Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020

Τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

EL2.12.2011Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςL 319/43ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1251/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)2004/18/ΕΚ τα οποία δεν καλύπτονται από τη συμφωνία. Συγχρόνως, τα κατώτατα όρια που ορίζονται από την οδηγία 2009/81/ΕΚ πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τα αναθεωρη­ μένα κατώτατα όρια που ορίζονται στο άρθρο 16 της οδη­ γίας 2004/17/ΕΚ.Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των δια­ δικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέρ­ γειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (1), και ιδίως το άρθρο 69, την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των δια­ δικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (2), και ιδίως το άρθρο 78, την οδηγία 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας καθώς και την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ (3), και ιδίως το άρθρο 68, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1)(2)(3)(1 )Με την απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρω­ παϊκής Κοινότητας σύναψη των συμφωνιών που απέρρευσαν από τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρου­ γουάης (1986-1994) (4), καθ’ όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της, το Συμβούλιο συνήψε τη συμφωνία για τις κρατικές προμήθειες (εφεξής «η συμφω­ νία»). Η συμφωνία πρέπει να εφαρμόζεται σε οιαδήποτε σύμ­ βαση κρατικών προμηθειών της οποίας η αξία φθάνει ή υπερβαίνει τα ποσά (εφεξής «κατώτατα όρια») που ορίζονται στη συμφωνία και εκφράζονται ως ειδικά τραβηχτικά δικαιώ­ ματα.(4)Οι οδηγίες 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ πρέ­ πει ως εκ τούτου να τροποποιηθούν αναλόγως,(5)Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις,ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:Άρθρο 1 Η οδηγία 2004/17/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 1) Το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής: α) στο στοιχείο α), το ποσό «387 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «400 000 ευρώ»· β) στο στοιχείο β), το ποσό «4 845 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «5 000 000 ευρώ». 2) Το άρθρο 61 τροποποιείται ως εξής: α) στην παράγραφο 1, το κατώτατο όριο των «387 000 ευρώ» αντικαθίσταται από «400 000 ευρώ»· β) στην παράγραφο 2, το ποσό «387 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «400 000 ευρώ». Άρθρο 2 Η οδηγία 2004/18/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:Ένας από τους στόχους των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ είναι να επιτρέψουν στους αναθέτοντες φορείς και στις αναθέτουσες αρχές που τις εφαρμόζουν να συμμορ­ φώνονται συγχρόνως και με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στη συμφωνία. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, τα κατώ­ τατα όρια που προβλέπονται στις οδηγίες εκείνες για τις δημόσιες συμβάσεις που καλύπτονται επίσης και από τη συμφωνία πρέπει να ευθυγραμμιστούν, προκειμένου να εξα­ σφαλιστεί ότι αντιστοιχούν στα ισοδύναμα σε ευρώ, στρογ­ γυλοποιημένα στην πλησιέστερη χιλιάδα, των κατώτατων ορίων που ορίζονται στη συμφωνία.1) Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:Για λόγους συνοχής, ενδείκνυται να ευθυγραμμιστούν επίσης εκείνα τα κατώτατα όρια στις οδηγίες 2004/17/ΕΚ και2) Στο άρθρο 8, το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:ΕΕ L 134 (2) ΕΕ L 134 (3) ΕΕ L 216 (4) ΕΕ L 336της της της της30.4.2004, σ. 1. 30.4.2004, σ. 114. 20.8.2009, σ. 76. 23.12.1994, σ. 1.α) στο στοιχείο α), το ποσό «125 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «130 000 ευρώ»· β) στο στοιχείο β), το ποσό «193 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «200 000 ευρώ»· γ) στο στοιχείο γ), το ποσό «4 845 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «5 000 000 ευρώ».α) στο στοιχείο α), το ποσό «4 845 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «5 000 000 ευρώ»· β) στο στοιχείο β), το ποσό «193 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «200 000 ευρώ». L 319/44ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης3) Στο άρθρο 56, το ποσό «5 000 000 ευρώ» αντικαθιστά το ποσό «4 845 000 ευρώ». 4) Στο άρθρο 63 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, το ποσό «5 000 000 ευρώ» αντικαθιστά το ποσό «4 845 000 ευρώ». 5) Το άρθρο 67 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής: α) στο στοιχείο α), το ποσό «125 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «130 000 ευρώ»· β) στο στοιχείο β), το ποσό «193 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «200 000 ευρώ»· γ) στο στοιχείο γ), το ποσό «193 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «200 000 ευρώ».2.12.2011Άρθρο 3 Το άρθρο 8 της οδηγίας 2009/81/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 1) Στο στοιχείο α), το ποσό «400 000 ευρώ» αντικαθιστά το ποσό «387 000 ευρώ». 2) Στο στοιχείο β), το ποσό «5 000 000 ευρώ» αντικαθιστά το ποσό «4 845 000 ευρώ». Άρθρο 4 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2012.Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2011. Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.