Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2023

Υπουργική απόφαση ΥΠΥΜΕΔΙ Δ17α/03/8/ΦΝ 460/23.01.2012, ΦΕΚ 56Β/25.01.2012

Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.02.06 18:16:14 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio3495ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. Φύλλου 56ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ25 Ιανουαρίου 2012ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων. ...................................................................................................... 1 Αδειοδότηση σιδηροδρομικών επιχειρήσεων. .............. 2 Τροποποίηση της αριθμ. Φ.90380/1027/208/19.1.2012 (Β 34) κοινής υπουργικής απόφασης. ........................... 3 Εφημερίες ιατρών. ................................................................................ 4ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ17α/03/8/ΦΝ 460 (1) Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 7 ν. 3919/2011 2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισμών στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ 32/Α/2011). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 696/1974 «περί αμοιβών Μη− χανικών δια σύνταξιν μελετών κλπ.» (ΦΕΚ Α΄ 301), όπως ισχύει. 4. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 189/2009 «Καθορι− σμός και Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ Α΄ 56). 5. Το 110/2011 ΠΔ (Α΄ 243) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 6. Το άρθρο 1 της υπ’αριθ. 2876/7−10−2009 απόφασης του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234). 7. Τo αρ. πρωτ. 21205/13.10.2011 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ). 8. Τις τεχνικοοικονομικές συνθήκες που έχουν δια− μορφωθεί και την ανάγκη καθιέρωσης αντικειμενικούκαι αξιόπιστου συστήματος προσδιορισμού των τιμών μονάδος επιφανείας των οικοδομικών έργων. 9. Τους πίνακες τιμών του Υπουργείου Οικονομικών για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων όπως ισχύουν (άρθρο 41 Ν. 1249/82, όπως ισχύει) καθώς και τους πίνακες προσδιορισμού μέσης τιμής ζώνης ανά Περι− φέρεια του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Καθορίζονται οι τιμές μονάδος επιφανείας (Μ2) των οικοδομικών έργων σε κάθε Περιφέρεια ως εξής: 1. Ορίζεται Τιμή Αφετηρίας (ΤΑ) η μέση Τιμή Ζώνης (μΤΖ) που ισχύει σε κάθε Περιφέρεια, όπως αυτή προ− κύπτει από τους πίνακες μέσης Τιμής Ζώνης για τον προσδιορισμό του ελάχιστου κόστους κατασκευής των οικοδομών. 2. Για τον υπολογισμό της τιμής της μονάδος επι− φανείας (Μ2) των κατοικιών η ενιαία τιμή αφετηρίας που ισχύει για όλη τη χώρα σύμφωνα με το άρθρο 4 πολλαπλασιάζεται με τους πιο κάτω συντελεστές επιρροής ανάλογα με την επιφάνεια της κατοικίας ή του διαμερίσματος της πολυκατοικίας. Συντελεστές επιφανείας Ο συντελεστής επιρροής της επιφανείας των κατοι− κιών είναι: α1 Επιφάνεια ≤ 40Μ2 :1,05 α2 40Μ2 < « ≤ 150Μ2 :1,00 α3 150Μ2 < « ≤ 200Μ2 :1,05 α4 200Μ2 < « ≤ 300Μ2 :1,10 α5 300Μ2 < « :1,15 Για κτήρια αποκλειστικά μίας ή το πολύ δύο κατοικιών ή προσθήκης μιας ανεξάρτητης κατοικίας σε αυτά με επιφάνεια κάθε μιας απ’ αυτές μικρότερη από 120 Μ2 ο συντελεστής επιρροής επιφανείας είναι 0,60. Ο συντελεστής 0,50 της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού για τους υπόγειους βοηθητικούς χώρους τους ελεύθερους χώρους πυλωτής και τους ημιυπαίθριους χώρους εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αυτές επί της τιμής μονάδος των κατοικιών. Στις περιπτώσεις κτηρίων με περισσότερες από μία κατοικίες για τις οποίες ισχύουν διαφορετικοί συντε− λεστές επιρροής επιφανείας, για τους κοινόχρηστους χώρους κατακόρυφης και οριζόντιας κυκλοφορίας εφαρμόζεται στην τιμή αφετηρίας ο μέσος όρος των συντελεστών επιφανείας των κατοικιών του κτηρίου. 3496ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)3. Για τον υπολογισμό των τιμών μονάδος επιφανείας (Μ2) καταστημάτων εφαρμόζονται στις τιμές αφετηρίας ο συντελεστής επιρροής καταστημάτων: 0,75. 4. Για τον υπολογισμό της τιμής μονάδος επιφανείας (Μ2) Γραφείων εφαρμόζονται στις τιμές αφετηρίας ο συντελεστής επιρροής Γραφείων: 0,90. 5. Για τον υπολογισμό της τιμής μονάδος επιφανείας (Μ 2) των παρακάτω οικοδομικών έργων εφαρμόζονται στις τιμές αφετηρίας οι αντίστοιχοι συντελεστές ως εξής: Α/Α 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΑ ΤΑΞΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ − ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΘΕΑΤΡΑ − ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΞΕΝΩΝΕΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΜΟΤΕΛ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝΕΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΜΟΤΕΛ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Γ΄ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ − ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ−ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ −ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ − ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ−ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ− ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ − ΚΤΗΡΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ −ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ −ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΘΕ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΥΛΩΤΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 1,30 1,30 1,25 1,15 1,15 1,15 1,15 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 0,65 0,60 0,35 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,106. Για κάθε κτήριο, εγκατάσταση ή εργασία που δεν αναφέρονται στην απόφαση αυτή συντάσσεται αναλυτικός προϋπολογισμός με τιμές Αναλυτικού Τιμολογίου. 7. Αναλυτικοί προϋπολογισμοί γίνονται δεκτοί για οποιοδήποτε έργο εφόσον έχει συνταχθεί πλήρης προμέ− τρηση και έχουν εφαρμοσθεί οι τιμές του Αναλυτικού Τιμολογίου. 8. Στις περιπτώσεις κτηρίων με περισσότερες από μία κατοικίες ή με περισσότερες από μία χρήσεις, ο προϋ− πολογισμός του κτηρίου είναι το άθροισμα των γινομένων της επιφανείας κάθε χώρου (διαμέρισμα, κατάστημα, ημιυπαίθριος χώρος, υπόγειο κ.λ.π.) επί την αντίστοιχη τιμή μονάδος επιφανείας. 9. Τα ποσοστά με τα οποία καθορίζεται ο προϋπολογισμός των ειδικών εργασιών, για τον υπολογισμό της αμοιβής των μηχανικών ορίζονται ως εξής: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α/Α 1. 2. 3. 4.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων • Εγκαταστάσεις ύδρευσης • Εγκατάσταση αποχέτευσης • Εγκαταστάσεις θερμάνσεως • Εγκατάσταση ανυψωτικών συστημάτων • Εγκαταστάσεις κλιματισμού • Εγκατάσταση ενεργητικής πυροπροστασίας • Εγκατάσταση ιδιωτικού υποσταθμού • Εγκατάσταση καύσιμου αερίου • Κατανομή δαπανών κεντρικής θέρμανσης στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή μελέτης θέρμανσης (όταν δεν υπάρχει μελέτη θέρμανσης)3497 ΠΟΣΟΣΤΟ 30% 5% 2% 6% 3% 3% 7% 4% 12% 4% 2% 4% 3%10. Τα ανωτέρω ποσοστά των εγκαταστάσεων υπολογίζονται στην αντίστοιχη δαπάνη των τμημάτων του κτηρίου που εξυπηρετούν οι εγκαταστάσεις. 11. Οι τιμές αφετηρίας για κάθε Περιφέρεια της χώρας ανακοινώνονται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου και ισχύουν για ένα χρόνο από την ημερομηνία ανακοινώσεως τους. Η ανακοίνωση γίνεται με πράξη του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται μετά από γνώμη του ΤΕΕ και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων ΄Εργων (ΓΓΔΕ) και του ΤΕΕ και δημοσιεύεται στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ. Άρθρο 2 Οι μελέτες που υποβάλλονται προς έγκριση για την έκδοση αδειών δόμησης συντάσσονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στις διατάξεις του Π.Δ. 696/1974 (ΦΕΚ. 301Α) σε συνδυασμό με αυτές του Π.Δ. 3.9.1983 (ΦΕΚ. 394Δ/8.9.1983), όπως κάθε φορά ισχύουν Άρθρο 3 1. Ανακοινώνεται ότι οι Τιμές Αφετηρίας για το διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης μέχρι 31.1.2013, είναι οι ακόλουθες κατά Περιφέρεια: Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 872,75 € ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.039,32 € ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ 497,96 € ΗΠΕΙΡΟΥ 726,98 € ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 772,80 € ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ 1367,07 € ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 842,62 € ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 739,71 € ΑΤΤΙΚΗΣ 1.372,67 € ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 780,04 € ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 999,48 € ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1.068,76 € ΚΡΗΤΗΣ 737,65 € Άρθρο 4 1. Για τη σύνταξη των προϋπολογισμών των ιδιωτικών οικοδομικών έργων οι συντελεστές του άρθρου 1 (πα− ράγραφοι 2, 3, 4 και 5) εφαρμόζονται επί τιμής αφετηρίας ενιαίας σε όλη τη χώρα που προκύπτει από τον αριθ− μητικό μέσο όρο των τιμών αφετηρίας ανά Περιφέρεια που ανακοινώνονται κάθε χρόνο πολλαπλασιαζόμενο επί συντελεστή Φ και στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. 2. Η τιμή του συντελεστή Φ ορίζεται 0,825 3. Κατά την πρώτη εφαρμογή της απόφασης αυτής (από την ημερομηνία δημοσίευσή της έως 31.1.2013) η Eνιαία Tιμή Aφετηρίας (ΕΤΑ) για όλη τη χώρα ανακοινώνεται ότι είναι: ΕΤΑ = Σ (ΤΑ)/ 13 x Φ = 909,06 x 0,825 = 750 ευρώ. Για την καταβολή των εισφορών, κρατήσεων και λοιπών δικαιωμάτων που υπολογίζονται επί των αμοιβών Μηχανικών η ΕΤΑ πολλαπλασιάζεται επί συντελεστή 0,15 3498ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)Για την καταβολή των εισφορών, κρατήσεων και λοιπών δικαιωμάτων που υπολογίζονται επί του προ− ϋπολογισμού των έργων η ΕΤΑ πολλαπλασιάζεται επί συντελεστή 0,06. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣF Αριθμ. Φ4/οικ.1594/107 Αδειοδότηση σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.(2)Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τον N. 3891/2010 «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλ− λες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα» (ΦΕΚ 188 Α΄ της 04/11/2010) και ιδίως τη διάταξη του εδ. 8 του άρθρου 28, σύμφωνα με την οποία η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) «Χορηγεί άδειες σε σιδηροδρο− μικές επιχειρήσεις και τις ανακαλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 41/2005» καθώς και την διάταξη του εδ. 9 του ίδιου άρθρου σύμφωνα με την οποία η ΡΑΣ «Επεξεργάζεται και προτείνει κανονιστικό πλαίσιο στον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για θέματα αρμοδιότητάς της». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 41 έως 47 και 49 (Παράρ− τημα ΙΙ) του Π.Δ. 41/2005, «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις Οδηγίες 91/440/ΕΟΚ και 95/18/ΕΚ όπως τροποποιήθηκαν με τις οδηγίες 2001/12/ΕΚ και 2001/13/ΕΚ, αντιστοίχως, και την οδηγία 2001/14/ΕΚ για την ανάπτυξη των Κοινοτικών σιδηροδρόμων, τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής και την πιστοποίηση ασφάλειας, και κατάργηση των Π.Δ. 324/1996, 76/1998 και 180/1998», (ΦΕΚ 60 Α΄ της 07/03/2005), όπως ισχύει σήμερα. 3. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 42 του Π.Δ. 41/05 (ΦΕΚ Α΄ 60/7−3−05), όπως ισχύει. 4. Το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Περί αδειοδότη− σης σιδηροδρομικών επιχειρήσεων», το οποίο η Ολομέ− λεια της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων εκπόνησε και υπέβαλε στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με το έγγραφο με ΑΠ 52/17−10−11. 5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ− πολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός 1. Η παρούσα εξειδικεύει, περαιτέρω των αναφερομέ− νων στα άρθρα 41 έως 47 και 49 (Παράρτημα ΙΙ) του Π.Δ. 41/2005, το περιεχόμενο της αίτησης αδειοδότησης των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και του φακέλου που τη συνοδεύει, την διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησής τους, την χορήγηση της άδειας, τους ελέγχους που διενεργούνται από την ΡΑΣ κατά τη λειτουργία της σιδηροδρομικής επιχείρησης, καθώς και τις περιπτώσεις επανεξέτασης, αναστολής ή ανάκλησης της άδειας.2. Η λήψη της άδειας είναι αναγκαία για την πρόσβαση στην Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση 16 του αρ. 2 του Π.Δ. 41/2005, ωστόσο από μόνη της δεν αρκεί για την παροχή της πρόσβασης αυτής. Απαραίτητη επίσης προϋπόθεση είναι η χορήγηση Πιστοποιητικού Ασφάλειας από το Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠYΜΕΔΙ) και η παροχή πρόσβασης από τον Διαχειριστή της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής. Η παροχή πρόσβασης υλοποιείται με τη σύναψη σύμβασης πρόσβασης, η οποία, όταν αφορά περισσότερες της μιας δρομολογιακής περιόδου, συνιστά συμφωνία−πλαίσιο και εγκρίνεται από τη ΡΑΣ σύμφωνα με το την παρ. 14 του αρ. 28 του Π.Δ. 41/2005. Για τις συμβάσεις μιας δρομολο− γιακής περιόδου, ο Διαχειριστής της Εθνικής Σιδηροδρο− μικής Υποδομής οφείλει να ενημερώνει την ΡΑΣ. Άρθρο 2 Αίτηση για αδειοδότηση 1. Για τη χορήγηση της άδειας, η ενδιαφερόμενη σι− δηροδρομική επιχείρηση καταθέτει αίτηση στη ΡΑΣ, η οποία συνοδεύεται από φάκελο με τα στοιχεία που αποδεικνύουν την φερεγγυότητα, χρηματοοικονομική επιφάνεια, επαγγελματική ικανότητα και κάλυψη της αστικής ευθύνης της αιτούσης, σύμφωνα με τα άρθρα 41 έως 47 και 49 (Παράρτημα ΙΙ) του Π.Δ. 41/2005. 2. Η αίτηση για την παροχή άδειας σιδηροδρομικής επιχείρησης αναφέρει το είδος των μεταφορικών υπη− ρεσιών (επιβατικών ή/και εμπορευματικών), την γεω− γραφική κάλυψη των υπηρεσιών αυτών (όλο ή ορισμένο μέρος του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου) και τέλος την πληροφορία εάν η δραστηριότητα της επιχείρησης θα αφορά μόνο την παροχή έλξης σε οχήματα άλλων μεταφορέων η την παροχή πλήρων συρμών. 3. Το έντυπο αίτησης για την παροχή άδειας σιδη− ροδρομικής επιχείρησης και όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες που τη συνοδεύ− ουν περιλαμβάνονται σε σχετικό αναλυτικό οδηγό της ΡΑΣ, που δημοσιοποιείται και χορηγείται με μέριμνα της ΡΑΣ. 4. Η αίτηση συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δη− μοσίου ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ σύμφωνα με το την παρ. 1 του αρ. 22 του Ν. 3534/2007, ή όπως αυτό ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 5. Η ΡΑΣ, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της, στη διάρκεια εξέτασης του φακέλου της άδειας μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία που θεωρούνται ση− μαντικά για την έκδοσή της. Άρθρο 3 Φερεγγυότητα 1. Για την απόδειξη της συνδρομής των απαιτήσεων φερεγγυότητας των φυσικών προσώπων όπως ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του αρ. 43 του Π.Δ. 41/2005, η αιτούσα σιδηροδρομική επιχείρηση προσκομίζει τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί όχι πέ− ραν των τριών προηγουμένων μηνών της ημερομηνίας υποβολής της αιτήσεως: α. Πλήρη σειρά νομίμως επικυρωμένων νομιμοποιητι− κών εγγράφων από τα οποία προκύπτει η νόμιμη ίδρυσή της, τυχόν τροποποιήσεις, και τα πρόσωπα που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ή την εκπροσωπούν και οι αναπληρωτές τους. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β. Επικυρωμένο αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας των νομίμων εκπροσώπων της αιτούσας, ή προκειμένου για αλλοδαπούς, του διαβατηρίου τους. γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου για όλα τα πρόσω− πα που εκπροσωπούν την επιχείρηση. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν εκδίδεται απόσπασμα ποινικού μη− τρώου στο κράτος καταγωγής εκπροσώπων που προέρ− χονται από άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να προσκομιστεί ισοδύναμο έγγραφο που χορηγείται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους αυτού. Αν το κράτος αυτό δεν χορηγεί ισοδύναμο έγγραφο, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση του ενδια− φερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου του κράτους αυτού. δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί μη πτωχεύσεως της αιτούσας. ε. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί μη θέσεως της αιτούσας σε εκκαθάριση. 2. Έγγραφα που έχουν εκδοθεί σε άλλη γλώσσα από την ελληνική προσκομίζονται υποχρεωτικά συνοδευό− μενα από επίσημη μετάφραση. Άρθρο 4 Χρηματοοικονομική επιφάνεια 1. Οι απαιτήσεις της χρηματοοικονομικής επιφάνειας του αρ. 44 του Π.Δ. 41/2005, πέραν της παροχής των εγγράφων της παρ. 3 του αρ. 42 και των στοιχείων του Παραρτήματος ΙΙ του αρ. 49 του ως άνω προεδρικού διατάγματος, συνεπάγονται και την προσκόμιση των ακόλουθων εγγράφων και στοιχείων: α. Σχετικές βεβαιώσεις και δικαιολογητικά τα οποία τεκμηριώνουν την ύπαρξη των στοιχείων της χρηματο− οικονομικής επιφάνειας. β. Έγγραφα που αποδεικνύουν τυχόν υπάρχοντες δε− σμούς και συμμετοχές της αιτούσας σε άλλες εταιρείες ή ομίλους εταιρειών. γ. Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις − ισολογι− σμοί και αποτελέσματα χρήσεως για τις τρεις (3), προ της περιόδου της αίτησης, οικονομικές χρήσεις. Για τις εταιρείες που δεν έχουν συμπληρώσει τρεις (3) πλήρεις εταιρικές χρήσεις προσκομίζονται όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα. Για τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις απαιτεί− ται ο ισολογισμός έναρξης ή ισοδύναμα έγγραφα. Οι προσκομιζόμενες οικονομικές καταστάσεις συνοδεύο− νται από τις αντίστοιχες εκθέσεις ορκωτών λογιστών, τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, καθώς και τα αντί− γραφα των εκθέσεων πεπραγμένων. Επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ομίλους προσκομίζουν και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. δ. Επιχειρηματικό Σχέδιο (ΕΣ) της αιτούσας επιχεί− ρησης. Στο ΕΣ, μεταξύ των άλλων, αναλύονται και πα− ρουσιάζονται, για την ερχόμενη από την περίοδο της αίτησης τριετία, ανά έτος, οι προβλεπόμενες οικονο− μικές καταστάσεις και οι πίνακες πηγών και χρήσεων κεφαλαίων και ταμειακού προγράμματος, που τεκμηρι− ώνουν τη χρηματοοικονομική επιφάνεια και τη βιώσιμη λειτουργία της. Περαιτέρω, στο ΕΣ περιλαμβάνονται στοιχεία, για παράδειγμα εγκαταστάσεων και τυχόν επενδυτικών σχεδίων, μέσω των οποίων η αιτούσα πα− ρέχει τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες. Ακόμα, αναφέρο− νται οι εταίροι − μέτοχοι, ο νόμιμος εκπρόσωπος, το Διοικητικό Συμβούλιο, η συμμετοχή σε άλλες επιχει−3499ρήσεις και η ανταγωνιστική θέση και στρατηγική της επιχείρησης. 2. Σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 49 (Παράρτημα ΙΙ) του Π.Δ. 41/2005, η αιτούσα θεωρείται ότι δεν δια− θέτει την απαιτούμενη χρηματοοικονομική επιφάνεια ιδίως όταν, στα πλαίσια της δραστηριότητας της, είναι υπερήμερη όσον αφορά στην καταβολή σημαντικών ποσών εκ φόρου ή κοινωνικών εισφορών, στα πλαίσια της δραστηριότητας της. Για το σκοπό αυτό, η αίτηση συνοδεύεται υποχρεω− τικά από: α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας της αι− τούσας. β. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου για τους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το προσωπικό που απασχολεί η αιτούσα. γ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους ασφαλιστικούς φορείς που δηλώνονται ανωτέ− ρω. 3. Η αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής επιφάνειας της αιτούσας θα γίνεται και με τη βοήθεια κριτηρίων ρευστότητας, διάρθρωσης κεφαλαίων, αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των πόρων και αποδοτικότητας. Άρθρο 5 Επαγγελματική ικανότητα 1. Για την εκπλήρωση των όρων για την επαγγελμα− τική ικανότητα, όπως περιγράφονται στο αρ. 45 του Π.Δ. 41/2005, στο ΕΣ που συνοδεύει την αίτηση, μεταξύ άλλων αναφέρονται με πλήρη τεκμηρίωση: α. Οικονομικά στοιχεία πρόβλεψης ζήτησης και οργά− νωσης της μεταφοράς, β. Σύνθεση συρμών για την αιτούμενη μεταφορά (τύ− πος τροχαίου υλικού, είδος έλξης), γ. Στοιχεία προσωπικού κίνησης (ειδικότητες, τύποι αδειών, τεχνική επάρκεια και διασφάλισή της), δ. Στοιχεία συντήρησης του τροχαίου υλικού (υπεύ− θυνος, συνεργείο και κόστος συντήρησης). 2. Στο ΕΣ πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη, εκπεφρα− σμένες σε στοιχεία κόστους, όλες οι απαιτήσεις ασφά− λειας του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας (Safety Management System) για τη σιδηροδρομική επιχείρηση καθώς και η τήρηση: α) του Κανονισμού Κίνησης του Διαχειριστή της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, β) των σχετικών με το προσωπικό διατάξεων της εργα− τικής νομοθεσίας και γ) όλων των γενικών και ειδικών κανονισμών για την εκτέλεση του σιδηροδρομικού έρ− γου της επιχείρησης. Άρθρο 6 Κάλυψη αστικής ευθύνης Για την απόδειξη της συνδρομής της απαίτησης κά− λυψης αστικής ευθύνης, όπως περιγράφονται στο αρ. 46 του Π.Δ. 41/2005, η αιτούσα υποβάλλει: α. Συνοπτικό κατάλογο στον οποίο αναφέρονται τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχει συνάψει, ο ασφαλιστι− κός φορέας που έχει συμβληθεί, το είδος της κάλυψης που παρέχεται, η χρονική διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης, και το όριο αποζημίωσης που παρέχεται με κάθε ένα από τα συμβόλαια αυτά. β. Επικυρωμένα αντίγραφα των ασφαλιστηρίων συμ− βολαίων που επικαλείται ή βεβαίωση του οικείου ασφα− 3500ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)λιστικού φορέα για την ακρίβεια των αναφερομένων στον ανωτέρω κατάλογο. Άρθρο 7 Χορήγηση της άδειας Σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 41 του Π.Δ. 41/2005 η ΡΑΣ αποφασίζει επί της υποβληθείσης αίτησης χορή− γησης άδειας το συντομότερο δυνατό και πάντως όχι πέραν των τριών μηνών από την υποβολή όλων των αναγκαίων πληροφοριών. Η απόφαση κοινοποιείται στην αιτούσα σιδηροδρομική επιχείρηση και σε περίπτωση απόρριψης αναφέρονται οι σχετικοί λόγοι. Άρθρο 8 Ισχύς άδειας 1. Σύμφωνα με το αρ. 47 του Π.Δ. 41/2005, η άδεια είναι αόριστης διάρκειας και ισχύει για όσο διάστημα η σι− δηροδρομική επιχείρησης εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται με το ως άνω προεδρικό διάταγμα. 2. Σε περίπτωση κατά την οποία η άδεια έχει χορηγηθεί μόνο για συγκεκριμένους τύπους σιδηροδρομικών υπηρε− σιών ή για συγκεκριμένο μέρος του εθνικού σιδηροδρο− μικού δικτύου ή μόνον για έλξη, ο περιορισμός αυτός θα περιγράφεται με σαφήνεια στο σώμα της άδειας. 3. Η άδεια παρέχεται μόνο για τις σιδηροδρομικές δραστηριότητες που περιγράφονται σε αυτή. Σε περί− πτωση που μία αδειοδοτημένη σιδηροδρομική επιχείρη− ση προτίθεται να μεταβάλει τις δραστηριότητες της σε σχέση με την άδεια που κατέχει, υποβάλλει αίτηση στη ΡΑΣ για τροποποίηση της άδειας, πριν την έναρξη των νέων δραστηριοτήτων, και ξεκινά την δραστηριότητα αφού λάβει την άδεια και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις. 4. Σύμφωνα με την παρ. 6 του αρ. 47 του Π.Δ. 41/2005, η ΡΑΣ μπορεί να επανεξετάσει την χορηγηθείσα άδεια σε περίπτωση νομικής μεταβολής της επιχείρησης, ιδίως σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών ή απόσχισης ενός τμήματος της επιχείρησης. Η εν λόγω σιδηροδρομική επιχείρηση έχει το δικαίωμα να συνεχίσει τις δραστηρι− ότητές της εκτός αν το Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρό− μων του ΥΠΥΜΕΔΙ, που ενημερώνεται από τη ΡΑΣ για την νομική μεταβολή, διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης Πιστοποιητικού Ασφάλειας και απαιτείται ανάκληση αυτού, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ΠΔ 160/2007 (ΦΕΚ 201/Α/23.8.2007). Άρθρο 9 Μεταβίβαση της άδειας Η άδεια λειτουργίας σιδηροδρομικής επιχείρησης είναι αμεταβίβαστη, αποκλειόμενης μάλιστα και της εκχώρησης.2. Προκειμένου η ΡΑΣ να είναι σε θέση να παρακο− λουθεί και να ελέγχει την τήρηση των απαιτήσεων που θεσπίζει το Π.Δ. 41/2005 από σιδηροδρομικές επιχειρή− σεις στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια από φορέα άλλου κράτους μέλους και οι οποίες σκοπεύουν να δραστη− ριοποιηθούν στην Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή, οι επιχειρήσεις αυτές οφείλουν να ενημερώνουν την ΡΑΣ κοινοποιώντας της την άδειά τους πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα. Άρθρο 11 Έλεγχος τήρησης των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας 1. Με τη συμπλήρωση πέντε ετών από τη χορήγηση της άδειας, η ΡΑΣ προβαίνει σε επαλήθευση και επικαι− ροποίηση των στοιχείων της αδειοδοτημένης σιδηρο− δρομικής επιχείρησης που τηρούνται στο φάκελο που διατηρεί, προκειμένου να διαπιστώσει εάν εξακολου− θούν να συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια. 2. Πέραν της ανά πενταετία εξέτασης των στοιχεί− ων της αδειοδοτημένης σιδηροδρομικής επιχείρησης, η ΡΑΣ παρακολουθεί αδιαλείπτως την τήρηση των προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια, καθώς και την τήρηση όλων των γενικών και ειδικών κανονισμών για την εκτέλεση του σιδηροδρομικού έρ− γου της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως των κανονισμών διασφάλισης των δικαιωμάτων των πελατών, προβαίνοντας σε σχετικούς ελέγχους. 3. Εφόσον από τον έλεγχο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ανακύψουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με το αν μία αδειοδοτημένη σιδηροδρομική επιχείρηση, πληροί τις απαιτήσεις κατοχής της, τότε η ΡΑΣ αναστέλλει τη χορηγηθείσα άδεια ή την ανακαλεί, εφόσον διαπιστώσει ότι δεν πληρείται κάποια από τις οριζόμενες προϋπο− θέσεις, ενημερώνοντας το Τμήμα Ασφάλειας Σιδηρο− δρόμων του ΥΠΥΜΕΔΙ και τον Διαχειριστή της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, σε κάθε περίπτωση. Άρθρο 12 Μητρώο σιδηροδρομικών επιχειρήσεων− Ενημέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1. Στην ΡΑΣ τηρείται Μητρώο Σιδηροδρομικών Επι− χειρήσεων με τα στοιχεία κάθε σιδηροδρομικής επιχεί− ρησης που λαμβάνει άδεια, το είδος των μεταφορών που διενεργεί καθώς και τη γεωγραφική κάλυψη που παρέχει. Το Μητρώο, το οποίο θα είναι ενήμερο κάθε μεταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 8 της παρούσας, θα αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της ΡΑΣ και θα αποστέλλεται και στους αρμόδιους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 13 Καταργούμενες διατάξειςΆρθρο 10 Ενημέρωση της εκδούσας αρχήςΑπό την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η ΥΑ Φ4/ΟΙΚ.16792/1246 (ΦΕΚ Β 432/2007).1. Η αδειοδοτημένη σιδηροδρομική επιχείρηση, οφείλει να ενημερώνει, υποβάλλοντας τα σχετικά συμπληρω− ματικά στοιχεία εντός 30 ημερών, τη ΡΑΣ, για οποιαδή− ποτε αλλαγή στους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων της χορηγήθηκε η άδεια, και ιδίως για τις μεταβολές στα πρόσωπα των νομίμων εκπροσώπων, των χρηματοοικονομικών της στοιχείων, του οργανο− γράμματος και του καθεστώτος κάλυψης της αστικής της ευθύνης καθώς και στα θέματα που αφορούν την επαγγελματική ικανότητα.Άρθρο 14 Έναρξη ισχύος Η έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παπάγου, 12 Ιανουαρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Χ. ΒΟΡΙΔΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Aριθμ. Φ.90380/οικ.2150/329 (3) Τροποποίηση της αριθμ. Φ.90380/1027/208/19.1.2012 (Β 34) κοινής υπουργικής απόφασης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 19, 30 και 31 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3984/2011 (Α΄ 150) «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες δι− ατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 110/2011 (Α΄ 243) «Διορι− σμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα− πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και την αριθ. Υ.25/6−12−2011 (Β΄ 2792) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουρ− γών Οικονομικών Φ. Σαχινίδη και Π. Οικονόμου». 5. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. Φ.90380/25916/3294/3−11−2011 (Β΄ 2456). 6. Την αριθμ. 14/18−1−2012 συνεδρίαση 25η απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται πρόσθετη επιβά− ρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό ούτε στον προϋ− πολογισμό του Ε.ΟΠ.Υ.Υ., αποφασίζουμε: Στο τέλος της παρ. 2 της κοινής υπουργικής απόφα− σης Φ.90380/1027/208/19.1.2012 (Β 34) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1 Φε− βρουαρίου 2012. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣF Αριθ. Υ10α/Γ.Π.9244 Εφημερίες ιατρών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1.α. Του Ν. 1397/83 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/7−10−83) β. Του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123/τ. Α΄/92) γ. Του Ν. 2519/97 (ΦΕΚ 165/τ. Α΄/21−8−97) δ. Του Ν. 2606/98 (ΦΕΚ. 89/τ. Α΄/22−4−98) ε. Του Ν. 2646/98 (ΦΕΚ. 236/τ. Α΄/20−10−98) στ. Toυ Ν. 2676/99 (ΦΕΚ 1/τ. Α΄/5−1−99)(4)3501ζ. Το άρθρο 40 του Ν. 849/78 η. Του Ν. 2703/99 (ΦΕΚ 72/τ. Α/΄8−4−99) θ. Του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/τ. Α΄/2−3−2001) ι. Του Ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131/τ. Α΄/27−6−2001) ια. Του άρθρου 45 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ. Α΄/ 23−12−2003) ιβ. Του άρθρου 35 του Ν. 3252/04 (ΦΕΚ 132/τ. Α΄/ 16−7−2004) ιγ. Του Ν. 3402/05 (ΦΕΚ 258/τ. Α΄/1−10−2005) ιδ. Του Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/τ. Α΄/4−4−2005) ιε. Την με αρ. Υ3α/Γ.Π.οικ10559/25−1−2007 (ΦΕΚ 180/τ.Β΄/ 13−2−2007) ιστ. Του Ν. 3754/09 (ΦΕΚ 43/τ. Α΄/11−3−09) ιζ. Του άρθρου 4 του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/τ. Α΄/ 3−8−2010) ιη. Του άρθρου 34 του Ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 207/τ. Α΄/ 8−12−2010) ιθ. Του άρθρου 55 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ. Α΄/ 2−3−2011) κ. Του άρθρου 66 του Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/τ. Α΄/ 27−6−2011) κα. Του άρθρου 29 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ. Α΄/ 2−11−2011) 2. Του Π.Δ. 131/87 (ΦΕΚ. 73/Α/25−5−87) άρθρο 1 παρ. β. 3. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας σε 24ωρη βάση των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων. 4. Η δαπάνη που προκαλείται από την απόφαση αυτή αφορά το ποσό των 366.985.240 € για το οικονομικό έτος 2012. 5. Το Π.Δ. 187/2009 (Φ.Ε.Κ. 217/τ.Α΄/7−10−2009) 6. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 142298/23−12−2011 από− φαση του Υπουργού Οικονομικών «Διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 από του Υπουργούς». 7. Την αριθμ. 2/59167/0026/18−8−2011 (ΦΕΚ 1986/τ. Β΄/7−9− 2011) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Πληρωμή Δαπανών Μισθοδοσίας και λοιπών αποζημι− ώσεων και αμοιβών». 8. Την αριθμ. 2/98007/0020/29−12−2011 Εγκύκλιο με Θέμα «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012». 9. Την 18η /22−12−2011 απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ. και τις επιμέρους προτάσεις των Υ.ΠΕ. ανά Νοσοκομείο, απο− φασίζουμε: Α. Εγκρίνουμε την καταβολή εφημεριών από 1−1−2012 μέχρι 31−12−2012 στις εξής κατηγορίες ιατρών του και οδοντιάτρων των Νοσοκομείων Κ.Υ. και Κ.Ψ.Υ.: − Ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ. − Ειδικευομένων (Πολιτικών και Στρατιωτικών). − Πανεπιστημιακών. − Ιατρών εκτός κλάδου ΕΣΥ (ιατροί ασφαλιστικών ορ− γανισμών). − Μονίμων ιατρών του Δημοσίου. − Αγροτικών ιατρών. − Επικουρικών ιατρών − ΠΕ Ιατρών Οι εφημερίες των πιο πάνω ιατρών θα πραγματο− ποιούνται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν και σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα όπως αυτό θα εγκρί− νεται από την Διοίκηση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος και μέσα στα πλαίσια των διατεθειμένων για το σκοπό αυτό πιστώσεων. 3502ΔΥΠΕ1η ΥΠΕΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» Γ.Ν.Α «ΣΩΤΗΡΙΑ» Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Π − ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Γ.Ν. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» Γ.Ν.Α. «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ» Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ − ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» Γ.Ν. «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Γ.Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ Γ.Ν. Ν. ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Γ.Ο. Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Π.Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ − ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 2012 10.448.000,00 € 9.200.000,00 € 415.000,00 € 206.000,00 € 4.800.000,00 € 6.090.000,00 € 6.500.000,00 € 5.800.000,00 € 5.513.247,00 € 4.622.000,00 € 4.320.000,00 € 3.500.000,00 € 2.554.500,00 € 2.250.000,00 € 1.300.000,00 € 1.500.000,00 € 1.800.000,00 € 2.477.500,00 € 1.442.000,00 800.000,00 4.930.144,00 6.000.000,00 115.000,00 2.100.000,00 5.000.000,00 275.000,00 93.958.391,00€ € € € € € € € € ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)2η ΥΠΕ3η ΥΠΕΓ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» Γ.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Γ.Ν.Α. «Η ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ» Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΚΨΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» Γ.Ν. ΜΥΤΗΛΙΝΗΣ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ Γ.Ν. ΧΙΟΥ Γ.Ν. − Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ Γ.Ν. − Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Γ.Ν. − Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ Γ.Ν. − Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ Γ.Ν. − Κ.Υ. ΚΩ Κ.Θ. − Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ Γ.Ν. − Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Γ.Ν Θ. «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ Γ.Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ3502−α 6.560.000,00 7.200.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 766.480,00 2.000.000,00 7.200.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 4.956.941,00 981.375,00 3.150.000,00 1.551.883,00 844.269,00 661.351,00 762.998,00 286.251,00 1.302.712,00 800.000,00 800.000,00 56.324.260,00 8.588.397,00 2.604.146,00 3.099.655,00 1.505.953,00 3.373.305,00 1.391.672,00 2.939.165,00 2.318.236,00 3.263.468,00 424.728,00 3.227.958,00 1.731.035,00 1.822.400,00 1.802.941,00 2.027.177,00 40.120.236,00€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 3502−β4η ΥΠΕ5η ΥΠΕΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Π. Γ. Ν. Θ. «ΑΧΕΠΑ» Γ. Ν. Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ. Ν. Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α. Ν. Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Γ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ Γ. Ν. ΚΙΛΚΙΣ Γ. Ν. − Κ. Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ Γ. Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Γ. Ν. ΞΑΝΘΗΣ Γ. Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Ν. ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΑΣ Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Γ.Ν.− Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ.Ν.− Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ ΣΥΝΟΛΟ:6.329.484,00 € 8.138.270,00 € 4.301.087,00 € 425.734,00 € 3.029.013,00 2.752.723,00 4.096.704,00 2.025.956,00 599.236,00 6.361.843,00 4.044.106,00 2.626.574,00 2.358.796,00 2.664.088,00 1.393.199,00 895.781,00 52.042.594,00 5.952.065,00 5.251.822,00 3.501.214,00 3.151.093,00 4.201.457,00 3.851.336,00 2.800.972,00 1.400.486,00 1.050.364,00 1.050.364,00 1.400.486,00 700.243,00 700.243,00 35.012.145,00€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)6η ΥΠΕ7η ΥΠΕΓ.Ν. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΠΑΤΡΑΣ Π.Γ.Ν. ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ Γ.Ν. − Κ.Υ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Γ.Ν. ΠΑΤΡΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Γ.Ν. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Γ.Ν. ΑΙΓΙΟΥ Γ.Ν. − Κ.Υ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ.Ν. − Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ Γ. Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Γ. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Γ.Ν. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Γ.Ν. ΑΡΓΟΥΣ Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Γ.Ν. − Κ.Υ. ΜΟΛΑΩΝ Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Γ.Ν. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Γ.Ν. ΣΠΑΡΤΗΣ Γ.Ν. ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Γ.Ν.− Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Γ.Ν.− Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ Γ.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.Ν.− Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΕ.ΠΑ. Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ − ΠΑΝΑΝΕΙΟ» Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ Θ.Ψ.Π. ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ3502−γ 2.068.458,00 245.039,00 7.223.817,00 353.548,00 4.479.954,00 979.981,00 2.097.102,00 962.571,00 3.115.449,00 1.114.650,00 540.052,00 1.780.561,00 4.315.838,00 2.331.249,00 7.365.764,00 1.966.505,00 1.068.162,00 1.440.779,00 3.155.683,00 221.306,00 1.294.041,00 200.622,00 1.118.533,00 3.205.557,00 358.684,00 1.000.922,00 3.111.136,00 3.097.410,00 976.274,00 1.988.120,00 1.263.616,00 64.441.383,00 1.080.000,00 360.000,00 2.016.000,00 1.080.000,00 6.600.000,00 5.640.000,00 2.856.000,00 5.286.231,00 168.000,00 25.086.231,00 366.985.240,00€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 366.985.240 € για το οικονομικό έτος 2012 και βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα τον Κ.Α.Ε. 0562 του Φ.210 «Δαπάνες Υγείας». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)3502−δΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΣε έντυπη μορφή: • Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. • Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD:ΤεύχοςΕτήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοσηΤεύχοςΕτήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοσηΑ΄150 €40 €15 €Α.Α.Π.110 €30 €-Β΄300 €80 €30 €Ε.Β.Ι.100 €−-Γ΄50 €−−Α.Ε.Δ.5€−-Υ.Ο.Δ.Δ.50 €−−Δ.Δ.Σ.200 €−20 €Δ΄110 €−Α.Ε.−Ε.Π.Ε.−−100 €30 €• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.. . . ΤεύχοςΈντυπη μορφήΤεύχοςΈντυπη μορφήΤεύχοςΈντυπη μορφήΑ΄225 €Δ΄160 €Α.Ε.−Ε.Π.Ε.2.250 €Β΄320 €Α.Α.Π.160 €Δ.Δ.Σ.225 €Γ΄65 €Ε.Β.Ι.65 €Α.Σ.Ε.Π.70 €Υ.Ο.Δ.Δ.65 €Α.Ε.Δ.10 €Ο.Π.Κ.−• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. • Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). • Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. • Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι− τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. • Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ− πτωση. • Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.grΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ *02000562501120012*ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.