Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 16-06-2011

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΠεριβάλλον: Η Επιτροπή ζητά από πέντε κράτη µέλη να συµµορφωθούν προς την ευρωπαϊκή οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από πέντε κράτη µέλη να συµµορφωθούν προς την ευρωπαϊκή οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα. Τα υπόψη κράτη µέλη είναι η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Εσθονία, η Ελλάδα και η Πολωνία. Τα εν λόγω κράτη µέλη δεν έχουν ενηµερώσει την Επιτροπή σχετικά µε τη µεταφορά της νοµοθετικής αυτής πράξης στο εθνικό δίκαιο, που έπρεπε να είχε γίνει µέχρι τις 12 ∆εκεµβρίου 2010. Κατόπιν συστάσεως του αρµόδιου για το περιβάλλον Επιτρόπου κ. Janez Potočnik, η Επιτροπή απευθύνει αιτιολογηµένη γνώµη. Τα κράτη µέλη διαθέτουν προθεσµία δύο µηνών για να συµµορφωθούν. Εάν δεν το πράξουν, η Επιτροπή έχει το δικαίωµα να παραπέµψει τις υποθέσεις στο ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ζητήσει από το ∆ικαστήριο να επιβάλει χρηµατικές κυρώσεις χωρίς να χρειάζεται να επιστρέψει στο ∆ικαστήριο για δεύτερη απόφαση. Η ευρωπαϊκή οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98/EΚ ορίζει το νοµικό πλαίσιο για την επεξεργασία των αποβλήτων στην ΕΕ. Θεσπίζει αρχές για τη διαχείριση των αποβλήτων, όπως την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», και διατυπώνει δεσµευτική ιεράρχηση των αποβλήτων µε την οποία επιβάλλεται στα κράτη µέλη η υποχρέωση να διαχειρίζονται τα απόβλητά τους µε την εξής σειρά προτεραιότητας: πρόληψη, επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση, άλλου είδους ανάκτηση και διάθεση. Τα κράτη µέλη όφειλαν να θέσουν σε ισχύ τους αναγκαίους νόµους, κανονισµούς και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την οδηγία έως τις 12 ∆εκεµβρίου 2010. Επειδή τα υπόψη κράτη µέλη δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή εγκαίρως όλα τα εκτελεστικά µέτρα, τους απεστάλη επίσηµη προειδοποιητική επιστολή. Εφόσον ακόµη δεν έχει εκδοθεί η σχετική νοµοθεσία, η Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει αιτιολογηµένη γνώµη. Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής την οποία ασκεί, σε περιπτώσεις που κράτη µέλη δεν µετέφεραν την ενωσιακή νοµοθεσία στο εθνικό δίκαιο εντός της απαιτούµενης προθεσµίας, η Επιτροπή έχει το δικαίωµα να ζητήσει από το ∆ικαστήριο να επιβάλει χρηµατικά πρόστιµα κατά την πρώτη παραποµπή στο ∆ικαστήριο. Η πολιτική αυτή υιοθετήθηκε τον Νοέµβριο 2010 και άρχισε να ισχύει στις 15 Ιανουαρίου 2011. ΣυνέχειαIP/11/724 Ιστορικό Η ποσότητα των παραγόµενων στην ΕΕ αποβλήτων αυξάνεται συνεχώς, οπότε κατ’ έτος παράγονται 3 δισεκατοµµύρια τόνοι αποβλήτων. Προκειµένου να αποσυνδέσει την οικονοµική ανάπτυξη από την παραγωγή αποβλήτων, η οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα καθορίζει νοµικό πλαίσιο για την επεξεργασία των αποβλήτων µέσα στην ΕΕ. Το νοµικό πλαίσιο στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας µέσω της πρόληψης των επιβλαβών επιπτώσεων από την παραγωγή και τη διαχείριση των αποβλήτων. Τον Ιανουάριο, η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες παράβασης εναντίον 23 κρατών µελών για µη συµµόρφωση προς την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα. Από τις αρχικές 23, οι 19 υποθέσεις παραµένουν ανοικτές, από τις οποίες επτά (άλλες, πλέον των πέντε που ανακοινώθηκαν σήµερα) ευρίσκονται επίσης στο στάδιο της αιτιολογηµένης γνώµης (βλ. IP/11/595).Περαιτέρω πληροφορίες Για τρέχοντα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε παραβάσεις εν γένει: http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_el.htm Περισσότερες λεπτοµέρειες για την ενωσιακή πολιτική αποβλήτων: http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm Βλ. επίσης MEMO/11/408Αρµόδιοι: Joe Hennon (+32 2 295 35 93) Monica Westeren (+32 2 295 06 68)2
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.