Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2023

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1381 "Πληροφόρηση και τεκμηρίωση - Λεξιλόγιο" από  14 Ιουνίου έως και 7 Σεπτεμβρίου 2012. Το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1381 βασίζεται στο ISO 5127 "Information and documentationvocabulary" και καθορίζει τους όρους και ορισμούς εννοιών στο πεδίο της πληροφόρησης και τεκμηρίωσης με σκοπό να διευκολύνει την επικοινωνία.

1ΕΛΟΤ 1381 2012-06-14ICS: 01.020; 01.040.01ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1381ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARDΠληροφόρηση και τεκμηρίωση – Λεξιλόγιο Information and documentation – VocabularyΠΡΟΣΟΧΗ! Το παρόν έγγραφο δεν είναι πρότυπο ΕΛΟΤ αλλά αποτελεί σχέδιο ελληνικού προτύπου για δημόσια η κρίση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχόλια μέχρι την 7 Σεπτεμβρίου 2012. Για τη διευκόλυνση της υποβολής σχολίων επισυνάπτεται έντυπο υποβολής παρατηρήσεων. Οι ενδεχόμενες παρατηρήσεις ή/και προτάσεις βελτίωσης υποβάλλονται στην ηλ. διεύθυνση kkb@elot.gr ή στα τηλέφωνα 210 2120113 ή στα τ/ο(fax) 210 2283034Κλάση τιμολόγησης: ΕΛΟΤ 1381 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.Λ. Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι 3ΕΛΟΤ 1381ΕΛΟΤ 1381Πρόλογος Το παρόν Ελληνικό Πρότυπο επιμελήθηκε η Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ22 «Τεκμηρίωση» τη γραμματεία της οποίας έχει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το παρόν Ελληνικό Πρότυπο βασίζεται στο Διεθνές Πρότυπο ISO 5127:2001.ΕΛΟΤ 2012 Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι ΕΛΟΤ 1381Εισαγωγή Εισαγωγή Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης είχε κυκλοφορήσει σειρά ξεχωριστών προτύπων ISO 5127 «Information and Documentation – Vocabulary», με αντικείμενο την ορολογία σε επιμέρους τομείς της τεκμηρίωσης. Η Τεχνική Επιτροπή Τεκμηρίωσης ΤΕ22 είχε επεξεργαστεί τα δύο εξ αυτών (ΕΛΟΤ 13811:1997, Τεκμηρίωση και πληροφόρηση - Λεξιλόγιο - Μέρος 1: Βασικές έννοιες και ΕΛΟΤ 1381-2:1997, Τεκμηρίωση και πληροφόρηση - Λεξιλόγιο - Μέρος 2: Παραδοσιακά τεκμήρια). Δεδομένου όμως ότι οι εξελίξεις και οι μεταβολές στον τομέα της πληροφόρησης και τεκμηρίωσης ήταν εκτεταμένες, η επιτροπή ISO/TC 46 (υποεπιτροπή SC 3) του ISO έκρινε απαραίτητη την αναθεώρηση της σειράς ISO 5127. Έτσι, το 2001 κυκλοφόρησε το ενιαίο πρότυπο ISO 5127, στο οποίο βασίζεται και η παρούσα έκδοση του ελληνικού προτύπου. Το παρόν εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1381 έχει την ακόλουθη δομή: 1. Βασικοί όροι 2. Τεκμήρια, φορείς δεδομένων και τα μέρη τους 3. Ιδρύματα τεκμηρίωσης και τα αποκτήματά τους 4. Διεργασία τεκμηρίωσης 5. Χρήση των πληροφοριών και των τεκμηρίων 6. Διατήρηση τεκμηρίων 7. Νομικές απόψεις της πληροφόρησης και τεκμηρίωσης ΕΛΟΤ 1381(Κενή σελίδα)5 ΕΛΟΤ 1381Περιεχόμενα Αντικείμενο ………………………………………………………………………………………. Τυποποιητικές αναφορές ………………………………………………………..…………….. Αρχές και κανόνες που ακολουθούνται …………………………………………..………….. 1. Βασικοί όροι ………………………………………………………………….………………. 1.1 Βασικοί όροι σχετικών πεδίων ………………………………………..…………………… 1.2 Βασικοί όροι πληροφόρησης και τεκμηρίωσης ………………………………………….. 1.3 Διοικητικοί και επαγγελματικοί όροι. ……………………………….……………..2. Τεκμήρια, φορείς δεδομένων και τα μέρη τους ……………………………….…….. 2.1 Γενικοί όροι ………………………….…………………………………………… 2.2 Τεκμήρια και τα μέρη τους ………………………….…………………………… 2.3 Τεκμήρια ως προς τα μέσα παραγωγής ………………………….……………... 2.4 Τεκμήρια ως προς την κατάσταση ………………………….……………………3. Ιδρύματα τεκμηρίωσης και τα αποκτήματά τους …………………………. …………. 3.1 Γενικοί όροι ………………………….………………………….……………….. 3.2 Βιβλιοθήκες ………………………….………………………….……………….. 3.3 Αρχεία ………………………….………………………….…………………….. 3.4 Μουσεία ………………………….………………………….……………………4. Διεργασία τεκμηρίωσης ……………………………………………….……………….. 4.1 Προγραμματισμός, ανάπτυξη και πρόσκτηση συλλογών ……………………… 4.2 Ανάλυση, απεικόνιση και περιγραφή περιεχομένου ……………………………. 4.3 Αποθήκευση, έρευνα και ανάκτηση ………………………….………………….5. Χρήση πληροφοριών και τεκμηρίων ……………………………………… 5.1 Γενικοί όροι ………………………….………………………….………………. 5.2 Διοίκηση ………………………….………………………….…………………. 5.3 Υποδομές ………………………….………………………….………………… 5.4 Τύποι χρήσεων ………………………….………………………….…………… 5.5 Υπηρεσίες ………………………….………………………….………………… 5.6 Μελέτες χρηστών ………………………….……………………………………..6. Διατήρηση τεκμηρίων …………………………………………………………………. 6.1 Γενικοί όροι ………………………….…………………………………………. 6.2 Ιδιότητες υλικών που σχετίζονται με τη διατήρηση …………………………… 6.3 Διαδικασίες που αφορούν την κατασκευή ή συντήρηση τεκμηρίων …………. 6.4 Παράγοντες που προκαλούν φθορά στα τεκμήρια …………………………… 6.5 Υλικά που χρησιμοποιούνται στην επανόρθωση ή συντήρηση τεκμηρίων …… 6.6 Είδη φθορών των τεκμηρίων ………………………….……………………….. 6.7 Μέτρα συντήρησης ………………………….………………………………….. 6.8 Μέρη των βιβλιοδετημένων βιβλίων ………………………….………………… 6.9 Είδη βιβλιοδεσίας ………………………….……………………………………. 6.10 Διαδικασία βιβλιοδεσίας7. Νομικές απόψεις της πληροφόρησης και τεκμηρίωσης …………………………… 7.1 Γενικοί όροι ………………………….………………………….……………….. 7.2 Λογοτεχνική, καλλιτεχνική και βιομηχανική ιδιοκτησία ………………………….. 7.3 Ιδιωτικότητα και πρόσβαση στην πληροφορία ………………………………….Βιβλιογραφία ................................................................................................................. Αλφαβητικό ευρετήριο όρων ……………………………………………………….......... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (πληροφοριακό) Ελληνο-αγγλο-γαλλικό γλωσσάριο όρων …........ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (πληροφοριακό) Αγγλο-ελληνο-γαλλικό γλωσσάριο όρων ……..... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (πληροφοριακό) Γαλλο-ελληνο-αγγλικό γλωσσάριο όρων .............6 6 6 8 8 15 17 19 19 21 27 36 39 39 41 43 45 46 46 53 71 80 80 82 83 84 85 87 89 89 92 96 97 97 102 105 108 110 111 113 113 114 122 128 129 158 179 209 ΕΛΟΤ 1381Πληροφόρηση και τεκμηρίωση – Λεξιλόγιο Αντικείμενο Το παρόν Ελληνικό Πρότυπο έχει σκοπό να διευκολύνει τη διεθνή επικοινωνία στο πεδίο της πληροφόρησης και τεκμηρίωσης. Παρουσιάζει όρους και ορισμούς επιλεγμένων εννοιών σχετικών με το πεδίο και προσδιορίζει σχέσεις ανάμεσα στις αναγραφές. Το αντικείμενο του παρόντος Ελληνικού Προτύπου αντιστοιχεί με αυτό του ISO 5127 Information and documentation - vocabulary.Τυποποιητικές αναφορές Τα ακόλουθα τυποποιητικά τεκμήρια περιέχουν διατάξεις οι οποίες, μέσω αναφοράς στο κείμενο αυτό, αποτελούν διατάξεις του ελληνικού προτύπου. Για τις χρονολογημένες αναφορές, δεν εφαρμόζονται τυχόν επόμενες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις για τα δημοσιεύματα αυτά. Όμως, σε περίπτωση συμφωνιών που βασίζονται στο παρόν πρότυπο, οι ενδιαφερόμενοι συνιστάται να διερευνούν την πιθανότητα εφαρμογής των πιο πρόσφατων εκδόσεων των τυποποιητικών τεκμηρίων που δηλώνονται παρακάτω. Για μη χρονολογημένες αναφορές, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση του τυποποιητικού τεκμηρίου στο οποίο αναφέρονται.ISO 704:1987, Principles and methods of terminology ISO 1087-1:2000, Terminology work — Vocabulary — Part 1: Theory and application ISO 1087-2:2000, Terminology work — Vocabulary — Part 2: Computer applications ISO 10241:1992, International terminology standards — Preparation and layout ΕΛΟΤ 402: 2010, Ορολογική εργασία – Αρχές και μέθοδοι ISO 561-1: 2006, Ορολογικό έργο – Λεξιλόγιο – Μέρος 1: Θεωρία και εφαρμογές ISO 561-2: 2007, Ορολογικό έργο – Λεξιλόγιο – Μέρος 2: Εφαρμογές υπολογιστώνΑρχές και κανόνες που ακολουθούνται Αναγραφές Το παρόν Ελληνικό Πρότυπο απαρτίζεται από αναγραφές˙ ο όρος αναγραφή γίνεται αντιληπτός ως εξής: «Σύνολο στοιχείων αποτελούμενο από έναν αριθμό ευρετηρίου, έναν προτιμώμενο όρο, αποδεκτά συνώνυμα και έναν ορισμό. Επιπλέον, ένα σύνολο μπορεί να περιλαμβάνει παραδείγματα και σημειώσεις που διευκολύνουν την κατανόηση της έννοιας ή που αναφέρονται σε άλλη ορολογική χρήση σε άλλα πεδία». Όροι που αφορούν ορολογική εργασία χρησιμοποιούνται με τις σημασίες που ορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ 561-1 και 561-2.Οργάνωση μιας αναγραφής Οι αναγραφές οργανώνονται σύμφωνα με το ISO 10241.Ταξινόμηση μιας αναγραφής 7 ΕΛΟΤ 1381Κάθε αναγραφή αριθμείται σύμφωνα με τη λογική δομή που παρατίθεται στην εισαγωγή.Επιλογή των όρων και διατύπωση των ορισμών Η επιλογή των όρων και η διατύπωση των ορισμών ακολουθεί τους κανόνες που καθιερώθηκαν στο πρότυπο ΕΛΟΤ 402.Ευρετήρια Στο τέλος της 7ης ενότητας παρατίθεται αλφαβητικό ευρετήριο όλων των όρων με τους κωδικούς τους οι οποίοι παραπέμπουν στους ορισμούς στο κείμενο. Συμπληρωματικά, στα παραρτήματα Α, Β και Γ παρατίθενται ελληνο-αγγλο-γαλλικό, αγγλο-ελληνο-γαλλικό και γαλλο-ελληνο-αγγλικό γλωσσάρια των όρων που εμφανίζονται ως κύριοι στο πρότυπο. ΕΛΟΤ 13811Βασικοί όροι1.1Βασικοί όροι σχετικών πεδίων1.1.1Γενικοί όροι1.1.1.01 έννοια μονάδα γνώσης (1.1.3.14) που δημιουργείται από ένα μοναδικό συνδυασμό χαρακτηριστικών [ΕΛΟΤ 561-1:2006] ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι έννοιες δεν συνδέονται με συγκεκριμένες γλώσσες. Επηρεάζονται όμως από το κοινωνικό ή πολιτιστικό περιβάλλον.1.1.1.02 αντικείμενο κάθε τι αντιληπτό μέσω των αισθήσεων ή συλληπτό μέσω του νου [ΕΛΟΤ 561-1:2006] ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα αντικείμενα μπορεί να είναι υλικά (π.χ. μηχανή, φύλλο χαρτί, διαμάντι), άυλα (π.χ. βαθμός αντιστοιχίας, σχεδιασμός έργου) ή φανταστικά (π.χ. ιδανικό).1.1.1.03 σύνολο συγκέντρωση αντικειμένων (1.1.1.02) ή εννοιών (1.1.1.01) που θεωρούνται ως όλον1.1.1.04 στοιχείο αντικείμενο (1.1.1.02) που αποτελεί μέρος ενός συνόλου (1.1.1.03)1.1.1.05 σχέση πνευματική σύνδεση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων στοιχείων (1.1.1.04)1.1.1.06 σύστημα σύνολο (1.1.1.03) αλληλένδετων εννοιών (1.1.1.01) ή αντικειμένων (1.1.1.02)1.1.1.07 θεματικό πεδίο πεδίο ειδικής γνώσης (1.1.3.14) [ΕΛΟΤ 561-1:2006] ΣΗΜΕΙΩΣΗΤα σύνορα ενός θεματικού πεδίου καθορίζονται σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό.1.1.1.08 διάταξη κατάσταση ενός συνόλου (1.1.1.03) στο οποίο οι σχέσεις (1.1.1.05) ανάμεσα στα διαφορετικά στοιχεία (1.1.1.04) έχουν αναγνωρισθεί ή καθιερωθεί 9 ΕΛΟΤ 13811.1.2 Γλώσσα και ορολογία 1.1.2.01 γλώσσα σύστημα (1.1.1.06) σημείων με σκοπό την επικοινωνία (1.1.3.01), το οποίο αποτελείται συνήθως από λεξιλόγιο (2.2.1.17) και κανόνες1.1.2.02 φυσική γλώσσα γλώσσα (1.1.2.01) η οποία είναι ή ήταν σε ενεργό χρήση από μια ανθρώπινη κοινότητα, οι κανόνες της οποίας δημιουργήθηκαν κυρίως από τη χρήση βλ. ειδική γλώσσα [ΕΛΟΤ 561-1:2006]1.1.2.03 τεχνητή γλώσσα γλώσσα (1.1.2.01) οι κανόνες της οποίας καθιερώθηκαν με σαφήνεια πριν από τη χρήση της1.1.2.04 κείμενο δεδομένα (1.1.4.01) με τη μορφή χαρακτήρων (1.1.2.09), συμβόλων (1.1.2.11), λέξεων (1) (1.1.2.07), φράσεων, παραγράφων, προτάσεων, πινάκων (2.2.1.32) ή άλλων διευθετήσεων (4.3.1.1.06) τα οποία εμπεριέχουν κάποια σημασία (1.1.3.04) του οποίου η ερμηνεία βασίζεται κυρίως στη γνώση (1.1.3.14) των αναγνωστών κάποιας φυσικής (1.1.2.02) ή τεχνητής γλώσσας (1.1.2.03)1.1.2.05 ορολογική φράση συνδυασμός λέξεων (1) (1.1.2.07) που περιέχουν τουλάχιστον έναν όρο (1.1.2.12) και άλλα λεξικολογικά στοιχεία τα οποία επιλέχτηκαν με βάση το συγκεκριμένο όρο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΚλείνω μια πτήση, διαπράττω μια παραβίαση.1.1.2.06 στοιχειοσειρά ακολουθία στοιχείων (1.1.1.04) της ίδιας φύσης, που θεωρείται ως ένα όλον [ΕΛΟΤ 561-2:2007] ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΧαρακτήρες, δυαδικά ψηφία, παλμοί.1.1.2.07 λέξη (1) ορθογραφική λέξη η μικρότερη γλωσσολογική μονάδα που αποδίδει ειδική σημασία (1.1.3.04) και η οποία μπορεί να διακριθεί ως χωριστή μονάδα στo πλαίσιo μιας πρότασης βλ. λέξη (2) (1.1.2.08) ΣΗΜΕΙΩΣΗΜια λέξη (1) ξεχωρίζει από κενά διαστήματα ή στίξη πριν και μετά.1.1.2.08 λέξη (2) στοιχειοσειρά (1.1.2.06) χαρακτήρων (1.1.2.09) που θεωρούνται ως σύνολο για ένα συγκεκριμένο σκοπό ΕΛΟΤ 1381βλ. λέξη (1) (1.1.2.07)1.1.2.09 χαρακτήρας μέλος συνόλου (1.1.1.03) στοιχείων (1.1.1.04) που χρησιμοποιείται για την παράσταση, την οργάνωση ή τον έλεγχο των δεδομένων (1.1.4.01) [ΕΛΟΤ 561-2:2007] ΣΗΜΕΙΩΣΗΟι χαρακτήρες διακρίνονται σε χαρακτήρες γραφής ή ελέγχου.1.1.2.10 κατασήμανση παράσταση μιας έννοιας (1.1.1.01) με ένα σημείο (1.1.3.02) που την υποδηλώνει [ΕΛΟΤ 561-1:2006] ΣΗΜΕΙΩΣΗΣτην ορολογική εργασία διακρίνονται τρεις κατασημάνσεις: σύμβολα, ονόματα και όροι1.1.2.11 σύμβολο κατασήμανση (1.1.2.10) με χρήση γραμμάτων, αριθμών, εικονογραμμάτων ή συνδυασμών τους1.1.2.12 όρος λεκτική κατασήμανση (1.1.2.10) μιας γενικής έννοιας (1.1.1.01) σε ένα ειδικό θεματικό πεδίο (1.1.1.07) [ΕΛΟΤ 561-1:2006] ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ένας όρος μπορεί να περιέχει σύμβολα και μπορεί να εμφανίζει παραλλαγές, π.χ. διαφορετικούς ορθογραφικούς τύπους.1.1.2.13 ονομασία όνομα κατονομασίακατασήμανση (1.1.2.10) μιας ατομικής έννοιας (1.1.1.01) με μια γλωσσική έκφραση ΣΗΜΕΙΩΣΗΠροσαρμογή από το ΕΛΟΤ 561-1:2006.1.1.2.14 ορολόγιο ορολογίασύνολο (1.1.1.03) κατασημάνσεων (1.1.2.10) που ανήκουν σε μια ειδική γλώσσα (1.1.2.01) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΟρολόγιο (της γλώσσας) των Τηλεπικοινωνιών.[ΕΛΟΤ 561-1:2006]1.1.2.15 ονοματολόγιο ονοματολογίαορολόγιο (1.1.2.14) δομημένο συστηματικά σύμφωνα με προκαθορισμένους κανόνες ονοματοδοσίας ΣΗΜΕΙΩΣΗ 111Προσαρμογή από το ΕΛΟΤ 561-1:2006. ΕΛΟΤ 1381ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2Ονοματολόγια αναπτύσσονται σε διάφορα πεδία, όπως βιολογία, ιατρική, φυσική και χημεία.1.1.2.16 συνωνυμία σχέση (1.1.1.05) μεταξύ δύο ή περισσότερων όρων (1.1.2.12) ή ονομασιών (1.1.2.13) σε δεδομένη γλώσσα (1.1.2.01), που παριστάνουν την ίδια έννοια (1.1.1.01) [ΕΛΟΤ 561-1:2006] ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑμητέρα-μάνα, δευτέριο-βαρύ υδρογόνο.1.1.2.17 οιονεί συνωνυμία σχέση (1.1.1.05) μεταξύ δύο ή περισσότερων όρων (1.1.2.12) σε δεδομένη γλώσσα (1.1.2.01), που παριστάνουν διαφορετικές έννοιες (1.1.1.01) με παρόμοιες σημασίες (1.1.3.04), που για κάποιους λόγους μπορούν να θεωρηθούν συνώνυμοι1.1.2.18 πολυσημία σχέση (1.1.1.05) μεταξύ κατασημάνσεων (1.1.2.10) και εννοιών (1.1.1.01) σε μια δεδομένη γλώσσα (1.1.2.01), στην οποία μία κατασήμανση παριστάνει δύο ή περισσότερες έννοιες (1.1.1.01) που έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά [ΕΛΟΤ 561-1:2006] ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑγέφυρα: 1) κατασκευή για μεταφορές πάνω από κενό, 2) μέρος ενός έγχορδου μουσικού οργάνου, 3) μέρος οδοντοστοιχίας.ΣΗΜΕΙΩΣΗΟι κατασημάνσεις (1.1.2.10) στη σχέση της πολυσημίας λέγονται πολύσημα.1.1.2.19 ομωνυμία σχέση (1.1.1.05) μεταξύ κατασημάνσεων (1.1.2.10) και εννοιών (1.1.1.01), σε δεδομένη γλώσσα (1.1.2.01), στην οποία μια κατασήμανση παριστάνει δύο ή περισσότερες έννοιες (1.1.1.01) άσχετες μεταξύ τους [ΕΛΟΤ 561-1:2006] ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ρόκα: 1) φυτό 2) εργαλείο για γνέσιμο μαλλιού ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι κατασημάνσεις (1.1.2.10) στη σχέση της ομωνυμίας λέγονται ομώνυμα. Ορθότερο, όμως, είναι να λέγονται ομώνυμα οι αντίστοιχες έννοιες.1.1.2.20 ομογραφία ποιότητα (1.3.02) δύο ή περισσοτέρων όρων (1.1.2.12) που έχουν την ίδια γραφική μορφή αλλά διαφορετικές σημασίες (1.1.3.04) ΣΗΜΕΙΩΣΗΔιαφορετική διατύπωση στον ορισμό δίδεται στο ΕΛΟΤ 561-1: 2006.1.1.2.21 ομοφωνία ποιότητα (1.3.02) δύο ή περισσοτέρων όρων (1.1.2.12) που έχουν την ίδια φωνητική μορφή αλλά διαφορετικές σημασίες (1.1.3.04) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑκλίμα-κλήμα, ρήμα-ρίμα. ΕΛΟΤ 13811.1.2.22 μεταγραφή παρουσίαση της προφοράς σε μια δεδομένη γλώσσα (1.1.2.01) με χαρακτήρες (1.1.2.09) ενός συστήματος γραφής ή με ένα επινοημένο σύστημα συμβολισμών (4.2.2.4.17) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτά τα ειδικά συστήματα μπορεί να είναι αλφαβητικά [π.χ. σύμβολα της International Phonetic Association (IPA)] ή μη αλφαβητικά (π.χ. η σημειογραφία του Kenneth Fike στο κλασικό του βιβλίο του «Phonetics», 1943).1.1.2.23 μεταγραμματισμός παρουσίαση των χαρακτήρων (1.1.2.09) ενός αλφαβητικού ή συλλαβικού συστήματος (1.1.1.06) γραφής με αντίστοιχους χαρακτήρες ενός δεύτερου συστήματος γραφής1.1.2.24 εκλατινισμός παρουσίαση μη λατινικών συστημάτων (1.1.1.06) γραφής στο λατινικό αλφάβητο με μεταγραμματισμό (1.1.2.23), μεταγραφή (1.1.2.22) ή και τα δύο1.1.2.25 μετάφραση μετατροπή από μια γλώσσα (1.1.2.01) σε μια άλλη γλώσσα ΣΗΜΕΙΩΣΗΣυνήθως αυτή είναι μια φυσική γλώσσα.1.1.2.26 σημειογραφία (1) σύνολο (1.1.1.03) συμβόλων (1.1.2.11) που αναπαριστούν αριθμούς, ποσότητες, ένταση και διάρκεια ήχου που χρησιμοποιείται στη μουσική βλ. σημειογραφία (2) (4.2.2.4.17)1.1.3Επικοινωνία και πληροφορία1.1.3.01 επικοινωνία μεταφορά σημασίας (1.1.3.04) μέσω μετάδοσης σημάτων (1.1.3.03)1.1.3.02 σημείο σημάδι ο,τιδήποτε μεταφέρει μια σημασία (1.1.3.04)1.1.3.03 σήμα παραλλαγή μιας φυσικής οντότητας που χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση δεδομένων (1.1.4.01)1.1.3.04 σημασία νόημα ερμηνεία μιας έννοιας (1.1.1.01) που συνδέεται με ένα σημείο (1.1.3.02) ΣΗΜΕΙΩΣΗ13Προσαρμογή από ΕΛΟΤ 402:2010. ΕΛΟΤ 13811.1.3.05 μήνυμα δεδομένα (1.1.4.01) που προορίζονται για σκοπούς επικοινωνίας (1.1.3.01)1.1.3.06 θεωρία επικοινωνίας επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τη μελέτη των διαδικασιών της επικοινωνίας (1.1.3.01) και με τα συστήματα επικοινωνίας (1.1.3.07)1.1.3.07 σύστημα επικοινωνίας σύστημα (1.1.1.06) για διαχείριση διαδικασιών επικοινωνίας (1.1.3.01)1.1.3.08 πληροφορία (1) γνώση (1.1.3.14) που κοινοποιείται ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1Προσαρμογή από ΕΛΟΤ 561-2:2007ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2Η πληροφορία (1) αφορά δεδομένα, έννοιες, αντικείμενα, γεγονότα, ιδέες, διαδικασίες κτλ.1.1.3.09 πληροφορία (2) [γενικά] μήνυμα (1.1.3.05) που χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει μια πληροφορία (1) (1.1.3.08) σε μια διαδικασία επικοινωνίας (1.1.3.01) με σκοπό την αύξηση της γνώσης (1.1.3.14) βλ. πληροφορία (1) (1.1.3.08)1.1.3.10 καταχωρισμένη πληροφορία πληροφορία (1) (1.1.3.08) αποθηκευμένη σε ένα μέσο δεδομένων (1.1.4.02)1.1.3.11 έγγραφο (1) σύνολο (1.1.1.03) δεδομένων (1.1.4.01) που αφορούν πρόσωπο ή αντικείμενο (1.1.1.02) τα οποία συγκεντρώθηκαν και παρουσιάστηκαν για ένα προκαθορισμένο ειδικό σκοπό βλ. έγγραφο (2) (2.2.1.08)1.1.3.12 σύστημα πληροφοριών σύστημα πληροφόρησης πληροφοριακό σύστημα σύστημα επικοινωνίας (1.1.3.07) που επιτρέπει την επικοινωνία (1.1.3.01) και την επεξεργασία πληροφοριών (2) (1.1.3.09)1.1.3.13 πρόσβαση δικαίωμα, ευκαιρία ή μέσο για την απόκτηση πληροφοριών (1) (1.1.3.08) από τεκμήρια (1.2.02)1.1.3.14 γνώση συλλογισμός που στηρίζεται στη λογική και μπορεί να επαληθευτεί ΕΛΟΤ 13811.1.4Επεξεργασία δεδομένων1.1.4.01 δεδομένα, πλ παράσταση της πληροφορίας (1) (1.1.3.08) με συμβατικό τρόπο κατάλληλο για επικοινωνία (1.1.3.01), διερμήνευση, αποθήκευση ή επεξεργασία [ΕΛΟΤ 561-2:2007]1.1.4.02 μέσο δεδομένων φορέας δεδομένων φυσικό μέσο στο οποίο μπορούν να αποθηκευτούν δεδομένα (1.1.4.01) και από το οποίο μπορούν να ληφθούν δεδομένα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑμαγνητικός δίσκος, CD ROM, μικροφόρμα (μικρομορφή).[ΕΛΟΤ 561-2:2007]1.1.4.03 επεξεργασία δεδομένων συστηματική εκτέλεση εργασιών σε δεδομένα (1.1.4.01) [ΕΛΟΤ 561-2:2007] ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αριθμητικές ή λογικές εργασίες σε δεδομένα, συγχώνευση ή ομαδοποίηση δεδομένων, συγκέντρωση ή σύνθεση προγραμμάτων, ή εργασίες σε κείμενο, όπως επιμέλεια κειμένου, συγχώνευση, ομαδοποίηση, αποθήκευση, ανάκτηση, παρουσίαση ή εκτύπωση.1.1.4.04 μετασχηματισμός δεδομένων μεταφορά δεδομένων (1.1.4.01) από ένα μέσο δεδομένων (1.1.4.02) σε έναν άλλο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΑπό χαρτί σε μικροφόρμα, από μικροταινία σε υπολογιστή.1.1.4.05 μετατροπή δεδομένων αλλαγή δεδομένων (1.1.4.01) από μια μορφή παρουσίασης σε άλλη1.1.4.06 κώδικας σύνολο (1.1.1.03) κανόνων για το μετασχηματισμό μιας γλώσσας σε μια άλλη1.1.4.07 κωδικός σύνολο (1.1.1.03) δεδομένων (1.1.4.01) που μετασχηματίζονται ή παρουσιάζονται σε διαφορετικές μορφές σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο σύνολο κανόνων ΣΗΜΕΙΩΣΗΣτο πρότυπο ΕΛΟΤ 561-2:2007 στον «κωδικό» (1.1.4.07) αντιστοιχεί το «αναγνωριστικό».1.1.4.08 κωδικοποίηση διαδικασία μετασχηματισμού δεδομένων (1.1.4.04) ή παρουσίαση δεδομένων 15 ΕΛΟΤ 13811.1.4.09 μορφότυπο (1) διάταξη δεδομένων προκαθορισμένη διευθέτηση (4.3.1.1.06) των δεδομένων (1.1.4.01) σε ένα μέσο δεδομένων (1.1.4.02) βλ. μορφότυπο (2) (4.2.1.1.17) ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1Προσαρμογή από το ΕΛΟΤ 561-2:2007.ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2Τα μορφότυπα μπορούν να υποδιαιρεθούν σε μορφότυπα εισόδου, αποθήκευσης και εξόδου.1.1.4.10 τράπεζα δεδομένων σύνολο (1.1.1.03) αρχείων (2) (2.3.4.10) ή βάσεων δεδομένων (1.1.4.11) που συνδυάζεται με ένα σύστημα (1.1.1.06) αποθήκευσης (1) (4.3.1.1.010), ένα σύστημα επεξεργασίας και ένα σύστημα ανάκτησης1.1.4.11 βάση δεδομένων σύνολο (1.1.1.03) σχετικών δεδομένων (1.1.4.01) επαρκές για ένα συγκεκριμένο σκοπό ή σύστημα (1.1.1.06) επεξεργασίας δεδομένων (1.1.4.03)1.1.4.12 βάση δεδομένων πλήρους κειμένου βάση δεδομένων (1.1.4.11) που περιέχει πλήρη τεκμήρια (1.2.02) ή βασικά μέρη τεκμηρίων1.1.4.13 παροχέας διαθέτης πάροχος ηλεκτρονικός υπολογιστής που περιέχει βάσεις δεδομένων (1.1.4.11), προσβάσιμες από άλλους ηλεκτρονικούς υπολογιστές μέσω ενός δικτύου επικοινωνίας (1.1.3.01)1.1.4.14 διαδίκτυο παγκόσμια διασυνδεδεμένα συστήματα (1.1.06) υπολογιστών και δίκτυα υπολογιστών συνδεδεμένα με πύλες που καθιστούν δυνατή τη μεταφορά δεδομένων (1.1.4.01) μεταξύ τους1.2Βασικοί όροι πληροφόρησης και τεκμηρίωσης1.2.01 τεκμηρίωση συνεχής και συστηματική συλλογή και επεξεργασία καταχωρισμένων πληροφοριών (1.1.3.10) με σκοπό την αποθήκευση (1) (4.3.1.1.01), ταξινόμηση (4.2.2.4.02), ανάκτηση (4.3.2.1.01), χρήση ή μετάδοση1.2.02 τεκμήριο καταχωρισμένη πληροφορία (1.1.3.10) ή υλικό αντικείμενο (1.1.1.02) που μπορεί να εκλειφθεί ως μονάδα σε μια διαδικασία τεκμηρίωσης (1.2.01) ΕΛΟΤ 13811.2.03 δευτερογενές τεκμήριο παράγωγο τεκμήριο τεκμήριο (1.2.02) που περιέχει δεδομένα (1.1.4.01), πληροφορίες (1) (1.1.3.08) ή πληροφορίες (2) (1.1.3.09) για άλλα τεκμήρια1.2.04 διαχείριση πληροφοριών σχεδιασμός, έλεγχος και εκμετάλλευση πηγών πληροφοριών (1) (1.1.3.08) ενός ιδρύματος1.2.05 ανάκτηση πληροφοριών άντληση πληροφοριών διαδικασία ανάκτησης ειδικών πληροφοριών (1) (1.1.3.08) ή πληροφοριών (2) (1.1.3.09) από ένα αποθετήριο1.2.06 ανάκτηση τεκμηρίων άντληση τεκμηρίων διαδικασία ανάκτησης ειδικών τεκμηρίων (1.2.02) από ένα αποθετήριο 1.2.07ανάκτηση αναφορών άντληση αναφορών ανάκτηση πληροφοριών (1.2.05) που περιορίζεται σε παραπομπές 1.2.08επιστήμη της πληροφορίας επιστήμη πληροφόρησης μελέτη των λειτουργιών της δομής και μετάδοσης πληροφοριών (1) (1.1.3.08) ή πληροφοριών (2) (1.1.3.09) και διαχείριση των συστημάτων πληροφόρησης (1.1.3.12)1.2.09 αρχειονομία κλάδος της επιστήμης της πληροφορίας (1.2.08) που εφαρμόζεται στην οργάνωση, διοίκηση και λειτουργίες των αρχείων (1) (3.1.01) και αρχείων (2) (3.1.02)1.2.10 βιβλιοθηκονομία (1) κλάδος της επιστήμης της πληροφορίας (1.2.08) που ασχολείται με την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργίες των βιβλιοθηκών (1) (3.1.03) και βιβλιοθηκών (2) (3.1.04)1.2.11 βιβλιοθηκονομία (2) επαγγελματική εφαρμογή της βιβλιοθηκονομίας (1) (1.2.10)1.2.12 μουσειολογία θεωρία, δραστηριότητες και τεχνικές οργάνωσης των μουσείων (1) (3.1.05) ή μουσείων (2) (3.1.06) καθώς επίσης και εφαρμογή της νομοθεσίας τους1.2.13 μουσειογραφία 17 ΕΛΟΤ 1381τεχνικές προσδιορισμού και περιγραφής των τεκμηρίων (1.2.02) που διατηρούνται σε μουσεία (1) (3.1.05) ή μουσεία (2) (3.1.06)1.2.14 βιβλιογραφία (1) θεωρίες, δραστηριότητες και τεχνικές προσδιορισμού και περιγραφής τεκμηρίων (1.2.02) βλ. βιβλιογραφία (2) (4.3.2.1.07)1.2.15 βιβλιολογία μελέτη των τεχνικών παραγωγής και της διάχυσης βιβλίων (1) (2.1.12) και τόμων (2.4.01)1.2.16 αναπαραγωγή (1) αναπαραγωγή (2) (2.1.03) της εικόνας ενός τεκμηρίου (1.2.02) με τεχνικά μέσα1.2.17 εκτύπωση αναπαραγωγή μιας επιφάνειας από μελανωμένες πλάκες, κλισέ, ή κυλίνδρους ή από ψεκασμό μελάνης (6.5.22)1.2.18 τηλεπικοινωνία θεωρία και τεχνικές της μετάδοσης σημάτων (1.1.3.03) με ηλεκτρομαγνητικά ή ηλεκτρονικά μέσα1.2.19 ορολογική εργασία εργασία που αφορά τη συστηματική συλλογή, περιγραφή, επεξεργασία και την παρουσίαση των εννοιών (1.1.1.01) και των κατασημάνσεών (1.1.2.10) τους [ΕΛΟΤ 561-1:2006] ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η ορολογική εργασία πρέπει να εκτελείται κατά προτίμηση στη βάση καθιερωμένων αρχών και μεθόδων. Η ορολογική εργασία περιλαμβάνει εξαγωγή όρων, εναρμόνιση εννοιών, εναρμόνιση όρων και ορογραφία.1.3Διοικητικοί και επαγγελματικοί όροι1.3.01 αξιολόγηση εκτίμηση της αποτελεσματικότητας ή των αποτελεσμάτων ενός υποψηφίου, ενός απασχολούμενου, ενός προγράμματος, ενός ιδρύματος, μιας λειτουργίας, ή των πόρων οι οποίοι συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των στόχων ενός οργανισμού1.3.02 ποιότητα το σύνολο γνωρισμάτων και χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή υπηρεσίας (5.5.01) που του αποδίδουν την ικανότητα να ικανοποιήσει εκφρασμένες ή συνεπαγόμενες ανάγκες1.3.03 βιβλιομετρία μαθηματικές και στατιστικές μέθοδοι που εφαρμόζονται στη χρήση (6.1.25) των τεκμηρίων (1.2.02) και στα μοντέλα έκδοσης ΕΛΟΤ 13811.3.04 πληροφοριομετρία μαθηματικές και στατιστικές μέθοδοι που εφαρμόζονται στην επικοινωνία (1.1.3.01) της χρήσης των πληροφοριών (5.1.01)1.3.05 αρχειονόμος πρόσωπο καταρτισμένο στην αρχειονομία (1.2.02)1.3.06 συντηρητής πρόσωπο επαγγελματικά ή τεχνικά καταρτισμένο με τη γνώση (1.1.3.14) και τις επιδεξιότητες που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των απαραίτητων φυσικών λειτουργιών που διατηρούν την ακεραιότητα και την αξία των αντικειμένων (1.1.1.02)1.3.07 έφορος πρόσωπο υπεύθυνο για τη συλλογή (2) (3.1.07), των προσθηκών (4.1.2.02) σε αυτή, και τη διατήρηση της ακεραιότητάς της1.3.08 τεκμηριωτής πρόσωπο καταρτισμένο στην τεκμηρίωση (1.2.01)1.3.09 προμηθευτής πληροφοριών πρόσωπο που εμπορικά αναλαμβάνει τον εντοπισμό, την ανάκτηση και την παροχή πληροφοριών (1) (1.1.3.08) ή πληροφοριών (2) (1.1.3.09) για οποιοδήποτε αντικείμενο (1.1.1.02)1.3.10 διαχειριστής πληροφοριών πρόσωπο υπεύθυνο για τη διαχείριση πληροφοριών (1.2.04)1.3.11 βιβλιοθηκονόμος βιβλιοθηκάριος πρόσωπο που έχει επαγγελματική εκπαίδευση στη βιβλιοθηκονομία (1.2.11) ΣΗΜΕΙΩΣΗΗ βιβλιοθηκονομική εκπαίδευση καθορίζεται από εθνικά προγράμματα σπουδών.1.3.12 διαχειριστής εγγράφων διαχειριστής ενεργών αρχείων πρόσωπο που ασχολείται με τα οικονομικά και την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση, χρήση (6.1.25), διατήρηση και απομάκρυνση (4.1.1.24) των εγγράφων (1) (1.1.3.11)1.3.13 επιμελητής εκθέσεων πρόσωπο υπεύθυνο για την προετοιμασία, τη διακίνηση και τη φυσική τοποθέτηση των αντικειμένων (1.1.1.02) που πρόκειται να εκτεθούν σε έναν οργανισμό1.3.14 εκδότης 19 ΕΛΟΤ 1381συλλογικό όργανο ή πρόσωπο που εκτυπώνει (1.2.17) και εκδίδει δημοσιεύματα (2.1.11)1.3.15 ειδικός βιβλιοθηκονόμος μέλος του προσωπικού ενός οργανισμού πληροφόρησης και τεκμηρίωσης (1.2.01), το οποίο, λόγω της ακαδημαϊκής του μόρφωσης και της άριστης γνώσης (1.1.3.14) ενός θέματος ή επιστημονικού κλάδου, είναι υπεύθυνο για την επιλογή και θεματική καταλογογράφηση (4.2.1.1.03) των αποκτημάτων (4.1.2.02) σε σχετικά θεματικά πεδία (1.1.1.07) και για την αντίστοιχη υπηρεσία πληροφόρησης (1) (5.5.02).1.3.16 υπεύθυνος γραμματείας ο επικεφαλής της γραμματείας (3.3.13) ενός οργανισμού πληροφόρησης και τεκμηρίωσης (1.2.01).2 Τεκμήρια, φορείς δεδομένων και τα μέρη τους 2.1 Γενικοί όροι 2.1.01 πρωτότυπο τεκμήριο το αρχικά δημιουργημένο τεκμήριο (1.2.02) όπως διακρίνεται από κάθε αντίγραφο (2) προέρχεται από αυτό(2.1.06) πού2.1.02 μήτρα αντίγραφο (3) (2.1.14) ενός τεκμηρίου (1.2.02) ή το πρωτότυπο τεκμήριο (2.1.01) από το οποίο μπορούν να παραχθούν άλλα αντίγραφα (2) (2.1.06)2.1.03 αναπαραγωγή (2) τεκμήριο (1.2.02) που έχει αντιγραφεί και ομοιάζει με άλλο τεκμήριο που αναγνωρίζεται ως το πρωτότυπο τεκμήριο (2.1.01) βλ. αναπαραγωγή (1) (1.2.16)2.1.04 ομοιότυπο αναπαραγωγή (2.1.03) τεκμηρίου που προσεγγίζει όσο είναι δυνατό στο περιεχόμενο, τον τύπο και την εμφάνιση του πρωτότυπου τεκμηρίου (2.1.01), αλλά δεν είναι απαραίτητα του ιδίου μεγέθους2.1.05 αντίγραφο (1) τεκμήριο (1.2.02) που εξυπηρετεί ως το πρωτότυπο υλικό, από το οποίο τελικά ετοιμάζεται μια αναπαραγωγή (2) (2.1.03) ή ένα πιο ολοκληρωμένο τεκμήριο βλ. αντίγραφο (2) (2.1.06), αντίγραφο (3) (2.1.14) ΣΗΜΕΙΩΣΗΣτην καθομιλουμένη, το αντίγραφο (1) αναφέρεται συχνά ως «πρωτότυπο».2.1.06 αντίγραφο (2) αναπαραγωγή (2.1.03) ή μεταγραφή ενός τεκμηρίου (1.2.02) βλ. αντίγραφο (1) (2.1.05), αντίγραφο (3) (2.1.14) ΕΛΟΤ 13812.1.07 έντυπο αντίγραφο αντίγραφο (2) (2.1.06) συνήθως σε χαρτί (6.5.01) που μπορεί να διαβαστεί χωρίς τη βοήθεια τεχνικών μέσων2.1.08 φόρμα τεκμήριο (1.2.02), που έχει τυπωθεί ή έχει παραχθεί με άλλο τρόπο, με προκαθορισμένα διαστήματα για την καταχώριση ειδικών πληροφοριών (1) (1.1.3.08)2.1.09 διασκευή (1) εργασία που παράγεται από μια άλλη, ιδίως όταν προορίζεται για ένα διαφορετικό μέσο ή για μια διαφορετική λογοτεχνική ή μουσική μορφή2.1.10 διασκευή (2) μουσική διασκευή (1) (2.1.09) ενός έργου για εκτέλεση από χορωδία ή με μουσικά όργανα, διαφορετικά από εκείνα για τα οποία είχε αρχικά συντεθεί ή από μουσικούς ή τραγουδιστές ενός διαφορετικού επιπέδου ικανότητας από εκείνους που είχε αρχικά σχεδιαστεί2.1.11 δημοσίευμα τεκμήριο (1.2.02) που κυκλοφορεί μαζικά και συνήθως παράγεται σε πολλαπλά αντίγραφα (2) (2.1.06)2.1.12 βιβλίο (1) πνευματικό έργο (7.2.1.01) που εκδίδεται σε γραπτή, έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, συνήθως με σελιδοποίηση και που συνιστά μια φυσική μονάδα βλ. βιβλίο (2) (2.4.01)2.1.13 αρχειακή μονάδα τεμάχιο (2) τεκμήριο (1.2.02) ή σύνολο (1.1.1.03) τεκμηρίων ενός αρχείου (2) (3.1.02), που αντιμετωπίζονται ως μια οντότητα βλ. τεμάχιο (1) (2.1.15)2.1.14 αντίγραφο (3) δείγμα ενός τεκμηρίου (1.2.02) που υπάρχει σε περισσότερους τύπους βλ.αντίγραφο (1) (2.1.05), αντίγραφο (2) (2.1.06)2.1.15 τεμάχιο (1) η πιο μικρή φυσική αδιαίρετη αρχειακή μονάδα (2.1.13) βλ. τεμάχιο (2) (2.1.13)2.1.16 εικονογραφικό τεκμήριο 21 ΕΛΟΤ 1381εικονοτεκμήριο τεκμήριο (1.2.02) στο οποίο η εικονογραφική αναπαράσταση αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό του2.1.17 εικόνα (1) δισδιάστατη βασικά παρουσίαση, ενός ή περισσοτέρων αντικειμένων (1.1.1.02) ή σχημάτων βλ. εικόνα (2) (2.1.18)2.1.18 εικονογράφημα απεικόνιση εικόνα (2)αναπαράσταση που προστίθεται σε ένα κείμενο (1.1.2.04) και η οποία απεικονίζει θέματα του κειμένου χωρίς τη χρήση γραφής βλ. εικόνα (1) (2.1.17)2.1.19 οπτικοακουστικό τεκμήριο τεκμήριο (1.2.02), που αποτελείται από μια ακολουθία σχετικών εικόνων, με ή χωρίς τη συνοδεία ήχων και που για την ανάγνωση ή ακρόαση του περιεχομένου του απαιτείται χρήση εξοπλισμού2.1.20 διαφάνεια (1) φύλλο υλικού που περιέχει πληροφορίες (2) (1.1.3.09) οι οποίες εμφανίζονται όταν τοποθετείται μπροστά από πηγή φωτός ή όταν προβάλλεται σε μια οθόνη2.1.21 στερεοτυπία ζεύγος φωτογραφιών (2.1.17) του ιδίου αντικειμένου (1.1.1.02), που λαμβάνονται από ελαφρώς διαφορετικές πλευρές και που μαζί μεταφέρουν μια τρισδιάστατη εντύπωση όταν κανείς τις βλέπει ταυτόχρονα με ένα στερεοσκόπιο ή ειδικά γυαλιά2.2 Τεκμήρια και τα μέρη τους 2.2.1 Τεκμήρια 2.2.1.01 προσχέδιο προκαταρκτική εκδοχή ενός τεκμηρίου (1.2.02)2.2.1.02 συμπλήρωμα υλικό συμπληρωματικό του κυρίως κειμένου ενός τεκμηρίου (1.2.02)2.2.1.03 σύνοψη (1) τεκμήριο (1.2.02) που προέρχεται από τη σύμπτυξη ενός άλλου τεκμηρίου στα ουσιώδη μέρη του βλ. σύνοψη (2) (4.2.2.2.05) ΕΛΟΤ 13812.2.1.04 σύντμηση (1) περίληψη (4.2.2.2.05), επιτομή (4.2.2.2.01) ή σύνοψη (1) (2.2.1.03) των περιεχομένων ενός τεκμηρίου (1.2.02) βλ. σύντμηση (2) (2.2.1.34)2.2.1.05 συλλογή (1) τεκμήριο (1.2.02) που συνενώνει κάτω συνήθως από έναν κοινό τίτλο (4.2.1.4.09), εργασίες ενός ή περισσοτέρων συγγραφέων (4.2.1.5.03) ή επιμελητών έκδοσης (4.2.15.07) σε ένα ή περισσότερα θέματα βλ. συλλογή (2) (3.1.07), συλλογή (3) (3.1.12)2.2.1.06 ανθολογία συλλογή επιλεγμένων αποσπασμάτων τεκμήριο (1.2.02) που αποτελείται από μια συλλογή (1) (2.2.1.05) τεκμηρίων ή αποσπασμάτων (4.2.2.2.06) λογοτεχνικών συνήθως εργασιών2.2.1.07 αρχείο (1) φάκελος (1) οργανωμένη μονάδα τεκμηρίων (1.2.02) που έχουν ομαδοποιηθεί από το δημιουργό τους, είτε για τρέχουσα χρήση (6.1.25) ή κατά την διαδικασία της αρχειακής διευθέτηση (4.3.1.1.06), επειδή τα τεκμήρια αυτά έχουν σχέση με το ίδιο θέμα, δραστηριότητα ή συναλλαγή βλ. αρχείο (2) (2.3.4.10)2.2.1.08 ενεργό αρχείο έγγραφο (2) αρχειακό έγγραφοτεκμήριο (1.2.02) που δημιουργείται ή παραλαμβάνεται και διατηρείται από ένα φορέα, οργανισμό ή άτομο σε εκτέλεση νομικών υποχρεώσεων ή επιχειρησιακών συναλλαγών βλ. έγγραφο (1) (1.1.3.11)2.2.1.09 πρακτικά (1) πρακτικά συνεδριάσεων επίσημο έγγραφο (2) (2.2.1.08) που περιέχει τι έχει λεχθεί και τι έχει γίνει κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης ή σύσκεψης βλ. πρακτικά (2) (2.2.1.10)2.2.1.10 πρακτικά (2) πεπραγμένα τεκμήρια (1.2.02) που περιέχουν τα κείμενα (1.1.2.04) των εργασιών που υποβάλλονται σε ένα συνέδριο και αναφέρουν γενικά τη συζήτηση που προέρχεται από τις εργασίες αυτές και τις συναλλαγές που προκύπτουν από αυτές βλ. πρακτικά (1) (2.2.1.09) 23 ΕΛΟΤ 13812.2.1.11 έκθεση (1) τεκμήριο (1.2.02) που περιέχει την παρουσίαση περιστατικών ή το έγγραφο (2) (2.2.1.08) κάποιου πρακτικού, έρευνας ή γεγονότος2.2.1.12 ημερολόγιο (1) χρονολογικό έγγραφο (2) (2.2.1.08) που περιέχει απρόσωπη καταγραφή καθημερινών γεγονότων, συναλλαγών ή πρακτικών μέσα σε έναν οργανισμό ή νομικό πρόσωπο βλ. ημερολόγιο (2) (2.2.1.23), ημερολόγιο (3) (2.2.1.24)2.2.1.13 υπόμνημα τεκμήριο (1.2.02) που καταγράφει πληροφορίες (1) (1.1.3.08), που χρησιμοποιείται για εσωτερική επικοινωνία με σκοπό την υπενθύμιση2.2.1.14 επιστολή τεκμήριο (1.2.02) που απευθύνεται σε συγκεκριμένα άτομα ή φορείς2.2.1.15 πληροφοριακό υλικό υλικό αναφοράς τεκμήριο (1.2.02) που παρέχει ταχεία πρόσβαση (1.1.3.13) σε συγκεκριμένη πληροφορία (1) (1.1.3.08) σε ένα θέμα2.2.1.16 λεξικό κατάλογος λέξεων (2) (1.1.2.08) ή κατηγορίας (4.2.2.4.07) λέξεων από μια γλώσσα (1.1.2.01), με αλφαβητική ή συστηματική κατάταξη και οι οποίες επεξηγούνται σε αυτή τη γλώσσα ή μεταφράζονται σε μια ή περισσότερες άλλες γλώσσες2.2.1.17 λεξιλόγιο λεξικό (2.2.1.16) που περιέχει κατασημάνσεις (1.1.2.10) και ορισμούς από ένα ή περισσότερα εξειδικευμένα θεματικά πεδία (1.1.1.07) ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2Προσαρμογή από το ΕΛΟΤ 561-1: 2006. Τo λεξιλόγιο μπορεί να είναι μονόγλωσσο, δίγλωσσο ή πολύγλωσσο.2.2.1.18 γλωσσάριο κατάλογος τεχνικών όρων (1.1.2.12) ή ασαφών, ξεπερασμένων ή λέξεων (2) (1.1.2.08) κάποιας διαλέκτου ΣΗΜΕΙΩΣΗΟ ορισμός διαφέρει σημαντικά από αυτόν που δίδεται στο ΕΛΟΤ 561-1:2006.2.2.1.19 εγκυκλοπαίδεια τεκμήριο (1.1.02) που συνθέτει τη γνώση (1.1.3.14) σε όλα τα θέματα ή σε μια ομάδα θεμάτων, διευθετημένη αλφαβητικά ή συστηματικά και που αποτελείται συνήθως από εκτεταμένα άρθρα (2.4.24) ΕΛΟΤ 13812.2.1.20 οδηγός (1) τεκμήριο (1.2.02) που περιέχει εισαγωγικές πληροφορίες (1) (1.1.3.08) τόσο περιεκτικές ώστε να επιτρέπουν σε ένα χρήστη να εκτελέσει μια εργασία βλ. οδηγός (2) (4.2.2.2.08)2.2.1.21 εγχειρίδιο (1) πληροφοριακό έργο (2.2.1.15) που παρουσιάζει τη βασική γνώση (1.1.3.14) σε ειδικά θέματα2.2.1.22 εγχειρίδιο (2) αναλυτικός οδηγός (1) (2.2.1.20) για εξάσκηση, κατασκευή, χρήση ή επισκευή2.2.1.23 ημερολόγιο (2) κατάλογος, συνήθως σε χρονολογική διάταξη (1.1.1.08) τεκμηρίων (1.2.02) της ίδιας σειράς (4.3.1.1.16) ή κατηγορίας (4.2.2.4.03), ή εξειδικευμένων τεκμηρίων από μια ποικιλία πηγών, με περίληψη (4.2.2.2.05) για κάθε τεκμήριο βλ. ημερολόγιο (1) (2.2.1.12), ημερολόγιο (3) (2.2.1.24)2.2.1.24 ημερολόγιο (3) τεκμήριο (1.2.02) που δίνει πληροφορίες (1) (1.1.3.08) για τη μέτρηση του χρόνου βλ. ημερολόγιο (1) (2.2.1.12), ημερολόγιο (2) (2.2.1.23) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτό συνήθως γίνεται με την απαρίθμηση ημερών, εβδομάδων, μηνών και ετών, συνοδεύεται, συνήθως, από επιπρόσθετες πληροφορίες κάθε είδους.2.2.1.25 επετηρίδα περιοδικό δημοσίευμα (2.4.06) που περιέχει πληροφοριακό υλικό και το οποίο προτίθεται να ανανεώνεται σε ετήσια διαστήματα2.2.1.26 κατάλογος (1) πληροφοριακό έργο (2.2.1.15) διευθετημένο σε αλφαβητική, χρονολογική ή συστηματική σειρά (1.1.1.08), που δίνει πληροφορίες (1) (1.1.3.08) για την αναγνώριση ή τον εντοπισμό ατόμων, αντικειμένων (1.1.1.02), οργανισμών ή τόπων βλ. κατάλογος (2) (4.3.2.1.06)2.2.1.27 άτλαντας συλλογή (1) (2.2.1.05) χαρτών (2.2.1.28)2.2.1.28 χάρτης συμβατική παράσταση, συνήθως επίπεδη, σε μειωμένη κλίμακα, φαινομένων τα οποία μπορούν να εντοπιστούν στο χώρο και το χρόνο 25 ΕΛΟΤ 13812.2.1.29 σχέδιο (1) χάρτης (2.2.1.28) μεγάλης κλίμακας, μιας περιορισμένης περιοχής βλ. σχέδιο (2) (2.3.1.05), σχέδιο (3) (7.2.3.1.08), σχέδιο (4) (7.2.3.1.09)2.2.1.30 υδρόγειος σφαίρα σφαιρική παράσταση ενός ουράνιου σώματος2.2.1.31 διάγραμμα τεκμήριο (1.2.02) που απεικονίζει πληροφορίες (1) (1.1.3.08) σε μορφή πινάκων ή μεθοδικά διευθετημένες σε γραφική μορφή2.2.1.32 πίνακας τεκμήριο (1.2.02) που περιέχει δεδομένα (1.1.4.01) διατεταγμένα, κατά κανόνα, σε σειρές και στήλες (2) (2.4.23) και που συνοδεύονται, ενδεχομένως, από κείμενο (1.1.2.04)2.2.1.33 περιστρεφόμενο ευρετήριο τεκμήριο (1.2.02) που έχει σχεδιαστεί για ένα συγκεκριμένο σκοπό, την καταχώριση ονομασιών (1.1.2.13) ατόμων2.2.1.34 παπική επιστολή ανοικτή επιστολή (2.2.1.14) που εκδίδεται από την παπική καγκελαρία, σφραγισμένη με βουλοκέρι (7.1.11) από κερί βλ. σύντμηση (1) (2.2.1.04)2.2.1.35 παπικό διάταγμα επίσημο τεκμήριο (1.2.02) που είτε είναι σφραγισμένο με μια στρογγυλή μεταλλική βούλα (7.1.13) ή έχει συνημμένη μια τέτοια βούλα2.2.1.36 στάμπα αποτύπωμα που προστίθεται σε ένα τεκμήριο (1.2.02) για να αναγνωρισθεί αναμφίβολα κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ΣΗΜΕΙΩΣΗΤέτοια χαρακτηριστικά μπορούν να είναι προέλευση, ιδιοκτησία, χρόνος δημιουργίας, έκδοση κτλ.2.2.1.37 παρτιτούρα τεκμήριο (1.2.02) που περιέχει σημειογραφία (1) (1.1.2.26) για ένα μουσικό έργο, με τα πεντάγραμμα των τμημάτων αρμονίας διατεταγμένα σε μια σελίδα (2.4.22) έτσι ώστε οι μουσικοί φθόγγοι που ακούγονται συγχρόνως να είναι τοποθετημένοι σε κάθετη σειρά2.2.1.38 λιμπρέτο τεκμήριο (1.2.02) που περιέχει τις λέξεις (1) (1.1.2.07) ενός εκτεταμένου μουσικού έργου ΣΗΜΕΙΩΣΗΤέτοιο μουσικό έργο μπορεί να είναι μια όπερα. ΕΛΟΤ 13812.2.1.39 διαφημιστικό η περιγραφή ενός τεκμηρίου (1.2.02) από έναν εκδότη (1.3.14)2.2.2Τμήματα τεκμηρίων2.2.2.01 σελίδα τίτλου σελίδα (2.4.22) ενός τόμου (2.4.01) που περιέχει πλήρη βιβλιογραφική πληροφορία (1) (1.1.3.08)2.2.2.02 απαρχή η αρχική λέξη (1) (1.1.2.07) ή φράση ενός χειρόγραφου (1) (2.3.1.01), παλαίτυπου (2.4.19) ή τόμου (2.4.01) που μερικές φορές δίδει τον τίτλο (4.2.1.4.01) και την ονομασία (1.1.2.13) του συγγραφέα (4.2.1.5.03)2.2.2.03 κολοφώνας (1) συνδυασμένη αναφορά σε έναν τόμο (2.4.01) της πατρότητας του συγγράμματος, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (7.2.2.02), των πληροφοριών παραγωγής και έκδοσης, είτε στο πίσω μέρος της σελίδας τίτλου (2.2.2.01) ή στο τέλος του τόμου ΣΗΜΕΙΩΣΗΣε μια εφημερίδα, ο κολοφώνας περιέχει πληροφορίες για τους εκδότες της.2.2.2.04 πίνακας περιεχομένων κατάλογος επικεφαλίδων (4.2.1.3.01) και εξαρτημένων επικεφαλίδων (4.2.1.3.05) των τμημάτων ενός τεκμηρίου (1.2.02) με τη σειρά που εμφανίζονται, συνήθως με την ένδειξη της σελίδας (2.4.22) ή της στήλης (2) (2.4.23) από όπου αρχίζουν2.2.2.05 πρόλογος κείμενο στην αρχή ενός τεκμηρίου (1.2.02) το οποίο παρουσιάζει, σε γενικές γραμμές, το ιστορικό και τους στόχους του έργου2.2.2.06 εισαγωγή προκαταρκτικό κείμενο (1.1.2.04) ενός τεκμηρίου (1.2.02) που δίνει γενικές πληροφορίες (1) (1.1.3.08) για το ιστορικό, το περιεχόμενο ή τη δομή του2.2.2.07 σχήμα εικονογράφημα (2.1.18) που σκοπεύει να εξηγήσει ή να συμπληρώσει ένα κείμενο (1.1.2.04)2.2.2.08 λεζάντα κείμενο (1.1.2.04) που συνοδεύει μια εικονογράφηση (2.1.18) και επεξηγεί το θέμα που παρουσιάζεται2.2.2.09 σημείωση ένδειξη στο τέλος μιας σελίδας (2.4.22) ή στο τέλος ενός τεκμηρίου (1.2.02) ή μέρους ενός τεκμηρίου που αποσαφηνίζει ή συμπληρώνει την πληροφορία (1) (1.1.3.08) που δίνεται στο κυρίως κείμενο (1.1.2.04) 27
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.