Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020

Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επερχόμενη μεταρρύθμιση της Κοινοτικής Νομοθεσίας σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΕκσυγχρονισµός των ευρωπαϊκών δηµόσιων συµβάσεων για να στηριχθεί η οικονοµική ανάπτυξη και η απασχόληση Bρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2011 – Οι δηµόσιες αρχές δαπανούν κάθε χρόνο ποσοστό 18% του ΑΕΠ για την αγορά αγαθών, υπηρεσιών και την εκτέλεση έργων. Στη σηµερινή περίοδο δηµοσιονοµικής λιτότητας και οικονοµικών δυσχερειών στο πλείστο των κρατών µελών, σε µεγαλύτερο βαθµό απ' ό,τι ως συνήθως, η πολιτική στον τοµέα των δηµόσιων συµβάσεων οφείλει να εξασφαλίσει βέλτιστη χρησιµοποίηση των σχετικών κονδυλίων, ώστε να στηρίξει την οικονοµική ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, και να συµβάλει τοιουτοτρόπως στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η αναθεώρηση των οδηγιών σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις, όπως εξαγγέλθηκε σήµερα από την Επιτροπή, εντάσσεται σε συνολικό πρόγραµµα µε σκοπό τον ριζικό εκσυγχρονισµό των δηµόσιων προµηθειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει επίσης οδηγία για τις συµβάσεις παραχώρησης, οι οποίες µέχρι σήµερα εν µέρει µόνο υπόκεινταν σε κανονιστικές ρυθµίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες που δικαιολογούν χωριστό κείµενο, ενώ παράλληλα διατηρείται ο ειρµός µε τη γενικότερη µεταρρύθµιση. Η µεταρρύθµιση της νοµοθεσίας σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις συνιστά µία από τις δώδεκα δράσεις προτεραιότητας που έχουν εγγραφεί στην πράξη για την ενιαία αγορά, η οποία δηµοσιεύθηκε τον Απρίλιο 2011 (IP/11/469). Για όλα τα κράτη µέλη, ο βαθµός απόδοσης των δηµόσιων προµηθειών έχει όντως καταστεί προτεραιότητα για την αντιµετώπιση της σηµερινής δηµοσιονοµικής στενότητας. Για τον λόγο ακριβώς αυτό είναι ανάγκη να διατίθενται ευέλικτα και απλά µέσα, τα οποία να επιτρέπουν στις δηµόσιες αρχές και στους προµηθευτές των αρχών αυτών να συνάπτουν διαφανείς και ανταγωνιστικές συµβάσεις κατά το δυνατόν ευκολότερα, ώστε οι αγορές να πραγµατοποιούνται στην καλύτερη σχέση ποιότητας προς τιµή ("value for money"). Ο αρµόδιος για την εσωτερική αγορά και τις υπηρεσίες ευρωπαίος επίτροπος κ. Michel Barnier, δήλωσε: «Η παρούσα µεταρρύθµιση είναι αναγκαία, φιλόδοξη και ρεαλιστική. Οι ισχύουσες οδηγίες απέδειξαν την αξία τους. Τώρα όµως χρειάζεται να βελτιωθούν. Θα προσπαθήσω να καταστήσω τις οδηγίες σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις απλούστερες, αποδοτικότερες και ικανές να βελτιώσουν τη ζωή όσων ασχολούνται µε τις δηµόσιες συµβάσεις επί καθηµερινής βάσεως. Η πρόταση οδηγίας σχετικά µε τις συµβάσεις παραχώρησης αντιπροσωπεύει την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς δηµόσιων προµηθειών και θα επιτρέψει, όπως ελπίζω, ουσιώδη κέρδη από πλευράς βαθµού απόδοσης των δηµοσίων δαπανών και οικονοµικής ανάπτυξης τα επόµενα χρόνια.»IP/11/1580 Πλαίσιο Εκσυγχρονισµός των ευρωπαϊκών κανόνων δηµόσιων προµηθειών Η προτεινόµενη µεταρρύθµιση αποσκοπεί στον εκ βάθρων εκσυγχρονισµό των υφισταµένων εργαλείων και µέσων. 1. Πρώτος στόχος είναι να απλουστευθούν και να καταστούν πιο ευέλικτοι οι κανόνες και οι διαδικασίες. Για να γίνει αυτό, η Επιτροπή προτείνει κυρίως: - δυνατότητα αυξηµένης προσφυγής στη διαπραγµάτευση, που επιτρέπει στις αναθέτουσες αρχές να αποκτούν αγαθά και υπηρεσίες τα οποία να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους και στην καλύτερη τιµή· - επέκταση και, σε µεσοπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα, γενίκευση των ηλεκτρονικών µέσων ως τρόπου επικοινωνίας στις δηµόσιες συµβάσεις, επειδή πρόκειται για βασικό φορέα απλούστευσης των δηµόσιων προµηθειών· - δραστική περικοπή του διοικητικού φόρτου λόγω των απαιτούµενων δικαιολογητικών από τους οικονοµικούς παράγοντες, πράγµα που θα διευκολύνει τη ζωή αυτών των παραγόντων. 2. ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις δηµόσιες συµβάσεις: Η πρόσβαση θα διευκολυνθεί και θα ενταθεί µε µέτρα µε τα οποία µειώνονται οι επιβαρύνσεις και µε ισχυρά κίνητρα για την κατάτµηση σε παρτίδες και τον περιορισµό των απαιτήσεων οικονοµικής επιφάνειας για την υποβολή προσφοράς. 3. Παράλληλα, η προτεινόµενη µεταρρύθµιση αποσκοπεί στην διευκόλυνση µιας καλύτερης ποιοτικής χρήσης των δηµόσιων προµηθειών µε τη βελτίωση της συνεκτίµησης κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων, είτε πρόκειται για το κόστος του κύκλου ζωής είτε για την ένταξη ευάλωτων και µειονεκτούντων ατόµων, συµβάλλοντας τοιουτοτρόπως στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 4. Η µεταρρύθµιση περιλαµβάνει επίσης: - βελτιώσεις στις υφιστάµενες εγγυήσεις µε σκοπό την αποφυγή συγκρούσεων συµφερόντων, ευνοιοκρατίας και διαφθοράς, ώστε να διασφαλιστεί µεγαλύτερη ακεραιότητα διαδικασιών λαµβανοµένων υπόψη των οικονοµικών προκλήσεων· - ορισµό, εκ µέρους των κρατών µελών, µιας ενιαίας εθνικής αρχής που να είναι επιφορτισµένη µε την επιτήρηση, την εκτέλεση και τον έλεγχο των δηµόσιων συµβάσεων, για να διασφαλιστεί καλύτερη εφαρµογή των κανόνων στην πράξη.Οδηγία σχετικά µε τις συµβάσεις παραχώρησης: Συµπλήρωση του νοµικού πλαισίου των ευρωπαϊκών δηµόσιων προµηθειών Η πρόταση οδηγίας σχετικά µε τις συµβάσεις παραχώρησης καλύπτει τις συµφωνίες σύµπραξης µεταξύ µιας εν γένει δηµόσιας οντότητας και µιας συχνά ιδιωτικής επιχείρησης, όπου η τελευταία αναλαµβάνει τον κίνδυνο εκµετάλλευσης σχετικά µε τη συντήρηση και την ανάπτυξη υποδοµών (λιµένων, έργων ύδρευσης, χώρων στάθµευσης, αυτοκινητοδρόµων µε διόδια, κλπ.) ή την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος (στους τοµείς της ενέργειας, της υγείας, της διανοµής και του καθαρισµού υδάτων και της διάθεσης αποβλήτων κλπ.).2 Με την οδηγία συµπληρώνεται το ευρωπαϊκό καθεστώς δηµόσιων προµηθειών: Πράγµατι, η οδηγία θα εφαρµοστεί επίσης στις συµβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών, που αποτελούν τις µόνες που δεν έχουν γίνει µέχρι σήµερα αντικείµενο διατάξεων του παραγώγου δικαίου. Οι προτεινόµενοι κανόνες αποσκοπούν στην θέσπιση σαφούς νοµικού πλαισίου που κατοχυρώνει την αναγκαία για τις δηµόσιες αρχές ασφάλεια δικαίου στην αποστολή τους. Αποσκοπεί στην κατοχύρωση αποτελεσµατικής πρόσβασης κάθε ευρωπαϊκής επιχείρησης στις συµβάσεις παραχώρησης, συµπεριλαµβανοµένων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, οπότε οι κανόνες θα µπορούσαν επίσης να συµβάλουν στην τόνωση της ανάπτυξης συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, των οποίων οι συµβάσεις παραχώρησης συνιστούν προτιµώµενο εργαλείο. Τοιουτοτρόπως, η Επιτροπή προτείνει για τις συµβάσεις παραχώρησης να υπόκεινται σε υποχρεωτική δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ. Προτείνει επίσης να γίνουν συγκεκριµένες οι υποχρεώσεις των αναθετουσών αρχών όσον αφορά τον καθορισµό κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης, να επιβληθούν ορισµένες βασικές εγγυήσεις οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης, και να επεκταθούν τα οφέλη της οδηγίας για τις προσφυγές σε θέµατα δηµόσιων συµβάσεων σε κάθε πρόσωπο που ενδιαφέρεται για τη σύναψη σύµβασης παραχώρησης, καθώς και την παροχή ορισµένων διευκρινίσεων όσον αφορά, για παράδειγµα, το καθεστώς τροποποιήσεων των συµβάσεων παραχώρησης που ευρίσκονται σε στάδιο εκτέλεσης. Οι προβλεπόµενες διατάξεις δεν δηµιουργούν υπέρµετρη διοικητική επιβάρυνση και εφαρµόζονται µόνο στις συµβάσεις παραχώρησης που αφορούν υψηλό χρηµατικό ποσό και εκεί που υπάρχει έκδηλο το διασυνοριακό ενδιαφέρον.Επόµενα βήµατα Οι προτάσεις της Επιτροπής διαβιβάζονται στο Συµβούλιο Υπουργών και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να κινηθεί η νοµοθετική διαδικασία έγκρισής τους, που σύµφωνα µε την πράξη για την Ενιαία Αγορά προβλέπεται πριν από τα τέλη 2012. Βλέπε επίσης MEMO/11/931 και MEMO/11/932. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την πολιτική της ΕΕ σε θέµατα δηµόσιων συµβάσεων: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htmΑρµόδιοι επικοινωνίας: Chantal Hughes (+32 2 296 44 50) Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)3
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.