Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021

Στην παρούσα εισήγηση γίνεται αναφορά στο τι σημαίνει ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου και στους τρόπους επέμβασης στο κτίριο (τόσο στο νέο όσο και στο υφιστάμενο) για την αύξηση της ενεργειακής του απόδοσης, με εστίαση στην εξωτερική θερμομόνωση με σύστημα μόνωσης εξηλασμένης πολυστερίνης (XPS) Kelyfos. Γίνεται αναφορά στα επιμέρους υλικών που αποτελούν το σύστημα, στον τρόπο εφαρμογής του, στις απαραίτητες εργαστηριακές δοκιμές που απαιτούνται για την πιστοποιήση του από τον ΕΟΤΑ με βάση την ευρωπαϊκή τεχνική προδιαγραφή ETAG004, στο ενεργειακό όφελος και στα πλεονεκτήματα της εξωτερικής θερμομόνωσης έναντι άλλων λύσεων (πχ. ενδιάμεση μόνωση σε δικέλυφη τοιχοποιία).

Σύστημα εξωτερικής Θερμομόνωσης με εξηλασμένη πολυστερίνη Πασχάλης Γκογκούδης Δ/ντής Τεχνικής Υποστήριξης, PolykemΛέξεις κλειδιά: Kelyfos, Εξωτερική Θερμομόνωση, Εξηλασμένη Πολυστερίνη, Εξοικονόμηση Ενέργειας, Θερμογέφυρα, ETAG004, EOTAΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι επιδιώξεις για εξοικονόμηση ενέργειας έχουν γίνει πλέον συνειδητή επιλογή σε κάθε τομέα της ζωής, από τις ηλεκτρικές συσκευές και τα μέσα μαζικής μεταφοράς μέχρι τον κατασκευαστικό τομέα. Σε πολλές χώρες υπάρχουν συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα, τα οποία αποβλέπουν στην εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και στη μείωση των συνολικά. Μελέτες έχουν δείξει ότι στην Ευρώπη ο κτιριακός τομέας καταναλώνει περίπου 40% της συνολικής ενέργειας εκτοπίζοντας τη βιομηχανία και τις μεταφορές από την πρώτη θέση και συμβάλει στο 45% εκπομπής CO2, οπότε η σωστή διαχείριση ενέργειας αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Από τον Ιανουάριο του 2006 έχει, άλλωστε, τεθεί σε εφαρμογή η σχετική οδηγία 2002/91/EC για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Στην παρούσα εισήγηση γίνεται αναφορά στο τι σημαίνει ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου και στους τρόπους επέμβασης στο κτίριο (τόσο στο νέο όσο και στο υφιστάμενο) για την αύξηση της ενεργειακής του απόδοσης, με εστίαση στην εξωτερική θερμομόνωση με σύστημα μόνωσης εξηλασμένης πολυστερίνης (XPS) Kelyfos. Γίνεται αναφορά στα επιμέρους υλικών που αποτελούν το σύστημα, στον τρόπο εφαρμογής του, στις απαραίτητες εργαστηριακές δοκιμές που απαιτούνται για την πιστοποιήση του από τον ΕΟΤΑ1 με βάση την ευρωπαϊκή τεχνική προδιαγραφή ETAG0042, στο ενεργειακό όφελος και στα πλεονεκτήματα της εξωτερικής θερμομόνωσης έναντι άλλων λύσεων (πχ. ενδιάμεση μόνωση σε δικέλυφη τοιχοποιία).1EOTA – European Organisation of Technical Approval ETAG004 – Guideline for European technical approval of External Thermal Insulation Composite Systems with External Renderings 2Σελ. 1/18 1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ 1.1 Ανάγκη Θερμομόνωσης Κτιρίου Ο σχεδιασμός ενός κτιρίου πρέπει να στοχεύει στην παροχή συνθηκών άνεσης στους ενοίκους ανεξάρτητα από τις επικρατούσες εξωτερικές συνθήκες. Αυτό σημαίνει, ότι μία καλή μόνωση πρέπει να εξασφαλίζει τουλάχιστον: •την υγεινή, άνετη κι ευχάριστη διαβίωση στους ενοίκους, χωρίς να διαταράσσεται το θερμικό ισοζύγιο του ανθρώπινου σώματος με ακραίες θερμικές αλληλοεπιδράσεις κρύου η ζέστης ανάμεσα σε αυτό και στον περιβάλλοντα χώρο•Την οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας με την ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών του εσωτερικού χώρου1.2 ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ Θερμικές απώλειες σε ένα κτίριο προκαλούνται από τη μετάδοση θερμότητας του αέρα ενός εσωτερικού χώρου προς την ατμόσφαιρα η προς ψυχρότερους γειτονικούς χώρους η/και αντίστροφα. Με τη θερμομόνωση ενός κτιρίου επιδιώκεται να μειωθεί ο χρόνος( ταχύτητα) ανταλλαγής της θερμότητας μέσα από τα τοιχώματα. Η θερμική διαφορά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, τείνει να εξισορροπηθεί και σύμφωνα με την γενική εξίσωση θερμικής ροής3, όταν υπάρχει μία επιφάνεια με διαφορά θερμοκρασίας σε κάθε πλευρά, η Θερμική ροή (Q) μέσα από το στοιχείο (επιφάνεια) δίνεται από το γινόμενο, της επιφάνειας (F), τη διαφορά θερμοκρασίας (ΔΤ), και το συντελεστή θερμοπερατότητας (k). Q = k F ΔΤ (W)(1.2.1)Οπότε το ενεργειακό φορτίο που προστίθεται σε ένα κτίριο (θέρμανση / ψύξη), αποσκοπεί στην αναπλήρωση των θερμικών φορτίων που διαφεύγουν. Από την εξίσωση (1.2.1) προκύπτει, ότι για χαμηλότερες τιμές 3Η γενική εξίσωση περιλαμβάνει θερμική ροή λόγο αγωγιμότητας και μεταφοράς (conductive and convective)Σελ. 2/18 του k, (για σταθερή επιφάνεια και διαφορά θερμοκρασίας), συνεπάγεται χαμηλότερη διαφυγή θερμικών φορτίων και συνεπώς λιγότερη δαπανόμενη ενέργεια για τη διατήρηση της διαφοράς θερμοκρασίας. Στις μελέτες Θερμομόνωσης, χρησιμοποιείται ο συντελεστής αντίστασης θερμοπερατότητας, που ορίζεται ως το αντίστροφο του k, (1/k), και εξαρτάται άμεσα από τον συντελεστή αντίστασης θερμοδιαφυγής (1/Λ), ο οποίος συντελεστής εξαρτάται από τις ιδιότητες των βασικών υλικών που συνθέτουν μία κατασκευή θερμομόνωσης, δηλαδή •Τη θερμική τους αγωγιμότητα (Συντελεστής λ)•Τη περιεκτικότητά τους σε υγρασία και•Το πάχος τουςΗ σχέση μεταξύ των δύο συντελεστών δίνεται από τη παρακάτω εξίσωση1 1 1 1 = + + k aι Λ α ασεm2h / W (παλιότερα σε 0C/kcal) (1.2.2)Όπου α ι συντελεστής θερμικής μετάβασης μεταξύ εσωτερικού αέρα και δομικού υλικού καια α , συντελεστής θερμικής μετάβασης μεταξύ εξωτερικού αέρα και δομικού υλικούΣελ. 3/18 1.3 ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΕΣ Εκτός από τα δομικά υλικά που απαρτίζουν το οικοδόμημα, και που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη θερμική του συμπεριφορά, ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό της κατασκευής είναι οι θερμογέφυρες. Θερμογέφυρες καλούνται σημεία η τμήματα του κτιριακού κελύφους με σημαντική μείωση της θερμικής αντίστασης των δομικών στοιχείων και είναι σημαντική πηγή θερμικών απωλειών. Εμφανίζονται στη διεπιφάνεια δύο διαφορετικών δομικών στοιχείων η δύο ίδιων δομικών στοιχείων διαφορετικού πάχους. Σε συνδέσεις εξωτερικών δομικών στοιχείων και πλευρικά γύρω από ανοίγματα.(Βλέπε εικόνα 1.)Εικόνα 1. Ροή θερμότητας από θερμογέφυραΜελέτη έχει δείξει4, ότι σε ένα μονωμένο κτίριο, με παραδοσιακή ενδιάμεση μόνωση(δικέλυφη κατασκευή), οι απώλειες λόγω των θερμογεφυρών μπορούν να φτάσουν μέχρι το 30%, σε σύγκριση κτιρίου χωρίς θερμογέφυρες( η με τις θερμογέφυρες μονωμένες).2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Kelyfos Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες στις οποίες μπορεί να γίνει αναφορά σχετικά με τη μόνωση. Είναι τα αμόνωτα κτίρια. Τα κτίρια με παραδοσιακή ενδιάμεση μόνωση και δικέλυφη κατασκευή και τα κτίρια με εξωτερική θερμομόνωση, με μονή η δικέλυφη κατασκευή τοιχοποιίας. Η κατηγορία4Papadopoulos A.M., Oxizidis S., Papathanasiou L. (2008), Developing a new library of materials and structural elements for the simulative evaluation of buildings’ energy performance, Building and Environment, 43, 5, 710-719Σελ. 4/18 της εξωτερικής θερμομόνωσης θα αναπτυχθεί στη συνέχεια, καθώς αποτελεί την πιο αποτελεσματική μόνωση κτιρίων5.2.1 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚELYFOS Το Kelyfos6 είναι ένα επικολλούμενο σύστημα πολλαπλών στρώσεων με προαιρετική μηχανική στερέωση που αποτελείται από, 1. Ινοοπλισμένη, τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα, ενισχυμένη με πολυμερή συστατικά (ρητίνες), τύπου Kelyfos Thermo της Isomat, σε κατανάλωση 2,0 – 4,0 kg/m2, αναλόγως του υποστρώματος. 2. Θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης, (συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ = 0,035 W/mK), διαστάσεων 600x1250mm και πάχη 30-60mm, τύπου Styrofoam IB-SL της εταιρίας Dow, με περιμετρική διαμόρφωση ακμών (πατούρα). (Συμμόρφωση κατά EN 13164)3. Βύσματα τύπου Kelyfos IDK-T 8/60 x 115 και TID-K 8/60 x 115 4. Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα ενίσχυσης, βάρους 161 gr/m2, ±10 % κατά DIN 53854, τύπου Kelyfos της Polykem, 100cm με άνοιγμα καρέ 3,5 x 4,0 mm. 5. Τελικό επίχρισμα έτοιμου σοβά τσιμεντοειδούς η ακρυλικής βάσης με διάφορες κοκκομετρίες αδρανών (για λεία η αδρή επιφάνεια), ενισχυμένου με ρητίνες, λευκού ή έγχρωμου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης, σε καταναλώσεις που κυμαίνονται από 1,8kg/m2/3mm έως 5kg/m2/3mm πάχος επιχρίσματος ανάλογα με τη κοκκομετρία που προβλέπει η μελέτη. 6. Παρελκόμενα του συστήματος όπως, σταθερά και εύκαμπτα γωνιόκρανα (από PVC με υαλόπλεγμα), για ενίσχυση των ακμών. Ενισχυτικά τεμάχια ανοιγμάτων και ειδικά τεμάχια εξηλασμένης πολυστερίνης για τις τις εξωτερικές γωνίες και δομικά ανοίγματα. Papadopoulos A.M., Oxizidis S., Papandritsas G. (2008), Energy, economic and environmental performance of heating systems used in Greek buildings, Energy and Buildings, 40, 224-230 56Το Kelyfos αποτελεί Εμπορική ονομασία του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης με εξηλασμένη πολυστερίνη (DOW) της εταιρίας PolykemΣελ. 5/18 Εικόνα 2. Επίπεδα στρώσεων Εξωτερικής Θερμομόνωσης KelyfosΕικόνα 3. Παρελκόμενα συστήματος Kelyfos Η έννοια σύστημα χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς το κάθε παρελκόμενο από το οποίο αποτελείται το σύστημα έχει μελετηθεί και σχεδιαστεί για την καλύτερη και αποδοτικότερη συνεργασία του ενός με το άλλο. Η σημασία του συστήματος αποκτά καταληκτική έννοια, κατά τη διαδικασία πιστοποίησης από τον ΕΟΤΑ με βάση της οδηγίας ETAG004, όπως θα αναπτυχθεί στο επόμενο κεφάλαιο.Σελ. 6/18 2.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ KELYFOS 1. Προετοιμασία της υφιστάμενης επιφάνειας – Καθαρισμός / επισκευή 2. Τοποθέτηση οδηγών στήριξης Αλουμινίου περιμετρικά στη βάση του κτιρίου 3. Προετοιμασία της κόλλας Kelyfos Thermo και εφαρμογή της επάνω στα θερμομονωτικά τεμάχια εξηλασμένης πολυστερίνης (DOW). Στη συνέχεια οι πλάκες τοποθετούνται σταυρωτά (σε διάταξη διακοπτόμενου κατακόρυφου αρμού) και γίνεται επικόλληση στην εξωτερική τοιχοποιία με την ινοοπλισμένη, τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα Kelyfos Thermo. 4. Μετά την επικόλληση οι πλάκες στερεώνονται μηχανικά με βύσματα (εφόσον απαιτείται, κυρίως σε υφιστάμενα κτίρια) τύπου Kelyfos IDK-T 8/60 x 115 και TID-K 8/60 x 115 σε βάθος αγκύρωσης μεγαλύτερο των 4 cm και κατανάλωση 6 βύσματα ανά m2(αυξανόμενο με την αύξηση του ύψους του τοίχου). Οι αρμοί των πλακών πρέπει να μένουν ενωμένοι. Τυχόν κενά πληρούνται με θερμομονωτικό υλικό τύπου Great Stuff Pro της εταιρίας Dow. 5. Επίστρωση βασικού επιχρίσματος τύπου Kelyfos Thermo, με ολίσθηση ≤ 0,5mm και πρόσφυση ≥ 2,00 N/mm2, σε κατανάλωση 4,5 kg/m2/3mm πάχος επιχρίσματος. Τοποθέτηση υαλοπλέγματος (που αποτελεί τον οπλισμό του συστήματος), ώστε η αλληλοεπικάλυψη στα σημεία ένωσης να είναι τουλάχιστον 10 cm. Το πλέγμα εγκιβωτίζεται μέσα στη στρώση του βασικού επιχρίσματος όσο ακόμη είναι νωπό. Προβλέπεται πρόσθετη ενίσχυση πλέγματος (διπλό πλέγμα) σε σημεία όπως η βάση και γωνίες του κτιρίου καθώς και στις ακμές και γωνίες των ανοιγμάτων με ειδικά ενισχυτικά τεμάχια 6. Εφαρμογή τελικού επιχρίσματος ακρυλικής η τσιμεντοειδούς βάσης, τις επιλεγμένες κοκκομετρίες και αποχρώσεις.Σελ. 7/18 3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ KELYFOS 3.1 Πιστοποίηση Η πιστοποίηση ενός συστήματος με βάση προδιαγραφής, προϋποθέτει και πιστοποιεί, ότι το συγκεκριμένο σύστημα ακολουθεί τους κανόνες και τις απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται στη προδιαγραφή. Παρέχει ενιαίο και κοινό σύστημα αξιολόγησης, με τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το σύστημα για την άρτια συμπεριφορά του στο πεδίο. Ο γνώμονας της άρτιας συμπεριφοράς προκύπτει από την εμπειρία των εφαρμογών αλλά και των τεχνικών απαιτήσεων που συνοδεύουν τη μελέτη του εφαρμοζόμενου συστήματος. Μία προδιαγραφή επανεξετάζεται κατά διαστήματα, και συμπληρώνεται η τροποποιείται εφόσον οι συνθήκες και παράμετροι κάτω από τις οποίες έχει δημιουργηθεί αλλάξουν. Στην Ευρώπη ο υπεύθυνος φορέας πιστοποίησης για δομικά υλικά είναι ο EOTA, και περιλαμβάνει τους φορείς έγκρισης που είναι υπεύθυνοι για την έκδοση των ΕΤΑ7. H ΕΤΑ για ένα δομικό υλικό είναι η τεχνική αξιολόγηση για την καταλληλότητα του υλικού στην προβλεπόμενη χρήση του, και τη συνεισφορά του στην εκπλήρωση των έξι κύριων απαιτήσεων που αναγράφονται στην ντιρεκτίβα 89/106/EC(CPD).8 Οι έξι αυτές απαιτήσεις, αφορούν στη 1. 2. 3. 4. 5. 6.Μηχανική αντίσταση και σταθερότητα Υγιεινή, Υγεία και το Περιβάλλον Πυρασφάλεια Ασφάλεια στη Χρήση Προστασία ηχορύπανσης Εξοικονόμηση Ενέργειας και διατήρηση θερμότηταςΈνα προϊόν για το οποίο έχει εκδοθεί ΕΤΑ, δύναται να φέρει σήμα συμμόρφωσης CE και να διατίθεται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτό.97ΕΤΑ – European Technical Approval O ΕΟΤΑ, προέκυψε από το CPD – Construction Products Directive 89/106/EC 9 Περισσότερες πληροφορίες για τον ΕΟΤΑ, ETA, CPD μπορούν να βρεθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eota.be 8Σελ. 8/18 3.2 Διαδικασία Πιστοποίησης Η προδιαγραφή με την οποία εξετάζεται ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης είναι το ETAG00410. Η διαδικασία πιστοποίησης με βάση το ETAG004 απαρτίζεται από τρία σκέλη, 1. Το κεφάλαιο 4 της προδιαγραφής προσδιορίζει εκείνα τα στοιχεία της απόδοσης του συστήματος τα οποία πρέπει να εξεταστούν ώστε να ικανοποιούν τις έξι βασικές απαιτήσεις του CPD. Το κεφάλαιο 5 της προδιαγραφής, επεκτείνει τα στοιχεία του κεφαλαίου 4 με πιο ακριβείς ορισμούς και τη διαθέσιμη μεθοδολογία για τη διακρίβωση των ιδιοτήτων του υλικού σε σχέση με τις απαιτήσεις στο πεδίο (υπολογισμούς, δοκιμές, τεχνικές γνώσεις, εμπειρικές γνώσεις κτλ.). 2. Το κεφάλαιο 6, αναλύει τις απαιτήσεις απόδοσης ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (κεφάλαιο 4), σε συγκεκριμένους και μετρήσιμους η ποιοτικούς όρους που συσχετίζονται με το προϊόν και την επιδιωκόμενη χρήση του χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία διακρίβωσης(κεφάλαιο 5). 3. Το κεφάλαιο 7, θέτει τις υποθέσεις και υποδείξεις για τον σχεδιασμό, εγκατάσταση και εφαρμογή, συντήρηση και επισκευή κάτω από τα οποία η αξιολόγηση καταλληλότητας σύμφωνα με το ETAG004 μπορεί να ισχύσει.11 3.3 Εργαστηριακές Δοκιμές κατά ETAG004 Οι απαραίτητες δοκιμές κατά ETAG004 οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση της ETA, απαιτείται να εκπονηθούν από διαπιστευμένα εργαστήρια, εγκεκριμένα για τις δοκιμές που αναφέρονται στην προδιαγραφή. Αυτά μπορεί να είναι ανεξάρτητα η βιομηχανικά εργαστήρια, εργαστήρια μέλη του ΕΟΤΑ και πανεπιστημιακά. Τα αποτελέσματα δοκιμών από εργαστήρια μέλη του ΕΟΤΑ, ή εργαστήρια που είναι διαπιστευμένα για τις συγκεκριμένες δοκιμές γίνονται αποδεκτά χωρίς περαιτέρω πληροφόρηση. Εάν το εργαστήριο βρίσκεται σε άλλη κατηγορία, τότε είναι απαραίτητος ο έλεγχος από επίσημο φορέα για την πιστοποίηση καλής λειτουργίας του εργαστηρίου. 10 11ETAG- European Technical Approval Guideline Περισσότερες πληροφορίες στο ETAG004Σελ. 9/18 Τα δοκίμια της τεχνικής λύσης κατασκευάζονται στον χώρο του εργαστηρίου, υπό την εποπτεία του προσωπικού, και με καταγραφή των διαδικασιών. Οι δοκιμές που εκτελούνται καλύπτουν τις έξι βασικές απαιτήσεις του CPD (βλ. παρ.3.1). Η κάθε μία βασική απαίτηση περιλαμβάνει μία σειρά από δοκιμές (βλέπε Πίνακα 3) που διεξάγονται με μία συγκεκριμένη μεθοδολογία και σύμφωνα με προδιαγραφές ( ISO, DIN, EN η άλλο), όπου καταγράφεται το αποτέλεσμα και συγκρίνεται με τις ελάχιστες απαιτήσεις που προδιαγράφονται στο ETAG004. Βάσει αυτών των αποτελεσμάτων το σύστημα βαθμολογείται ως προς τις ιδιότητές του και πιστοποιείται με την έκδοση μιάς ΕΤΑ, εφόσον βέβαια κριθεί επαρκές. 3.4 Αποτελέσματα εργαστηριακών δομικών στο σύστημα Kelyfos Το σύστημα KELYFOS είναι πιστοποιημένο από το διαπιστευμένο γερμανικό εργαστήριο MPA με βάση τις απαιτήσεις της οδηγίας ETAG004 για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Με βάση τις επίσημες δοκιμές, έχει αποκτήσει πιστοποίηση από τον ανεξάρτητο κρατικό γερμανικό φορέα DIBt (μέλος ΕΟΤΑ) του Βερολίνου. Η πιστοποίηση έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του EOTA, www.eota.be με αριθμό πιστοποίησης ETA 06/0252. Οι δοκιμές που έλαβαν χώρα στο σύστημα Kelyfos και που οδήγησαν στην απόκτηση της ETA, είναι, • • • • • • • • • • •Μέτρηση θερμικής Αντίστασης (m2K/W) Απορρόφηση ύδατος με εμβάπτιση (kg/m2) Ελαστικότητα σε διάτμηση (ΜPa) Αντοχή σε διάτμηση (ΜPa) Πυραντίσταση (κλάση Α1-F) Υδατο-απορροφητικότητα (kg/m2) Υγροθερμική Συμπεριφορά( Οπτικός Ελεγχος) Ψύξη / Απόψυξη Αντοχή (Οπτικός Ελεγχος) Αντίσταση σε κρούση (3 Joules, 10 Joules) Δύναμη πρόσφυσης μεταξύ τοίχου και κόλλας (MPa) Δύναμη πρόσφυσης μεταξύ θερμομονωτικού υλικού κόλλας(MPa)καιΣελ. 10/18 • • •Δύναμη πρόσφυσης μεταξύ θερμομονωτικού υλικού και βασικού επιχρίσματος (MPa) Δύναμη πρόσφυσης έπειτα από τεχνητή γήρανση(MPa) Διαπερατότητα του επιχρίσματος σε υδρατμούςΤα αποτελέσματα των δοκιμών12, ξεπερνούν κατά πολύ τις ελάχιστες απαιτήσεις της προδιαγραφής με αποτελέσματα που κυμαίνονται μεταξύ τρεις έως δώδεκα φορές καλύτερες από την ελάχιστη απαίτηση συμπεριφοράς. 4. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΌΦΕΛΟΣ Στατιστικά αναφέρεται ότι: • Το αρχικό κόστος της εγκατάστασης ενός συστήματος θέρμανσης μειώνεται σημαντικά με τη θερμομόνωση. Σε μία πολυκατοικία, είναι δυνατή η εξοικονόμηση έως 17.5%. • Σε συνηθισμένες πολυκατοικίες, με μια αύξηση 3% των κτιριακών δαπανών για θερμομόνωση, επιτυγχάνεται 30% εξοικονόμηση στα καύσιμα και ο χρόνος απόσβεσης της επιπλέον δαπάνης υπολογίζεται από 4 έως 8 χρόνια. • Η επιπλέον αυτή δαπάνη δεν πρέπει να είναι περισσότερο από το 5% της συνολικής και τα αποτελέσματα σε εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντικά, λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά οικονομικά δεδομένα. • Στην περίπτωση κτιρίου που δεν είναι θερμομονωμένο, τα έξοδα της θέρμανσης υπερβαίνουν τα έξοδα κατασκευής, μετά τη πάροδο μερικών δεκαετιών.13 Επίσης, μελέτη που έχει διεξαχθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχει δείξει ότι, η πρόσθετη αρχική δαπάνη για εξωτερική θερμομόνωση μπορεί να αποσβεστεί σε λιγότερο από 5 χρόνια από την εξοικονόμηση δαπανών για θέρμανση/ψύξη.1412Τα αποτελέσματα των δοκιμών του συστήματος kelyfos όπως προκύπτουν από το εργαστήριο MPA της Γερμανίας, φαίνονται στον πίνακα 4, στο παράρτημα. 13 “Οδηγός εξοικονόμησης Ενέργειας μέσω Θερμομόνωσης”, ΚΑΠΕ 1999. 14 Δημοσίευση Α. Παπαδόπουλος “Building & Environment 2007”Σελ. 11/18 4.1 Μελέτη του ΚΑΠΕ για το Kelyfos To Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) μέτρησε εργαστηριακά τo συντελεστή θερμικής διαπερατότητας δοκιμίων με KELYFOS και εν συνεχεία μελέτησε την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται με την εφαρμογή του για κάθε μία κλιματική ζώνη της Ελλάδας15, σε κατοικία και σε ξενοδοχειακή μονάδα χωρίς θερμομόνωση. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στους πίνακες 1&2.Α ΖΩΝΗ Β ΖΩΝΗ Γ ΖΩΝΗ Δ ΖΩΝΗΣυνολική Εξοικονόμηση Εξοικονόμηση εξοικονόμηση για θέρμανση για ψύξη ενέργειας 28 - 31 % 48 - 49% 35 - 37% 33 - 35 % 46 - 48 % 36 - 39% 35 – 38 % 47 - 48 % 36 - 38% 39 – 41 % 39 - 41%Πίνακας 1. Αποτελέσματα Εξοικονόμησης Ενέργειας για μονοκατοικία Συνολική Εξοικονόμηση Εξοικονόμηση εξοικονόμηση για θέρμανση για ψύξη ενέργειας Α ΖΩΝΗ 57- 60 % 27- 28% 44 - 47% Β ΖΩΝΗ 52 - 55 % 29 – 30 % 44 - 47% Γ ΖΩΝΗ49 – 52 % 24 - 25 % 45 - 48% Δ ΖΩΝΗ 49 – 52 % 49 - 52% Πίνακας 2. Αποτελέσματα Εξοικονόμησης Ενέργειας για Ξενοδοχειακή Μονάδα15Βλέπε Παράρτημα, εικόνα 4.Σελ. 12/18 5. ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης αποδεικνύονται ως ο πιο αποτελεσματικός τρόπος μόνωσης ενός κτιρίου, έναντι άλλων μεθόδων μόνωσης. Σε υφιστάμενα κτίρια αποτελεί την πιο ελκυστική, ενίοτε και τεχνικά μοναδική εφικτή λύση, ενώ σε νέα κτίρια είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος εξάλειψης των θερμογεφυρών. Η εξοικονόμηση ενέργειας, μεταφράζεται σε όφελος για τον χρήστη, με μειωμένα έξοδα ψυξης / θέρμανσης, έως και 50% και σημαντικό οικονομικό κέρδος σε βάθος χρόνου, με ταυτόχρονη περιβαλλοντική αξία, χάρις στη μείωση αέριων ρύπων. Η πιστοποίηση που φέρει ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς εγγυάται πως όλα τα παρελκόμενα που αποτελούν το σύστημα, συμπεριφέρονται με τρόπο που πληροί τις προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας τις ελάχιστες απαιτήσεις εφαρμογής στο πεδίο. Ένα πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης προσφέρει ολοκληρωμένη διασφάλιση ποιότητας, όπως άλλωστε και ο φορέας που το παρέχει, ο οποίος οφείλει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις αυτές με συνεχόμενη υποστήριξη του προϊόντος και την επίβλεψη σωστής τοποθέτησης στο πεδίο εφαρμογής. Το σύστημα Kelyfos, πέρα από τη επίσημη πιστοποίηση και την υποστήριξη που παρέχει η Polykem, στο προϊόν, αξιοποιεί την εξηλασμένη πολυστερίνη της εταιρίας DOW με τις γνωστές και αποδεδειγμένες ιδιότητες: σταθερές μηχανικές ιδιότητες με κάτω του 1% υδατοαπορρόφηση και διακύμανση έως 2% του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (λ), για όλη τη διάρκεια ζωής του. Ο όμιλος Polykem, σε συνεχόμενη συνεργασία με κρατικούς φορείς και πανεπιστήμια, διευρύνει την τεχνογνωσία της θερμομόνωσης, δημιουργώντας με ευθύνη και σεβασμό αποτελεσματικές λύσεις, στοχεύοντας στην ενημέρωση του τεχνικού κόσμου και διασφαλίζοντας μία καλύτερη ποιότητα στο χώρο των κατασκευών και του αστικού περιβάλλοντος.Σελ. 13/18 ΑΝΑΦΟΡΕΣ • • • • • •• • • • • • • •Οδηγός Εφαρμογής Kelyfos, Polykem 2007 Παρουσίαση Μηχανικών Κelyfos, Polykem 2007 The provision of Data Assessments leading to ETA, Guidance Document 004, edition 1999, EOTA ETAG004, Guideline for European Technical Approval of External Thermal Insulation Composite Systems with Rendering, March 2004 Guidance from the Group of Notified Bodies for the Construction Products Directive 89/106/EEC, NB-CPD/SG21/07/050, Issue September 6, 2007 Life Cycle Assessment Study of High performance Thermal Insulation Systems for Domestic Buildings, Ivo Mersiowsky, TuTech Integrated Management, Hamburg/Germany & Hermann Krähling, Solvay Management Support, Hanover/Germany Οδηγία 2002/91/ΕΚ Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002, Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Plastics Energy and Greenhouse gas savings using rigid foam sheathing applied to exterior walls of single family residential housing – a case study, American Plastics Council, Washington,DC Module 1-BP Building Physics Basics, DOW Building Solutions Module 11 – SF Styrofoam Basics, Dow Building Solutions Μελέτες Θερμομόνωσης, Δημήτρης Κατσαρέλης, Σελκα-4Μ, Τεκδοτική Τεχνολογία Δομικών Υλικών, Γ. Βιάζης, Αθήνα 2005 DOW Λύσεις δόμησης, κατάλογος 2006 Κατασκευές από τοιχοποιία, Φυλλίτσα Β. Καραντώνη, Αθήνα 2004Σελ. 14/18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας 3. Σχέση Συστήματος και μεμονωμένων υλικών με βάση τις δοκιμές που απαιτούνται. ER ETAG paragraph on product performance to be assessed Class, use category, criterion 1-236.1.2 SYSTEM 6.1.2.1 Reaction to fireEuroclasses A1 to F6.2.2 INSULATION 6.2.2.1 Reaction to fire Euroclasses A1 to F 6.1.3 SYSTEM 6.1.3.1 Water absorption (capillarity test) ………………………………… Pass/fail 6.1.3.2 Water tightness 6.1.3.2.1 Hygrothermal cycles .………………………………… Pass/fail 6.1.3.2.2 Freeze/thaw test ……………………………… Pass/fail No performance determined option 6.1.3.3 Impact resistance 6.1.3.3.1 Resistance to hard body impact ……………… 6.1.3.3.2 Resistance to perforationUse categories I, II, III Use categories I, II, III6.1.3.4 Water vapour permeability …………………………… Declared value 6.1.3.5 Release of dangerous substances .………Indication of dangerous substances incl. concentration etc.”No dangerous substances”6.2.3 INSULATION 6.2.3.1 Water absorption .……………………………………… Pass/fail 6.2.3.2 Water vapour permeability ………………………………Declared value 46.1.4 SYSTEM 6.1.4.1 Bond strength 6.1.4.1.1 Bond strength between base coat and insulationPass/fail6.1.4.1.2 Bond strength between adhesive and substratePass/fail6.1.4.1.3 Bond strength between adhesive and insulation 6.1.4.2 Fixing strength 6.1.4.2.1 Displacement testPass/fail Declared value No performance determined option. 6.1.4.3 Resistance to wind load 6.1.4.3.1 Pull-through of fixingsDeclared value of characteristic resistance6.1.4.3.2 Static foam block testΣελ. 15/18 6.1.4.3.3 Dynamic wind uplift test 6.2.4 INSULATION 6.2.4.1 Tensile strength perpendicular to the faces 6.2.4.2 Shear strength and shear modulus of elasticityDeclared value Declared value6.3.4 ANCHORS 6.3.4.1 Pull-out strength of anchors .……………………………Declared value No performance determined option 6.4.4 PROFILES 6.4.4.1 Pull-through of fixings from profiles ..…………………Pass/fail 6.5.4 RENDER 6.5.4.1 Render strip tensile test Statement of crack width No performance determined option 5-66.1.6 SYSTEM 6.1.6.1 Thermal resistance …………………………………… Declared value 6.2.6 INSULATION 6.2.6.1Thermal resistance …………………………………… Declared value Aspects of durability and serviceability 6.1.7 SYSTEM 6.1.7.1 Bond strength after ageing ………………………….. Pass/fail 6.6.7 REINFORCEMENT 6.6.7.1 Glass fibre mesh – Tearing strength and elongation Pass/fail 6.6.7.2 Metal lath or mesh Pass/fail 6.6.7.3 Other reinforcements Pass/failΕικόνα 4. Κλιματικές Ζώνες Ελλάδα (ΚΑΠΕ)Σελ. 16/18 Πίνακας 4. Αποτελέσματα των δοκιμών στο σύστημα Kelyfos, από το εργαστήριο MPA της Γερμανίας.Εργαστηριακά Αποτελέσματα MPA ΔοκιμήΕλάχιστες ETAG004Freeze/Thaw Bond Strength(Base coat and Dow)In Compliance with ETAG004 In Compliance with ETAG004 Initial state (≥0,08) Aft. Hygrothermal (≥0,08) 4 Φορές καλύτερο από την ελάχιστη απαίτηση Aft. Freeze/thaw (≥0,08) Initial State (≥0,25) 2d immersion+2h drying (≥0,08) 8 φορές καλύτερο από την ελάχιστη απαίτηση 2d immersion+7d drying (≥0,25) Initial State (≥0,08) 2d immersion+2h drying (≥0,03) 3 φορές καλύτερο από την ελάχιστη απαίτηση 2d immersion+7d drying (≥0,08)Bond Strength(adhesive & substrate) Bond Strength (adhesive & Dow) Bond Strength of Rendering After Aging (After Hygrothermal cycles) (Thermo+Primer+Acryl) Water absorption(capillary test) Kelyfos Thermo Water absorption(capillary test) Kelyfos Thermo / Kelyfos Fine (Thermo+Primer+Acryl) Water Vapour Permeability (Equivalent air layer Thick.Sd) (Thermo+Primer+Acryl) Water Vapour Permeability (diffusion)Απαιτήσειςκατά Αποτελέσματα Kelyfos(≥0,08) After 1h After 24 h Water Absorption Co-efficient* After 1h After 24 h Water Absorption Co-efficient* Maximum 2Μονάδες4 φορές καλύτερο από την ελάχιστη απαίτησηMpaMpaMpaMpaIn Compliance with ETAG004Kg/m2 *Kg/(m2h1/2)In Compliance with ETAG004Kg/m2 *Kg/(m2h1/2)12 φορές καλύτερο από την Ελάχιστη Απαίτηση m25-Σελ. 17/18 Resist. μ (DIN EN 12068) (Kelyfos Thermo/Kelyfos fine) (Thermo+Primer+Acryl) Resistance to Hard Body Impact (ISO 7892) (Mean) Reaction to Fire(Reaction to fireSmoke production- Flaming Droplets) (DIN EN 13823, DIN EN ISO 11925-2, DIN 4102-16) Water Retention Capability of Fresh Mortar Density of fresh Mortar3 Joules(no cracks in base coat) 10 Joules (no cracks in base coat) -B-s1-d0 Kelyfos Thermo (98,5%) Kelyfos fine (95,3%) Kelyfos Thermo (1611) Kelyfos Fine (1889) Kelyfos Acryl Fine (20,7%) Kelyfos Acryl Décor (16,7%) Kelyfos Acryl Fine (89,7 M.-%)-Ash content 450 oC Kelyfos Acryl Fine (52,0 M.-%)-Ash content 900 oC Kelyfos Acryl Decor (91,0 M.-%)-Ash content 450 oC Kelyfos Acryl Decor (51,5 M.-%)-Ash content 900 oCDry Extract (ETAG004, C.1.1) of the paste of finishing coat Ash Content (ETAG004, C.1.3) of the paste of the finishing coatΔΟΚΙΜΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΟΎ STYROFOAM B-SL DOW Θερμική Αντίσταση M2K/W Απορρόφηση ύδατος με εμβάπτιση Μέτρο ελαστικότητας σε διάτμησηIn Compliance with ETAG004 – Category II ( best category for thin based renderings)145% πάνω από την ελάχιστη απαίτησηmax 144% καλύτερο από την ελάχιστη απαίτηση 7 φορές καλύτερο από την ελάχιστη απαίτηση1Σελ. 18/18Kg/m3kg/m2 Mpa
Έχει δημοσιευτεί 1 σχόλιοΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
14 Ιουλίου 2015

Tέλειο το αρχείο για την εξωτερική θερμομόνωση.

Χρήστος

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.