Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020

Πινακοποιημένες οδηγίες ορθής πρακτικής για την αντιμετώπιση συνήθων αστοχιών των επιχρισμάτων.

ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Επιμέλεια: Παν. Αναγνωστόπουλος, Π-Μ1.Αστοχία της πρόσφυσης της πρώτης στρώσης στο υπόστρωμα Πιθανή αιτίαΑντιμετώπιση1.1 Πολύ υψηλή απορροφητικότητα υποστρώματος•Αφαίρεση χαλαρού επιχρίσματος και έλεγχος της απορρόφησης του υποστρώματος και εφαρμογή νέου επιχρίσματος.1.2 Χαμηλή απορροφητικότητα υποστρώματος λόγω υψηλής πυκνότητας ή κορεσμού•Αφαίρεση χαλαρού επιχρίσματος.•Έλεγχος υγρασίας και απορρόφησης υποστρώματος.•Εάν οφείλεται σε υψηλή πυκνότητα εφαρμογή βελτιωτικού πρόσφυσης ή συγκολλητικού υλικού.•Εάν οφείλεται σε κορεσμό από νερό έλεγχος της προέλευσης/αιτίας του και λήψη διορθωτικών μέτρων.•Αναμονή για την ξήρανση.•Επανάληψη επιχρίσματος.1.3 Προσβολή θειικών στην διεπιφάνεια επιχρίσματος που περιέχει τσιμέντο υποστρώματος. (Τα θειικά προσβάλουν το τσιμέντο μόνον υπό συνθήκες υδροκορεσμού])•Αφαίρεση χαλαρού επιχρίσματος.•Διαπίστωση αιτίας κορεσμού και λήψη διορθωτικών μέτρων αν απαιτείται.•Αναμονή για την ξήρανση του υποστρώματος. Απόξεση τυχόν εναποθέσεων και επανάληψη επιχρίσματος με κονίαμα κατάλληλης σύνθεσης.1.4 Υπερβολικό πάχος στρώσης•Καθαίρεση χαλαρού επιχρίσματος.•Επανάληψη της εργασίας κατά στρώσεις του ενδεδειγμένου πάχους.•Αφαίρεση χαλαρών υλικών, μαζί με τυχόν χαλαρό υπόστρωμα και επανεπίχριση με ασθενέστερο κονίαμα.•Για πολύ ασθενή υποστρώματα να εξετασθεί εάν απαιτείται η εφαρμογή συστήματος στήριξης του επιχρίσματος (π.χ. πλέγμα).1.5 Εφαρμογή στρώσης επιχρίσματος που είναι πολύ ισχυρή εν σχέσει με το υπόστρωμα. Οι επιφανειακές στοιβάδες των λιθοσωμάτων έχουν ενδεχομένως αποσπαστεί μαζί με το επίχρισμα.1 Πιθανή αιτία 1.6 Ρύπανση τσιμέντου Portlant με γυψοκονίαμα. Υπό συνθήκες υγρασίας το κονίαμα μπορεί να αποσυντεθεί λόγω αντιδράσεων των θειικών και διόγκωσης.Αντιμετώπιση2.Πλήρης αποξήλωση του επιχρίσματος. Καθαρισμός με βούρτσα του υποστρώματος. Επανάληψη με κονίαμα βασισμένο στο τσιμέντο (υψηλής περιεκτικότητας σε τσιμέντο).•1.7 Εφαρμογή τελικής επιστρώσεως πολύ μεγαλύτερης αντοχής από την υποκείμενη στρώση.•Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κονιάματα που περιέχουν γύψο.•Απομάκρυνση χαλαρών υλικών.•Επανάληψη με κατάλληλης σύνθεσης κονίαμα.Αστοχία πρόσφυσης τελικής στρώσεως με την υποκείμενη. Πιθανή αιτίαΑντιμετώπιση2.1 Εφαρμογή τελικής στρώσης • που είναι κατά πολύ ισχυρότερη • της υποκείμενης.2.2 Μη ύπαρξη επαρκούς αγκύρωσης με το υπόστρωμα.3.Αποξήλωση επιχρίσματος. Επανάληψη με χρήση ασθενέστερου κονιάματος.•Αφαίρεση χαλαρού επιχρίσματος.•Εκτράχυνση υποστρώματος ώστε να εξασφαλισθεί επαρκής αγκύρωση και επανάληψη.Ράγισμα επιχρίσματος Πιθανή αιτίαΑντιμετώπιση3.1 Εφαρμογή της τελικής στρώσης επί υποστρώματος που δεν έχει στεγνώσει επαρκώς.•Αφαίρεση τελικής στρώσης.•Αδροποίηση επιφανείας υποστρώματος και επανάληψη.3.2 Τελική επίστρωση με κονίαμα πολύ πλούσιο σε τσιμέντο.•Αφαίρεση τελικής στρώσης.•Αδροποίηση επιφανείας υποστρώματος για την εξασφάλιση επαρκούς αγκύρωσης και επανάληψη.2 Πιθανή αιτία 3.3 Εφαρμογή τελικής στρώσεως επί υποστρώματος τσιμεντοκονίας που έχει ξηρανθεί πριν ολοκληρωθεί η πήξη της.Αντιμετώπιση •Αφαίρεση τελικής στρώσης.•Αδροποίηση επιφανείας υποστρώματος και επανάληψη.•Εάν το υπόστρωμα είναι μαλακό και εύθρυπτο, τότε συνήθως απαιτείται να αφαιρεθεί και αυτό και να επαναληφθεί το επίχρισμα εξ αρχής.3.4 Υπερβολική επεξεργασία • επιφανείας που έχει προκαλέσει • ηυξημένη εξίδρωση του κονιάματος. 3.5 Χρήση άμμου με υψηλή περιεκτικότητα σε αργιλικά από υπόστρωμα (μη καθαρή άμμος). Τέτοιες άμμοι προκαλούν υψηλή συστολή ξήρανσης και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στα επιχρίσματα.4.Αφαίρεση τελικής στρώσης. Αδροποίηση επιφανείας υποστρώματος και επανάληψη.•Αποξήλωση υποστρώματος.•Εξασφάλιση συνθηκών επαρκούς αγκύρωσης στο υπόστρωμα και ανακατασκευή του επιχρίσματος με χρήση κανονικής άμμου (φέρεται πλέον με το όνομα «λεπτά αδρανή».Εκτεταμένη ρηγμάτωση Για την ορθή εκτίμηση της κατάστασης πρέπει να προσδιορισθεί το βάθος των ρωγμών και εάν αυτές επεκτείνονται και στο υπόστρωμα. Βάθος ρωγμήςΑντιμετώπιση4.1 Μόνον στο επίχρισμα. Μπορεί να οφείλεται σε συστολή ξήρανσης ή παραμορφώσεις του υποστρώματος.•Μικρές επιφάνειες μπορούν να αποκατασταθούν με χρήση πληρωτικών.4.2 Στο επίχρισμα και στο υπόστρωμα. Κατά πάσα πιθανότητα οφείλονται στην στατική λειτουργία του οργανισμού πλήρωσης.•Απαιτείται στατική διερεύνηση.3
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.