Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2022

Επισημαίνεται πόσο απαραίτητη είναι πάντα η ύπαρξη ενός συμφωνητικού μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που δεν θα επιτρέπει παρερμηνείες, θα αποτρέπει παρεξηγήσεις και θα αποθαρρύνει παραλογισμούς.

ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΚΑΦΩΝ Θ. Γ. Βουδικλάρης Πολιτικός ΜηχανικόςΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι βέβαιο ότι κανένα σχέδιο Συμφωνητικού δεν είναι κατάλληλο και έτοιμο για «πιστή αντιγραφή». Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσαρμοσθεί στις ειδικές συνθήκες του συγκεκριμένου έργου και στις γνώσεις, την πείρα και τις απόψεις του συναδέλφου που θα επιθυμούσε να το χρησιμοποιήσει ως σκελετό. Αυτό ισχύει κατά μείζονα λόγο για ένα Συμφωνητικό χωματουργικών εργασιών, λόγω της ποικιλίας και του μεγάλου πλήθους των δυναμένων να παρουσιασθούν περιπτώσεων, που σχετίζονται με το μέγεθος του έργου, τη θέση του, τη φύση του εδάφους, το βάθος εκσκαφής, τις απαιτήσεις αντιστηρίξεως, τις συνθήκες και τις δυνατότητες της τοπικής αγοράς σε διαθέσιμα μέσα κλπ. Το Σχέδιο Ιδιωτικού Συμφωνητικού που παρατίθεται πιο κάτω έχει συνταχθεί κυρίως για τις ανάγκες των (σχετικώς μικρών) ιδιωτικών οικοδομικών έργων. Έχει προσπαθήσει να καλύψει όσο μπορεί περισσότερες ανάγκες από τις εμφανιζόμενες στην πράξη, που είναι μάλλον απίθανο να εμφανισθούν όλες μαζί στο ίδιο έργο. Έχει επίσης προσπαθήσει να καλύψει όσο γίνεται περισσότερες από τις εμφανιζόμενες ή δυνάμενες να εμφανισθούν περιπτώσεις «συμβατικών» αντιδικιών, με συνέπεια να είναι, νομικώς, σχετικώς αυστηρό, απαιτητικό. Η σύνταξή του έχει βασισθεί στην αρχή, ότι η απλοποίηση (και η περικοπή) παραγράφων είναι ευκολώτερη από την εξ αρχής διατύπωσή τους. Για την υποβοήθηση των επιλογών και της λήψεως αποφάσεων, η παρουσίαση του Συμφωνητικού γίνεται με σύγχρονη παράθεση Σχολίων και Παρατηρήσεων που υποβοηθούν τόσο στην κατανόηση όσο και στην επέμβαση. Κάθε παρέμβαση, γνώμη, συμπλήρωση, διαφωνία ή αντίρρηση είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη. Δεν θα παραλείψω να επισημάνω πόσο απαραίτητη είναι πάντα η ύπαρξη ενός συμφωνητικού μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που δεν θα επιτρέπει παρερμηνείες, θα αποτρέπει παρεξηγήσεις και θα αποθαρρύνει παραλογισμούς. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΑναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος της συμφωνίας και η «έδρα» εκάστου συμβαλλομένου. Αναφέρονται τα στοιχεία των συμβαλλομένων, κατά το δυνατόν πλήρη. Αν κάποιος ενεργεί ως εκπρόσωπος Εταιρείας ή Νομικού Προσώπου ή Κοινοπραξίας, αναγράφεται και ο τίτλος νομιμοποιήσεως. Στις άτυπες συμπράξεις (π.χ. δύο αδελφών ή φίλων) πρέπει να αναγράφεται ότι οι συμπράττοντες είναι αλληλεγγύως υπεύθυνοι εις το σύνολον, έναντι του ιδιοκτήτη.Στην Αθήνα σήμερα ...………… 200., οι υπογεγραμμένοι, αφ’ ενός μεν ο………………………………………, κάτοικος ………………, οδός …………………………….., αφ’ ετέρου δε ο …………………………………., εργολάβος χωματουργικών εργασιών, κάτοικος ……………………., οδός …………….……, ΑΦΜ ………….……, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:Περιγράφεται στοιχειωδώς η οικοδομή, ως «πενταόροφη πολυκατοικία» ή «διώροφη οικοδομή» κλπ. με πιθανή αναφορά και της χρήσεως «ξενοδοχείο» ή «γκαράζ» ή «κτίριο καταστημάτων και γραφείων» κλπ. χωρίς αυτό να είναι και απολύτως απαραίτητο.Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους …….... …………… που θα καλείται στη συνέχεια για λόγους συντομίας «ιδιοκτήτης» ή «εργοδότης», πρόκειται να οικοδομήσει ………………………… στο οικόπεδό του που βρίσκεται στην …………………. και επί της οδού ………………… αρ. …, για το οποίο έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. ...……….Άδεια Οικοδομήσεως. Ο ιδιοκτήτης αναθέτει στον δεύτερο από τους συμβαλλόμενους ………………………………., που θα καλείται στη συνέχεια για λόγους συντομίας «εργολάβος», και ο εργολάβος αποδέχεται, την εκτέλεση των γενικών και ειδικών εκσκαφών και των λοιπών χωματουργικών εργασιών, που απαιτούνται για την κατασκευή της οικοδομής, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, τις οδηγίες του επιβλέποντος μηχανικού, τους κανόνες της τέχνης, τις κείμενες διατάξεις και τους υπάρχοντες Κανονισμούς, και τις παρακάτω τιμές, ειδικούς όρους και συμφωνίες.1. Η γνώση του έργου και των συνθηκών του είναι απαραίτητο να δηλώνονται σε κάθε Συμφωνητικό, για να αποφεύγεται η εκ των υστέρων επίκληση δικαιολογιών και η προβολή απαιτήσεων από τον εργολάβο είτε για αύξηση της αμοιβής του είτε για παράταση της προθεσμίας αποπερατώσεως του έργου.1. Ο εργολάβος δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται, οι δυνατότητες προσπελάσεως, σταθμεύσεως κλπ. μηχανημάτων και αυτοκινήτων, τα υφιστάμενα γειτονικά κτίσματα και η κατάστασή τους, η εκτιμώμενη ή καθοριζόμενη στα σχέδια στάθμη εκσκαφής και η φύση του εδάφους, όπως αυτή μπορεί να εκτιμηθεί από την εμφανή της επιφάνεια, από τις γειτονικές εκσκαφές άλλων οικοπέδων και από τη γενικότερη γνώση του εδάφους της περιοχής που έχει, ως ειδικός. Tις πιθανές επιβαρύνσεις που συνεπάγονται οι συνθήκες αυτές ο εργολάβος δηλώνει ότι έχει ενσωματώσει στις τιμές της προσφοράς του.2. Η στάθμη εδράσεως και οι διαστάσεις των θεμελίων εξαρτώνται και από τη φύση του εδάφους που θα συναντηθεί κατά την εκσκαφή και που πιθανώς θα διαφέρει από την αναμενόμενη ή την «κατ’ αρχήν» οριζόμενη στη μελέτη. Το άρθρο σκοπεύει να καταστείλει τη διάθεση για πρόσθετες απαιτήσεις αν το αναμενόμενο βάθος εκσκαφής από 2.0m γίνει 2,5m ή 3,0m ή οι διαστάσεις πέδιλων από 2,0 Χ 2,0m γίνουν 1,60 Χ 1,60m. Είναι όμως βέβαιο ότι αυτό δεν σημαίνει ότι οι συνθήκες δεν μεταβάλλονται και ότι μπορούμε να απαιτήσουμε τις ίδιες τιμές έστω και αν η εκσκαφή φθάσει στο κέντρο της γης. Φραγμό αποτελεί η διάταξη του άρθρου 281 του Α.Κ. «περί καταχρήσεως δικαιώματος».2. Ο εργολάβος δηλώνει επίσης ότι τελεί εν γνώσει των ασαφειών που συνεπάγονται οι εργασίες εδάφους και των πιθανοτήτων τροποποιήσεως της στάθμης εδράσεως ή και των διαστάσεων των θεμελίων, της στάθμης γενικής εκσκαφής κλπ., αναλόγως των συνθηκών που θα συναντηθούν κατά την εκτέλεση της εργασίας. Τέτοιας μορφής, περιορισμένες, εύλογες και αναμενόμενες διαφοροποιήσεις δεν τροποποιούν τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού, ούτε δημιουργούν πρόσθετες απαιτήσεις.3. Προτιμήθηκε η ενιαία τιμή για πάσης φύσεως έδαφος, πράγμα που συνηθίζεται στην πράξη για τα (μικρά) ιδιωτικά έργα, όπου το έδαφος είναι αρκετά γνωστό από τις γειτονικές εκσκαφές, αλλά και για την απαλλαγή των συμβαλλομένων από την ανάγκη χαρακτηρισμού του εδάφους σε γαιώδες – ημιβραχώδες – βραχώδες και τις διαφωνίες που αυτός συνεπάγεται. Αυτό δεν αποκλείει την σύνταξη Ιδιωτικού Συμφωνητικού με διαφορετικές τιμές για κάθε κατηγορία εδάφους. Για την περίπτωση αυτή είναι σκόπιμο να γνωρίζουμε τα επόμενα: Ο χαρακτηρισμός είναι συμβατικός και όχι ορυκτολογικός. Με την κατάταξη σε κατηγορίες, γίνεται προσπάθεια διαφοροποιήσεως της δυσχέρειας εκσκαφής, που δεν είναι συνάρτηση μόνο της ορυκτολογικής συστάσεως.3. Οι τιμές με τις οποίες θα πληρώνεται ο εργολάβος για τις εργασίες που θα εκτελέσει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Συμφωνητικού, είναι: Κατά το (παληό) ΑΤΟΕ άρθρο. 2001, ως γαίες θεωρούνται τα εδάφη που η εκσκαφή τους είναι δυνατή με μόνη τη χρήση σκαπάνης (χειρωνακτικών μεθόδων) ανεξαρτήτως του αν ο εργολάβος προτιμήσει την χρησιμοποίηση μηχανημάτων ή άλλων μεθόδων, για λόγους δικής του ευκολίας ή οικονομίας. Ως ημίβραχος θεωρούνται τα εδάφη και πετρώματα εκείνα που δεν μπορούν να εκσκαφούν με σκαπάνη (και άρα δεν είναι γαίες), μπορούν όμως να εκσκαφούν με μηχανικά μέσα, χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών, έστω και αν ο εργολάβος χρησιμοποιήσει εκρηκτικά για τη χαλάρωσή τους. Ως βράχος θεωρούνται τα «μεγάλης ανθεκτικότητας πετρώματα» που μπορούν να εξορυχθούν μόνο με τη χρήση εκρηκτικών. Εξ αυτών τα κροκαλοπαγή και τα γρανιτικά πετρώματα θεωρούνται ιδιαιτέρως σκληρά, γι’ αυτό και τους αναγνωρίζεται προσαύξηση δαπάνης εξορύξεως κατά 30% (ΑΤΟΕ, αρθρ. 2002). Κατά την προσωπική μου άποψη ο παραπάνω διαχωρισμός μεταξύ βράχου και ημίβραχου, για τις σημερινές δυνατότητες των μηχανικών μέσων, δεν είναι σωστός, γι’ αυτό και στην «αγορά» θεωρείται επίσης βράχος το έδαφος που απαιτεί κομπρεσέρ ή «σφυρί» για την εξόρυξή του. Πάντως στην περίπτωση που θα προτιμήσουμε τη διαφοροποίηση της τιμής εκσκαφής κατά κατηγορία εδάφους, είναι σκόπιμο να δώσουμε όσο γίνεται πιο σαφείς ενδείξεις για τον χαρακτηρισμό του, προς αποφυγήν διαφωνιών και αντιδικιών. α) Είναι σκόπιμη η περιγραφή οριζοντιογραφικώς και υψομετρικώς του περιγράμματος γενικής εκσκαφής. Πρέπει επίσης να καθοριστούν οι κλίσεις των πρανών (αν το έδαφος δεν επιτρέπει κατακόρυφες παρειές) και το περιμετρικό περιθώριο που απαιτείται για το καλούπωμα και το ξεκαλούπωμα τοιχίων ή την κατασκευή στραγγιστηρίου, εφ΄ όσον προβλέπονται τέτοιες κατασκευές και δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η χρησιμοποίηση της παρειάς εκσκαφής ως εξωτερικού ξυλοτύπου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για το καλούπωμα ξεκαλούπωμα απαιτείται χώρος ελαχίστου πλάτους 60εκ. Η απαγόρευση χρήσεως εκρηκτικών δεν είναι απαραίτητη. Συνήθως γίνεται για την αποφυγή του πιθανού σφάλματος ή της σπουδής του γομωτή και για την αποφυγή απαιτήσεων των γειτόνων για πραγματικές ή υποθετικές βλάβες των ιδιοκτησιών τους, όχληση κλπ. Δεν είναι επίσης απαραίτητη η αναφορά σε υπόγεια νερά, αν πρόκειται για περιοχή που αποκλείεται η συνάντησή τους.α) Γενικές εκσκαφές επί πάσης φύσεως εδάφους, εκτελούμενες σε οποιαδήποτε στάθμη, σε οποιοδήποτε βάθος από του φυσικού εδάφους ή από τον προσπελάσιμο σε τροχοφόρα χώρο και με οποιοδήποτε μέσον, εξαιρουμένων των εκρηκτικών υλών, για τη μόρφωση γηπέδων ή την δημιουργία υπογείων χώρων. Η τιμή μονάδος αναφέρεται σε όγκο ορύγματος (όχι επ’ αυτοκινήτου) και χωρίς συντελεστή επιπλήσματος, περιλαμβάνει δε και τις δαπάνες λόγω δυσχερειών συναντήσεως υπογείων υδάτων, που θα συγκεντρώνονται στο σκάμμα μέχρι βάθους 0,25m, κατόπιν πιθανής εφ’ άπαξ ή συνεχούς αντλήσεως (που πληρώνεται ιδιαιτέρως). Τιμή ανά κυβικό μέτρο ορύγματος ΕΥΡΩ ………………………β) Το οριακό πλάτος των 3,0 m και της επιφάνειας 2 των 12,0 m έχουν ληφθεί από τα άρθρα 2111 και 2121 του παλιού ΑΤΟΕ και τα θεωρώ ως εύλογα. Ο ΑΤΟΕ αναγνωρίζει προσαύξηση δαπάνης ανά 2,0 m βάθους εκσκαφής, που στο παρόν σχέδιο Συμφωνητικού έχει παραληφθεί για λόγους απλοποίησης. Αυτό πάντως προϋποθέτει ότι η διαφορά του βάθους εκσκαφής από την αρχικώς προγραμματισμένη δεν θα είναι σημαντική. Επισημαίνεται ενδεικτικά ότι το μήκος του βραχίονα της συνηθισμένης τσάπας επιτρέπει βάθος εκσκαφής περί τα 5,0 m (από της εδράσεως του μηχανήματος).β) Ειδικές εκσκαφές επί πάσης φύσεως εδάφους ήτοι γενικώς εκσκαφές μέχρι πλάτους 3,0 m ή μεγαλυτέρου μεν 2 των 3,0 m αλλά επιφανείας μικροτέρας των 12,0 m , για τη μόρφωση φρεάτων υποδοχής θεμελίων, σηπτικών βόθρων, μικρών δεξαμενών κλπ. και σε οποιοδήποτε βάθος από το γύρω έδαφος και με οποιοδήποτε μέσον, εξαιρουμένων των εκρηκτικών υλών, και κατά τα λοιπά όπως στο προηγούμενο άρθρο 3α. Τιμή ανά κυβικό μέτρο ορύγματος ΕΥΡΩ …………………… γ) Οι τάφροι (χαντάκια) σκάβονται συνήθως με «τσάπα» και προφανώς το ελάχιστο πλάτος τάφρου που μπορεί να σκάψει μια τσάπα είναι λίγο μεγαλύτερο από το πλάτος του κουβά της. Το συνηθισμένο πλάτος του κουβά είναι 70 εκ., αλλά η ίδια τσάπα μπορεί να πάρει (με αντικατάσταση) και κουβά πλάτους 50 εκ. Μικρότερο πλάτος κουβά μπορεί να συναντηθεί σε ειδικά μηχανήματα (π.χ. JCB, πλάτος 35 εκ. περίπου). Σε περίπτωση που ο πυθμένας της τάφρου θα έχει προκαθορισμένο υψόμετρο (π.χ. για την τοποθέτηση αγωγού αποχετεύσεως) ή συγκεκριμένο βάθος (π.χ. για την τοποθέτηση καλωδίου), η τιμολόγηση με το μέτρο μήκους είναι δυνατή και μάλλον ενδεδειγμένη (διαφορετική ίσως για τα δύο παραπάνω παραδείγματα), υπό την προϋπόθεση ότι το επιθυμητό πλάτος της (που εξαρτάται από το βάθος, τη διάμετρο του αγωγού, την ανάγκη αντιστηρίξεως κ.λ.π.) προσδιορίζεται κατά την συμφωνία. Αντίθετα σε περίπτωση που το βάθος είναι άγνωστο (π.χ. μέχρι σταθερού εδάφους για την έδραση θεμελίου λιθοδομής) τότε η τιμολόγηση πρέπει να γίνει ανά κυβικό μέτρο ορύγματος, με προσδιορισμό πάντως του επιθυμητού πλάτους ώστε να αποφευχθεί η αυθαίρετη αύξηση του όγκου από τον εργολάβο. Στον προσδιορισμό του επιθυμητού πλάτους δεν πρέπει να λησμονούνται οι ανάγκες χώρου για την εκτέλεση εργασιών (π.χ. καλούπωμα – ξεκαλούπωμα τοιχίου από σκυρόδεμα). Σε περίπτωση που η εργασία εντός της τάφρου εκτελείται συγχρόνως με την εκσκαφή ή μπορεί να γίνει γρήγορα και χωρίς καθυστέρηση (π.χ. τοποθέτηση καλωδίου), είναι δυνατόν στην τιμή μονάδος να περιληφθεί και η επανεπίχωση της τάφρου. Θα πρέπει τότε να ορισθεί αν τα προϊόντα εκσκαφής θα είναι αποδεκτά στην επίχωση, ο επιθυμητός τρόπος, ο βαθμός συμπυκνώσεως κλπ. Επίσης ο επιθυμητός τρόπος προστασίας της εγκιβωτιζόμενης κατασκευής (σωλήνα, καλωδίου κλπ.), συνήθως με την χορήγηση τυπικής διατομής, που θα καταστεί συμβατικό στοιχείο.γ) Εκσκαφές τάφρων επί πάσης φύσεως εδάφους, πλάτους 0,50 m (ή 0,60 m ή 0,70 m ή 0,80 m) και βάθους όσου προβλέπεται στα σχέδια ή όσου απαιτείται για την τοποθέτηση σωλήνων, καλωδίων κλπ. ή την θεμελίωση επιμηκών στοιχείων (τοίχων, τοιχίων κλπ.), σε οποιαδήποτε στάθμη και οποιοδήποτε βάθος από το γύρω έδαφος και με οποιοδήποτε μέσον, εκτός των εκρηκτικών υλών, και κατά τα λοιπά όπως στο προηγούμενο άρθρο 3α. Τιμή ανά μέτρο μήκους τάφρου ή Τιμή ανά κυβικό μέτρο ορύγματος ΕΥΡΩ ………………………………………δ) Η εκσκαφή πηγαδιού δεν μοιάζει με καμμιά άλλη, τουλάχιστον από το βάθος που φθάνει η τσάπα και κάτω. Οι αναγραφόμενες διαστάσεις επιφάνειας και βάθους είναι ενδεικτικές. Είναι δυνατόν να συμφωνείται διαφορετική τιμή ανά περιοχή βάθους. Όταν πρόκειται για αναζήτηση νερού, η εκσκαφή γίνεται από ειδικό τεχνίτη και όχι από τον συνηθισμένο χωματουργό. Στη διατύπωση οποιωνδήποτε συμβατικών όρων πρέπει να ληφθεί υπ΄ όψη ότι η δουλειά αυτή, σχεδόν δεν επιδέχεται την συνήθη επίβλεψη και επομένως το σύνολο των ευθυνών για την διαπίστωση πιθανής ανάγκης αντιστηρίξεως ή επενδύσεων και την ποιότητα της εκτελέσεώς τους, τον τρόπο εργασίας, τις μεθόδους εισόδου - εξόδου του τεχνίτη και απομακρύνσεως των προϊόντων εκσκαφής, τον πιθανό κίνδυνο αερίων, τις ανάγκες τεχνητού εξαερισμού κλπ. πρέπει να μεταφερθεί και να γίνει ανεπιφύλακτα αποδεκτό από τον ίδιο τον εργολάβο.δ) Εκσκαφές φρεάτων επί πάσης φύσεως εδάφους, σε επιφάνεια μικρότερη των 3,0 m2 και βάθος μεγαλύτερο των 3,0 m και μέχρι 20,0 m, με οποιοδήποτε μέσον εκτός των εκρηκτικών υλών και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 3α. Στην τιμή περιλαμβάνεται η υποχρέωση χρησιμοποιήσεως τεχνιτών και εργατών εξαιρετικά πεπειραμένων και ειδικευμένων στην εργασία αυτή, που θα εργάζονται προσδεδεμένοι από σταθερό σημείο αναρτήσεως και θα είναι σε θέση να εκτιμήσουν την ανάγκη και να εκτελέσουν τις απαιτούμενες αντιστηρίξεις, να επισημάνουν και να αντιμετωπίσουν κινδύνους αερίων, να επιλέξουν μεθόδους εργασίας και τρόπους απομακρύνσεως των προϊόντων εκσκαφής, καθώς το είδος της δουλειάς και η δυσκολία προσπελάσεως δεν επιτρέπουν την επίβλεψη. Τιμή ανά μέτρο βάθους ή Τιμή ανά κυβικό μέτρο ορύγματος. ΕΥΡΩ …………………….ε) Η ικανότητα της αντλίας είναι ενδεικτική. Είναι δυνατόν να γίνεται συμφωνία για διάφορες παροχές (διαμέτρους) αντλιών, ώστε να χρησιμοποιείται κάθε φορά η κατάλληλη ή συνδυασμός τους. Στην περίπτωση που αναμένεται περίπου συνεχής λειτουργία αντλιών, πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο παρουσίας εφεδρικής αντλίας (ή αντλιών) στο έργο.ε) Άντληση υπογείων ή ομβρίων κλπ. υδάτων, με αντλία Φ2’’ ηλεκτροκίνητη ή πετρελαιοκίνητη κλπ., ήτοι μίσθωμα, φθορά σωλήνων, καύσιμα – ενέργεια, λιπαντικά, δαπάνες προσκομίσεως, αποκομίσεως, χειρισμού κλπ. Τιμή μιας ώρας πραγματικής λειτουργίας μιας αντλίας ΕΥΡΩ ……………………… Για παράδειγμα, η συνάντηση ενός υπογείου αντιαεροπορικού καταφυγίου ή ενός οχυρωματικού έργου που αγνοείται από όλους (και που η πραγματική δαπάνη καθαιρέσεώς του μπορεί να είναι μεγαλύτερη από ολόκληρη τη δαπάνη της υπόλοιπης εκσκαφής) δεν μπορεί να ενταχθεί στην καθαίρεση ‘’……τυχόν συναντουμένων θεμελίων, …σκυροδεμάτων, …..κλπ.» και να πληρωθεί ως εκσκαφή «πάσης φύσεως εδάφους». Ισχύει και εδώ η παρατήρηση για το άρθρο 281 του Α.Κ. Είναι επίσης σκόπιμο, τουλάχιστον στις δύσκολες εκσκαφές, να γίνεται εξ αρχής μια προσπάθεια προγραμματισμού του τρόπου εκτελέσεως της εργασίας, ώστε να είναι δυνατόν (στο μέτρο του εφικτού) να προβλεφθεί π.χ. η ράμπα ή τα «πατάρια» ή η απομάκρυνση του μηχανήματος εκσκαφής με γερανό ή οι πιθανές ανάγκες αντιστηρίξεων κλπ. Για την λήψη και τήρηση των μέτρων ασφαλείας, είναι σκόπιμο ο επιβλέπων μηχανικός να ενημερωθεί επί των απαιτήσεων της νομοθεσίας για την ασφάλεια των εργαζομένων ως προς τα Μέσα Ατομικής Προστασίας, τη σήμανση, την περίφραξη, τον θόρυβο, τις αντιστηρίξεις, τον έλεγχο των πρανών, την κίνηση των μηχανημάτων κλπ. Ίσως αυτό να τον οδηγήσει στην διατύπωση στο Συμφωνητικό, από τον ίδιο, κάποιων επιπλέον απαιτήσεων ή διευκρινίσεων, κατά την κρίση του.β) Η καθαίρεση τυχόν συναντουμένων θεμελίων πάσης φύσεως, σκυροδεμάτων, οδοστρωμάτων κλπ., θεωρουμένων ως βραχώδους εδάφους. γ) Η αναπέταση, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, προσωρινή εναπόθεση και απόρριψη σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρχές, των προϊόντων εκσκαφής, σε οποιαδήποτε απόσταση και με οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης η αναμονή, καθυστέρηση κλπ. των αυτοκινήτων ή οποιουδήποτε άλλου μέσου μεταφοράς. δ) Η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα εκσκαφής για την επίτευξη των προβλεπομένων από την μελέτη κατακορύφων και οριζοντίων επιφανειών (ριζοκόμματα κλπ.), σε όση έκταση απαιτείται από την καλή κατασκευή των έργων. ε) Η φροντίδα για τον εντοπισμό και την απομόνωση των τυχόν υπαρχόντων στην περιοχή της εκσκαφής δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος, φωταερίου, νερού κλπ. Επίσης η λήψη όλων των απαιτουμένων μέτρων ασφαλείας για την κάλυψη, επισήμανση, προστασία κλπ. των ορυγμάτων κατά την ημέρα και την νύχτα και την ασφαλή κυκλοφορία και διέλευση ση πεζών και τροχοφόρων, κατά τις επιταγές της κειμένης Νομοθεσίας και των Αστυνομικών Αρχών και τις υποδείξεις της επιβλέψεως. Για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας, ο εργολάβος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος. στ) Η εκτέλεση όλων των βοηθητικών εργασιών προσπελάσεως εργατοτεχνιτών, μηχανημάτων και αυτοκινήτων (κλιμάκων, ραμπών κλπ.) στον χώρο του έργου καθώς και το ενοίκιο κάθε μηχανήματος που θα απαιτηθεί (περιλαμβανομένου και του πιθανού γερανού απομακρύνσεως μηχανημάτων εκσκαφής ή άλλων) για την ολοκλήρωση των εργασιών.6. Οι δαπάνες της ασφαλίσεως των οδηγών αυτοκινήτων, χειριστών μηχανημάτων κλπ. ανήκουν στον εργολάβο. Την δαπάνη ασφαλίσεως των κοινών εργατών (καθαρισμών, ριζοκομμάτων κλπ.) θα μπορούσε να την αναλάβει (για σιγουριά) ο εργοδότης. Πάντως αυτό δεν συνηθίζεται στην πράξη, εκτός αν οι εργάτες αυτοί ανήκουν στο συνεργείο του υπεργολάβου σκυροδέματος που βρίσκεται σε αναμονή.6. Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, καυσίμων λιπαντικών, ενοικίων, κλπ. καθώς και οι δαπάνες ασφαλίσεως του προσωπικού, παντός ασφαλιστικού οργανισμού και ταμείου, βαρύνουν τον εργολάβο.7. Η ποινική ρήτρα τίθεται συνήθως (στα μικρά ιδιωτικά έργα) σε ποσοστό 20% έως 30% της αξίας του «ημερησίου» έργου. Ενημερωτικά υπενθυμίζεται ότι στα Δημόσια Έργα (άρθρ. 36, πργρ.9 και 10, ΠΔ 609/85) η ημερησία ποινική ρήτρα υπολογίζεται στο 10% της ημερήσιας αξίας έργου για αριθμό ημερών καθυστερήσεως ίσο προς το 20% του συνολικού συμβατικού χρόνου, διπλασιαζόμενη για τις επόμενες ημέρες μέχρις ακόμα 10% της συμβατικής προθεσμίας.7. Προθεσμία εκτελέσεως της εργασίας ορίζεται …… ημερολογιακών ημερών από σήμερα. Για κάθε μέρα υπαίτιας υπέρβασης της προθεσμίας αυτής θα κρατιέται από τον εργολάβο ποινική ρήτρα …………..€ ημερησίως για τις πρώτες …… μέρες και …………….. € για τις επόμενες. Αν η καθυστέρηση ξεπεράσει τις …… μέρες ο εργοδότης δικαιούται να κηρύξει τον εργολάβο έκπτωτο να παρακρατήσει το υπόλοιπο του λαβείν του, να αποτελειώσει το έργο εις βάρος και για λογαριασμό του και να αναζητήσει κάθε άλλη θετική ή αποθετική ζημιά που του προκάλεσε η καθυστέρηση ή η διακοπή. Ο εργοδότης δικαιούται επίσης να κηρύξει τον εργολάβο έκπτωτο στην περίπτωση που ο εργολάβος θα επιδείξει προφανή αδυναμία για την ορθή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών ή κακοπιστία κατά του εργοδότη και των εκπροσώπων του ή άρνηση και αδιαφορία για την τήρηση του παρόντος Συμφωνητικού, των Κανονισμών, των Νόμων και των κανόνων ασφαλείας. Επίσης στην περίπτωση που ο εργολάβος θα καθυστερήσει την έναρξη ή θα διακόψει αναιτιολόγητα την εκτέλεση των εργασιών επί 10ήμερο και στην περίπτωση που θα κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η έκπτωση συντελείται με επίδοση σχετικής Εξωδίκου Δηλώσεως του εργοδότη προς τον εργολάβο.Για περισσότερες υποδείξεις βλέπε τις «Οδηγίες για τη σύνταξη Ιδιωτικών Συμφωνητικών με εργολάβους και υπεργολάβους», στο κεφάλαιο «Σύναψη Συμβάσεων», στην περιοχή «Επαγγελματικά Θέματα». Ιδιαίτερα λεπτό είναι το θέμα της τηρήσεως των διατάξεων ασφαλείας από τον εργολάβο, χρειάζονται συνεχείς υποδείξεις και οχλήσεις από τον εργοδότη και τον επιβλέποντα μηχανικό. Η έκπτωση του εργολάβου είναι πολύ σοβαρή πράξη και πρέπει να εφαρμόζεται με σύνεση και προσοχή. 8. Είναι γνωστός ο ιδιότυπος εκβιασμός που μπορεί να κάνει ο εργολάβος, εγκαταλείποντας στον χώρο εργασίας ένα μηχάνημα ή ένα αυτοκίνητο ή μία αντιστήριξη κλπ. και «απαγορεύοντας» επ’ αόριστον στον εργοδότη την συνέχιση των εργασιών. Από το άλλο μέρος, η χρησιμοποίηση κατασκευών του απομακρυνομένου εργολάβου (περιφραγμάτων ασφαλείας, αντιστηρίξεων κλπ.) δεν μπορεί να διαρκέσει, παρά μόνον όσο απαιτείται για την αντικατάστασή τους ή την ολοκλήρωση των εργασιών χωρίς δημιουργία κινδύνων. Η συμφωνία μπορεί να προβλέπει αποζημίωση ή ενοίκιο των χρησιμοποιημένων κατασκευών ή και των μηχανημάτων. Η κατ’ αντιπαράσταση επιμέτρηση είναι επιθυμητή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε πλευρά δεσμεύεται να ενεργήσει εν απουσία της άλλης, εφ’ όσον αυτή προσκλήθηκε εγκαίρως και δεν εμφανίσθηκε.8. Στην περίπτωση εκπτώσεως του εργολάβου ή καταγγελίας της συμβάσεως ο εργολάβος οφείλει, εντός πέντε εργασίμων ημερών, να προβεί σε σύνταξη επιμετρήσεως κατ’ αντιπαράσταση προς τον επιβλέποντα μηχανικό και να απομακρύνει από τον χώρο του έργου κάθε μηχάνημα, εργαλείο, αυτοκίνητο συσκευή κλπ. που του ανήκει, εκτός από κατασκευές ασφαλείας διερχομένων, περιοίκων, γειτονικών έργων κλπ. Ο εργολάβος παρέχει από τώρα στον εργοδότη το δικαίωμα, την εντολή και την ανέκκλητη πληρεξουσιότητα, για την εκτέλεση της απομακρύνσεως αυτής με δαπάνες του εργολάβου μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας, παραιτούμενος ανεπιφύλακτα από κάθε αξίωσή του για παράταση της διατηρήσεώς τους στον χώρο του έργου. Πριν από τη λήξη του πενθημέρου ο εργοδότης δεν δικαιούται να εκτελέσει καμμιά εργασία, εκτός από τις αναγκαίες για λόγους ασφαλείας του έργου, των διερχομένων και των παρακειμένων κατασκευών.9. Έχουν σημειωθεί περιπτώσεις που ο επιβλέπων μηχανικός απειλείται, όταν ο εργολάβος τον θεωρήσει απαιτητικό ή δύσκολο.9. Ο επιβλέπων μηχανικός και ο εργοδότης δικαιούνται να ζητήσουν την άμεση απομάκρυνση κάθε τεχνίτη ή εργάτη ή οδηγού ή χειριστή μηχανήματος κλπ. που θα κρίνουν ακατάλληλο ή ανεπαρκή ή επιδεικνύοντα προκλητική, βάναυση και προσβλητική συμπεριφορά ή προφανή αδιαφορία για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και των όρων του παρόντος συμφωνητικού.10. Ο εργολάβος, με την πείρα του και την συνεχή παρουσία του στο έργο, είναι ο πρώτος που θα διαπιστώσει ότι το γειτονικό λιθόκτιστο δεν έχει θεμέλιο, ότι το πέδιλο της γειτονικής πολυκατοικίας έχει κατασκευαστεί σαν κεντρικό και μπαίνει μέσα στο ξένο οικόπεδο, ότι ο δρόμος παρουσιάζει καθίζηση, ότι το πρανές εμφανίζει ρωγμή, ότι μέσα στο σκάμμα εμφανίζονται τα νερά του παρακείμενου αγωγού αποχετεύσεως ή ακόμη ότι το γειτονικό σπίτι παρουσιάζει παραμορφώσεις και ρωγμές.10. Ο εργολάβος υποχρεούται να έχει συνεχή, αδιάλειπτη εποπτεία της εκτελούμενης εργασίας, να λαμβάνει γνώση των εμφανιζομένων διαφοροποιήσεων των αρχικών προβλέψεων και εκτιμήσεων και να προσέχει για την εμφάνιση ενδείξεων πιθανών κινδύνων. Σε τέτοια περίπτωση πρέπει να διακόπτει την εργασία, να ειδοποιεί τον επιβλέποντα μηχανικό και να λαμβάνει τα ενδεδειγμένα (κατά τους γενικούς κανόνες και τις οδηγίες του μηχανικού) μέτρα.Επομένως είναι ο πρώτος χρονικά που μπορεί να ζητήσει την διακοπή της κυκλοφορίας ή να απομακρύνει την εκσκαφή από το ανύπαρκτο θεμέλιο ή να διακόψει τις εργασίες ή ακόμα και να ζητήσει την εκκένωση της όμορης οικοδομής, ΕΙΔΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, που είναι αρμόδιος για την τελική εκτίμηση της καταστάσεως και την οριστικοποίηση των οποιωνδήποτε μέτρων προστασίας και μεθόδων εργασίας. 11. Είναι σχετικά πρόσφατα τα παραδείγματα περιπτώσεων όπου ο βιαστικός ιδιοκτήτης και ο ανεύθυνος εργολάβος ξεκίνησαν την εκτέλεση εκσκαφών εν αγνοία του επιβλέποντος μηχανικού, πριν από την έκδοση της Οικοδομικής Άδειας, κατά μη εργάσιμη μέρα (Κυριακή), χωρίς μέτρα προστασίας, με την απλοϊκή λογική του «άντε τώρα να τελειώνουμε», προκαλώντας κατάρρευση της γειτονικής οικοδομής με ή χωρίς θύματα. Οι αναγραφόμενες «προϋποθέσεις» ενάρξεως της εργασίας στοχεύουν στην αποτροπή αυτού του κινδύνου και καλούνται όλοι οι συνάδελφοι να διατυπώσουν την δική τους άποψη για την βελτίωση ή την ενίσχυση των μέτρων.11. Η έναρξη των εργασιών εκσκαφής κοντά σε υπάρχουσες οικοδομές ή σε δρόμους με κυκλοφορία τροχοφόρων, θα γίνει ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση του επιβλέποντος μηχανικού και με παρουσία του. Ο επιβλέπων μηχανικός θα χορηγήσει επί τόπου, γραπτώς, τις οδηγίες του για την μέθοδο, τα μέσα, τον τρόπο και τον ρυθμό εκσκαφής στις θέσεις που, κατά τη γνώμη του, εμφανίζεται πιθανή περίπτωση κινδύνου. Οι οδηγίες θα αναγράφονται στο ημερολόγιο του έργου ή θα γνωστοποιούνται με κάθε άλλο έγγραφο τρόπο και ο εργολάβος υποχρεούται να δηλώσει γραπτώς ότι έλαβε γνώση. Η παράλειψη της εξασφαλίσεως γραπτής εντολής του επιβλέποντος μηχανικού καθιστά αυθαίρετη την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, συνιστά λόγο εκπτώσεως του εργολάβου και τον καθιστά αποκλειστικώς υπεύθυνο για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη που τυχόν θα συμβεί. 12. Σπάνια ο εργολάβος των χωματουργικών εργασιών έχει τη δυνατότητα να κάνει αντιστηρίξεις, υποθεμελιώσεις κλπ. Γι’ αυτό είναι υποχρέωση του εργοδότη, να έχει επιλέξει τον εργολάβο των εργασιών κατασκευής του φέροντος οργανισμού, ο οποίος θα είναι έτοιμος (και πιθανώς να έχει μεταφέρει και μέρος της απαιτούμενης ξυλείας) να παρέμβει, για την εκτέλεση εργασιών εξασφαλίσεως της ευστάθειας των γειτονικών κατασκευών. Είναι προφανές ότι (αντί του «χωρίς αποζημίωση») θα μπορούσε εξ αρχής να συμφωνηθεί με τον εργολάβο των χωματουργικών εργασιών κάποια εύλογη αποζημίωση καθυστερήσεως ή ημεραργίας μηχανημάτων, είτε να του δοθεί το δικαίωμα της αποχωρήσεως σε περίπτωση που οι παρεμβαλλόμενες εργασίες καθυστερούν υπερβολικά (πάβω από κάποιο όριο), από αμέλεια του παρεμβαλλομένου συνεργείου ή από λόγους ανωτέρας βίας.12. Ο εργολάβος υποχρεούται να περιορίσει ή να μεταθέσει ή ακόμα και να διακόψει την εκτέλεση των εργασιών, χωρίς αποζημίωση, στην περίπτωση που, για λόγους ασφαλείας, απαιτηθεί η παρεμβολή άλλου συνεργείου για την αντιστήριξη, υποθεμελίωση, αγκύρωση κλπ. γειτονικών κατασκευών ή παρειών εκσκαφής. Ο εργοδότης εξ άλλου δηλώνει ότι είναι κατάλληλα προετοιμασμένος ώστε οι παρεμβαλλόμενες αυτές εργασίες, εφ’ όσον απαιτηθούν, να εκτελεσθούν στο συντομώτερο χρονικό διάστημα, με τη μικρότερη δυνατή ενόχληση των εργασιών εκσκαφής και τον μέγιστο δυνατό συντονισμό.13. Οι εκσκαφές πληρώνονται γενικώς με ογκομέτρηση του ορύγματος. Είναι λίγες οι περιπτώσεις που η ογκομέτρηση αυτή δεν είναι δυνατή και γίνεται με άλλο τρόπο (π.χ. επ’ αυτοκινήτου). Η μέθοδος μετρήσεως «με το αυτοκίνητο» είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και για την προσκόμιση γαιών (π.χ. κηπαίου χώματος) ή άμμου ή κοπριάς κλπ. και πρέπει να συμφωνείται εκ των προτέρων. Η διάταξη περί μη αναγνωρίσεως και μη πληρωμής των καταπτώσεων μπορεί να τεθεί ή να εφαρμοσθεί μόνο όταν οι καταπτώσεις οφείλονται σε έλλειψη ή ανεπάρκεια της υποχρεωτικής αντιστηρίξεως (π.χ. τάφρου) και όχι σε κακή αρχική εκτίμηση κλίσεως πρανούς κλπ.13. Οι πληρωμές θα γίνονται ύστερα από επιμέτρηση επί τόπου, στο όρυγμα, με βάση τα σχέδια και τις πιθανές γραπτές τροποποιητικές εντολές του επιβλέποντος μηχανικού. Καταπτώσεις πρανών, σφάλματα χαράξεως και αυθαίρετες διαπλατύνσεις, έστω και αν γίνονται για διευκόλυνση της εργασίας εκσκαφής (προσπελάσεις, ράμπες κλπ.), δεν επιμετρώνται και δεν συνιστούν στοιχεία απαιτήσεων. Οι επιμετρήσεις και οι λογαριασμοί θα γίνονται σε χρόνους όχι μικρότερους της εβδομάδας και θα είναι ανακεφαλαιωτικοί. Αν απαιτηθεί η σύνταξη επιμετρητικών σχεδίων, διατομών κλπ. η μέριμνα και δαπάνη ανήκει στον εργολάβο.Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων εκσκαφής είναι σημαντικό ποσοστό της ίδιας της δαπάνης εκσκαφής, πράγμα όχι σπάνιο. Η εβδομαδιαία σύνταξη λογαριασμού τίθεται στην κρίση του συναδέλφου και είναι συνάρτηση του μεγέθους και των δυσκολιών του έργου. Τις πιο πολλές φορές γίνεται ένας μόνο λογαριασμός μετά την αποπεράτωση. 14. Από την εγγύηση των «δεκάτων» μπορεί να κρατηθούν και ποινές για πλημμελή εκτέλεση εργασιών (π.χ. ριζοκομμάτων) ή οι πιθανές ποινικές ρήτρες καθυστερήσεως, χωρίς απαραιτήτως να κηρυχθεί έκπτωτος ο εργολάβος.14. Στους λογαριασμούς θα γίνεται κράτηση 10% ως εγγύηση καλής και εμπροθέσμου εκτελέσεως των όρων του παρόντος Συμφωνητικού. Η εγγύηση θα καταπίπτει υπέρ του εργοδότη, σε περίπτωση εκπτώσεως του εργολάβου ή παραβιάσεως των όρων της συμφωνίας.15. Πάντως ο εργοδότης δεν δικαιούται να κάνει κατάχρηση του δικαιώματός του αυτού, π.χ. εκτελώντας με τον υπ’ όψη εργολάβο το δύσκολο μέρος της δουλειάς, για να αναζητήσει μετά φθηνότερες τιμές για το εύκολο μέρος που «περιέκοψε».15. Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα αυξήσεως ή μειώσεως των προβλεπομένων εργασιών κατά συν ή πλην 50% χωρίς αλλαγή των τιμών μονάδας.Ιδιαίτερα δύσκολη γίνεται η εφαρμογή του όρου όταν η πιθανή αύξηση του εργολαβικού αντικειμένου (π.χ. η αύξηση του βάθους εκσκαφής) τροποποιεί ουσιωδώς την αναλογία μεταξύ σκληρού και μαλακού εδάφους που είχε αρχικώς εκτιμηθεί (στην περίπτωση ενιαίας τιμής). 16. Συνήθως ο απαιτούμενος χρόνος εκσκαφής είναι μικρός και επομένως δεν δημιουργεί πραγματικό πρόβλημα αναθεωρήσεως τιμών. Η αναφορά στο άρθρο 696 του Α.Κ. είναι αναγκαία, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος προσθέτων απαιτήσεων του εργολάβου λόγω συνθηκών ή παραμέτρων ή υπερτιμήσεων κλπ. που (κατά τον πιθανό ισχυρισμό του) δεν είχε λάβει υπ’ όψη στην προσφερθείσα τιμή. Θεωρήθηκε ότι (αντίστοιχα προς την παρατήρηση της προηγούμενης παραγράφου) πρέπει να προστατευθεί και ο εργοδότης από την από την διάθεση του κακόβουλου εργολάβου, να εκτελέσει το εύκολο μέρος της δουλειάς (π.χ. την εκσκαφή της ανωτέρας γαιώδους στρώσεως) και να εγκαταλείψει το δυσκολότερο (πιθανώς βραχώδες) τμήμα. Ο καθορισμός μικρότερης τιμής δεν16. Οι παρακάτω συμφωνημένες τιμές δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. Ο εργολάβος δηλώνει ότι κατά την σύνταξη της προσφοράς του έλαβε υπ’ όψη του όλα τα στοιχεία κόστους που μπορούν να επηρεάσουν την αμοιβή του και εγγυάται την ακρίβειά τους, παραιτείται δε από κάθε δικαίωμά του που πηγάζει από το άρθρο 696 του Αστικού Κώδικα. Και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη εξ άλλου συμφωνούν ότι παραιτούνται των δικαιωμάτων που παρέχει το άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα για μεταβολή των συνθηκών, με βάση τις οποίες καταρτίστηκε η παρούσα συμφωνία. Συμφωνείται εν τούτοις ότι σε περίπτωση εγκαταλείψεως του έργου από τον εργολάβο μετά την εκτέλεση των ευχερών εργασιών και προς αποφυγήν των δυσχερών και ανεξαρτήτως της επιβολής ή μη της ποινής της εκπτώσεως, η αξία της εκτελεσθείσης εκσκαφής θα υπολογίζεται με το 50% της συμφωνημένης τιμής.αποτελεί ποινή, αλλά προσπάθεια αποκαταστάσεως «δίκαιης» συμφωνίας. Το ποσοστό τιμής (εδώ 50%) που προτείνεται, επαφίεται στην κρίση του συναδέλφου, που θα το εκτιμήσει αναλόγως των συγκεκριμένων συνθηκών. 17. Η διαδικασία αυτή προσδιορίζεται από το ΠΔ 723/1979 (ΦΕΚ 217/Α/17-9-1979).17. Σε περίπτωση διαφωνίας αυτή επιλύεται κατά τη διαδικασία διαιτησίας του ΤΕΕ.Στο Συμφωνητικό θα μπορούσαν, και θα ήταν σκόπιμο, να επισυναφθούν οδηγίες για την ασφάλεια των εργαζομένων ή να χορηγηθούν σχετικές αφίσσες για ανάρτηση κλπ. Αν αυτό συμβεί, αναγράφεται και στο Συμφωνητικό.Το Συμφωνητικό αυτό έγινε σε δύο αντίγραφα και καθένας από τους συμβαλλόμενους πήρε από ένα.ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Έχει δημοσιευτεί 1 σχόλιοΜετάβαση στην αρχή του άρθρου

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΝΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
1) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΕΚΣΚΑΦΗΣ "ΚΑΤΑΛΑΒΕ" ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΣΚΑΦΗ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ.
2)ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ (ΚΡΗΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΑΙ) ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΥΧΝΟ ΤΗΝ ΕΚΣΚΑΦΗ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ ΙΔΙΩΤΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ , ΜΙΑ ΔΥΟ ΤΣΑΠΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑ JCB. ΘΕΩΡΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΝΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΡΑΜΠΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΖΟΥΝ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΝΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΦΘΗΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΒΙΚΟ Ο ΤΑΔΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΑΙΝΕΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΩΝΟΝΤΑΙ. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΔΗΛΩΣΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΕΙ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΝ "ΞΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ" ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΞΕΧΑΣΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.