Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020

Φύλλο Επίσημης Εφημερίδας Ευρωπαϊκής Ενωσης C176 / 19-06-2012

Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών

ISSN 1977-0901Επίσημη Εφημερίδα C 176της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έκδοση στην ελληνική γλώσσαΑνακοινώσεις και ΠληροφορίεςΑνακοίνωση αριθ.55ο έτοςΠεριεχόμενα19 Ιουνίου 2012ΣελίδαIV ΠληροφορίεςΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣΕυρωπαϊκή Επιτροπή2012/C 176/01ELΤιμή: 3 EURΑνακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών (1) (Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της οδηγίας) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ1 19.6.2012ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςC 176/1IV (Πληροφορίες)ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)(Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της οδηγίας) (2012/C 176/01) Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης (1)Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου (έγγραφο αναφοράς)Έγγραφο αναφοράςΗμερομηνία έναρξης ισχύος του προτύπου ως εναρμονισμένου προτύπουΗμερομηνία λήξης της περιόδου συνύπαρξης Σημείωση 4(1)(2)(3)(4)(5)1.1.20081.1.20091.1.20081.1.2009EN 40-4:2005 Ιστοί φωτισμού – Μέρος 4: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα1.10.20061.10.2007EN 40-4:2005/AC:20061.1.20071.1.2007CENEN 40-5:2002 Ιστοί φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού1.2.20031.2.2005CENEN 40-6:2002 Ιστοί φωτισμού - Μέρος 6: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού από αλουμίνιο1.2.20031.2.2005CENEN 40-7:2002 Ιστοί φωτισμού - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού από οπλισμένο με ίνες σύνθετο πολυμερές1.10.20031.10.2004CENEN 54-2:1997 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 2: Εξοπλι­ σμός ελέγχου και ενδείξεων1.1.20081.8.20091.1.20081.8.20091.1.20081.1.2008CENEN 1:1998 Θερμάστρες υγρών καυσίμων με καυστήρες εξάτμισης EN 1:1998/A1:2007CENEN 54-2:1997/A1:2006 EN 54-2:1997/AC:1999Σημείωση 3Σημείωση 3 C 176/2EL(1)CENΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)(3)19.6.2012(5)1.4.2003EN 54-3:2001 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 3: Ηχητικές διατάξεις συναγερμού(4)1.6.2009EN 54-3:2001/A1:20021.4.200330.6.2005EN 54-3:2001/A2:2006 CENΣημείωση 3 Σημείωση 31.3.20071.6.20091.10.20031.8.2009EN 54-4:1997 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 4: Εξοπλι­ σμός παροχής ισχύος EN 54-4:1997/A1:20021.10.20031.8.2009EN 54-4:1997/A2:2006Σημείωση 31.6.20071.8.2009EN 54-4:1997/AC:1999 CENΣημείωση 31.6.20051.6.2005EN 54-5:2000 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 5: Ανιχνευ­ τές θερμότητας - Σημειακοί ανιχνευτές1.4.200330.6.20051.4.200330.6.20051.4.20031.8.2009EN 54-5:2000/A1:2002 CENΣημείωση 3EN 54-7:2000 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 7: Ανιχνευ­ τές καπνού - Σημειακοί ανιχνευτές με χρήση σκεδασμένου φωτός, άμεσα διαδιδόμενοου ή ιοντισμού EN 54-7:2000/A1:20021.4.200330.6.2005EN 54-7:2000/A2:2006 CENΣημείωση 3 Σημείωση 31.5.20071.8.20091.9.20061.9.20081.9.20061.9.20081.9.20061.9.20081.9.20061.9.2008EN 54-10:2002 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 10: Ανι­ χνευτές φλόγας - Σημειακοί ανιχνευτές EN 54-10:2002/A1:2005CENΣημείωση 3EN 54-11:2001 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 11: Εκκι­ νητές συναγερμού χειρός EN 54-11:2001/A1:2005Σημείωση 3CENEN 54-12:2002 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 12: Ανι­ χνευτές καπνού - Γραμμικοί ανιχνευτές που λειτουργούν με ακτίνα φωτός1.10.200331.12.2005CENEN 54-16:2008 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Εξαρτήματα για φωνητικά συστήματα συναγερμού πυρκαγιάς - Μέρος 16: Εξο­ πλισμός ελέγχου και ενδείξεων φωνητικού συναγερμού1.1.20091.4.2011 19.6.2012EL(1)Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4)(5)EN 54-17:2005 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Μέρος 17: Συσκευές βραχυκύκλωσης1.10.20061.12.2008EN 54-17:2005/AC:20071.1.20091.1.2009EN 54-18:2005 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 18: Συσκευές εισαγωγής/εξαγωγής1.10.20061.12.2008EN 54-18:2005/AC:20071.1.20081.1.2008EN 54-20:2006 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Μέρος 20: Αναρ­ ροφητικοί ανιχνευτές καπνού1.4.20071.7.2009EN 54-20:2006/AC:20081.8.20091.8.2009CENEN 54-21:2006 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 21: Εξοπλι­ σμός μετάδοσης συναγερμού και σημάτων προειδοποίησης για την ύπαρξη σφαλμάτων1.3.20071.6.2009CENEN 54-23:2010 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Μέρος 23: Διατά­ ξεις συναγερμού πυρκαγιάς - Οπτικοί συναγερμοί1.12.20101.3.2013CENEN 54-24:2008 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 24: Εξαρ­ τήματα φωνητικών συστημάτων συναγερμού - Μεγάφωνα1.1.20091.4.2011CENEN 54-25:2008 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 25: Ραδιο­ ζευκτά εξαρτήματα1.1.20091.4.2011EN 54-25:2008/AC:20121.7.20121.7.2012CENCENCEN(2)(3)C 176/3CENEN 179:2008 Είδη κιγκαλερίας - Διατάξεις εξόδων κινδύνου χειριζόμενες με χειρολαβή ή πιεζόμενη πλάκα, για χρήση σε οδεύσεις διαφυγής - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμήςEN 179:19971.1.20091.1.2010CENEN 197-1:2011 Τσιμέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμ­ μόρφωσης για κοινά τσιμένταEN 197-1:2000 EN 197-4:20041.7.20121.7.2013CENEN 295-10:2005 Εφυαλωμένοι πήλινοι σωλήνες, εξαρτήματα και σύνδεσμοί τους για αποχετεύσεις και υπονόμους - Μέρος 10: Εντελόμμενες απαιτήσεις1.1.20061.1.2007CENEN 331:1998 Χειρoκίvητoι σφαιρικoί κωvικoί κρoύvoι κλειστoυ πυθμέvα για εγκαταστάσεις αερίoυ σε κτίρια1.9.20111.9.20121.9.20111.9.2012EN 331:1998/A1:2010Σημείωση 3 C 176/4EL(1)Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης19.6.2012(2)(3)(4)(5)CENEN 413-1:2011 Τσιμέντο τοιχοποιίας - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσηςEN 413-1:20041.2.20121.2.2013CENEN 416-1:2009 Μη οικιακοί ανηρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής ακτινοβολίας, με ένα καυστήρα με ανεμιστήρα - Μέρος 1: Ασφάλεια1.12.20091.12.2010CENEN 438-7:2005 Διακοσμητικά πολύστρωμα υψηλής συμπίεσης (HPL) - Φύλλα με βάση θερμοσκληρυνόμενες ρητίνες (συνήθως αποκαλούμενα πολύστρωμα) - Μέρος 7: Συμπαγή πολύστρωμα και σύνθετα πλαίσια από HPL για εσωτερικές και εξωτερικές επενδύσεις τοί­ χων και οροφώνεξωτερικές επενδύσεις τοίχων και οροφών1.11.20051.11.2006CENEN 442-1:1995 Θερμαντικά σώματα και εναλλάκτες θερμότητας-Μέρος 1:Τεχνι­ κές προδιαγραφές και απαιτήσεις1.12.20041.12.2005Σημείωση 31.12.20041.12.2005EN 442-1:1995/A1:2003 CENEN 450-1:2005+A1:2007 Ιπτάμενη τέφρα για σκυρόδεμα – Μέρος 1: Ορισμός, προδια­ γραφές και κριτήρια συμμόρφωσηςEN 450-1:20051.1.20091.1.2010CENEN 459-1:2010 Δομική άσβεστος - Μέρος 1: Ορισμοί, προδιαγραφές και κριτή­ ρια συμμόρφωσηςEN 459-1:20011.6.20111.6.2012CENEN 490:2011 Κεραμίδια και εξαρτήματά τους από σκυρόδεμα για επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις τοίχων - Προδιαγραφές προϊόντοςEN 490:20041.8.20121.8.2012CENEN 492:2004 Πλακίδια στέγασης και εξαρτήματά τους από ινοτσιμέντο – Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής1.1.20061.1.2007EN 492:2004/A1:2005Σημείωση 31.1.20061.1.2007EN 492:2004/A2:2006Σημείωση 31.7.20071.7.2008EN 494:20041.1.20081.1.2009CENEN 494:2004+A3:2007 Πλακίδια και εξαρτήματά τους από ινοτσιμέντο – Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμήςCENEN 516:2006 Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης - Εγκαταστάσεις επι­ σκέψεως στέγης - Διάδρομοι επικοινωνίας, κεφαλόσκαλα και σκαλιά στάσης1.11.20061.11.2007CENEN 517:2006 Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης - Αγκύρια ασφαλείας στεγών1.12.20061.12.2007CENEN 520:2004+A1:2009 Γυψοσανίδες - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.6.20101.12.2010EN 520:2004 19.6.2012EL(1)Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)(3)C 176/5(4)(5)1.6.20041.6.2005CENEN 523:2003 Περιβλήματα προενταμένων τενόντων από περιελιγμένη χαλύ­ βδινη ταινία - Ορολογία, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότηταςCENEN 534:2006+A1:2010 Κυματοειδή ασφαλτικά φύλλα - Προσιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμήςEN 534:20061.1.20111.1.2011CENEN 544:2011 Ασφαλτικές πλάκες με ενίσχυση από ορυκτό ή/και συνθετικό υλικό - Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμήςEN 544:20051.4.20121.4.2012CENEN 572-9:2004 Υαλος για δομική χρήση - Βασικά προϊόντα από νάτριο-άσβε­ στο-πυριτική ύαλο - Μέρος 9: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/ πρότυπο προϊόντος1.9.20051.9.2006CENEN 588-2:2001 Σωλήνες από ινοτσιμέντο για οχετούς και αποχετεύσεις - Μέρος 2: Ανθρωποθυρίδες και θυρίδες επίσκεψης1.10.20021.10.2003CENEN 598:2007+A1:2009 Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα και οι συνδέσεις τους για εφαρμογές αποχέτευσης - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών1.4.20101.4.2011CENEN 621:2009 Μη οικιακοί αερολέβητες αερίου, για θέρμανση χώρου, εξαναγ­ κασμένης συναγωγής, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 300 kw χωρίς ανεμιστήρα για την υποστή­ ριξη της μεταφοράς αέρα καύσης ή/και των καυσαερίων1.8.20101.8.2011CENEN 671-1:2001 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα με εύκαμπτους σωλήνες - Μέρος 1: Πυροσβεστικές φωλιές με ημιάκαμπτο σωλήνα1.2.20021.4.2004EN 671-1:2001/AC:20021.1.20071.1.2007EN 671-2:2001 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα με εύκαμπτους σωλήνες - Μέρος 2: Πυροσβεστικές φωλιές με επίπεδους σωλή­ νες1.2.20021.4.20041.3.20071.3.20081.1.20031.1.2009CENEN 671-2:2001/A1:2004 CENEN 598:2007Σημείωση 3EN 681-1:1996 Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 1: Βουλκανισμένο ελαστικό EN 681-1:1996/A1:1998Σημείωση 31.1.20031.1.2004EN 681-1:1996/A2:2002Σημείωση 31.1.20031.1.2004EN 681-1:1996/A3:2005Σημείωση 31.1.20081.1.2009 C 176/6EL(1)CENΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)(3)19.6.2012(5)1.1.2003EN 681-2:2000 Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 2: Θερμοπλαστικά ελαστο­ μερή(4)1.1.2004EN 681-2:2000/A1:20021.1.20031.1.2004EN 681-2:2000/A2:2005 CENΣημείωση 3 Σημείωση 31.1.20101.1.20101.1.20031.1.2004EN 681-3:2000 Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων που χρησιμοποιούμενων σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 3: Αφρώδη υλικά βουλκανι­ σμένου ελαστικού EN 681-3:2000/A1:20021.1.20031.1.2004EN 681-3:2000/A2:2005 CENΣημείωση 3 Σημείωση 31.7.20121.7.20121.1.20031.1.2004EN 681-4:2000 Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης Μέρος 4: Στεγανωτικά στοιχεία από χυτή πολυουρεθάνη EN 681-4:2000/A1:20021.1.20031.1.2004EN 681-4:2000/A2:2005 CENΣημείωση 3 Σημείωση 31.7.20121.7.20121.10.20021.12.2003Σημείωση 31.7.20121.7.2012EN 682:2002 Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης που χρησιμοποιούνται σε σωλήνες και εξαρτήματα που μεταφέ­ ρουν αέριο και ρευστούς υδρογονάνθρακες EN 682:2002/A1:2005CENEN 771-1:2011 Προδιαγραφές στοιχείων τοιχοποιίας - Μέρος 1: Στοιχεία τοι­ χοποιίας από άργιλο (οπτόπλινθοι)EN 771-1:20031.2.20121.2.2013CENEN 771-2:2011 Προδιαγραφές στοιχείων τοιχοποϊίας - Μέρος 2: Στοιχεία τοι­ χοποιίας από πυριτικό ασβέστιοEN 771-2:20031.2.20121.2.2013CENEN 771-3:2011 Προδιαγραφές στοιχείων τοιχοποιίας - Μέρος 3: Στοιχεία τοι­ χοποιίας από σκυρόδεμα (αδρανή συνήθη και ελαφρά)EN 771-3:20031.2.20121.2.2013CENEN 771-4:2011 Προδιαγραφές στοιχείων τοιχοποιίας - Μέρος 4: Στοιχεία τοι­ χοποιίας από κυψελωτό σκυρόδεμα σε αυτόκλειστοEN 771-4:20031.2.20121.2.2013CENEN 771-5:2011 Προδιαγραφές στοιχείων τοιχοποιίας - Μέρος 5: Στοιχεία τοι­ χοποιίας από τεχνητούς λίθουςEN 771-5:20031.2.20121.2.2013CENEN 771-6:2011 Προδιαγραφές στοιχείων τοιχοποιίας - Μέρος 6: Στοιχεία τοι­ χοποιίας από φυσικό λίθοEN 771-6:20051.2.20121.2.2013 19.6.2012EL(1)Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)(3)C 176/7(4)(5)CENEN 777-1:2009 Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, με ανεμιστήρα - Μέρος 1: Σύστημα D, ασφάλεια1.11.20091.11.2010CENEN 777-2:2009 Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, με ανεμιστήρα - Μέρος 2: Σύστημα E, ασφάλεια1.11.20091.11.2010CENEN 777-3:2009 Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, με ανεμιστήρα - Μέρος 3: Σύστημα F, ασφάλεια1.11.20091.11.2010CENEN 777-4:2009 Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, με ανεμιστήρα - Μέρος 4: Σύστημα Η, ασφάλεια1.11.20091.11.2010CENEN 778:2009 Οικιακοί αερολέβητες αερίου για θέρμανση χώρου, εξαναγκα­ σμένης συναγωγής, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 70 kw χωρίς ανεμιστήρα για την υποστήριξη της μεταφοράς του αέρα καύσης ή/και καυσαερίων1.8.20101.8.2011CENEN 845-1:2003+A1:2008 Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα τοιχοποιίας- Μέρος 1: Αγκύρια, λάμες στερέωσης, λάμες ανάρτησης και στηρίγματα1.1.20091.1.2010CENEN 845-2:2003 Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα τοιχοποιίας - Μέρος 2: Υπέρθυρα1.2.20041.4.2006CENEN 845-3:2003+A1:2008 Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα τοιχοποιίας- Μέρος 3: Χαλύβδινο πλέγμα οπλισμού οριζόντιων αρμών1.1.20091.1.2010CENEN 858-1:2002 Συστήματα διαχωρισμού ελαφρών υγρών (π.χ λιπαντικά και καύ­ σιμα) - Μέρος 1: Αρχές σχεδιασμού προϊόντος, επιδόσεις και δοκιμές, σήμανση και έλεγχος ποιότητας1.9.20051.9.20061.9.20051.9.20061.1.20081.9.20091.1.20081.9.20091.1.20091.1.20091.3.20101.3.2011EN 858-1:2002/A1:2004 CENEN 845-1:2003EN 845-3:2003Σημείωση 3EN 877:1999 Σωλήνες και εξαρτήματα από χυτοσίδηρο, οι συνδέσεις τους και παρελκόμενα για την εκκένωση του νερού από τα κτίρια – Απαιτήσεις, μέθοδοι δοκιμών και διασφάλιση ποιότητας EN 877:1999/A1:2006Σημείωση 3EN 877:1999/A1:2006/AC:2008 CENEN 934-2:2009 Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 2: Πρόσθετα σκυροδέματος - Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανσηEN 934-2:2001 C 176/8(1)ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης19.6.2012(2)(3)(4)(5)CENEN 934-3:2009 Πρόσθετα σκυροδέματος κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 3: Πρόσθετα για κονιάματα τοιχοποιίας - Ορισμοί, απαιτήσεις συμ­ μόρφωσης, σήμανση και επισήμανσηEN 934-3:20031.5.20101.5.2011CENEN 934-4:2009 Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Πρόσθετα ενεμάτων για προεντεταμένους τένοντες - Μέρος 4: Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανσηEN 934-4:20011.3.20101.3.2011CENEN 934-5:2007 Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 5: Πρόσθετα για εκτοξευόμενο σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση1.1.20091.1.2010CENEN 969:2009 Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα και οι συνδέσεις τους για σωληνώσεις αερίου - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμή1.1.20101.1.2011CENEN 997:2012 Λεκάνες WC και λεκάνες με δοχείο πλύσεως με ενσωματωμένη οσμοπαγίδαEN 997:20031.12.20121.6.2013CENEN 998-1:2010 Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας- Μέρος 1: Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματαEN 998-1:20031.6.20111.6.2012CENEN 998-2:2010 Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας- Μέρος 2: Κονίαμα τοι­ χοποιίαςEN 998-2:20031.6.20111.6.2012CENEN 1020:2009 Μη οικιακοί αερολέβητες αερίου για θέρμανση χώρου, εξαναγ­ κασμένης συναγωγής, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου, που δεν υπερβαίνει τα 300 kW με ενσωματωμένο ανεμιστήρα για την υποστήριξη της μεταφοράς αέρα καύσης ή/και καυσαερίων1.8.20101.8.2011CENEN 1036-2:2008 Υαλος δομικής χρήσης - Καθρέπτες από επίπεδο γυαλί με επι­ κάλυψη αργύρου για εσωτερική χρήση - Μέρος 2: Αξιολόγηση συμμόρφωσης, πρότυπο προϊόντος1.1.20091.1.2010CENEN 1051-2:2007 'Υαλος για δομική χρήση – Υαλότουβλα δόμησης και επιστρώ­ σεων – Μέρος 2 : Αξιολόγηση της συμμόρφωσης1.1.20091.1.2010CENEN 1057:2006+A1:2010 Χαλκός και κράματα χαλκού – Χαλκοσωλήνες άνευ ραφής, κυκλικής διατομής για νερό και αέριο σε εγκαταστάσεις υγιεινής και θέρμανσηςEN 1057:20061.12.20101.12.2010CENEN 1090-1:2009+A1:2011 Κατασκευή έργων από χάλυβα και από αλουμίνιο - Μέρος 1: Απαιτήσεις για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των δομικών στοιχείωνEN 1090-1:20091.9.20121.7.2014CENEN 1096-4:2004 Ύαλος για δομική χρήση - Επενδυμένη ύαλος - Μέρος 4: Αξιο­ λόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος1.9.20051.9.2006 19.6.2012EL(1)Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4)(5)1.6.20051.6.20061.6.20051.6.20061.6.20051.6.2006Σημείωση 31.6.20051.6.2006EN 1125:19971.1.20091.1.20101.10.20031.10.20041.10.20031.10.2004EN 1154:1996/A1:2002/AC:20061.1.20101.1.2010EN 1155:1997 Είδη κιγκαλερίας - Ηλεκτροκίνητες διατάξεις για ανακλινόμενες πόρτες - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.10.20031.10.20041.10.20031.10.2004EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006CEN(2)1.1.20101.1.2010EN 1158:1997 Μεταλλικά εξαρτήματα κτιρίων - Διατάξεις συντινισμού πόρτας Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.10.20031.10.20041.10.20031.10.20041.6.20061.6.2006EN 1123-1:1999 Σωλήνες και εξαρτήματα σωληνώσεων από χάλυβα με γαλβάνι­ σμα εν θερμώ συγκολλημένων κατά μήκος με σύνδεση αρσενι­ κού-θηλυκού για συστήματα αποβλήτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις, δοκιμές, έλεγχος ποιότητας EN 1123-1:1999/A1:2004CEN(3)C 176/9Σημείωση 3EN 1124-1:1999 Σωλήνες και εξαρτήματα σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα συγκολλημένων κατά μήκος με σύνδεση αρσενικού-θηλυκού για συστήματα αποβλήτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις, δοκιμές, έλεγχος ποιότητας EN 1124-1:1999/A1:2004CENEN 1125:2008 Είδη κιγκαλερίας – Διατάξεις εξόδων πανικού που λειτουργούν με οριζόντια μπάρα για χρήση σε οδεύσεις διαφυγής – Απαιτή­ σεις και μέθοδοι δοκιμήςCENEN 1154:1996 Είδη κιγκαλερίας - Συσκευές ελεγχόμενου κλεισίματος θυρών Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής EN 1154:1996/A1:2002CENEN 1155:1997/A1:2002CENEN 1158:1997/A1:2002Σημείωση 3Σημείωση 3Σημείωση 3EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006 CENEN 1168:2005+A3:2011 Προϊόντα προκατασκευασμένα από σκυρόδεμα - Διάτρητες πλά­ κες με διαμήκη κενάEN 1168:2005+A2:20091.7.20121.7.2013CENEN 1279-5:2005+A2:2010 Υαλος για δομική χρήση - Μονωμένα στοιχεία υαλοστασίων Μέρος 5: Αξιολόγηση της συμμόρφωσηςEN 12795:2005+A1:20081.2.20111.2.2012CENEN 1304:2005 Κεραμίδια από άργιλο για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών - Ορι­ σμοί και προδιαγραφές προϊόντων1.2.20061.2.2007 C 176/10EL(1)Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης19.6.2012(2)(3)(4)(5)CENEN 1317-5:2007+A2:2012 Οδικά συστήματα αναχαίτισης - Μέρος 5: Απαιτήσεις προϊόντος και αξιολόγηση της συμμόρφωσης για συστήματα αναχαίτισης οχημάτωνEN 13175:2007+A1:20081.1.20131.1.2013CENEN 1319:2009 Οικιακοί αερολέβητες αερίου για θέρμανση χώρου, εξαναγκα­ σμένης συναγωγής, με καυστήρες με ανεμιστήρα, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου μη υπερβαίνουσα τα 70 kW1.10.20101.10.2011CENEN 1337-3:2005 Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 3: Ελαστομερή εφέδρανα1.1.20061.1.2007CENEN 1337-4:2004 Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 4: Κυλινδρικά εφέδρανα1.2.20051.2.2006EN 1337-4:2004/AC:20071.1.20081.1.2008CENEN 1337-5:2005 Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 5: Εφέδρανα εγκιβωτισμένου ελαστομερούς1.1.20061.1.2007CENEN 1337-6:2004 Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 6: Εφέδρανα εξισορρόπησης1.2.20051.2.2006CENEN 1337-7:2004 Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 7: Εφέδρανα σφαιρικά και κυλιν­ δρικά τύπου PTFE1.12.20041.6.2005CENEN 1337-8:2007 Εφέδρανα δομημάτων – Μέρος 8 : Εφέδρανα οδηγοί και εφέ­ δρανα συγκράτησης1.1.20091.1.2010CENEN 1338:2003 Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.3.20041.3.2005EN 1338:2003/AC:20061.1.20071.1.2007EN 1339:2003 Πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.3.20041.3.2005EN 1339:2003/AC:20061.1.20071.1.2007EN 1340:2003 Κράσπεδα από σκυρόδεμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.2.20041.2.2005EN 1340:2003/AC:20061.1.20071.1.2007CENEN 1341:2001 Πλάκες από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.10.20021.10.2003CENEN 1342:2001 Κυβόλιθοι από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.10.20021.10.2003CENCENEN 1337-7:2000 19.6.2012EL(1)Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)(3)C 176/11(4)(5)CENEN 1343:2001 Κράσπεδα από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.10.20021.10.2003CENEN 1344:2002 Κεραμικά επιστρώσεων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.1.20031.1.2004CENEN 1423:2012 Προϊόντα οριζόντιας σήμανσης οδών - Προϊόντα επίπασης Γυάλινα σφαιρίδια, αντιολισθητικά αδρανή και μίγματα αυτών1.11.20121.11.2012CENEN 1433:2002 Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και οχη­ μάτων - Ταξινόμηση, σχεδιασμός και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης1.8.20031.8.2004Σημείωση 31.1.20061.1.2006EN 1433:2002/A1:2005EN 1423:1997CENEN 1457-1:2012 Καπνοδόχοι - Εσωτερικοί αγωγοί από αργιλο/κεραμική ύλη Μέρος 1: Καπναγωγοί που λειτουργούν υπό ξηρές συνθήκες Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμήςEN 1457:19991.11.20121.11.2013CENEN 1457-2:2012 Καπνοδόχοι - Εσωτερικοί αγωγοί από αργιλο/κεραμική ύλη Μέρος 2: Καπναγωγοί που λειτουργούν υπό υγρές συνθήκες Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμήςEN 1457:19991.11.20121.11.2013CENEN 1463-1:2009 Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών - Ανακλαστήρες οδοστρωμά­ των - Μέρος 1: Απαιτήσεις αρχικών επιδόσεωνEN 1463-1:19971.1.20101.1.2011CENEN 1469:2004 Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις - Απαι­ τήσεις1.7.20051.7.2006CENEN 1504-2:2004 Προϊόντα και συστήματα προστασίας και επιδιόρθωσης κατα­ σκευών από σκυρόδεμα – Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποι­ ότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης – Μέρος 2: Συστή­ ματα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος1.9.20051.1.2009CENEN 1504-3:2005 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομη­ μάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 3: Επισκευή φερό­ ντων και μη φερόντων στοιχείων1.10.20061.1.2009CENEN 1504-4:2004 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομη­ μάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 4: Δομικά συνδετικά1.9.20051.1.2009CENEN 1504-5:2004 Προϊόντα και συστήματα προστασίας και επιδιόρθωσης κατα­ σκευών από σκυρόδεμα – Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποι­ ότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης – Μέρος 5: Έγχυση σκυροδέματος1.10.20051.1.2009 C 176/12EL(1)Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)(3)19.6.2012(4)(5)CENEN 1504-6:2006 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομη­ μάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 6: Αγκύρωση χαλύ­ βδινων ράβδων οπλισμού1.6.20071.1.2009CENEN 1504-7:2006 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομη­ μάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 7: Προστασία έναντι διάβρωσης οπλισμού1.6.20071.1.2009CENEN 1520:2011 Προκατασκευασμένα οπλισμένα στοιχεία από ελαφροσκυρόδεμα ανοιχτής δομής με φέροντα ή μη φέροντα οπλισμό1.1.20121.1.2013CENEN 1748-1-2:2004 Ύαλος για δομική χρήση - Ειδικά βασικά προϊόντα - Βοριοπυ­ ριτικοί ύαλοι - Μέρος 1-2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρό­ τυπο προϊόντος1.9.20051.9.2006CENEN 1748-2-2:2004 Ύαλος για δομική χρήση - Ειδικά βασικά προϊόντα - Μέρος 2-2: Υαλοκεραμικά - Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊ­ όντος1.9.20051.9.2006CENEN 1806:2006 Καπνοδόχοι – Προκατασκευασμένα τεμάχια πήλινων/κεραμικών καπνοδόχων μονού τοιχώματος – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκι­ μής1.5.20071.5.2008CENEN 1825-1:2004 Λιποσυλλέκτες - Μέρος 1: Αρχές σχεδιασμού, επιδόσεις και δοκιμές, σήμανση και έλεγχος ποιότητας1.9.20051.9.2006EN 1825-1:2004/AC:20061.1.20071.1.2007EN 1520:2002CENEN 1856-1:2009 Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις μεταλλικών καπνοδόχων - Μέρος 1: Προϊόντα που βασίζονται σε σύστημα καπνοδόχωνEN 1856-1:20031.3.20101.3.2011CENEN 1856-2:2009 Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις για μεταλλικές καπνοδόχους - Μέρος 2: Ευθύγραμμα μεταλλικά τμήματα και τμήματα συνδέσεωςEN 1856-2:20041.3.20101.3.2011CENEN 1857:2010 Καπνοδόχοι - Στοιχεία - Εσωτερικοί αγωγοί από σκυρόδεμαEN 1857:2003+A1:20081.1.20111.1.2012CENEN 1858:2008+A1:2011 Καπνοδόχοι-Δομικά στοιχεία-Στοιχεία από σκυρόδεμαEN 1858:20081.4.20121.4.2013CENEN 1863-2:2004 Ύαλος για δομική χρήση - Νάτριο-άσβεστο-πυριτική ύαλος ενι­ σχυμένη θερμικά - Μέρος 2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/ Πρότυπο προϊόντος1.9.20051.9.2006CENEN 1873:2005 Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης – Μεμονωμένοι πλα­ στικοί φεγγίτες – Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής1.10.20061.10.2009 19.6.2012EL(1)Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4)(5)EN 1916:2002 Τσιμεντοσωλήνες και ειδικά τεμάχια από σκυρόδεμα άοπλο ή οπλισμένο ή ενισχυμένο με ίνες χάλυβα1.8.200323.11.2004EN 1916:2002/AC:20081.1.20091.1.2009EN 1917:2002 Ανθρωποθυρίδες και φρεάτια επίσκεψης από σκυρόδεμα άοπλο ή οπλισμένο ή ενισχυμένο με ίνες χάλυβα1.8.200323.11.2004EN 1917:2002/AC:20081.1.20091.1.2009EN 1935:2002 Είδη κιγκαλερίας - Μονοαξονικοί μεντεσέδες - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών1.10.20021.12.2003EN 1935:2002/AC:20031.1.20071.1.2007CENEN 10025-1:2004 Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 1: Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης1.9.20051.9.2006CENEN 10088-4:2009 Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 4: Τεχνικοί όροι παράδοσης για χαλυβδόφυλλα, χαλυβδόπλακες και χαλυβδοταινίες ανθεκτικές σε διάβρωση για δομικές χρήσεις1.2.20101.2.2011CENEN 10088-5:2009 Ανοζείδωτοι χάλυβες - Μέρος 5: Τεχνικοί όροι παράδοσης χαλύβων ανθεκτικών σε διάβρωση για ράβδους, χονδροσύρματα, σύρματα, διατομές και στιλπνά προϊόντα για δομικές χρήσεις1.1.20101.1.2011CENEN 10210-1:2006 Κοίλες διατομές κατασκευών με τελική κατεργασία εν θερμώ από μη κεκραμένους και λεπτόκοκκους χάλυβες - Μέρος 1: Τεχνικοί όροι παράδοσης1.2.20071.2.2008CENEN 10219-1:2006 Συγκολλητές κοίλες διατομές κατασκευών διαμορφωμένες εν ψυχρώ από μη κεκραμένους και λεπτόκοκκους χάλυβες Μέρος 1: Τεχνικοί όροι παράδοσης1.2.20071.2.2008CENEN 10224:2002 Μη κεκραμένοι χαλύβδινοι σωλήνες και εξαρτήματα για τη μεταφορά υδατικών διαλυμάτων συμπεριλαμβανομένου πόσιμου ύδατος – Τεχνικοί όροι παράδοσης1.4.20061.4.20071.4.20061.4.2007CENCENCEN(2)EN 10224:2002/A1:2005(3)C 176/13Σημείωση 3CENEN 10255:2004+A1:2007 Μη κεκραμένοι χαλυβδοσωλήνες κατάλληλοι για συγκόλληση και κατασκευή σπειρωμάτων - Τεχνικοί όροι παράδοσης1.1.20101.1.2011CENEN 10311:2005 Συνδέσεις χαλυβδοσωλήνων και εξαρτημάτων για τη μεταφορά ύδατος και άλλων υδατικών υγρών1.3.20061.3.2007 C 176/14EL(1)Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4)(5)1.4.20061.4.20071.4.20061.4.2007EN 10340:2007 Χυτοχάλυβες για δομικές εφαρμογές1.1.20101.1.2011EN 10340:2007/AC:20081.1.20101.1.2010CENEN 10343:2009 Χάλυβες βαφής και επαναφοράς για δομικές χρήσεις - Τεχνικοί όροι παράδοσης1.1.20101.1.2011CENEN 12004:2007 Συγκολλητικά για πλακίδια - Απαιτήσεις, αξιολόγηση της συμ­ μόρφωσης, ταξινόμηση και χαρακτηρισμός1.6.20081.6.2010CENEN 12050-1:2001 Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και γήπεδα Αρχές κατασκευής και δοκιμών - Μέρος 1: Εγκαταστάσεις άντ­ λησης που περιέχουν κοπρανώδη υλικά1.11.20011.11.2002CENEN 12050-2:2000 Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και γήπεδα Αρχές κατασκευής και δοκιμών - Μέρος 2: Εγκαταστάσεις άντ­ λησης από μη κοπρανώδη υλικά1.10.20011.10.2002CENEN 12050-3:2000 Εγκαταστάσεις άντλησης απποβλήτων για κτίρια και γήπεδα Αρχές κατασκευής και δοκιμών - Μέρος 3: Εγκαταστάσεις άντ­ λησης για απόβλητα που περιέχουν κοπρανώδη υλικά για περιο­ ρισμένες εφαρμογές1.10.20011.10.2002CENEN 12050-4:2000 Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και γήπεδα Αρχές κατασκευής και δοκιμών - Μέρος 4: Αντεπίστροφες βαλ­ βίδες για απόβλητα μη περιέχοντα κοπρανώδη υλικά και από­ βλητα περιέχοντα κοπρανώδη υλικά1.10.20011.10.2002CENEN 12057:2004 Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Διαστασιολογημένα πλακίδια Απαιτήσεις1.9.20051.9.2006CENEN 12058:2004 Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις1.9.20051.9.2006CENEN 12094-1:2003 Μόvιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριo - Μέρoς 1: Απαιτήσεις και μέθoδoι δoκι­ μής για ηλεκτρικές διατάξεις αυτομάτου ελέγχου και χρονοκα­ θυστέρησης1.2.20041.5.2006CENEN 12094-2:2003 Μόvιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριo - Μέρoς 2: Απαιτήσεις και μέθoδoι δoκι­ μής για μη ηλεκτρικές διατάξεις αυτομάτου ελέγχου και χρονο­ καθυστέρησης1.2.20041.5.2006CEN(2)EN 10312:2002 Συγκολλητοί χαλύβδινοι ανοξείδωτοι σωλήνες μεταφοράς υδα­ τικών υγρών συμπεριλαμβανομένου του ύδατος για κατανάλωση από τον άνθρωπο - Τεχνικοί όροι παράδοσης EN 10312:2002/A1:2005CEN(3)19.6.2012Σημείωση 3EN 12004:2001 19.6.2012EL(1)Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)(3)C 176/15(4)(5)CENEN 12094-3:2003 Μόvιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριo - Μέρoς 3: Απαιτήσεις και μέθoδoι δoκι­ μής για διατάξεις χειροκίνητης ενεργοποίησης και ακύρωσης1.1.20041.9.2005CENEN 12094-4:2004 Μόvιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριo - Μέρoς 4: Απαιτήσεις και μέθoδoι δoκι­ μής για εξαρτήματα βαλβίδων δοχείου και των ενεργοποιητών τους1.5.20051.8.2007CENEN 12094-5:2006 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο – Μέρος 5 : Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για βαλβίδων επιλογείς υψηλής και χαμηλής πίεσης και τους ενεργοποιητών τουςEN 12094-5:20001.2.20071.5.2009CENEN 12094-6:2006 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 6: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκι­ μής για μη ηλεκτρικές αδρανοποιημένες συσκευέςEN 12094-6:20001.2.20071.5.2009CENEN 12094-7:2000 Μόvιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριo - Μέρoς 7: Απαιτήσεις και μέθoδoι δoκι­ μής για ακροφύσια σε συστήματα CO21.10.20011.4.20041.11.20051.11.2006EN 12094-7:2000/A1:2005Σημείωση 3CENEN 12094-8:2006 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Στοιχεία για συστήματα κατά­ σβεσης με αέριο – Μέρος 8: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για συνδέσμους1.2.20071.5.2009CENEN 12094-9:2003 Μόvιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριo - Μέρoς 9: Απαιτήσεις και μέθoδoι δoκι­ μής για ειδικούς πυρανιχνευτές1.1.20041.9.2005CENEN 12094-10:2003 Μόvιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριo - Μέρoς 10: Απαιτήσεις και μέθoδoι δoκιμής για μανόμετρα και πρεσσοστατικούς διακόπτες1.2.20041.5.2006CENEN 12094-11:2003 Μόvιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριo - Μέρoς 11: Απαιτήσεις και μέθoδoι δoκιμής για μηχανικές διατάξεις ζύγισης1.1.20041.9.2005CENEN 12094-12:2003 Μόvιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριo - Μέρoς 12: Απαιτήσεις και μέθoδoι δoκιμής για πνευματικές διατάξεις συναγερμού1.1.20041.9.2005CENEN 12094-13:2001 Μόvιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριo - Μέρoς 13: Απαιτήσεις και μέθoδoι δoκιμής για βαλβίδες ελέγχου και βαλβίδες αντεπιστροφής1.1.20021.4.2004EN 12094-13:2001/AC:20021.1.20101.1.2010 C 176/16EL(1)CENΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)(3)Σημείωση 3(4)(5)1.6.2006EN 12101-1:2005 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - Μέρος 1: Προ­ διαγραφή για πετάσματα καπνού EN 12101-1:2005/A1:200619.6.20121.9.20081.12.20061.9.2008CENEN 12101-2:2003 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - Μέρος 2: Προ­ διαγραφή για συνήθη καπνό και ανεμιστήρες απαγωγής θερμό­ τητας1.4.20041.9.2006CENEN 12101-3:2002 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - Μέρος 3: Προ­ διαγραφή για μηχνικούς απαγωγείς καπνού και θερμότητας1.4.20041.4.2005EN 12101-3:2002/AC:20051.1.20061.1.2006EN 12101-6:2005 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας – Μέρος 6: Προ­ διαγραφές για συστήματα διαφορικής πίεσης – Σύνεργα εξαρ­ τημάτων1.4.20061.4.2007EN 12101-6:2005/AC:20061.1.20071.1.2007CENEN 12101-7:2011 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας -Μέρος 7: Διατομές αγωγών καπνού1.2.20121.2.2013CENEN 12101-8:2011 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - Μέρος 8: Δια­ φράγματα έλέγχου καπνού1.2.20121.2.2013CENEN 12101-10:2005 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας – Μέρος 10: Πηγές τροφοδοσίας1.10.20061.5.2012EN 12101-10:2005/AC:20071.1.20081.1.2008CENEN 12150-2:2004 Ύαλος για δομική χρήση - Θερμικά σκληρυμένη νάτριο-άσβε­ στο-πυριτική ύαλος - Μέρος 2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/ Πρότυπο προϊόντος1.9.20051.9.2006CENEN 12209:2003 Είδη κιγκαλερίας - Κλειδαριές - Κλειδαριές μηχανικής λειτουρ­ γίας και κυπριά - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.12.20041.6.2006EN 12209:2003/AC:20051.6.20061.6.2006EN 12259-1:1999 + A1:2001 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονιομού και ψεκασμούνερού - Μέρος 1: Καταιονιστήρες1.4.20021.9.2005CENCENEN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:2004Σημείωση 31.3.20051.3.2006EN 12259-1:1999 + A1:2001/A3:2006Σημείωση 31.11.20061.11.2007 19.6.2012EL(1)CENΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)(3)C 176/17(5)1.1.2002EN 12259-2:1999 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος 2: Συστήματα συνα­ γερμού με υδραυλική βαλβίδα(4)1.8.2007EN 12259-2:1999/A1:20011.1.20021.8.2007EN 12259-2:1999/A2:2005Σημείωση 31.9.20061.8.2007EN 12259-2:1999/AC:2002 CENΣημείωση 31.6.20051.6.2005EN 12259-3:2000 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος 3: Βαλβίδα συνα­ γερμού ξηρού τύπου1.1.20021.8.2007EN 12259-3:2000/A1:20011.1.20021.8.2007EN 12259-3:2000/A2:2005 CENΣημείωση 3 Σημείωση 31.9.20061.8.20071.1.20021.4.20041.1.20021.4.2004EN 12259-4:2000 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος 4: Συσκευή διαπί­ στωσης νερού EN 12259-4:2000/A1:2001Σημείωση 3CENEN 12259-5:2002 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος 5: Ανιχνευτές ροής νερού1.7.20031.9.2005CENEN 12271:2006 Επιφανειακές επαλείψεις - Προδιαγραφές1.1.20081.1.2011CENEN 12273:2008 Επιστρώσεις με ασφαλτοπολτό - Απαιτήσεις1.1.20091.1.2011CENEN 12285-2:2005 Χαλύβδινες δεξαμενές κατασκευασμένες σε εργοστάσιο - Μέρος 2: Οριζόντιες κυλινδρικές δεξαμενές απλού και διπλού τοιχώ­ ματος για υπέργεια αποθήκευση εύφλεκτων και μη εύφλεκτων υγρών που ρυπαίνουν το νερό1.1.20061.1.2008CENEN 12326-1:2004 Σχιστολιθικά και λίθινα προϊόντα για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις - Μέρος 1: Προδιαγραφή προϊόντος1.5.20051.5.2008CENEN 12337-2:2004 Ύαλος για δομική χρήση - Νάτριο-άσβεστο-πυριτική ύαλος ενι­ σχυμένη χημικά - Μέρος 2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/ Πρότυπο προϊόντος1.9.20051.9.2006CENEN 12352:2006 Εξοπλισμός ελέγχου κυκλοφορίας - Προειδοποιητικοί σηματο­ δότες και σηματοδότες ασφάλειας1.2.20071.2.2008CENEN 12368:2006 Εξοπλισμός ελέγχου κυκλοφορίας - Φωτεινοί σηματοδότες1.2.20071.2.2008 C 176/18EL(1)Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)CENEN 12446:2011 Καπνοδόχοι - Δομικά στοιχεία - Εξωτερικά στοιχεία από σκυρό­ δεμαCEN(5)1.10.20041.4.20121.4.20131.1.2006EN 12467:2004 Επίπεδα φύλλα ινοτσιμέντου - Προδιαγραφές προϊόντος και μέθοδοι δοκιμήςEN 12446:2003(4)1.10.2003EN 12380:2002 Βαλβίδες εισαγωγής ατμοσφαιρικού αέρα για συστήματα αποχέ­ τευσης - Απαιτήσεις, μέθοδοι δοκιμών και αξιολόγηση της συμ­ μόρφωσηςCEN(3)19.6.20121.1.2007EN 12467:2004/A1:20051.1.20061.1.2007EN 12467:2004/A2:2006 CENΣημείωση 3 Σημείωση 31.7.20071.7.20081.12.20041.12.2005Σημείωση 31.12.20041.12.2005EN 12566-3:20051.11.20091.11.2010EN 12566-1:2000 Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων μέχρι 50 ισοδύνα­ μους κατοίκους - Μέρος 1: Προκατασκευασμένες σηπτικές δεξα­ μενές EN 12566-1:2000/A1:2003CENEN 12566-3:2005+A1:2009 Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων μέχρι 50 ισοδύνα­ μους κατοίκους - Μέρος 3: Εγκαταστάσεις επεξεργασίας απο­ βλήτων οικιακής χρήσης, έτοιμες για τοποθέτηση ή/και επι τόπου, συναρμολογούμενεςCENEN 12566-4:2007 Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων μέχρι 50 ισοδύνα­ μους κατοίκους - Μέρος 4: Συναρμολογημένες συπτικές δεξα­ μενές επί τόπου από προκατασκευασμένα στοιχεία και σύνεργα1.1.20091.1.2010CENEN 12591:2009 Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά - Προδιαγραφές για ασφάλ­ τους οδοστρωσίας1.1.20101.1.2011CENEN 12620:2002+A1:2008 Αδρανή για σκυρόδεμα1.1.20091.1.2010CENEN 12676-1:2000 Αντιθαμβωτικά συστήματα οδών - Μέρος 1: Επίδοση και χαρα­ κτηριστικά1.2.20041.2.20061.2.20041.2.20061.1.20091.1.2010EN 12676-1:2000/A1:2003EN 12620:2002Σημείωση 3CENEN 12737:2004+A1:2007 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Πλάκες δαπέ­ δου εσταυλισμούCENEN 12764:2004+A1:2008 Είδη υγιεινής - Προδιαγραφή για λουτήρες υδρομασάζEN 12764:20041.1.20091.1.2010CENEN 12794:2005+A1:2007 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Πάσσαλοι θεμελίωσηςEN 12794:20051.2.20081.2.20091.8.20091.8.2009EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008 19.6.2012EL(1)Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4)(5)1.7.20051.7.20071.7.20051.7.2007EN 12809:2001/AC:20061.1.20081.1.2008EN 12809:2001/A1:2004/AC:20071.1.20081.1.2008EN 12815:2001 Οικιακά μαγειρεία που λειτουργούν με στερεά καύσιμα - Απαι­ τήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.7.20051.7.20071.7.20051.7.2007EN 12815:2001/AC:20061.1.20071.1.2007EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007CEN(2)1.1.20081.1.20081.10.20121.10.20131.9.20051.9.20071.12.20111.12.2012EN 12809:2001 Οικιακοί ανεξάρτητοι λέβητες που λειτουργούν με στερεά καύ­ σιμα - Ονομαστική θερμική ισχύς έως 50 kW - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής EN 12809:2001/A1:2004CEN(3)C 176/19EN 12815:2001/A1:2004Σημείωση 3Σημείωση 3CENEN 12839:2012 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Στοιχεία περι­ φράξεωνCENEN 12843:2004 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Ιστοί και στύ­ λοιCENEN 12859:2011 Γυψότουβλα - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμήςCENEN 12860:2001 Συνδετικές γάζες γύψου για γυψότουβλα - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.4.20021.4.2003EN 12860:2001/AC:20021.1.20101.1.2010EN 12878:2005 Πιγμέντα για το χρωματισμό δομικών υλικών, που βασίζονται στο τσιμέντο ή/και στον ασβέστη - Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμής1.3.20061.3.2007EN 12878:2005/AC:20061.1.20071.1.2007CENEN 12899-1:2007 Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήμανσης - Μέρος 1: Σταθερές πινακίδες1.1.20091.1.2013CENEN 12899-2:2007 Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήμανσης - Μέρος 2: Εσωτερικά φωτιζόμενα στοιχεία σήμανσης νησίδων1.1.20091.1.2013CENEN 12899-3:2007 Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήμανσης - Μέρος 3: Οριοδείκτες και οπισθοανακλαστικά στοιχεία1.1.20091.1.2013CENEN 12951:2004 Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης - Σκάλες στεγών μόνιμης τοποθέτησης - Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής1.9.20051.9.2006CENEN 12839:2001EN 12859:2008 C 176/20EL(1)Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης19.6.2012(2)(3)(4)(5)CENEN 12966-1:2005+A1:2009 Κατακόρυφη σήμανση οδών - Πινακίδες μεταβαλλόμενων μηνυ­ μάτων - Μέρος 1: Πρότυπο προϊόντοςEN 12966-1:20051.8.20101.8.2010CENEN 13024-2:2004 Υαλος για δομική χρήση - Θερμικά σκληρυμένη βοριοπυριτική ύαλος ασφαλείας - Μέρος 2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/ Πρότυπο προϊόντος1.9.20051.9.2006CENEN 13043:2002 Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών επιστρώσεων οδών, αεροδρομίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων1.7.20031.6.2004EN 13043:2002/AC:20041.6.20061.6.2006EN 13055-1:2002 Ελαφρά αδρανή - Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για σκυροδέματα, κονιάματα και ενέματα1.3.20031.6.2004EN 13055-1:2002/AC:20041.1.20101.1.2010CENEN 13055-2:2004 Ελαφρά αδρανή - Μέρος 2: Ελαφρά αδρανή ασφαλτομιγμάτων, επιφανειακών επιστρώσεων και εφαρμογών με σταθεροποιημένα ή μη σταθεροποιημένα υλικά1.5.20051.5.2006CENEN 13063-1:2005+A1:2007 Καπνοδόχοι - Συστήματα καπνοδόχων με εσωτερικούς αγωγούς από άργιλο/κεραμική ύλη - Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για αντίσταση σε φλόγα-αιθάληEN 13063-1:20051.5.20081.5.2009CENEN 13063-2:2005+A1:2007 Καπνοδόχοι - Συστήματα καπνοδόχων με εσωτερικούς αγωγούς από άργιλο/κεραμική ύλη - Μέρος 2: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής σε συνθήκες υγρασίαςEN 13063-2:20051.5.20081.5.2009CENEN 13063-3:2007 Καπνοδόχοι - Συστήματα καπνοδόχων με εσωτερικούς αγωγούς από άργιλο/κεραμική ύλη - Μέρος 3: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για συστήματα αεραγωγών1.5.20081.5.2009CENEN 13069:2005 Καπνοδόχοι- Εξωτερικά τοιχώματα από άργιλο/κεραμική ύλη για συστήματα καπνοδόχων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.5.20061.5.2007CENEN 13084-5:2005 Ελεύθε
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.