Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 09 Αυγούστου 2020

Από το Διοργανικό Εγχειρίδιο Σύνταξης Κειμένων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στην Ελληνική και Αγγλική/Γαλλική

Συντμήσεις και αρκτικόλεξα Παράρτημα A4 Οι όροι που ακολουθούνται από αστερίσκο είναι όροι που δεν ακολουθούν τους συμβατικούς κανόνες γραφής των αρκτικολέξων. Ο κατάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός· περιλαμβάνει μόνο τις πιο συνήθεις συντομογραφίες και αρκτικόλεξα.Α ΑΕγχΠ ΑΕΠακαθάριστο εγχώριο προϊόνΑΚΕ (ACP)κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (που έχουν υπογράψει τη σύµβαση Λοµέ)ΑΧ ΑΛΑ ACPαναπτυσσόµενες χώρες Ασία και Λατινική ΑµερικήADAPTκοινοτική πρωτοβουλία σχετική µε την προσαρµογή του εργατικού δυναµικού στη βιοµηχανική µεταλλαγήAEE AELEακαθάριστο εθνικό προϊόν(βλέπε AKE)(βλέπε ΕΟΠ) (βλέπε ΕΖΕΣ)AETRευρωπαϊκή συµφωνία σχετική µε την εργασία των πληρωµάτων οχηµάτων των οδικών µεταφορώνAGAktiengesellschaftAIDSσύνδροµο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας (acquired immune deficiency syndrome)AIIδιοργανική συµφωνίαAIM ALADI Altener AMF ANC ASBL ASCIIπροηγµένη πληροφορική στον τοµέα της ιατρικής στην Ευρώπη (advanced informatics in medicine) Λατινοαµερικανική Ένωση Ολοκλήρωσης (Asociación Latinoamericana de Integración) πρόγραµµα για την προαγωγή των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (alternative energies) (βλέπε ΣΠΙ) African National Congress association sans but lucratif American standard code for information interchangeσελ. 1 / 13 ASEAN (ΣΚΝΑ)Σύνδεσµος Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (Association of South-East Asian Nations): Βιετνάµ, Ινδονησία, Καμπότζη, Λάος, Μαλαισία, Μιανµάρ, Μπρουνέι, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη και ΦιλιππίνεςΒ BAD BADEA BAP BC-NET BCR BEI Benelux BERD BEUC BID BIRD BRE BRITEEURAMΑφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (Banque africaine de développement) Αραβική Τράπεζα για την Οικονοµική Ανάπτυξη της Αφρικής (Banque arabe pour le développement économique de l’Afrique) πρόγραµµα έρευνας στον τοµέα της βιοτεχνολογίας (biotechnology action programme) δίκτυο για συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων (business cooperation network) κοινοτικό γραφείο αναφοράς (Bureau communautaire de référence) (βλέπε ΕΤΕπ) (βλέπε Μπενελούξ) (βλέπε ΕΤΑΑ) Ευρωπαϊκό Γραφείο Ενώσεων Καταναλωτών (Bureau européen des unions de consommateurs) Διαµερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (ΟΗΕ) (Banque interaméricaine de développement) (βλέπε ΔΤ) (βλέπε ΓΣΕ) ειδικό πρόγραµµα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στους τοµείς των τεχνολογιών της µεταποιητικής βιοµηχανίας και των εφαρµογών προηγµένων υλικών (basic research in industrial technologies for Europe - European research on advanced materials)Γ ΓΣΔΕ (GATT) Γενική Συµφωνία Δασµών και Εµπορίου γραφείο σύνδεσης επιχειρήσεων (Επιτροπή) ΓΣΕ C CADCaddia CAEM CCA CCD CCG CCIR1. επιτροπή αναπτυξιακής βοήθειας (ΟΟΣΑ) (Comité d’aide au développement) 2. computer-aided design µακροπρόθεσµο πρόγραµµα που αφορά τη χρησιµοποίηση της τηλεµατικής στα κοινοτικά συστήµατα πληροφόρησης σχετικά µε τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, καθώς και τη διαχείριση και τον δηµοσιονοµικό έλεγχο των οργανώσεων της γεωργικής αγοράς (coopération dans l’automatisation des données et de la documentation dans les importations/exportations et l’agriculture) (βλέπε ΣΑΟΒ) επιτροπή πιστωτικών συνδέσµων των ΕΚ (Committee of Credit Associations of the EC) 1. επιτροπή εµπορίου και διανοµής (comité du commerce et de la distribution) 2. Συµβούλιο Τελωνειακής Συνεργασίας (conseil de coopération douanière) (βλέπε ΣΣΚ) διεθνής συµβουλευτική επιτροπή ραδιοεπικοινωνιώνCCITT1. συµβουλευτική επιτροπή καινοτοµιών και µεταφοράς τεχνολογιών (comité consultatif de l’innovation et du transfert des technologies) 2. διεθνής συµβουλευτική τηλεγραφική και τηλεφωνική επιτροπή (Comité consultatif international télégraphique et téléphonique)CDI(βλέπε ΚΒΑ)σελ. 2 / 13 CEDB Cedefop CEEPτράπεζα δεδοµένων για συµβάντα σε δοµικά µέσα αντιδραστήρων (component event data bank) Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Δηµοσίων ΕπιχειρήσεωνCELADευρωπαϊκή επιτροπή καταπολέµησης ναρκωτικών (comité européen de lutte antidrogue)CENευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης (comité européen de normalisation)Cenelecευρωπαϊκή επιτροπή ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης (comité européen de normalisation électrotechnique)CERM CES CFCA CGC CIDST CITHA CMA Codestcoordinated emergency response measures (βλέπε ΕΣΣ) Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας συµβουλευτική επιτροπή διαχείρισης και συντονισµού (comité consultatif en matière de gestion et de coordination) επιτροπή επιστηµονικής και τεχνικής πληροφόρησης και τεκµηρίωσης (comité de l’information et de la documentation scientifiques et techniques) Confederation of International Trading Houses Associations (βλέπε ΠΣΕ) (βλέπε ΕΑΕΤΕ)CORDIS (*)Υπηρεσία πληροφόρησης για την κοινοτική έρευνα και ανάπτυξη (Community Research and Development Information Service)CoreperΕπιτροπή Μόνιµων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ)COSTευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας (coopération européenne en science et technologie) [παλαιά ονομασία: ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα επιστηµονικής και τεχνικής έρευνας (coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique)]CRAFTcooperative research action for technologyCREST Cronos CST CTS Δ ΔΕΑΕΑ ΔΑΣΕ (CSCE) ΔΓΕ ΔΓΛΠ (RICA) ΔΕE ΔΕΚ ΔΕΕΣ ΔΕΥ ΔΝΤ (FMI)επιτροπή επιστηµονικής και τεχνικής έρευνας (comité de la recherche scientifique et technique) τράπεζα µακροοικονοµικών στοιχείων για την επεξεργασία χρονολογικών σειρών [Eurostat] επιστηµονική και τεχνική επιτροπή (comité scientifique et technique) [Ευρατόµ] υπηρεσίες δοκιµών συµµόρφωσης (conformance testing services) διεθνές επισιτιστικό απόθεµα εκτάκτων αναγκών (ΟΗΕ) Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη Διεθνές Γραφείο Εργασίας δίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης ΔΔικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (έως τις 30.11.2009; βλέπε ΔΕE) Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (ΟΗΕ)σελ. 3 / 13 ΔΟΑΕ (AIEA) Διεθνής Οργανισµός Ατοµικής Ενέργειας (ΟΗΕ) Διεθνής Οργάνωση Εργασίας ΔΟΕ Διεθνής Οργάνωση Ενέργειας (ΟΟΣΑ) ΔΟΕ (AIE) Διεθνής Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη - Διεθνής Τράπεζα (ΟΗΕ)ΔΤ D DECTdigital European cordless telecommunicationsDELTAανάπτυξη των µεθόδων µάθησης στην Ευρώπη µε τη βοήθεια των προηγµένων τεχνολογιών (development of European learning through technological advance)DIANE DIN DRAM DTP E Ε&Α ΕΑΑΑ Ε & ΤΑ ΕΑΒ ΕΑΕΤΕ ΕΓΤΠΕ ΕΔΥΜ (CEMT) ΕΕ ΕΖΕΣ (AELE) ΕΙΩ ΕΚdirect information access network for Europe Deutsche Industrie Norm dynamic random access memory desktop publishing έρευνα και ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (βλέπε CAD) επιτροπή για την ανάπτυξη της επιστήµης και της τεχνολογίας στην Ευρώπη Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων ΕΓΤΠΕ, Tµήµα Εγγυήσεων, ή ΕΓΤΠΕ-Εγγυήσεις (σε πίνακες ή γραφήµατα) ΕΓΤΠΕ, Tµήµα Προσανατολισµού, ή ΕΓΤΠΕ-Προσανατολισµός (σε πίνακες ή γραφήµατα) ευρωπαϊκή διάσκεψη των υπουργών µεταφορών Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών επιτροπή του Ινδικού Ωκεανού 1. Ευρωπαϊκή Κοινότητα/Ευρωπαϊκές Κοινότητες 2. Ένωση Διεθνούς Ανάπτυξης (ΟΗΕ) (International Development Association) 3. Ευρωπαϊκό ΚοινοβούλιοΕΚΑΕΚ ΕΚΑΧ ΕΚΠΝΤ(βλέπε Cedefop)ΕΚΤ1. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 2. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ΤαµείοΕΝΣ (SME) ΕΟΚ ΕΟΠ ΕΠΠΚ ΕΠΣ ΕΣ ΕΣΚΤευρωπαϊκό νοµισµατικό σύστηµαΕυρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και ΤοξικοµανίαςΕυρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος ενδεικτικό πυρηνικό πρόγραµµα για την Κοινότητα Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία εναρµονισµένο σύστηµα εθνικό σύστηµα κεντρικών τραπεζώνσελ. 4 / 13 ΕΣΣ (CES) ΕΤΑ (FED)Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία ΣυνδικάτωνΕΤΑΑΕυρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (Banque internationale pour la reconstruction et le développement)ΕΤαΕ ΕΤΔ ΕΤΕπ (BEI) ΕΤΠ ΕτΠ ΕΤΠΑ (FEDER) Ευρατόµ ΕΥΕΔ EυρωπόλΕυρωπαϊκό Ταµείο ΕπενδύσεωνEAS ECDC ECHA Ecosoc Ecu (ECU) Edifact EFICS EFR EFTA EIT ELISE ENIAC EΟΚΕ EPOCH Erasmus ERICA ERMES ESAΕυρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξηςειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση Επιτροπή των Περιφερειών Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία Ευρωπαϊκή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ενιαία σύντμηση για όλες τις γλωσσικές εκδοχές) Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (βλέπε ΟΚΣ) ευρωπαϊκή νοµισµατική µονάδα (European currency unit) (αντικαταστάθηκε από το ευρώ την 1η Ιανουαρίου 1999) ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων για τις διοικητικές υπηρεσίες, το εµπόριο και τις µεταφορές (electronic data interchange for administration, commerce and transport) ευρωπαϊκό σύστηµα δασικών πληροφοριών και επικοινωνίας αναπαραγωγικός αντιδραστήρας (European fast reactor) (βλέπε ΕΖΕΣ) Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ενιαία σύντμηση για όλες τις γλωσσικές εκδοχές - ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 1) ευρωπαϊκό δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών για την τοπική ανάπτυξη και τις τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης (European local initiatives system of exchanges) Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία στη Νανοηλεκτρονική Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ευρωπαϊκό πρόγραµµα µε αντικείµενο την κλιµατολογία και τους κινδύνους φυσικών καταστροφών (European programme on climatology and natural hazards) πρόγραµµα δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά µε την κινητικότητα των σπουδαστών (European Community action scheme for the mobility of university students) Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Έρευνας για Υποθέσεις Καταναλωτών (European Research Institute for Consumer Affairs) European radio messaging system Ευρωπαϊκός Οργανισµός Διαστήµατος (European Space Agency)σελ. 5 / 13 Espritευρωπαϊκό στρατηγικό πρόγραµµα έρευνας και ανάπτυξης στον τοµέα της τεχνολογίας της πληροφόρησης (European strategic programme for research and development in information technology)ETSIEuropean Telecommunications Standards InstituteEUΕυρωπαϊκή Ένωση (European Union)· χρησιµοποιείται σε πίνακες και γραφήµατα (και όχι µέσα στο κείµενο) για να δηλωθεί η οµάδα των αντίστοιχων κρατών µελών: EU-9, EU-12, EU-15 κλπ.EU-OSHA EUR Euratom Eureka EURES EURET Eurocontrol Euronet EuronetDIANE Europol Eurostat Eurotra EurydiceΕυρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία ευρώ (βλέπε Ευρατόµ) Ευρωπαϊκός Οργανισµός για το Συντονισµό της Έρευνας (European Research Coordination Agency) ευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης (European employment services) ευρωπαϊκή έρευνα για τις µεταφορές (European research for transport) Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια της Αεροναυσιπλοΐας ευρωπαϊκό δίκτυο τηλεπικοινωνιών (European telecommunications network) ευρωπαϊκό δίκτυο για την απευθείας προσπέλαση των πληροφοριών (direct information access network for Europe) (βλέπε Eυρωπόλ) στατιστική υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: παλαιά πλήρης ονομασία• να χρησιμοποιείται μόνο ως επεξήγηση σύστηµα αυτόµατης µετάφρασης πληροφοριακό δίκτυο για την εκπαίδευση στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων (European Venture Capital Association)EVCA FΟργάνωση των Ηνωµένων Εθνών για τη Διατροφή και τη Γεωργία [Food and Agriculture Organization (UN)]FAO FED FEDER FEEE FEOGA(βλέπε ΕΤΑ) (βλέπε ΕΤΠΑ) Ίδρυµα για την Εκπαίδευση σε Περιβαλλοντικά Θέµατα στην Ευρώπη (βλέπε ΕΓΤΠΕ) Διεθνής Οµοσπονδία για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Fédération internationale pour le droit européen)FIDE fob (*) FIMfree on board (βλέπε ΔΝΤ)FnuladΤαµείο των Ηνωµένων Εθνών για την Καταπολέµηση της Κατάχρησης των ΝαρκωτικώνFRAΟργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςFrontex FYROMΕυρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας (Former Yugoslav Republic of Macedonia)G G7Οµάδα των Επτά (οι πρώτες βιοµηχανικές χώρες: Γαλλία, Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ιταλία, Καναδάς)σελ. 6 / 13 Οµάδα των 24 (διακυβερνητική οµάδα των 24 για διεθνή νοµισµατικά θέµατα)G24 G77Οµάδα των 77 Γενική Συµφωνία Εµπορίου Υπηρεσιών (General Agreement on Trade in Services)GATS GATT GISCO GmbH (*) GSA H(βλέπε ΓΣΔΕ) γεωγραφικό σύστηµα πληροφοριών για την Επιτροπή [Eurostat] Gesellschaft mit beschränkter Haftung Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSSHandynetευρωπαϊκό κοινοτικό πληροφορικό σύστηµα πληροφοριών για ζητήµατα µειονεκτούντων ατόµωνHDTVτηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (high-definition television)Heliosκοινοτικό πρόγραµµα δράσης για τα µειονεκτούντα άτοµα (handicapped people in the European Community living independently in an open society) [πρόγραµµα δράσης]IImpactΔιεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (International Air Transport Association) 1. ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ διοικήσεων (interchange of data between administrations) 2. Ένωση Διεθνούς Ανάπτυξης (ΟΗΕ) (International Development Association) πρόγραµµα σχετικά µε την ανάπτυξη αγοράς υπηρεσιών πληροφοριών (information market policy actions)INSISδιοργανικό σύστηµα πληροφοριών ενοποιηµένων υπηρεσιώνIATA IDAIRISπρόγραµµα για τη βελτίωση του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, και ιδίως των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, στην Κοινότητα συµβουλευτική επιτροπή βιοµηχανικής έρευνας και ανάπτυξης (Industrial Research and Development Advisors Commitee) Ερευνητική πρωτοβουλία µε αντικείµενο την εφαρµοσµένη πληροφορική στον κοινωνικό τοµέαISBNδιεθνής αριθµός τυποποίησης βιβλίου (international standard book number)ISISολοκληρωµένο σύστηµα πληροφοριών στον τοµέα των προτύπων (integrated standards information system)ISOΔιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (International Standards Organisation)Interprise IRDACδιεθνής αριθµός τυποποίησης έκδοσης σειράς (International standard series number) διεθνής πειραµατικός θερµοπυρηνικός αντιδραστήρας (international thermonuclear experimental reactor)ISSN ITER J JESSI JET JRC Κ ΚΒΑ (CDI)Joint European submicron silicon initiative Joint European Torus Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre) (ενιαία σύντμηση για όλες τις γλωσσικές εκδοχές; δεν χρησιμοποιείται πλέον ο τύπος KKEρ) Κέντρο για τη Βιοµηχανική Ανάπτυξησελ. 7 / 13 ΚΓΑ ΚΓΠ (PAC) ΚΔ (TDC) ΚΕΠΠΑ ΚΚΕρ ΚΟΜΕΚΟΝ ΚΠΣ Κ(Τ)Δκοινοτικό γραφείο αναφοράς κοινή γεωργική πολιτική κοινό δασµολόγιο κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας δεν χρησιμοποιείται πλέον για το Κοινό Κέντρο Ερευνών (βλέπε JRC) Συµβούλιο Αµοιβαίας Οικονοµικής Βοήθειας (ΣΑΟΒ) κοινοτικό πλαίσιο στήριξης κοινό (τελωνειακό) δασµολόγιο πρόγραµµα υποστήριξης καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτωνKaleidoscope ευρωπαϊκής διάστασης Karolus KBS Konver Λ ΛΑΧ L Leader LEDA Leonardo da Vinci LIFE M ΜΚΟ (ONG) ΜΜΕ (PME) ΜΟΠ (PIM) Μπενελούξ ΜΣΙ ΜΥΔ ΜΧΣ MAST Matthaeus MatthaeusTAX MCM MEDIA MED-Investσχέδιο δράσης για την ανταλλαγή µεταξύ των κρατών µελών δηµοσίων λειτουργών µεταξύ των κρατών µελών, µε σκοπό την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς knowledge-based system κοινοτική πρωτοβουλία σχετική µε τη µετατροπή της άµυνας λιγότερο αναπτυγµένες χώρες σύνδεση µεταξύ δράσεων για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονοµίας πρόγραµµα δράσης για την τοπική ανάπτυξη της απασχόλησης (local employment development action programme) πρόγραµµα δράσης για την εφαρµογή µιας ευρωπαϊκής κοινοτικής πολιτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης χρηµατοδοτικό µέσο για το περιβάλλον µη κυβερνητική οργάνωση µικροµεσαίες επιχειρήσεις ολοκληρωµένα µεσογειακά προγράµµατα Οικονοµική ένωση του Βελγίου, των Κάτω Χωρών και του Λουξεµβούργου µηχανισµός συναλλαγµατικών ισοτιµιών µη υποχρεωτικές δαπάνες µεσοπρόθεσµη χρηµατοδοτική στήριξη ειδικό πρόγραµµα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στον τοµέα της επιστήµης και της τεχνολογίας της θάλασσας (marine science and technology) κοινοτικό πρόγραµµα δράσης στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης των τελωνειακών υπαλλήλων κοινοτικό πρόγραµµα δράσης στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης των υπαλλήλων των επιφορτισµένων µε την έµµεση φορολογία (βλέπε ΝΕΠ) µέτρα για την προώθηση της ανάπτυξης της οπτικοακουστικής βιοµηχανίας (measures to encourage the development of the audiovisual industry) πρόγραµµα στήριξης της συνεργασίας για την ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων των µεσογειακών τρίτων χωρών σε συνδυασµό µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και τους επαγγελµατικούς οργανισµούς της Ευρώπηςσελ. 8 / 13 MED-URBSπρόγραµµα στήριξης της συνεργασίας µεταξύ των οργανισµών και των εταιρειών των µέσων µαζικής ενηµέρωσης στην Κοινότητα και τις µεσογειακές τρίτες χώρες πρόγραµµα στήριξης της συνεργασίας µεταξύ των τοπικών αρχών της Κοινότητας και αυτών των µεσογειακών τρίτων χωρώνMercosurMercado Común del Sur [λατινοαµερικανική κοινή αγορά]MISEPσύστηµα αµοιβαίας πληροφόρησης για τις πολιτικές απασχόλησης (mutual information system on employment policy)MED-MEDIAN ΝΕΠ (MCM) ΝΚΜ (NIC) ΝΜΕΠ (NIPC) NACE NAFO NAFTA NATO NC NEA NETνοµισµατικά εξισωτικά ποσά νέο κοινοτικό µέσο νέο µέσο εµπορικής πολιτικής γενική ονοµατολογία οικονοµικών δραστηριοτήτων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Οργανισµός Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (North-West Atlantic Fisheries Organisation) Βορειοαµερικανική Ζώνη Ελευθέρου Εµπορίου Οργανισµός Βορειοατλαντικού Συµφώνου (North Atlantic Treaty Organisation) (βλέπε ΣΟ) (βλέπε ΟΠΕ) Next European TorusNETTδίκτυο µεταφοράς καθαρών τεχνολογιών (network for environmental technology transfer)NIC(βλέπε ΝΚΜ)Nimexeoνοµατολογία των εµπορευµάτων για τις στατιστικές του εξωτερικού εµπορίου της Κοινότητας και του εµπορίου µεταξύ των κρατών µελών της (Eurostat)NIPC(βλέπε ΝΜΕΠ)NUTSoνοµατολογία των γεωγραφικών στατιστικών µονάδων (nomenclature des unités territoriales statistiques)O ΟΑΠ ΟΑΠΕΧ (OAPEC) ΟΑΣΕ ΟΗΕ (ONU) ΟΚΣ (Ecosoc) ΟΝΕ (UEM) ΟΟΣΑ (OCDE) ΟΠΕ (NEA) ΟΠΕΚ OAPEC OCDE ΟΕΑ (OID)Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης Οργανισµός Αραβικών Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών Οργάνωση για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο των Ηνωµένων Εθνών οικονοµική και νοµισµατική ένωση Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Οργανισµός Πυρηνικής Ενέργειας (ΟΟΣΑ) Οργανισµός Πετρελαιοπαραγωγών Κρατών (βλέπε ΟΑΠΕΧ) (βλέπε ΟΟΣΑ) ολοκληρωµένη αναπτυξιακή ενέργειασελ. 9 / 13 ΟΕΕ1. Οικονοµική Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για την Ανάπτυξη 2. Οικονοµική Επιτροπή για την ΕυρώπηOIBT OID OMPI ONG ONP ONUΔιεθνής Οργανισµός Τροπικής ΞυλείαςONUDI OPEC OSI OVIDE Π ΠΕΠ (PAM) ΠΗΕΠ (PNUE) ΠΚΦ ΠΟΠΙ (OMPI) ΠΟΕ ΠΟΥ ΠΣΑ ΠΣΕ (CMA) Ρ PAC PAM PEDAP PEDIP PESCA(βλέπε ΟΕΑ) (βλέπε ΠΟΠΙ) (βλέπε ΜΚΟ) παροχή ανοικτού δικτύου (open network provision) (βλέπε ΟΗΕ) Οργάνωση των Ηνωµένων Εθνών για τη Βιοµηχανική Ανάπτυξη (Organisation des Nations unies pour le développement industriel) (βλέπε ΟΠΕΚ) διασύνδεση ανοικτών συστηµάτων (open systems interconnection) videotex για τα µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παγκόσµιο επισιτιστικό πρόγραµµα (ΟΗΕ) Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα Παγκόσµια Οργάνωση Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας Παγκόσµιο Συµβούλιο Διατροφής (ΟΗΕ) Παγκόσµιο Επισιτιστικό Συµβούλιο (ΟΗΕ) (βλέπε ΚΓΠ) (βλέπε ΠΕΠ) ειδικό πρόγραµµα για τον εκσυγχρονισµό της γεωργίας στην Πορτογαλία ειδικό πρόγραµµα για την ανάπτυξη της βιοµηχανίας στην Πορτογαλία κοινοτική πρωτοβουλία για την αναδιάρθρωση του τοµέα της αλιείαςPhare (*)πρόγραµµα τεχνικής βοήθειας στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής ΕυρώπηςPIM(βλέπε ΜΟΠ)PINCενδεικτικό πυρηνικό πρόγραµµα (programme indicatif nucléaire de la Communauté)PIP PLO PME PNUE Poseican Poseidomενηµερωτικό πρόγραµµα προτεραιότητας (priority information programme) (βλέπε ΟΑΠ) (βλέπε ΜΜΕ) (βλέπε ΠΗΕΠ) πρόγραµµα ειδικών µέτρων λόγω του αποµακρυσµένου και νησιωτικού χαρακτήρα των Καναρίων Νήσων πρόγραµµα ειδικών µέτρων λόγω του αποµακρυσµένου και νησιωτικού χαρακτήρα των γαλλικών υπερπόντιων διαµερισµάτωνσελ. 10 / 13 Poseima PTOM Rπρόγραµµα ειδικών µέτρων λόγω του αποµακρυσµένου και νησιωτικού χαρακτήρα της Μαδέρας και των Αζορών (βλέπε ΥΧΕ) έρευνα και ανάπτυξη στον τοµέα των προηγµένων τεχνολογιών των τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη (research and development in advanced communication technologies for Europe)RACE RAM Raphaelrandom access memory κοινοτικό πρόγραµµα δράσης στον τοµέα της πολιτιστικής κληρονοµιάς διεθνές επισιτιστικό απόθεµα εκτάκτου ανάγκης (ΟΗΕ) (réserve alimentaire internationale d’urgence)RAIU RARE Rechar Recite REGEN REGISσυνδεδεµένα δίκτυα για την ευρωπαϊκή έρευνα πρόγραµµα έρευνας στον τοµέα του άνθρακα regions and cities for Europe κοινοτική πρωτοβουλία σχετική µε δίκτυα ενέργειας κοινοτική πρωτοβουλία σχετική µε τις πιο αποµακρυσµένες περιοχέςResiderτακτικό ευρωπαϊκό πρόγραµµα για την αξιολόγηση των διεργαστηριακών µετρήσεων (regular European interlaboratory measurements evaluation programme) κοινοτικό πρόγραµµα για τη µετατροπή των βιοµηχανικών περιοχών σιδήρου και χάλυβα (reconversion de zones sidérurgiques)RETEXκλωστοϋφαντουργικές περιφέρειες (régions textiles) [κοινοτικό πρόγραµµα]Rewardπρόγραµµα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στους τοµείς των πρώτων υλών και της ανακύκλωσης (recycling of waste - research and development)RICA(βλέπε ΔΓΛΠ)RNISψηφιακό δίκτυο ενοποιηµένων υπηρεσιών (réseau numérique à intégration de services)ReimepΣ ΣΑΟΒ (CAEM) ΣΑΣΕ ΣΓΠ (SPG) ΣΗΕΕΑ (Unctad) ΣΟ (NC)(βλέπε ΚΟΜΕΚΟΝ) Συνδιάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη σύστηµα γενικευµένων προτιµήσεων της Κοινότητας Συνδιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το Εµπόριο και την Ανάπτυξη συνδυασµένη ονοµατολογίαΣΠΙ (AMF)συµφωνία πολυϊνών (διεθνής διακανονισµός του εµπορίου κλωστοϋφαντουργικών)ΣΣΚ (CCG) ΣΥΕΚ (Eurostat) S SCENT SESAR SIRΣυµβούλιο Συνεργασίας των Χωρών του Κόλπου Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτωνδίκτυο για την επιβολή τελωνειακών συστηµάτων ευρωπαϊκό σύστημα νέα γενιά για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας σύστηµα κρατήσεων µε χρήση υπολογιστήσελ. 11 / 13 SPESπρόγραµµα ενίσχυσης για την ευρωπαϊκή αξιολόγηση της έρευνας (support programme for a European assessment of research) σχέδιο τόνωσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας και των ανταλλαγών ερευνητών στον τοµέα των οικονοµικών επιστηµών (stimulation plan for economic science)SPG(βλέπε ΣΓΠ)SPEARStabex Sysminσύστηµα σταθεροποίησης των εσόδων από εξαγωγές των ΑΚΕ και των ΥΧΕ (système de stabilisation des recettes d'exportation) ειδικές χρηµατοδοτικές διευκολύνσεις για τα µεταλλευτικά προϊόντα των κρατών ΑΚΕ και των ΥΧΕ (système d'aide aux produits miniers)T TAC Tacis (*)σύνολο επιτρεπόµενων αλιευµάτων (total allowable catch) πρόγραµµα τεχνικής βοήθειας στα νέα ανεξάρτητα κράτη και τη ΜογγολίαTARICενοποιηµένο δασµολόγιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (tarif intégré communautaire)TDC(βλέπε ΚΔ)Telematiqueκοινοτική πρωτοβουλία σχετική µε τις υπηρεσίες και τα δίκτυα τηλεµατικής για την περιφερειακή ανάπτυξηTempus TIRπρόγραµµα διευρωπαϊκής κινητικότητας για την ανώτατη εκπαίδευση διεθνείς οδικές µεταφορέςTREVIοµάδα: υπουργοί υπεύθυνοι για θέµατα εσωτερικής ασφάλειας στα πλαίσια της διακυβερνητικής συνεργασίαςTVHD(βλέπε HDTV)Y ΥΔ ΥΕΕΕΚ ΥΧΕ (PTOM) U UCLAF UEBL UEM Unctadυποχρεωτικές δαπάνες Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπερπόντιες χώρες και εδάφη µονάδα συντονισµού της καταπολέµησης της απάτης Οικονοµική Ένωση Βελγίου-Λουξεµβούργου (Union économique belgoluxembourgeoise) (βλέπε ΟΝΕ) (βλέπε ΣΗΕΕΑ)UNICEΟργάνωση των Ηνωµένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήµη και τον Πολιτισµό (United Nations Εducational, Scientific and Cultural Organisation) Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees) Ένωση των Βιοµηχανιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe)UnicefΤαµείο των Ηνωµένων Εθνών για τα Παιδιά (United Nations Children’s Fund)Unesco UNHCRUNIDO UNRWA URBAN Φ ΦΕΚΟργάνωση των Ηνωµένων Εθνών για τη Βιοµηχανική Ανάπτυξη (United Nations Industrial Development Organisation) Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωµένων Εθνών (United Nations Relief and Works Agency) κοινοτική πρωτοβουλία σχετική µε αστικές περιοχές Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεωςσελ. 12 / 13 ΦΚΕ ΦΠΑφόρος κύκλου εργασιών φόρος προστιθέµενης αξίαςσελ. 13 / 13
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.