μεταφρασθεί τα ΕΝ, να μην έχουν παρουσιασθεί σε ΗΜΕΡΙΔΕΣ οι Τεχνικές Προδιαγραφές στους 122.000 Μηχανικούς.

Ποιοί είναι αυτοί;

- Ο ΕΛΟΤ που δεν συμμετείχε ελλείψει πόρων στις Συνεδριάσεις των Επιτροπών στην Ευρώπη,
- Το Υπ. Ανάπτυξης που δεν έδινε τα μέσα και τους πόρους στον ΕΛΟΤ,
- Το ΤΕΕ που αδιαφορούσε παντελώς και έκανε ελάχιστες παρεμβάσεις και ενώ είχε πόρους (38.000.000 €/ετησίως), τους σπαταλούσε σε "ταξίδια" 40 εκπροσώπων στην Κίνα, 30 στην Ιταλία, 50 στην Κύπρο, στην Αλάσκα, στις Βρυξέλλες, τη Ν.Ζηλανδία, Βραζιλία, Κουβέιτ, κλπ
- Ο ΣΠΜΕ και οι άλλοι Κλαδικοί Σύλλογοι που είχαν έννοια αν θα βγει πρώτη στις εκλογές η ΔΚΜ ή η ΠΑΣΚ,
- Η Βιομηχανία, γιατί φαίνεται την "βόλευε" αυτή η κατάσταση και ο μη-έλεγχος της Αγοράς,
- Και τελευταίοι, ΕΜΕΙΣ σύντροφοι, που αδιαφορούσαμε τόσα χρόνια.

Με λίγα λόγια, ΦΤΑΙΜΕ ΟΛΟΙ, για αυτό το χάλι, ο καθένας με το ποσοστό του ...

Ν.Μαρσελλος, Πολ.Μηχ., 4-9-12
-------------------------------

04 Σεπτεμβρίου 2012

Νομίζω, ότι καλά έκανε το ΤΕΕ. Οι αιφνιδιασμοί αυτού του τύπου, συνήθως αποβλέπουν αλλού....

Απ' ότι γνωρίζω, για να ισχύσει ένας κανονισμός, οδηγία κλπ της ΕΕ, επιβάλλεται να είναι μεταφρασμένη σ' όλες τις γλώσσες. Εξ άλλου, η έγκαιρη και επαρκής ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων (=εκστρατεία), προστατεύει από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, που πολλές φορές φέρει εκσυγχρονιστικό μανδύα.
Είναι προφανές ότι χωρίς μεταβατική περίοδο με αγώνες, κόπο αλλά και υποχωρήσεις (και ως προς την ποιότητα....), δεν μπορούμε να "μεταλλαχτούμε" ξαφνικά! Αν δεν προσέξουμε, αντί να μεταλλαχτούμε, θα "εξαφανιστούμε"! Ψάχνουμε για τη "χρυσή τομή", με μεταβατικές περιόδους!

Η αντίδραση του ΤΕΕ μου φαίνεται αναγκαία. Αρκετά έγιναν τελευταία για την εξόντωση των πολλών "μικρών" υπέρ των ολίγων "μεγάλων και δυνατών", αλλά και την πλήρη αποδιοργάνωση του Ελληνικού Κράτους (δραματικές αλλαγές σε Νόμους κλπ), υπέρ των υμφερόντων κάποιων "φίλων". Καιρός να αντιδράσουμε. Δενπρέπει να επιτρέψουμε να μας ελέγξουν με τακτικές "δόγματος ΣΟΚ"!

Αυτό που χρειάζεται είναι η ενημέρωση και η "πειθώ", λαμβάνοντας υπ' όψη τις τρέχουσες συνθήκες! Προσωπικά δεν είδα τίποτα από αυτά από την Πολιτεία.....

Διονύσης Κλαδάκης
--------------------------------------

03 Σεπτεμβρίου 2012

Υπάρχουν αρκετές αξιόλογες Ελληνικές Εταιρείες παραγωγής και διάθεσης δομικών προϊόντων και υλικών στην αγορά, που καταβάλλουν συστηματικές προσπάθειες για την εξασφάλιση προϊόντων υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων. Υπάρχουν όμως και άλλοι που παράγουν ή διαθέτουν στην αγορά "ότι τους καπνίσει", και αυτό κατά κανένα τρόπο δεν εντάσσεται στις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού.

Η βαλλόμενη από το ΤΕΕ ΚΥΑ, είναι αναμφισβήτητα ενέργεια προς την ορθή κατεύθυνση και συμβάλλει στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων υψηλής ποιότητας για την ενσωμάτωσή τους στα εκτελούμενα στην χώρα έργα, προϊόντων που να μπορούν και να εξαχθούν!

Σημειώνεται ότι τα αδρανή υλικά που παράγονται στην Τουρκία, την Βουλγαρία και ίσως και την Αλβανία, πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 και φέρουν σήμανση CE! Να αγοράζουμε από 'κει;

Υπάρχει μήπως πρόβλημα ανάγνωσης των πρωτοτύπων κειμένων των Προτύπων στην Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική;
Χιλιάδες Ελληνες Μηχανικοί έχουν σπουδάσει ή μετεκπαιδευτεί στις χώρες αυτές, ενώ παράλληλα η χώρα έχει δαπανήσει και δαπανά δις για την εκμάθηση ξένων γλωσσών!

Από που προκύπτει η ανάγκη αλλαγής κάποιας μελέτης όταν π.χ. οι τσιμεντοσωλήνες πρέπει να είναι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, τα καλύμματα των φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 και οι πλάκες πεζοδρομίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339; Για ποιόν λόγο πρέπει τα υλικά αυτά και πολλά άλλα, που χρησιμοποιούνται ευρέως στα έργα να είναι ανεπαρκούς ή/και κακής ποιότητας;

Προς τί λοιπον και γιατί η ενέργεια αυτή του επισήμου ΤΕΕ (άραγε ποιοί αποφάσισαν την υιοθέτηση μιας τέτοιας θέσεως);

Παν. Αναγνωστόπουλος, Πολ. Μηχ.

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.