Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2022

Προσθήκη στο ΝΕΤ-ΟΔΟ άρθρων για τα πιστοποιημένα στηθαία ασφαλείας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5, τα οποία προβλέπονται στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ (έχουν ήδη αναρτηθεί στην ενότητα "Θέματα Οδοποιίας").

Απόφαση Δ11γ/ο/4/87/01-12-2011, ΦΕΚ 2965 Β / 23-12-2011

Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 10:01:31 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio43107ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΑρ. Φύλλου 2965 23 Δεκεμβρίου 2011ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση του Κανονισμού Λειτουργίας του Ε.ΤΕ. ΑΝ ΑΕ, που εγκρίθηκε με την Υ.Α 31941/ΔΙΟΕ 531/19.7.11 (ΦΕΚ 1776/Β/5.8.11). ................................................. 1 Τροποποίηση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιΐας». .................... 2 Ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτων μέχρι 15 τόνους σε με− λισσοκόμους, τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8138/ Β7/1045 (ΦΕΚ 404/Β/4.4.2006) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υποδομών, Μεταφορών και Δι− κτύων». ..................................................................................................... 3ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αρ. Πρ. Οικ.: 17745/3988 (1) Συμπλήρωση του Κανονισμού Λειτουργίας του Ε.ΤΕ.ΑΝ ΑΕ, που εγκρίθηκε με την Υ.Α 31941/ΔΙΟΕ 531/19.7.11 (ΦΕΚ 1776/Β/5.8.11). Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κω− δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 229/86 (ΦΕΚ 96/Α/86) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του Π.Δ. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α/89), «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», όπως το τελευταίο τρο− ποποιήθηκε με τα Π.Δ. 342/1990 (ΦΕΚ 135/Α/90), 189/95 (ΦΕΚ 99/Α/95), του άρθρου 21 του Ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) «Σύσταση της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.» και της υπ’ αριθμ. 3584/5.3.1996 (ΦΕΚ 147/Β/12.3.1996) Υπουργικής Απόφασης «Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.». 3. Τις διατάξεις του ΠΔ 28/2010 «Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποίηση του ΠΔ 189/2009» (ΦΕΚ 64/Α/10) και Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ 107/ Α/2010) «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».4. Του Π.Δ 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/2011) «…… συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλι− είας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας …….». 5. Του Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243/Α/11−11−2011) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω− τών Υπουργών και Υφυπουργών». 6. Την υπ’ αρ. Υ13/24−11−2011 Απόφαση Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2740/25−11−2011 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη». 7. Τη με αρ. πρωτ. ΔΠ/Φ6.12/Οικ.16745/02−12−2009 (ΦΕΚ 512/ΥΟΔΔ/07−12−2009) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουρ− γού και της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με το διορισμό του Αλέξανδρου Φούρλα στη θέση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 8. Την Υ.Α. με αρ. πρωτ. Φ2/Οικ.1386/22/09−02−2011 (ΦΕΚ 335/02−03−2011/Β) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογρα− φής εγγράφων ”με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”…», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. με αρ. πρωτ. Φ2/ Οικ.4363/51/19−04−2011 (ΦΕΚ 884/19−05−2011/Β). 9. Το Ν. 3912/2011 «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχει− ρηματικότητας και Ανάπτυξης» ΦΕΚ Α’ 17/17.2.2011), και ειδικότερα την παράγραφο 1 του Άρθρου τέταρτο. 10. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.ΤΕ.ΑΝ ΑΕ, που εγκρίθηκε με την Υ.Α 31941/ΔΙΟΕ 531/19.7.11 (ΦΕΚ 1776/ Β/5.8.11) 11. Το με Α.Π.3041/11.11.11 έγγραφο του Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία το με Α.Π. 136820/9.11.11 έγγραφο του ΕΤΕΑΝ, που περιλαμβάνει απόσπασμα του Πρακτικού Δ.Σ.23 της Συνεδρίασης της 9ης Νοεμβρίου 2011 της Ε.ΤΕ.ΑΝ ΑΕ, με το οποίο ο φορέας αιτείται μεταξύ άλλων τη συμπλήρω− ση του ανωτέρω Κανονισμού Λειτουργίας, προκειμένου να ρυθμιστούν θέματα λειτουργίας έως τη στελέχωση των θέσεων ευθύνης του Οργανογράμματός του 12. Την με Α.Π. 17521/ΔΜΜΕ 3960/28−11−2011 Εισήγηση της Δ/νσης ΜΜΕ. 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 43108ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)Μετά από το Άρθρο πρώτο του Κανονισμού Λειτουργί− ας του Ε.ΤΕ.ΑΝ ΑΕ που εγκρίθηκε με 31941/ΔΙΟΕ 531/19.7.11 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα− γωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1776/Β/5.8.11) προστί− θεται Άρθρο δεύτερο «Λοιπές Ρυθμίσεις στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Τ.Ε.ΑΝ ΑΕ» ως εξής: 1. Η πλήρωση των θέσεων ευθύνης του παρόντος Κανο− νισμού Λειτουργίας, πραγματοποιείται κατά τα προβλε− πόμενα στην παρ. 3 του Άρθρου Πέμπτου του Ν. 3912/11 το συντομότερο και όχι αργότερα από τις 2.7.2012. 2. Έως τη στελέχωση των θέσεων ευθύνης της Διεύθυν− σης Ανάληψης Κινδύνων του Ε.ΤΕ.ΑΝ. Α.Ε. την ανάληψη κινδύνων για ύψος κινδύνου έως του ποσού των 100.000€ από την εγγύηση ή αντεγγύηση του Ε.ΤΕ.ΑΝ εγκρίνει αντί για την Επιτροπή Ανάληψης Κινδύνου του Άρθρου Πρώτου της παρούσας είτε το Δ.Σ του Ε.Τ.Ε.ΑΝ ΑΕ είτε η Επιτροπή Ανάληψης Κινδύνου για ποσά από 100.001 − 1.000.000 € του ιδίου Άρθρου που συγκροτείται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ και τον Γενικό Διευθυντή κατόπιν εισήγησης στελέχους της Διεύθυνσης Ανάληψης Κινδύνου ή άλλου στελέχους στο οποίο ανατίθεται το καθήκον από τη Διοίκηση. 3. Έως τη συγκρότηση της Επιτροπής Επένδυσης Δι− αθεσίμων του Άρθρου Πρώτου της παρούσας τα δια− θέσιμα του Ε.Τ.Ε.ΑΝ διατηρούνται τοποθετημένα στην Τράπεζα της Ελλάδος. 4. Το Δ.Σ. δύναται να αποφασίζει για κάθε άλλο ζήτημα που δεν ρυθμίζεται κατά τρόπο ειδικό από τον παρόντα Κα− νονισμό Λειτουργίας και λοιπές διατάξεις εθνικού ή κοινοτι− κού πλαισίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του φορέα. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη− μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2011 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣF Αριθμ. Πρωτ.: Δ11γ/ο/4/87 (2) Τροποποίηση της απόφασης ”Επικαιροποίηση των Ενι− αίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιας”. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3669/ 2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κα− τασκευής Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α΄ 116). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε− σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 3. Το άρθρο 1 της απόφασης αρ. 2876/7−10−2009 (ΦΕΚ 2234Β/7−10−2009) του Πρωθυπουργού, “Αλλαγή τίτλου Υπουργείων” σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ/τος 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221) “Καθορισμός και ανα− κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων” με το οποίο, μεταφέρεται η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων ως σύνολο αρμοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού, από τοΥπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα− γής στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 4. Το π.δ. 69/1988 “Οργανισμός της Γενικής Γραμμα− τείας Δημοσίων Έργων” (Α΄ 28) όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 340/4−10−90, “Σύσταση Γενικών Δ/νσεων κ.λπ.” σε συνδυασμό με το Π.Δ. 910/77 “Περί οργανισμού του τ. ΥΠ.Δ.Ε.” όπως εξακολουθεί να ισχύει σήμερα. 5. Τη με ΑΠ Δ16α/04/773/29−11−1990 Κοινή Υπουργική απόφαση σχετικά με την «εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών». 6. Τη Δ17α/03/54/Φ.Ν.437/7.5.2008 απόφασή του Υπουρ− γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε “Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας” (ΦΕΚ Β΄ 918/19−5−2008). 7. Τη Δ17α/09/76/ΦΝ437/20−6−2008 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. “Έγκριση Ενιαίου Τιμολογίου Έρ− γων Οδοποιίας για τα μικρά έργα προϋπολογισμού κάτω των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ” (ΦΕΚ Β΄ 1189/26−6−2008). 8. Τη Δ17α/09/18/ΦΝ 437/6−2−2009 απόφαση του Υπουρ− γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Συμπλήρωσης της απόφασης “Επικαιρο− ποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας” (ΦΕΚ Β΄ 305/19−2−2009), 9. Τη Δ17α/10/123/ΦΝ 437/26−8−2009 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Συμπλήρωσης της απόφασης «Επι− καιροποίηση των Ενιαίων τιμολογίων Έργων Οδοποιίας» (ΦΕΚ Β΄ 1799/28−8−2009), αποφασίζει: 1. Στη Δ17α/03/54/ΦΝ.437/7−5−2008 απόφαση του Υπουρ− γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε “Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας” (ΦΕΚ Β΄ 918/19−5−2008), όπως αυτή ισχύ− ει μετά τις με αριθ. Δ17α/09/76/ΦΝ437/20−6−2008 “Έγκρι− ση Ενιαίου Τιμολογίου Έργων Οδοποιίας για τα μικρά έργα προϋπολογισμού κάτω των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ” (ΦΕΚ Β΄ 1189/26−6−2008), Δ17α/09/18/ΦΝ 437/6−2−2009 και Δ17α/10/123/ΦΝ 437/26−8−2009 αποφάσεις Συμπλήρωσης της απόφασης “Επικαιροποίηση των Ενιαίων τιμολογί− ων Έργων Οδοποιίας” (ΦΕΚ Β΄ 305/19−2−2009 και ΦΕΚ Β΄ 1799/28−8−2009 αντίστοιχα), α) στο Περιγραφικό Τιμολόγιο αντικαθίσταται το άρ− θρο Ε−1 ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΟΥ ως εξής: Άρθρο Ε−1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ) Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και το− ποθέτηση Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, σύμφωνα με την βασιζόμενη στις ΟΜΟΕ−ΣΑΟ μελέτη σήμανσης−ασφάλισης της οδού. Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται: στηθαία ασφα− λείας μεταλλικά ή από σκυρόδεμα, απολήξεις αρχής και πέρατος, οι συναρμογές, τα προσωρινά στηθαία ασφαλείας και τα Συστήματα Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης (Σ.Α.Ε.Π.). Τα στηθαία ασφαλείας, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2 διακρίνονται με βάση τα ακόλουθα χαρακτη− ριστικά: • Ικανότητα συγκράτησης: Ν2, Η1, Η2, Η4b • Λειτουργικό πλάτος: o κατηγορία W1: ≤ 0,60 m o κατηγορία W2: ≤ 0,80 m o κατηγορία W3: ≤ 1,00 m o κατηγορία W4: ≤ 1,30 m o κατηγορία W5: ≤ 1,70 m o κατηγορία W6: ≤ 2,10 m o κατηγορία W7: ≤ 2,50 m o κατηγορία W8: ≤ 3,50 m • Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α, Β, C • Διαμόρφωση: μονόπλευρα, αμφίπλευρα ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τα ΣΑΟ θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με το πρό− τυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−5 και θα συνοδεύονται από τα πι− στοποιητικά και έγγραφα που καθορίζονται στο μέρος 5 του προτύπου. Οι τιμές μονάδος αναφέρονται σε πλήρως εγκατε− στημένα συστήματα, σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή (installation manual) και περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα από την μελέτη οπισθοανακλαστικά στοιχεία (λευκά ή κόκκινα). Τα ειδικά τεμάχια απολήξεων αρχής και πέρατος πε− ριλαμβάνονται ανηγμένα στις ανά τρέχον μέτρο τιμές μονάδος. Τα στοιχεία βύθισης επιμετρώνται ως μήκη των αντιστοίχων στηθαίων. Τιμή ανά τρέχον μέτρο τοποθετημένου Σ.Α.Ο., ανάλογα με τον τύπο και τον τρόπο τοποθέτησης αυτού, ως εξής: Άρθρο Ε−1.1 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφα− λείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ−2653) Τιμή ανά μέτρο μήκους Άρθρο Ε−1.1.1 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συ− γκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W7 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: Άρθρο Ε−1.1.2 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συ− γκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W6 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: Άρθρο Ε−1.1.3 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συ− γκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W5 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: Άρθρο Ε−1.1.4 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συ− γκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W4 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: Άρθρο Ε−1.1.5 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συ− γκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W3 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: Άρθρο Ε−1.1.6 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συ− γκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W2 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: Άρθρο Ε−1.2 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφα− λείας, ικανότητας συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ−2653) Τιμή ανά μέτρο μήκους Άρθρο Ε−1.2.1 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συ− γκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: Άρθρο Ε−1.2.2 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συ− γκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W4 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: Άρθρο Ε−1.2.3 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συ− γκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W3 ΕΥΡΩΟλογράφως:43109Αριθμητικά: Άρθρο Ε−1.3 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφα− λείας τεχνικών έργων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ−2653) Τιμή ανά μέτρο μήκους Άρθρο Ε−1.3.1 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συ− γκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: Άρθρο Ε−1.3.2 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συ− γκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: Άρθρο Ε−1.3.3 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συ− γκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W7, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: Άρθρο Ε−1.3.4 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συ− γκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: Άρθρο Ε−1.3.5 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συ− γκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: Άρθρο Ε−1.4 Αμφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφα− λείας ικανότητας συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ−2653) Τιμή ανά μέτρο μήκους Άρθρο Ε−1.4.1 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συ− γκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W7 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: Άρθρο Ε−1.4.2 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συ− γκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W6 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: Άρθρο Ε−1.4.3 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συ− γκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: Άρθρο Ε−1.5 Αμφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφα− λείας ικανότητας συγκράτησης Η2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ−2653) Τιμή ανά μέτρο μήκους Άρθρο Ε−1.5.1 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συ− γκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W7 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: Άρθρο Ε−1.6 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφα− λείας ικανότητας συγκράτησης Η2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2 43110ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ−2653) Τιμή ανά μέτρο μήκους Άρθρο Ε−1.6.1 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας κε− ντρικής νησίδας, κοινής δράσης, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W8 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: Άρθρο Ε−1.6.2 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ορι− ζόντιας κεντρικής νησίδας, χωριστής δράσης, τοπο− θετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: Άρθρο Ε−1.6.3 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ορι− ζόντιας κεντρικής νησίδας, χωριστής δράσης, τοπο− θετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: Άρθρο Ε−1.6.4 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας κε− κλιμένης κεντρικής νησίδας, χωριστής δράσης, τοπο− θετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: Άρθρο Ε−1.6.5 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας κε− κλιμένης κεντρικής νησίδας, χωριστής δράσης, τοπο− θετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: Άρθρο Ε−1.6.6 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερεί− σματος, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκρά− τησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: Άρθρο Ε−1.6.7 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας τοπο− θετούμενο στο βάθρο γέφυρας σήμανσης, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: Άρθρο Ε−1.6.8 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας τοπο− θετούμενο στο βάθρο γέφυρας σήμανσης, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W3 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: Άρθρο Ε−1.7 Αμφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφα− λείας ικανότητας συγκράτησης Η2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ−2653) Τιμή ανά μέτρο μήκους Άρθρο Ε−1.7.1 Αμφίπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερεί− σματος, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκρά− τησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: Άρθρο Ε−1.7.2 Αμφίπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεκλι− μένης κεντρικής νησίδας, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικα− νότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W3 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά:Άρθρο Ε−1.8 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφα− λείας ερείσματος με ικανότητα συγκράτησης Η4b που τοποθετούνται με έμπηξη, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ−2653) Τιμή ανά μέτρο μήκους Άρθρο Ε−1.8.1 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερεί− σματος, ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλά− τους W7, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: Άρθρο Ε−1.8.2 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερεί− σματος, ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλά− τους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: Άρθρο Ε−1.8.3 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερεί− σματος, ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλά− τους W3, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: Άρθρο Ε−1.9 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφα− λείας οριζόντιας κεντρικής νησίδας, με χωριστή δράση, με ικανότητα συγκράτησης Η4b που τοποθετούνται με έμπηξη, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ−2653) Τιμή ανά μέτρο μήκους Άρθρο Ε−1.9.1 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ορι− ζόντιας κεντρικής νησίδας, με χωριστή δράση, ικανό− τητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W7, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: Άρθρο Ε−1.9.2 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ορι− ζόντιας κεντρικής νησίδας, με χωριστή δράση, ικανό− τητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: Άρθρο Ε−1.20 Κινητά μεταλλικά στηθαία ασφαλείας κατά ΕΛΟΤ 1317−2, τοποθετούμενα κατά την εκτέλεση των εργασιών. (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ−2653) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προσκόμιση επί τόπου, η τοποθέτηση σύμφωνα με την εγκεκριμένη με− λέτη εργοταξιακής σήμανσης/ασφαλείας, οι απαιτούμε− νες μετακινήσεις (αποσυναρμολόγηση, επανασυναρμο− λόγηση), η αντικαστάσταση στοιχείων που υφίστανται φθορές και η αποκόμιση μετά την ολοκλήρωση των προβλεπομένων εργασιών. Τα κινητά μεταλλικά στοιχεία παραμένουν στην κατο− χή του Αναδόχου ή της εταιρείας ενοικίασης. Το παρόν άρθρο αφορά μόνον την χρήση τους Τιμή ανά μέτρο μήκους ανά μήνα χρησιμοποίησης Άρθρο Ε−1.20.1 Εργοταξιακό μεταλλικό στηθαίο ασφα− λείας ικανότητας συγκράτησης Τ1 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: Άρθρο Ε−1.20.2 Εργοταξιακό μεταλλικό στηθαίο ασφα− λείας ικανότητας συγκράτησης Τ2 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο Ε−1.20.3 Εργοταξιακό μεταλλικό στη− θαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Τ3 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: Άρθρο Ε−1.25 Δίοδοι εκτάκτων αναγκών κε− ντρικής από σύστημα κινητών μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας κατά ΕΛΟΤ 1317−2. (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ−2653) Πλήρες στοιχείο διόδου εκτάκτων αναγκών κεντρικής νησίδας, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, ικα− νότητας ανάσχεσης Η2, με διαμορφώσεις βυθισμένων άκρων, σύστημα κύλισης και διάταξη μανδάλωσης χω− ρίς χρήση εργαλείων. Το σύστημα, μήκους της τάξεως των 40 m, θα έχει δυνατότητα ανάπτυξης χωρίς χρήση μηχανημάτων. Τιμή ανά πλήρως εγκατεστημένο σύστημα. ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: Άρθρο Ε−1.30 Προκατασκευασμένα στηθαία οδών από σκυρόδεμα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ−2653) Άρθρο E−1.30.1 Στηθαία οδού από σκυρόδεμα, προκα− τασκευασμένα, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργι− κού πλάτους W7, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β με δυνατότητα επίχωσης όπισθεν Τιμή ανά μέτρο μήκους ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: Άρθρο E−1.30.2 Στηθαία από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, με ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W6, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β Τιμή ανά μέτρο μήκους ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: Άρθρο E−1.30.3 Στηθαία οδού από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, με ικανότητα συγκράτησης Η2, ΚΩΔΙΚΟΣ43111λειτουργικού πλάτους W3, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, αγκυρούμενα Τιμή ανά μέτρο μήκους ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: Άρθρο Ε−1.30.4 Στηθαία γεφυρών από σκυρόδεμα, προ− κατασκευασμένα, με ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουρ− γικού πλάτους W4, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότη− τας πρόσκρουσης Β, με πλάκα−οδηγό έδρασης Τιμή ανά μέτρο μήκους ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: Άρθρο Ε−1.30.5 Στηθαία γεφυρών από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, με ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W1, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, αγκυρούμενα Τιμή ανά μέτρο μήκους ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: Άρθρο Ε−1.30.6 Στοιχείο συναρμογής μεταξύ αμφί− πλευρου και διπλού στηθαίου από σκυρόδεμα κεντρικής νησίδας ύψους 80 cm, μήκους 4,0 m, κατασκευασμένο από σκυρόδεμα (bifurcation) Τιμή ανά τεμάχιο ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: Άρθρο E−1.35 Συστήματα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ) (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ−2653) Τιμή ανά τεμάχιο Άρθρο E−1.35.1 ΣΑΕΠ τύπου επαναφοράς, κλάσεως 110 (R), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικά: β) στον Πίνακα τιμών μονάδος Έργων Οδοποιίας τρο− ποποιούνται οι τιμές του άρθρου Ε1 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΆρθρο ΑναθεώρησηςΜονάδαΤιμή ΜονάδαςΕ−1ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ)Ε−1.1Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικα− νότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2Ε−1.1.1Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W7ΟΔΟ−2653m35,00Ε−1.1.2Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W6ΟΔΟ−2653m37,50Ε−1.1.3Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W5ΟΔΟ−2653m40,00Ε−1.1.4Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W4ΟΔΟ−2653m41,50 43112ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)Ε−1.1.5Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W3ΟΔΟ−2653m43,00Ε−1.1.6Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W2ΟΔΟ−2653m45,00Ε−1.2Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικα− νότητας συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2Ε−1.2.1Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5ΟΔΟ−2653m50,00Ε−1.2.2Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W4ΟΔΟ−2653m60,00Ε−1.2.3Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W3ΟΔΟ−2653m70,00Ε−1.3Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τε− χνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2ΟΔΟ−2653mΕ−1.3.1Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης ΑΟΔΟ−2653m110,00Ε−1.3.2Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότη− τας πρόσκρουσης ΑΟΔΟ−2653m125,00Ε−1.3.3Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W7, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης ΑΟΔΟ−2653m150,00Ε−1.3.4Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης ΑΟΔΟ−2653m185,00Ε−1.3.5Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότη− τας πρόσκρουσης ΑΟΔΟ−2653m200,00Ε−1.4Αμφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότη− τας συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2Ε−1.4.1Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W7ΟΔΟ−2653m50,00Ε−1.4.2Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W6ΟΔΟ−2653m55,00Ε−1.4.3Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5ΟΔΟ−2653m60,00Ε−1.5Αμφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότη− τας συγκράτησης Η2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)Ε−1.5.1Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W7Ε−1.6Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικα− νότητας συγκράτησης Η2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2Ε−1.6.143113ΟΔΟ−2653m65,00Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεντρικής νησίδας, κοινής δράσης, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότη− τας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W8ΟΔΟ−2653m50,00Ε−1.6.2Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας οριζόντιας κεντρι− κής νησίδας, χωριστής δράσης, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5ΟΔΟ−2653m55,00Ε−1.6.3Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας οριζόντιας κεντρι− κής νησίδας, χωριστής δράσης, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4ΟΔΟ−2653m60,00Ε−1.6.4Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεκλιμένης κεντρι− κής νησίδας, χωριστής δράσης, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5ΟΔΟ−2653m75,00Ε−1.6.5Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεκλιμένης κεντρι− κής νησίδας, χωριστής δράσης, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4ΟΔΟ−2653m85,00Ε−1.6.6Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσματος, τοπο− θετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5ΟΔΟ−2653m55,00Ε−1.6.7Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσματος, τοπο− θετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4ΟΔΟ−2653m60,00Ε−1.6.8Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσματος, τοπο− θετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W3ΟΔΟ−2653m70,00Ε−1.7Αμφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικα− νότητας συγκράτησης Η2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2Ε−1.7.1Αμφίπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεκλιμένης κεντρι− κής νησίδας, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5ΟΔΟ−2653m80,00Ε−1.7.2Αμφίπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεκλιμένης κεντρι− κής νησίδας, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W3ΟΔΟ−2653m90,00Ε−1.8Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας με ικα− νότητα συγκράτησης Η4b που τοποθετούνται με έμπηξη, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2 43114ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)Ε−1.8.1Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσματος, ικανό− τητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W7, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης ΑΟΔΟ−2653m95,00Ε−1.8.2Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσματος, ικανό− τητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης ΑΟΔΟ−2653m120,00Ε−1.8.3Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσματος, ικανό− τητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W3, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης ΑΟΔΟ−2653m140,00Ε−1.9Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ορι− ζόντιας κεντρικής νησίδας, με χωριστή δράση, με ικανότητα συγκράτησης Η4b που τοποθετούνται με έμπηξη, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2ΟΔΟ−2653mΕ−1.9.1Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ορι− ζόντιας κεντρικής νησίδας, με χωριστή δράση, με ικανότητα συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W7, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2ΟΔΟ−2653m100,00Ε−1.9.2Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ορι− ζόντιας κεντρικής νησίδας, με χωριστή δράση, με ικανότητα συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W5, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2ΟΔΟ−2653m125,00Ε−1.20Κινητά μεταλλικά στηθαία ασφαλείας κατά ΕΛΟΤ 1317−2, τοποθετούμενα κατά την εκτέλεση των ερ− γασιώνΕ−1.20.1Εργοταξιακό μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας ικανό− τητας συγκράτησης Τ1ΟΔΟ−2653m/μήνα6,00Ε−1.20.2Εργοταξιακό μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας ικανό− τητας συγκράτησης Τ2ΟΔΟ−2653m/μήνα6,50Ε−1.20.3Εργοταξιακό μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας ικανό− τητας συγκράτησης Τ3ΟΔΟ−2653m/μήνα7,00Ε−1.25Δίοδοι εκτάκτων αναγκών κεντρικής από σύστη− μα κινητών μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας κατά ΕΛΟΤ 1317−2ΟΔΟ−2653τεμ60.000,00Ε−1.30Προκατασκευασμένα στηθαία οδών από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317−2Ε−1.30.1Στηθαία οδού από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, με ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλά− τους W7, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, με δυνατότητα επίχωσης όπισθενΟΔΟ−2548m215,00Ε−1.30.2Στηθαία οδού από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, με ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλά− τους W6, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης ΒΟΔΟ−2548m170,00Ε−1.30.3Στηθαία οδού από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, με ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλά− τους W3, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, αγκυρούμεναΟΔΟ−2548m205,00 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)43115Ε−1.30.4Στηθαία γεφυρών από σκυρόδεμα, προκατασκευα− σμένα, με ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότη− τας πρόσκρουσης Β, με πλάκα−οδηγό έδρασηςΟΔΟ−2548m260,00Ε−1.30.5Στηθαία γεφυρών από σκυρόδεμα, προκατασκευα− σμένα, με ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W1, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότη− τας πρόσκρουσης Β, αγκυρούμεναΟΔΟ−2548m250,00Ε−1.30.6Στοιχείο συναρμογής μεταξύ αμφίπλευρου και δι− πλού στηθαίου από σκυρόδεμα κεντρικής νησίδας ύψους 80 cm, μήκους 4,0 m, κατασκευασμένο από σκυρόδεμα (bifurcation)ΟΔΟ−2548τεμ2.000,00E−1.35Συστήματα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317E−1.35.1ΣΑΕΠ τύπου επαναφοράς, κλάσεως 110 (RΕ)ΟΔΟ−2653τεμ20.000,002. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στα έργα των οποίων η διακήρυξη δημοπρασίας ή η απόφαση ανάθεσης (σε περιπτώσεις ανάθεσης χωρίς διαγωνισμό) θα δημοσιευθεί ή θα υπογραφεί, δέκα (10) ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣF Αριθμ. 200361 (3) «Ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτων μέχρι 15 τόνους σε μελισ− σοκόμους, τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8138/Β7/1045 (ΦΕΚ 404/Β/4.4.2006) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του Άρθρου 11 του ν. 3399/13.10.2005 (ΦΕΚ 255/Α/17.10.2005) «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανά− πτυξης και Τροφίμων – Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν. 2801/3.3.2000 (ΦΕΚ 46/Α/3.3.2000) «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοι− νωνιών και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α/5.8.1991) «Για τις οδικές μεταφορές, τις επι− κοινωνίες και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α/3.9.2010) «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμε− ταλλεύσεων». 5. Τα οριζόμενα στα κεφάλαια Β και Δ της Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ 707/Β/5.9.1991) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1959/1991». 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί− ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, πουκυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού− σας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Α) Στην παράγραφο 1 της υπ’ αριθμ. 8138/Β7/1045 (ΦΕΚ 404/Β/4.4.2006) κοινής υπουργικής απόφασης, προστί− θεται η παράγραφος 1.1 ως εξής: 1.1. Επιτρέπεται η χορήγηση μίας άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι 15.000 χιλιογράμμων στους έχοντες μελισσοκομι− κές επιχειρήσεις, χωρίς την προϋπόθεση πραγματοποί− ησης των ακαθάριστων εσόδων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1959/1991, όπως αυτές ισχύουν σήμερα. Β) Στην παράγραφο 2 της υπ’ αριθμ. 8138/Β7/1045 (ΦΕΚ 404/Β/4.4.2006) κοινής υπουργικής απόφασης, προστί− θεται η παράγραφος 2.1 ως εξής: 2.1 Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις απόκτησης Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 15.000 χιλιογράμμων στις μελισσοκομικές επιχειρήσεις ως εξής: O κάτοχος μελισσοκομικής επιχείρησης (φυσικό ή νο− μικό πρόσωπο) για να αποκτήσει την άδεια κυκλοφο− ρίας του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου της παραγράφου 1.1, μικτού βάρους μέχρι 15 τόνων, πρέπει: α) να είναι μελισσοκόμος και κάτοχος μελισσοκομικού βιβλιαρίου από πενταετίας ή απόφοιτος μελισσοκομικής σχολής με 300 τουλάχιστον ώρες εκπαίδευσης o οποίος ασχολείται με τη μελισσοκομία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών. β) να κατέχει πάνω από 400 μελισσοσμήνη και γ) να χαρακτηρίζεται κατά κύρια απασχόληση γεωρ− γός, δηλαδή: 43116ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)• να ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστη− ριότητα στην εκμετάλλευση τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του • να λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτι− κή δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του • να είναι ασφαλισμένος στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης (Ο.Γ.Α) και • να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων Γ) Η παράγραφος 3 της υπ’ αριθμ. 8138/Β7/1045 (ΦΕΚ 404/Β/4.4.2006) κοινής υπουργικής απόφασης, αντικα− θίσταται ως ακολούθως: 3 Για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, Μετα− φορών και Δικτύων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, απαιτείται βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, η οποία να βεβαιώνει τα παραπάνω. Ο τύπος της χορηγούμενης βεβαίωσης κατά περί− πτωση είναι ο εξής: ΒΕΒΑΙΩΣΗ α) Ο ή Η……………………………………………κάτοικος………………………………είναι κατά κύρια απασχόληση γεωργός ή νέος αγρότης, με− λισσοκόμος από τριετίας ή απόφοιτος μελισσοκομικήςσχολής, κατέχει πάνω από 200 μελισσοσμήνη και έχει ανάγκη απόκτησης άδειας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου μικτού βά− ρους μέχρι 12.000 χιλιογράμμων για την εξυπηρέτηση της επιχείρησής τους. β) Ο ή Η……………………………………κάτοικος………………………………………εί− ναι κατά κύρια απασχόληση γεωργός ή νέος αγρότης, μελισσοκόμος από πενταετίας ή απόφοιτος μελισσο− κομικής σχολής απασχολούμενος με τη μελισσοκο− μία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών, κατέχει πάνω από 400 μελισσοσμήνη και έχει ανάγκη απόκτησης άδειας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 15.000 χιλιογράμμων για την εξυπηρέτηση της επιχείρησής τους. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)43118ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΣε έντυπη μορφή: • Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. • Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD:ΤεύχοςΕτήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοσηΤεύχοςΕτήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοσηΑ΄150 €40 €15 €Α.Α.Π.110 €30 €-Β΄300 €80 €30 €Ε.Β.Ι.100 €−-Γ΄50 €−−Α.Ε.Δ.5€−-Υ.Ο.Δ.Δ.50 €−−Δ.Δ.Σ.200 €−20 €Δ΄110 €−Α.Ε.−Ε.Π.Ε.−−100 €30 €• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.. . . ΤεύχοςΈντυπη μορφήΤεύχοςΈντυπη μορφήΤεύχοςΈντυπη μορφήΑ΄225 €Δ΄160 €Α.Ε.−Ε.Π.Ε.2.250 €Β΄320 €Α.Α.Π.160 €Δ.Δ.Σ.225 €Γ΄65 €Ε.Β.Ι.65 €Α.Σ.Ε.Π.70 €Υ.Ο.Δ.Δ.65 €Α.Ε.Δ.10 €Ο.Π.Κ.−• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. • Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). • Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. • Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι− τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. • Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ− πτωση. • Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.grΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ *02029652312110012*ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.