Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Γραφεία – Εταιρείες)ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ…ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ…∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ…ΑΦΜ…ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΌ̟ως ̟εριγράφεται στη σχετική Αίτηση ΑσφάλισηςΟΡΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣA) Ανά α̟αίτηση α̟οζηµίωσης: EUR… B) Συνολικά για την ̟ερίοδο ασφάλισης: EUR…ΑΠΑΛΛΑΓΗ (συµµετοχή του ασφαλισµένου)EUR… ανά α̟αίτηση α̟οζηµίωσηςΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΕτήσια (ανανεούµενη)ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΛΥΨΗΣΗ αρχική ηµεροµηνία έναρξης της ασφάλισης∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ (αρµόδια δικαστήρια)Ελλάδα (∆ικαστήρια Αθηνών)ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΕυρω̟αϊκή ΈνωσηΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεωνσελ. 1 / 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.Γνωστοποίηση Απαιτήσεων Αποζηµίωσης Στην Ασφαλιστική Εταιρεία … µέσω του Ασφαλιστικού Συµβούλου …2.Όρος «Προστηθέντων προσώπων» Για τους σκοπούς του παρόντος Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου, οποιοιδήποτε µερικώς απασχολούµενοι υπάλληλοι, ή συµβασιούχοι περιορισµένου χρόνου ή αυτοαπασχολούµενα άτοµα, προστηθέντες στην υπηρεσία του Ασφαλιζοµένου σε συνδυασµό µε τις Επαγγελµατικές ∆ραστηριότητες και τα Καθήκοντά του, θα θεωρούνται ως υπάλληλοι του Ασφαλιζόµενου µε υπαλληλική σύµβαση εργασίας µε την προϋπόθεση ότι οι αµοιβές τους θα περιλαµβάνουν και τον δηλωµένο κύκλο εργασιών. ∆ηλώνεται πως προϋπόθεση για την ανάληψη της σχετικής ευθύνης από την πλευρά των Ασφαλιστών είναι ότι όλες οι εργασίες που θα γίνονται από µερικώς απασχολούµενους υπαλλήλους, ή συµβασιούχους περιορισµένου χρόνου ή αυτοαπασχολούµενα άτοµα (προστηθέντες), θα επιβλέπονται από κατάλληλο άτοµο και ότι όλοι οι ως άνω προστηθέντες θα συµµορφώνονται και θα ενεργούν βάσει των ίδιων επαγγελµατικών αρχών και διαδικασιών µε αυτές των µόνιµων υπαλλήλων του Ασφαλιζόµενου.3.Όρος κάλυψης Υπεργολάβων Σε ειδικές Συµβάσεις, όπου ζητούνται ευρύτερες υπηρεσίες από τον Ασφαλισµένο και απαιτείται και κάλυψη της Επαγγελµατικής Ευθύνης για Υπεργολάβους που χρησιµοποιούνται για ειδικές υπηρεσίες, το παρόν Ασφαλιστήριο µπορεί να επεκταθεί για να καλύψει και τους Υπεργολάβους, υπό τον όρο να δηλώνονται µέσω του Ασφαλισµένου, τα πλήρη στοιχεία, το αντικείµενο των υπηρεσιών τους και οι αντίστοιχες αµοιβές τους καθώς επίσης και «∆ήλωση µη Ζηµιών» από τον κάθε έναν. Θα εκδίδεται σχετική Πρόσθετη Πράξη και θα χρεώνεται πρόσθετο ασφάλιστρο.4.Όρος «Κοινοπραξιών» Σε περιπτώσεις που ο Ασφαλισµένος έχει υπογράψει Σύµβαση ως µέλος κοινοπραξίας ή σύµπραξης µε οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρία, το παρόν Ασφαλιστήριο καλύπτει µόνο ευθύνη που προκύπτει από τη δραστηριότητά του.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ι.Ασφαλιστική ΣύµβασηΣύµφωνα µε τους Όρους, Περιορισµούς, Εξαιρέσεις και Προϋποθέσεις του παρόντος Ασφαλιστηρίου και του Πίνακα και υπό την προϋπόθεση καταβολής ή συµφωνίας καταβολής του Ασφαλίστρου από τον Ασφαλισµένο, οι Ασφαλιστές συµφωνούν στην έκταση και µε τον τρόπο που περιγράφεται στη συνέχεια:ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεωνσελ. 2 / 8 1.Να αποζηµιώνουν τον Ασφαλισµένο για οποιοδήποτε ποσό ή ποσά τα οποία ο Ασφαλισµένος υποχρεούται εκ του νόµου να καταβάλει και τα οποία προκύπτουν από οποιαδήποτε απαίτηση εγέρθηκε για πρώτη φορά εγγράφως (κατά του Ασφαλισµένου) κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου όπως αναφέρεται στον Πίνακα για παράλειψη επαγγελµατικού καθήκοντος, λόγω αµέλειας, λάθους ή παράλειψης που διέπραξε ή φέρεται να διέπραξε κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου (και της Αναδροµικής Περιόδου, εφόσον υπάρχει) και στη Γεωγραφική Έκταση, όπως ορίζονται στον Πίνακα, του (α) Ασφαλισµένου και, ή (β) οποιουδήποτε προσώπου εργάζεται κατά το χρόνο εκείνο για τον Ασφαλισµένο, κατά τη διεξαγωγή, από και για λογαριασµό του Ασφαλισµένου, εργασίας στα πλαίσια της Επαγγελµατικής ∆ραστηριότητας, όπως ορίζεται στον Πίνακα.2.Να καταβάλει έξοδα και δαπάνες που έγιναν µε την έγγραφη συναίνεση των Ασφαλιστών για την υπεράσπιση και / ή διακανονισµό οποιασδήποτε τέτοιας απαίτησης, υπό την προϋπόθεση ότι, αν µια καταβολή υπερβαίνει το όριο αποζηµίωσης που διατίθεται από το παρόν Ασφαλιστήριο, πρέπει να γίνει προκειµένου να ικανοποιηθεί κάποια απαίτηση, η ευθύνη των Ασφαλιστών σε σχέση µε τα εν λόγω έξοδα και δαπάνες θα είναι ανάλογη µε το ποσό της αποζηµίωσης που καταβάλλεται στα πλαίσια του Ασφαλιστηρίου σε σχέση µε το συνολικό ποσό που καταβάλλεται για την ικανοποίηση της απαίτησης.ΙΙ. Όρια Αποζηµίωσης 1.Αποζηµίωση ανά απαίτηση Η υποχρέωση των Ασφαλιστών για την αποζηµίωση όλων των εξόδων και δαπανών που είναι καταβλητέα σε κάθε δικαιούχο ή αριθµό δικαιούχων σε σχέση µε οποιαδήποτε απαίτηση ή Σειρά Απαιτήσεων (όπως ορίζονται κατωτέρω) δεν θα υπερβαίνει το Όριο Ανά Απαίτηση που ορίζεται στο Σηµείο Α) των Ορίων Ασφάλισης στον Πίνακα.2.Σειρά Απαιτήσεων Όπως ορίζεται κατωτέρω, θα θεωρείται ως µία απαίτηση και ως ηµεροµηνία επέλευσης του κινδύνου θα θεωρείται η ηµεροµηνία έγγράφης υποβολής κατά του Ασφαλισµένου της πρώτης απαίτησης από τη Σειρά Απαιτήσεων. Ως «Σειρά Απαιτήσεων» θα θεωρούνται τα ακόλουθα: -διάφορες ίδιες ή παρόµοιες παραλείψεις ή πράξεις που έλαβαν χώρα και αποδίδονται σε µία µόνο και την ίδια αµελή πράξη, λάθος ή παράληψη στη µελέτη και/ή επίβλεψη, και οδηγούν σε ζηµίες ενός ή περισσοτέρων κτιρίων ή κατασκευών, ανεξαρτήτως του εάν το κτίριο ή η κατασκευή αποτελεί τµήµα ενός και του αυτού κτιριακού ή κατασκευαστικού έργου και/ή-περισσότερες της µιας παραλείψεις ή πράξεις που καταλήγουν στην ίδια ζηµία, και/ή-απαίτηση που εγείρεται κατά του Ασφαλισµένου και οποιουδήποτε πρόσθετου Ασφαλισµένου.ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεωνσελ. 3 / 8 3.Συνολικό όριο για την περίοδο ασφάλισης Η υποχρέωση της Εταιρείας για καταβολή αποζηµίωσης και συναφών εξόδων, πληρωτέων σε σχέση µε όλες τις απαιτήσεις που εγείρονται κατά τη διάρκεια της εκάστοτε ασφαλιστικής περιόδου, που δεν θα υπερβαίνουν το αντίστοιχο εδάφιο (Β) των Ορίων Αποζηµίωσης που αναφέρονται στον Πίνακα.IΙΙ. Απαλλαγή «Απαλλαγή» σηµαίνει το ποσό που καταβάλλεται από τον Ασφαλισµένο και αφαιρείται από το ποσό που σύµφωνα µε το Ασφαλιστήριο, οφείλουν να καταβάλλουν οι Ασφαλιστές για λογαριασµό του. Υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι οι Ασφαλιστές ευθύνονται, σε σχέση µε κάθε απαίτηση που εγείρεται σύµφωνα µε το παρόν, µόνο για το µέρος της απαίτησης (το οποίο για τους σκοπούς της παρούσας ρήτρας θα θεωρείται ότι περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες και έξοδα που προέβησαν οι Ασφαλιστές που ερευνούν και υπερασπίζονται την απαίτηση) που υπερβαίνει το ποσό Απαλλαγής, όπως αναφέρεται στον Πίνακα. Συµφωνείται ότι σε περίπτωση που οι Ασφαλιστές προβούν σε οποιαδήποτε έξοδα, τα οποία, σύµφωνα µε την παρούσα ρήτρα, αποτελούν ευθύνη του Ασφαλισµένου, τότε οι Ασφαλιστές θα αποζηµιώνονται για το ποσό αυτό από τον Ασφαλισµένο σε πρώτη ζήτηση. ΙV. Εξαιρέσεις Το παρόν Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει οποιαδήποτε Απαίτηση ή Απαιτήσεις ανακύπτουν από: 1.Οποιαδήποτε Απαίτηση ανακύπτει από οποιαδήποτε αιτία την οποία ο Ασφαλισµένος γνώριζε ή όφειλε εύλογα να γνωρίζει σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Ασφαλιστηρίου, είτε γνωστοποιήθηκε από άλλη ασφάλιση, είτε όχι,2.οποιαδήποτε Απαίτηση γνωστοποιήθηκε υπό οποιοδήποτε ασφαλιστήριο συµβόλαιο έχει συνάψει ο Ασφαλισµένος και βρίσκεται σε ισχύ πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Ασφαλιστηρίου,3.την κατασκευή, συναρµολόγηση, µετατροπή, επισκευή, συντήρηση, επιθεώρηση, διαχείριση οποιωνδήποτε προϊόντων ή εµπορευµάτων τα οποία πωλούνται, προµηθεύονται ή διανέµονται από τον Ασφαλισµένο ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ή δραστηριότητα όπως αναφέρονται στον Πίνακα,4.οποιαδήποτε σύµβαση κατά την οποία ο Ασφαλισµένος ενεργεί ως εργολάβος, κατασκευαστής ή προµηθευτής, είτε σε συνδυασµό µε την Επαγγελµατική του ∆ραστηριότητα όπως αναφέρεται στον Πίνακα, είτε όχι,5.οποιαδήποτε οικονοµική ζηµία που δεν συνδέεται µε περιουσιακή ζηµία ή σωµατική βλάβη (καθαρά οικονοµική ζηµία),6.οποιαδήποτε αµελής ενέργεια, λάθος ή παράλειψη του Ασφαλισµένου που οδηγεί στη θέση σε ισχύ ή διατήρηση ασφάλισης ή στα πλαίσια χρηµατοδότησης ή παροχής συµβουλών σε οικονοµικά ζητήµατα,7.οικονοµική ζηµία ως αποτέλεσµα υπέρβασης του υπολογισµού κόστους και χρονικών ορίων,ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεωνσελ. 4 / 8 8.ευθύνη που αναλαµβάνει ο Ασφαλισµένος µε σύµβαση ή άλλη συµφωνία ή µε ρητή εγγύηση που δίνεται από τον Ασφαλισµένο και επαυξάνει τη νόµιµη ευθύνη του Ασφαλισµένου. Η εξαίρεση αυτή όµως δεν τυγχάνει εφαρµογής στην ευθύνη του Ασφαλισµένου σε περίπτωση απουσίας τέτοιας σύµβασης, συµφωνίας, ή εγγύησης,9.οποιαδήποτε απαίτηση εγείρεται κατά του Ασφαλισµένου ως αποτέλεσµα ποινικά κολάσιµης εκ δόλου ή παράνοµης πράξης του Ασφαλισµένου ή των εργαζοµένων αυτού,10. σωµατική βλάβη, ασθένεια, ή θάνατο προσώπου από αιτία κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του στον Ασφαλισµένο µε σύµβαση έργου ή µαθητείας µε τον Ασφαλισµένο, 11. την κυριότητα, χρήση, κατοχή ή µίσθωση, κινητών ή ακινήτων, συµπεριλαµβανοµένων πλωτών σκαφών ή αεροσκαφών ή αυτοκινήτων, από, προς ή για λογαριασµό του Ασφαλισµένου, 12. κάθε ευθύνη οποιασδήποτε φύσης, που άµεσα ή έµµεσα σχετίζεται µε ρύπανση/ µόλυνση αέρα, νερού ή εδάφους; 13. κάθε ευθύνη που προέρχεται από αµίαντο ή κάθε σχετική ασθένεια (συµπεριλαµβανοµένου του καρκίνου) ως αποτέλεσµα της ύπαρξης, παραγωγής, διαχείρισης, επεξεργασίας, κατασκευής, πώλησης, αποθήκευσης ή χρήσης αµιάντου, και/ή προϊόντων που περιέχουν αµίαντο, 14. απώλεια ή καταστροφή ή ζηµία σε οποιαδήποτε περιουσία ή οποιαδήποτε ζηµία ή οποιαδήποτε έξοδα απορρέουν ή προκύπτουν από αυτές, ή οποιαδήποτε παρεπόµενη απώλεια, ή οποιαδήποτε νόµιµη ευθύνη οποιασδήποτε φύσης που προκαλείται άµεσα ή έµµεσα ή στην οποία συµβάλει ή ανακύπτει από -ιονίζουσες ακτινοβολίες ή µόλυνση από ραδιενέργεια οποιουδήποτε πυρηνικού καυσίµου ή από οποιοδήποτε πυρηνικό απόβλητο ή κατάλοιπο από την καύση πυρηνικού καυσίµου,-ραδιενεργές, τοξικές, εκρηκτικές ή άλλες επικίνδυνες ιδιότητες οποιασδήποτε εκρηκτικής πυρηνικής διάταξης ή πυρηνικού συστατικού,15. οποιεσδήποτε συνέπειες πολέµου, εισβολής, πράξεις εξωτερικών εχθρών, εχθροπραξίες (κηρυγµένου ή ακήρυχτου πολέµου), εµφύλιο πόλεµο, τροµοκρατικές ενέργειες, εξεγέρσεις, επαναστάσεις, πραξικόπηµα ή στρατιωτική ή σφετερισµένη εξουσία και / ή ευθύνη που οφείλεται σε ανωτέρα βία (για παράδειγµα, µεταξύ άλλων, σεισµό και πληµµύρα). Παρόλα αυτά, σε σχέση µε οποιαδήποτε ευθύνη οφείλεται σε Ανωτέρα Βία, η Εξαίρεση αυτή δεν θα εφαρµόζεται όταν η απαίτηση οφείλεται στον τρόπο επαγγελµατικής συµπεριφοράς του Ασφαλισµένου, 16. απαιτήσεις που προβάλουν οι Συνασφαλισµένοι σύµφωνα µε το παρόν Ασφαλιστήριο ο ένας κατά του άλλου ή υποβάλλονται από συµβαλλόµενο µέρος -το οποίο άµεσα ή έµµεσα ανήκει, ελέγχεται, λειτουργεί ή διοικείται από έναν Ασφαλισµένο,-στο οποίο ανήκει, το οποίο ελέγχει, λειτουργεί ή διευθύνει έναν Ασφαλισµένο,-στο οποίο ένας Ασφαλισµένος είναι εταίρος, σύµβουλος ή εργαζόµενος,17. πρόστιµα, ποινές, παραδειγµατικές ποινές.ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεωνσελ. 5 / 8 V. Γενικές ∆ιατάξεις Το παρόν Ασφαλιστήριο και ο Πίνακας καθώς και τυχόν πρόσθετες πράξεις επισυνάπτονται στο παρόν και υπογράφονται από ή για λογαριασµό των Ασφαλιστών θεωρούνται ως ενιαία σύµβαση και οποιαδήποτε λέξη ή έκφραση στην οποία έχει δοθεί συγκεκριµένη έννοια και επισυνάπτεται σε οποιοδήποτε µέρος του παρόντος Ασφαλιστηρίου ή του Πίνακα θα φέρουν το ίδιο νόηµα, όπου αυτή εµφανίζεται. 1.Σε περίπτωση επέλευσης απαίτησης ή επέλευσης οποιασδήποτε περίστασης από την οποία ενδέχεται να ανακύψει απαίτηση για αποζηµίωση σύµφωνα µε το παρόν Ασφαλιστήριο ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας σε σχέση µε την οποία είναι αναµενόµενο να προκύψει απαίτηση, ο Ασφαλισµένος οφείλει να δώσει αµέσως έγγραφη ειδοποίηση στους Ασφαλιστές. Η ειδοποίηση αυτή, η οποία δεν θα πρέπει να δοθεί σε χρονικό διάστηµα µεταγενέστερο των 30 ηµερών από τη λήξη της ασφαλιστικής περιόδου, θα θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Ασφαλιστηρίου ότι έχει δοθεί κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος. Κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου ο Ασφαλισµένος θα ενηµερώνει άµεσα τους Ασφαλιστές εγγράφως για: (α) κάθε επιστολή Απαίτησης, ένταλµα, κλήση ή διαδικασία από την οποία προκύπτουν στοιχεία για πιθανή ευθύνη λόγω αµέλειας, λάθους ή παράλειψης του Ασφαλισµένου, ή (β) την παραλαβή ειδοποίησης από οποιοδήποτε πρόσωπο σχετικά µε την πρόθεσή του να θεωρήσει υπεύθυνο τον Ασφαλισµένο για πιθανή ευθύνη λόγω αµέλειας, λάθους ή παράλειψης, ή (γ) οποιαδήποτε συµπεριφορά ή περιστατικό τα οποία είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε έγερση αξίωσης κατά του Ασφαλισµένου. Εάν ο Ασφαλισµένος παρέχει ενηµέρωση όπως απαιτείται από τα (β) και (γ), οποιαδήποτε Αξίωση τυχόν εγερθεί αργότερα κατά του Ασφαλισµένου θα θεωρείται ότι εγέρθηκε κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου.2.Ο Ασφαλισµένος δεν θα αποδέχεται την ευθύνη ή θα συµβιβάζεται ή θα προβαίνει σε ή υπόσχεται πληρωµή σε σχέση µε οποιαδήποτε απαίτηση που µπορεί να αποτελεί το αντικείµενο αποζηµίωσης σύµφωνα µε το παρόν, ή θα υποβληθεί σε δαπάνες ή έξοδα σε σχέση µε το παρόν, χωρίς την έγγραφη συναίνεση των Ασφαλιστών, οι οποίοι θα έχουν δικαίωµα να αναλάβουν και να διεξάγουν στο όνοµα του Ασφαλισµένου την υπεράσπιση και / ή το διακανονισµό της απαίτησης αυτής. Για το λόγο αυτό ο Ασφαλισµένος θα δίνει όλες τις πληροφορίες και τη βοήθεια που εύλογα ζητήσουν οι Ασφαλιστές. Οι Ασφαλιστές δεν θα διακανονίζουν οποιαδήποτε απαίτηση χωρίς τη συναίνεση του Ασφαλισµένου. Αν, παρόλα αυτά, ο Ασφαλισµένος αρνηθεί να συναινέσει σε διακανονισµό που προτείνεται από τους Ασφαλιστές, και επιλέξει να διεκδικήσει ή να συνεχίσει νοµικές διαδικασίες, τότε η ευθύνη των Ασφαλιστών δεν θα υπερβαίνει το ποσό για το οποίο η απαίτηση θα µπορούσε να έχει διακανονισθεί, πλέον δαπανών και εξόδων στα οποία προέβησαν µε τη συναίνεσή τους µέχρι την ηµεροµηνία της άρνησης αυτής.3.Όταν καθορίζεται Αναδροµική Ηµεροµηνία στον Πίνακα, το παρόν Ασφαλιστήριο δεν θα εφαρµόζεται σε απαιτήσεις που εγείρονται κατά του Ασφαλισµένου για αµελείς πράξεις, λάθη ή παραλείψεις που συνέβησαν ή διαπράχθηκαν ή που εικάζεται ότι συνέβησαν ή διαπράχθηκαν πριν την εν λόγω Αναδροµική Ηµεροµηνία.ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεωνσελ. 6 / 8 4.Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ του Ασφαλισµένου και των Ασφαλιστών, το παρόν Ασφαλιστήριο θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Μόνο τα Ελληνικά δικαστήρια θα έχουν αρµοδιότητα, για όποια διαφωνία ανακύψει σχετικά. Σε περίπτωση διαφοράς σε σχέση µε το ποσό που πρέπει να καταβληθεί σύµφωνα µε το Ασφαλιστήριο (διαφορετικά η υπαιτιότητα θεωρείται οµολογηµένη) η διαφορά αυτή θα παραπέµπεται σε ∆ιαιτητή που θα ορίζεται από τα µέρη σύµφωνα µε τις νοµικές διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν. Όταν παραπέµπεται διαφορά σε σχέση µε τον παρόντα Όρο σε ∆ιαιτησία, η διαιτητική απόφαση θα θεωρείται ως προϋπόθεση για την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώµατος αγωγής κατά των Ασφαλιστών.5.Με το παρόν συµφωνείται ότι σε περίπτωση καταβολής σύµφωνα µε την παρούσα ασφάλιση σε σχέση µε απαίτηση, οι Ασφαλιστές υποκαθίστανται εφεξής σε όλα τα δικαιώµατα του Ασφαλισµένου σε σχέση µε την απαίτηση αυτή.6.Αν ο Ασφαλισµένος υποβάλει απαίτηση γνωρίζοντας ότι αυτή είναι ψευδής ή λανθασµένη, όσον αφορά ποσά ή άλλα στοιχεία, το παρόν Ασφαλιστήριο καταγγέλλεται και όλες οι σχετικές απαιτήσεις θα καταπίπτουν.7.Το παρόν Ασφαλιστήριο δεν αποτελεί συνασφάλιση και µε βάση το παρόν θα καταβάλλεται µόνο το ποσό που δεν µπορεί να καταβληθεί από οποιαδήποτε άλλη ασφάλιση.8.Η αποζηµίωση που χορηγείται µε βάση το παρόν Ασφαλιστήριο περιορίζεται σε σχέση µε (α) την αποζηµίωση που επιδικάζεται µε δικαστική απόφαση ή λαµβάνεται από δικαστήριο αρµόδιας δικαιοδοσίας στην Γεωγραφική Περιοχή που αναφέρεται στον Πίνακα, (β) επιβαρύνσεις, έξοδα και νοµικά έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν και µπορούν να εισπραχθούν στην Γεωγραφική Περιοχή που αναφέρεται στον Πίνακα.9.Σε περίπτωση απουσίας τοπικής νοµοθετικής ρύθµισης που αφορά την ακύρωση, το παρόν Ασφαλιστήριο καταγγέλλεται από τον Ασφαλισµένο ανά πάσα στιγµή µε έγγραφη ειδοποίηση προς τους Ασφαλιστές. Το Ασφαλιστήριο µπορεί επίσης να καταγγελθεί από ή για λογαριασµό των Ασφαλιστών µε συστηµένη επιστολή απευθυνόµενη στη διεύθυνση του Ασφαλισµένου όπως αυτή φαίνεται στον Πίνακα, η οποία περιλαµβάνει έγγραφη ειδοποίηση για τη χρονική στιγµή κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η ακύρωση και η οποία δεν µπορεί να είναι νωρίτερα από την πάροδο 30 ηµερών. Η αποστολή ειδοποίησης µέσω ταχυδροµείου θα αποτελεί ικανή απόδειξη ειδοποίησης και το Ασφαλιστήριο θα λήγει την οριζόµενη ηµεροµηνία και ώρα.10. Σε περίπτωση καταγγελίας του παρόντος Ασφαλιστηρίου από τον Ασφαλισµένο, οι Ασφαλιστές θα επιστρέψουν τα αντίστοιχα µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα, µε την προϋπόθεση πως δεν υπάρχουν αξιώσεις ή δηλωµένα συµβάντα κατά την περίοδο ασφάλισης. Σε περίπτωση καταγγελίας του παρόντος Ασφαλιστηρίου από ή για λογαριασµό των Ασφαλιστών, οι Ασφαλιστές θα επιστρέψουν αναλόγως τα µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα.ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεωνσελ. 7 / 8 Η καταβολή ή προσφορά µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων από τους Ασφαλιστές δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εγκυρότητα της καταγγελίας αλλά η πληρωµή αυτή θα γίνεται το συντοµότερο δυνατόν. Αν ο χρόνος παραγραφής που σχετίζεται µε επίδοση γνωστοποίησης απαγορεύεται ή καθίσταται άκυρη από νόµο που ρυθµίζει την κατασκευή σύµφωνα µε το παρόν, ο χρόνος αυτός θα θεωρείται ότι τροποποιείται έτσι ώστε να είναι ίσος µε τον ελάχιστο χρόνο που επιτρέπεται από το νόµο αυτό.ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεωνσελ. 8 / 8
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.