Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 13 Αυγούστου 2022

Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της ΠΕΤΕΠ, από τον κ. Θ. Βουδικλάρη, Πολ. Μηχ., στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του www.e-archimedes.gr  για την συμπλήρωση του θεματολογίου των ΠΕΤΕΠ και την βελτίωση του περιεχομένου τους

ΣΧΕ∆ΙΟ Π ΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Ε ΘΝΙΚΗΣ ΤΕ ΧΝΙΚΗΣ Π ΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 01Κατασκευές από Σκυρόδεµα02Οπλισµός σκυροδέµατος01Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος00-ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 - Εκδοση 2.0 - ΦΕΒΡΟΥAPIΟΣ 2012www.e-archimedes.gr Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράµµατος ∆ράσεων για τον εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ∆ηµοσίων Έργων’’ (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ∆Ε), υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (2η Ο∆Ε) και συνεχίσθηκε από το ΙΟΚ µέχρι τον Αύγουστο του 2009. Οι ΠΕΤΕΠ που είχαν ολοκληρωθεί µέχρι τότε (462 τίτλοι), στο πλαίσιο σύµβασης που ανατέθηκε από το τ. ΥΠΕΧΩ∆Ε στον ΕΛΟΤ, επικαιροποιήθηκαν µε βάση τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ελέχθηκαν και µορφοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ και απέκτησαν το status των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ).Οι συνεργάτες του FORUM ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, συµβάλλουν στην διεύρυνση του θεµατολογίου των ΠΕΤΕΠ µε την επεξεργασία νέων τίτλων. Τα ΣΧΕ∆ΙΑ ΠΕΤΕΠ που συντάσσονται στο πλαίσιο αυτό, µετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου αναδράσεων µε τους ενδιαφεροµένους (µελετητές, κατασκευαστές, προµηθευτές υλικών) θα υποβληθούν στο ΥΠΥΜΕ∆Ι για την προώθησή τους και την τελική ένταξή τους στις ΕΤΕΠ. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας www.e-archimedes.gr παρακαλούνται για την διατύπωση σχολίων και προτάσεων για την βελτίωση της νέας αυτής σειράς ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΠΕΤΕΠΠίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων ΠεριγραφήHµεροµηνίαΠαρατηρήσειςΠρώτη έκδοση05/2006Κείµενο 2 Ο∆Ε/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε02/2012Επικαιροποίηση και συµπλήρωση του κειµένου από τον κ. Θεόδωρο Βουδικλάρη, Πολ. Μηχ., στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του www.e-archimedes.gr για την συµπλήρωση του θεµατολογίου των ΠΕΤΕΠ και την βελτίωση του περιεχοµένου τους.ης∆εύτερη έκδοση ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣΠεριεχόµενα 1Αντικείµενο ........................................................................................................................................12Τυποποιητικές παραποµπές ...........................................................................................................13Όροι και ορισµοί ...............................................................................................................................14Απαιτήσεις .........................................................................................................................................1 4.1 4.2Έλεγχοι αποδοχής...............................................................................................................24.3 5Υλικά ......................................................................................................................................1Απόθεση - αποθήκευση - διαχείριση .................................................................................3Εκτέλεση εργασιών...........................................................................................................................3 5.1Γενικά.....................................................................................................................................35.2Κοπή και κάµψη ...................................................................................................................35.3∆ιαµόρφωση - τοποθέτηση.................................................................................................45.4Επιµήκυνση – ένωση οπλισµών ........................................................................................55.5Προστασία αναµονών..........................................................................................................66Έλεγχος τελειωµένης εργασίας.......................................................................................................67Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζοµένων ................................................................68Τρόπος επιµέτρησης ........................................................................................................................79Βιβλιογραφία .....................................................................................................................................8ΠΕΤΕΠ:01-02-01-00i ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣiiΠΕΤΕΠ: 01-02-01-00 ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣΧαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος1ΠΕΤΕΠ01-02-01-00ΑντικείµενοΑντικείµενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι ο καθορισµός των ελαχίστων απαιτήσεων που αφορούν την προµήθεια, κοπή, διαµόρφωση και τοποθέτηση σε στοιχεία από σκυρόδεµα, σιδηρού οπλισµού διαφόρων κατηγοριών χαλύβων και διαφόρων διαµέτρων, µε στόχο την επίτευξη ή βελτίωση της στατικής επάρκειας και ανθεκτικότητας του στοιχείου ή/και της κατασκευής ως συνόλου. Ως οπλισµός αντοχής φερόντων στοιχείων θα χρησιµοποιηθεί χάλυβας εκ των κατηγοριών που περιγράφονται στα Πρότυπα ΕΛΟΤ που αναφέρονται στην παράγραφο 2, κατά τις απαιτήσεις της στατικής µελέτης και τα αναγραφόµενα στα εγκεκριµένα σχέδια. Οι χάλυβες που προδιαγράφονται στα Πρότυπα αυτά είναι συγκολλήσιµοι και παραδίδονται σε µορφή ράβδων, ρολών, ευθυγραµµισµένων προϊόντων και φύλλων ηλεκτροσυγκολληµένων πλεγµάτων, καθώς και δικτυοδοκών (lattice girders). Ανοξείδωτοι χάλυβες ή χάλυβες µε επιφανειακη επεξεργασία θα χρησιµοποιηθούν στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις, όταν η προστασία των οπλισµών από την διάβρωση δεν µπορεί να επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθµό µε την στρώση επικαλύψεως του σκυροδέµατος και δεν εφαρµόζεται καθοδική προστασία. Οι ανοξείδωτοι χάλυβες θα συνοδεύονται από Πιστοποιητικά του παραγωγού και του εισαγωγέα, που θα βεβαιώνουν την κατηγορία του χάλυβα, στην οποία υπάγονται.2Τυποποιητικές παραποµπέςΗ παρούσα Προδιαγραφή ενσωµατώνει, µέσω παραποµπών, απαιτήσεις άλλων κανονιστικών κειµένων, χρονολογηµένων ή µη. Οι παραποµπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σηµεία της παρούσης και κατάλογος των κειµένων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειµένου περί παραποµπών σε χρονολογηµένα κείµενα, τυχόν µεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρµογή στην παρούσα όταν θα ενσωµατωθούν σε αυτήν, µε τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις παραποµπές σε µη χρονολογηµένα κείµενα, ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. Ισχύουν τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 10080Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες - Γενικές απαιτήσεις Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - GeneralΕΛΟΤ 1421-2Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες - Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία Β500Α - Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - Part 2 : Technical class B500AΕΛΟΤ 1421-3Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες - Μέρος 3: Τεχνική κατηγορία Β500C - Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - Part 3 : Technical class B500C3Όροι και ορισµοίΣτην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιµοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισµοί. Ισχύουν οι ορισµοί που περιλαµβάνονται στον Κανονισµό Τεχνολογίας Χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος (ΚΤΧ § 1.6).4Απαιτήσεις4.1ΥλικάΟ οπλισµός σκυροδέµατος που θα εισαχθεί στο εργοτάξιο, θα αποτελείται:ΠΕΤΕΠ: 08-03-06-001/8 ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣα)από ράβδους κυκλικής ή πρακτικώς κυκλικής διατοµής, παραγωγής αναγνωρισµένου εργοστασίου, κατηγορίας Β500Cβ)από ράβδους κατηγορίας Β500C, µέχρι διαµέτρου Φ16, διαµορφωµένες σε κουλούρεςγ)από προϊόντα προερχόµενα από ευθυγραµµισµένο χάλυβα κουλούρας (ειδική σήµανση)δ)από ηλεκτροσυγκολληµένα πλέγµατα αδιαµόρφωτα (σε µορφή φύλλου) ή διαµορφωµένα (π.χ. κλωβοί ή συνδετήρες), τεχνικής κατηγορίας Β500C ή και Β500Α (γενικώς, και µέχρι Φ8) ή κατά την παραγγελία, τα οποία δακρίνονται σε τυποποιηµένα και µη τυποποιηµένα (συµφωνούµενα από τον παραγωγό και τον χρήστη)Σε κάθε περίπτωση, ολόκληρη η ποσότητα θα συνίσταται από χάλυβα αχρησιµοποίητο, καθαρό, απαλλαγµένο από απολεπίσεις, φολίδες, αλλοιώσεις, ρωγµές, παραµορφώσεις, χαλαρές πλάκες σκουριάς ή κατάσταση που δείχνει προχωρηµένη διάβρωση. Χρήση οπλισµού παλαιού ή εκ κατεδαφίσεως, απαγορεύεται απολύτως. Σε περίπτωση προσκοµίσεως ανοξείδωτου χάλυβα αυτός θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά του παραγωγού και του εισαγωγέα που θα βεβαιώνουν την τεχνική κατηγορία στην οποία υπάγεται ο χάλυβας.4.2Έλεγχοι αποδοχήςΚάθε προσκοµιζόµενο φορτίο θα συνοδεύεται από το Τεχνικό ∆ελτίο Παράδοσης, που θα εκδίδεται από τη βιοµηχανία παραγωγής του χάλυβα και θα περιέχει, πλην των οικονοµικών - φορολογικών στοιχείων (πελάτη, ποσότητα, τόπο αποστολής κλπ.), τα επόµενα χαρακτηριστικά παραγωγής, εγκρίσεως, µηχανικών και χηµικών χαρακτηριστικών: • • • • • •κατηγορία χαλύβων (π.χ. Β500C) ένδειξη της σήµανσης (χώρας, µονάδας παραγωγής, κατηγορίας χαλύβων) διαµέτρους ράβδων περιγραφή της µορφής (ράβδοι, ρόλοι, πλέγµατα) αριθµό χυτηρίου (χυτεύσεως) για κάθε επί µέρους ποσότητα αριθµό του Πιστοποιητικού Συµµορφώσεως ή του Πιστοποιητικού Ελέγχου του ΕΛΟΤΕπί του ∆ελτίου θα δηλώνεται ότι οι χάλυβες έχουν ελεγχθεί και ευρέθησαν ελεύθεροι ραδιενέργειας (ΚΤΧ-2008 §3.7). Σε κάθε δέµα ράβδων θα υπάρχει αναρτηµένη πινακίδα, µε τις ενδείξεις παραγωγού, κατηγορίας, διαµέτρου, µήκους κλπ. αντίστοιχες του Τεχνικού ∆ελτίου Παράδοσης. Θα χορηγείται επίσης αντίγραφο των Πιστοποιητικών Ελέγχου που εκδίδει ο παραγωγός (mill test certificate). Για τους χάλυβες που προέρχονται από χώρα της Ε.Ε. ή της ΕΖΕΣ το Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης θα εκδίδεται είτε από τον ΕΛΟΤ είτε από τον αντίστοιχο Οργανισµό της χώρας προέλευσης. Για τους χάλυβες που προέρχονται από τρίτες χώρες το πιστοποιητικό ελέγχου εκδίδεται από τον ΕΛΟΤ. Ανεξαρτήτως της υποχρεωτικής προσκοµίσεως των παραπάνω Πιστοποιητικών, η Επίβλεψη δικαιούται ανά πάσαν στιγµήν, ιδίως εφ’ όσον κατά την κρίση της εµφανίζεται ανησυχητική ένδειξη ή αµφιβολία, να ελέγξει την προσκοµισθείσα ποσότητα, όπως προβλέπεται στον ΚΤΧ-2008 και, αν δεν ικανοποιηθούν τα σχετικά κριτήρια, να την απορρίψει. Η φροντίδα και η δαπάνη των ελέγχων βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου. Οι προβλεπόµενες δοκιµές σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1421 είναι οι εξής: Έλεγχος εφελκυσµού: Προσδιορίζεται η τάση διαρροής, η τάση θραύσης και η µήκυνση στο µέγιστο φορτίο επί του αυτού δοκιµίου, επί του οποίου έχει ήδη γίνει ο έλεγχος διαστάσεων και ανοχών. ∆οκιµή αναδίπλωσης: Η αναδίπλωση γίνεται µε κάµψη των δοκιµίων κατά 180° γύρω από κυλινδρικά στελέχη κατάλληλης διαµέτρου. ∆εν πρέπει να προκληθεί θραύση του δοκιµίου ή να εµφανισθούν ρωγµές στην εφελκυόµενη πλευρά του. Έλεγχος χηµικής σύνθεσης (για τους συγκολλίσιµους χάλυβες): Θεωρείται η συγκολλησιµότητα αυταπόδεικτη αν η χηµική σύσταση του κράµατος σε C , P , S και N δεν υπερβαίνει τις τιµές που δίνονται2/8ΠΕΤΕΠ: 01-02-01-00 ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣστο Πρότυπο ΕΛΟΤ 1421 και συγχρόνως το ισοδύναµο σε άνθρακα δεν υπερβαίνει το 0.53% στη σύνθεση του τελικού προϊόντος. Η Επίβλεψη δικαιούται να κρίνει τον βαθµό διαβρώσεως, να την ελέγξει εργαστηριακώς κατά την παρ. 4.5.9 και τα Σχόλια του ΚΤΧ-2008 και να απορρίψει ή να αρνηθεί την χρήση µιας ποσότητας χαλύβων, αν κατά τον χρόνο προσκοµίσεως στο εργοτάξιο ή τον χρόνο χρησιµοποιήσεώς τους παρουσιάζουν εκτεταµένες δυσµενείς ενδείξεις. Η επίβλεψη δικαιούται επίσης να απαιτήσει ή/και να προβεί στον έλεγχο του “αναγλύφου” των ράβδων. Οι νευρώσεις των ράβδων πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 1421 και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων (KTX-2008 3.1.2).4.3Απόθεση - αποθήκευση - διαχείρισηΚάθε νέα προσκοµιζόµενη στο εργοτάξιο ποσότητα θα αποθηκεύεται µε τρόπο που θα επιτρέπει την διάκριση και την άµεση αποµάκρυνσή της, σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί ο έλεγχος αποδοχής που την αφορά. Ο οπλισµός θα αποτίθεται ή θα αποθηκεύεται πάνω σε στρωτήρες ή σε επιφάνεια σκυροδέµατος ή άλλη καθαρή επιφάνεια, ώστε να αποφεύγεται η επαφή του µε το έδαφος. Κατά την διαχείρισή του πρέπει να αποφεύγονται οι µηχανικές βλάβες (εγκοπές) ή πλαστικές παραµορφώσεις, οι θραύσεις συγκολλήσεων των πλεγµάτων, οι ρυπάνσεις που βλάπτουν την συνάφεια, οι µειώσεις των διατοµών από διάβρωση ή εγκοπή, ή απώλεια της δυνατότητας αναγνώρισης ή πιστοποίησης των χαλύβων κλπ.5Εκτέλεση εργασιών5.1ΓενικάΚατά την χρησιµοποίησή του ο χάλυβας θα είναι καθαρός και απαλλαγµένος ακαθαρσιών, λιπών (π.χ. από το λάδωµα των ξυλοτύπων), χαλαρών σκωριών, κονιών, κονιαµάτων κλπ. Εν ανάγκη θα καθαρίζεται προς τούτο προ της τοποθετήσεώς του επί των ξυλοτύπων ή/και προ της διαστρώσεως του σκυροδέµατος. Το “λάδωµα” των ξυλοτύπων απαγορεύεται µετά την τοποθέτηση του σιδηροπλισµού. Η εκτέλεση της εργασίας διαµορφώσεως των οπλισµών θα είναι υψηλής ποιότητας και σύµφωνη µε τις απαιτήσεις των σύγχρονων Κανονισµών και τις σηµερινές δυνατότητες της τεχνικής.5.2Κοπή και κάµψηΗ κοπή των ράβδων οπλισµού θα γίνεται µε µηχανικά µέσα (ψαλίδι, δίσκο κλπ.) και θα λαµβάνεται πρόνοια ώστε να µην προκαλούνται µηχανικές ή άλλες βλάβες. Η κοπή µε φλόγα συνιστάται να αποφεύγεται, επειδή κατά τη διαδικασία κοπής ενδέχεται να επηρεασθούν τµήµατα της ίδιας ράβδου ή/και άλλων γειτονικών της (ΚΤΧ-2008, § 6.4). Η κάµψη των ράβδων θα γίνεται µε τήρηση των ακτίνων καµπυλότητας που απαιτεί ο Κανονισµός Οπλισµένου Σκυροδέµατος (ΕΚΩΣ), το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1421 και ο Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων, µε χρήση κυλινδρικών στελεχών κάµψης, έτσι ώστε το καµπύλο τµήµα της ράβδου να έχει σταθερή ακτίνα καµπυλότητας. Η κάµψη θα γίνεται µε οµαλή, σταθερή ταχύτητα, χωρίς κραδασµούς. Γενικώς, απαγορεύεται η κάµψη των ράβδων µε φλόγα, διότι ενδέχεται να οδηγήσει σε σηµαντική υποβάθµιση της εφελκυστικής αντοχής και της παραµόρφωσης θραύσης (βλ. και § 3.6.2). Γενικώς, απαγορεύεται η επανευθυγράµµιση καµφθείσας ράβδου, µε ή χωρίς φλόγα, διότι οδηγεί σε ακόµη µεγαλύτερη υποβάθµιση των µηχανικών χαρακτηριστικών, που είχε προκληθεί µε την προηγηθείσα κάµψη. Σε ορισµένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι αναγκαία η κάµψη µε φλόγα ή επανευθυγράµµιση καµφθείσας ράβδου. Εάν, κατά την κρίση του Επιβλέποντος Μηχανικού, οι αντίστοιχες επιπτώσεις δεν είναι απαγορευτικές για την κατασκευή, η κάµψη µε φλόγα ή η επανευθυγράµµιση µπορούν να πραγµατοποιούνται µε τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην § 6.5 του ΚΤΧ-2008.ΠΕΤΕΠ: 01-02-01-003/8 ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ5.3∆ιαµόρφωση - τοποθέτησηΗ διαµόρφωση των οπλισµών θα ακολουθεί τους κανόνες των λεπτοµερειών όπλισης του Κεφ. 17 του ΕΚΩΣ και θα είναι σύµφωνη προς τα σχέδια της µελέτης. Η τελική µορφή κάθε ράβδου θα προκύπτει από ευθύγραµµο τµήµα, η διαµόρφωσή της θα γίνεται στη µηχανή ή στον πάγκο εργασίας του σιδηρουργού και το τελικό σχήµα της θα κείται, στην γενική περίπτωση, σε επίπεδο. Η κάµψη των οπλισµών µε πρόχειρα µέσα, µετά την τοποθέτησή τους επί του ξυλοτύπου, απαγορεύεται απολύτως. Η καθαρότητα των ράβδων θα επανελέγχεται επί του ξυλοτύπου. Προσοχή θα δίνεται για την τήρηση των προβλεποµένων από τα κατασκευαστικά σχέδια µηκών ράβδων, υπερκαλύψεων, αγκυρώσεων, αναµονών, µορφής κλπ. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στην τήρηση των ακριβών διαστάσεων των συνδετήρων (ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούµενες επικαλύψεις οπλισµών) και στην διαµόρφωση των γάντζων τους. Οι ανοχές κοπής και τοποθετήσεως θα είναι οι επιτρεπόµενες από τους Κανονισµούς (ΚΤΧ-2008 § 6.9, ΕΚΩΣ § 5.2). Τα σκέλη των γάντζων θα έχουν µήκος τουλάχιστον 10Φ, θα σχηµατίζουν µε την συνεχόµενη πλευρά 0 γωνία 45 το πολύ, και θα εισέρχονται στην µάζα του σκυροδέµατος, έτσι ώστε ο συνδετήρας να παραµένει κλειστός µέχρις εξαντλήσεως της εφελκυστικής αντοχής των σκελών του. Είναι επιθυµητή η εναλλαγή των γάντζων στις γωνίες των στύλων, καθώς και των δοκών υπό στρέψη. Η διαµόρφωση των γάντζων στους οπλισµούς τύπου «µανδύα» θα ελέγχεται µε ιδιαίτερη επιµέλεια. Στην εφαρµογή συνδετήρων τύπου «θώρακα», θα γίνεται δέσιµο µε σύρµα σε κάθε διασταύρωση διαµήκους και εγκαρσίας ράβδου, µε προσπάθεια εξασφαλίσεως πλήρους επαφής τους και τηρήσεως του επιθυµητού ‘’βήµατος’’ της σπείρας, σε κάθε θέση. Ο Ανάδοχος διατηρεί το δικαίωµα επιλογής του συστήµατος διαµορφώσεως των συνδετήρων που θα εφαρµόσει (µεµονωµένων, «µανδύα», «θώρακα» κλπ.), υπό την προϋπόθεση τηρήσεως των απαιτήσεων της µελέτης και εγκρίσεως του συστήµατος από την Επίβλεψη. Η µορφή και ο τρόπος τοποθετήσεως των συνδετήρων µέσα σε κάθε διατοµή, θα ακολουθεί τις επιταγές των σχεδίων της µελέτης και πάντως θα ικανοποιεί την γενική απαίτηση για περίσφιξη της διατοµής του στοιχείου και αύξηση της πλαστιµότητας. Οι οπλισµοί θα τοποθετούνται στην ακριβή θέση τους και στην ποσότητα που επιβάλλεται από τους Κανονισµούς (ΚΤΧ-2008 § 7.1 και § 7.2) και που προβλέπεται από την µελέτη, κατά τον αναγραφόµενο στα σχέδια τρόπο και σύµφωνα µε τις συµπληρωµατικές οδηγίες τις Επίβλεψης. Προσοχή θα δίδεται επίσης στην ορθότητα των «µατισµάτων» και στα µήκη των αναµονών, στο δέσιµο (ιδίως στους στύλους) των διαµήκων ράβδων µε τους συνδετήρες, για την εξασφάλιση της πλήρους επαφής τους, καθώς και στην τήρηση αποστάσεων ράβδων που θα επιτρέπουν την δίοδο του δονητή σε κάθε στοιχείο. Οι «ουρές» του σύρµατος προσδέσεως δεν θα εισέρχονται στο πάχος επικαλύψεως των οπλισµών. Οι ανοχές σφάλµατος στην τοποθέτηση των ράβδων και την σύνθεση του «κλωβού» οπλισµών, είναι οι οριζόµενες στον ΕΚΩΣ. Η σύνδεση του κυρίως οπλισµού µε τον δευτερεύοντα, κατασκευαστικό κλπ. θα γίνεται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει απαραµόρφωτο πλέγµα, αµετάθετες ράβδους οριζοντιογραφικώς και υψοµετρικώς, και αδιατάρακτες συνδέσεις κατά την κίνηση τεχνιτών, εργαλείων και µηχανηµάτων, κατά την διάστρωση του σκυροδέµατος και την χρήση του δονητή. Σηµειακές ηλεκτροσυγκολλήσεις (πόντες) για την συγκράτηση, απαγορεύονται. Τα στηρίγµατα των ράβδων, οι αποστατήρες, οι αναρτήσεις κλπ. θα έχουν επίσης επαρκή αντοχή ώστε να διατηρούν τον οπλισµό στη θέση του κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης. Σε περίπτωση αλλαγής της διατοµής στύλου καθ’ ύψος, από όροφο σε όροφο (ή και για την βελτίωση της «υποδοχής» του κλωβού του υπερκειµένου στύλου, έστω και της αυτής διατοµής), οι οπλισµοί θα διαµορφώνονται κατάλληλα (“µπουκάλες”), ώστε να παραµένουν εντός της διατοµής του υψηλοτέρου ορόφου. Σε προκατασκευασµένους κλωβούς πασσάλων ή στύλων µεγάλης διαµέτρου, και για την αποφυγή παραµορφώσεων κατά την ανύψωση, µεταφορά κλπ., συνιστάται ή διάταξη, εσωτερικώς, συνδέσµων ή στεφάνης (µορφής εσωτερικού συνδετήρα Φ12), ανά κατάλληλες αποστάσεις προσδεδεµένων ή ηλεκτροσυγκολληµένων.4/8ΠΕΤΕΠ: 01-02-01-00 ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣΤο πάχος επικαλύψεως των ράβδων µε σκυρόδεµα κατά την κατακόρυφη ή την οριζόντια έννοια, θα είναι σύµφωνο µε το απαιτούµενο από τον Κανονισµό Σκυροδέµατος (ΕΚΩΣ § 5.1), τον Κανονισµό Πυροπροστασίας και το αναγραφόµενο στα σχέδια, και θα εξασφαλίζεται µε την χρήση υποθεµάτων ή παρεµβληµάτων ή καβαλέττων ή αναρτήσεων ή παρενθεµάτων ή άλλων “αποστατήρων”. Οι αποστατήρες θα είναι από µη οξειδουµένο υλικό (πλαστικό, σκυρόδεµα κλπ.), αποκλειοµένων απολύτως των τεµαχίων ξύλου ή άλλων υλικών µη στεγανών και µη σταθερού όγκου. Η πυκνότητα τοποθετήσεώς τους θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η επιθυµητή επικάλυψη cnom και στις ενδιάµεσες (µεταξύ υποθεµάτων) θέσεις (ΚΤΧ-2008, § 7.2.2). Η Επίβλεψη δικαιούται να διατάξει πύκνωση των υποθεµάτων, αν διαπιστώσει ανεπαρκή εξασφάλιση του ελαχίστου πάχους επικαλύψεως σε όλες τις θέσεις. Η επιδίωξη εξασφαλίσεως της επικαλύψεως του κάτω οπλισµού δι’ ανυψώσεώς του µε τα χέρια κατά την διάστρωση του σκυροδέµατος, απαγορεύεται απολύτως. Στις περιπτώσεις που το ελάχιστο πάχος επικαλύψεως, που προκύπτει από τις πιο πάνω απαιτήσεις, είναι µεγαλύτερο από 5 cm, θα τοποθετείται στο φέρον στοιχείο πρόσθετος, «επιδερµικός» οπλισµός, µεταξύ του κυρίως εφελκυόµενου οπλισµού και της εξωτερικής επιφάνειας σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΩΣ – 15.6 και του Ευρωκώδικα 2 – Παράρτηµα “J”, για τον έλεγχο της ρηγµάτωσης ή της απολέπισης του πάχους επικαλύψεως. Η ελεύθερη απόσταση µεταξύ παραλλήλων ράβδων της αυτής στρώσεως, θα είναι τουλάχιστον ίση προς την µεγαλύτερη από τις διαµέτρους των ράβδων ή τα 20 mm ή την διάµετρο του µεγίστου κόκκου αδρανών, αυξηµένη κατά 5 mm. Η ελεύθερη απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών στρώσεων θα είναι τουλάχιστον ίση προς την µεγαλύτερη από τις διαµέτρους των ράβδων ή τα 25 mm ή τα 2/3 του µεγίστου κόκκου αδρανών του σκυροδέµατος. Τεµάχια σιδηροπλισµού (καβίλιες) Φ25 τουλάχιστον, θα ης χρησιµοποιούνται για την διαµόρφωση της 2 στρώσης (ή και άλλων) του οπλισµού των δοκών, όπου τούτο απαιτείται. Οι ράβδοι της δεύτερης ή και των άλλων στρώσεων, θα τοποθετούνται κατακορύφως πάνω από τις ράβδους της πρώτης, ώστε να µην παρεµποδίζεται η δίοδος του νωπού σκυροδέµατος ανάµεσά τους.5.4Επιµήκυνση – ένωση οπλισµώνΤυχόν απαιτούµενες επιµηκύνσεις οπλισµών θα ενεργούνται δια παραθέσεως και υπερκαλύψεως των ράβδων στο κατάλληλο µήκος και την κατάλληλη διάταξη (ΕΚΩΣ § 17.7.2) ή δι’ ηλεκτροσυγκολλήσεως των ράβδων (ΚΤΧ-2008 § 7.3.3, ΕΚΩΣ § 17.7.4) ή µε αρµοκλείδες κλπ. (ΕΚΩΣ §17.7.3) στις προβλεπόµενες από την µελέτη κατάλληλες θέσεις (αποφυγή των θέσεων µεγίστης καταπονήσεως, της συσσωρεύσεως των ενώσεων κλπ.). Τα µήκη παραθέσεως, ο τρόπος συγκολλήσεως κλπ. θα είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και τις υποδείξεις του Κανονισµού Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, του Προτύπου ΕΛΟΤ 1421, του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων και του κατασκευαστή των αρµοκλειδών. Όπου απαιτούνται συγκολλήσεις οι µέθοδοι συγκόλλησης και οι τύποι συνδέσεων θα γίνονται, όπως περιγράφονται στον ΚΤΧ. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα εκτελούνται από τεχνίτες έµπειρους και ικανούς, µε πλήρη τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Οι αρµοκλείδες που θα χρησιµοποιηθούν θα καλύπτονται από έγκριση αρµόδιας Αρχής, και θα ικανοποιούν τις επόµενες απαιτήσεις (ΕΚΩΣ 17.7.3): • δύναµη διαρροής αντίστοιχη του 1,0 x fyk x As και • δύναµη αντοχής αντίστοιχη του 1,2 x ftk x As όπου fyk , ftk , As αντιστοίχως το όριο διαρροής, η εφελκυστική αντοχή και η διατοµή της προς σύνδεση ράβδου. Η διατοµή του πυρήνα, για σπειρώµατα µε κοπή, θα λαµβάνεται στον υπολογισµό µόνο κατά 80%. Σε περίπτωση που απαιτείται η δηµιουργία σπειρώµατος στις ράβδους θα ελέγχεται µε δοκίµια η ικανοποίηση των απαιτήσεων των Προτύπων για το όριο διαρροής, την αντοχή, την ολκιµότητα κλπ. της ενιαίας ράβδου, στη θέση της αρµοκλείδας, ή θα χρησιµοποιούνται ράβδοι που ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτές, αλλά έχουν παραχθεί µε µέθοδο «κράµατος» (ΘΕ-Χ), χωρίς περαιτέρω θερµική κατεργασία (όχι tempcore ΘΕ-Θ). ΠΕΤΕΠ: 01-02-01-005/8 ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣΚατά την τοποθέτηση των δοµικών πλεγµάτων επί του ξυλοτύπου και στις θέσεις όπου απαιτείται επέκταση του οπλισµού αντοχής ή του οπλισµού διανοµής, θα τηρείται η προβλεπόµενη από τους Κανονισµούς υπερκάλυψη αυτών. Στην περίπτωση που δεν γίνεται ακριβής υπολογισµός κατά τον ΕΚΩΣ, η υπερκάλυψη θα είναι, για µεν την επέκταση του οπλισµού αντοχής ίση τουλάχιστον προς τρεις βρόχους (“µάτια” του πλέγµατος) και όχι µικρότερη των 30 cm, για δε την επέκταση του οπλισµού διανοµής, ίση τουλάχιστον προς ένα βρόχο και όχι µικρότερη των 15 cm. ∆εν πρέπει να υπάρχει καταστροφή της συγκολλήσεως των ράβδων στους βρόχους της υπερκάλυψης.5.5Προστασία αναµονώνΟ οπλισµός που ενδεχοµένως προορίζεται να ενσωµατωθεί στο σκυρόδεµα σε απώτερο µελλοντικό στάδιο εργασιών, δεν θα αφήνεται εκτεθειµένος αλλά θα προστατεύεται από την διάβρωση, µε κάλυψή του µε πλαστικό φύλλο και εγκιβωτισµό του εντός σκυροδέµατος, ή (κατ’ ανοχήν) µε παχύ περιτύλιγµα από καναβάτσο εµποτισµένο σε ασφαλτικό υλικό, κατά τις υποδείξεις της Επίβλεψης. Οι προστατευµένες µε αυτόν τον τρόπο αναµονές, θα γυµνώνονται και θα καθαρίζονται επιµελώς και πλήρως, αµέσως πριν από την επικείµενη χρήση τους. Ράβδοι οπλισµού που δεν έχουν το νόηµα «αναµονής» δεν επιτρέπεται να προεξέχουν στο τελειωµένο έργο.Έλεγχος τελειωµένης εργασίας6Προ της ενάρξεως της σκυροδετήσεως οι τοποθετηθέντες οπλισµοί θα ελέγχονται και θα παραλαµβάνονται από την Επίβλεψη, η οποία δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε ελλείψεως ή κακοτεχνίας ή ασυµφωνίας προς τα εγκεκριµένα σχέδια, τις Προδιαγραφές και τους Κανονισµούς, καθώς επίσης δικαιούται να διατάξει και την τοποθέτηση προσθέτων ράβδων κατασκευαστικού οπλισµού ή οπλισµού αντοχής, έστω και µη προβλεποµένων στα σχέδια, αν κατά την κρίση της συντρέχουν λόγοι. Για την εκτέλεση της εργασίας αυτής και την άµεση εκτέλεση των εντολών της επίβλεψης, θα υπάρχει επί τόπου ο αναγκαίος αριθµός τεχνιτών – σιδηρουργών, αναλόγως του µεγέθους και της φύσεως του έργου, αλλιώς οι παρατηρήσεις θα αναγράφονται στο Ηµερολόγιο Έργου, θα αναβάλλεται η σκυροδέτηση και θα επανελέγχεται ο οπλισµός του στοιχείου, µετά τις συµπληρώσεις και διορθώσεις. Κατά τον έλεγχο η Επίβλεψη θα έχει στη διάθεσή της τους Πίνακες Οπλισµών που περιλαµβάνονται στην µελέτη ή που θα έχει συντάξει ο Ανάδοχος του έργου, ώστε να διαπιστώσει το σύµφωνο των επί των Σχεδίων και των Πινάκων αναγραφοµένων οπλισµών, από απόψεως µορφής, µήκους και ποσότητας, προς τους πράγµατι τοποθετηθέντες. Οι Πίνακες και τα Σχέδια θα συµπληρώνονται, µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου, µε τις πιθανώς τοποθετούµενες πρόσθετες ράβδους ώστε, µαζί µε τις συµπληρωµένες κατόψεις ξυλοτύπων, να αποτελέσουν τη σειρά “ως κατεσκευάσθη” (as built). Οι συµπληρωµένοι Πίνακες Οπλισµών, µετά τον λογιστικό έλεγχο, αποτελούν επιµετρητικό στοιχείο. Το βάρος του οπλισµού θα υπολογισθεί εκ του θεωρητικού βάρους κάθε διαµέτρου.Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζοµένων7Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται αυστηρώς οι κείµενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας Εργαζοµένων (Ν 1396/83) καθώς και η υποχρέωση χρήσεως των Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), σε κάθε επί µέρους εκτελουµένη εργασία και, ενδεικτικά, στις εργασίες επί ικριωµάτων, διαµόρφωσης, κοπής, διακίνησης, απόθεσης, συγκόλλησης, ανύψωσης κλπ. οπλισµών, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Π∆ 17/96 «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε τις Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» και µε το Π∆ 159/99 όπως ισχύει τροποποιηµένο, εκάστοτε. Κατά τα λοιπά θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από το ΣΑΥ του έργου, που θα έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓ∆Ε/∆ΙΠΑ∆/οικ/889 (ΦΕΚ 16/Β’/14-01-2003) και ΓΓ∆Ε/∆ΙΠΑ∆/οικ/177 (ΦΕΚ 266/Β’/14-01-2001). Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, οι απαιτήσεις για τα ΜΑΠ, αναλόγως της εργασίας που εκτελείται, συνοψίζονται ως εξής: • κράνος, µπότες, γάντια για όλους τους εργαζοµένους • ποδιά, µάσκα ή γυαλιά και µέτρα αποφυγής ηλεκτροπληξίας, για τους εκτελούντες ηλεκτροσυγκολλήσεις • αντίστοιχη προστασία για τους εργαζοµένους στην κοπή του χάλυβα6/8ΠΕΤΕΠ: 01-02-01-00 ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ• προστασία από θόρυβο, θερµοπληξία κλπ. αναλόγως συνθηκών • ζώνες ασφαλείας, για εργασίες µε κίνδυνο πτώσεως8Τρόπος επιµέτρησηςΟ χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα, ανά κατηγορία οπλισµού (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισµού. ∆εν γίνεται διάκριση για τον ευθυγραµµισµένο χάλυβα από κουλούρα. Εάν οι Πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού. Θα συµπληρώνονται µε τις ράβδους που, ενδεχοµένως, τοποθετήθηκαν πριν από τη διάστρωση του σκυροδέµατος, επί πλέον των απαιτήσεων της µελέτης, µε επί τόπου εντολή της επίβλεψης. Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Το µήκος παραθέσεως – υπερκαλύψεως, επιµετράται. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών. Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον Πίνακα 3-1 του ΚΤΧ2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. Πεδίο εφαρµογής Ονοµ. διάµετρος (mm)Κουλούρες και Ράβδοι ευθυγραµµισµένα προϊόντα B500CB500C√ √5,0 5,5 6,0B500Α√√√ √ √√√Ονοµ. διατοµή 2 (mm )Ονοµ. µάζα/ µέτρο (kg/m)19,6 23,8Ηλεκτροσυγκολληµένα πλέγµατα και δικτυώµατα B500Α B500C0,154 0,18728,30,2226,5√√33,20,2607,0√√38,50,3027,5√√44,20,347√50,30,3958,0√10,0√√√78,50,61712,0√√√1130,88814,0√√√1541,2116,0√√√2011,5818,0√2542,0020,0√3142,4722,0√3802,9825,0√4913,8528,0√6164,8332,0√8046,3140,0√12579,86ΠΕΤΕΠ: 01-02-01-00√√√7/8 ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣΣτις επιµετρούµενες ποσότητες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται (ενδεικτικά αλλ’ όχι περιοριστικά) τα ακόλουθα, η δαπάνη των οποίων θεωρείται ανηγµένη στην προσφερθείσα τιµή: -Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ, µε σύρµα πάχους ανάλογου προς τη διάµετρο και τη θέση του οπλισµού, ή µε ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.-Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.-Η προµήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων, αρµοκλειδών ή άλλου είδους εγκεκριµένων στοιχείων ενώσεως (εκτός αν στα συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών).-Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.-Η προµήθεια και η τοποθέτηση υποθεµάτων (αποστατήρων), διαχωριστικών στρώσεων οπλισµού (καβίλιες) και παροµοίων.-Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία.Τα καβαλέτα, για τη στήριξη της άνω εσχάρας ράβδων, οποιουδήποτε στοιχείου, οποιωνδήποτε διαστάσεων, επιµετρώνται ως οπλισµός.Βιβλιογραφία ΚΤΧΚανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος (ΦΕΚ/1416/Β/17.07.08 και ΦΕΚ/2113/Β/13.10.08)ΕΚΩΣ 2000Ελληνικός Κανονισµός Ωπλισµένου Σκυροδέµατος (2000)8/8ΠΕΤΕΠ: 01-02-01-00
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.