Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 20 Μαίου 2022

Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της ΠΕΤΕΠ, από τους κ.κ. Α. Φωτεινέα και Π. Αναγνωστόπουλο, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του www.e-archimedes.gr  για την συμπλήρωση του θεματολογίου των ΠΕΤΕΠ και την βελτίωση του περιεχομένου τους

ΣΧΕ∆ΙΟ Π ΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Ε ΘΝΙΚΗΣ ΤΕ ΧΝΙΚΗΣ Π ΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 05Έργα Οδοποιίας07Οδοφωτισµός02Ιστοι οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα00ΠΕΤΕΠ 05-07-02-00 - Εκδοση 2.0 - ΜΑΪΟΣ 2012www.e-archimedes.gr Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράµµατος ∆ράσεων για τον εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ∆ηµοσίων Έργων’’ (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ∆Ε), υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (2η Ο∆Ε) και συνεχίσθηκε από το ΙΟΚ µέχρι τον Αύγουστο του 2009. Οι ΠΕΤΕΠ που είχαν ολοκληρωθεί µέχρι τότε (462 τίτλοι), στο πλαίσιο σύµβασης που ανατέθηκε από το τ. ΥΠΕΧΩ∆Ε στον ΕΛΟΤ, επικαιροποιήθηκαν µε βάση τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ελέχθηκαν και µορφοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ και απέκτησαν το status των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ).Οι συνεργάτες του FORUM ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, συµβάλλουν στην διεύρυνση του θεµατολογίου των ΠΕΤΕΠ µε την επεξεργασία νέων τίτλων. Τα ΣΧΕ∆ΙΑ ΠΕΤΕΠ που συντάσσονται στο πλαίσιο αυτό, µετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου αναδράσεων µε τους ενδιαφεροµένους (µελετητές, κατασκευαστές, προµηθευτές υλικών) θα υποβληθούν στο ΥΠΥΜΕ∆Ι για την προώθησή τους και την τελική ένταξή τους στις ΕΤΕΠ. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας www.e-archimedes.gr παρακαλούνται για την διατύπωση σχολίων και προτάσεων για την βελτίωση της νέας αυτής σειράς ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΠΕΤΕΠΠίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων ΠεριγραφήHµεροµηνίαΠαρατηρήσειςΠρώτη έκδοση05/2006Κείµενο 2 Ο∆Ε/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε05/2012Επικαιροποίηση και συµπλήρωση του κειµένου από τους κ.κ. Α. Φωτεινέα και Π. Αναγνωστόπουλο, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του www.e-archimedes.gr για την συµπλήρωση του θεµατολογίου των ΠΕΤΕΠ και την βελτίωση του περιεχοµένου τους.ης∆εύτερη έκδοση ΙΣΤΟΙ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑΠεριεχόµενα 1Αντικείµενο..............................................................................................................................................12Τυποποιητικές παραποµπές ................................................................................................................13Όροι και ορισµοί.....................................................................................................................................24Απαιτήσεις ..............................................................................................................................................2 4.1Ενσωµατούµενα υλικά ...............................................................................................................24.2Αποδεκτά υλικά ..........................................................................................................................3 4.2.1 4.2.2Ιστοί οδοφωτισµού.......................................................................................................34.2.3Φωτιστικά σώµατα .......................................................................................................94.2.4Προβολείς εξωτερικού φωτισµού ...............................................................................94.2.5Συστήµατα διαχείρισης φωτισµού και εξοικονόµησης ενέργειας .........................104.2.6Ακροκιβώτια ιστών.....................................................................................................114.2.7Στεγανές διανοµές υψηλών ιστών ............................................................................124.2.8Αλεξικέραυνα - θεµελιακή γείωση.............................................................................124.2.9 5Γενικά.............................................................................................................................3Φανοί ασφαλείας επισήµανσης ιστών.....................................................................12Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών.....................................................................................................12 5.1Γενικά .........................................................................................................................................125.2Εγκατάσταση ιστών και εξαρτηµάτων....................................................................................135.3Ακροκιβώτια ιστών...................................................................................................................145.4∆οκιµές καλής λειτουργίας ......................................................................................................146Κριτήρια αποδοχής περαιωµένης εργασίας .....................................................................................147Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος .............................................................14 7.1 7.28Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών..............................................................14 Αντιµετώπιση εργασιακών κινδύνων ....................................................................................15Τρόπος επιµέτρησης εργασιών .........................................................................................................15Βιβλιογραφία...................................................................................................................................................16ΠΕΤΕΠ:05-07-02-00i ΙΣΤΟΙ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑiiΠΕΤΕΠ: 05-07-02-00 ΙΣΤΟΙ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑΙστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα1ΠΕΤΕΠ05-07-02-00ΑντικείµενοΑντικείµενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι ο καθορισµός των απαιτήσεων για την προµήθεια και εγκατάσταση τυποποιηµένων ιστών οδοφωτισµού, βραχιόνων, φωτιστικών σωµάτων, λαµπτήρων, συσκευών ελέγχου λειτουργίας καθώς και άλλων εξαρτηµάτων, απαιτούµενων για το φωτισµό οδών, σταθµών διοδίων και σταθµών εξυπηρέτησης και την εκτέλεση των δοκιµών καλής λειτουργίας του οδοφωτισµού. Οι ιστοί φωτισµού αθλητικών εγκαταστάσεων και ειδικών εφαρµογών δεν περιλαµβάνονται στο αντικείµενο της παρούσας Προδιαγραφής και αντιµετωπίζονται ως µεταλλικές κατασκευές διαστασιολογηµένες κατά EC3, και γαλβανισµένες σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1461.2Τυποποιητικές παραποµπέςΗ παρούσα Προδιαγραφή ενσωµατώνει, µέσω παραποµπών, προβλέψεις άλλων δηµοσιεύσεων, χρονολογηµένων ή µη. Οι παραποµπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σηµεία του κειµένου και κατάλογος των δηµοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειµένου περί παραποµπών σε χρονολογηµένες δηµοσιεύσεις, τυχόν µεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρµογή στο παρόν όταν θα ενσωµατωθούν σε αυτό, µε τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις παραποµπές σε µη χρονολογηµένες δηµοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. ΕΤΕΠ 05-07-01-00Infrastructure for road lighting -- Υποδοµή οδοφωτισµούΕΛΟΤ EN 40-1Lighting columns - Part 1: Definitions and terms -- Στύλοι φωτισµού Μέρος 1: Ορισµοί και όροιΕΛΟΤ EN 40-2Lighting Columns - Part 2: General requirements and dimensions -- Ιστοί φωτισµού - Μέρος 2: Γενικές απαιτήσεις και διαστάσειςΕΛΟΤ EN 40-3-1Lighting columns - Part 3-1: Design and verification - Specification for characteristic loads -- Στύλοι φωτισµού - Μέρος 3-1: Σχεδιασµός και επαλήθευση - Προδιαγραφή για χαρακτηριστικά φορτίαΕΛΟΤ EN 40-3-2Lighting columns - Part 3-2: Design and verification - Verification by testing -- Στύλοι φωτισµού - Μέρος 3-2: Σχεδιασµός και επαλήθευση Επαλήθευση µε δοκιµέςΕΛΟΤ EN 40-3-3Lighting columns - Part 3-3: Design and verification - Verification by calculation -- Στύλοι φωτισµού - Μέρος 3-3: Σχεδιασµός και επαλήθευση Επαλήθευση βάσει υπολογισµώνΕΛΟΤ EN 40-4Lighting columns - Part 4: Requirements for reinforced and prestressed concrete lighting columns -- Στύλοι φωτισµού – Μέρος4: Eιδικές απαιτήσεις για στύλους φωτισµού από οπλισµένο και προεντεταµένο σκυρόδεµαΕΛΟΤ EN 40-5Lighting columns - Part 5: Requirements for steel lighting columns -Στύλοι φωτισµού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισµούΠΕΤΕΠ: 05-07-02-001/6 ΙΣΤΟΙ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑΕΛΟΤ EN 40-6Lighting columns - Part 6: Requirements for aluminium lighting columns -Στύλοι φωτισµού - Μέρος 6: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισµού από αλουµίνιοΕΛΟΤ EN 40-7Lighting columns - Part 7: Requirements for fibre reinforced polymer composite lighting columns -- Στύλοι φωτισµού - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισµού από οπλισµένο µε ίνες σύνθετο πολυµερέςΕΛΟΤ EN 60598.02.03Luminaires – Part 2-3: Particular requirements - Luminaires for road and street lighting -- Φωτιστικά σώµατα - Μέρος 2-3: Ειδικές απαιτήσεις Φωτιστικά σώµατα για οδικό φωτισµόΌροι και ορισµοί3Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιµοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισµοί.4Απαιτήσεις4.1Ενσωµατούµενα υλικάΣτην ανωδοµή του οδοφωτισµού περιλαµβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία, εξαρτήµατα και υλικά: Ιστοί οδοφωτισµού (συµβατικοί και υψηλοί) Βραχίονες ανάρτησης φωτιστικών σωµάτων Φωτιστικά σώµατα τοποθετούµενα επί βραχιόνων ιστών Φωτιστικά σώµατα τοποθετούµενα επί κορυφής ιστών Σύστηµα διαχείρισης φωτισµού Κινητές κεφαλές (στεφάνες) επί υψηλών ιστών περιλαµβανοµένου του συστήµατος ανάρτησης, κίνησης και µανδάλωσης Προβολείς εξωτερικού φωτισµού υψηλών ιστών Λαµπτήρες φωτιστικών σωµάτων, όπως λαµπτήρες εκκενώσεως ατµών νατρίου ή υψηλής ή χαµηλής πιέσεως Μετασχηµατιστές ∆ιανοµείς ισχύος και εξοπλισµός ελέγχου Σταθεροποιητές τάσης Πυκνωτές αντιστάθµισης Ακροκιβώτια ιστών Καλωδιώσεις στο εσωτερικό των ιστών Συνδετήρες καλωδίων Ηλεκτρικοί πίνακες και ασφαλειοθήκες Μικροϋλικά συναρµολόγησης και αγκύρωσης ιστού Μη συρρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα2/16ΠΕΤΕΠ: 05-07-02-00 ΙΣΤΟΙ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑΑποδεκτά υλικά4.2 4.2.1ΓενικάΤα στοιχεία της ανωδοµής του οδοφωτισµού (ιστοί, φωτιστικά κλπ) θα έχουν τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην εγκεκριµένη µελέτη και θα πληρούν τις απαιτήσεις των κατά περίπτωση ισχυόντων Προτύπων. 4.2.2 4.2.2.1Ιστοί οδοφωτισµού ΓενικάΟι ιστοί οδοφωτισµού, ανάλογα µε το υλικό κατασκευής, τους θα πληρούν τις απαιτήσεις των Προτύπων ΕΛΟΤ EN: 40-1, 40-2, 40-3-1, 40-3-2, 40-3-3, 40-4, 40-5, 40-6, 40-7, θα προέρχονται από βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 9000/9001, από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης και θα φέρουν σήµανση CE. Οι ιστοί οδοφωτισµού διακρίνονται ανάλογα µε το ύψος τους σε συµβατικούς ιστούς (ύψους µικρότερου από 20 m), ή υψηλούς ιστούς (ύψους ίσου ή µεγαλύτερου από 20 m). Οι συµβατικοί ιστοί φέρουν φωτιστικά σώµατα κορυφής ή βραχίονες µε φωτιστικά σώµατα, ενώ οι υψηλοί φέρουν στην κορυφή τους κινητή κεφαλή (στεφάνη) επί της οποίας αναρτώνται προβολείς και πιθανόν τα όργανα αφής των προβολέων. Η διατοµή του ιστού θα είναι σχεδιασµένη έτσι ώστε µετά την εγκατάστασή του και την πλήρη συναρµολόγηση όλων των εξαρτηµάτων και των φωτιστικών σωµάτων, να έχει αντοχή σε φορτία ανέµου σύµφωνα µε τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 40.2 και ΕΝ 40.3.1, ΕΝ 40.3.2, ΕΝ 40.3.3 για ιστούς ύψους µέχρι 20 m. Οι ιστοί µεγαλυτέρου ύψους θα είναι διαστασιολόγηµένοι σύµφωνα µε τον ευρωκώδικα ΕC3 και θα συνοδεύονται από τεύχος στατικών υπολογισµών. Όλοι οι τύποι των ιστών οδοφωτισµού, πλήν των τσιµεντοϊστών, είναι επιθυµητό να εναρµονίζονται και µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12767, στο οποίο καθορίζονται τα χαρακτηριστικά επ'ιδοσης και οι βαθµίδες παθητικής ασφάλειας των µονίµων κατασκευών εξοπλισµού των οδών κατά την πρόσκρουση οχηµάτων επ' αυτών , µε κριτήριο την σοβαρότητα των επιπτώσεων στους επιβάτες προσκρουόντων οχηµάτων.. Στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12767 καθορίζονται τρεις κατηγορίες παθητικής ασφάλειας ιστών: -Υψηλής ενεργειακής απορρόφησης (ΗΕ)-Μεσαίας ενεργειακής απορρόφησης (LE)-Μη ενεργειακής απορρόφησης (ΝΕ)Οι ιστοί οδοφωτισµού, ανάλογα µε το σηµείο τοποθέτησής τους στις οδούς αλλά και τις απαιτήσεις παθητικής ασφάλειας σε περίπτωση πρόσκρουσης, είναι επιθυµητό να κατατάσσονται, µετά από σχετική τεκµηρίωση, σε µία από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες κατά την εκπόνηση της µελέτης, σύµφωνα µε τις οδηγίες και απαιτήσεις της αναθέτουσας υπηρεσίας (θέµα αρµοδιότητος του Κυρίου του Εργου). 4.2.2.2Ιστοί αλουµινίου (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6)Οι ιστοί αλουµινίου θα παράγονται µε περιδίνηση, χωρίς καµία ραφή, σε σχήµα κοίλου κώνου σταθερής διατοµής ή σταθερά µεταβαλλόµενης διατοµής. Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-3, το κράµα αλουµινίου θα ακολουθεί τις Προδιαγραφές ΕΛΟΤ EN 485-23, ISO 209-1 και ΕΛΟΤ EN 15088 ή θα είναι κατηγορίας ΕΝ ΑW-6060 / ΕΝ ΑW-6063-Τ6 σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 12020-2 Οι ιστοί δεν επιτρέπεται να έχουν καµία συγκόλληση κατά το µήκος τους, ενώ µπορεί να έχουν συγκόλληση κατά µήκος της επαφής της περιµέτρου της βάσης τους µε την πλάκα έδρασης η οποία αγκυρώνεται στο θεµέλιο. Η πλάκα έδρασης (βάση) των ιστών θα είναι ενιαίο τεµάχιο από αλουµίνιο κατηγορίας ΕΝ ΑW 5754 ή 356-Τ6 σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 12020-2, και θα στερεώνεται µε ενσφήνωση και ηλεκτροσυγκόλληση στον ιστό. Όλες οι ακµές της πλάκας θα έχουν λείο τελείωµα. ΠΕΤΕΠ: 05-07-02-003/16 ΙΣΤΟΙ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑΗ επιφάνεια των ιστών θα έχει λειανθεί µε αµµοβολή δια περιστροφής και η τελική επιφάνεια µπορεί να είναι και χρωµατισµένη αν αυτό προβλέπεται στην µελέτη. Η τελική επιφάνεια των ιστών που τοποθετούνται σε διαβρωτικό περιβάλλον συνιστάται να είναι ανοδιωµένη σε απόχρωση της επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας. Οι ιστοί αλουνινίου θα παραδίδονται µε επένδυση προστασίας έναντι φθορών κατά την φόρτωση και µεταφορά τους. Οι βραχίονες των ιστών θα είναι από σωλήνα αλουµινίου χωρίς ραφή τύπου ΕΝ ΑW-6060 / ΕΝ ΑW-6063, µήκους και σχήµατος σύµφωνα µε την µελέτη. Οι βραχίονες θα προσαρµόζονται στους ιστούς µε ολίσθηση του στοιχείου προσαρµογής τους και θα στερεώνονται µε διαµπερείς κοχλίες και τα σχετικά περικόχλια. Το άκρο των βραχιόνων από αλουµίνιο, θα έχει κατάλληλη διαµόρφωση (χυτό, επεξεργασµένο ή συγκολληµένο τεµάχιο αλουµινίου από εξέλαση) για τη στερέωση του βραχίονα στον κορµό του ιστού. Η πλάκα βάσης των ιστών θα είναι σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 4.2.2.3 Ιστοί από οπλισµένο µε ίνες σύνθετο πολυµερές (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7) Οι ιστοί από οπλισµένο µε ίνες σύνθετο πολυµερές θα έχουν σχήµα κοίλο κωνικό ή κυκλικό µε συνεχώς µεταβαλόµενη διατοµή. Οι διαστάσεις καθώς και ο σχεδιασµός των ιστών θα είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 και ΕΝ 40-3. Γενικά οι ιστοί αυτοί θα αποτελούνται από ίνες και συνθετική ρητίνη και ο χρωµατιαµός των ιστών, όταν αυτό απαιτείται, θα γίνεται µε έγχυση του χρώµατος κατά την διάρκεια της κατασκευής του. Η τελική εξωτερική επιφάνεια θα είναι λεία και µε ειδική επικάλυψη έτσι ώστε να προστατεύεται από την UV ακτινοβολία και την έκθεση σε διαβρωτικό περιβάλλον. Οι ιστοί σε απόσταση τουλάχιστον 600 mm από την βάση τους θα έχουν θύρα για την εγκατάσταση του ακροκιβωτίου, ελαχίστου ύψους 300 mm και πλάτους 85 mm και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τον πίνακα της παραγράφου 4 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2. Η θύρα θα κλείνει µε κάλυµµα κατάλληλων διαστάσεων από υλικό ίδιο µε αυτό του ιστού, πάχους και σχήµατος ίδιου µε τον υπόλοιπο ιστό, το οποίο στην κλειστή του θέση δε θα εξέχει από την επιφάνεια του ιστού. Η στερέωση του επί του ιστού θα γίνεται µε ανοξείδωτους κοχλίες που δε θα εξέχουν του ελάσµατος και η κατασκευή του θα εξασφαλίζει στιβαρή και σταθερή στερέωση επί του ιστού. Η πλάκα έδρασης θα είναι χαλύβδινη και γαλβανισµένη σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1461 και θα εισέρχεται εσωτερικά στην βάση του ιστού και θα στερεώνεται µε αυτόν µε ειδική κόλλα υψηλής αντοχής. Μετά την στερέωση της πλάκας έδρασης στον ιστό η όλη κατασκευή θα είναι οµοιογενής,στιβαρή και σταθερή. Οι ελάχιστες διαστάσεις για την πλάκα βάσης και τα αγκύρια στερέωσης του ιστού θα επιλέγονται µετά από αναλυτικούς υπολογισµούς σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 40-2 και ΕΝ 40-3. Η πλάκα βάσης θα φέρει µια οπή στο κέντρο της Ø100 για τη διέλευση του αγωγού γείωσης και των καλωδίων και τέσσερις σχήµατος οβάλ για τους κοχλίες αγκύρωσης (σύµφωνα µε τα σχέδια). Ο ιστός θα είναι κατάλληλος να φέρει µονό ή διπλό χαλύβδινο γαλβανισµένο βραχίονα ή βραχίονα µε επικάλυψη πολυρουεθάνης που θα στερεώνονται στην κορυφή του είτε µε κοχλίες ή µε ολίσθηση. Οι ιστοί θα παραδίδονται µε επένδυση προστασίας έναντι φθορών κατά την φόρτωση και µεταφορά τους. 4.2.2.4Ιστοί χαλύβδινοι (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5)Θα έχουν σχήµα κοίλο κωνικό, µεταβαλόµενης ή µή κυκλικής ή οκταγωνικής διατοµής και θα είναι κατασκευασµένοι από χάλυβα σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10025-1, ΕΝ 10149-1, ΕΝ 10149-2 Οι ιστοί κυκλικής διατοµής θα κατασκευάζονται ως ενιαία τεµάχια χωρίς ραφή. Οι ιστοί οκταγωνικής διατοµής µπορεί να έχουν ραφή ηλεκτροσυγκόλλησης κατά µήκος µιας γενέτειρας του κώνου. Οι ραφές ηλεκτροσυγκόλλησης θα γίνονται µε αυτόµατο µηχάνηµα, θα είναι διαµήκεις, οµοιόµορφες στην εµφάνιση µε πάχος όχι µικρότερο του πάχους του υλικού του ιστού και µε αποκλίσεις από τη γεωµετρία της διατοµής του ιστού έως 2 mm. Το πάχος του σώµατος του ιστού πρέπει να είναι οµοιόµορφο σε όλο το ύψος, εκτός από τη θέση της ραφής.4/16ΠΕΤΕΠ: 05-07-02-00 ΙΣΤΟΙ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑΙστοί ύψους µεγαλύτερου των 13 m είναι δυνατόν να διαµορφώνονται µε δύο τεµάχια τα οποία θα συνδέονται µεταξύ τους µε ολίσθηση του ενός τεµαχίου µέσα στο άλλο µε επικαλυπτόµενο τµήµα µήκους τουλάχιστον 1,5 φορά τη διάµετρο βάσης του υπερκειµένου και όχι µικρότερο των 60 cm. Ο ιστός θα συνδέεται στην πλάκα βάσης του µε δυο περιµετρικές ηλεκτροσυγκολλήσεις. Η πλάκα βάσης θα είναι ενιαίο τεµάχιο από χαλυβδόφυλλο, µε διαστάσεις που εξαρτώνται από το ύψος του ιστού. Η σύνδεση του κορµού του ιστού µε την χαλύβδινη πλάκα θα γίνεται µε συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του ιστού, µε πάχος τουλάχιστον ίσο µε το πάχος του σώµατος του ιστού. H ηλεκτροσυγκόλληση θα γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN ISO 15609 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15614 Για ιστούς µε ύψος µεγαλύτερου των 13 m, και εφόσον προβλέπετα στην µελέτη, θα είναι αποδεκτή η εφαρµογή ενισχυτικών πτερυγίων στήριξης µεταξύ της πλάκας βάσης και του ιστού. Η πλάκα βάσης θα φέρει οπές για τη σύνδεση µε τα αγκύρια στήριξης και τη διέλευση των καλωδίων. Το µεσοδιάστηµα µεταξύ της µεταλλικής βάσης και του σκυροδέµατος του θεµελίου θα πληρούται µε µη συρρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα. Η ευθύτητα των ιστών, η οποία µετράται ως η απόκλιση (βέλος) από τη θεωρητική ευθεία µεταξύ του άνω άκρου του ιστού και της επιφάνειας της πλάκας βάσης (κατά γενέτειρα), ανάλογα µε το ύψος του ιστού, θα πρέπει να ευρίσκεται εντός των ορίων που καθορίζονται από το Πρότυπο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες µέγιστες αποκλίσεις: Ιστός συνολικού ύψους[m]69111215Επιτρεπόµενη απόκλιση[mm]2025304045Οι αρµοί θα κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό του ιστού και θα έχουν πάχος τοιχώµατος τουλάχιστον 3 mm. Αυτοί θα τοποθετούνται µε ειδικό τεµάχιο στην κεφαλή του ιστού µε ολίσθηση και συγκράτηση µε διαµπερείς κοχλίες και σχετικά περικόχλια. Κάθε έτοιµο τµήµα χαλύβδινου ιστού θα είναι γαλβανισµένο εν θερµώ σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461 και, εάν πτροβλέπεται από την µελέτη, θα εφαρµόζεται και ηλεκτροστατική βαφή. Επισηµαίνεται ότι απαγορεύονται ηλεκτροσυγκολλήσεις επί τόπου του έργου. Οποιεσδήποτε εκδορές που θα συµβούν κατά την ανέγερση του ιστού θα επιδιορθώνονται επί τόπου µε µια βαφή υδατικής διασποράς πλούσια σε ψευδάργυρο (95%). Οι ιστοί σε απόσταση τουλάχιστον 600 mm από την βάση τους θα έχουν θύρα για την εγκατάσταση του ακροκιβωτίου, ελαχίστου ύψους 300 mm και πλάτους 85 mm και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τον πίνακα της παραγράφου 4 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2. Η θύρα θα κλείνει µε κάλυµµα κατάλληλων διαστάσεων από υλικό ίδιο µε αυτό του ιστού, πάχους και σχήµατος ίδιου µε τον υπόλοιπο ιστό, το οποίο στην κλειστή του θέση δε θα εξέχει από την επιφάνεια του ιστού. Η στερέωση του επί του ιστού θα γίνεται µε ανοξείδωτους κοχλίες που δε θα εξέχουν του ελάσµατος και η κατασκευή του θα εξασφαλίζει στιβαρή και σταθερή στερέωση επί του ιστού. Οι ελάχιστες διαστάσεις της πλάκας βάσης (έδρασης) και τα αγκύρια στερέωσης του ιστού θα επιλέγονται µετά από αναλυτικούς υπολογισµούς σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 40-2 και ΕΝ 40-3. Η πλάκα έδρασης θα φέρει οπές, µια στο κέντρο της Ø100 για τη διέλευση του αγωγού γείωσης και των καλωδίων και τέσσερις σχήµατος οβάλ για τη στερέωση της στους κοχλίες αγκύρωσης (σύµφωνα µε τα σχέδια). Πίνακας 1 – Ενδεικτικές διαστάσεις πλάκας βάσης και αγκυρίων ιστών Πλάκα βάσης ιστώνΎψος ιστού [m]∆ιαστάσεις [mm]Πάχος [mm]Αγκύρια διαµέτρου10 12 15400 x 400 400 x 400 500 x 50020 20 20M24 M24 M27ΠΕΤΕΠ: 05-07-02-005/16 ΙΣΤΟΙ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ4.2.2.5Ιστοί από οπλισµένο σκυρόδεµα (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-4)Οι ιστοί από οπλισµένο σκυρόδεµα θα παράγονται µε περιδίνηση, σε σχήµα κοίλου κώνου σταθερά µεταβαλλόµενης διατοµής και θα πληρούν τις απαιτήσεις τοτ Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-4 Οι ιστοί σε απόσταση τουλάχιστον 600 mm από τη βάση τους θα έχουν θα έχουν θυρίδα για την εγκατάσταση του ακροκιβωτίου, ελαχίστου ύψους 300 mm και πλάτους 85 mm και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τον πίνακα της παραγράφου 4 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2. Η θυρίδα θα κλείνει µε κάλυµµα κατάλληλων διαστάσεων, το οποίο στην κλειστή του θέση δε θα εξέχει από την επιφάνεια του ιστού. Η στερέωση του καλύµµατος επί του ιστού θα γίνεται µε ανοξείδωτους κοχλίες που δε θα εξέχουν από την επιφάνειά του, η δε κατασκευή του θα εξασφαλίζει στιβαρή και σταθερή στερέωση επί του ιστού. 4.2.2.6Βάσεις ΙστώνΓια την θεµελίωση των πάσης φύσεως ιστών θα χρησιµοποιούνται προκατασκευασµένες βάσεις από σκυρόδεµα µε ενσωµατωµένο φρεάτιο για την έλξη των καλωδίων ή θα διαµορφώνονται χυτές επί τόπου βάσεις από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25. Οι διαστάσεις των βάσεων και των κοχλιών αγύρωσης θα είναι οι προβλεπόµενες από την µελέτη και θα τεκµηριώνονται όπου απαιτείται µε στατικούς υπολογισµούς, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΝ 40-3. ΟΙ βάσεις µπορεί να είναι και κυλινδρικής µορφής. Το εργοστάσιο κατασκευής των προκατασκευασµένων θα πρέπει να εφαρµόζει σύστηµα διασφάλισης ποιότητος πιστοποιηµένο κατά ΕΛΟΤ ΙSO 9000/9001. Επισηµαίνεται ότι οι ιστοί οδοφωτισµού θα τοποθετούνται εξωτερικώς των στηθαίων ασφαλείας. Η απόσταση των ιστών από την µετωπική επιφάνεια των στηθαίων ασφαλείας (προς την πλευρά του καταστρώµατος της οδού ή της γέφυρας) θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη ή ίση από το λειτουργικό πλάτος του στηθαίου, κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1317. Είναι επιβεβληµένη, σε κάθε περίπτωση, η συνεργασία των µελετητών οδοφωτισµού και σήµανσηςασφάλειας της οδού για τον προσδιορισµό της απόστασης τοποθέτησης των ιστών από το όριο του καταστρώµατος της οδού, σύµγωνα µε τις απιτήσεις των προτύπων της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 1317. Πριν από την έναρξη εγκατάστασης των ιστών οδοφωτισµού πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται έλεγχος ότι εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις των Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 για τα στηθαία, όσον αφορά το λειτουργικό πλάτος. 4.2.2.7Βραχίονες φωτιστικών σωµάτωνΟι βραχίονες στήριξης των φωτιστικών σωµάτων διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες: Μονοί βραχίονες. ∆ιπλοί βραχίονες. Τριπλοί βραχίονες Οι διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά των βραχιόνων (όπως και των λοιπών εξαρτηµάτων του ιστού), θα είναι σύµφωνα µε την φωτοτεχνική µελέτη. Γενικώς έχουν εφαρµογή τα ακόλουθα: Η διατοµή των βραχιόνων µπορεί να είναι κυκλική, κολουροκωνική ή ελλειψοειδής. Η ονοµαστική διάµετρος της διατοµής τους θα είναι ≥ 50 mm. Ο διαµήκης άξονας του φωτιστικού σώµατος θα έχει κλίση από 0º έως 15º. Η εσωτερική διάµετρος του βραχίονα θα είναι ≥28 mm, χωρίς προεξοχές ή εµπόδια για την υχερή διέλευση των καλωδίων του φωτιστικού σώµατος. Η γεωµετρική διαµόρφωση των βραχιόνων θα είναι τέτοια ώστε να µην απαιτείται κάµψη των καλωδίων υπό ακτίνα µικρότερη των 75 mm.6/16ΠΕΤΕΠ: 05-07-02-00 ΙΣΤΟΙ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑΤο άκρο των βραχιόνων θα πρέπει να έχει κατάλληλη διαµόρφωση ελάχιστου µήκους 200 mm και ονοµαστικής διαµέτρου 50 mm για να προσαρµόζεται το φωτιστικό σώµα µε ενσφήνωση. Όταν η µελέτη ασφάλισης της οδού απαιτεί την αύξηση της απόστασης των ιστών από το όριο του καταστρώµατος της οδού (σε εφαρµογή των απαιτήσεων του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1317), εάν αυτό οδηγεί σε µήκος βραχιόνων µεγαλύτερο από των 2,40 m, τότε οι βραχίονες θα διαµορφώνονται µε δύο στελέχη (άνω και κάτω, σε κατακόρυφο επίπεδο), τα οποία θα συνδέονται µεταξύ τους µε κατακόρυφη δοκό, σύµφωνα µε σχετική στατική µελέτη. Οι βραχίονες θα είναι γαλβανισµένοι εν θερµώ, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1461 και, εάν προβλέπεται από την µελέτη, θα φέρουν και ηλεκτροστατική βαφή. Σε διαβρωτικά περιβάλλοντα ο βραχίονας µπορεί να φέρει επικάλυψη πολυρουεθάνης, µε λεία εξωτερική επιφάνεια Οι βραχίονες θα επιλέγονται µα βάση το βάρος και την επιφάνεια του φωτιστικού που προβλέπονται από την µελέτη, από τούς πίνακες των κατασκευαστών ή µετά από στατικό υπολογισµό. 4.2.2.8Υψηλοί ιστοί οδοφωτισµού (Η ≥ 20 m) και εξοπλισµός αυτώνΟι υψηλοί ιστοί οδοφωτισµού διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: •Ιστοί στους οποίους για την άνοδο και κάθοδο της στεφάνης των φωτιστικών εφαρµόζεται το σύστηµα των τριών συρµατοσχοίνων•Ιστοί στους οποίους η άνοδος και η κάθοδος της στεφάνης των φωτιστικών γίνεται µέσω σταθερής ράγας.Οι υψηλοί ιστοί θα αποτελούνται από επι µέρους τµήµατα κατασκευασµένα από χάλυβα κατηγορίας S355 κατά ΕΛΟΤ EN 10025-1,) διατοµής σχήµατος κόλουρου πυραµίδας ή κόλουρου κώνου. Ο µέγιστος αριθµός των χαλύβδινων τµηµάτων, θα είναι: για ιστούς ύψους έως και 30 m ............................................................................. τµήµατα 4 για ιστούς ύψους µέχρι 37 m ................................................................................ τµήµατα 5 για ιστούς ύψους µεγαλύτερου από 37 m ............................................................ τµήµατα 6 Τα τµήµατα του ιστού, θα συνδέονται µεταξύ τους µε ολίσθηση του ενός µέσα στο άλλο, µε επικάλυψη 1,5 φορά τη διάµετρο της βάσης του υπερκείµενου τµήµατος και τουλάχιστον 60 cm. Οι υψηλοί ιστοί θα συναρµολούνται δοκιµαστικά στο εργοστάσιο κατασκευής και τα τµήµατά τους θα επισηµαίνονται κατάλληλα για την εξασγάλιση της ορθής εγκατάστασή τους στο έργο. ∆εν επιτρέπονται περισσότερες από δύο ραφές ηλεκτροσυγκόλλησης ανά τµήµα του ιστού. Οι ραφές θα γίνονται µε αυτόµατο µηχάνηµα και θα είναι πλήρους διείσδυσης (εκτός από τις διαµήκεις), οµοιόµορφης πυκνότητας, µε πάχος ίσο προς το πάχος του ελάσµατος του ιστού (µε ανοχή ± 20%). Οι διαµήκεις ραφές ηλεκτροσυγκόλλησης θα έχουν διείσδυση τουλάχιστον 85%, εκτός των τµηµάτων που κατά τη σύνδεση επικαλύπτονται από υπερκείµενο τµήµα, όπου η διείσδυση θα είναι πλήρης. Η σύνδεση του κορµού του ιστού µε την χαλύβδινη πλάκα έδρασης θα γίνεται µε συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση πλήρους διείσδυσης, µε επιπλέον εξωτερική συγκόλληση ταινίας ίσης µε το πάχος του ελάσµατος του ιστού. Η βάση θα φέρει οπές για τη σύνδεση µε τα αγκύρια στήριξης και τη διέλευση των καλωδίων, καθώς και νευρώσεις για την κατανοµή των αναπτυσσοµένων τάσεων. Στη βάση των ιστών θα υπάρχει θυρίδα διαστάσεων τουλάχιστον Β x Υ = 30 x 70 cm, η οποία θα κλείνει στεγανά µε χαλύβδινο έλασµα του ίδιου πάχους µε αυτό του ιστού. Τα απαραίτητα ηλεκτρικά όργανα καθώς και τα όργανα αφής των προβολέων µπορούν να βρίσκονται είτε εντός της θυρίδας, είτε σε εξωτερικό πίλλαρ δίπλα στον πυλώνα, είτε στο σύστηµα της κινητής κεφαλής του πυλώνα. ΠΕΤΕΠ: 05-07-02-007/16 ΙΣΤΟΙ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑΟ Ανάδοχος, πριν από την παραγγελία των ιστών, θα υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία στατικούς υπολογισµούς των ιστών που θα βασίζονται στον Ευροκώδικα EC3, σχέδια λεπτοµερειών και πλήρη τεχνική έκθεση για τα χαρακτηριστικά και την λειτουργία του ιστού. Οι ιστοί θα πρέπει να είναι υπολογισµένοι ώστε να µπορούν να δεχθούν αριθµό προβολέων µεγαλύτερο από από αυτόν που προβλέπει η µελέτη (για την περίπτωση µελλοντικής αύξησης των απαιτήσεων φωτισµού, αλλαγή τύπου προβολέων κλπ). Στην τεχνική έκθεση θα αναφέρονται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): Η ιδιοσυχνότητα του ιστού. Η κρίσιµη ταχύτητα ανέµου για τον συντονισµό. Τα χαρακτηριστικά απόσβεσης των ταλαντώσεων του ιστού. Οι τάσεις του χάλυβα σε συνθήκες συντονισµού. Η επιτάχυνση στην κορυφή του ιστού κάτω από συνθήκες συντονισµού. Η αντοχή σε κόπωση του χάλυβα. Στα σχέδια λεπτοµερειών θα περιλαµβάνονται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις. Η κατασκευή της πλάκας βάσης (έδρασης) Η συναρµολόγηση και στερέωση των τµηµάτων του ιστού Η διαµόρφωση της θυρίδας στη βάση του ιστού. Τα εξαρτήµατα συναρµολόγησης. Η διαµόρφωση της στεφάνης ανάρτησης των προβολέων (κεφαλή) Το σύστµα ανύψωσης-καταβιβασµού της στεφάνηςΗ στεφάνη ανάρτησης των προβολέων (κεφαλή) θα είναι κατασκευασµένη από χάλυβα κατηγορίας τουλάχιστον S355, ή από ανοξείδωτο χάλυβα και θα έχει την δυνατότητα κινήσεως (αναβιβασµού καταβιβασµού) για την συντήρηση των φωτιστικών. Η διαµόρφωσή της θα επιτρέπει την εγκατάσταση των οργάνων αφής και ελέγχου των προβολέων. Το σύστηµα ανάρτησης των φωτιστικών σωµάτων στην κεφαλή θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα ρύθµισης της κατανοµής του φωτισµού σε περισσότερες από µια κατευθύνσεις ώστε να είναι δυνατός ο ανεξάρτητος προσανατολισµός και στερέωση του κάθε φωτιστικού σώµατος, σύµφωνα την φωτοτεχνική µελέτη. Ολα τα στοιχεία του συστήµατος κεφαλής θα είναι γαλβανισµένα κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1461. Οι άξονές του θα είναι όλοι από ανοξείδωτο χάλυβα, τα δε άγκιστρα ασφάλισης της κινητής κεφαλής θα είναι χυτά. Η διάταξη ανύψωσης-καταβιβασµού της κεφαλής θα είναι τοποθετηµένη στην βάση του ιστού και θα είναι εφοδιασµένη µε µειωτήρα. Τα συρµατόσχοινα (όταν προβλέπεται τέτοιο σύστηµα) θα είναι ανοξείδωτα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10088 και ελάχιστης κατηγορίας θραύσης έξι (6). Η κίνηση της στέφανης µπορεί να γίνεται είτε µε φορητό ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος θα προσαρµόζεται στον µειωτήρα ή µε µόνιµα εγκατεστηµένο ηλετροκινητήρα. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει η απαιτούµενη ηλεκτρική τροφοδότηση εντός θυρίδας στην βάση του ιστού. Η λειτουργία του συστήµατος θα γίνεται µε κινητό χειριστήριο από απόσταση τουλάχιστον 5,0 m από την βάση του ιστού. Η θυρίδα επίσκεψης του συστήµατος ανύψωσης θα ασφαλίζεται µε κλειδαριά ασφαλείας. Το σύστηµα ανύψωσης-καταβιβασµού θα παρέχεται από τον κατασκευστή του ιστού και υπόκειται στην έγκριση του Κυρίου του Εργου (ΚτΕ). Θα συνοδεέται από τεχνική περιγραφή, στην οποία θα αναφέροναται τα χαρακτηριστικά του µειωτήρα και του ηλεκτροκινητήρα (ισχύς, στροφές), το επιτερόµενο φορτίο της στεφάνης, η ταχύτητα ανύψωσης κλπ.8/16ΠΕΤΕΠ: 05-07-02-00 ΙΣΤΟΙ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑΕναλλακτικά και εφ' όσον προβλέπεται από την µελέτη, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί εξωτερική φορητή µονάδα µε ηλεκτροµειωτήρα (ηλεκροβαρούλκο), η οποία θα συνδέεται µέσω κόπλερ µε το σύστηµα κίνησης της στεφάνης του ιστού. Η κινητή µονάδα θα πρέπει να τροφοδοτείται από γραµµή τροφοδοσίας των φωτιστικών ώστε να διασφαλίζεται η διακοπή ηλεκτρικού ρεύµατος προς αυτά κατά την µετακίνησή τους. Για την στερέωση της εξωτερικής αυτής µονάδας θα πρέπει να προβλέπονται ειδικά στηρίγµατα στον ιστό. Στην κορυφή του ιστού θα υπάρχει σύστηµα µανδάλωσης της κεφαλής, προκειµένου να συγκρατείται χωρίς να καταπονούνται διαρκώς ένα ή περισσότερα συρµατόσχοινα (δηλ. η στεφάνη δεν θα συγκρατείται από τα συρµατόσχοινα). Το σύστηµα µανδάλωσης και το λοιπά εξαρτήµατα επί της στεφάνης θα είναι προστατευµένα από σκόνη πάγο και χιόνι. Ο βαθµός προστασίας (IP) των ηλεκτρικών εξαρτηµάτων της στεφάνης θα είναι ο προβλεπόµενος από την µελέτη, Τα καλώδια τροφοδοσίας των προβολέων θα ξεκινούν από τη στεγανή διανοµή στην βάση του ιστού, θα είναι ανθεκτικά στην στην UV ακτινοβολία και θα είναι διαµορφωµένα κατά τρόπο που να µη συστρέφονται, φθείρονται ή καταπονούνται κατά το ανέβασµα και κατέβασµα της κεφαλής. Η καλωδίωση αυτή θα είναι τουλάχιστον οκτώ (8) ηλεκτρικών επαφών, ούτως ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση και άλλων συστηµάτων στην κορυφή του ιστού, εκτός από τους προβολείς (κάµερες, συστήµατα ειδικών φανών σήµανσης κλπ). Το σύστηµα επαφών θα είναι στεγανο και στιβαρής κατασκευής ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Στην περίπτωση συστηµάτων ανύψωσης-καταβιβασµού της στεφάνης τύπου σταθερής ράγας έχουν εφαρµογή τα ακόλουθα: Η κινητή στεφάνη θα φέρει ειδικά ράουλα βαρέως τύπου που θα εξασφαλίζουν την οµαλή κίνησή της στον πυλώνα. Θα υπάρχει σύστηµα πέδησης το οποίο, σε περίπτωση θραύσεως του συρµατοσχοίνου, θα συγκρατεί και θα ακινητοποιεί την στεφάνη και τον εξοπλισµό της. Ο οδηγός σταθερής ράγας θα είναι από αλουµίνιο, πλάτους τουλάχιστον 130 mm, και θα σταθεροποιείται στην γενέτειρα του πυλώνα µε κοχλίες Μ12Χ70 ανά ένα µέτρο περίπου. 4.2.3Φωτιστικά σώµαταΤα φωτιστικά σώµατα θα είναι προστασίας IP65 στο χώρο του λαµπτήρα και IP43 στο χώρο των οργάνων, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60598. Τα επί µέρους στοιχεία τους είναι τα εξής: Κέλυφος Κώδωνας από διαφανές υλικό Λαµπτήρας: ατµών νατρίου υψηλής πιέσεως (HPS), εκκένωσης µεταλλικών αλογονιδίων ή τεχνολογίας LED Ένα ή περισσότερα κάτοπτρα Λυχνιολαβή για λαµπτήρες Ηλεκτροµαγνητικά όργανα (στραγγαλιστικό πηνίο, εναυστήρας κλπ.) Ο ελάχιστος χρόνος της «οικονοµικής ζωής» των λαµπτήρων Na και των λαµπτήρων εκκένωσης µεταλλικών αλογονιδίων θα είναι τουλάχιστον ίσος προς 15.000 ώρες λειτουργίας. 4.2.4Προβολείς εξωτερικού φωτισµούΟι προβολείς εξωτερικού φωτισµού που αναρτώνται στη στεφάνη των υψηλών ιστών οδοφωτισµού, θα έχουν προστασία IP65 και ικανότητα συνεχούς λειτουργίας σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος τουλάχιστον από -20ºC µέχρι +50ºC. Τα υλικά κατασκευής τους δεν θα αλλοιώνονται µε την πάροδο του χρόνου και την έκθεση σε δυσµενείς συνθήκες περιβάλλοντο. Τα µεταλλικά εξαρτήµατα των προβολέων καθώς και οι κοχλίες και τα περικόχλια στήριξης θα είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα.ΠΕΤΕΠ: 05-07-02-009/16 ΙΣΤΟΙ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑΤο διαφανές κάλυµµα του προβολέα θα είναι πάχους τουλάχιστον 5 mm, θα είναι τύπου SECURIT και θα έχει ειδική επεξεργασία για αντοχή στις υψηλές θερµοκρασίες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του προβολέα ή τις χαµηλές εξωτερικές θερµοκρασίες. Το κάλυµµα θα συγκρατείται στο κέλυφος µε ειδικά κλίπς µε ελατήριο, ώστε να αποκλείεται η απόστασή του. Στο εσωτερικό του προβολέα θα υπάρχει λυχνιολαβή αντικραδασµικού τύπου από πορσελάνη, µε κάλυκα τύπου Ε 40 για τη στήριξη της σωληνωτής λυχνίας. Η είσοδος του καλωδίου στον προβολέα θα γίνεται µέσω στυπιοθλίπτη, προσαρµοσµένου στο κέλυφός του. Οι προβολείς θα φέρουν ενσωµατωµένο τον εξοπλισµό ελέγχου και έναυσης. Εναλλακτικά ο εξοπλισµός ελέγχου µπορεί θα τοποθετείται σε εξωτερικό κυτίο από κράµα αλουµινίου, βαθµό προστασίας IP 65 που θα αναρτάται στην κεφαλή του ιστού. Τα ηλεκτροµαγνητικά όργανα του προβολέα, εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην µελέτη θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α.Στραγγαλιστικό πηνίο (balast), κατάλληλο για τον λαµπτήρα που προορίζεται, τάσεως λειτουργίας 230 V, συχνότητας 50 Hz, µε απώλειες που δεν θα υπερβαίνουν το 10% της ονοµαστικής ισχύος του λαµπτήρα.β.Πυκνωτής διόρθωσης συνηµίτονου, που θα εξασφαλίζει την επίτευξη συντελεστή ισχύος τουλάχιστον 0,85, µε αντίσταση εκφόρτισης, συµβατός µε το στραγγαλιστικό πηνίο του προβολέα.γ.Ηλεκτρονικός εναυστήρας (starter), αυτοδιακοπτόµενης λειτουργίας.4.2.5Συστήµατα διαχείρισης φωτισµού και εξοικονόµησης ενέργειαςΤα συστήµατα διαχείρισης φωτισµού και εξοικονόµησης ενέργειας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε την Kοινοτική Oδηγία 2009/125/ΕΚ (αναθεώρηση του 2005/32/ΕΚ) και τις απαιτήσεις του Προτύπου IEC 60038. Τα συστήµατα αυτά έχουν ως σκοπό την µείωση της καταναλισκόµενης ενέργειας των εγκαταστάσεων φωτισµού χωρίς να µειώνουν το επίπεδο φωτισµού και µπορούν, επιπρόσθετα, να προστατεύουν το σύστηµα φωτισµού από υπερτάσεις. Ενα σύστηµα διαχείρισης φωτισµού και εξοικονόµησης ενέργειας µπορεί να είναι από απλό σύστηµα ρύθµισης τάσης εξόδου στο πίλλαρ της γραµµής φωτισµού µέχρι και πολύπλοκο σύστηµα διαχείρησης φωτισµού ελεγχόµενο από υπολογιστή. Η επιλογή του συστήµατος είναι θέµα του ΚτΕ. Γενικώς, το επίπεδο φωτισµού που εξασφαλίζουν τα συστήµατα αυτά πρέπει να εναρµονίζεται µε τις σχετικές προδιαγραφές της Commission Internationale de l’ Eclairage (CIE). Ενδεικά παρατίθενται στην συνέχεια οι κλάσεις φωτισµού (Πίνακας 2) και σχετικές απαιτήσεις (Πίνακας 2) που προβλέπονται από την CIE.10/16ΠΕΤΕΠ: 05-07-02-00 ΙΣΤΟΙ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑΠΙΝΑΚΑΣ 2 Κλάση ΦωτισµούΧαρακτηριστικά της οδού Οδοί ταχείας κυκλοφορίας µε διαχωρισµένο οδόστρωµα και ανισόπεδες διασταυρώσεις, αυτοκινητόδροµοι. Πυκνότητα και πολυπλοκότητα κυκλοφορίας: • • •• •Υψηλή Μέση Χαµηλή•Μ1 Μ2 Μ3Οδοί ταχείας κυκλοφορίας, µε διπλό κατάστρωµα οδού. Έλεγχος κυκλοφορίας και διαχωρισµός των διαφορετικών χρηστών της οδού: • •Χαµηλός Καλός•Μ1 Μ2• •Μ2 Μ3• •Μ4 Μ5•Σηµαντικές αστικές αρτηρίες, δρόµοι διανοµής της κυκλοφορίας. Έλεγχος κυκλοφορίας και διαχωρισµός των διαφορετικών χρηστών της οδού: • •Χαµηλός ΚαλόςΣυνδετήριες, µικρότερης σηµασίας οδοί, συλλέκτριες οδοί, τοπικές οδοί. Έλεγχος κυκλοφορίας και διαχωρισµός των διαφορετικών χρηστών της οδού: • •Χαµηλός ΚαλόςΠΙΝΑΚΑΣ 3Πεδίο εφαρµογής Όλοι οι δρόµοιΌλοι οι δρόµοιΌλοι οι δρόµοι∆ρόµοι µε λίγες ή χωρίς διασταυρώσεις∆ρόµοι µε διαβάσεις πεζώνΜέση λαµπρότητα 2 Lav(cd/m ) (min)Συνολική οµοιοµορφία Uo (min)TI(%) Μέγιστη (αρχική τιµή)∆ιαµήκης οµοιοµορφία Ul (min)Λαµπρότητα περιβάλλοντα χώρου SR (min)Μ12,00,4100,70,5Μ21,50,4100,70,5Μ31,00,4100,50,5Μ40,750,415NDNDΜ50,50,415NDNDΚλάση φωτισµού4.2.6Ακροκιβώτια ιστώνΤα ακροκιβώτια για την τροφοδότηση των φωτιστικών σωµάτων θα είναι κατασκευασµένα από κράµα αλουµινίου, από πολυµερές ή πολυκαρβονικό υλικό και θα φέρουν στο κάτω µέρος τους διαιρούµενο 2 κάλυµµα µε τρεις οπές για την διέλευση καλωδίων E1VV-R 4 x 10 mm και στο επάνω µέρος δύο οπές 2 για διέλευση καλωδίων E1VV 4 x 2,5 mm . Στις οπές θα εφαρµόζεται µεταλλικός ή πλαστικός (από ΡΡ) στυπιοθλίπτης µε στεγανοποιητικό ελαστικό δακτύλιο. ΠΕΤΕΠ: 05-07-02-0011/16 ΙΣΤΟΙ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑΤα ακροκιβώτια θα φέρουν σήµανση CE και θα διαθέτουν διακλαδωτήρες (κλέµµες) βαρέως τύπου για την σταθερή σύνδεση των των καλωδίων (θα στερεώνονται στο σώµα του ακροκιβωτίου µε µονωτικό παρέµβληµα), κυλινδρικές ασφάλειες µε βάσεις από άκαυστο µονωτικό υλικό ή αυτόµατους µαγνητοθερµικούς διακόπτες καθώς και ακροδέκτες για τους αγωγούς γείωσης µε ορειχάλκινους κοχλίες που βιδώνουν σε σπείρωµα που υπάρχει στο σώµα
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.