Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020

Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της ΠΕΤΕΠ, από τους κ.κ. Ιωάννη Ψιμή, Γεωλόγο και Παν. Αναγνωστόπουλο, Πολ. Μηχ., στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του www.e-archimedes.gr για την συμπλήρωση του θεματολογίου των ΠΕΤΕΠ και την βελτίωση του περιεχομένου τους

ΣΧΕ∆ΙΟ Π ΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Ε ΘΝΙΚΗΣ ΤΕ ΧΝΙΚΗΣ Π ΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 08Υδραυλικά Έργα03Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών06Αποστραγγίσεις επιφανειών µε γεωσυνθετικά φύλλα00-ΠΕΤΕΠ 08-03-06-00 - Εκδοση 2.0 - IANOYAPIΟΣ 2012www.e-archimedes.gr Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράµµατος ∆ράσεων για τον εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ∆ηµοσίων Έργων’’ (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ∆Ε), υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (2η Ο∆Ε) και συνεχίσθηκε από το ΙΟΚ µέχρι τον Αύγουστο του 2009. Οι ΠΕΤΕΠ που είχαν ολοκληρωθεί µέχρι τότε (462 τίτλοι), στο πλαίσιο σύµβασης που ανατέθηκε από το τ. ΥΠΕΧΩ∆Ε στον ΕΛΟΤ, επικαιροποιήθηκαν µε βάση τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ελέχθηκαν και µορφοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ και απέκτησαν το status των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ).Οι συνεργάτες του FORUM ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, συµβάλλουν στην διεύρυνση του θεµατολογίου των ΠΕΤΕΠ µε την επεξεργασία νέων τίτλων. Τα ΣΧΕ∆ΙΑ ΠΕΤΕΠ που συντάσσονται στο πλαίσιο αυτό, µετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου αναδράσεων µε τους ενδιαφεροµένους (µελετητές, κατασκευαστές, προµηθευτές υλικών) θα υποβληθούν στο ΥΠΥΜΕ∆Ι για την προώθησή τους και την τελική ένταξή τους στις ΕΤΕΠ. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας www.e-archimedes.gr παρακαλούνται για την διατύπωση σχολίων και προτάσεων για την βελτίωση της νέας αυτής σειράς ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΠΕΤΕΠΠίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων ΠεριγραφήHµεροµηνίαΠαρατηρήσειςΠρώτη έκδοση05/2006Κείµενο 2 Ο∆Ε/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε01/2012Επικαιροποίηση και συµπλήρωση του κειµένου από τους κ.κ. Ιωάννη Ψιµή, Γεωλόγο και Π. Αναγνωστόπουλο, Πολ. Μηχ., στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του www.e-archimedes.gr για την συµπλήρωση του θεµατολογίου των ΠΕΤΕΠ και την βελτίωση του περιεχοµένου τους.ης∆εύτερη έκδοση ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΠεριεχόµενα 1Αντικείµενο ...........................................................................................................................................12Τυποποιητικές παραποµπές .............................................................................................................13Όροι και ορισµοί ..................................................................................................................................24Απαιτήσεις............................................................................................................................................24.1Γεωϋφάσµατα ......................................................................................................................................24.2Συνθετικό φύλλο στράγγισης .............................................................................................................25Συναρµολόγηση, τοποθέτηση, έλεγχοι .............................................................................................35.1Γενικά ....................................................................................................................................................35.2Αποστραγγίσεις εδαφικών στρώσεων (οριζόντιες - επικλινείς) ....................................................35.3Αποστραγγίσεις κάθετων επιφανειών δοµικών στοιχείων ............................................................45.4Έλεγχοι .................................................................................................................................................46∆οκιµές..................................................................................................................................................57Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζοµένων και προστασίας περιβάλλοντος ...........57.1Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών ..........................................................................57.2Μέτρα υγείας - ασφάλειας...................................................................................................................58Τρόπος επιµέτρησης...........................................................................................................................6ΠΕΤΕΠ:08-03-06-00i ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑiiΠΕΤΕΠ:08-03-06-00 ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΑποστραγγίσεις επιφανειών µε γεωσυνθετικά φύλλα1ΠΕΤΕΠ08-03-06-00ΑντικείµενοH παρούσα Προδιαγραφή έχει ως αντικείµενο τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα γεωσυνθετικά φύλλα αποστράγγισης και τις διαδικασίες τοποθέτησης αυτών.2Τυποποιητικές παραποµπέςΗ παρούσα Προδιαγραφή ενσωµατώνει, µέσω παραποµπών, προβλέψεις άλλων δηµοσιεύσεων, χρονολογηµένων ή µη. Οι παραποµπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σηµεία του κειµένου και κατάλογος των δηµοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειµένου περί παραποµπών σε χρονολογηµένες δηµοσιεύσεις, τυχόν µεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρµογή στο παρόν όταν θα ενσωµατωθούν σε αυτό, µε τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις παραποµπές σε µη χρονολογηµένες δηµοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. ΕΛΟΤ EN ISO 12956 Γεωυφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωυφάσµατα - Προσδιορισµός του χαρακτηριστικού µεγέθους ανοίγµατος. - Geotextiles and geotextile products Determination of the characteristics opening size. ΕΛΟΤ EN ISO.11058 Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωυφάσµατα - Προσδιορισµός των χαρακτηριστικών της διείσδυσης νερού κανονικά στην επιφάνεια, χωρίς µηχανικό εξαναγκασµό. - Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water permeability characteristics normal to the plane, without load. ΕΛΟΤ EN ISO 12958 Γεωυφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωυφάσµατα - Προσδιορισµός ικανότητας ροής νερού στην επιφάνειά τους. - Geotextiles and geotextile products Determination of water flow capacity in their plane. ΕΛΟΤ EN ISO 10319 Γεωυφάσµατα - ∆οκιµή εφελκυσµού πλατιών ταινιών. - Geotextiles - Wide-width tensile test. ΕΛΟΤ EN ISO 12236 Γεωσυνθετικά - ∆οκιµή σε στατική διάτρηση (δοκιµή CBR). - Geosynthetics - Static puncture test (CBR test). ΕΛΟΤ EN ISO 13433 Γεωσυνθετικά - ∆οκιµή σε δυναµική διάτρηση (δοκιµή πτώσης κώνου). Geosynthetics - Dynamic perforation test (cone drop test). ΕΛΟΤ EN 12224Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα - Προσδιορισµός της αντοχής σε µεταβολές των καιρικών συνθηκών. - Geotextiles and geotextile-related products - Determination of the resistance to weathering.ΕΛΟΤ EN 13252Γεωυφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωυφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά για χρήση σε συστήµατα αποστράγγισης. - Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in drainage systems.ΕΛΟΤ EN 29073-1Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - Μέθοδοι δοκιµών για µη υφαντά Μέρος 1: Προσδιορισµός της µάζας ανά µονάδα επιφάνειας. - Textiles - Test methods for nonwoven - Part 1: Determination of mass per unit area.ΕΛΟΤ EN 1897Γεωυφάσµατα και σχετικά προϊόντα µε γεωϋφάσµατα - Προσδιορισµός των ιδιοτήτων ερπυσµού µετά από συµπίεση. - Geotextiles and geotextile-related products - Determination of the compressive creep properties.ΠΕΤΕΠ: 08-03-06-001/6 ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΕΛΟΤ EN ISO 10722 Γεωσυνθετικά - Μεθοδολογία δοκιµής εκτίµησης της µηχανικής φθοράς υπό επαναλαµβανόµενη φόρτιση - Φθορά από κοκκώδη υλικά. - Geosynthetics - Index test procedure for the evaluation of mechanical damage under repeated loading Damage caused by granular material. ΕΛΟΤ EN ISO 9001Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις - Quality Management Systems – RequirementsΌροι και ορισµοί3Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρµόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισµοί: Σύστηµα αποστράγγισης3.1Το σύστηµα αποστράγγισης αποτελείται από διαπερατό πυρήνα διαµορφωµένο µε πλέγµα ή κυψέλες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) ή πολυπροπυλένιο, µε επαρκή ποσότητα αιθάλης για να είναι ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία, και εξωτερικές στιβάδες (µία ή δύο) από γεωΰφασµα (συνήθως µη υφαντό), κατάλληλης διαπερατότητας, συγκολληµένο εν θερµώ στον πυρήνα. Φύλλα αποστράγγισης3.2Τα φύλλα αποστράγγισης λειτουργούν ως επίπεδα στραγγιστήρια και εφαρµόζονται τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κάθετες επιφάνειες υπογείων έργων, για την αποστράγγιση αυτών αλλά και για την προστασία των στρώσεων στεγανοποίησής τους. Η επιλογή µονόπλευρης ή αµφίπλευρης επένδυσης µε γεωΰφασµα εξαρτάται από την επιφάνεια που θα έρθει σε επαφή το γεωσυνθετικό (σκυρόδεµα ή βραχώδες υλικό: µονόπλευρη, εδαφικό υλικό: αµφίπλευρη).4Απαιτήσεις4.1ΓεωϋφάσµαταΤα γεωϋφάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν για την διαµόρφωση του σύνθετου φύλλου αποστράγγισης ή τα ήδη συγκολληµένα επί του πλέγµατος του πυρήνα στο εργοστάσιο θα πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: -Θα αποτρέπουν την εισροή σωµατιδίων του εδάφους στο πλέγµα (θα έχουν µέγεθος πόρων ανταποκρινόµενο προς τα χαρακτηριστικά των λεπτόκοκκων κλασµάτων του εδαφικού υλικού).-Θα έχουν διαπερατότητα µεγαλύτερη του περιβάλλοντος εδάφους.-Θα διαθέτουν επαρκή ανθεκτικότητα σε οξέα, αλκάλια, βακτηρίδια κ.λπ.-Η αντοχή τους σε εφελκυσµό κατά την θραύση θα είναι µεγαλύτερη ή ίση από 8 kN/m.-Η επιµήκυνσή τους στην θραύση θα είναι µεγαλύτερη από 45%.-Η αντοχή τους σε διάτρηση θα είναι µεγαλύτερη από 1,2 kN/m.-Η αντίστασή τους σε σχίσιµο θα είναι µεγαλύτερη από 0,2 kN/m4.2Συνθετικό φύλλο στράγγισηςΤο συνθετικό φύλλο αποστράγγισης θα έχει την ικανότητα να προσαρµόζεται στις παραµορφώσεις του εδάφους, χωρίς να λυγίζει ή να τσακίζει ο πυρήνας του, και θα διαθέτει: -Επαρκή παροχετευτική ικανότητα στο επίπεδο του φύλλου (σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη).2/6ΠΕΤΕΠ: 08-03-06-00 ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ-Επαρκή αντοχή σε σύνθλιψη, για την παραλαβή των επιβαλλόµενων φορτίων.-Επαρκή αντοχή σε αποκόλληση υπό την επενέργεια φορτίων παράλληλων προς το επίπεδό του.5Συναρµολόγηση, τοποθέτηση, έλεγχοι5.1Γενικάα.Ο τύπος και τα χαρακτηριστικά των συνθετικών φύλλων αποστράγγισης θα καθορίζονται από την µελέτη µε βάση τα απαιτούµενα λειτουργικά χαρακτηριστικά (διαπερατότητα, χαρακτηριστικά εδάφους) και τις αναµενόµενες καταπονήσεις κατά την τοποθέτηση του υλικού επικάλυψης.β.Πριν από την προσκόµιση των συνθετικών φύλλων αποστράγγισης στο εργοτάξιο ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση φάκελο τεχνικών στοιχείων του υλικού που θα περιλαµβάνει: -Λεπτοµερή περιγραφή του τύπου και των χαρακτηριστικών του φύλλου αποστράγγισης που θα χρησιµοποιηθεί και ενηµερωτικό υλικό του εργοστασίου κατασκευής.-Πιστοποιητικό αναγνωρισµένου εργαστηρίου από το οποίο να προκύπτει ότι το φύλλο αποστράγγισης διαθέτει τα προβλεπόµενα από την µελέτη του έργου χαρακτηριστικά.-Στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η επιτυχής εφαρµογή του υλικού σε παρεµφερή έργα.-Οδηγίες του κατασκευαστή για την αποθήκευση, την κοπή, τις ενώσεις, την τοποθέτηση και την στερέωση του φύλλου (επιτρεπόµενο ύψος επίχωσης, απαιτήσεις κοκκοµετρικής διαβάθµισης υλικού επικάλυψης κ.λπ.)-Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες τοποθέτησης/στερέωσης των φύλλων.-Αντίγραφο του πιστοποιητικού του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.γ.Τα ρολά των συνθετικών συνθετικών φύλλων αποστράγγισης θα αποθηκεύονται τυλιγµένα µε αδιαφανή υδατοστεγανή µεµβράνη ώστε να προστατεύονται από την υγρασία και την έκθεσή τους σε υπεριώδη ακτινοβολία. Η αποθήκευση και µεταφορά τους θα γίνεται µε προσοχή, ώστε να µην υποστούν κακώσεις.δ.Τα φύλλα θα µεταφέρονται επί τόπου προς τοποθέτηση σε ρολά περιτυλιγµένα µε αδιαφανή µεµβράνη, η αποµάκρυνση της οποίας θα γίνεται ακριβώς πριν την τοποθέτησή τους. Η µεταφορά των ρολών από την µία θέση στην άλλη δεν επιτρέπεται να γίνεται µε ώθησή τους και σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να σύρονται πάνω σε ιλυώδες έδαφος ή βραχώδεις επιφάνειες µε προεξέχοντες λίθους. Τα τοποθετούµενα φύλλα θα καλύπτονται κατά το δυνατόν αυθηµερόν. Γενικώς δεν επιτρέπεται η έκθεσή τους στην ηλιακή ακτινοβολία για περισσότερες από δύο ηµέρες, εκτός εάν αποδεικνύεται από τα εργαστηριακά πιστοποιητικά του υλικού ότι µπορούν να εκτεθούν στον ήλιο για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Σηµειώνεται ότι κατά την διάρκεια της κατασκευής θα λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα έτσι ώστε τα συνθετικά φύλλα αποστράγγισης να µην δέχονται επιφανειακά ύδατα για να αποφευχθεί η πλήρωση αυτών µε λεπτόκοκκο εδαφικό υλικό.5.2Αποστραγγίσεις εδαφικών στρώσεων (οριζόντιες - επικλινείς)Η επιφάνεια επί της οποίας προβλέπεται τοποθέτηση φύλλων αποστράγγισης θα έχει εξοµαλυνθεί και θα είναι ελεύθερη από προεξέχοντα αντικείµενα όπως ρίζες, βραχώδεις εξάρσεις κ.λπ.ΠΕΤΕΠ: 08-03-06-003/6 ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΚατά την εφαρµογή σε επικλινείς επιφάνειες, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και η τριβή µεταξύ εδάφους και γεωϋφάσµατος για την αποφυγή φαινοµένων ολίσθησης των υπερκείµενων στρώσεων. Η επικάλυψη των γεωσυνθετικών φύλλων αποστράγγισης θα γίνεται αµέσως µετά την τοποθέτησή τους. Το υλικό επικάλυψης θα τοποθετείται σταδιακά έτσι ώστε οι τροχοί του µηχανήµατος διάστρωσης να πατούν επί του διαστρωθέντος υλικού και όχι απ’ ευθείας επί του γεωσυνθετικού. Το πάχος της επικάλυψης του φύλλου, εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά από την µελέτη, θα είναι τουλάχιστον 30 cm. Πριν από την επικάλυψή του, το γεωσυνθετικό φύλλο θα στερεώνεται σύµφωνα µε τις προτεινόµενες από τον κατασκευαστή µεθόδους και θα γίνεται έλεγχος των ενώσεων και τυχόν βλαβών (αποκόλληση γεωϋφάσµατος από το γεωδίκτυο ή τραυµατισµός του γεωϋφάσµατος), οι οποίες θα αποκαθίστανται (π.χ. µε συρραφή προσθέτου τεµαχίου γεωϋφάσµατος µε χρήση µεταλλικών συνδετήρων) για να αποφευχθεί η είσοδος εδαφικού υλικού στον πυρήνα του φύλλου. Οι συνδέσεις των στραγγιστικών φύλλων θα γίνονται µε επικάλυψη του γεωϋφάσµατος στο απαιτούµενο πλάτος. Στις περιπτώσεις επικλινών επιφανειών το γεωΰφασµα του ανάντη γεωσυνθετικού φύλλου θα επικαλύπτει το αµέσως κατάντη γεωσυνθετικό φύλλο. Σε περίπτωση που το γεωΰφασµα επικάλυψης σχιστεί ή τρυπήσει, θα επισκευάζεται ή θα αντικαθίσταται στην απαιτούµενη έκταση. Η επισκευή θα γίνεται µε κοµµάτι από τον ίδιο τύπο γεωϋφάσµατος, το οποίο θα τοποθετείται στην επιφάνεια που έχει υποστεί τη βλάβη και θα επεκτείνεται πέρα από τις παρυφές της βλαβείσας περιοχής, κατά το ελάχιστο πλάτος που απαιτείται για την ένωση του γεωϋφάσµατος µε επικάλυψη, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η τοποθέτηση του στραγγιστικού φύλλου θα αρχίζει από τα κατάντη προς τα ανάντη εκτός αν δεν το επιτρέπουν οι εδαφικές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση όµως η στρώση επικάλυψης µε το εδαφικό υλικό θα αρχίζει από κατάντη.5.3Αποστραγγίσεις κάθετων επιφανειών δοµικών στοιχείωνΤο προδιαµορφωµένο φύλλο θα τοποθετείται σε πλήρη επαφή µε το δοµικό στοιχείο έτσι ώστε να υπάρχει καλή επαφή µε την τυχόν υπάρχουσα στρώση στεγάνωσης. Για την διατήρηση της κατακόρυφης θέσης του φύλλου αποστράγγισης µπορούν να χρησιµοποιηθούν προσωρινά ξύλινα ή µεταλλικά υποστηρίγµατα, ή, στην περίπτωση που δεν προβλέπεται υποκείµενη στεγανοποιητική µεµβράνη, ειδικά µεταλλικά καρφιά ή συγκόλληση στην επιφάνεια του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του εργοστασίου κατασκευής. Τα προσωρινά στηρίγµατα θα αφαιρούνται σταδιακά µε την άνοδο της στάθµης επίχωσης. Η πλήρωση του ορύγµατος θα γίνεται µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής, κατά προτίµηση κοκκώδη µε µέγιστο κόκκο έως 100 mm, αποκλειοµένων των υλικών υψηλής συνεκτικότητας (ιλύς, άργιλος). Η συµπύκνωση θα γίνεται µε χρήση τυπάδων ή ελαφρού δονητικού εξοπλισµού συµπύκνωσης µε την δέουσα προσοχή για την αποφυγή ζηµιών στο εξωτερικό γεωΰφασµα..5.4Έλεγχοι-Έλεγχος της τοποθέτηση και της σύνδεσης των φύλλων αποστράγγισης, καθώς και της επικάλυψης ή επανεπίχωσης, σύµφωνα µε την µελέτη, τα εγκεκριµένα κατασκευαστικά σχέδια και τις προβλέψεις της παρούσας Προδιαγραφής. Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.-Έλεγχος τυχόν ύπαρξης επιφανειακών υδάτων (η ύπαρξή τους υποδηλώνει ανεπάρκεια του συστήµατος στράγγισης).-Έλεγχος διαχείρισης προϊόντων εκσκαφής: τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών θα έχουν αποµακρυνθεί από τον χώρο εγκατάστασης των στραγγιστηρίων.Εάν διαπιστωθεί µη συµµόρφωση των εργασιών µε τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόσει τα διορθωτικά µέτρα που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, χωρίς ουδεµία ιδιαίτερη αποζηµίωση.4/6ΠΕΤΕΠ: 08-03-06-00 ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ∆οκιµές6Ο Κύριος του Εργου έχει την δυνατότητα να ζητήσει την εκτέλεση µίας ή περισσοτέρων εκ των δοκιµών σε πιστοποιηµένο εργαστήριο επί δειγµάτων των προσκοµιζοµένων υλικών σε περίπτωση αµφισβήτησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους. Τα ισχύοντα πρότυπα δοκιµών για τα γεωυφάµατα είναι τα ακόλουθα: -Ενεργό πλάτος ανοιγµάτωνΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12956-Υδατοπερατότητα κάθετα στο επίπεδοΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11058-Παροχετευτική ικανότητα στο επίπεδοΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12958-Μέγιστη αντοχή σε εφελκυσµό / επιµήκυνσηΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10319-Αντοχή σε διάτρηση (CBR)ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12236-∆ιείσδυση κώνουΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13433-Ανθεκτικότητα σε επίδραση κλιµατολογικών συνθηκώνΕΛΟΤ ΕΝ 12224-Αντοχή στο χρόνοΕΛΟΤ ΕΝ 13252-Βάρος ανά µονάδα επιφανείαςΕΛΟΤ ΕΝ 29073Τα ισχύοντα πρότυπα δοκιµών για τα συνθετικά υλικά του πυρήνα είναι τα ακόλουθα: -Παροχετευτική ικανότητα στο επίπεδοΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12958-Υδατοπερατότητα κάθετα στο επίπεδοΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11058-Μέγιστη αντοχή σε εφελκυσµόΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10319-επιµήκυνση θραύσηςΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10319-Αντοχή στο χρόνο-Eρπυσµός µετά από συµπίεση-Προσοµοίωση βλάβης κατά την τοποθέτησηΕΛΟΤ ΕΝ 13252 ΕΛΟΤ ΕΝ 1897 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 107227Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζοµένων και προστασίας περιβάλλοντος7.1Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιώνΠιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών: •∆ιακίνηση δια χειρός ή µηχανικών µέσων αντικειµένων µεγάλου βάρους ή/και µεγάλου όγκου.•Χρήση εργαλείων κοπής και συρραφής γεωϋφάσµατος.•Ολισθήσεις ασταθών πρανών κατά την εκτέλεση εργασιών εντός ορύγµατος (περίπτωση κάθετων επιφανειών δοµικού στοιχείου).7.2Μέτρα υγείας - ασφάλειαςΤο συνεργείο εκτέλεσης των εργασιών θα συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και ενσωµατώθηκε στην Ελληνική Νοµοθεσία µε το Π.∆ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγείας και ασφάλειας (Π.∆. 17/96 , Π.∆. 159/99 κ.λπ. ).ΠΕΤΕΠ: 08-03-06-005/6 ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΤο προσωπικό θα διαθέτει και θα χρησιµοποιεί υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση των εργασιών τα ακόλουθα µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ): Πίνακας 1 – ΜΑΠ Κράνος προστασίας από κρούσεις, και επαφή µε στοιχεία υπό τάση Γάντια προστασίας έναντι Μηχανικών κινδύνων Υποδήµατα τύπου ασφαλείαςΕΛΟΤ ΕΝ 397 ΕΛΟΤ ΕΝ 388 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20345 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20345/Α1 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20345/CORΒιοµηχανικά κράνη ασφαλείαςIndustrial safety helmetsΓάντια προστασίας έναντι Μηχανικών κινδύνων Μέσα ατοµικής προστασίας Υποδήµατα τύπου ασφαλείας Μέσα ατοµικής προστασίας Υποδήµατα τύπου ασφαλείας Μέσα ατοµικής προστασίας Υποδήµατα τύπου ασφαλείαςProtective gloves against mechanical risks Personal protective equipment - Safety footwear Personal protective equipment - Safety footwear Personal protective equipment - Safety footwearΤρόπος επιµέτρησης8Η επιµέτρηση για την προµήθεια, κοπή, στερέωση, σύνδεση και τοποθέτηση στις προβλεπόµενες θέσεις 2 των γεωσυνθετικών στραγγιστικών φύλλων θα γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα (m ) επιφάνειας εδάφους ή δοµικού στοιχείου που έχει καλυφθεί µε γεωσυνθετικά φύλλα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη και στην παρούσα. Τα γεωσυνθετικά φύλλα διακρίνονται σε µονόπλευρης και αµφίπλευρης επικάλυψης µε γεωΰφασµα. Στις επιµετρούµενες µονάδες περιλαµβάνονται: •Η προµήθεια, η µεταφορά επί τόπου, η αποθήκευση, οι πλάγιες µεταφορές των γεωσυνθετικών φύλλων αποστράγγισης και των πάσης φύσεως µικροϋλικών ή βοηθητικών υλικών για την τοποθέτηση και στερέωσή τους.•Το απαιτούµενο εργατοτεχνικό προσωπικό και µηχανήµατα.•Η φθορά και αποµείωση των υλικών.•Ο έλεγχος επιφανειακών και υπόγειων υδάτων κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.•Η πραγµατοποίηση όλων των ελέγχων και δοκιµών σύµφωνα µε την παρούσα.•Η δαπάνη αποκατάστασης µη συµµορφώσεων που θα διαπιστωθεί κατά τον τελικό έλεγχο.Οι χωµατουργικές εργασίες πάσης φύσεως επιµετρώνται ιδιαιτέρως, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις οικείες Προδιαγραφές (κατασκευή επιχωµάτων, επανεπιχώσεις ορυγµάτων κ.λπ.).6/6ΠΕΤΕΠ: 08-03-06-00
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.