Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021

Αναδημοσίευση από το περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ

“ÍÅÏÉ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÉ – ÁÐÏÊÔÇÓÇ ÅÌÐÅÉÑÉÁÓ: ÌÅ ÐÁÑÁÊÁËÉÁ Þ ÈÅÓÌÏÈÅÔÇÌÅÍÁ;” Áðü ôïí ê. Íßêï ÌáñóÝëëï, Ðïëéô. Ìç÷áíéêü Å.Ì.Ð. Ôþñá ðïõ óéãÜ – óéãÜ, Ýöèáóá ôï 60, êáé êëåßíù ôçí êáñéÝñá ìïõ, èõìÜìáé ôá ðñïâëÞìáôá óôá ðñþôá âÞìáôá óôï îåêßíçìá ôçò äïõëåéÜò ìïõ: á) Ç ôñïìáêôéêÞ Ýëëåéøç åìðåéñßáò, êáé ç óõóôïëÞ ðïõ íéþèáìå ìðñïóôÜ óå Ýìðåéñïõò Åñãïäçãïýò óôá Ýñãá, üôáí ðçãáßíáìå êÜôé íá ìÜèïõìå áðü áõôïýò, åíþ Ýðñåðå ôáõôï÷ñüíùò íá ôïõò ÅðéâëÝðïõìå êáé íá ôïõò …äéïéêïýìå. â) Ç æÞëåéá ðïõ Ýíéùèá âëÝðïíôáò ôï “èåóìü” ôïõ Áóêïýìåíïõ Äéêçãüñïõ – Üó÷åôá áí êÜðïéïé ôï åêìåôáëëåýôçêáí áõôü ãéá íá ôïõò ÷ñçóéìïðïéïýí áðáñÜäåêôá – êáé ðùò èá Þèåëá êáé åãþ íá äïõëÝøù óå Ýíá ÅñãïôÜîéï, ãéá (6) ìÞíåò (;;), õðü ôçí ðñïóôáóßá ôïõ èåóìïý áýîçóçò / áðüêôçóçò åìðåéñßáò. ã) Ôçí áßóèçóç ôçò áíåñãßáò – õðïáðáó÷üëçóçò, ôï üôé åßóáé óôá “áæÞôçôá”. Êáíåßò äåí åíäéáöÝñåôáé íá óå âïçèÞóåé èåóìïèåôçìÝíá: ìüíï ðáñáêÜëéáêáé ôçëÝöùíá óå ãíùóôïýò! Ìüíï üóï Þóïõíá öïéôçôÞò – óðïõäáóôÞò óôçí äéÜñêåéá ôçò ÄéðëùìáôéêÞò ìïõ Åñãáóßáò, óôï ÖñÜãìá Ìüñíïõ, áéóèÜíèçêá “æåóôáóéÜ” – âïÞèåéá áðü ôïõò ðáëáéüôåñïõò óõíáäÝëöïõò. ¸ôóé óôï ðñþôï ìïõ Ýñãï, óôç ÔæÝíôá, óôï åîùôåñéêü, äýï (2) ¢ããëïé Ìç÷áíéêïß êáé (1) Åñãïäçãüò ìå âïÞèçóáí íá åêðáéäåõôþ óôïí Ýëåã÷ï ðïéüôçôïò – ðáñáãùãÞ óêõñïäÝìáôïò, êáé ìåôÜ (2) Materials Engineers ôïõ ÓêáðáíÝá êáé ôçò ÏÄÙÍ – ÏÄÏÓÔÑÙÌÁÔÙÍ. Êáé ðÜëé êáëÜ. Ãõñßæù ôþñá êáé ñùôÜù ôïõò ÍÝïõò Ìç÷áíéêïýò, ôüóï áðü ôá ÓåìéíÜñéá ôçò ÅËÅÌ, Þ áðü ôéò Çìåñßäåò – ÓõíÝäñéá ôïõ ÔÅÅ, êáé ïé ïðïßïé üëïé ìïõ ëÝíå ôï ßäéï ðñÜãìá: “Ðþò íá ìáò ðñïóëÜâïõíå áöïý äåí Ý÷ïõìå åìðåéñßá, êáé ðþò èá áðïêôÞóïõìå åìðåéñßá áöïý äåí ìáò ðñïóëáì-Ï ê. Íéê. ÌáñóÝëëïò âÜíïõíå;” Ï ôÝùò Ðñüåäñïò ôïõ ÓÐÌÅ, ê. Èåïä. ÂïõäéêëÜñçò, åß÷å êÜíåé Þäç áðü ôçí äåêáåôßá ôïõ 1990 ôçí åîÞò ðñüôáóç: “Íá ìðåé óôç Óýìâáóç, óå üëá ôá ÌåãÜëá Äçìüóéá ¸ñãá, õðï÷ñåùôéêÜ ôï 5% ôùí Ìç÷áíéêþí – Ôå ÷í é êþí, íá åßí áé áð ü ôïõò ÍÝïõò Ìç÷áíéêïýò: 0-5 Ýôç áðü ôçí áðïöïßôçóÞ ôïõò”. Ôþñá ìå ôüóïõò ÏÄÉÊÏÕÓ ÁÎÏÍÅÓ, äåí èá Þôáí åõêáéñßá íá åöáñìïóèåß áõôü; Ìå èåóìïèåôçìÝíåò åëÜ÷éóôåò áìïéâÝò (1400 åõñþ, êáôÜ ôï ÔÅÅ) êáé õðï÷ñåùôéêÞ áóöÜëéóç; Ï íÝïò Õðïõñãüò ÕÐÏÄÏÌÙÍ áóöáëþò èá ìðïñïýóå íá äåßîåé åõáéóèçóßá óôïí ôïìÝá áõôü; Ôï ÔÅÅ áêüìç èá ìðïñïýóå íá æçôÞóåé ôïí “èåóìü” ôçò ðåñéüäïõ “Áðüêôçóçò ÐñáêôéêÞò Åìðåéñßáò”, ìå ðëÞñç äéêáéþìáôá, ãéá ôïí íÝï Ìç÷áíéêü; Ìå åðéäüôçóç ôçò åñãáóßáò áðü ôïí Ï.Á.Å.Ä. Þ/êáé ôï ÔÓÌÅÄÅ; ÐåñéìÝíïõìå êáé åëðßæïõìå.
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.