Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 04 Αυγούστου 2020

Το πλήρες ιστορικό κείμενο του 1981

1. ΓΙΑ ΤΗΝ Α Ν ΕΞΑ ΡΤΗ ΣΙΑ , ΤΗΝ ΕΘ Ν ΙΚΗ ΑΜ ΥΝΑ ΤΗΝ Π Α ΓΚΟ ΣΜ ΙΑ ΕΙΡΗ Ν Η , ΤΗ Δ ΙΕΘ Ν Η ΣΥ Ν ΕΡΓΑ ΣΙΑΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΣ ΘΕΜΑΤΑ47. Ή μονοδιάστατη κα μονόπλευρη πολιτική τής έξάρτησης, πού άκολούθησε ή Δεξιά, καθώς καί ή τακτική των συνεχών υποχωρήσεων καί ταλαντεύσεων, όδήγησαν τά Εθνικά θέματα σέ άδιέξοδο καί σέ παρα­ χωρήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά άκαΑουθήσει μιά ριζικά διάφορη πολιτική γιά τήν άνημετώπιση των ’Εθνικών θεμάτων, ττού δεν Επιδέχονται άναβολή ή δι­ σταγμούς. Αύτή ή πολιτική θά στηρίζεται στήν άμυντική θωράκιση τής χώρας καί σέ μίά γνήσιοι άψεξάρτητη, πολυδιάστατη, έξωτερική πολιτική. Τά ίπί μέρους βήματα ywt την κατάχτηση τών άνυποχώρητων στρατηγι­ κών στόχων θά παίρνουν ύπ* όψη τις έξοπλιστικές όνάγκες τών ’Ενό­ πλων Δυνάμεων τής χώρας μας, καθώς καί τήν έξέλιξη του συσχετισμού δυνάμεων ατό διεθνή χώρο καί είδικότερα στήν περιοχή μας. 48. Βασικός, σ τ ρ α τ η γ ι κ ό ς πρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ό ς μας είναι ή διάλυση καί τ ώ ν δ ύ ο ψ υ χ ρ ο π ο λ ε μ ι κ ώ ν μπλόκ: του ΝΑΤΟ καί τού Σ υ μ φ ώ ν ο υ τής Β αρ σ ο β ία ς . Σ' αύτή μας τή στρατηγική έ ν τ ά σ σ ο υ μ ε καί τήν άποχώρηση τής χώρας μας άτι" τ η ν " Α τ λ α ν τ ι κή συμμαχία. Όμως, πέρα άτι τά θέμα άρχής, υπάρχει ή φύση τής ’Ατλαντικής Συμμαχίας καί ή Ιδιότυπη σχέση της χώρας μας μέ αυτήν. Είμαστε ή μόνη χώ­ ρα - μέλος τού ΝΑΤΟ πού άnciicm » άπό χώρα - μέλος τής Συμμαχίας. Ή Συμμαχία είναι άνήμηορη (γιατί δέ θέλει) νά έγγυηθεϊ τά σύνορά μας άπότήν Τουρκική άπειλη. Τό άντίθετο όκριβώς Ισχύει. Ο) Τουρκικές ένο­ πλες δυνάμεις έξοπλίζοντα καί έκσυγχρονίζονται, ένώ τόσο οΐ διεκδική­ σεις τής Τουρκίας ατό A fy « ) δσο καί ο! παραβιάσεις της κλιμακώνονται έπικίνδυνα. Πέρα έπίσης άπό τήν Ιδιότυπη αύτή θέση τής Ελλάδας στή Συμμαχία (πιάρχουν καί of πρόσφατες πηψές έμπειρες, πού αύτή έπισσώρευσε στό Λαό: βασιλικό πραξπ/έκκημα τού 1965, ή έφτάχρονη δικτατορία καί ό ‘ ττίλας στήν Κόπρο. Α 14 δη άφορά στήν άμυν* τφς χώρας μας: α. Τό ΝΑΤΟ δέν έγγυσνα τά σύνορά μας «πρός Άνατολάς». β. Ταυτόχρονα, ή διάταξη καί ή προπαρασκευή τών Ενόπλων Δυνά­ μεων τής χώρας μας έντόαάεπιι στήν άντιμετώπιση του Συμφώνου τής Βαρσοβίας — καί όχι στήν υπαρκτή άπειλή τής Τουρκίας στό ΑίγαΤο. γ. Μέσα άπό τό ΝΑΤΟ θμοι δυνατή ή διαρροή πληροφοριών πρός τήν Τουρκία. ^δ. ‘Ακόμα καί στήν έντελώς υποθετική περίπτωση τού «έκ Βορρά κιν­ δύνου! — άνύπαρκτου, δπα>ς παραδέχτηκε ό Τδιος ό Υπουργός ’Εθνικής 31 Άμύνης — δέν υπάρχει ούτε αύτοματισμός Επέμβασης γιά βοήθεια ούτε Εγγυήσεις γιά τήν παροχή της. ‘Η Επέμβαση άφήνεται στήν Ελεύθερη κρίση τών μελών τής Συμμαχίας. ε. flap* όλα αυτά ή Κυβέρνηση τής Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σέ υπογραφή τής Συμφωνίας Επανένταξης (Rogen) στό στρατιωτικό σκέ­ λος του ΝΑΤΟ — μέ τόν ’Αττίλα πάντα στήν Κύπρο — ή δποία συνεπάγε­ ται παραχωρήσεις, πρός τήν Τουρκία, άπαράγραπτων Εθνικών κυριαρχι­ κών μας δικαιωμάτων στό Αίγαΐο, καί τήν άποδοχή ουσιαστικής Επικυ­ ριαρχίας του ΝΑΤΟ στόν Εναέριο χώρο μας. Τό Π Α . Σ Ο . Κ . Εχει ήδη δ η λ ώ σ ε ι , πώς θά φΕρει τή ουλή πρός καταψήφισή της. t’Επίσης, τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά προχωρήσει στήν άπομάκρυνση τών πυρη­ νικών κεφαλών τού ΝΑΤΟ, πού βρίσκονται στή χώρα μας. Τέλος, οΙ "Ενοπλες Δυνάμεις θά τεθούν κάτω άπό άποκλειστικό Ελ ­ ληνικό έλεγχο, ώστε νά είναι σέ θέση νά άντιμετωττίσουν τήν «Εξ ‘Ανα­ τολών» άπειλή. Σέ 0,τι άφορά γενικότερα στά μέτρα πού θά πάρει τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. γιά τήν ύλοποίηση τής ’Εθνικής ‘Αμυντικής καί ‘Εξωτερικής πολιτικής του, θά λαμβάνονται Οπ' όψη οΐ Επιπτώσεις τους στό άξιόμαχο τών Ενόπλων Δυνάμεων. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., μέ κανένα του βήμα καί σέ καμιά περίπτωση, δέ θά έπιτρέψει τήν ύποβάθμιση τής έτοιμότητας τών Ενόπλων Δυνάμ·ων τής χώρας γιά τήν άμυνά μας άπό ξένη Επιβουλή. ς ό έν Ι χ ο υ ν θ έ σ η στ'ή χώρα μας, για' Ε θ ν ι κ ή μας ‘ Α ν · | α ρ τ η σ Ι α , γιατί δέν προσφέρονται γιά τήν άμυνα τής χώρας μας σέ περιορισμένο τοπικό πόλεμο καί γιατί στήν περίπτωση παγκόσμιας σ ύ γ κ ρ ο υ σ η ς θά όδηγήσουν σέ άλοκαύτωμα. Ταυτόχρονα, οΙ βάσεις πληροφοριών μπορεΐ νά χρησιμοποιηθούν πρός όφελος τής Τουρκίας, Ενώ οί Επιχειρησιακές βάσεις (Σούδα, Ελλη­ νικό) μπορούν νά γίνουν όρμητήρια γιά έπίθεση Εναντίον τρίτων χωρών, μέ τίς όποΤες ή ‘Ελλάδα διατηρεί άριστες σχέσεις. Τέλος, ή ύπαρξη καί μόνο τών ξένων βάσεων άναπτύσσει άμεσο Εν­ διαφέρον τής ξένης αύτής δύναμης γιά τίς πολιτικές Εξελίξεις στή χώρα μας, ένώ δημιουργεί μεγάλες κοινωνικές, οίκονομικές καί πολιτιστικές διαστρεβλώσεις καί παραμορφώσεις στίς γεωγραφικές περιοχές, πού εί­ ναι έγκαταστημένες οί βάσεις. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. άναγνωρίζει ότι πιθανότατα θά υπάρξει, στή διαδικασία τής άπομάκρυνσης τών βάσεων, μεταβατική περίοδος, πού τήν χαρα­ κτηρίζουμε ώς ιττεγανοποίηση. Αύτό, κατά κύριο λόγο, σημαίνει τήν άποσύνδεση τών βάσεων άπό τόν Εθνικό άμυντικό σχεδιασμό. Γιά όσο. χρόνο — στά πλαίσια ένάς συγκεκρηιένου χρονοδιαγράμμα­ τος άπομάκρυνσης τών βάσεων — θά παραμείνουν οί βάσεις στό Εδαφός μας, θά έξασφαλισθουν οΙ προϋποθέσεις, ότι ή λειτουργία τους δέν άντιστρατεύεται τήν Εξωτερική πολιτική τής χώρας καί δέν βλάπτει τό έθνικό μας συμφέρον. Έξυπακούιται βέβαια ότι ή Ελληνική Κυβέρνηση2ί 7 üg διατηρεί τό δικαίωμα νά άναστέλλει όποια ή όποιες δραστηριότητες τών βάσεων δέν έκπληρούν τούς πάρα πάνω όρους καθώς καί τό δι­ καίωμα νά καταγγείλει τό χρονοδιάγραμμα καί νά άπαιτήσει άμεση άπομάκρυνσή τους, όταν τό άπαιτήσει τό Εθνικό συμφέρον. 50. *Η άντιμετώπιση τής κρίσης του Aiyaiou δέν έπιδέχεται διστα­ γμούς καί παλινδρομήσεις. Πρέπει νά καταστεί σαφές, τόσο πρός τήν Τουρκία δσο καί πρός τήν 'Ατλαντική Συμμαχία, πώς τά χερσαία, έναέρια καί θαλάσσια σύνορό μας, καθώς καί τά όρια τής Ελληνικής ύφαλοκρη­ πίδας τοΰ ΑΙγαίου, όέν είναι διαπραγματεύσιμα. Αύτά τά σύνορα τής πα­ τρίδας μας κατακτήθηκαν μέ αίμα καί θυσίες καί κατοχυρώνονται σήμε­ ρα άπό διεθνείς συνθήκες καί συμβάσεις. Διάλογος μέ τήν Τουρκία έχει νόημα μόνο στό μέτρο πού δέν άφορά παραχωρήσεις άπαράγραπτων έΌνι κών κ υ ρ ι αρ χι κ ών δικαιωμάτων. Δέ ζητάμε άπολύτως τίποτα άπό τήν Τουρκία - παρά μόνο φιλικές σχέσεις* άνάμεσα σΤούς δύο λαούς, άλλά δέν πρόκειται νά παραχωρήσουμε ούτε μιά σπιθαμή έδάφους *Η εΙρήνη στό ΑΙγαΐο δέν κατοχυρώνεται μέ συνεχιζόμενες κατά στά­ δια ύποχωρήσεις άπέναντι στόν τουρκικό έπεκτατισμό. Γιατί μιά τέτοια πολιτική άποθρασύνει τήν πολιτικοστρατιωτική σωβινιστική ήγεσία τής Τουρκίας καί άνοίγει τό δρόμο σέ μιά στρατιωτική άναμέτρηση άνάμεσα στίς δυο χώρες. 51. Ή Κύπρος είναι γιά τό 'Ελληνικά Έθνος πρώτιστο θέμα. Είναι ταυτόχρονα καί κρίσιμο διεθνές θέμα — μιά καί συνεχίζεται ή στρατιωτι­ κή κατοχή μιγάλου τμήματος ένός άν«ξάρτητου καί άδέσμ«υτου κράιους - μέλους τοΰ Ο.Η.Ε. 'Αλλά ή Έλλάόα, ώς Αγγυήτρια δύναμη, Οχιι καί νόμιμο δικαίωμα άλλά καίχρέος, νά συμ παρασ ταθ ε ί 4ν·ργά στόν άγώνα τοΟ Κυπρι ακ ού Λ α ο 0 γιά τήν άαοχώρηση τών ξέ­ νων στρατευμάτων καί βάσεων, γιά τήν έπιστροφή τών προσφύγων στίς έστίες τους, γιά τήν κατοχύρωση τής έλεύθερης έγκατάστασης καί διακίνησης γιά τή διαμόρφωση ένός καταστατικού χάρτη πού, ένώ θά κατοχυρώνει τά ένισΐό τής Κυπριακής Δημοκρατίας, θά παρέχει ίσα δι­ καιώματα καί τίς Ιδιες υποχρεώσεις σέ όλους τούς πολίτες της - τόσο τούς Ελληνοκύπριους δσο καί τούς Τουρκοκύπριους. Ή συνεχώς έπαναλαμβανόμενη άναφορά, άπό τίς Κυβερνήσεις τής Νέας Δημοκρατίας, στήν άρχή, ότι «ή Κύπρος άποφασίζει καί ή Ελλάδα συμπαρίστασται» άποτελεί άπαράδεκτο άλλοθι τής Δεξιάς γιά τήν ούσιαστική Εγκατάλειψη τής Ιερής ύπόθεσης τής Κύπρου. Ή Κυβέρνηση τού ΠΑ.Σ0.Κ. θά άναλάβει σταυροφορία γιά τήν Ενημέρωση τής παγκό­ σμιας κοινής γνώμης καί τήν κινητοποίηση διεθνώς όλων τών δυνά­ μεων, πού εϊναι σέ θέση νά συμβάλλουν στήν προώθηση τής δίκαιης λύσης τού Κυπριακού προβλήματος. 01 διακοινοτικές συνομιλίες στήν Κύπρο, ύπό τήν αίγίδα τού ΟΗΕ, έ­ χουν νόημα μόνο σέ δ,τι άφορά τή διαμόρφωση τού νέου καταστατικού χάρτη τής Κυπριακής Δημοκρατίας. Καί μπορεΐ νά εϊναι καρποφόρες μό­ νο μετά τήν άποχώρηση τών ξένων στρατευμάτων άπό τή Μεγαλόνησο. 01 συνομιλίες, κάτω άπό τίς παρούσες συνθήκες, δέν δδηγούν παρά στήν άπατελμάτωση τού Κυπριακού καί οτήν τελική άναγνώριση τής d· 33 facto διχοτόμησης τής Κύπρου, Γιατί συνομιλητές €?ναι άπό τή μιά μεριά ή Κυβέρνηση τής Κύπρου, 4νώ άπό τήν άλλη «Τναι ή *Λρηφα < ( ύχι ή κα Τουρκοκυπριακή Κοινότητα), τής όηοίας τό κύριο διαηραγματιυτικό Ö πλο «Τναι τά στρατεύματα κατοχής Ή Κυβέρνηση τοΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ. δΕ θά άποδεχθεΤ καμιά λύση πού θά άποτελεΤ άναγνώριση τετελεσμένων, καί θά συμπαρασταθεί, μέ δλες τίς δυνάμεις της, στόν άγώνα του Κυπριακού Ελληνισμού γιά Εθνική Επι­ βίωση. Ταυτόχρονα θά προχωρήσει, χωρίς άναβολές, στό Ανοιγμα του φακέλλου τής Κύπρου, γιά νά πληροφορηθεί έπΙ τέλους ό Ελληνικός καί ό Κυπριακός Λαός ποιοί είναι οΙ υπεύθυνοι γιά τήν Κυπριακή τραγωδία. Β. Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ52. Ή 4θνική άμννηκή πολιτική προϋποθέτει συνεχή βελτίωση τής Ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, τόν σύγχρονο Εξοπλισμό καί τή σωστή διάταξή τους. 01 δαπάνες γιά τήν άμυνα Εχουν άπόλυτη προτεραιότητα. ‘Η σωστό­ τερη κατανομή τους καί ή όρθολογικότερη χρησιμοποίηση των σχετι­ κών κονδυλίων συναρτάται άπόλυτα μέ τήν άνάγκη Εκσυγχρονισμού, άλλά καί τή σταδιακή διαφοροποίηση των πηγών Εξοπλισμού, ώστε νά μήν ύπάρχει μονοσήμαντη Εξάρτηση. Ταυτόχρονα θά δώσουμε τή μάχη γιά τήν άνάπτυξη μιάς σύγχρονης Ελληνικής πολεμικής βιομηχανίας μέ άξιοποίηση τής τπό υψηλής τεχνο­ λογίας. Βασικό στήριγμα θά άποτελΕσει ή άνάπτυξη τοΟ βιομηχανικού γενικότερα τομΕα καί τής ΕφαρμοσμΕνης Ερευνας, είδικά σΕ ΘΕματα πού άφοροΟν ήλεκτρονικά συστήματα. Ή Ελληνοποίπση τής Πολιτ«ίας Ιχ«ι ώς πρώτο μίλημα τίς Ένοπλις Δυνάμεις, τίς ύπηρεσίες πληροφοριών, τά Σώματα ‘ΑσφαλιΙας, πού θά πρέπει νά π ρ ο σ τ α τ ι υ θ ο ύ ν άπό όποιαδήποτ« δ ι ε ί ­ σ δ υ σ η ξΕνου παράγοντα. 01 “Ενοπλες Δυνάμεις, πού Επωμίζον­ ται τό κύριο βάρος τής άμυνας, Εχουν συνειδητοποιήσει, σΕ εύρύτατη Εκταση, ποιά είναι τά ‘Ελληνικά συμφΕροντα. *Η τραγική Εμπειρία τής ξε­ νοκίνητης δικτατορίας καί ή κατάληξή της, ή τραγωδία τής Κύπρου καί ή προκλητικότητα τής Τουρκίας, Εχουν Εκμηδενίσει κάθε δυνατότητα γιά παραπλάνηση. Ή συναδέλφωση τού Λαού μΕ τά στρατευμΕνα παιδιά του θά άπστελέσει άδιάλλειπτη φροντίδα μας άλλά καί τό κύριο στήριγμα τής Εθνικής άμυντικής πολιτικής.Γ. Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Μιά πολιτική ΕΙρήνηςS3. Ή Εξωτε ρι κή πολιτική Εχει άποφασιστική σ η μ α ­ σία γιά τό μ Ε λ λ ο ν τής χώρας. Επηρεάζει τίς συνθήκες καί τίς δυνατότητες τής Εσωτερικής μας άνάπτυξης καί προσδιορίζει τό βαθμό 34 τής Εθνικής μας Ανεξαρτησίας. 'Από τήν έξωτερική μας πολιτική έξαρτάται, άν, καί σέ ποιό βαθμό» πολιτικές καί οίκονομικές έπιλογές ξένων »έντμων άποψάο*ων έπηριάζουν τήν ίλβυθ«ρ(α καί τήν ιύημςμία τοΟ ‘ΕλληνικοΟ ΛαοΟ. *Ηρθ< ή ώρα νά προχωρήσουμ« στή διαμόρφωση μιάς νέας 'Ελληνι­ κής έξωτερικής πολιτικής. Αύτό άπαιτεϊ ή έπιβίωση τοΰ “Εθνους. Δεδο­ μένα γιά τήν ’Ελληνική έξωτερική πολιτική τοΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι 6τι: α. Ή ‘Ελλάόα είναι χώρα πού άνήκ€ΐ ταυτόχρονα στήν Ευρώπη, στά Βαλκάνια και στή Μεσόγειο καί πρέπει νά κάνει τήν παρουσία της αίσθητή καί στούς τρ€ϊς αύτούς χώρους. β. *Η ένταξη τών ευρωπαϊκών χωρών σέ άντιμαχόμενους στρατιωτι­ κούς συνασπισμούς, ή στρατιωτική παρουσία τών Η.Π.Α. στά σύνορα τής Σοβιετικής "Ενωσης, ή έγκατάσταση εύρωπυραύλων στήν Εύρώπη, ή παρουσία τών στόλων τών ύπερδυνάμεων στή Μεσόγειο, ή συνέχιση τών έξοπλισμών καί ή άποθήκευση πυρηνικών όπλων στά Βαλκάνια καί στή Μεσόγειο, ή ένταση στή Μέση Ανατολή καί ό άνταγωνισμός τών Η.Π.Α. καί τής Σοβιετικής "Ενωσης γιά τήν έξασφάλιση σφαιρών έπιρροής δημιουργούν κρίσιμη κατάσταση, πού ύποθάλπει τοπικές διαμάχες καί ένέχει τόν κίνδυνο τοπικής ή καί γενικής σύρραξης. 84. ‘Η άνεξάρτητη ’Ελληνική έξωτερική πολιτική όέν ehm πολιτική ά πομόνωσης. Είναι έ ν ε ρ γ ό ς , δ υ ν α μ ι κ ή πολιτική, ή όποία δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί έ κ ε ί ν ο τ ό πλέγμα δ ι ε θ ν ώ ν δ ι α σ υ ν δ έ σ ε ω ν , πού έγγυάται τήν έδαφι κή άκ εραι ότητα καί άνεξαρτησία τής χώρας, καθώς καί τήν έ ξυ π η ρ έ τη σ η τών σ υ μ ­ φ ε ρ ό ν τ ω ν της. Είναι πολιτική ρεαλισμού. Καμιά δέσμευση δέν πρέ­ πει νά άναλαμβάνεται χωρίς όρο, πού νά καθιστά τήν άποδέσμευση δυ­ νατή, όταν ή δέσμευση παύει νά είναι έθνικά συμφέρουσα. Κάθε συμμαχία ή δέσμευση στό διεθνή χώρο, πρέπει νά στηρίζεται στήν άρχή τής διακρατικής Ισοτιμίας καί τοΟ ά^οιβαίου σββασμοΰ. Πιέσ«ις καί Εκβιασμοί «ίναι άπαράδ·κτοι, Mnopt? νά ύπάρξουν Ιστορικές συνθήκες τέτοιες πού νά ύποχρεώνουν τή χώρα μας νά συμμαχήσει άμυντικά μέ άλλες. ’Εάν μιά συμμαχία συμβάλει στήν έπίτευξη πραγματικά τής έθνικής άνεξαρτησίας καί στήν προάσπιση τής έδαφικής άκεραιότητας άν είναι καθαρά άμυντικός συ­ νασπισμός καί άν καμιά χώρα δέν προσπαθεί νά έπιβάλει τήν πολιτική της τότε τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. εϊναι έτοιμο νά έξετάσει τήν περίπτωση. 65. Ή έξωτερική πολιτική τής χώρας πρέπει νά στηρίζεται στ Ις ά ρ χές τής ε ί ρ η ν ι κ ή ς έπίλυσης τών δ ι ε θ ν ώ ν δι αφορών, τής έ ν ί σ χ υ σ η ς τής δ ι ε θ ν ο ύ ς ε Ι ρ ή ν η ς καί τής άνάπτυξης σ χ έ σ ε ω ν φιλίας καί σ υ ν ε ρ γ ασ ί α ς μέ όλες τίς χ ώ ­ ρε ς/ ΓΓ αύτό τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. εϊναι, κατ' άρχήν, άντίθετο σέ κάθε στρατιω­ τική συμμαχία ή συνασπισμό, 6 όποιος: α. Είναι δυνατό νά στραφεί ένάντια στήν εΙρήνη καί τήν αύτοδιάθεση τών Λαών καί β. Νά όδηγήσει σέ παγκόσμια πόλωση καί Ιδιαίτερα τού εύρωπαϊκοΰ ή τού μεσογειακού χώρου. Ή Ελλάδα θά συμβάλλει μέ κάθε τρόπο στίς προσπάθειες γιά τή διά35 λύση τών συνασπισμών πού όιαιροϋν τόν Κόσμο καί τήν Εύρώπη. Ιίμαστ# 4 ν ι ρ γ ά άΑΑπλίγγυοι μέ όλους τούς Λαούς πού άγωνίζονται γιά τήν 4β ν ι κή τ ό υ ς ά ν · ξ α ρ τ η σ ( α καί μάχονται Ενάντια στόν Ιμπ€ριαλισμό. Προωθοΰμ€τήνεΙρήνη τόσο στήν περιοχή μας όσο καί σέ παγκόσμια κλίμακα, σέ πλήρη σύνδεση μέ τήν ύπόθεση τής Εθνικής ‘Ανεξαρτησίας. "Ετσι τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. υποστηρίζει σταθερά τόν άγώνα τών Παλαιστινίων γιά τήν Επιστροφή στήν πατρίδα τους, σέ μιά είρηνική Μέση ‘Ανατολή, Ελεύθερη άπό ξένες Επεμβάσεις. Θά συμπαρασταθεί σέ κάθε άπελευθερωτικό κίνημα, πού άγωνίζεται ένάντια ατά άποικιοκρατικά ή ρατσιστικά καθεστώτα. Καταδικάζει τήν άττροκάλυπτη άμερικάνικη προώθηση καί ύποστήριξη δικτατορικών, στρατοκρατικών καί καταπιεστικών καθεστώτων, ό­ πως στήν Τουρκία καί τή Λατινική ‘Αμερική, καθώς καί τίς Επεμβάσεις ατά Εσωτερικά άλλων χωρών, μέ όποιοδήποτε πρόσχημα καί μορφή. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., γιά τούς ίδιους λόγους, καταδίκασε καί τή Σοβιετική Ε­ πέμβαση στό ‘Αφγανιστάν. Υποστηρίζουμε άκόμα ότι ή Πολωνία Εχει τό δικαίωμα μόνη της νά ξεπεράσει τά όποιαδήποτε προβλήμάτά της καί νά προχωρήσει στό δρό­ μο πού χαράσσει ή υπεύθυνη Κυβέρνηση καί ή βούληση τοϋ Λαού της. 56. Θά π ρ ο χ ω ρ ή σ ο υ μ ε σέ Ενα ν έ ο προ σ αν ατ ολ ι σ μ ό εύρωποϊκής καί μεσογειακής πολιτικής, μέ βάση τίς άκόλουθες άρχές: 1. ‘Η Εύρώπη είναι Ενιαία. Δέν τήν άποτελούν μόνο οΐ χώρες τής Κοι­ νής ‘Αγοράς, άλλά καί όσες δΕ συμμετέχουν σ' αύτήν (π.χ. Αύστρία, Σουηδία, Νορβηγία, ‘Ελβετία), καθώς καί Εκείνες τής ‘Ανατολικής Εύρώπης. Ή «ύρωπαϊκή πολιτική πρέττβι νά άφορδ στό σύνολο τών «ύρωπαίκών χωρών καί νά μήν όδηγιί ο4 6ιο(ρ«ση τοΟ «ύρωπαϊκοΟ χώρου. 2. Ή στβνή συνβργασία άνάμβσα στά «ύρωπαϊκά κράτη Ιπιβάλλ«ται άπό τό κοινό πολιτιστικό παρελθόν, τά κοινά οίκονομικά καί κοινωνικά συμφέροντα. 3. Ή eύρωπαϊκή πολιτική δέ μπορεΐ νά Εχει ώς στόχο τή δημιουργία μιάς νέας ύπερδύναμης. Στόχος της πρέπει νά είναι Ενας γενικός μετα­ σχηματισμός, πού θά όδηγήσει στή δημιουργία μιάς συνομοσπονδιακής Ευρώπης. Μιά Εύρώπη τών Λαών, μιά συνομοσπονδιακή Εύρώπη. πού θά περι­ λαμβάνει Δυτικές καί ‘Ανατολικές χώρες άποτελεϊ όραμα Επιθυμητό άλ­ λά καί πολύ μακρινό. Είναι ένθαρρυντικό πάντως, ότι τά τελευταία χρόνια σημειώνονται όρισμένες θετικές Εξελίξεις στήν πολιτική χωρών Ενταγμένων στούς στρατιωτικοπολιτικούς συνασπισμούς τών δύο ύπερδυνάμεων. Πολλά ε ύρωπαϊκά κράτη παίρνουν θέση ή άναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, μέ λιγότερο ή περισσότερο σοβαρές άποκλίσεις άπό τή γραμμή τών πολιτικοστρατιωτικών μπλόκ. Στά πλαίσια αυτά, βαρύνουσα σημασία, γιά τήν άνάσχεση είδικότερα τών έξοπλισμών, Εχουν oi σοβαρές άντιδράσεις, πού Εκδηλώνονται σέ Δυτικές χώρες άπέναντι στά σχέδια γιά τήν Εγκα­ τάσταση νέων πυρηνικών όπλων στό Εδαφός τους. ΟΙ άντιδράσεις αύτές είναι άποτέλεσμα τής Εκτίμησης, ότι μΕ τά νέα αύτά όπλα θά αύξά36 vuvmv ot πιθανότητες νά άποτελέσει ή Ευρώπη όχι μόνο τό κύριο, άλλά towt κϋΙ τό μόνο Θύμο ένός έν6«χόμινου πυρηνικοΟ πολέμου. Ό βαλκανικός καί Μεσογειακός χώρος είναι Ιδιαίτερα σημαντικός γιά τήν οίκονομική καί κοινωνική άνάπτυξη τής χώρας μας. *Η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά προωθήσει ένεργά τή βαλκανική συνεργασία καί τή σύσφιγξη τών σχέσεων μέ τίς χώρες τής Μεσογείου. Είόικότερα; Στό Μεσογειακά χώρο είναι Αναγκαίο: α. Νά άπομσκρυνθοΰν οΐ ξένοι στόλοι καί άλα γενικά τά πυρηνικά ό­ πλα καί νά άποάεσμευτοϋν οΐ παράκτιες χώρες άπό πολιτικοστρατιωτικούς συνασπισμούς. β. Νά συντονιστούν τά προγράμματα έπενδύσεων καί ή έμπορική πο­ λιτική, νά άντψετωπισθεΤ ένιαία ή δράση τών διεθνών όργανισμών, πού στηρίζουν τήν κυριαρχία του δυτικού μονοπωλιακού καπιταλισμού καί νά ύπάρξει ένιαία στάση στίς διαπραγματεύσεις μέ τίς βιομηχανικές κα­ πιταλιστικές χώρες, στά πλαίσια τού «διαλόγου Βορρά - Νότου». γ. Νά Ιδρυθεί ένα κοινό κέντρο Ερευνών γιά τήν άνάπτυξη τεχνολο­ γίας, πού θά έξυπηρετεί τίς άνάγκες τών μεσογειακών Λαών. Στό Βαλκανικό χώρο θά πρέπει έπίσης νά έπιδιωχθεϊ μακροπρόθε­ σμα: α. Νά άπομσκρυνθοΰν όλα τά ξένα στρατεύματα καί βάσεις, νά δημιουργηθεϊ άποπυρηνικοποιημένη κάί άπύραυλη ζώνη, νά υπάρξει άποόέσμευση άπό πολιτικοστρατιωτικούς συνασπισμούς. β. Νά διευρυνθούν οΙ πολιτικές, οίκονομικές καί πολιτιστικές σχέσεις, μέ στόχο τή δημιουργία θεσμών, πού θά έξασφαλίσουν τή μόνιμη συ­ νεργασία. 5 7.0ά προχωρήσουμε, τέλος, σέ μιά πολύπλευρη συνεργασία μέ τίς χώρ«( τοΟ Τρίτου Κόσμου προωθώντας τήν ένίοχυση τής Θέσης τών χωρών αύτών στό διάλογο Βορρά - Νότου. 58. * Η δ ι α μ ό ρ φ ω σ η καί ή υλοποί ηση μιάς νέας έθνικής στρ ατη γ ι κ ή ς άπαιτοϋν χ ρ ό ν ο καί προσπάθεια. Ό δρόμος δέν εϊναι άνθόσπαρτος, άλλά εϊνα» δυνατός. ‘Απαιτούνται έπιμο­ νή, σύστημα, σύνεση, έλιγμοί, διεθνή έρείσματα χωρίς έξαρτήσεις καί πάνω άπ' όλα ή πιό πλατιά Λαϊκή συναίνεση στήν Εξωτερική πολιτική καί ή έθνική όμοφυχία στήν άμυνηκή πολιτική.37 2 . Π Α ΤΗ Δ Η Μ Ο ΚΡΑ ΤΙΑ50. Ήπρώτη μεγάλη ‘Αλλαγή στάν τόπο chat νά nwoc/ ό πολίτης , Βμβγμσπκά έλ€ύθ*ρος. Χρόνια όλόκληρα ή Δεξιά φαλκιδεύει τή Δημοκρατία, γιατί φοβάται τό Λαό. Καταστρατηγεί τό Σύνταγμα, υποβαθμίζει τό Κοινοβούλιο, ποδηγεTfl τδ Συνδικαλισμό κι» Εξουθενώνει τήν Τοπική Αύτοδιοίκηση. Έχει ταυτίσει τό Κράτος μέ τό κόμμα, πού κυβερνά, μονοπωλεϊ τά μέσα μαζι­ κής Ενημέρωσης, καταστρατηγεΤ στοιχειώδη δικαιώματα τοδ πολίτη, ίχβι κλονίσει τό κύρος ττΥς Δικαιοσύνης. Πρώτο καθήκον γιά την Κυβέρνηση τοΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι ή κατοχύρω­ ση leaf διεύρυνση τών δημοκρατικών κατακτήσεων, πού είναι καρπός μακρόχρονων άγώνων τού Λαού. Τό Κοινοβούλιο, ή Τοπική Αότοδηίη· σηη «ατ ό Συνδικαλισμός θά έξαψωθοΰν γιά νά όποτΈλέσουν πράψμαπ τά τρία βάθρα τής Δημοβραττίας, 0) βασικές μας πολιτικές Επιλογές σέ κρίσιμα θέματα, πού άφορούν στήν Ελευθερία Kaf στή Δημοκρατία καί άναλύονται στή συνέχεια, βα­ σίζονται στήν άρχή δτπ 6 Λ α ό ς Αποφασίζει κυρί αρχα, άβίαστα καί Ε ν η μ ε ρ ω μ έ ν α μέσα σέ Ενα δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ό πο λί ­ τευμα, önou υπάρχει πραγματική πολυφωνία. Ι σ ο ν ο ­ μία, Ισοπολιτεία, π λ ή ρη ς δ ι α χ ω ρ ι σ μ ό ς τοδ Κ ράτ ους άπό τό κόμμα πού κ υ β ε ρ ν ά καί άπό όλα τά κόμματα καί Απόλυτος σ ε β α σ μ ό ς στίς Σ υ ν τ α γμ α τ ι κ έ ς διατάξεις. Ειδικότερα 0) θέσεις μας γιά τήν Τοπική Αύτοδιοίκηση, τή Δημόσια Διοίκηση καί τό Συνδικαλισμό πού άποτελοδν μοχλούς τής ‘Αλλαγής Α­ ναλύονται σέ έπόμενο Αντίστοιχο κεφάλαιο. Α. Η ΒΟΥΛΗ60. ‘Η Βουλή, πού έκφράζει τή βούληση τοΟ κυρίαρχου ΛαοΟ, πρέπει νά καταξιωθεί ώς β α σ ι κ ό ς θ ε σ μ ό ς τής Δ ημ ο κ ρ α τ ί ας καί τής Λαϊκής Κ υ ρ ι α ρ χ ί α ς Δέν είναι δυνατό νά συνεχιστεί ή ΰποβαθμισμένη συνειδητά λειτουρ­ γία του Κοινοβουλίου. *Η Δεξιά, Επειδή φοβάται τή φωνή τοδ ΛαοΟ, προσπάθησε νά υποβαθμίσει καί τή φωνή τών Εκπροσώπων του. Ο) Κυ­ βερνήσεις τής Δεξιάς δημιούργησαν μιά ύπερτροφική Εκτελεστική ‘Εξουσία. Παράλληλα τοποθέτησαν σέ δεύτερη μοίρα τή Βουλή μΕ Εναν Αναχρονιστικό Κανονισμό Λειτουργίας. μΕ τή φαλκίδευση τών δικαιω­ μάτων τής ‘Ανππσλίτευσης, μΕ μιά τυπική καί μόνο λειτουργία τών Κοι­ νοβουλευτικών 'Επίτροπων, θέματα, πού συγκεντρώνουν τό λαϊκό Εν­ διαφέρον, δΕ φθάνουν καθόλου στή Βουλή ή συζητοΰνται Ανεπίκαιρα. •1. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά ά ν υ ψ ώ σ ε ι τό κΟρος καί θά β ε λ τ ι ώ ­ νει ριζικά τή λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τοδ Κ ο ι ν ο β ο υ λ ί ο υ , γιά νά γί39 ν € I ο ύσ ι ασ τ ι κό τό ν ο μ ο θ € τ ι κ ό έ ρ γ ο καί άποφασιστικός ό Ι λ « γ χ ο ς τής ' Ε κ τ « λ ι σ τ ι κ ή ς ' Εξουσίας, Φ Γιά τό σκοπό αύτό διασφαλίζεται ή όλοκληρωμένη πληροφόρηση τής Βουλής πάνω στούς έκάστοτ* Κυβερνητικούς χειρισμούς, όχι μόνο γιατί τοΟτο άποτελεΤ αύτονόητο δημοκρατικό καθήκον άλλά καί γιατί πρέπει νά Επιδιώκεται ή ευρύτερη είλικρινής άποδοχή, συναίνεση ή κρι­ τική. • ‘Αναγνωρίζονται Ισότιμα δικαιώματα στά πολιτικά κόμματα. • 'Εξασφαλίζεται άκόμη ή Επίκαιρη συζήτηση τών κρίσιμων γιά τό Λαό θεμάτων. • Ούσιαστικοποιείται ή λειτουργία τών Κοινοβουλευτικών ‘Επιτρο­ πών καί προβλέπεται δυνατότητα γιά δημόσιες συνεδριάσεις. Παράλλη­ λα θεσμοθετείται ή δυνατότητα νά καλοΟν ο) Κοινοβουλευτικές ‘Επιτρο­ πές, στίς συνεδριάσεις, Εμπειρογνώμονες καί Εκπροσώπους τών συνδι­ καλιστικών καί κοινωνικών φορέων τοδ Λαού μας. • Εμπλουτίζονται οΐ υπηρεσίες τής Βουλής μέ κατάλληλο καί Επαρκές Επιστημονικό δυναμικό, γιά νά Εξασφαλίζεται ή αυτοτελής ύπεύθυνη καί άντικειμενική Ενημέρωση τών Βουλευτών σέ τεχνικά καί Επιστημο­ νικά στοιχεία. • Εξασφαλίζονται Επαρκείς χώροι γιά τήν όποτελεσματική λειτουρ­ γία τών πολιτικών κομμάτων καί τών Βουλευτών. • Τέλος θά προωθηθεί Κανονισμός του προσωπικού τής Βουλής μέ διατάξεις πού νά θεμελιώνουν κριτήρια άξιοκρατίας στήν πρόσληψη καί στήν Εξέλιξη τών υπαλλήλων. Β. ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ62. Ή Λαϊκή Κυριαρχία καίή Δημοκρατική Διαδικασία προϋποθ4τουν τήν 4λ§υθ&ρία στήψ Μκφρααη καί στή δράση. Ό πολυκομματισμός άποτελεΐ βασική πολιτική καί Ιδεολογική θέση τοΟ ΠΑ.ΧΟ.Κ., όπως άναλύθηκε στό κεφάλαιο γιά τίς άρχές καί τήν ταυτότητά μας. *Η Ελεύθερη λειτουργία τών κομμάτων κατοχυρώνει καί διευρύνει τίς πολιτικές έλευθερίες καί στηρίζεται στό σεβασμό τοΟ Δημοκρατικοί» πο­ λιτεύματος. Θά διασφαλιστεί ή άπρόσκοπτη καί δημοκρατική έκφραση τής Λαϊκής Κυριαρχίας καί ή άποτροπή Οποιοσδήποτε παραχάραξής της *5 αυθαι­ ττό ρεσίες ή αύταρχισμούς. 63. Μέ τήν Ανοδό του στήν Κυβέρνηση, τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά προωθήσει τήν καθιέρωση τής άπλής ά ν α λ ο γ ι κ ή ς γιά να καταγράφεται ή λαϊ­ κή βούληση χωρίς παραμορφώσεις. Γιά τήν πλήρη, άλλωστε, έκφρασή της θά νομοθετηθεί τό δικαίωμα ψήφου άπότήνήλικία τώ ν 1 8 Ετών καί θά Εξασφαλιστεί ή δ υ ν α τ ό τ ητ α σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς στήν ψηφοφορία γιά τούς μετανάστες, τούς ν αυτι κ ούς καί τούς φοι τητές τοΟ Εξωτερικού στούς τόπους άπασχόλησής τους. Θά υπάρξουν ρυθμίσεις πού διευκολύνουν τή δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ή Ορ­ γάνωση καί λ ε ι τουργί α τών κομμάτων, ώστε ό υποψήφιος 40 βουλευτής νά γίνεται κήρυκας τών άρχών, τών θέσεων καί τοϋ προγράμματος τοΟ κόμματος, πού θά ίκπροσωπήσιι στή Βουλή, Μ4 via ουσιαστική ρύθμιση στόν τρόπο άνάδβιξης τών Βουλευτών, πού νά κα­ ταργεί τό κυνήγι τοΟ σταυροΟ, θά άνυψωθ«? τό ΙπΙπιδο τού πολιτικοΟ άγώνσ καί τής Κοινοβουλευτικής ζωής. 64. ‘Η Πολιτεία θά έξασφαλίσει έπαρκή χρηματοδότηση τών πολιτι­ κ ώ ν κομμάτων, γιατί ή ο ί κ ο ν ο μ ι κ ή τους αύτ οδ υν αμί α άποτ€λ«ΐ προ ϋ π ό θ ε ση γιά τήν πολιτική τους αύτοτέλεια. ΟΙ έκλογικές δαπάνες καί ο] διαφημιστικές δραστηριότητες κομμάτων καί υποψηφίων δέν πρέπει νά ύπερβαίνουν ένα άνώτατο όριο. Ό περιο­ ρισμός αύτός δέν πρέπει νά συγχέεται, σέ καμιά περίπτωση, μέ τίς δα­ πάνες πού άφοροϋν στή βελτίωση τής όργάνωσης τών κομμάτων καί τής έκδοσης έντυπου ένημερωτικοΟ ύλικοϋ. Γ. Δ ΙΚΑΙΟ ΣΥΝ Η (Ισότητα τών πολιτών μπροστά στό νόμο) 66. Ή Κυβέρνηση τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά ένισχύσει ήθικά καί ύλικά τή Δι­ καιοσύνη, ώστε νά άνορθωθεΤ σέ έπίπεδο, πού νά έγγυάται τήν άποτελεσματική έκπλήρωση τής μεγάλης έθνικής άποστολής της καί νά κατα­ ξιωθεί τελικά ώς άχυρό τής Δημοκρατίας. Τό έργο είναι πράγματι δύσκολο, γιατί ό θεσμός αύτός πλήρωσε βα­ ρύ τό άντίτιμο τών καταβολών, τής μισαλλοδοξίας καί τοΰ μίσους πού καλλιέργησε ή Δεξιά ύστερα άπό τόν έμφύλιο. Τό πλήγμα έγινε καίριο κατά τή διάρκεια τής δικτατορίας. Ό έκβιασμός συνειδήσεων, τά έκτακ­ τα στρατοδικεία, οΙ έλεγχοι «νομιμοφροσύνης», οΙ έκκαθαρίσεις δικα­ στικών, άποτυπώθηκαν στή δομή, στή λ«ιτουργία άλλά καί στό κλίμα τής άπονομής τής δικαιοσύνης. ΓΓ αύτό ό έκδημοκρατισμός τού θεσμού είναι πρώτο μέλημα άλλά όχι καί μοναδικό. *Η έξασφάλιση τής Ισότητας τών πολιτών μπροστά στό Νόμο προϋ­ ποθέτει μιά σειρά άπό μέτρα, πού προωθούν τήν κατοχύρωση τής άνεξαρτησίας άλλά καί τή δημοκρατική λειτουργία τής Δικαιοσύνης, θά βελ­ τιωθεί άκόμα ή Οργάνωσή της, γιά νά γίνει ή Δικαιοσύνη προσιτή στό Λαό - χωρίς ταλαιπωρίες καί πρόσθετα έξοδα — καί νά άπονέμεται χω­ ρίς καθυστερήσεις. Θά ύπάρξουν τέλος μέτρα, πού θά έφαρμοστούν σταδιακά καί θά στοχεύουν στήν άνοδο τής έκπαίδευσης στήν καθιέρωση τής έπιμόρφωσης, στήν ένίσχυση τοϋ κλάδου μέ νέους δικαστικούς στήν άπαλλαγή άπό όγκο δευτερευουσών ύποθέσεων, στή σωστή χωροταξικά ίδρυ­ ση νέων Δικαστηρίων, κ.λ.π. Γιά τήν δλη προσπάθεια, θεωρούμε ότι πρέπει νά είναι σημαντικός ό ρόλος τής “Ενωσης Δικαστών. 66. Στό ν τομέα γ ε ν ι κ ό τ ε ρ α τοϋ Δι καί ο υ θά προχωρήσου­ με στήν έκκαθάριση τής νομοθεσίας καί στή βαθμιαία άναμόρφωσή της. Ειδικότεροι καί άμεσοι στόχοι μας είναι: 41 4***·στό Ποινικό δίκαιο, ή κατάργηση τής θανατικής ποινής καί ή προσΘά προωθηθοΟν άμεσες τροπβΗβΠΡΙΐ'Β^Ρ1 ^ Δικονομία, πού θά Εξασφαλίζουν σέ συλλογικά όργανα τή δυνατότητα προσφυγής γιά προάσπιση κοινωνικών συμφερόντων (π.χ. περιβάλλον, πολεοδομία). Ιδιαίτερη φροντίδα θά δοθεΤ στήν Εξυγίανση τοΰσωφρονιστίΗοΟ συστήματος, μΙ («χωριστή προσπάθβια γιά τίς φ υ λ α Κ ίφ ΐβ Ρ^ kIIW F W IUlUJlUMl*8oöv άνθρώιηνβς συν·ήκ·ς ζωής γιά τούς φυλακι­ σμένους καί θά προσανατολιστ«! τό σωφρονιστικό σύστημα, καί μέ τήν κατάλληλη Επιστημονική στελέχωσή του, στήν προετοιμασία έπανένταξής τους στήν κοινωνία άντί γιά τή σημερινή Απομόνωσή τους. Δ. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ67. Τό Σύνταγμα Αναγνωρίζει μΕσα άπό συγκ€κριμΕνα Αρθρα του τά άνθρώπινα καί πολιτικά δικαιώματα, πού όμως παραβιάζονται καθημερι­ νά άπό τούς μηχανισμούς τής Δεξιάς. Παρόμοιο πνεύμα χαρακτηρίζει τίς σχΕσεις τοΟ πολίτη μΕ τή Διοίκηση, όπου τά δικαιώματα ΑναφορΑς πλη­ ροφόρησης, Ελεύθερης Εκφρασης καί Επικοινωνίας μένουν γράμμα κε­ νό ή ΑσκοΟνται τελικά κάτω άπό τήν άσφυκπκή πίεση νομικών ή πρα­ γματικών περιορισμών. 68. ΜΕ τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. στήν Κυβέρνηση θά γίνουν καθημερινή πράξη οί Συνταγματικές Επιταγές, πού κατοχυρώνουν τά δικαιώματα τού πολίτη äftEvqvri σέ όποιαδήποτε άπόπειρα καταπάτησης τών άτομικών Ελευθε­ ριών. 'Ολόκληρο τό φάσμα τής πολιτικής κοινωνικής καί πνευματικής ζωής τής πατρίδας μας θά διέπεται άκόμα άπό τό πνεϋμα καί τήν ούσία τών Διακηρύξεων τών Ηνωμένων Εθνώ ν γιά τά δικαιώματα τού Αν­ θρώπου. Ιδιαίτερα καί συστηματικά παραβιάζονται τό δικαίωμα στήν πληρο­ φόρηση καί τό δικαίωμα τοΟ σεβασμού τής Ιδιωτικής ζωής Ή σωστή πληροφόρηση άποτελεΤ τή βάση τής Δημοκρατίας Ή Ελεύ­ θερη συχνή καί όλοκληρωμένη πληροφόρηση είναι σημαντικός παρά­ γοντας γιά τόν Εκδημοκρατισμό τής Εξουσίας γιά τήν ούσιαστική συμμιτοχή τών πολιτών στά θέματα, πού τούς άφοροΟν. Παράλληλα, κάθε πολίτης πρέπει νά έχει Εξασφαλισμένο τό σεβασμό τής Ιδιωτικής του ζωής Θά ΑπαγορευθεΤ ή, μέ όποιοδήποτε τρόπο καί μέσο, παρακολούθηση καί άστυνόμευση τής Ιδιωτικής ζωής τών πολι­ τών. Ό σεβασμός τής Ιδιωτικής ζωής είναι Επίσης προϋπόθεση γιά τό σεβασμό τού Κράτους καί τής Διοίκησης άπό τόν πολίτη καί βάση γιά τήν άνάπτυξη τής κονωνικής συνείδησης τοϋ Ατόμου. 68. Ή Κυβέρνηση τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αμεσα θά πάρει ούσιαστικά μέτρα γιά τήν Ισονομία καίίσοποληεία όλων τών πολιτών, πού θά Εδραιώσουν ταυτόχρονα τή δημοκρατική Πολιτεία. • Καταργοΰνται όλες οΙ διακρίσεις πού χωρίζουν άπαράδεκτα τούς "Ελληνες σέ πολίτες πρώτης καί δεύτερης κατηγορίας Ανάλογα μέ τήν Ι­ δεολογική τοποθέτηση, τίς πολιτικές τους πεποιθήσεις ή τή συνδικαλι­ στική δραστηριότητα. 4Ζ Λ έ θά υπάρχουν διακρίσ€ΐς πού άφοροΟν σέ θρησκευτικές μειονό­ τητες. Τά μέλη τών μειονοτήτων αύτών θεωρούνται Ισότιμοι πολίτ€ς καί θά έχουν τά ϊδια δικαιώματα καί τίς Γδΐ€ς ύποχρεώσεις μέ δλους τούς 'Ελληνες.χμονα Εκπλήρωση στοιχιιώδους καθήκοντος καί ίλάχιστο φάρο τιμής στά θύματα τού άγώνα γιά *Ελ«υθ«ρ(ακαΙ ‘Εθνική ‘Ανεξαρτησία. προ^ύγο^λύσπ < ff< fW »»aT P^ a, γιά όποιον τό έπιθυμεΐ. Παράλληλα ή Κυβέρνηση P(W τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά μεριμνήσει, ώστε μέσα άπό διακρατικές συμφωνίες νά λυθούν τά θέματα μεταφοράς τών δικαιωμάτων τών προσφύγων στή χώρα μας. Ταυτόχρονα μέ ειδικά μέτρα θά ένισχυθοϋν κοινωνικά καί οι­ κονομικά ο! έπαναπατριζόμενοι, γιά νά μπορέσουν νά ένταχθοϋν χωρίς έμπόδια στή ζωή τής πατρίδας. • tCc^o^^uvToi^y^^yjj^Gy^c^i^Qjr^cttgy^l^rou^, πού διαιωνίζουν τούς παλιοΰ?ΒΙ)Ρ9ΡοοςΜ» τα παθητγ^νσΐξυππρετοϋν τήν πολιτική τής Δε­ ξιάς. πολιτική διαίρεσης τοϋ Λαοϋ μας. Ό 'Ελληνικός Λαός έχει όριστικά καταδικάσει αύτή τήν πολιτική τής Δεξιάς. • Γιά τήν πληρέστερη κατοχύρωση τών άνθρώπινων δικαιωμάτων τοϋ πολίτη θά έκκαθαριστεΐ όλη ή νομοθεσία, άπό τίς άνπσυνταγματικές έκεϊνες διατάξεις πού περιορίζουν τήν έλευθερία έκφρασης γνώμης, τίς συνδικαλιστικές έλευθερίες τήν έλευθερία τοϋ Τύπου, κ.λ.π. διατά­ ξεις πού τό ΠΑΣΟ.Κ. έπανειλημμένα κατάγγειλε μέσα κι Ιξω άπό τή Βουλή. Ε. Ο ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΝ ΜΕΣΟΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ71. 01 Κυβερνήσεις τής Δεξιάς έχουν κομματικοποιήσει καί Ιδιο­ ποιούνται άναίσχυντα τά μέσα μαζικής ένημέρωσης. Τό ΠΑ.Σ0.Κ. θεωρ«Τ χρέος του νά ΦξανφβΜβ* m l νά κατυχ\φώο*ι φ όντΗΜμινικήπληροφόρηση τού ΛαοΟ άπό τήν τηλβάραση καί νύ ραόώφωνο. Γιά τήν όλοκληρωμένη πληροφόρηση τοϋ Λαοϋ θά έζασφαλισθεΤ ή δυνατότητα στά πολιτικά κόμματα νά έκφράζονται άπό τά μέσα μαζικής ένημέρωσης. Τά μέσα αύτά θά μεταβληθοϋν σέ άργανα σωστής ένημέρωσης ψυ­ χαγωγίας πολιτιστικής άνάπτυξης καί μόρφωσης άλλά καί έλεύθερης άνοιχτής συζήτησης καί διακίνησης Ιδεών. Στή Διοίκησή τους θά συμμετέχουν έκπρόσωποι τών πολιτικών κομ­ μάτων, τής Τοπικής Αύτοόιοίκησης τών πολιτιστικών φορέων καί τών συνδικαλιστικών καί συνεταιριστικών όργανώσεων, ώστε νά έξασφαλίζεται ό πλουραλισμός τών άπόψεων καί τής καλλιτεχνικής έκφρασης. Ή λογοκρισία καταργεΤται. Δέ νοούνται άπαγορεύσεις παρά μόνο γιά τήν προστασία τών νέων. 72. ‘ Η Υ Ε Ν Ε Δ , μέ τή σημερινή διοικητική της μορφή, _θά_*&ζ ^ ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο.^ (liR w o * ^ Λ^Ι^ροσφερε^ττοτα στίς "Ενοπλες Δυνάμεις, άλλά άντίθετα τίς Εμπλέ­ κει στίς διαφορές καί στούς άνταγωνισμούς πληροφόρησης. *Η ύπαρξη δεύτερου ή καί Αλλων δημοσίων σταθμών ή καναλιών, εί­ ναι Απόλυτα Επιβεβλημένη, γιατί θά πρέτιο νά προσφέρεται ή δυνατότη­ τα ποικιλίας έπιλογών, Ταυτόχρονα ύπάρχει Αναγκαιότητα καθιέρωσης έκπαιδευτικής ραδιοτηλεόρασης, έκπομπών γιά τήν Τοπική ΑύτοδιοΙκηση, κ.λ.π. πού μπορε! νά συνδυαστούν καί μέ λειτουργία σέ περιφερεια­ κό έπίπεδο. Στά πλαίσια αύτά, ΘΑ ϋπάρξουν καί έκπομπές πού θά Απευ­ θύνονται στά στρατευμένα παιδιά τού Ααοϋ καί θά προβάλλουν γνήσια τό έργο τών 'Ενόπλων Δυνάμεων, προωθώντας παραπέρα τή συμφιλίω­ ση Στρατού καί Λαού. 73. Θά τεθεί τέλος φραγμός στό Απαράδεκτο σ η μ ε ρ ι ν ό κ αθε στ ώς τών δι αφημί σεων, πού, σέ όρισμένες μάλιστα περι­ πτώσεις, έπιτρέπει σέ διάφορα κυκλώματα (π.χ. έταιρεϊες παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων) νά έλέγχουν έμμεσα τή ραδιοτηλεόραση πρός τήν κατεύθυνση Ιδιωτικών συμφερόντων. Θά καθοριστεί άνώτατο όριο τών έσόδων άπό διαφήμιση καί θά υπάρξει σωστή κατανομή τών διαφημίσεων, μεταξύ τών διαφόρων προγραμμάτων. Σέ όρισμένα Από αύτά ή καί σέ σταθμό ή σέ κανάλι δέ θά υπάρχουν διαφημίσεις. ΣΤ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ74. ‘Από τήν Οίκογένεια, πρωταρχικό πυρήνα τής κοινωνικής ζωής, θά ξεκινήσει ένας βασικός στόχος τής Κοινωνικής ‘Απελευθέρωσης, ή χές τής οικονομικής, κοινωνικής καί πολιτιστικής ζωής τοΟ τόπου, άπαιτεΤ Αλλαγή στό Οικογενειακό δίκαιο καί μιά σειρά μέτρων πού Αναλύον­ ται σέ βίδικό κεφάλαιο τής Δ ι ακ ή ρυξη ς στή συνέχειαΜξασφάλιση τής Ισότητας μεταξύ γυναικών - Ανδρών). 75. Τόσο γιά τήν Ισότητα όσο καί γιΑ τίς σχέσεις μέσα στήν οικογέ­ νεια δέν ΑρκεΤ μόνο ή Αλλαγή τού Δικαίου. “ΑπαιτοΟνται Ινα νέο κλίμα καί μιΑ νέα νοοτροπία. Στή δημιουργία τους θά συμβάλλει άποφασιστικά ή Παιδεία. 76»Νέοι κ ο ι ν ων ι κ ο ί θ ε σ μ ο ί θά στηρίζουν τίς λειτουργίες τής οι­ κογένειας. *Η κοινωνική φροντίδα (δπως βρεφονηπιακοί σταθμοί, έτηδόματα, κ.λ.π.) θά συνοδεύεται Από μέριμνα γιά τό ποιοτικό Ανέβασμα τών άνθρώπινων σχέσεων μέσα στήν οίκογένεια (σχολές γονέων, κ.λ.π.) άλ­ λά καί άπό προσπάθειες γιά νά δεθεΤ ή οίκογένεια μέ τόν κοινωνικό της περίγυρο. Κοινές έκδηλώσεις καί γιορτές στή γειτονιά, που θά προωθεί ή Τοπική Αύτοδιοίκηση, θά δημιουργήσουν ξανά νέες Ανθρώπινες σχέ­ σεις, ώστε νΑ ξανασυγκροτηθεΤ 6 διαλυμένος σήμερα Ιστός τής κοινω­ νίας. Στό έργο αύτό ΘΑ συμβΑλει Αποφασιστικά τό σχολειό τής συνοικίας 44 μαζί μέ τούς συλλόγους γονέων. Ή έξέλιξη τού σχολείου σέ πολιτιστικό κύτταρο, θά προωθήσει μιά συνολική πολιτιστική άναγέννηση. Όλη αύτή ή προσπάθεια θά συμβάλει στήν πνευματική άνάπτυξη τών μελών τής οικογένειας άλλά καί στήν έξέλιξη τής γειτονιάς σέ ένα δεμένο σύνο­ λο οικογενειών. Ή σωστή ένταξη τής οικογένειας μέσα στή γειτονιά, ό κοινός προβληματισμός θά συντβλέσουν στίς νέ·ς μορφές όργάνωσης γιό τήν καθημβρινή Ικφραση τοϋ ΛαοΟ καί θά ύηοβοηθήσοϋν στή όη>μιουργία ύηεύθυνων πολιτών. 77. Ή συντονισμένη όράση τής οίκογένειας κα( τής συνοικίας θά ύποβοηθήσει έπίσης τήν Πολιτεία, ώστε νά άντιμετωπίσει άποφασιστικά τήν άπειλή τών ναρκωτικών, πού παίρνει δραματικές διαστάσεις γιά τήν άνθρώπινη ύπόσταση, τό δυναμισμό, τήν υγεία καί τήν ϊδ»α τή ζωή ένός τμήματος τής νέας γενιάς. Σέ τελευταία άνάλυση ένας ν έ ο ς τρόπος ζωής καί ή καινούγια δι άσταση σ τ ί ς ά ν θ ρ ώ π ι ν ε ς σ χ έ σ ε ι ς θά β ο η ­ θ ή σ ο υ ν τό ν έ ο άνθρωπο νά βγεΤ άπό τόν κλοιό τής άπομόνωσης πού τόν όδηγε? σέ τέτοιες ή άνάλογες καταστροφικές καί άντικοινωνικές λύσεις, ξένες πρός τά Ελληνικά ήθη. ^00ΐ0β1ΒΜή!0(1^Ί^^^: κλησίάς 'άτϊδ τό Κράτος καί ή άναγκαότητα νά κ στηριχθουν οΐ οικογενειακές σχέσεις στήν ειλικρίνεια, στήν έλευθερία έπιλογών, χωρίς καταναγκασμούς, όόηγοϋν στήν καθιέρωση καί του πο­ λιτικού γόμου. 01 μελλόνυμφοι θά έχουν τή δυνατότητα έπιλογής, πού θά άναγνωρίζεται έπίσημα, άνάμεσα στόν θρησκευτικό καί τόν πολιτικό γάμο. Θά άνυψωθεϊ έτσι καί τό κύρος τού θρησκευτικού γάμου, ένώ θά σταματήσει ό έξαναγκασμός σέ άποδοχή ή άλλαγή θρησκείας ή δόγμα­ τος, πού όδηγοΰσε ή υποχρεωτική Ιερολογία τού θρησκευτικού γάμου καί πού παραβιάζει σειρά διατάξεων τής Οικουμενικής διακήρυξης γιά τά δικαιώματα τού άνθρώπου. Μ' αύτό τόν τρόπο θά άντιμετωπισθεϊ καί τό κοινωνικό πρόβλημα τών άποτυχημένων γόμων, χωρίς άντιθέσεις μέ τήν ‘Εκκλησία. L ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΣ 79. Όπλήρης διαχωρισμός τής Εκκλησίας άπό τό Κράτος θά τής δώ­ σει τή δυνατότητα νά πορευθεΐ έλευθερη καί άνεξάρτητη άπό τήν κο­ σμική έξουσία. ‘Εννοούμε φυσικά τό χωρισμό τής ‘Εκκλησίας ώς διοίκη­ σης. 01 δεσμοί τής Εκκλησίας μέ τό Έθνος καί τό Λαό πρέπει νά διατη­ ρηθούν. Κανείς δέ μπορεΐ νά άγνοήσει τό θετικό ρόλο πού έπαιξε ή Εκκλησία σέ δύσκολες γιά τό Έθνος καί τό Λαό στιγμές όταν είχε δη­ μοκρατική όργάνωση καί ένεργό συμμετοχή τοϋ λαϊκοϋ στοιχείου. Ό έναγκαλισμός όμως τής Εκκλησίας μέ τό σύστημα τής «πολιτειοκρατίας» είναι τό κύριο αίτιο μιάς άρνητικής πορείας μέ άπροκάλυπτες κυβερνητι­ κές έπεμβάσεις άθέμιτες πολίτικο — εκκλησιαστικές σχέσεις καί συναλ­ λαγές, συμμετοχή στόν έθνικό διχασμό, άνατροπή τής έκκλησιαστικής τάξης υποταγή καί συμπόρευση μέ τή δικτατορία - μέ τιμητικές φυσικά 45 φωτεινές Εξαιρέσεις. Αύτή ή πορεία καί ή άξιόμεπτη συμπεριφορά του Εκκλησιαστικού κατεστημένου καταπίεσε τόν Εφημεριακό κλήρο καί δη­ μιούργησε Αντιδράσεις στούς Τδιους τούς πιστούς. 80. Ό χωρισμός τής Εκκλησίας καί τοϋ Κράτους στόν όποϊο θά προ­ χωρήσει ή Κυβέρνηση τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ., θά δι ασφαλίσει τό δ ρ ό μ ο γιά στήριξη τής ‘ Ε κ κ λ η σ ί α ς στίς δ ι κ ές της δυνάμει ς, σέ Ε σ ω τ ε ρ ι κ ή υγεία καί δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ή όργΑνωση. Ή ‘Εκκλησία θά άφεθε? Ελεύθερη νά άκολουθήσει τό δικό της δρό­ μο, χωρίς άνάμειξη τής Πολιτείας. Τό Υπουργείο Παιδείας θά περιοριστ«7 σέ τυπικό ρόλο, μέχρι τήν πλήρη άποδέσμευση τής Εκκλησίας ά ττό τήν Πολιτιία, πού προΟποβέτιι τροποποίηση τοϋ άρθρου 4 τοΟ Συντά­ γματος. ϊτό μ·τα|ύ θά ρυβμιστβΤ μέ νόμιμες καί Ισότιμις ΑιαόικασΙβς, κάθβ Εκκρεμότητα, πού ύπάρχβι, όπως είναι τό πρόβλημα τής Αμφισβη­ τούμενης 'Εκκλησιαστικής καί μοναστηριακής περιουσίας, άνάμεσα στά Κράτος καί τήν Έκκλησίά. Ή ρύθμιση αύτοΟ του ζητήματος πρέπει νά άποσκσπεΐ στήν Αξιοποίηση αυτής τής τεράστιας περιουσίας,
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.