Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020

Τον Μάρτιο του 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την αξιολόγηση της οδηγίας στο πλαίσιο της οποίας κινητοποιήθηκαν πολλοί φορείς: περίπου διακόσιες αρμόδιες αρχές συνέταξαν εκθέσεις εμπειρίας κατά το 2010 και περίπου τετρακόσιοι συμμετέχοντες παρουσίασαν τις απόψεις τους στο πλαίσιο μιας δημόσιας διαβούλευσης στις αρχές του 2011. Το Πράσινο Βιβλίο βασίζεται σε αυτή την αξιολόγηση. Παρουσιάζει νέες ιδέες για τη διευκόλυνση της κινητικότητας στην Ενιαία Αγορά, όπως η Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Κάρτα, διερευνά τρόπους για την αξιοποίηση των επιτευγμάτων και περιγράφει τις επιλογές για τον εκσυγχρονισμό της αυτόματης αναγνώρισης.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΒρυξέλλες, 22.6.2011 COM(2011) 367 τελικόΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Εκσυγχρονισµός της οδηγίας για τα επαγγελµατικά προσόντα(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗΟι πολίτες της ΕΕ1 που παρέχουν ένα ευρύ φάσµα επαγγελµατικών υπηρεσιών στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες της οικονοµίας µας. Η εύρεση απασχόλησης ή η παροχή υπηρεσιών σε άλλο κράτος µέλος αποτελούν απτό παράδειγµα του πώς µπορούν οι πολίτες αυτοί να επωφεληθούν από την Ενιαία Αγορά. Έχει διαπιστωθεί από καιρό ότι η περιοριστική νοµοθετική ρύθµιση των επαγγελµατικών προσόντων έχει το ίδιο αρνητικό αποτέλεσµα στην κινητικότητα µε τη διακριτική µεταχείριση ανάλογα µε την υπηκοότητα. Η αναγνώριση των προσόντων που έχουν αποκτηθεί σε άλλο κράτος µέλος έχει αναχθεί συνεπώς σε θεµελιώδες δοµικό στοιχείο της Ενιαίας Αγοράς. Όπως επισηµάνθηκε στη Στρατηγική «Ευρώπη 2020»2 και στην Πράξη για την Ενιαία Αγορά3, η επαγγελµατική κινητικότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Οι πολύπλοκες και οι συγκεχυµένες διαδικασίες για την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων προσδιορίστηκαν στην Έκθεση 2010 για την Ιθαγένεια της ΕΕ4 ως ένα από τα κύρια εµπόδια που εξακολουθούν να συναντούν οι πολίτες της ΕΕ στην καθηµερινή ζωή τους κατά την άσκηση των δικαιωµάτων τους βάσει του ενωσιακού δικαίου πέραν των εθνικών συνόρων. Με τον εκσυγχρονισµό θα ενισχυθεί επίσης η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διεθνείς εµπορικές διαπραγµατεύσεις, γεγονός το οποίο θα καταστήσει τη ρυθµιστική σύγκλιση ευκολότερη και θα δώσει τη δυνατότητα στην ΕΕ να αποκτήσει καλύτερη πρόσβαση στην αγορά τρίτων χωρών για τους πολίτες της ΕΕ. Η κινητικότητα των επαγγελµατιών εξακολουθεί να είναι χαµηλή στην ΕΕ. Ο αριθµός των καταγγελιών, οι υποθέσεις του SOLVIT και τα ερωτήµατα που τίθενται στο πλαίσιο του κέντρου «Η Ευρώπη σου - Συµβουλές», καθώς και οι αναλύσεις των υποθέσεων αυτών, παρέχουν σαφείς ενδείξεις σχετικά µε την ανάγκη εκσυγχρονισµού των κανόνων. Επιπροσθέτως, οι συναλλαγές στον τοµέα των υπηρεσιών εντός της ΕΕ (συµπεριλαµβανοµένων των επαγγελµατικών υπηρεσιών) αποτελούν µόνο το 25% περίπου των συνολικών συναλλαγών εντός της ΕΕ. Το µερίδιο αυτό είναι πάρα πολύ χαµηλό, εάν ληφθεί υπ’ όψιν η συνολική σηµασία του τοµέα των υπηρεσιών για την οικονοµία της ΕΕ (70% του ΑΕΠ). Ωστόσο, το ποσοστό αυτό µπορεί να αυξηθεί. Η αυξηµένη κινητικότητα µπορεί να ανταποκριθεί στην πρόκληση της κάλυψης θέσεων υψηλής εξειδίκευσης, καθώς ο ενεργός πληθυσµός µειώνεται. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Cedefop), 16 εκατοµµύρια επιπλέον άτοµα θα κληθούν να καλύψουν θέσεις υψηλής εξειδίκευσης έως το 20205, όπου βάσει των υφιστάµενων τάσεων θα υπάρξουν σοβαρές ελλείψεις εξειδικευµένων επαγγελµατιών. Ορισµένες από αυτές τις ελλείψεις δεξιοτήτων θα µπορούσαν να καλυφθούν 12 34 5ELΑφορά επίσης υπηκόους τρίτων χωρών που απολαύουν των δικαιωµάτων της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας: τα µέλη οικογενειών πολιτών της ΕΕ, οι µακροχρόνια διαµένοντες, οι πρόσφυγες και οι κάτοχοι «µπλε καρτών» αντιµετωπίζονται ισότιµα µε τους πολίτες της ΕΕ ως προς την αναγνώριση των επαγγελµατικών τους προσόντων. Ανακοίνωση της Επιτροπής, Ευρώπη 2020, Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη – COM(2010) 2020 της 3.3.2010. Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, Πράξη για την Ενιαία Αγορά, ∆ώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εµπιστοσύνης, «Μαζί για µια νέα ανάπτυξη» – COM(2011) 206, SEC(2011) 467. Έκθεση 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ «Άρση των εµποδίων στα δικαιώµατα των πολιτών της ΕΕ» – COM(2010) 603 της 27.10.2010. Προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων στην Ευρώπη: µεσοπρόθεσµη πρόβλεψη έως το 2020 (2010), διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.cedefop.europa.eu/en/Files/3052_en.pdf.1EL από άτοµα µε επαγγελµατικά προσόντα που έχουν αποκτηθεί εκτός της ΕΕ και τα οποία αντιµετωπίζουν µεγάλα προβλήµατα ως προς την αναγνώριση των συγκεκριµένων προσόντων τους. Η προβλεπόµενη έλλειψη ενός εκατοµµυρίου επαγγελµατιών από τον τοµέα της υγείας εγείρει ιδιαίτερες ανησυχίες. Ο τρόπος µε τον οποίο οι χώρες µπορούν να διαχειριστούν καλύτερα την κινητικότητα των επαγγελµατιών του τοµέα της υγείας, ενισχύοντας περαιτέρω τις γενικότερες πολιτικές τους για το εργατικό δυναµικό και αναπτύσσοντας περαιτέρω µηχανισµούς σχεδιασµού για το εργατικό δυναµικό, θα αποτελέσει αντικείµενο χωριστής δράσης της Επιτροπής και των κρατών µελών6. Η παροχή στους πολίτες της δυνατότητας να κατανοήσουν το ατοµικό τους δικαίωµα για εργασία σε οποιοδήποτε µέρος της ΕΕ πρέπει να εξεταστεί εντός του ευρύτερου αυτού πλαισίου. Προκειµένου οι επαγγελµατίες να µπορούν αξιοποιήσουν πλήρως το δικαίωµα της ελεύθερης µετακίνησης, πρέπει τα προσόντα τους να αναγνωρίζονται εύκολα στα υπόλοιπα κράτη µέλη7. Είναι συνεπώς απαραίτητο να ορίζονται σαφείς και απλοί κανόνες για την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων στην οδηγία για τα επαγγελµατικά προσόντα8. Ταυτόχρονα, οι κανόνες πρέπει να διασφαλίζουν υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, χωρίς να ανάγονται σε εµπόδιο για την κινητικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη επιτύχει πολλά σε αυτόν τον τοµέα: ορισµένα επαγγελµατικά προσόντα, ιδίως στους τοµείς της υγείας, της αρχιτεκτονικής, της βιοτεχνίας, του εµπορίου και της βιοµηχανίας, υπόκεινται σε αυτόµατη αναγνώριση. Για όλα τα υπόλοιπα επαγγέλµατα, έχει εισαχθεί µε επιτυχία η αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης βάσει ενός «γενικού συστήµατος». Το 2005, οι κανόνες αυτοί συµπληρώθηκαν µε ένα νέο ελαστικότερο καθεστώς για τη διευκόλυνση της προσωρινής κινητικότητας. Οι κανόνες αυτοί λειτουργούν προς όφελος εκατοµµυρίων επαγγελµατιών στην Ευρώπη. Υπολογίζεται ότι το σύστηµα αυτόµατης αναγνώρισης βάσει εναρµονισµένων ελάχιστων απαιτήσεων κατάρτισης, αφορά 6,4 εκατοµµύρια πολίτες9. Τον Μάρτιο του 2010, η Επιτροπή ξεκίνησε την αξιολόγηση της οδηγίας στο πλαίσιο της οποίας κινητοποιήθηκαν πολλοί φορείς: περίπου διακόσιες αρµόδιες αρχές συνέταξαν εκθέσεις εµπειρίας κατά το 2010 και περίπου τετρακόσιοι συµµετέχοντες παρουσίασαν τις απόψεις τους στο πλαίσιο µιας δηµόσιας διαβούλευσης στις αρχές του 2011. Το Πράσινο Βιβλίο βασίζεται σε αυτή την αξιολόγηση. Παρουσιάζει νέες ιδέες για τη διευκόλυνση της κινητικότητας στην Ενιαία Αγορά, όπως η Ευρωπαϊκή Επαγγελµατική Κάρτα (βλ. µέρος 2), διερευνά τρόπους για την αξιοποίηση των επιτευγµάτων (βλ. µέρος 3) και περιγράφει τις επιλογές για τον εκσυγχρονισµό της αυτόµατης αναγνώρισης (βλ. µέρος 4). Μια ευρεία διαβούλευση σχετικά µε τις ιδέες αυτές θα βοηθήσει την Επιτροπή να αξιολογήσει τις διάφορες επιλογές για τον εκσυγχρονισµό της οδηγίας για τα επαγγελµατικά προσόντα. Στα τέλη του 2011 σχεδιάζεται η υποβολή νοµοθετικής πρότασης για τον εκσυγχρονισµό της 678 9ELΈνα περαιτέρω ζήτηµα αφορά τα νοµοθετικώς κατοχυρωµένα ναυτικά επαγγέλµατα, για τα οποία η Επιτροπή σκοπεύει να δηµοσιεύσει το 2012 ανακοίνωση για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, βιώσιµη ανάπτυξη από τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις ακτές. Υπό αυτό το πρίσµα, η Επιτροπή ενδιαφέρεται να κατανοήσει αν στον εν λόγω τοµέα µπορούν να εντοπιστούν τυχόν ειδικά εµπόδια στην αµοιβαία αναγνώριση. Οι δυσκολίες που σχετίζονται µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων είναι ένα από τα εµπόδια για την κινητικότητα των επαγγελµατιών εντός της ΕΕ. Άλλα εµπόδια είναι η δυνατότητα µεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων, τα γλωσσικά εµπόδια, κ.λπ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Σεπτεµβρίου 2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων (ΕΕ L 225 της 30.9.2005, σ. 22). Πίνακας αποτελεσµάτων της εσωτερικής αγοράς, Ιούλιος 2010.2EL οδηγίας. 2.ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ2.1.Η ευρωπαϊκή επαγγελµατική κάρταΟ εκσυγχρονισµός θα πρέπει να αξιοποιήσει τις πλέον πρόσφατες τεχνολογίες µε σκοπό την παροχή νέων εργαλείων για την κινητικότητα. Οι τεχνολογίες αυτές έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν την κινητικότητα των επαγγελµατιών και να βελτιώσουν τις πληροφορίες προς τους καταναλωτές και τους εργοδότες σχετικά µε τα προσόντα των επαγγελµατιών για τις υπηρεσίες που παρέχουν. Η ευρωπαϊκή επαγγελµατική κάρτα µπορεί να δοµηθεί βάσει των τεχνολογιών γρήγορης επικοινωνίας του 21ου αιώνα για τη δηµιουργία ενός µηχανισµού που θα παράσχει συγκεκριµένα και προσαρµοσµένα αποτελέσµατα βάσει µιας εκσυγχρονισµένης οδηγίας για τα επαγγελµατικά προσόντα. Το σύστηµα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) µπορεί να προωθήσει την ταχύτερη συνεργασία µεταξύ του κράτους µέλους έκδοσης (της χώρας αναχώρησης του επαγγελµατία) και του κράτους µέλους υποδοχής (της χώρας όπου επιθυµεί να εγκατασταθεί ο επαγγελµατίας). Η ταχύτερη συνεργασία µεταξύ των δύο χωρών θα προωθήσει τη διαδικασία γρήγορης αναγνώρισης για τον κάτοχο της κάρτας. Η συνεργασία µέσω του IMI θα πρέπει να υπόκειται σε προθεσµίες τις οποίες τα κράτη µέλη θα πρέπει να δεσµεύονται να τηρούν στο µέλλον. Στο ίδιο πνεύµα, η προσωρινή κινητικότητα µπορεί να καταστεί πολύ πιο απλή για τον επαγγελµατία-κάτοχο της κάρτας: όλες οι υποχρεώσεις πληροφόρησης τις οποίες µπορεί να επιβάλει η χώρα υποδοχής αυτή τη στιγµή καθίστανται περιττές, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις αναγκαίες πληροφορίες που είτε θα περιέχονται στην ίδια την κάρτα είτε θα διατίθενται από τη χώρα αναχώρησης όπου εκδόθηκε η κάρτα µέσω της ταχείας ηλεκτρονικής υποδοµής. Κινητοποίηση του κράτους µέλους αναχώρησης Στο πλαίσιο του υφιστάµενου συστήµατος, το κράτος µέλος υποδοχής είναι υπεύθυνο για την εξακρίβωση των επαγγελµατικών προσόντων του µετακινούµενου επαγγελµατία. Αυτό µπορεί να δηµιουργήσει δυσκολίες στον επαγγελµατία, ο οποίος ενδεχοµένως να χρειαστεί να υποβάλει µεταφράσεις διαφόρων εγγράφων. Κάτι τέτοιο µπορεί επίσης να απαιτεί πολλούς πόρους από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής, η οποία ίσως να µην είναι εξοικειωµένη µε τον τρόπο απόκτησης προσόντων στα υπόλοιπα κράτη µέλη. Η ευρωπαϊκή επαγγελµατική κάρτα, η οποία θα εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους όπου αποκτάται το προσόν και υπό την προϋπόθεση ότι ο επαγγελµατίας έχει το δικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος, θα µπορούσε να διευκολύνει τη διαδικασία, ενισχύοντας τον ρόλο του κράτους µέλους αναχώρησης σε πρώιµο στάδιο. Κατά την έκδοση της κάρτας αυτής, η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους αναχώρησης θα πρέπει να ελέγχει ότι οι αιτούντες διαθέτουν τα σωστά προσόντα και πληρούν όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που ενδέχεται να απαιτούνται βάσει µιας εκσυγχρονισµένης οδηγίας, π.χ. ότι είναι νοµίµως εγκατεστηµένοι ή ότι τα διπλώµατά τους είναι αυθεντικά. Η αρχή αυτή θα διατηρεί επίσης τα δικαιολογητικά έγγραφα για την έκδοση της κάρτας και θα τα καθιστά διαθέσιµα στην αντίστοιχη αρχή του κράτους µέλους υποδοχής, ανάλογα µε την περίπτωση. Για τη διασφάλιση της αµοιβαίας εµπιστοσύνης, η κάρτα δεν θα εκδίδεται από εµπορικές οντότητες. Όταν ένα επάγγελµα δεν είναι νοµοθετικά κατοχυρωµένο στο κράτοςEL3EL µέλος αναχώρησης, τότε ο καθορισµός µιας αρµόδιας δηµόσιας αρχής για την έκδοση της κάρτας θα εναπόκειται στο εν λόγω κράτος µέλος (π.χ. σηµεία επαφής10 ή κέντρα NARIC11). Στο πλαίσιο του συστήµατος αυτού, οι αρχές του κράτους µέλους υποδοχής δεν θα είναι υποχρεωµένες να δεσµεύουν διοικητικούς πόρους για την εξακρίβωση όλων των πληροφοριών που έχουν ήδη εξεταστεί από το κράτος µέλος αναχώρησης. Η επαλήθευση της εγκυρότητας της ίδιας της κάρτας θα επαρκεί για την επιβεβαίωση της δυνατότητας άσκησης του επαγγέλµατος από τον κάτοχο στο κράτος µέλος υποδοχής. Σε αυτό το πλαίσιο, το σύστηµα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) θα µπορούσε να αποτελέσει ένα «τµήµα υποστήριξης» για τη συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων αρχών. Οι αρχές που είναι αρµόδιες για την έκδοση και την εξακρίβωση της κάρτας θα πρέπει να εγγράφονται στο ΙΜΙ, γεγονός που θα τους παρέχει τη δυνατότητα µεταξύ τους επικοινωνίας σε περίπτωση αποριών. Ένα σηµαντικό ποσοστό των αρµόδιων αρχών από όλη την ΕΕ έχουν ήδη εγγραφεί στο σύστηµα, ενώ αναµένεται η εγγραφή και άλλων έως τα τέλη του 2012. Κινητοποίηση του κράτους µέλους υποδοχής Για τον επαγγελµατία που επιθυµεί να παράσχει υπηρεσίες σε προσωρινή βάση, η επαγγελµατική κάρτα θα µπορούσε να υποκαταστήσει τα διοικητικά έγγραφα που συνοδεύουν την προηγούµενη δήλωση, τα οποία απαιτούνται από τα περισσότερα κράτη µέλη βάσει του άρθρου 7 της οδηγίας. Θα µπορούσε να επαρκεί ένα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τον αριθµό της κάρτας του επαγγελµατία. Ο κάτοχος της κάρτας θα µπορούσε ακόµη και να εξαιρείται τελείως από το καθεστώς προηγούµενης δήλωσης, καθώς θα επαρκούσε η κάρτα µε τις αναγκαίες πληροφορίες, η οποία θα µπορούσε να επιδεικνύεται στις αρχές και στους αποδέκτες των υπηρεσιών στο κράτος µέλος υποδοχής, αντί για την αποστολή δήλωσης. Η προσωρινή κινητικότητα θα µπορούσε να καταστεί πολύ πιο απλή, παράλληλα µε τη διατήρηση των αναγκαίων ελέγχων. Τα οφέλη αυτά θα µπορούσαν να επεκταθούν και στους επαγγελµατίες που επιδιώκουν την αυτόµατη αναγνώριση των προσόντων τους βάσει εναρµονισµένων ελάχιστων απαιτήσεων κατάρτισης. Η κάρτα θα µπορούσε να πιστοποιεί ότι τα προσόντα του επαγγελµατία είναι σύµφωνα µε τις εναρµονισµένες ελάχιστες απαιτήσεις βάσει µιας εκσυγχρονισµένης οδηγίας. Αυτό θα µπορούσε να επαληθεύεται από την αρµόδια αρχή έκδοσης κατά την υποβολή αίτησης για κάρτα στο κράτος µέλος όπου έχει απονεµηθεί ο απαιτούµενος τίτλος εκπαίδευσης. Η αρχή του κράτους µέλους υποδοχής δεν θα χρειάζεται πλέον να προβαίνει σε επαλήθευση των προσόντων και θα µπορεί συνεπώς να εκδίδει απόφαση αναγνώρισης εντός πολύ συντοµότερης χρονικής περιόδου (π.χ. εντός δύο εβδοµάδων αντί τριών µηνών που επιτρέπεται αυτή τη στιγµή βάσει της οδηγίας)12. Ακόµη και στο πλαίσιο του γενικού συστήµατος, όπου τα προσόντα ελέγχονται κατά101112ELΤο άρθρο 57 της οδηγίας υποχρεώνει τα κράτη µέλη να ορίζουν ένα σηµείο επαφής το οποίο θα παρέχει πληροφορίες στους πολίτες και στα σηµεία επαφής των άλλων κρατών µελών και θα βοηθά τους πολίτες στην άσκηση των δικαιωµάτων τους. Τα εθνικά κέντρα πληροφοριών για την ακαδηµαϊκή αναγνώριση των διπλωµάτων (NARIC) βοηθούν τους πολίτες σε θέµατα που σχετίζονται µε τα ακαδηµαϊκά προσόντα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση: http://www.enic-naric.net/index.aspx?s=n&r=g&d=about#NARIC. Παρά το ότι ο ενισχυµένος ρόλος της χώρας αποστολής ενδέχεται να επιβάλλει τη δέσµευση διοικητικών πόρων, η προσέγγιση αυτή δύναται να µειώσει τη συνολική επιβάρυνση, καθώς η επαλήθευση των προσόντων και των γλωσσών στην ίδια τη χώρα θα είναι ευκολότερη για τη χώρα αποστολής και µε τον τρόπο αυτό θα µπορεί να µειωθεί το κόστος επανάληψης της επαλήθευσης.4EL περίπτωση, η κάρτα θα µπορούσε να απλουστεύσει και να επιταχύνει τη διαδικασία αναγνώρισης, καθώς η αρχική εξακρίβωση θα µπορούσε να ολοκληρωθεί από την αρχή έκδοσης της κάρτας. Ως αποτέλεσµα, οι διαδικασίες θα µπορούσαν να συντοµευθούν σε έναν µήνα το πολύ, αντί του υφιστάµενου ανώτατου περιθωρίου των τεσσάρων µηνών13. Η επαγγελµατική κάρτα µπορεί επίσης να παράσχει οφέλη στους αποδέκτες των υπηρεσιών, κυρίως σε θέµατα διαφάνειας. Παρουσιάζοντας την κάρτα, οι επαγγελµατίες θα παρέχουν την εγγύηση ότι είναι ικανοί να ασκήσουν το επάγγελµα. Επιπροσθέτως, θα µπορούσε να αναπτυχθεί ένα σύστηµα που θα επιτρέπει στους καταναλωτές και στους εργοδότες να εξακριβώνουν την εγκυρότητα της κάρτας (π.χ. µέσω άµεσης επαφής µε την αρµόδια αρχή). Το έργο της διευθύνουσας οµάδας και πιλοτικές µελέτες περιπτώσεων Η ευρωπαϊκή επαγγελµατική κάρτα δεν θα είναι υποχρεωτική. Οι ενδιαφερόµενοι µετακινούµενοι επαγγελµατίες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, όχι όµως την υποχρέωση, να υποβάλλουν αίτηση για την κάρτα αυτή. Η Επιτροπή έχει ήδη συστήσει µια διευθύνουσα οµάδα για την επαγγελµατική κάρτα για επιλεγµένα µέρη που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον. Αποτελείται από εκπροσώπους διαφορετικών επαγγελµάτων, αρµόδιων αρχών και συνδικαλιστικών ενώσεων. Η οµάδα ξεκίνησε τις εργασίες της στις αρχές Ιανουαρίου του 2011 και αναµένεται να ανακοινώσει συγκεκριµένα συµπεράσµατα έως τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους. Η οµάδα εξέτασε την προστιθέµενη αξία και τις πιθανές νοµικές συνέπειες µιας τέτοιας κάρτας. Μελέτησε επίσης τα υφιστάµενα σχέδια επαγγελµατικής κάρτας, καθώς και παρόµοια µέσα τα οποία µπορούν να αποδειχθούν χρήσιµα στην καθηµερινή ζωή των πολιτών (όπως η ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης, η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης υγείας ή το µελλοντικό ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων). Η οµάδα επέδειξε ιδιαίτερη προσοχή στις προκλήσεις της εφαρµογής, συµπεριλαµβανοµένων των ζητηµάτων του περιεχοµένου και της µορφής µιας τέτοιας κάρτας, καθώς και στον καλύτερο τρόπο για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της. Τα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν στο Φόρουµ της Ενιαίας Αγοράς, το οποίο θα διεξαχθεί στις 3-4 Οκτωβρίου στην Κρακοβία της Πολωνίας. ∆εδοµένων των διαφορετικών συνθηκών πρόσβασης σε κάθε επάγγελµα και άσκησής του, η διευθύνουσα οµάδα θεώρησε χρήσιµη την ανάπτυξη µελετών περιπτώσεων για ορισµένα επιλεγµένα επαγγέλµατα: µηχανικούς, ιατρούς, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές και ξεναγούς. Ερώτηση 1: Θέλετε να υποβάλετε κάποιο σχόλιο σχετικά µε τους αντίστοιχους ρόλους των αρµόδιων αρχών στο κράτος µέλος αναχώρησης και στο κράτος µέλος υποδοχής; Ερώτηση 2: Συµφωνείτε ότι η επαγγελµατική κάρτα θα µπορούσε να έχει τα παρακάτω αποτελέσµατα, ανάλογα µε τους στόχους του κατόχου της; α) Ο κάτοχος της κάρτας µετακινείται σε προσωρινή βάση (προσωρινή κινητικότητα): - Επιλογή 1: η κάρτα θα καθιστούσε περιττή τη δήλωση η οποία απαιτείται αυτή τη στιγµή από τα κράτη µέλη βάσει του άρθρου 7 της οδηγίας. - Επιλογή 2: το καθεστώς δήλωσης διατηρείται, όµως µπορεί να παρουσιάζεται η κάρτα αντί των συνοδευτικών εγγράφων.13ELΚαι σε αυτή την περίπτωση, η αρχή αποστολής θα αφιερώνει περισσότερο χρόνο για την εξακρίβωση των πληροφοριών. Εντούτοις, η συνολική διαδικασία αναµένεται να είναι συντοµότερη, καθώς η αρχή αποστολής µπορεί λόγω θέσης να διενεργεί καλύτερα τους σχετικούς ελέγχους (γλωσσικοί λόγοι, έλεγχος εγκυρότητας διοικητικών εγγράφων, κλπ.).5EL β) Ο κάτοχος της κάρτας ζητά αυτόµατη αναγνώριση των προσόντων του: η παρουσίαση της κάρτας επιταχύνει τη διαδικασία αναγνώρισης (το κράτος µέλος υποδοχής θα πρέπει να λάβει απόφαση εντός δύο εβδοµάδων αντί τριών µηνών). γ) Ο κάτοχος της κάρτας ζητά αναγνώριση των προσόντων του τα οποία δεν υπόκεινται σε αυτόµατη αναγνώριση (το γενικό σύστηµα): η παρουσίαση της κάρτας επιταχύνει τη διαδικασία αναγνώρισης (το κράτος µέλος υποδοχής θα πρέπει να λάβει απόφαση εντός ενός µηνός αντί τεσσάρων µηνών). 2.2.Εστίαση στις οικονοµικές δραστηριότητες: η αρχή της µερικής πρόσβασηςΟι επαγγελµατίες ενδέχεται να αντιµετωπίσουν δυσκολίες µε την αναγνώριση των προσόντων τους εάν το πεδίο των οικονοµικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται ως µέρος του επαγγέλµατος διαφέρει µεταξύ του κράτους µέλους καταγωγής τους και του κράτους µέλους όπου επιθυµούν να εγκατασταθούν. Αυτό ισχύει, π.χ., για το επάγγελµα του «εκπαιδευτή χιονοσανίδας» το οποίο υπάρχει ως ξεχωριστό επάγγελµα σε ορισµένα κράτη µέλη, ενώ σε άλλα η χρήση της χιονοσανίδας διδάσκεται από εκπαιδευτές σκι. Ορισµένες φορές, οι διαφορές στο πεδίο των οικονοµικών δραστηριοτήτων ενός επαγγέλµατος σε δύο κράτη µέλη είναι τόσο µεγάλες που οι επαγγελµατίες θα πρέπει να παρακολουθήσουν το πλήρες πρόγραµµα εκπαίδευσης και κατάρτισης του κράτους µέλους υποδοχής, προκειµένου να καλύψουν τις διαφορές των αντίστοιχων απαιτήσεων προσόντων, όπως στο παραπάνω παράδειγµα. Κατά την εξέταση του ζητήµατος αυτού, το ∆ικαστήριο ανέπτυξε την αρχή της µερικής πρόσβασης14. Το ∆ικαστήριο απεφάνθη ότι τα κράτη µέλη πρέπει, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, να επιτρέπουν τη µερική άσκηση του επαγγέλµατος κατόπιν αιτήµατος του επαγγελµατία. Ωστόσο, σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, για λόγους προστασίας των αποδεκτών των υπηρεσιών και των καταναλωτών εν γένει, µπορεί να δικαιολογούνται ανάλογοι περιορισµοί στην ελευθερία εγκατάστασης και στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, εάν τα µέτρα αυτά είναι αναγκαία και αναλογικά προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος. Η εισαγωγή της αρχής αυτής στην οδηγία θα µπορούσε να διευρύνει τις εγγυήσεις που παρέχονται στους επαγγελµατίες, όπως οι προθεσµίες εντός των οποίων τα κράτη µέλη πρέπει να εκδίδουν αποφάσεις αναγνώρισης, καθώς και στους επαγγελµατίες που πληρούν τις προϋποθέσεις µερικής πρόσβασης. Η εκσυγχρονισµένη οδηγία θα µπορούσε επίσης να επιβεβαιώσει τα κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία θα εφαρµοστεί η αρχή (προσέγγιση βάσει κριτηρίων), σύµφωνα µε τη νοµολογία. Κατά το ∆ικαστήριο, η αρχή της µερικής πρόσβασης εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που είναι δυνατό να διαχωριστεί αντικειµενικά η οικονοµική δραστηριότητα την οποία επιθυµεί να ασκήσει ο επαγγελµατίας στο κράτος µέλος υποδοχής από τις υπόλοιπες δραστηριότητες που καλύπτει ένα επάγγελµα στο συγκεκριµένο κράτος µέλος. Ένα από τα αποφασιστικά κριτήρια είναι το αν η εν λόγω οικονοµική δραστηριότητα δύναται να ασκηθεί, ανεξάρτητα ή αυτόνοµα, στο κράτος µέλος όπου έχουν αποκτηθεί τα επαγγελµατικά προσόντα. Για παράδειγµα, ένας µηχανικός µε ειδίκευση στα υδραυλικά σε ένα κράτος µέλος ο οποίος επιθυµεί να εργαστεί σε ένα κράτος µέλος όπου οι δραστηριότητές του ασκούνται από µηχανικούς µε ευρύτερα προσόντα, οι οποίοι ασχολούνται επίσης µε δρόµους, κανάλια και14ELColegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Υπόθεση C-330/03 της 19ης Ιανουαρίου 2006, Συλλογή Νοµολογίας του ∆ικαστηρίου 2006, σ. I-801.6EL λιµάνια, δύναται να αποκτήσει µερική πρόσβαση στο επάγγελµα στο κράτος µέλος υποδοχής. Θα λάβει άδεια άσκησης δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τα υδραυλικά. Εξαιρέσεις από την αρχή δύνανται να υπάρξουν εφόσον υπάρχει δικαιολόγηση λόγω επιτακτικού δηµόσιου συµφέροντος, κατάλληλη για τη διασφάλιση της επίτευξης του στόχου του δηµόσιου συµφέροντος χωρίς υπέρβαση των αναγκαίων ορίων για την επίτευξή του. Ερώτηση 3: Συµφωνείτε ότι µπορούν να υπάρξουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα από την εισαγωγή της αρχής της µερικής πρόσβασης και συγκεκριµένων κριτηρίων για την εφαρµογή της στην οδηγία; (Αναφέρατε συγκεκριµένους λόγους για τυχόν παρέκκλιση από την αρχή). 2.3.Αναµόρφωση κοινών πλατφορµώνΣήµερα, τα οφέλη της αυτόµατης αναγνώρισης παρέχονται σε έναν περιορισµένο µόνο αριθµό επαγγελµάτων. Πολλά επαγγέλµατα που υπάγονται στο «γενικό σύστηµα» προσβλέπουν σε έναν παρόµοιο µηχανισµό που θα διευκόλυνε την κινητικότητά τους. Το άρθρο 15 της οδηγίας προσφέρει τη δυνατότητα υιοθέτησης κοινών πλατφορµών. Ο στόχος των πλατφορµών αυτών θα είναι να καταστούν περιττά τα αντισταθµιστικά µέτρα (περίοδος δοκιµής ή προσαρµογής). ∆εν πρόκειται για ένα εργαλείο αυτόµατης αναγνώρισης των προσόντων. Για τον λόγο αυτόν, µέχρι σήµερα δεν έχει αναπτυχθεί καµία κοινή πλατφόρµα αντισταθµιστικών µέτρων και υπάρχει ευρεία συναίνεση ότι δεν υφίσταται βάση για περαιτέρω πρόοδο. Η τρέχουσα έννοια των κοινών πλατφορµών θεωρείται αποτυχηµένη. Στο µέλλον, θα πρέπει να διευρυνθεί προς την κατεύθυνση της αυτόµατης αναγνώρισης. Η Επιτροπή επιθυµεί να ανταποκριθεί στο αίτηµα για πιο εύκολη κινητικότητα, προβλέποντας πιο οµαλή αναγνώριση. Στην επίτευξη του στόχου αυτού θα µπορούσε να συµβάλει µια νέα προσέγγιση των κοινών πλατφορµών. Θα µπορούσαν να λειτουργήσουν µε τον ίδιο τρόπο όπως το σύστηµα αυτόµατης αναγνώρισης για τους ιατρούς, τους οδοντιάτρους, τους νοσηλευτές, τις µαίες, τους φαρµακοποιούς, τους κτηνιάτρους και τους αρχιτέκτονες, χωρίς όµως να χρειάζεται η συµµετοχή όλων των κρατών µελών, ή ακόµη όσων κρατών µελών προβλέπονται αυτή τη στιγµή βάσει του άρθρου 15. Το όριο αυτό θα µπορούσε να µειωθεί στο ένα τρίτο όλων των κρατών µελών (δηλ. εννέα εκ των είκοσι επτά) αντί των δύο τρίτων, προκειµένου να βελτιωθούν οι ευκαιρίες για τη δηµιουργία κοινών πλατφορµών. Ακόµη, θα µπορούσε να γίνει σαφές ότι κάθε µη συµµετέχον κράτος µέλος θα µπορούσε να συµµετάσχει σε µια κοινή πλατφόρµα σε µεταγενέστερο στάδιο. Κάθε νέα πλατφόρµα θα υπόκειται σε δοκιµή στην εσωτερική αγορά. Με τον τρόπο αυτόν θα διασφαλίζεται ότι οι συµφωνηµένες προϋποθέσεις είναι αναλογικές και ότι η κοινή πλατφόρµα δεν περιέχει περιττές λεπτοµέρειες, θέτοντας εµπόδια στην κινητικότητα των επαγγελµατιών από τα µη συµµετέχοντα κράτη µέλη που επιθυµούν να ασκήσουν το δικαίωµα ελεύθερης µετακίνησής τους στην Ενιαία Αγορά. Η δοκιµή στην εσωτερική αγορά θα µπορούσε να διεξάγεται από τις ενδιαφερόµενες επαγγελµατικές ενώσεις και δύναται να συµβάλει, ειδικότερα, ώστε να διασαφηνιστεί αν η επαγγελµατική εµπειρία θα µπορούσε να διευκολύνει έναν επαγγελµατία που προέρχεται από ένα µη συµµετέχον κράτος µέλος να εισέλθει στο επάγγελµα σε µία από τις συµµετέχουσες χώρες. Τέλος, οι κοινές πλατφόρµες θα πρέπει να υποστηρίζονται όχι µόνο από τις επαγγελµατικές οργανώσεις, αλλά επίσης, σε δεύτερο στάδιο, από τουλάχιστον εννέα κράτη µέλη. Βάσει της πρότασης µιας επαγγελµατικής ένωσης και της αναγκαίας υποστήριξης ενός επαρκούς αριθµού κρατών µελών, η Επιτροπή θα µπορούσε εν τέλει να προσυπογράψει µια κοινή πλατφόρµα µέσω µιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, το πλαίσιο της οποίας θα µπορούσε ναEL7EL καθοριστεί στην εκσυγχρονισµένη οδηγία. Ένα παράδειγµα συνεχιζόµενων προσπαθειών για τη δηµιουργία µιας κοινής πλατφόρµας είναι η κοινή πλατφόρµα για τους εκπαιδευτές σκι. Ερώτηση 4: Υποστηρίζετε τη µείωση του τρέχοντος ορίου των δύο τρίτων των κρατών µελών σε ένα τρίτο (δηλ. εννέα εκ των είκοσι επτά κρατών µελών) ως προϋπόθεση για τη δηµιουργία µιας κοινής πλατφόρµας; Συµφωνείτε για την ανάγκη δοκιµής στην εσωτερική αγορά (βάσει της αρχής της αναλογικότητας) προκειµένου να διασφαλίζεται ότι µια κοινή πλατφόρµα δεν αποτελεί εµπόδιο για τους παρόχους υπηρεσιών από µη συµµετέχοντα κράτη µέλη; (Αναφέρατε συγκεκριµένα επιχειρήµατα υπέρ ή κατά της προσέγγισης αυτής.) 2.4.Επαγγελµατικά προσόντα σε νοµοθετικά κατοχυρωµένα επαγγέλµαταΗ πράξη για την Ενιαία Αγορά παρέχει µια περαιτέρω αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τα επαγγελµατικά προσόντα. Προβλέπει, επίσης, την αναθεώρηση του πεδίου εφαρµογής των νοµοθετικά κατοχυρωµένων επαγγελµάτων. Σήµερα, τα είκοσι επτά κράτη µέλη κατοχυρώνουν νοµοθετικά περίπου 4 700 επαγγέλµατα βάσει επαγγελµατικής ειδίκευσης. Τα επαγγέλµατα αυτά µπορούν να οµαδοποιηθούν σε περίπου 800 διαφορετικές κατηγορίες. Η οδηγία για τα επαγγελµατικά προσόντα παρέχει αυτή τη στιγµή έναν µηχανισµό αµοιβαίας αναγνώρισης που εξυπηρετεί συνολικά τα περισσότερα από αυτά. Μολονότι τα κράτη µέλη είναι ελεύθερα να καθορίζουν απαιτήσεις προσόντων για την πρόσβαση σε ορισµένα επαγγέλµατα, ως κατάλληλο µέσο για την επίτευξη στόχων δηµόσιας πολιτικής όσον αφορά µια δεδοµένη οικονοµική δραστηριότητα, π.χ., προκειµένου να κατοχυρώνεται η ασφάλειά της από όλες τις πλευρές, σε ορισµένες περιπτώσεις οι απαιτήσεις προσόντων ενδέχεται να είναι δυσανάλογες ή περιττές για την επίτευξη στόχων δηµόσιας πολιτικής και θα µπορούσαν να καταλήξουν σε εµπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ. Όντως, υπάρχουν ενδεχοµένως περιπτώσεις όπου ένας πολίτης της ΕΕ, που ήδη ασκεί µια οικονοµική δραστηριότητα στο κράτος µέλος προέλευσής του/της, αντιµετωπίζει µια αδικαιολόγητη και δυσανάλογη απαίτηση προσόντων σε ένα κράτος µέλος υποδοχής σε τέτοιο βαθµό ή τέτοιας φύσεως που να µην µπορεί µέσω δοκιµής ή πρακτικής άσκησης (τα λεγόµενα αντισταθµιστικά µέτρα) να υπερβεί τις δυσκολίες, όπως προβλέπεται στην οδηγία για τα επαγγελµατικά προσόντα, ούτε να είναι σε θέση να αξιώσει µερική πρόσβαση σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου (βλ. ενότητα 2.2 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη µερική πρόσβαση). Ο πολίτης δεν θα έχει, συνεπώς, άλλη επιλογή παρά να παρακολουθήσει ολόκληρο τον κύκλο κατάρτισης που απαιτείται προκειµένου να αποκτήσει την εγχώρια ειδίκευση στο συγκεκριµένο κράτος µέλος υποδοχής. Ερώτηση 5: Γνωρίζετε τυχόν νοµοθετικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα στο πλαίσιο των οποίων οι πολίτες της ΕΕ ενδέχεται να αντιµετωπίσουν όντως τέτοιες καταστάσεις; Περιγράψτε το επάγγελµα, τα προσόντα και τους λόγους για τους οποίους δεν δικαιολογούνται τέτοιες καταστάσεις. 3.ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ3.1.Πρόσβαση στην πληροφόρηση και στην ηλεκτρονική διακυβέρνησηΟι επαγγελµατίες που επιθυµούν να εργαστούν σε άλλο κράτος µέλος χρειάζεται να γνωρίζουν και να κατανοούν τους κανόνες που ισχύουν για την περίπτωσή τους. Η αξιολόγηση της οδηγίας, κυρίως η δηµόσια διαβούλευση στις αρχές του 2011, κατέδειξε ότι αυτό συνιστά µεγάλο πρόβληµα για πολλούς φορείς. Ειδικότερα, οι ερωτώµενοι επεσήµαναν την έλλειψη σαφήνειας ως προς το ποια αρχή είναι αρµόδια για την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων τους και ποια έγγραφα θα πρέπει να υποβάλλονται. Η ανεπαρκήςEL8EL ενηµέρωση σχετικά µε τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν, και την αρχή που είναι αρµόδια, αποτελεί συχνά εµπόδιο για την επίτευξη του στόχου να ληφθεί ταχεία απόφαση από το κράτος µέλος υποδοχής. Η παροχή στους επαγγελµατίες της δυνατότητας για πιο αποτελεσµατική και πιο εύκολη συµπλήρωση της αίτησης αναγνώρισης των επαγγελµατικών τους προσόντων και παραλαβή της απόφασης αναγνώρισης µέσω δικτυακών τόπων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης συνιστά επίσης µια πρόκληση. Μια εκσυγχρονισµένη οδηγία θα µπορούσε να προβλέπει ότι κάθε κράτος µέλος θα διαθέτει ένα κεντρικό σηµείο ηλεκτρονικής πρόσβασης µε πλήρεις πληροφορίες σχετικά µε τις αρµόδιες αρχές και τα απαιτούµενα έγγραφα για την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων όλων των επαγγελµατιών, ανεξαρτήτως του επαγγέλµατός τους ή της περιοχής όπου σκοπεύουν να το ασκήσουν. Με τον τρόπο αυτόν θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί η πρώτη πρόκληση. Η εκ των προτέρων επακριβής ενηµέρωση για τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν θα συµβάλει σε µεγαλύτερη διαφάνεια για τους επαγγελµατίες και θα αποτρέψει καταστάσεις στις οποίες οι αρµόδιες αρχές δεν προβαίνουν σε επίσηµη απόφαση λόγω µη πληρότητας του φακέλου του µετακινούµενου επαγγελµατία (βλ. άρθρο 51 παράγραφος 2 της οδηγίας). Ακόµη, αξιοποιώντας τα κεντρικά σηµεία πρόσβασης, η δεύτερη πρόκληση θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί µε την παροχή στους επαγγελµατίες της δυνατότητας να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται µε την αναγνώριση των προσόντων. Πώς θα µπορούσαν οι λύσεις αυτές να συµβάλουν στην αντιµετώπιση των δύο αυτών προκλήσεων στην πράξη; Η πρώτη επιλογή θα ήταν η αξιοποίηση των Εθνικών Σηµείων Επαφής που προβλέπονται στο άρθρο 57 της οδηγίας, τα οποία ήδη ενηµερώνουν και βοηθούν τους επαγγελµατίες που επιδιώκουν την αναγνώριση των προσόντων τους. Επί του παρόντος, τα καθήκοντά τους συνίστανται κατά κύριο λόγο στην παροχή συµβουλών µέσω αλληλογραφίας ή τηλεφώνου και όχι στην προληπτική διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών της ΕΕ οι οποίοι ενδιαφέρονται για επαγγελµατική κινητικότητα σε πληροφορίες σχετικά µε τα απαιτούµενα έγγραφα και την αρµόδια αρχή. Μελλοντικά, τα Εθνικά Σηµεία Επαφής θα µπορούσαν να οργανώσουν επίσης το κεντρικό σηµείο πρόσβασης στην ενηµέρωση και να συντονίσουν µε τις αρµόδιες αρχές τα µέσα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διευκολύνοντας την ηλεκτρονική διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών. Μια άλλη επιλογή θα ήταν η αξιοποίηση των ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης που προβλέπονται στην οδηγία για τις υπηρεσίες15. Τα κέντρα αυτά προβλέπονται ως λειτουργικά αυτόνοµες πύλες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που δίνουν στους παρόχους υπηρεσιών τη δυνατότητα εύκολης ηλεκτρονικής ενηµέρωσης σχετικά µε τις δραστηριότητές τους (κανονιστικές ρυθµίσεις, διαδικασίες, προθεσµίες). Ακόµη, τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης δίνουν στους παρόχους υπηρεσιών τη δυνατότητα ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης όλων των διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για την πρόσβαση σε µια δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών για την αναγνώριση των προσόντων, η οποία είναι καθοριστικής σηµασίας για τη συντόµευση των διαδικασιών και τη µείωση της επιβάρυνσης που σχετίζεται µε τις διοικητικές διατυπώσεις. Επί του παρόντος, τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης είναι ανοικτά στους παρόχους υπηρεσιών15ELΟδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης ∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36).9EL (συµπεριλαµβανοµένων του αποσπασµένου προσωπικού τους και των αυτοαπασχολούµενων επαγγελµατιών) που καλύπτονται από την οδηγία για τις υπηρεσίες16, όµως το πεδίο εφαρµογής τους θα µπορούσε να διευρυνθεί, εάν το κράτος µέλος το κρίνει απαραίτητο, για την κάλυψη όλων των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων και όχι µόνο αυτών για τις οποίες ισχύει η οδηγία για τις υπηρεσίες. Στο πνεύµα αυτό, τα κράτη µέλη θα µπορούσαν να αξιοποιήσουν την εµπειρία από τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης, αναπτύσσοντας περαιτέρω ηλεκτρονικά µέσα για την απλούστευση και την επιτάχυνση των διαδικασιών για την αναγνώριση των προσόντων όλων των επαγγελµατιών, τηρώντας παράλληλα τη νοµοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδοµένων, και συγκεκριµένα την οδηγία 95/46/ΕΚ17. Τέλος, προκειµένου να δηµιουργηθούν συνέργειες, είναι σηµαντική η διασφάλιση στενής συνεργασίας µεταξύ των µέσων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των κρατών µελών και της πύλης Your Europe, η οποία έχει ως στόχο να αποτελέσει µια ενιαία πύλη για όλες τις χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε τα δικαιώµατα στην ΕΕ18 και τις προκλήσεις όσον αφορά την υλοποίησή τους. Ερώτηση 6: Θα υποστηρίζατε την επιβολή µιας υποχρέωσης προς τα κράτη µέλη να διασφαλίζουν τη διαθεσιµότητα των πληροφοριών σχετικά µε τις αρµόδιες αρχές και τα απαιτούµενα έγγραφα για την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων µέσω ενός κεντρικού σηµείου ηλεκτρονικής πρόσβασης σε κάθε κράτος µέλος; Θα υποστηρίζατε την επιβολή µιας υποχρέωσης για δυνατότητα ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης των διαδικασιών αναγνώρισης για όλους τους επαγγελµατίες; (Αναφέρατε συγκεκριµένα επιχειρήµατα υπέρ ή κατά της προσέγγισης αυτής.) 3.2.Προσωρινή κινητικότηταΤο 2005, καθιερώθηκε ένα νέο καθεστώς µε στόχο τη διευκόλυνση της προσωρινής παροχής υπηρεσιών. Στο πλαίσιο του νέου αυτού καθεστώτος, ένας επαγγελµατίας που επιθυµεί να παράσχει υπηρεσίες σε προσωρινή βάση, διατηρώντας παράλληλα την έδρα του στο κράτος µέλος καταγωγής, δεν υποχρεούται να ακολουθήσει επίσηµες διαδικασίες αναγνώρισης στο κράτος µέλος υποδοχής. Τα κράτη µέλη δύνανται να ζητούν µόνο την αποστολή προς την αρµόδια αρχή εκ των προτέρων δήλωσης συνοδευόµενης από ορισµένα έγγραφα, εάν είναι αναγκαίο. Ένας σηµαντικός αριθµός κρατών µελών χρησιµοποιεί σε µεγάλο βαθµό την επιλογή αυτή. Η διαχείριση καταστάσεων που αφορούν την προσωρινή µετακίνηση ενός επαγγελµατία από ένα κράτος µέλος χωρίς νοµοθετική κατοχύρωση σε ένα κράτος µέλος όπου το επάγγελµα του είναι νοµοθετικά κατοχυρωµένο αποτελεί σηµαντικό ζήτηµα. Στις περιπτώσεις αυτές, το νέο καθεστώς είναι ανοικτό µόνο σε όσους µπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν διετή επαγγελµατική πείρα ή «νοµοθετικά κατοχυρωµένη εκπαίδευση και κατάρτιση». Ορισµένοι 161718ELΑνατρέξτε στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά µε τη µεταφορά και την εφαρµογή της οδηγίας – SEC(2010) 1292 της 22.10.2010, http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/evaluation/staff-working-doc_en.pdf. Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31). Η πύλη Your Europe (europa.eu/youreurope) έχει αναπτυχθεί από την Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη. Η συντακτική οµάδα του Your Europe, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών µελών, πρέπει να διασφαλίζει τη διαθεσιµότητα µέσω του Your Europe συναφών, εθνικού επιπέδου πληροφοριών και την ύπαρξη κατάλληλων συνδέσµων µεταξύ του Your Europe και των εθνικών πυλών ενηµέρωσης.10EL φορείς ζητούν µεγαλύτερα περιθώρια επιλογής για τον καταναλωτή, τα οποία θα µπορούσαν να επιτευχθούν µέσω της διεύρυνσης του πεδίου εφαρµογής του ελαστικότερου καθεστώτος. Άλλοι, φοβούνται καταχρηστικές πρακτικές, όπως αναζήτηση της ευνοϊκότερης νοµοθεσίας (forum shopping). Ο εκσυγχρονισµός θα πρέπει να επιτύχει τη σωστή ισορροπία µεταξύ των θεµιτών αυτών θέσεων. 3.2.1.Καταναλωτές που διέρχονται τα σύνοραΟ διετής κανόνας (άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας) είναι γενικά αποδεκτός, διότι προστατεύει τους καταναλωτές στα κράτη µέλη όπου το επάγγελµα είναι νοµοθετικά κατοχυρωµένο. Ωστόσο, ο κα
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.