Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2022

Επί σειρά ετών στην χώρα μας ήταν ευρέως διαδεδομένη η τυποποίηση των χαλύβων διαφόρων εφαρμογών με βάση τα Πρότυπα DIN. Με την έλευση και την θεσμοθέτηση των Ευρωπαϊκών Προτύπων τα αντίστοιχα Πρότυπα DIN αποσύρθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τα Ευρωπαϊκά. Ωστόσο η παλαιά ονοματολογία κατά DIN εξακολουθεί να απαντάται σε προδιαγραφές, τεχνικά φυλλάδια και τεχνικά κείμενα.

Στους πίνακες που παρατίθενται δίδονται στοιχεία συσχετισμού της τυποποίησης κατά DIN και κατά ΕΝ διαφόρων χαλύβων, χυτοχαλύβων και χυτοσιδήρων.

Τυποποίηση χαλύβων, χυτοχαλύβων και χυτοσιδήρων Επί σειρά ετών στην χώρα μας ήταν ευρέως διαδεδομένη η τυποποίηση των χαλύβων διαφόρων εφαρμογών με βάση τα Πρότυπα DIN. Με την έλευση και την θεσμοθέτηση των Ευρωπαϊκών Προτύπων τα αντίστοιχα Πρότυπα DIN αποσύρθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τα Ευρωπαϊκά. Ωστόσο η παλαιά ονοματολογία κατά DIN εξακολουθεί να απαντάται σε προδιαγραφές, τεχνικά φυλλάδια και τεχνικά κείμενα. Στους πίνακες που ακολουθούν δίδονται στοιχεία συσχετισμού της τυποποίησης κατά DIN και κατά ΕΝ διαφόρων χαλύβων, χυτοχαλύβων και χυτοσιδήρων.Δομικοί χάλυβες γενικής χρήσεως DIN 17100Allgemeine Baustähle, Gütevorschriften (1/1980) ΕΛΟΤ EN 10025-2ΕΛΟΤ EN 10250-2σύμβολο St 33Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 2: Τεχνικοί όροι παράδοσης για μη κεκραμένους χάλυβες κατασκευών Hot rolled products of structural steels - Part 2 : Technical delivery conditions for non-alloy structural 2005-02-01 Σφυρήλατα χαλύβδινα προϊόντα ελεύθερης σφυρηλασίας για γενικές τεχνικές χρήσεις - Μέρος 2: Μη κεκραμένοι χάλυβες ποιότητας και ειδικοί χάλυβες Open die steel forgings for general engineering purposes - Part 2: Non-alloy quality and special steels 2000-05-18αρ. υλικού 1.0035νέο σύμβολο S185πρότυπο EN 10025-2παρατήρησηSt 37-21.0037S235JR (S235JR+CR)USt 37-21.0036S235JRG1 (S235JRG1+CR)DIN 1623-2RSt 37-21.0038S235JREN 10025-2, EN 10250-2St 37-31.0116S235J2G3EN 10250-2St 44-21.0044S275JREN 10025-2St 44-31.0144S275J2G2 (S235J2G3+CR)DIN 1623-2κατά ΕΝ 10027-1St 52-31.0570S355J2G3 (S355J2G3+CR)EN 10250-2κατά ΕΝ 10027-1St 50-21.0050E295 (E295+CR)EN 10025-2κατά ΕΝ 10027-1St 60-21.0060E335 (E335+CR)EN 10025-2κατά ΕΝ 10027-1St 70-21.0070E360 (E360+CR)EN 10025-2κατά ΕΝ 10027-1βλπ. 1.00381/9κατά ΕΝ 10027-1 Ανοξείδωτοι χάλυβες DIN 17440Nichtrostende Stähle, Technische Lieferbedingungen (7/1985) ΕΛΟΤ EN 10088-1 E2 Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 1: Κατάλογος ανοξείδωτων χαλύβων Stainless steels - Part 1: List of stainless steels 2006-05-12 ΕΛΟΤ EN 10088-2 E2 Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 2: Τεχνικοί όροι παράδοσης για χαλυβδόφυλλα, χαλυβδόπλακες και χαλυβδοταινίες ανθεκτικές σε διάβρωση για γενικές και δομικές χρήσεις Stainless steels - Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip for corrosion resisting steels for general and construction purposes 2006-05-12 ΕΛΟΤ EN 10088-3 E2 Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 3: Τεχνικοί όροι παράδοσης χαλύβων ανθεκτικών σε διάβρωση για ημικατεργασμένα προϊόντα, ράβδους, χονδροσύρματα, σύρματα, διατομές και στιλπνά προϊόντα για γενικές και δομικές χρήσεις Stainless steels - Part 3: Technical delivery conditions for semifinished products, bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for general and construction purposes 2006-05-16 ΕΛΟΤ EN 10088-4Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 4: Τεχνικοί όροι παράδοσης για χαλυβδόφυλλα, χαλυβδόπλακες και χαλυβδοταινίες ανθεκτικές σε διάβρωση για δομικές χρήσεις Stainless steels - Part 4: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for construction purposes 2009-06-12ΕΛΟΤ EN 10088-5Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 5: Τεχνικοί όροι παράδοσης χαλύβων ανθεκτικών σε διάβρωση για ράβδους, χονδροσύρματα, σύρματα, διατομές και στιλπνά προϊόντα για δομικές χρήσεις Stainless steels - Part 5: Technical delivery conditions for bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for construction purposes 2009-10-13σύμβολοαρ. υλικούνέο σύμβολοπρότυποX6Cr131.4000X6Cr13EN 10088-1, -2, -3X6CrAl131.4002X6CrAl13EN 10088-1, -2,X10Cr131.4006X15Cr131.4024X15Cr13EN 10088-1, -2, -3X20Cr131.4021X20Cr13En 10088-1,-2,-3,-4,-5X30Cr131.4028X30Cr13EN 10088-1, -2, -3X38Cr131.4031X39Cr13EN 10088-1, -2, -3X46Cr13 X40Cr131.4034X46Cr13EN 10088-1, -2, -3παρατήρησηαποσύρθηκε2/9 σύμβολοαρ. υλικούνέο σύμβολοπρότυποX45CrM0V 151.4116X50CrMoV15EN 10088-1, -2, -3X6Cr171.4016X6Cr17EN 10088-1,-2,-3,-4,-5X6CrTi171.4510X3CrTi17EN 10088-1, -2, -4X4CrMoS181.4105αποσύρθηκεX12CrMoS171.4104αποσύρθηκεX20CrNi1721.4057αποσύρθηκεX5CrNi 18 101.4301X5CrNi18-10EN 10088-1,-2,-3,-4,-5X5CrNi 18 121.4303X4CrNi18-12EN 10088-1, -2, -3X10CrNiS 18 91.4305X8CrNiS18-9EN 10088-1, -2, -3, -5X2CrNi 19 111.4306X2CrNi19-11EN 10088-1,-2,-3,-4,-5X2CrNiN 18 101.4311X2CrNiN18-10EN 10088-1,-2,-3,-4,-5X6CrNiTi 18 101.4541X6CrNiTi18-10EN 10088-1,-2,-3,-4,-5X6CrNiNb 18 101.4550X6CrNiNb18-10EN 10088-1,-2,-3,-4,-5X2CrNiMo 17 13 21.4404X2CrNiMo17-12-2EN 10088-1,-2,-3,-4,-5X2CrNiMoN 17 12 21.4406X2CrNiMoN17-11-2EN 10088-1, -2, -3-4, -5X6CrNiMoTi 17 12 21.4571X6CrNiMoTi17-12-2EN 10088-1,-2,-3,-4,-5X6CrNiMoNb 17 12 21.4580X6CrNiMoNb17-12-2EN 10088-1, -2, -3X2CrNiMoN 17 13 31.4429X2CrNiMoN17-13-3EN 10088-1,-2,-3,-4,-5X2CrNiMo 18 14 31.4435X2CrNiMo18-14-3EN 10088-1,-2,-3,-4,-5X5CrNiMo 17 13 31.4436X3CrNiMo17-13-3EN 10088-1,-2,-3,-4,-5X2CrNiMo 18 16 41.4438X2CrNiMo18-15-4EN 10088-1,-2,-3,-4,-5X2CrNiMoN 17 13 51.4439X2CrNiMoN17-13-5EN 10088-1,-2,-3,-4,-5παρατήρησηΔομικοί χάλυβες ψυχρής εξελάσεως (Κ) DIN 1652Blanker unlegierter Stahl (5/1963) ΕΛΟΤ EN 10025-2Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 2: Τεχνικοί όροι παράδοσης για μη κεκραμένους χάλυβες κατασκευών Hot rolled products of structural steels - Part 2 : Technical delivery conditions for non-alloy structural 2005-02-01ΕΛΟΤ EN 10162Χαλύβδινες διατομές ψυχρής έλασης - Τεχνικοί όροι παράδοσης - Ανοχές διαστάσεων και εγκάρσιας διατομής Cold rolled steel sections - Technical delivery conditions Dimensional and cross-sectional tolerances 2003-09-22ΕΛΟΤ EN 10277-2 E2 Στιλπνά χαλύβδινα προϊόντα - Τεχνικοί όροι παράδοσης Μέρος 2: Χάλυβες για γενικές τεχνικές χρήσεις Bright steel products - Technical delivery conditions - Part 2: Steels for general engineering purposes 2010-03-093/9 σύμβολοαρ. υλικούνέο σύμβολοπρότυποπαρατήρησηSt 34-21.0151αποσύρθηκεSt 371.0120St 37-21.0161St 421.0140St 42-21.0181St 501.0531S550GDSt 50-21.0533E295GCEN 10025-2, EN 10277-2ZSt 50-2St 60-21.0543E335GCEN 10025-2, EN 10277-2ZSt 60-2St 70-21.0633E360GCEN 10025-2, EN 10277-2ZSt 70-2S235JRCEN 10249-1βλέπε 1.0122 αποσύρθηκεS275J0CEN 10025-2, EN 10162 αποσύρθηκεΣωλήνες με ραφή DIN 1626Geschweißte kreisförmige Rohre aus unlegierten Stählen für besondere Anforderungen; Technische Lieferbedingungen (10/1984) ΕΛΟΤ EN 10216-1/A1 Χαλύβδινοι σωλήνες άνευ ραφής για εγκαταστάσεις υπό πίεση - Τεχνικοί όροι παράδοσης - Μέρος 1: Μη κεκραμένοι χαλύβδινοι σωλήνες με καθορισμένες ιδιότητες σε θερμοκρασία δωματίου Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Non-alloy steel tubes with specified room temperature properties 2005-02-04 ΕΛΟΤ EN 10217-1/Α1 Συγκολλητοί χαλύβδινοι σωλήνες για εγκαταστάσεις υπό πίεση - Τεχνικοί όροι παράδοσης - Μέρος 1: Μη κεκραμένοι χαλύβδινοι σωλήνες με καθορισμένες ιδιότητες σε θερμοκρασία δωματίου Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Non-alloy steel tubes with specified room temperature properties 2005-07-13σύμβολοαρ. υλικού νέο σύμβολοπρότυποπαρατήτησηUSt 37.01.0253αποσύρθηκεSt 37.01.0254St 44.01.0256αποσύρθηκεSt 52.01.0421αποσύρθηκεP235TR1EN 10216-1, EN 10217-1Σωλήνες χωρίς ραφή DIN 1629Nahtlose kreisförmige Rohre aus unlegierten Stählen für besonders hohe Anforderungen; Technische Lieferbedingungen (10/1984) ΕΛΟΤ EN 10216-1/A1 Χαλύβδινοι σωλήνες άνευ ραφής για εγκαταστάσεις υπό πίεση - Τεχνικοί όροι παράδοσης - Μέρος 1: Μη κεκραμένοι χαλύβδινοι σωλήνες με καθορισμένες ιδιότητες σε θερμοκρασία δωματίου Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Non-alloy steel tubes with specified room temperature properties 2005-02-044/9 ΕΛΟΤ EN 10217-1/Α1 Συγκολλητοί χαλύβδινοι σωλήνες για εγκαταστάσεις υπό πίεση - Τεχνικοί όροι παράδοσης - Μέρος 1: Μη κεκραμένοι χαλύβδινοι σωλήνες με καθορισμένες ιδιότητες σε θερμοκρασία δωματίου Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Non-alloy steel tubes with specified room temperature properties 2005-07-13 σύμβολοαρ. υλικού νέο σύμβολο P235TR1πρότυποπαρατήτησηSt 37.01.0254EN 10216-1, EN 10217-1St 44.01.0256αποσύρθηκεSt 52.01.0421αποσύρθηκεΣωλήνες χωρίς ραφή για υψηλές θερμοκρασίες DIN 17175Nahtlose Rohre aus warmfesten Stählen (3/1979) ΕΝ 10216-2 ΕΛΟΤ EN 10216-2+A2 Χαλύβδινοι σωλήνες άνευ ραφής για εγκαταστάσεις υπό πίεση - Τεχνικοί όροι παράδοσης - Μέρος 2: Μη κεκραμένοι και κεκραμένοι χαλύβδινοι σωλήνες με καθορισμένες ιδιότητες σε υψηλές θερμοκρασίες Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 2: Non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties 2007-10-11Σύμβολοαρ. υλικού νέο σύμβολοπρότυποπαρατήτησηSt 35.81.0305P235GH, 1.0345St 45.81.0405P265GH, 1.042519 Mn 51.048215 Mo 31.541516Mo3EN 10216-213CrMo 4 41.733513CrMo4-5EN 10216-210CrMo 9 101.738010CrMo9-10EN 10216-214MoV 6 31.771514MoV6-3EN 10216-2X20 CrMoV 12 11.4922X20CrMoV11-1EN 10216-2αποσύρθηκεΧάλυβες σκυροδέματος DIN 488Betonstahl (παραμένει σε ισχύ) ΕΛΟΤ EN 10027-1 E2 Συστήματα χαρακτηρισμού για χάλυβες - Μέρος 1: Ονοματολογία χαλύβων Designation systems for steel - Part 1: Steel names 2006-05-12 ΕΛΟΤ EN 10027-2υστήματα χαρακτηρισμού για χάλυβα - Μέρος 2: Αριθμητικό σύστημα Designation systems for steel - Part 2: Numerical system 1992-09-165/9 ΕΛΟΤ 1421-1ΕΛΟΤ 1421-2 E2Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος - Συγκολλήσιμοι χάλυβες Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία B500A Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - Part 2: Technical class B500A 2007-07-03ΕΛΟΤ 1421-3 E2σύμβολοΧάλυβες οπλισμού σκυροδέματος - Συγκολλήσιμοι χάλυβες Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - Part 1: General 2005-02-24Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος - Συγκολλήσιμοι χάλυβες Μέρος 3: Τεχνική κατηγορία B500C Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - Part 3: Technical class B500C 2007-07-03αρ. υλικού νέο σύμβολοπρότυποBSt 500 S1.0438B500ADIN 488-1, -3, -4, -5BSt 420 S1.0428B420ADIN 488-1BSt 500 G1.0464BSt 500 M1.0466BSt 500 P1.0465παρατήτησηκατά ΕΝ 10027-1DIN 488-1 B500G3DIN 488-1κατά ΕΝ 10027-1DIN 488-1Χυτοχάλυβες γενικής χρήσεως DIN 1681Stahlguß für allgemeine Verwendungszwecke; Technische Lieferbedingungen (5/1985) ΕΛΟΤ ΕΝ 10293Χυτοχάλυβες για γενικές τεχνικές εφαρμογές Steel castings for general engineering uses 2005-06-01σύμβολοαρ. υλικούνέο σύμβολοπρότυποGS-381.0420GE 200EN 10293GS-451.0446GE 240EN 10293GS-521.0552GS-601.0558αποσύρθηκε GE 300EN 10293Ανοξείδωτοι χυτοχάλυβες DIN 17445Nichtrostender Stahlguß; Technische Lieferbedingungen (11/1984) ΕΛΟΤ EN 10283παρατήτησηΧυτοχάλυβες ανθεκτικοί σε διάβρωση Corrosion resistant steel castings 1998-11-066/9 σύμβολοαρ. υλικούνέο σύμβολοπρότυποG-X8CrNi 131.4008GX7CrNiMo12-1EN 10283G-X20Cr141.4027GX20Cr14SEW 410G-X22CrNi 171.4059GX22CrNi17SEW 410G-X5CrNi 13 41.4313G-X6CrNi 18 91.4308GX5CrNi19-10EN 10283G-X5CrNiNb 18 91.4552GX5CrNiNb19-11EN 10283G-X6CrNiMo 18 101.4408GX5CrNiMo19-11-2EN 10283G-X5CrNiMoNb 18 101.4581GX5CrNiMoNb19-11-2EN 10283G-X3CrNiMoN 17 13 51.4439παρατήτησηαποσύρθηκεαποσύρθηκεΧυτοσίδηρος με φολιδώδη γραφίτη (φαιός χυτοσίδηρος) DIN 1961Gußeisen mit Lamellengraphit (Grauguß) Eigenschaften (5/1985) ΕΛΟΤ EN 1561 E2Χύτευση - Φαιός χυτοσίδηρος Founding - Grey cast irons 2011-11-14GG-100.6010EN-GJL-100EN 1561αρ. υλικού κατά ΕΝ 1560 EN-JL1010GG-150.6015EN-GJL-150EN 1561EN-JL1020GG-200.6020EN-GJL-200EN 1561EN-JL1030GG-250.6025EN-GJL-250EN 1561EN-JL1040GG-300.6030EN-GJL-300EN 1561EN-JL1050GG-350.6035EN-GJL-350EN 1561EN-JL1060GG-150 ΗΒ0.6012EN-GJL-HB155EN 1561EN-JL2010GG-170 ΗΒ0.6017EN-GJL-HB175EN 1561EN-JL2020GG-190 ΗΒ0.6022EN-GJL-HB195EN 1561EN-JL2030GG-220 ΗΒ0.6027EN-GJL-HB215EN 1561EN-JL2040GG-240 ΗΒ0.6032EN-GJL-HB235EN 1561EN-JL2050GG-260 ΗΒ0.6037EN-GJL-HB255EN 1561EN-JL2060σύμβολοαρ. υλικούνέο σύμβολοπρότυποΧυτοσίδηρος με σφαιροειδή γραφίτη DIN 1963 T1Gußeisen mit Kugelgraphit (10/1973) ΕΛΟΤ EN 1563/A2Χύτευση - Χυτοσίδηροι σφαιροειδούς γραφίτη Founding - Spheroidal graphite cast irons 2006-05-127/9 νέο σύμβολοπρότυποαρ. υλικού κατά ΕΝ 15600.7040EN-GJS-400-15 EN-GJS-400-15UEN 1563EN-JS1030 EN-JS1072GGG-500.7050EN-GJS-500-7 EN-GJS-500-7UEN 1563EN-JS1050 EN-JS1082GGG-600.7060EN-GJS-600-3 EN-GJS-600-3UEN 1563EN-JS1060 EN-JS1092GGG-700.7070EN-GJS-700-2 EN-GJS-700-2UEN 1563EN-JS1070 EN-JS1102GGG-800.7080EN-GJS-800-2EN 1563EN-JS1080GGG-35.30.7033EN-GJS-350-22-LTEN 1563EN-JS1015GGG-40.30.7043EN-GJS-400-18-LT EN-GJS-400-18U-LTEN 1563EN-JS1025 EN-JS1049σύμβολοαρ. υλικούGGG-40Ωστενιτικοί χυτοσίδηροι DIN 1694Austenitisches Gußeisen (9/1981) ΕΛΟΤ EN 13835/A1 Τεχνολογία χυτηρίων - Ωστενιτικός χυτοσίδηρος Founding - Austenitic cast irons 2008-10-16σύμβολοαρ. υλικού νέο σύμβολοπρότυποαρ. υλικού κατά ΕΝ 1560με φολιδώδη γραφίτη GGL-NiMn 13 70.6652EN-GJLA-XNiMn 13-7EN 13835EN-JL3021GGL-MCuCr 15 6 20.6655EN-GJLA-XNiCuCr15-6-2EN 13835EN-JL3011GGL-ΝiCuCr 15 6 30.6656αποσύρθηκεGGL-MCr 20 20.6660αποσύρθηκεGGL-MCr 20 30.6661αποσύρθηκεGGL-NiSiCr 20 5 30.6667αποσύρθηκεGGL-NiCr 30 30.6676αποσύρθηκεGGL-NiSiCr 30 5 5 με σφαιροειδή γραφίτη0.6680αποσύρθηκεGGG-MMn 13 70.7652EN-GJSA-XNiMn13-7EN 13835EN-JS3071GGG-Νί 20 20.7660EN-GJSA-XNiCr20-2EN 13835EN-JS3011GGG-NiCr 20 30.7661αποσύρθηκεGGGNiSiCr 20 5 20.7665αποσύρθηκεGGG-Νί 220.7670EN-GJSA-XNi22EN 13835EN-JS3041GGG-MMn 23 40.7673EN-GJSA-XNiMn23-4EN 13835EN-JS3021GGG-MCr 30 30.7676EN-GJSA-XNiCr30-3EN 13835EN-JS3081GGG-NiCr 30 10.7677GGG-MSiCr 30 5 50.7680EN-GJSA-XNiSiCr30-5-5EN 13835EN-JS3091GGG-Νί 350.7683EN-GJSA-XNi35EN 13835EN-JS3051GGG-MCr 35 30.7685EN-GJSA-XNiCr35-3EN 13835EN-JS3101GGG-MSiCr 35 5 20.7688EN-GJSA-XNiSiCr35-5-2EN 13835EN-JS3061αποσύρθηκε8/9 Πηγές: §Κ. Πασπαλάς, Μ-Η Μηχ/κός: "Η ευρωπαϊκή τυποποίηση των χαλύβων και χυτοσιδήρων", έκδοση Συλλόγου Μ-Η Μηχ/κών Βορ. Ελλάδος και Sidenor ΑΕ (2009) Το βιβλίο παρέχεται δωρεάν από την Sidenor AE σε μορφή PDF στην ιστοσελίδα της: http://www.sidenor.gr (επιλογή downloads / Κανονισμοί - Νομοθεσία)§Ιστοσελίδα ΕΛΟΤ www.elot.gr9/9
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.