Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2023

ΚΥΑ Υπουργείων Ανάπτυξης και ΥΠΥΜΕΔΙ υπ' αριθ. 6690 - ΦΕΚ 1914 Β / 15-06-2012

Βάσει της ΚΥΑ αυτής, σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 334/94, ευρεία ποικιλία προϊόντων τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δομικές κατασκευές εντός της Ελληνικής επικράτειας οφείλουν να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν Eναρμονισμένα Eυρωπαϊκά Πρότυπα, τα οποία έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης και να φέρουν την σήμανση CE.

Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.06.21 18:08:29 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio27639ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΑρ. Φύλλου 1914 15 Ιουνίου 2012ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6690 Προϊόντα Δομικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνι− κές προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης συμ− μόρφωσης και σήμανση συμμόρφωσης «CE». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ− ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει. 2. Το Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α΄/1986) «Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, του Π.Δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α΄/1989) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», το Π.Δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/ Α΄/1995), «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 396/89» και το Π.Δ. 182/2005 (ΦΕΚ 230/Α΄/2005) «Δι− άρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Yπουργείου Ανάπτυξης». 3. Το Π.Δ. 342/1990 (ΦΕΚ 135/Α΄/1990) «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας». 4. Το Π.Δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α΄/1996) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε− χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και του Π.Δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α΄/1994) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού». 5. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄/2009) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση Υπουργείου Οικο− νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω− νιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας− Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γε− νικής Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής». 6. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄/05−11−2009) «Καθορισμό και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».7. Την υπ’ αριθμ. 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουρ− γού (ΦΕΚ 2234/Β΄/2009) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων». 8. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ147/Α΄/2011) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο− νικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια− κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο− θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς». 9. Το Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ 170/Α΄/2010) «Σύσταση Υπουρ− γείου θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθο− ρισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμο− διοτήτων των Υπουργείων». 10. Το Π.Δ. 71/2012 (ΦΕΚ 124/Α΄/2012) «Διορισμός Υπουρ− γών». 11. Το άρθρο 21 του Νόμου 1418/1984, όπως τροποποι− ήθηκε με την παράγρ. 16 του άρθρου 4 του Ν. 2229/1994 και Π.Δ. 121/2001, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 177 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α΄/2008) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων». 12. Το Π.Δ 334/1994 (ΦΕΚ 176/Α΄/1994) «Προϊόντα Δομι− κών Κατασκευών», με το οποίο μεταφέρθηκε στο Εθνικό Δίκαιο η οδηγία 89/106/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τα προϊόντα του τομέα των δομικών κα− τασκευών και ειδικότερα των άρθρων 2 παρ. 2, 3, 4 και 5 αυτού. 13. Το Ν. 372/1976 (ΦΕΚ 166/Α΄/1976) «περί συστάσεως και λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίη− σης ΕΛΟΤ» όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α΄/1987) και του άρθρου 9 του Ν. 2642/1998 (ΦΕΚ 216/Α΄/1998), καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 155/1997 (ΦΕΚ 131/Α΄/1997) «Σύσταση και κατα− στατικό της ανώνυμης εταιρίας Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε.» 27640ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)14. Το Π.Δ. 81/1999 (ΦΕΚ 92/Α΄/1999) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 428/1995 (ΦΕΚ 245/ Α΄/1995) «Σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» και ειδικότερα το άρθρο 2 «περί διαρθρώσεως και αρμοδιοτήτων της Δι− εύθυνσης ΔΙΠΑΔ (Διεύθυνση Διαμόρφωσης Αρχών και Κανόνων Διασφάλισης Ποιότητας Δημοσίων Έργων και Εξειδίκευσης Ανθρώπινου Δυναμικού). 15. Την υπ’ αριθμ. οικ. 10102/2005 (ΦΕΚ 684/Β΄/2005) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ. ΔΕ. περί «Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών για δομικά προϊόντα και τη μεταφορά στην ελληνική νομοθεσία του σχετικού κοινοτικού δικαίου στα πλαίσια της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγοράς κατασκευών και δομικών υλικών», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 13944/204/4−7−2006 (ΦΕΚ 993/Β΄/2006), 21/1/Φ.4/1−1−2009 (ΦΕΚ 4/ΥΟΔΔ /2009), 2/93349/0022/2−2−2009 ΦΕΚ41/ΥΟΔΔ/2009, 11808/383/27−7− 2009 (ΦΕΚ 339/ ΥΟΔΔ /2009) και οικ. 14959/880/21−10−2011 (ΦΕΚ 395/ΥΟΔΔ/2011) κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Υ.ΜΕ.ΔΙ. 16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 του Ευρωπα− ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 . 17. Την υπ’ αριθμ. 768/2008/ΕΚ Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008. 18. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 305/2011 του Ευρωπαϊ− κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011. 19. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Επί− σημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C246/01− 33/24.8.2011), όπου δημοσιεύονται τα στοιχεία και οι τίτλοι αναφοράς των εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων «ΕΝ…» της παρούσας απόφασης που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης ως «ΕΛΟΤ ΕΝ…». 20. Την υπ’ αριθμ. 2000/147/ΕΚ/08−02−2000 (EE L50/ 23.02.2000) απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εφαρμογής της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου αναφορικά με την ταξινόμηση των δομικών προϊόντων ανάλογα με τη συμπεριφορά τους απέναντι στη φωτιά, όπως τροποποιείται και ισχύει. 21. Το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13501−1, που έχει μετα− φερθεί στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης ως ΕΛΟΤ ΕΝ 13501−1:2007 «Ταξινόμηση δομικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά με την φωτιά− Μέρος 1: Ταξινόμηση με τη βοήθεια δεδομένων από δοκιμές αντίδρασης σε φωτιά» όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 22. Τα πρακτικά της 1ης, 2ης και 4ης έως 8ης Συνεδρί− ασης της Συντονιστικής Επιτροπής Δομικών Υλικών της 10− 11−2011, της 15−11− 2011, της 30−11−2011, της 6−12−2011, 12−12−2011, 20−12−2011 και της 22−12−2011 αντίστοιχα. 23. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί− ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Η παρούσα απόφαση αφορά στα προϊόντα δομικών κατασκευών του Π.Δ. 334/94, που περιγράφονται στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές, των οποίων τα στοιχεία αναφοράς και οι τίτλοι περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας.2. Σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 334/94, τα εν λόγω προϊόντα τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δομικές κατασκευές εντός της Ελλη− νικής επικράτειας οφείλουν να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα του Παραρτήματος Ι, όπως αυτά τροποποιού− νται και ισχύουν κάθε φορά, τα οποία έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εναρμονισμένα ευ− ρωπαϊκά πρότυπα οφείλουν να συμμορφώνονται με τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις (ΕΤΕ) σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 334/1994 όπως τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά, οι οποίες εκδίδονται κατόπιν αι− τήματος του παραγωγού, με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις του Πα− ραρτήματος ΙΙ, ή στην περίπτωση που αυτές δεν υπάρ− χουν, με βάση την κοινή συμφωνία για τη διαδικασία αξιολόγησης (Common Understanding of Assessment Procedure “CUAP”). Τα παραπάνω προϊόντα υποχρεούνται να φέρουν τη σήμανση «CE», σύμφωνα με το Παράρτημα ΖΑ των σχε− τικών προτύπων ή αντίστοιχα με τις σχετικές Ευρωπαϊ− κές Τεχνικές Εγκρίσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων. Άρθρο 2 Τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των παραπάνω δο− μικών προϊόντων, ανάλογα με το είδος του προϊόντος, οφείλουν να συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις επιδόσεων, όπως αυτές καθορίζονται στους σχετικούς πίνακες του Παραρτήματος ΖΑ των Προτύπων ή αντί− στοιχα από τις σχετικές ΕΤΕ. Η αντίδραση των προϊόντων σε φωτιά, όπου απαιτεί− ται, να καθορίζεται και να ταξινομείται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13501−1. Άρθρο 3 1. Τα συστήματα βεβαίωσης της συμμόρφωσης για τα προϊόντα που καλύπτονται από τα εν λόγω πρότυπα ή αντίστοιχα από τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις κα− θορίζονται, ανάλογα με το είδος και την προοριζόμενη χρήση κάθε δομικού υλικού, στους σχετικούς πίνακες του Παραρτήματος ΖΑ των Προτύπων ή στις σχετικές Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων. 2. Ο παραγωγός οφείλει να διασφαλίζει συνεχώς τη συμμόρφωση των προϊόντων, όπως ορίζονται στα προ− ηγούμενα άρθρα αυτής της απόφασης, με το να εφαρ− μόζει έλεγχο παραγωγής στο εργοστάσιο, να προβαίνει στις αρχικές δοκιμές τύπου και να πληροί τις απαιτήσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε σύστημα συμμόρ− φωσης. Επιπροσθέτως, οφείλει να προσκομίζει άμεσα αυτός ή ο εξουσιοδοτημένος για την Ε.Ε. αντιπρόσωπός του όλη τη σχετική τεκμηρίωση των ανωτέρω, όταν αυτό ζητείται από αρμόδια αρχή. 3. Σε κάθε περίπτωση, για τη βεβαίωση συμμόρφωσης των παραπάνω προϊόντων με βάση τα παραπάνω συ− στήματα, εφαρμόζονται οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, όπως αυτές καθορίζονται στους σχε− τικούς πίνακες του Παραρτήματος ΖΑ των προτύπων ή στις σχετικές ΕΤΕ και τις κατευθυντήριες γραμμές των ETE. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)27641Άρθρο 4Άρθρο 6Ο παραγωγός ή ο εξουσιοδοτημένος για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) αντιπρόσωπός του, προβαίνει στη δήλωση συμμόρφωσης CE, ανάλογα με το σύστημα συμμόρφω− σης της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας στο οποίο υπάγεται το προϊόν, σύμφωνα με το Παράρτημα ΖΑ του αντίστοιχου προτύπου ή τη σχετική ΕΤΕ, μετά την ολοκλή− ρωση της διαδικασίας του προηγούμενου άρθρου αυτής της απόφασης, την οποία και κοινοποιεί, όταν ζητηθεί. Οι απαιτήσεις για τη δήλωση συμμόρφωσης, ανάλο− γα με το ισχύον κατά περίπτωση σύστημα βεβαίωσης συμμόρφωσης, παρουσιάζονται στον Πίνακα του Πα− ραρτήματος ΙΙΙ. Η δήλωση συμμόρφωσης και τα σχετικά πιστοποιητικά πρέπει να συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.Τα τυχόν αποθέματα ή/ και ημιέτοιμα προϊόντα, που καλύπτονται από τα πρότυπα του Πίνακα Α του Παραρ− τήματος Ι και τις σχετικές ΕΤΕ του άρθρου 1 παράγρα− φος 2β της παρούσας απόφασης και υπάρχουν στην Ελλάδα μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, μπορούν να κυκλοφορούν και να διατίθενται στην αγορά για χρήση στις δομικές κατασκευές και έργα μέχρι και τρεις (3) μήνες από την θέση σε ισχύ της παρούσας. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής, απαγορεύεται η διάθεση, η εμπορία ή εν γένει η διακίνηση των σχετικών προϊόντων χωρίς τη σήμανση CE. Για τα προϊόντα που καλύπτονται από τα πρότυπα του Πίνακα Β του Παραρτήματος Ι, οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται από τις αντίστοιχες ημερομηνίες που αναγράφονται στον πίνακα αυτόν.Άρθρο 5 Μετά τη δήλωση συμμόρφωσης (declaration of conformity), ο παραγωγός ή ο εξουσιοδοτημένος αντι− πρόσωπός του στην Ε.Ε., προβαίνει στη σήμανση «CE» και την τοποθέτησή της σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο Παράρτημα ΖΑ των προτύπων ή τις σχετικές ΕΤΕ. Η σήμανση «CE» και οι συμπληρωματικές πληροφο− ρίες, οι οποίες υποχρεωτικά τη συνοδεύουν, πρέπει να τοποθετούνται επάνω στο ίδιο το προϊόν, σε επικολλού− μενη ετικέτα, στη συσκευασία ή/και στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα του προϊόντος. Πρόσθετες απαιτήσεις μπορούν να δηλώνονται από τον παραγωγό σε διακριτή περιοχή, αλλά εκτός των συνοδευτικών πληροφοριών της σήμανσης CE.Άρθρο 7 Σε οποιονδήποτε οικονομικό φορέα, ο οποίος με την ιδιότητα του παραγωγού, του εξουσιοδοτημένου αντι− προσώπου, του εισαγωγέα ή του διανομέα, διαθέτει ή διακινεί στην ελληνική αγορά τα προαναφερθέντα προ− ϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας κατά παράβαση των διατάξεων της ή εμποδίζει τον έλεγχο αυτών από τις αρμόδιες αρχές, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 334/1994 κυρώσεις, ανεξαρτήτως άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Άρθρο 8 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, που ακολουθούν. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)27642/ EN 11. EN 54-16 -2.16:EN 54-243.-– EN 17924:-4.,EN 197-45.--4:,EN 295-10,6.-10:EN 413-1 -7.1:,EN 416-1,8.-,1:EN 438-79.(HPL) -( 7:)-HPLEN 442-1 -10. EN 450-1–11. EN 49012.-1:,1: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)27643EN 492 –13. EN 494–14. EN 516 -15.16. 17.-,EN 517 EN 520 -,EN 523 -18.19.,,EN 534 EN 544 /20.–EN 572-921.--9:-/EN 588-2 -22.2:EN 598 ,23., -EN 621 ,24.300 kw / EN 681-125.1: EN 681-226.2: EN 681-327.-3: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)27644EN 681-4 -28.-4:EN 682 -29. EN 771-6–30.6:EN 777-1 ,-, 1:D,,-, 2:E,,-, 3:F,,31.,-, 4:,EN 777-232.,EN 777-333.,EN 777-434.,EN 778 , ,35.70 kw / EN 845-1 -37.1:-36.,2:, EN 845-2 EN 845-3 -38.3:. EN 858-139.( . 1:)-,,EN 877 ,40.–,EN 934-541.,-,,5: , ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)27645EN 969 ,42.43.,EN 997 WC EN 1020 , ,44.,300 kw / EN 1036-2 -45.-2:,EN 1051-2 –46.–2:/ EN 1057 –47.,EN 1096-4 -48.-4:/ EN 1123-1 -49.-1:,,EN 1124-150.1:,,EN 1125 – –51. EN 1154 -52.-EN 1155 -53.-EN 115854.-- ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)27646EN 1168 -55. EN 1304 -56. EN 1317-5 -57.5:EN 1319 ,58.59. 60.61.62.,, 70kWEN 1337-3 -3:-5:EN 1337-5EN 1337-8 E– M8: EEN 1344 EN 1423 -63.-,EN 1433 -64.,,EN 1457 -65./-EN 1463-1 -66.-1:EN 152067. EN 1748-1-2 -68.-1-2:-/EN 1748-2-269.-/EN 180670.– –/2-2: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)27647EN 1825-1 -71.1:,,EN 1856-1 -72.-1:EN 1856-2 -73.74. 75.-2:EN 1857 –-EN 1858 --EN 1863-2:76.--/2:EN 187377.– – EN 191678. EN 191779.80.EN 1935 --EN 10025-1 -81.1:EN 10088-4 -82.4:,EN 10088-5 -83.5: ,,EN 10210-184.-1:-1:EN 10219-185., ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)27648EN 1022486.–EN 1025587.EN 1031188. EN 1031289.90.EN 10340EN 10343 -91. EN 12004 -92.,,EN 12050-1 -93.-1:EN 12050-2 -94.-2:EN 12050-3 -95.-3:EN 12050-4 -96.97.-EN 12150-2 EN 12209100.-2:-/ -98.99.4:--EN 12271 EN 12273 – ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)27649EN 12285-2 -101.2:EN 12337-2102.---2:/EN 12352 -103.104.EN 12368 EN 12380 -105.106. 107., EN 12446 --EN 12467 EN 12566-1108.50-1: EN 12566-3109.50-3:, /,EN 12566-4110.111. 112. 113.50-4: EN 12676-1 -1:EN 12737 EN 12764 EN 12794 -114. EN 12809-115.50 kW EN 12815 -116. 117.EN 12839 - ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)27650118. 119.EN 12843 EN 12859 -,EN 12860 -120.,EN 12878121., /-EN 12951 -122.EN 12966-1123.––1: EN 13024-2 -124.-2:/EN 13063-1125./-1:EN 13063-2126./-2:EN 13063-3 -127.-3:EN 13069 -128.129./ -EN 13084-5 E–5:–EN 13084-7 -7:130. EN 13101 -131.132.EN 13108-1 o-,-,1: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)133.134.135.EN 13108-2 o-EN 13108-3 o--276512:-3:EN 13108-4 o (Hot Rolled Asphalt)-4:136.EN 13108-5 o--5:137.EN 13108-6 o--6:138.EN 13108-7 o--7:139.EN 13160-1 -1:EN 13224 -140.141.EN 13225 EN 13229142., EN 13240 -143. EN 13263-1 -144.145. 146.1:,EN 13279-1 -1:EN 13310 EN 13341 ,147.6EN 13361 -148. EN 13362149.– ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)27652150.151.EN 13407 – EN 13454-1 , -1:EN 13479 –152. EN 13491-153. EN 13492 -154.,EN 13493 -155. EN 13502156.157. 158./ EN 13564-1 -1:EN 13616EN 13658-1159.–,––,–1: EN 13658-2160.2: EN 13693 -161. EN 13707 -162.EN 13747 -163. EN 13748-1 -164. 165.1:-2:EN 13748-2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)27653EN 13808 -166. EN 13813-167.168.EN 13815 ,,--,EN 13859-1169.----1: EN 13859-2170.2: EN 13877-3 -171.3:EN 13915172.-,EN 13924 -173. EN 13950 /174.-EN 13956 –175.176. 177.– EN 13963 -,EN 13964 EN 13967 –178.– EN 13969 -179.– EN 13970 –180.– EN 13978-1181.-1:, ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)27654EN 13984 –182.– EN 14016-1 -183.-1:,EN 14023 –184.,EN 14037-1 , ’ 120oC -185.186., 1:EN 14041 ,-EN 14063-1 -187.(LWA) -1:EN 14064-1 – –188.189.(MW) 1:EN 14080 ––EN 14081-1 –190.–1:EN 14178-2191.2:/EN 14188-1 -1:-192.2:EN 14188-2193. EN 14188-3-194.3:EN 14190 –195.,EN 14195196.–, ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)27655EN 14209 –197.,EN 14216 -198.199. 200.,EN 14246 –,EN 14296 – EN 14316-1 -201.() -1:EN 14317-1 -202.203.( V) -1:EN 14339 EN 14353 -204.205. 206. 207.,EN 14384EN 14388 EN 14396 EN 14399-1 -208.1:EN 14411 -209.,,EN 14428 (210.) -EN 14471 –211.–EN 14496 /212.213.–O,EN 14528 ()- ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)27656214.EN 14545 --EN 14566 -215.216.,EN 14592 --EN 14647 –217.,EN 14680 –218.219.EN 14688 ––EN 14695 –220.221.– EN 14716 EN 14782 ,222.– EN 14783 ,223.– EN 14785 -224. EN 14800225.. EN 14814226.227. 228.– EN 14843 – EN 14844 EN 14889-1 –229.230.1:-,-,EN 14889-2 –2: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)27657EN 14904 –231.EN 14909 -232.EN 14933233.– (EPS) – EN 14934234.235.– (XPS) – EN 14964 EN 14967 -236.-EN 14989-1 -237.1: K/C6EN 14989-2 -238.,2:EN 14991 -239. EN 14992-240. EN 15037-1 -241.-1:-4:EN 15037-4 –242. EN 15048-1-243.244. 245.EN 15050 EN 150691: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)27658EN 15088 -246.247. 248.–EN 15102 EN 15129 EN 15167-1 ,249.–1:,EN 15250250.251.EN 15258 EN 15274 –252. EN 15275 –253. EN 15283-1-,--254.,-1: EN 15283-2255.2: EN 15285256.()EN 15322 -257. EN 15381-258. EN 15382 -259. EN 15435260.- ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)27659EN 15498261.262.263.-EN 15743 T–,EN 15824/ 1-3-2013EN 54-231.2.–– EN 331 o vov o23:1-10-2012o voo EN 1090-1-3. EN 12101-7-4.1:1-2-20137:1-2-2013EN 12101-8 -5. EN 12899-16.8:1-1-2013-1: 1-1-2013EN 12899-27.-2: EN 12899-38.9.10.1-10-20121-1-2013-3: 1-10-2012EN 13245-2 ( 2:EN 14055) (PVC-U) PVC-U PVC-U()WC–1-10-2012 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)2766011.EN 142291-10-2012 1-11-2012EN 1430312.– ( W) – 1-11-2012EN 14304 –13.(FEF) –1-11-2012EN 1430514.–(CG) – 1-11-2012EN 1430615.– (CS) – 1-11-2012EN 14307 –16.(XPS) –1-11-2012EN 14308 –17.(PUR)(PIR) – 1-11-2012EN 14309 –18.( PS) –1-11-2012EN 1431319.–(P F) – 1-11-2012EN 1431420.21. 22.–EN 145161-10-2012EN 14527EN 1484623.(PF) –(–)– –1-10-20121-10-2012 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1-11-2012EN 14963 -24.–1-12-2012EN 15037-225.--2:1-12-2012EN 15037-326.--3:1-10-2012EN 15368 –27.1-10-2012EN 15599-1 –28.( P) – 1:1-10-2012EN 15600-129.30.– ( V) -1:1-10-2012EN 15650 –1-10-2012EN 1582131.27661– ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)27662(ETAGs)/ 1 2 3 4 5 6ETAG 001-1:-1:ETAG 001-2:-ETAG 001-3:-ETAG 001-4:3:-ETAG 001-5:2:4: -5:ETAG 001-6:-7ETAG 001:-8ETAG 001:-6:9 10 11 12 13 14 15CETAG 002-1:-ETAG 002-2:1: 2:ETAG 002-3: 3: ETAG 003: ETAG 004:–ETICS-.ETAG 005: E ETAG 006:16ETAG 007:17ETAG 008:18.ETAG 009:/, .19 20 21 22 23ETAG 010: ETAG 011: ETAG 012: ETAG 013: ETAG 014: . ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 24ETAG 015:25ETAG 016-1:27663-1:ETAG 016-2:-2:ETAG 016-3:-3:ETAG 016-4:26-4:2728 29ETAG 017:30ETAG 018-1:31 32 33 34 35 36—ETAG018-2:—ETAG018-3: ETAG 018-4:—ETAG 020-1: -1:ETAG 020-2: 2: 3:ETAG 020-3: ETAG 020-4: 4:ETAG 020-5: , ,405:ETAG 021-1:–1: 41ETAG 021-2: 2:42ETAG 022-1: –431ETAG 022-2: –452–444:ETAG 019:393:,382:—371:2ETAG 022-3:ETAG 022: , , , , E,, ,H ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)2766446ETAG 023:47ETAG 024:48ETAG 025:49ETAG 026-1:50 51 52 53 54 55 56 57 58-ETAG 026-2:–ETAG 026-3: –ETAG 027: ETAG 029: , ETAG 031-1: 1: ETAG 031-2: : 2:ETAG 035:2:-ETAG 026-5:ETAG 033:1:3: 5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)27665ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Σύστημα Βεβαίωσης της Συμμόρφωσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΖΑ των προτύπωνΣχετική διάταξη του Π.Δ. 334/94 (Καθήκοντα παραγωγού και κοινοποιημένου οργανισμού)Απαιτούμενα Πιστοποιητικά /Έγγραφα για τη Δήλωση Συμμόρφωσης CE1Παράρτημα ΙΙ, παρ. 2(i)Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης CE , από κοινοποιημένο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οργανισμό1+Παράρτημα ΙΙ, παρ. 2(i), με επιπλέον δειγματοληπτική δοκιμή δειγμάτωνΠιστοποιητικό Συμμόρφωσης CE , από κοινοποιημένο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οργανισμό2Παράρτημα ΙΙ, παρ.2(ii), πρώτη δυνατότηταΠιστοποιητικό Ελέγχου Παραγωγής στο Εργοστάσιο από κοινοποιημένο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οργανισμό2+Παράρτημα ΙΙ, παρ.2(ii), πρώτη δυνατότητα, με επιπλέον συνεχή επιθεώρησηΠιστοποιητικό Ελέγχου Παραγωγής στο Εργοστάσιο από κοινοποιημένο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οργανισμό3Παράρτημα ΙΙ, παρ.2(ii), δεύτερη δυνατότηταΈκθεση Αρχικής Δοκιμής Τύπου του προϊόντος, από κοινοποιημένο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εργαστήριο δοκιμών4Παράρτημα ΙΙ, παρ.2(ii), τρίτη δυνατότητα- 27666ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 9 Κάθε διάταξη που αντίκειται στην παρούσα απόφαση καταργείται. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 15 Ιουνίου 2012 ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣΣΙΜΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ*02019141506120028*ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.