Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022

Η παρούσα ΠΕΤΕΠ συντάχθηκε συντάχθηκε από Μηχανικούς εταιριών παραγωγής τυποποιημένων μιγμάτων διογκωμένης πολυστερίνης, με την συνδρομή του κ. Παν. Αναγνωστόπουλου, Πολ. Μηχ.

ΣΧΕΔΙΟ Π ΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Ε ΘΝΙΚΗΣ ΤΕ ΧΝΙΚΗΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 03Δομικές εργασίες κτιρίων07Επενδύσεις - Επιστρώσεις15Επιστρώσεις δαπέδων και δωμάτων με ελαφροβαρή σκυροδέματα Θερμομονώσεις δαπέδων με ελαφροβαρή σκυροδέματα διογκωμένης πολυστερίνης02ΠΕΤΕΠ 03-07-15-02 - Εκδοση 1.0 - ΜΑΪΟΣ 2011www.e-archimedes.gr Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράμματος Δράσεων για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής των Δημοσίων Έργων’’ (Αction Plan του ΥΠΕΧΩΔΕ), υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) και συνεχίσθηκε από το ΙΟΚ μέχρι τον Αύγουστο του 2009. Οι ΠΕΤΕΠ που είχαν ολοκληρωθεί μέχρι τότε (462 τίτλοι), στο πλαίσιο σύμβασης που ανατέθηκε από το τ. ΥΠΕΧΩΔΕ στον ΕΛΟΤ, επικαιροποιήθηκαν με βάση τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ελέχθηκαν και μορφοποιήθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ και απέκτησαν το status των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ).Οι συνεργάτες του FORUM ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, συμβάλλουν στην διεύρυνση του θεματολογίου των ΠΕΤΕΠ με την επεξεργασία νέων τίτλων. Τα ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΤΕΠ που συντάσσονται στο πλαίσιο αυτό, μετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου αναδράσεων με τους ενδιαφερομένους (μελετητές, κατασκευαστές, προμηθευτές υλικών) θα υποβληθούν στο ΥΠΥΜΕΔΙ για την προώθησή τους και την τελική ένταξή τους στις ΕΤΕΠ. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας www.e-archimedes.gr παρακαλούνται για την διατύπωση σχολίων και προτάσεων για την βελτίωση της νέας αυτής σειράς ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΕΤΕΠΠίνακας μεταβολών, αναθεωρήσεων, ενημερώσεων, συμπληρώσεων ΠεριγραφήΠρώτη έκδοση.HμερομηνίαΠαρατηρήσεις05/2011Η παρούσα ΠΕΤΕΠ συντάχθηκε συντάχθηκε από Μηχανικούς εταιριών παραγωγής θερμομονωτικών επιχρισμάτων διογκωμένης πολυστερίνης, με την συνδρομή του κ. Παν. Αναγνωστόπουλου, Πολ. Μηχ. μέλους της Εποπτικής Επιτροπής του ιστοτόπου www.e-archimedes.gr ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ1.ANTIKEIMENO ............................................................................................................................... 1 1.1. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ............................................................................................. 12.ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ............................................................................................................ 2 2.1. ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ .................................................................................................................. 2 2.1.1.Τυποποιημένο μίγμα επεξεργασμένων κόκκων διογκωμένης πολυστερίνης.................. 22.1.2.Τσιμέντο τύπου CEM Ι ή II, 32,5 Ν/mm2 ....................................................................... 32.1.3.Νερό ανάμιξης σκυροδέματος...................................................................................... 32.1.4.Έτοιμα ενσακισμένα κονιάματα επεξεργασμένων κόκκων διογκωμένης πολυστερίνης με τσιμέντο, πρόσθετα ή/και άμμο .......................................................... 32.2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ......................... 3 2.2.1. 2.2.2. 3.Παραλαβή, έλεγχος και αποδοχή των υλικών .............................................................. 3 Μεταφορά και αποθήκευση των υλικών στο εργοτάξιο ................................................. 4ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ..................................................................................................... 4 3.1. ΑΝΑΜΙΞΗ ΞΗΡΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ........................................... 4 3.2. ΑΝΑΜΙΞΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΣΑΚΙΣΜΕΝΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΚΟΚΚΟΥΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΠΡΟΣΘΕΤΑ Ή/ΚΑΙ ΑΜΜΟ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ..... 5 3.3. ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ............................................................................................................................. 5 3.3.1.4.Δάπεδα ....................................................................................................................... 5ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ......................................................... 9 4.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ................................................................. 95.ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...................................................................... 9 5.1. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ......................................................................................... 9 5.2. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ............................................................................. 106.ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ.............................................................................................................. 10ΠΕΤΕΠ: 03-07-15-02i ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣiiΠΕΤΕΠ: 03-07-15-02 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣΘερμομονώσεις δαπέδων με ελαφροβαρή σκυροδέματα διογκωμένης πολυστερίνης1.ΠΕΤΕΠ03-07-15-02ANTIKEIMENO Αντικείμενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων για την κατασκευή επιστρώσεων δαπέδων από ελαφροβαρή σκυροδέματα με βάση την διογκωμένη πολυστερίνη, όπως: · Θερμομονωτικά υποστρώματα δωμάτων και δαπέδων, · Θερμομονωτικά υποστρώματα χαμηλού βάρους κατάλληλα για κατασκευές ευπαθείς σε σεισμούς, · Υποστρώματα για απ’ ευθείας τοποθέτηση μεμβρανών, κονιαμάτων και συνθετικών ρητινών στεγανοποίησης, · Υποστρώματα για την απ’ ευθείας επικόλληση κεραμικών πλακιδίων (υπό προϋποθέσεις).1.1. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ Για τα ελαφροβαρή θερμομονωτικά σκυροδέματα με διογκωμένη πολυστερίνη έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα Πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1Τσιμέντο Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα. --Cement –part 1: composition, specification and conformity criteria for common cements.ΕΛΟΤ EN 206-1Σκυρόδεμα part 1: Specification, performance, production and conformity.ΕΛΟΤ ΕΝ 12620Αδρανή για σκυρόδεμα - Aggregates for concreteΕΛΟΤ ΕΝ 1008Νερό ανάμιξης σκυροδέματος - Mixing water for concrete.ΕΛΟΤ EN 13163 E2Thermal insulation products for buildings - Factory made products of expanded polystyrene (EPS) – Specification -- Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) – ΠροδιαγραφήΕΛΟΤ ΕΝ 13501-1Κατάταξη των προϊόντων και στοιχείων δομικών κατασκευών ως προς την αντίδραση στην φωτιά. Μέρος 1: Ταξινόμηση βάσει δεδομένων από δοκιμές αντίδρασης στην φωτιά -- Fire classification of construction products and building elements. Classification using test data from reaction to fire testsΕΛΟΤ EN 13823Reaction to fire tests for building products - Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item (SBI test) -- Δοκιμές αντίδρασης σε φωτιά δομικών προϊόντων - Δομικά προϊόντα, εκτός των δαπέδων, που εκτίθενται σε θερμική προσβολή από μεμονωμένο καιόμενο αντικείμενο (δοκιμή SBI)ΠΕΤΕΠ: 03-07-15-021/10 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣΕΛΟΤ EN ISO 11822.Reaction to fire tests for building products - Non-combustibility test -Δοκιμές αντίδρασης σε φωτιά για δομικά προϊόντα - Δοκιμή ακαυστότηταςΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ Για την παρασκευή ελαφροβαρούς θερμομονωτικού σκυροδέματος με διογκωμένη πολυστερίνη, χρησιμοποιούνται τα εξής υλικά: α) Τυποποιημένα, βιομηχανικής παραγωγής, μίγματα διογκωμένης πολυστερίνης, συγκεκριμένης κοκκομετρικής διαβάθμισης, επεξεργασμένης με ειδικά πρόσθετα, συσκευασμένα σε σάκους. β) Τσιμέντο κατηγορίας CEM Ι ή II, 32,5 Ν/mm2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1. γ) Άμμος κονιαμάτων (ασβεστολιθικής ή πυριτικής) βάσεως κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 (εάν απαιτείται) δ) Νερό κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10082.1. ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ 2.1.1. Τυποποιημένο μίγμα επεξεργασμένων κόκκων διογκωμένης πολυστερίνης Το μίγμα της διογκωμένης περιεκτικότητας.πολυστερίνηςθαπαραδίδεταισεσάκουςτυποποιημένηςΤα αδρανή (κόκκοι διογκωμένης πολυστερίνης: EPS beads), θα είναι κλειστών κυψελίδων, με ομοιόμορφη κοκκομετρική διαβάθμιση, ελεγχόμενης πυκνότητας, μη τοξικά, μη απορροφητικά, σταθερά ως προς τις διαστάσεις στον χρόνο, χωρίς χρήση χλωρο-φθορο-υδρογονανθράκων (CFC, HCFC και HFC) για την παραγωγή τους, καθώς και απηλαγμένα από θρεπτικά συστατικά ικανά να ευνοήσουν την ανάπτυξη μυκήτων. Οι κόκκοι θα έχουν υποστεί επεξεργασία με πρόσθετα για την αντιμετώπιση της επίπλευσής τους, την βέλτίωση της συνάφειάς του με το τσιμέντο και την εξασφάλιση και διατήρηση της ομοιογένειας του μίγματος. Η κοκκομετρική διαβάθμιση του μίγματος διογκωμένης πολυστερίνης είναι δύο τύπων: α) Λεπτόκοκκο μίγμα έως 2 mm, ή β) Χονδρόκοκκο μίγμα 3-6 mm , Ο Ανάδοχος του έργου θα υποβάλει στην Επίβλεψη προς έγκριση δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών του μίγματος που προτίθεται να χρησιμοποιήσει στο έργο, συνοδευόμενο από στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του προϊόντος σε παρεμφερείς κατασκευές. Τα τυποποημένα μίγματα διογκωμένης πολυστερίνης θα προέρχονται από παραγωγό που εφαρμόζει για την παραγωγή τους σύστημα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιημένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 από αρμόδιο Φορέα. 3Η αναλογία του ετοίμου μίγματος διογκωμένης πολυστερίνης ανά m ελαφροσκυροδέματος εξαρτάται από τα επιδιωκόμενα χαρακτηριστικά του (βλπ. 3. Μεθοδολογία παρασκευής). Τα ελαφροσκυροδέματα διογκωμένης πολυστερίνης, που παράγονται από τυποποιημένα μίγματα διογκωμένης πολυστερίνης και τσιμέντο, μετά την πλήρη ωρίμανση τους θα πρέπει να παρουσιάζουν τις παρακάτω ελάχιστες τιμές ιδιοτήτων:2/10ΠΕΤΕΠ: 03-07-15-02 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣΔοσολογία Τσιμέντου - Πυκνότητα kg/m3200250300350Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ (W/mΚ) Αντοχή σε θλίψη (N/mm2) Καμπτική αντοχή (N/mm2) Εφελκυστική αντοχή (kPa) Ατμοδιαπερατότητα μ Συρρίκνωση ξήρανσης (mm/m, max)0,070 0,60 0,35 80 11 0,50,070 0,80 0,40 80 12 0,50,080 1,40 0,55 120 12 0,40,110 1,60 0,55 120 22 0,3Συμπεριφορά στη φωτιά κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13823B-s1-d0 (Ευρωκλάσεις) (*) » αντίστοιχο της κλάσης Β2 κατά το DIN 4102-2 (έχει αποσυρθεί)(*)Πηγή EUMEPS (European Union of Manufacturers of EPS: Eυρωπαϊκή Ενωση Παραγωγών Διογκωμένης Πολυστερίνης)Στο έργο θα χρησιμοποιείται το επώνυμο υλικό που θα τύχει της εγκρίσεως της Επίβλεψης. Ολόκληρη η ποσότητα του υλικού θα προέρχεται από την ίδια πηγή (παραγωγός, προμηθευτής) εκτός εάν συναινέσει η επίβλεψη σε αλλαγή ή πολλαπλότητα προμηθευτών. Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα δειγματοληψίας ή διενέργειας δοκιμών από πιστοποιημένο εργαστήριο αν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την συμμόρφωση του υλικού στις απαιτούμενες ιδιότητες. Τα λαμβανόμενα δείγματα από τα υλικά θα ταυτοποιούνται με βάση τα στοιχεία των παραγωγών και των προμηθευτών τους και την ημερομηνία λήψης.2.1.2.Τσιμέντο τύπου CEM Ι ή II, 32,5 Ν/mm2Η αναλογία του ανά m3 τσιμέντου εξαρτάται από τα επιδιωκόμενα χαρακτηριστικά του ελαφροσκυροδέματος διογκωμένης πολυστερίνης. Η ποσότητα τσιμέντου καθορίζει τα ακριβή τεχνικά χαρακτηριστικά στις πυκνότητες των 200, 250, 300 και 350 kg/m3 .2.1.3.Νερό ανάμιξης σκυροδέματοςΤο νερό θα είναι κατάλληλο για την παρασκευή σκυροδέματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1008.2.1.4.Έτοιμα ενσακισμένα κονιάματα επεξεργασμένων κόκκων διογκωμένης πολυστερίνης με τσιμέντο, πρόσθετα ή/και άμμοΣτο έργο θα χρησιμοποιείται το επώνυμο υλικό που θα τύχει της εγκρίσεως της Επίβλεψης. Ολόκληρη η ποσότητα του υλικού θα προέρχεται από την ίδια πηγή (παραγωγός, προμηθευτής) εκτός εάν συναινέσει η επίβλεψη σε αλλαγή ή πολλαπλότητα προμηθευτών. Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα δειγματοληψίας ή διενέργειας δοκιμών από πιστοποιημένο εργαστήριο αν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την συμμόρφωση του υλικού προς τα Πρότυπα. Τα λαμβανόμενα δείγματα από τα υλικά θα ταυτοποιούνται με βάση τα στοιχεία των παραγωγών και των προμηθευτών τους και την ημερομηνία λήψης.2.2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 2.2.1.Παραλαβή, έλεγχος και αποδοχή των υλικώνΤα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι συσκευασμένα και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα συμμόρφωσης. Τα υλικά θα ελέγχονται κατά την είσοδο τους στο εργοτάξιο, προκειμένου να επιβεβαιώνεται ότι είναι αυτά που έχουν εγκριθεί, και ότι βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, και τότε μόνον θα γίνονται αποδεκτά και θα επιτρέπεται η ενσωμάτωση τους στο έργο. ΠΕΤΕΠ: 03-07-15-023/10 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ2.2.2.Μεταφορά και αποθήκευση των υλικών στο εργοτάξιοΤα υλικά, τόσο κατά την μεταφορά όσο και κατά την αποθήκευσή τους, θα προστατεύονται από την υγρασία. Στο εργοτάξιο θα αποθηκεύονται σε χώρους αεριζόμενους, προστατευμένους από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και την ρύπανση ή την φθορά της συσκευασίας από τις δραστηριότητες στο εργοτάξιο. Οι σάκοι του μίγματος διογκωμένης πολυστερίνης καθώς και τα έτοιμα ενσακισμένα κονιάματα επεξεργασμένης διογκωμένης πολυστερίνης με τσιμέντο, πρόσθετα ή/και άμμο, θα αποθηκεύονται χωριστά πάνω σε ξύλινες παλέτες προστατευμένα από κάθε πιθανή πηγή φωτιάς.3.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ3.1. ΑΝΑΜΙΞΗ ΞΗΡΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Το θερμομονωτικό ελαφροσκυρόδεμα θα παρασκευάζεται με το τυποποιημένο μίγμα διογκωμένης πολυστερίνης, τσιμέντο, και νερό. Η άμμος θα χρησιμοποιείται μόνο για την παρασκευή μεγάλης πυκνότητας ελαφροσκυροδέματα. H δοσολογία για την παραγωγή 1,0 m3 θερμομονωτικού ελαφροσκυροδέματος δίδεται παρακάτω: Πυκνότητα kg/m3Νερό ltΤσιμέντο Τυποποιημένο μίγμα διογκωμένης πολυστερίνης Άμμος kg lt kg20080-100200250100-120250300120-150300350140-175350400 500 900100-120250-840-840 670 - 720125 225 590Οι αναλογίες ανάμιξης θα είναι οι καθοριζόμενες από την μελέτη, προκειμένου να επιτυγχάνονται οι επιθυμητές ιδιότητες ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου. Να αποφεύγεται η παρασκευή του ελαφροσκυροδέματος με το φτυάρι καθώς δεν εξασφαλίζονται ικανοποιητικές συνθήκες ανάμιξης. Είναι σημαντικό σε κάθε μεθοδολογία παρασκευής ελαφροσκυροδέματος να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες του προμηθευτή του υλικού. α) Ανάμιξη με μπετονιέρα ή ειδικό μηχάνημα παραγωγής και άντλησης ελαφροσκυροδεμάτων διογκωμένης πολυστερίνης. Προστίθενται διαδοχικά στον κάδο νερό, η ποσότητα του τυποποιημένου μίγματος διογκωμένης πολυστερίνης, τσιμέντο, ή/και άμμος εάν απαιτείται. Συνεχής ανάμιξη για περίπου 5 λεπτά μέχρι να επιτευχθεί ένα ομοιογενές μίγμα. Θα αναμιγνύεται πάντοτε ολόκληρο το περιεχόμενο του σάκου για την εξασφάλιση της τήρησης των προβλεπομένων αναλογιών και της ομοιομορφίας του μίγματος. β) Ανάμιξη σε βαρέλα σκυροδέματος και άντληση με εμβολοφόρο αντλία σκυροδέματος. Αρχικά προστίθενται στον κάδο 20-30 lt νερό λιγότερο από την προβλεπόμενη ποσότητα και το τυποποιημένο ξηρό μίγμα διογκωμένης πολυστερίνης. Ακολουθεί ανάμιξη για 10 λεπτά με τη μέγιστη ταχύτητα. Στη συνέχεια προστίθενται διαδοχικά στον κάδο η άμμος εάν απαιτείται και το τσιμέντο.4/10ΠΕΤΕΠ: 03-07-15-02 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣΑκολουθεί και πάλι ανάμιξη για 10 λεπτά με τη μέγιστη ταχύτητα και η προσθήκη της υπολειπόμενης ποσότητας νερού, 20-30 lt. Ανάλογα με το ποσοστό υγρασίας στην άμμο προστίθεται επιπλέον νερό εάν απαιτείται. Στη διαδρομή από τη μονάδα σκυροδέματος έως το εργοτάξιο η βαρέλα πρέπει να περιστρέφεται στη μέγιστη ταχύτητα για τα πρώτα 20 λεπτά και στη συνέχεια σε χαμηλή ταχύτητα. Σε περίπτωση που η βαρέλα σκυροδέματος θα διανύσει μεγάλες αποστάσεις θα πρέπει να γίνει προσθήκη επιβραδυντικού πήξης κονιάματος. Για τη μεταφορά και διάστρωση θα τηρούνται οι κανόνες που ισχύουν για το έτοιμο σκυρόδεμα, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 206-1. Το λάστιχο της πρέσσας πρέπει να έχει διάμετρο τουλάχιστον 60 mm.3.2. ΑΝΑΜΙΞΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΣΑΚΙΣΜΕΝΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΚΟΚΚΟΥΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΠΡΟΣΘΕΤΑ Ή/ΚΑΙ ΑΜΜΟ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Τα έτοιμα ενσακισμένα μίγματα επεξεργασμένης διογκωμένης πολυστερίνης, θα αναμειγνύονται με νερό, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτού τους. Θα αναμιγνύεται πάντοτε ολόκληρο το περιεχόμενο του σάκου για την εξασφάλιση της τήρησης των προβλεπομένων αναλογιών και της ομοιομορφίας του μίγματος.3.3. ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ Οι επιφάνειες διάστρωσης του θερμομονωτικού ελαφροσκυροδέματος θα έχουν καθαρισθεί επιμελώς από τους πάσης φύσεως ρύπους και υπολείμματα σαθρών υλικών. Για την επίτευξη της προβλεπόμενης τελικής στάθμης της επίστρωσης θα προβλέπονται κατάλληλοι οδηγοί (καρφιά, νήματα, πήχεις, κτλ).3.3.1.ΔάπεδαΠριν την εφαρμογή του θερμομονωτικού ελαφροσκυροδέματος, η επιφάνεια θα διαβρέχεται με λίγο νερό και θα τοποθετείται περιμετρικά ταινίας από πολυαιθυλένιο πάχους 3 - 5 mm. Το ελάχιστο πάχος του θερμομονωτικού ελαφροσκυροδέματος διογκωμένης πολυστερίνης στα χαμηλά σημεία της επιφάνειας θα είναι τουλάχιστον 5 cm. Μετά την ολοκλήρωση της διάστρωσης η επιφάνεια του ελαφροσκυροδέματος θα τρίβεται με πήχη ή σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού, την επόμενη μέρα, μετά την εφαρμογή. Το ελαφροσκυρόδεμα δεν πρέπει να διαβρέχεται μέχρι την ολοκλήρωση της σκλήρυνσης του. Ο χρόνος ξήρανσης του ελαφροσκυροδέματος εξαρτάται από το πάχος της στρώσης και την θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος. Ο ακριβής χρόνος ωρίμανσης δίδεται από τον παραγωγό. Για την εφαρμογή πλακιδίων απευθείας επί του ελαφροσκυροδέματος αυτό θα πρέπει να έχει εφελκυστική αντοχή τουλάχιστον 60 kPa. Στην συνέχεια παρουσιάζονται τυπικές κατασκευαστικές λύσεις με τη χρήση των ελαφροβαρών θερμομονωτικών σκυροδεμάτων διογκωμένης πολυστερίνης ως υποστρώματα – γεμίσματα δαπέδων. 1. Θερμομονωτικό υπόστρωμα δαπέδου με απευθείας τοποθέτηση πλακιδίων:ΠΕΤΕΠ: 03-07-15-025/10 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣΠεριγραφή στρώσεων (1) Πλάκα σκυροδέματος. (2) Θερμομονωτικό ελαφροσκυρόδεμα διογκωμένης πολυστερίνης κατάλληλο για απευθείας τοποθέτηση πλακιδίων. (3) Πλακίδια τοποθετημένα με κόλλα πλακιδίων.2. Θερμομόνωση και ηχομόνωση δαπέδου με τοποθέτηση πλακιδίων σε τσιμεντοκονία:Περιγραφή στρώσεων (1) Πλάκα σκυροδέματος, (2) Θερμομονωτικό ελαφροσκυρόδεμα διογκωμένης πολυστερίνης, (3) Αντικραδασμική ηχομονωτική μεμβράνη, (4) Τσιμεντοκονία ή γαρμπιλόδεμα, (5) Πλακίδια τοποθετημένα με κόλλα πλακιδίων. (6) Ελαστική σφράγιση.6/10ΠΕΤΕΠ: 03-07-15-02 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ3. Θερμομόνωση και ηχομόνωση δαπέδου πλακιδίων και ενδοδαπέδια θέρμανσηΠεριγραφή στρώσεων (1) Πλάκα σκυροδέματος, (2) Θερμομονωτικό ελαφροσκυρόδεμα διογκωμένης πολυστερίνης, (3) Αντικραδασμική θερμο-ηχομονωτική μεμβράνη, (4) Οικοδομικό πλέγμα, (5) Σωλήνες ενδοδαπέδιας θέρμανσης, (6) Γαρμπιλόδεμα, (7) Πλακίδια τοποθετημένα με κόλλα πλακιδίων, (8) Ελαστική σφράγιση αρμού διαστολής, (9) Σωληνώσεις ύδρευσης.4. Θερμομόνωση και ηχομόνωση κουμπωτού ξύλινου δαπέδουΠεριγραφή στρώσεων (1) Πλάκα σκυροδέματος. (2) Θερμομονωτικό ελαφροσκυρόδεμα διογκωμένης πολυστερίνης. (3) Αντικραδασμική ηχομονωτική μεμβράνη. (4) Κουμπωτό ξύλινο δάπεδο. ΠΕΤΕΠ: 03-07-15-027/10 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ5. Θερμομόνωση και ηχομόνωση καρφωτού ξύλινου δαπέδουΠεριγραφή στρώσεων (1) & (2) Σοβάς κάτω ορόφου, (3) Πλάκα σκυροδέματος, (4) Θερμομονωτικό ελαφροσκυρόδεμα διογκωμένης πολυστερίνης, (5) Ξύλινα δοκάρια, (6) Αντικραδασμική ηχομονωτική μεμβράνη, (7) Ψευδοδάπεδο, (8) Ξύλινο δάπεδο, (9) Σωληνώσεις ύδρευσης.6. Θερμομόνωση και ηχομόνωση δαπέδου σε μεταλλικό πατάριΠεριγραφή στρώσεων (1) Μεταλλική κατασκευή, (2) Αντικραδασμική ηχομονωτική μεμβράνη, (3) Θερμομονωτικό ελαφροσκυρόδεμα διογκωμένης πολυστερίνης, (4) Οπλισμένη τσιμεντοκονία, (5) Πλακίδια τοποθετημένα με κόλλα πλακιδίων.8/10ΠΕΤΕΠ: 03-07-15-02 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ7. Θερμομονωτικό υπόστρωμα δαπέδου σε μεταλλικό πατάριΠεριγραφή στρώσεων (1), (2) & (3) Μεταλλική κατασκευή, (4) Θερμομονωτικό ελαφροσκυρόδεμα διογκωμένης πολυστερίνης, (5) Πλακίδια τοποθετημένα με κόλλα πλακιδίων.4.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ4.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι τελικές στάθμες του ελαφροσκυροδέματος θα είναι οι προβλεπόμενες από την μελέτη, με ανοχές ±1 cm (έλεγχος με πήχη μήκους 3 m). Το ελάχιστο πάχος δεν θα είναι λιγότερο από 5 cm. Η επιφάνεια του ελαφροσκυροδέματος θα είναι ομαλή και χωρίς ρηγματώσεις (ένδειξη ανεπαρκούς συντήρησης) και να έχει τριφθεί με πήχη. Στην περίπτωση αμφιβολιών η Επίβλεψη δικαιούται να ζητήσει την λήψη πυρήνων για τον προσδιορισμό του ειδικού βάρους και λοιπών ιδιοτήτων του διαστρωθέντος ελαφροσκυροδέματος. Επιστρώσεις που δεν πληρούν τους ανωτέρω ανακατασκευάζονται με δαπάνη του Αναδόχου.5.όρουςθααποξηλώνονταικαιθαΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ5.1. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά την ανάμιξη του τσιμέντου με το νερό δημιουργούνται χημικές ενώσεις υψηλής αλκαλικότητας (pH > 11,5), οι οποίες όταν έρχονται σε επαφή με το δέρμα προκαλούν ερεθισμούς και χημικά εγκαύματα. Πρέπει ως εκ τούτου να χρησιμοποιούνται γάντια, φόρμα και υποδήματα εργασίας από όλους τους απασχολούμενους με την παρασκευή και διάστρωση του ελαφροσκυροδέματος. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται επίσης στην προστασία των ματιών από τυχόν εκτινάξεις κόκκων ελαφροσκυροδέματος.ΠΕΤΕΠ: 03-07-15-029/10 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣΕάν το ελαφροσκυρόδεμα έρθει σε επαφή με το δέρμα, πρέπει άμεσα να πλένεται με άφθονο νερό. Επίσης εάν το ελαφροσκυρόδεμα διαποτίσει την ενδυμασία, θα πρέπει αυτή να καθαρίζεται άμεσα με νερό ή να αντικαθίσταται. Το προσωπικό πρέπει να συμβουλεύεται τα δελτία δεδομένων ασφαλείας του παραγωγού και να τηρεί της οδηγίες ασφαλούς αποθήκευσης και χρήσης των υλικών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην φύλαξη των έτοιμων τυποποιημένων ξηρών μιγμάτων διογκωμένης πολυστερίνης, μακριά από πηγές φωτιάς.5.2. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τα κονιάματα ελαφροσκυροδέματος με διογκωμένη πολυστερίνη είναι χημικώς αδρανή. Η χρήση και εφαρμογή τους δεν δημιουργεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τα υλικά συσκευασίας, οι πλεονάζουσες ποσότητες μίγματος και τα προϊόντα επιφανειακής απόξεσης των στρώσεων ελαφροσκυροδέματος θα συγκεντρώνονται και θα προωθούνται στους χώρους φόρτωσης άχρηστων υλικών του εργοταξίου.6.ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ Οι στρώσεις ελαφροβαρούς θερμομονωτικού σκυροδέματος διογκωμένης πολυστερίνης, μετρούνται σε κυβικά μέτρα επίστρωσης, πλήρως αποπερατωμένης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα ΠΕΤΕΠ. Στις στρώσεις ελαφροβαρούς θερμομονωτικού σκυροδέματος, από μίγματα διογκωμένης πολυστερίνης, η τιμή βάσεως αντιστοιχεί σε ελαφροσκυρόδεμα των 200 kg τσιμέντου ανά m3. Για μίγματα με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε τσιμέντο η τιμή αυξάνεται κατά την δαπάνη της πέραν των 200 kg ποσότητας τσιμέντου ανά m3 μίγματος και της άμμου εφόσον απαιτείται. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: · Η προετοιμασία της επιφάνειας διάστρωσης. · Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του μίγματος διογκωμένης πολυστερίνης, τσιμέντου και έτοιμων κονιαμάτων. · Το νερό ανάμιξης. · Η παρασκευή, μεταφορά και διάστρωση του ελαφροσκυροδέματος. · Η διαμόρφωση των περιμετρικών αρμών από διογκωμένη πολυστερίνη (υλικά και εργασία). · Η συντήρηση του ελαφροσκυροδέματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα. · Η απότριψη - λείανση της τελικής επιφάνειας με χρήση πήχη ή μηχανήματος · Η συγκέντρωση και μεταφορά στους χώρους φόρτωσης του εργοταξίου των πάσης φύσεως πλεοναζόντων υλικών και των υλικών συσκευασίας των ενσωματωμένων υλικών. Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση οικεία άρθρα του Τιμολογίου. · Το φράγμα υδρατμών. · Οι τυχόν προβλεπόμενες πρόσθετες θερμομονωτικές στρώσεις. · Οι στεγανοποιητικές στρώσεις. · Οι τελικές επικαλύψεις. · Στρώσεις που προηγούνται ή έπονται της στρώσης του ελαφροσκυροδέματος.10/10ΠΕΤΕΠ: 03-07-15-02
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.