Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 16-06-2011

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΠεριβάλλον: η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να συµµορφωθεί µε την απόφαση του ∆ικαστηρίου για τις ελλείπουσες άδειες βιοµηχανικών µονάδων Bρυξέλλες, 16 Ιουνίου – Η Επιτροπή ζητεί από την Ελλάδα να συµµορφωθεί µε απόφαση που εξέδωσε το 2010 το ∆ικαστήριο της ΕΕ σχετικά µε τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν αν και οι άδειές τους έχουν λήξει. Παρόλο που η Ελλάδα λαµβάνει µέτρα για την αντιµετώπιση της κατάστασης, η Επιτροπή ανησυχεί λόγω της βραδύτητας του ρυθµού προόδου. Τουλάχιστον 21 βιοµηχανικές εγκαταστάσεις εξακολουθούν να λειτουργούν µε άδειες που δεν έχουν ακόµη εξετασθεί ή επικαιροποιηθεί. Με βάση το ενωσιακό δίκαιο, η διαδικασία αυτή έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί µέχρι τις 30 Oκτωβρίου 2007. Κατόπιν σύστασης του αρµόδιου για το περιβάλλον Επιτρόπου Janez Potočnik, η Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει επίσηµη προειδοποιητική επιστολή, δίνοντας στην Ελλάδα προθεσµία δύο µηνών για να συµµορφωθεί. Εάν η Ελλάδα συνεχίσει να µην πληροί τις κατά τον νόµο υποχρεώσεις της, η Επιτροπή µπορεί να παραπέµψει την υπόθεση στο ∆ικαστήριο και να ζητήσει την επιβολή οικονοµικών κυρώσεων. Με βάση το δίκαιο της ΕΕ, για εξαιρετικά ρυπογόνους βιοµηχανικές και γεωργικές δραστηριότητες απαιτείται έκδοση αδείας. Σύµφωνα µε την οδηγία για την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (οδηγία IPPC) τα κράτη µέλη έπρεπε να εκδώσουν µέχρι τις 30 Oκτωβρίου 2007 νέες άδειες ή να αναθεωρήσουν τις υπάρχουσες για όλες τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις που ήταν σε λειτουργία πριν τις 30 Oκτωβρίου 1999. Άδεια εκδίδεται µόνον εφόσον πληρούνται ορισµένα περιβαλλοντικά κριτήρια. Στις 2 ∆εκεµβρίου 2010, το ∆ικαστήριο της ΕΕ αποφάνθηκε ότι η Ελλάδα δεν είχε εκδώσει ή επανεξετάσει τις αναγκαίες άδειες προκειµένου να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις της οδηγίας. Μολονότι ο αριθµός των µη συµµορφούµενων εγκαταστάσεων έχει µειωθεί, τουλάχιστον 21 εγκαταστάσεις δεν διαθέτουν την απαιτούµενη άδεια. Η Επιτροπή δεν είναι ικανοποιηµένη από τον ρυθµό της διαδικασίας αδειοδότησης και για τον λόγο αυτόν αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή µε την οποία καλεί την Ελλάδα να συµµορφωθεί µε την απόφαση του ∆ικαστηρίου.IP/11/727 Οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν τις ορθές άδειες για να υπάρχει βεβαιότητα ότι πληρούν τις αυστηρές απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για να εξασφαλισθεί η ύψιστη προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Μεγάλες βιοµηχανικές και γεωργικές εγκαταστάσεις ευθύνονται για µεγάλο ποσοστό των συνολικών εκποµπών κύριων ατµοσφαιρικών ρύπων και έχουν σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η ατµοσφαιρική ρύπανση µπορεί να έχει πολυάριθµες συνέπειες µεταξύ των οποίων αναπνευστικά προβλήµατα, πρόωρους θανάτους και ζηµίες σε οικοσυστήµατα.Ιστορικό Η οδηγία σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (οδηγία IPPC) προστατεύει τους πολίτες µε την κατάρτιση ενωσιακής ισχύος προτύπου για την αδειοδότηση ιδιαίτερα ρυπογόνων βιοµηχανικών και αγροβιοµηχανικών δραστηριοτήτων. Άδειες επιτρέπεται να εκδίδονται µόνον εφόσον πληρούνται ορισµένοι περιβαλλοντικοί όροι, ενώ οι εταιρείες φέρουν οι ίδιες την ευθύνη της πρόληψης και µείωσης της ρύπανσης που ενδεχοµένως προκαλούν. Με τη διαδικασία αδειοδότησης εξασφαλίζεται η λήψη των πλέον κατάλληλων µέτρων πρόληψης της ρύπανσης και ότι η ανακύκλωση ή η διάθεση των αποβλήτων γίνεται µε τον κατά το δυνατόν λιγότερο ρυπογόνο τρόπο. Η Επιτροπή παρέπεµψε στο ∆ικαστήριο στο παρελθόν 9 κράτη µέλη για παραβιάσεις της οδηγίας IPPC (βλ. IP/10/1579, IP/09/1649, IP/10/1412 και IP/11/305). Για τρέχουσες στατιστικές σχετικά µε τις παραβάσεις εν γένει, βλέπε: http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την οδηγία IPPC και την εφαρµογή της: http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/ippc/index.htm http://ec.europa.eu/environment/ippc/ippc_indic_permits.htm Βλ. επίσης MEMO/11/408Αρµόδιοι επικοινωνίας: Joe Hennon (+32 2 295 35 93) Monica Westeren (+32 2 295 06 68)2
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.