Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2022

Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου της21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών. Δημοσίευση των τίτλων και των στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της οδηγίας (2010/C 344/01) Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 344/ 1 -17.12.2010

17.12.2010ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςC 344/1IV (Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών (Κείμενο που αφορά τον ΕΟΧ)Δημοσίευση των τίτλων και των στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της οδηγίας (2010/C 344/01)Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης (1)CENΣτοιχείο αναφοράς και τίτλος του εναρμονισμένου προτύπου (και έγγραφο αναφοράς)EN 1:1998 Θερμάστρες υγρών καυσίμων με καυστήρες εξάτμισης EN 1:1998/A1:2007CENΣημείωση 3Ημερομηνία έναρξης ισχύος του προτύπου ως εναρμονισμένου προτύπουΗμερομηνία λήξης της περιόδου συνύπαρξης Σημείωση 41.1.2008Έγγραφο αναφοράς1.1.20091.1.20081.1.2009EN 40-4:2005 Ιστοί δημόσιου φωτισμού – Μέρος 4: Απαιτήσεις για ιστούς δημόσιου φωτισμού από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα1.10.20061.10.2007EN 40-4:2005/AC:20061.1.20071.1.2007CENEN 40-5:2002 Ιστοί δημόσιου φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς δημόσιου φωτισμού1.2.20031.2.2005CENEN 40-6:2002 Ιστοί φωτισμού - Μέρος 6: Απαιτήσεις για ιστούς δημόσιου φωτισμού από αλουμίνιο1.2.20031.2.2005CENEN 40-7:2002 Ιστοί δημόσιου φωτισμού - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού από οπλισμένο με ίνες σύνθετο πολυμερές1.10.20031.10.2004CENEN 54-2:1997 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 2: Εξο­ πλισμός ελέγχου και ενδείξεων1.1.20081.8.20091.1.20081.8.20091.1.20081.1.2008EN 54-2:1997/A1:2006 EN 54-2:1997/AC:1999Σημείωση 3 C 344/2Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης (1)CENELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣτοιχείο αναφοράς και τίτλος του εναρμονισμένου προτύπου (και έγγραφο αναφοράς)17.12.2010EN 54-3:2001 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 3: Ηχη­ τικές διατάξεις συναγερμούΗμερομηνία έναρξης ισχύος του προτύπου ως εναρμονισμένου προτύπουΗμερομηνία λήξης της περιόδου συνύπαρξης Σημείωση 41.4.2003Έγγραφο αναφοράς1.6.2009EN 54-3:2001/A1:2002 CENΣημείωση 31.4.200330.6.2005EN 54-3:2001/A2:2006Σημείωση 31.3.20071.6.20091.10.20031.8.2009EN 54-4:1997 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 4: Εξο­ πλισμός παροχής ηλεκτρικήσ ισχύος EN 54-4:1997/A1:2002Σημείωση 31.10.20031.8.2009EN 54-4:1997/A2:2006Σημείωση 31.6.20071.8.2009EN 54-4:1997/AC:1999 CEN1.6.20051.6.2005EN 54-5:2000 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 5: Ανιχ­ νευτές θερμότητας - Σημειακοί ανιχνευτές1.4.200330.6.20051.4.200330.6.20051.4.20031.8.2009EN 54-5:2000/A1:2002 CENΣημείωση 3EN 54-7:2000 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 7: Ανιχ­ νευτές καπνού - Σημειακοί ανιχνευτές με χρήση σκεδασμένου φωτός, άμεσα διαδιδόμενοου ή ιοντισμού EN 54-7:2000/A1:2002CENΣημείωση 31.4.200330.6.2005EN 54-7:2000/A2:2006Σημείωση 31.5.20071.8.20091.9.20061.9.20081.9.20061.9.20081.9.20061.9.2008EN 54-10:2002 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 10: Ανιχ­ νευτές φλόγας - Σημειακοί ανιχνευτές EN 54-10:2002/A1:2005CENΣημείωση 3EN 54-11:2001 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 11: Εκκι­ νητές συναγερμού χειρός EN 54-11:2001/A1:20051.9.20061.9.2008CENEN 54-12:2002 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 12: Ανιχ­ νευτές καπνού - Γραμμικοί ανιχνευτές που λειτουργούν με ακτίνα φωτός1.10.200331.12.2005CENEN 54-16:2008 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Μέρος 16: Εξο­ πλισμός ελέγχου και ενδείξεων φωνητικού συναγερμού1.1.20091.4.2011CENEN 54-17:2005 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Μέρος 17: Συσκευές βραχυκύκλωσης1.10.20061.12.2008EN 54-17:2005/AC:20071.1.20091.1.2009EN 54-18:2005 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 18: Συσκευές εισαγωγής/εξαγωγής1.10.20061.12.2008EN 54-18:2005/AC:20071.1.20081.1.2008EN 54-20:2006 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Μέρος 20: Αναρροφητικοί ανιχνευτές καπνού1.4.20071.7.2009CENCENΣημείωση 3EN 54-20:2006/AC:20081.8.20091.8.2009CENEN 54-21:2006 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 21: Eξο­ πλισμός μετάδοσης συναγερμού και σημάτων προειδοποίησης για την ύπαρξη σφαλμάτων1.3.20071.6.2009CENEN 54-23:2010 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Μέρος 23: Διατάξεις συναγερμού πυρκαγιάς - Οπτικοί συναγερμοί1.12.20101.3.2013 17.12.2010Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης (1)ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣτοιχείο αναφοράς και τίτλος του εναρμονισμένου προτύπου (και έγγραφο αναφοράς)Έγγραφο αναφοράςC 344/3 Ημερομηνία έναρξης ισχύος του προτύπου ως εναρμονισμένου προτύπουΗμερομηνία λήξης της περιόδου συνύπαρξης Σημείωση 4CENEN 54-24:2008 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 24: Εξαρτήματα φωνητικών συστημάτων συναγερμού - Μεγάφωνα1.1.20091.4.2011CENEN 54-25:2008 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 25: Ραδιοζευκτά εξαρτήματα1.1.20091.4.2011EN 54-25:2008/AC:20101.1.20111.1.20111.1.20091.1.20101.4.20011.4.2002CENEN 179:2008 Είδη κιγκαλερίας - Διατάξεις εξόδων κινδύνου χειριζόμενες με χειρολαβή ή πιεζόμενη πλάκα, για χρήση σε οδεύσεις δια­ φυγής - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμήςCENEN 179:1997EN 197-1:2000 Τσιμέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για κοινά τσιμέντα EN 197-1:2000/A1:2004Σημείωση 31.2.20051.2.2006EN 197-1:2000/A3:2007Σημείωση 31.4.20081.4.2009CENEN 197-4:2004 Τσιμέντο - Μέρος 4: Σύσταση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης τσιμέντων υψικάμινων με χαμηλή πρώϊμη αντοχή1.2.20051.2.2006CENEN 295-10:2005 Εφυαλωμένοι πήλινοι σωλήνες, εξαρτήματα και σύνδεσμοί τους για αποχετεύσεις και υπονόμους - Μέρος 10: Εντελόμμενες απαιτήσεις1.1.20061.1.2007CENEN 413-1:2004 Τσιμέντο τοιχοποιίας - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης1.12.20041.12.2005CENEN 416-1:2009 Μη οικιακοί ανηρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής ακτινοβολίας, με ένα καυστήρα με ανεμιστήρα - Μέρος 1: Ασφάλεια1.12.20091.12.2010CENEN 438-7:2005 Διακοσμητικά πολύστρωμα υψηλής συμπίεσης (HPL) - Φύλλα με βάση θερμοσκληρυνόμενες ρητίνες (συνήθως αποκαλούμενα πολύστρωμα) - Μέρος 7: Συμπαγή πολύστρωμα και σύνθετα πλαίσια από HPL για εσωτερικές και εξωτερικές επενδύσεις τοίχων και οροφώνεξωτερικές επενδύσεις τοίχων και οροφών1.11.20051.11.2006CENEN 442-1:1995 Θερμαντικά σώματα και εναλλάκτες θερμότητας-Μέρος 1:Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις1.12.20041.12.2005Σημείωση 31.12.20041.12.2005EN 442-1:1995/A1:2003 CENEN 450-1:2005+A1:2007 Ιπτάμενη τέφρα για σκυρόδεμα – Μέρος 1: Ορισμός, προδια­ γραφές και κριτήρια συμμόρφωσηςEN 450-1:20051.1.20091.1.2010CENEN 459-1:2010 Δομική άσβεστος - Μέρος 1: Ορισμοί, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσηςEN 459-1:20011.6.20111.6.2012CENEN 490:2004 Κεραμίδια και εξαρτήματά τους από σκυρόδεμα - Προδια­ γραφές προϊόντων1.9.20051.6.20071.1.20091.1.2009EN 490:2004/A1:2006Σημείωση 3 C 344/4Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης (1)CENELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣτοιχείο αναφοράς και τίτλος του εναρμονισμένου προτύπου (και έγγραφο αναφοράς)17.12.2010EN 492:2004 Πλακίδια στέγασης και εξαρτήματά τους από ινοτσιμέντο – Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμήςΗμερομηνία έναρξης ισχύος του προτύπου ως εναρμονισμένου προτύπουΗμερομηνία λήξης της περιόδου συνύπαρξης Σημείωση 41.1.2006Έγγραφο αναφοράς1.1.2007EN 492:2004/A1:2005Σημείωση 31.1.20061.1.2007EN 492:2004/A2:2006Σημείωση 31.7.20071.7.2008EN 494:20041.1.20081.1.2009CENEN 494:2004+A3:2007 Πλακίδια και εξαρτήματά τους από ινοτσιμέντο – Προδια­ γραφές προϊόντος και μέθοδοι δοκιμήςCENEN 516:2006 Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης - Εγκαταστάσεις επισκέψεως στέγης - Διάδρομοι επικοινωνίας, κεφαλόσκαλα και σκαλιά στάσης1.11.20061.11.2007CENEN 517:2006 Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης - Αγκύρια ασφαλείας στεγών1.12.20061.12.2007CENEN 520:2004+A1:2009 Γυψοσανίδες - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.6.20101.12.2010CENEN 523:2003 Περιβλήματα προενταμένων τενόντων από περιελιγμένη χαλύβδινη ταινία - Ορολογία, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας1.6.20041.6.2005CENEN 534:2006+A1:2010 Κυματοειδή ασφαλτικά φύλλα - Προδιαγραφές προϊόντων και μέθοδοι δοκιμής1.1.20111.1.2011CENEN 544:2005 Ασφαλτικές πλάκες με ενίσχυση από ορυκτό ή/και συνθετικό υλικό – Προδιαγραφές προϊόντων και μέθοδοι δοκιμής1.10.20061.10.2007CENEN 572-9:2004 Υαλος για δομική χρήση - Βασικά προϊόντα από νάτριοάσβεστο-πυριτική ύαλο - Μέρος 9: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/πρότυπο προϊόντος1.9.20051.9.2006CENEN 588-2:2001 Σωλήνες από ινοτσιμέντο για οχετούς και αποχετεύσεις Μέρος 2: Ανθρωποθυρίδες και θυρίδες επίσκεψης1.10.20021.10.2003CENEN 598:2007+A1:2009 Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα και οι συνδέσεις τους για εφαρμογές αποχέτευσης Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών1.4.20101.4.2011CENEN 621:2009 Μη οικιακοί αερολέβητες αερίου, για θέρμανση χώρου, εξαναγκασμένης συναγωγής, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 300 kw χωρίς ανεμιστήρα για την υποστήριξη της μεταφοράς αέρα καύσης ή/και των καυσαερίων1.8.20101.8.2011CENEN 671-1:2001 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα με εύκαμπτους σωλήνες - Μέρος 1: Πυροσβεστικές φωλιές με ημιάκαμπτο σωλήνα1.2.20021.4.2004EN 671-1:2001/AC:20021.1.20071.1.2007EN 671-2:2001 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα με εύκαμπτους σωλήνες - Μέρος 2: Πυροσβεστικές φωλιές με επίπεδους σωλήνες1.2.20021.4.20041.3.20071.3.2008CENEN 671-2:2001/A1:2004EN 520:2004EN 534:2006EN 598:2007Σημείωση 3 17.12.2010Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης (1)CENELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣτοιχείο αναφοράς και τίτλος του εναρμονισμένου προτύπου (και έγγραφο αναφοράς)C 344/5EN 681-1:1996 Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 1: Βουλκανισμένο ελαστικόΗμερομηνία έναρξης ισχύος του προτύπου ως εναρμονισμένου προτύπουΗμερομηνία λήξης της περιόδου συνύπαρξης Σημείωση 41.1.2003Έγγραφο αναφοράς1.1.2009EN 681-1:1996/A1:19981.1.20031.1.2004EN 681-1:1996/A2:2002Σημείωση 31.1.20031.1.2004EN 681-1:1996/A3:2005 CENΣημείωση 3 Σημείωση 31.1.20081.1.20091.1.20031.1.2004EN 681-2:2000 Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 2: Θερμοπλα­ στικά ελαστομερή EN 681-2:2000/A1:2002CENΣημείωση 31.1.20031.1.2004EN 681-2:2000/A2:2005Σημείωση 31.1.20101.1.20101.1.20031.1.20041.1.20031.1.20041.1.20031.1.2004EN 681-3:2000 Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων που χρησιμοποιούμενων σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 3: Αφρώδη υλικά βουλκανισμένου ελαστικού EN 681-3:2000/A1:2002CENΣημείωση 3EN 681-4:2000 Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 4: Στεγανωτικά στοιχεία από χυτή πολυουρεθάνη1.1.20031.1.2004CENEN 681-4:2000/A1:2002 EN 682:2002 Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης που χρησιμοποιούνται σε σωλήνες και εξαρτήματα που μεταφέρουν αέριο και ρευστούς υδρογονάνθρακες1.10.20021.12.2003CENEN 771-1:2003 Προδιαγραφή στοιχείων τοιχοποιίας - Μέρος 1: Κεραμικά τούβλα1.4.20051.4.2006Σημείωση 31.4.20051.4.2006EN 771-2:20001.4.20051.4.2006Σημείωση 31.4.20051.4.20061.4.20051.4.20061.4.20051.4.20061.4.20051.4.20061.4.20051.4.20061.4.20051.4.20061.4.20051.4.20061.8.20061.8.2007EN 771-1:2003/A1:2005 CENEN 771-2:2003 Προδιογραφές για στοιχεία τοιχοποϊίας - Μέρος 2: Ασβεστο­ πυριτικά στοιχεία τοιχοποιίας EN 771-2:2003/A1:2005CENEN 771-3:2003 Προδιογραφές για στοιχεία τοιχοποϊίας - Μέρος 3: Στοιχεία τοιχοποιίας από σκυρόδεμα (με συνήθη και ελαφρά αδρανή) EN 771-3:2003/A1:2005CENΣημείωση 3EN 771-5:2003 Προδιογραφές για στοιχεία τοιχοποϊίας - Μέρος 5: Στοιχεία τοιχοποιίας από τεχνητούς λίθους EN 771-5:2003/A1:2005CENΣημείωση 3EN 771-4:2003 Προδιογραφές για στοιχεία τοιχοποϊίας - Μέρος 4: Στοιχεία τοιχοποιϊας από αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα EN 771-4:2003/A1:2005CENΣημείωση 3EN 771-6:2005 Προδιογραφές για στοιχεία τοιχοποϊίας – Μέρος 6: Στοιχεία τοιχοποιίας από φυσικούς λίθουςΣημείωση 3 C 344/6Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης (1)ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣτοιχείο αναφοράς και τίτλος του εναρμονισμένου προτύπου (και έγγραφο αναφοράς)Έγγραφο αναφοράς17.12.2010 Ημερομηνία έναρξης ισχύος του προτύπου ως εναρμονισμένου προτύπουΗμερομηνία λήξης της περιόδου συνύπαρξης Σημείωση 4CENEN 777-1:2009 Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, με ανεμιστήρα Μέρος 1: Σύστημα D, ασφάλεια1.11.20091.11.2010CENEN 777-2:2009 Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, με ανεμιστήρα Μέρος 2: Σύστημα E, ασφάλεια1.11.20091.11.2010CENEN 777-3:2009 Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, με ανεμιστήρα Μέρος 3: Σύστημα F, ασφάλεια1.11.20091.11.2010CENEN 777-4:2009 Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, με ανεμιστήρα Μέρος 4: Σύστημα Η, ασφάλεια1.11.20091.11.2010CENEN 778:2009 Οικιακοί αερολέβητες αερίου για θέρμανση χώρου, εξαναγκασμένης συναγωγής, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 70 kw χωρίς ανεμιστήρα για την υποστήριξη της μεταφοράς του αέρα καύσης ή/και καυσαερίων1.8.20101.8.2011CENEN 845-1:2003+A1:2008 Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα τοιχοποιίαςΜέρος 1: Αγκύρια, λάμες στερέωσης, λάμες ανάρτησης και στηρίγματα1.1.20091.1.2010CENEN 845-2:2003 Προδιαγραφές για βοηθητικά εξαρτήματα τοιχοποιίας Μέρος 2: Υπέρθυρα1.2.20041.4.2006CENEN 845-3:2003+A1:2008 Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα τοιχοποιίαςΜέρος 3: Χαλύβδινο πλέγμα οπλισμού οριζόντιων αρμών1.1.20091.1.2010CENEN 858-1:2002 Συστήματα διαχωρισμού ελαφρών υγρών (π.χ λιπαντικά και καύσιμα) - Μέρος 1: Αρχές σχεδιασμού προϊόντος, επιδόσεις και δοκιμές, σήμανση και έλεγχος ποιότητας1.9.20051.9.20061.9.20051.9.20061.1.20081.9.20091.1.20081.9.20091.1.20091.1.2009EN 858-1:2002/A1:2004 CENEN 845-1:2003EN 845-3:2003Σημείωση 3EN 877:1999 Σωλήνες και εξαρτήματα από χυτοσίδηρο, οι συνδέσεις τους και παρελκόμενα για την εκκένωση του νερού από τα κτίρια – Απαιτήσεις, μέθοδοι δοκιμών και διασφάλιση ποιότητας EN 877:1999/A1:2006Σημείωση 3EN 877:1999/A1:2006/AC:2008 CENEN 934-2:2009 Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων Μέρος 2: Πρόσθετα σκυροδέματος - Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανσηEN 934-2:20011.3.20101.3.2011CENEN 934-3:2009 Πρόσθετα σκυροδέματος κονιαμάτων και ενεμάτων Μέρος 3: Πρόσθετα για κονιάματα τοιχοποιίας - Ορισμοί, απαιτήσεις συμμόρφωσης, σήμανση και επισήμανσηEN 934-3:20031.5.20101.5.2011CENEN 934-4:2009 Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων Μέρος 4: Πρόσθετα ενεμάτων για προεντεταμένους τένοντες - Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανσηEN 934-4:20011.3.20101.3.2011 17.12.2010Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης (1)ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣτοιχείο αναφοράς και τίτλος του εναρμονισμένου προτύπου (και έγγραφο αναφοράς)Έγγραφο αναφοράςC 344/7 Ημερομηνία έναρξης ισχύος του προτύπου ως εναρμονισμένου προτύπουΗμερομηνία λήξης της περιόδου συνύπαρξης Σημείωση 4CENEN 934-5:2007 Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων Μέρος 5: Πρόσθετα για εκτοξευόμενο σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση1.1.20091.1.2010CENEN 969:2009 Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα και οι συνδέσεις τους για σωληνώσεις αερίου - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμή1.1.20101.1.2011CENEN 997:2003 Λεκάνες WC και λεκάνες με δοχείο πλύσεως με ενσωματωμένη οσμοπαγίδα1.12.20041.12.2006Σημείωση 31.1.20081.1.2009EN 997:2003/A1:2006 CENEN 998-1:2010 Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας- Μέρος 1: Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματαEN 998-1:20031.6.20111.6.2012CENEN 998-2:2010 Ορισμοί προδιαγραφές κονιαμάτων τοιχοποιίας- Μέρος 2: Κονίαμα τοιχοποιίαςEN 998-2:20031.6.20111.6.2012CENEN 1020:2009 Μη οικιακοί αερολέβητες αερίου για θέρμανση χώρου, εξαναγκασμένης συναγωγής, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου, που δεν υπερβαίνει τα 300 kW με ενσωματωμένο ανεμιστήρα για την υποστήριξη της μεταφοράς αέρα καύσης ή/και καυσαερίων1.8.20101.8.2011CENEN 1036-2:2008 Υαλος δομικής χρήσης - Καθρέπτες από επίπεδο γυαλί με επικάλυψη αργύρου για εσωτερική χρήση - Μέρος 2: Αξιολόγηση συμμόρφωσης, πρότυπο προϊόντος1.1.20091.1.2010CENEN 1051-2:2007 Ύαλος για δομική χρήση – Υαλότουβλα δόμησης και επιστρώσεων – Μέρος 2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης1.1.20091.1.2010CENEN 1057:2006+A1:2010 Χαλκός και κράματα χαλκού – Χαλκοσωλήνες άνευ ραφής, κυκλικής διατομής για νερό και αέριο σε εγκαταστάσεις υγιεινής και θέρμανσης1.12.20101.12.2010CENEN 1090-1:2009 Κατασκευή έργων από χάλυβα και από αλουμίνιο - Μέρος 1: Απαιτήσεις για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των δομικών στοιχείων1.1.20111.7.2012EN 1090-1:2009/AC:20101.1.20111.1.2011CENEN 1096-4:2004 Ύαλος για δομική χρήση - Επενδυμένη ύαλος - Μέρος 4: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος1.9.20051.9.2006CENEN 1123-1:1999 Σωλήνες και εξαρτήματα σωληνώσεων από χάλυβα με γαλβάνισμα εν θερμώ συγκολλημένων κατά μήκος με σύνδεση αρσενικού-θηλυκού για συστήματα αποβλήτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις, δοκιμές, έλεγχος ποιότητας1.6.20051.6.20061.6.20051.6.20061.6.20051.6.20061.6.20051.6.2006EN 1123-1:1999/A1:2004 CENEN 1057:2006Σημείωση 3EN 1124-1:1999 Σωλήνες και εξαρτήματα σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα συγκολλημένων κατά μήκος με σύνδεση αρσενικού-θηλυκού για συστήματα αποβλήτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις, δοκιμές, έλεγχος ποιότητας EN 1124-1:1999/A1:2004Σημείωση 3 C 344/8ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης17.12.2010Έγγραφο αναφοράςΗμερομηνία έναρξης ισχύος του προτύπου ως εναρμονισμένου προτύπουΗμερομηνία λήξης της περιόδου συνύπαρξης Σημείωση 4EN 1125:19971.1.20091.1.20101.10.20031.10.20041.10.20031.10.2004EN 1154:1996/A1:2002/AC:20061.1.20101.1.2010EN 1155:1997 Είδη κιγκαλερίας - Ηλεκτροκίνητες διατάξεις για ανακλινόμενες πόρτες - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.10.20031.10.20041.10.20031.10.2004EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης (1)1.1.20101.1.2010EN 1158:1997 Μεταλλικά εξαρτήματα κτιρίων - Διατάξεις συντινισμού πόρτας - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.10.20031.10.20041.10.20031.10.20041.6.20061.6.2006EN 1168:2005+A1:20081.12.20091.12.2010EN 12795:2005+A1:20081.2.20111.2.20121.2.20061.2.20071.4.20091.1.2011Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του εναρμονισμένου προτύπου (και έγγραφο αναφοράς)CENEN 1125:2008 Είδη κιγκαλερίας – Διατάξεις εξόδων πανικού που λειτουργούν με οριζόντια μπάρα για χρήση σε οδεύσεις δια­ φυγής – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμήςCENEN 1154:1996 Είδη κιγκαλερίας - Συσκευές ελεγχόμενου κλεισίματος θυρών - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής EN 1154:1996/A1:2002CENEN 1155:1997/A1:2002 CENEN 1158:1997/A1:2002Σημείωση 3Σημείωση 3Σημείωση 3EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006 CENEN 1168:2005+A2:2009 Προϊόντα προκατασκευασμένα από σκυρόδεμα - Διάτρητες πλάκες με διαμήκη κενάCENEN 1279-5:2005+A2:2010 Υαλος για δομική χρήση - Μονωμένα στοιχεία υαλοστασίων Μέρος 5: Αξιολόγηση της συμμόρφωσηςCENEN 1304:2005 Κεραμίδια από άργιλο για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών Ορισμοί και προδιαγραφές προϊόντωνCENEN 1317-5:2007+A1:2008 Οδικά συστήματα αναχαίτισης - Μέρος 5: Απαιτήσεις προϊόντων και αξιολόγηση της συμμόρφωσης για συστήματα αναχαίτισης οχημάτωνCENEN 1319:2009 Οικιακοί αερολέβητες αερίου για θέρμανση χώρου, εξαναγκασμένης συναγωγής, με καυστήρες με ανεμιστήρα, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου μη υπερβαίνουσα τα 70 kW1.10.20101.10.2011CENEN 1337-3:2005 Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 3: Ελαστομερή εφέδρανα1.1.20061.1.2007CENEN 1337-4:2004 Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 4: Κυλινδρικά εφέδρανα1.2.20051.2.2006EN 1337-4:2004/AC:20071.1.20081.1.2008CENEN 1337-5:2005 Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 5: Εφέδρανα εγκιβωτισμένου ελαστομερούς1.1.20061.1.2007CENEN 1337-6:2004 Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 6: Εφέδρανα εξισορρόπησης1.2.20051.2.2006CENEN 1337-7:2004 Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 7: Εφέδρανα σφαιρικά και κυλινδρικά τύπου PTFE1.12.20041.6.2005CENEN 1337-8:2007 Eφέδρανα δομημάτων – Mέρος 8: Eφέδρανα οδηγοί και εφέδρανα συγκράτησης1.1.20091.1.2010EN 1317-5:2007EN 1337-7:2000 17.12.2010ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςC 344/9 Ημερομηνία έναρξης ισχύος του προτύπου ως εναρμονισμένου προτύπουΗμερομηνία λήξης της περιόδου συνύπαρξης Σημείωση 4EN 1338:2003 Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.3.20041.3.2005EN 1338:2003/AC:20061.1.20071.1.2007EN 1339:2003 Πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.3.20041.3.2005EN 1339:2003/AC:20061.1.20071.1.2007EN 1340:2003 Στοιχεία για κράσπεδα από σκυρόδεμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.2.20041.2.2005EN 1340:2003/AC:20061.1.20071.1.2007CENEN 1341:2001 Πλάκες από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.10.20021.10.2003CENEN 1342:2001 Κυβόλιθοι από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.10.20021.10.2003CENEN 1343:2001 Κράσπεδα από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.10.20021.10.2003CENEN 1344:2002 Κεραμικά επιστρώσεων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.1.20031.1.2004CENEN 1423:1997 Προϊόντα οριζόντιας σήμανσης οδών - Προϊόντα επίπασης Γυάλινα σφαιρίδια, αντιολισθητικά αδρανή και μίγματα αυτών1.5.20041.5.20051.5.20041.5.20041.8.20031.8.20041.1.20061.1.20061.8.20031.8.20041.8.20031.8.2004EN 1457:1999/AC:20061.1.20071.1.2007EN 1457:1999/A1:2002/AC:20071.1.20081.1.20081.1.20101.1.2011Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης (1)CENCENCENΣτοιχείο αναφοράς και τίτλος του εναρμονισμένου προτύπου (και έγγραφο αναφοράς)EN 1423:1997/A1:2003 CENΣημείωση 3EN 1433:2002 Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων - Ταξινόμηση, σχεδιασμός και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης EN 1433:2002/A1:2005CENΈγγραφο αναφοράςΣημείωση 3EN 1457:1999 Καπνοδόχοι - Εσωτερικοί αγωγοί από αργιλο/κεραμική ύλη Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής EN 1457:1999/A1:2002Σημείωση 3CENEN 1463-1:2009 Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών - Ανακλαστήρες οδοστρωμάτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις αρχικών επιδόσεωνEN 1463-1:1997CENEN 1469:2004 Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις Απαιτήσεις1.7.20051.7.2006CENEN 1504-2:2004 Προϊόντα και συστήματα προστασίας και επιδιόρθωσης κατασκευών από σκυρόδεμα – Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης – Μέρος 2: Συστήματα προστασίας επιφάνειας σκυροδέματος1.9.20051.1.2009CENEN 1504-3:2005 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 3: Επι­ σκευή φερόντων και μη φερόντων στοιχείων1.10.20061.1.2009 C 344/10Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης (1)ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣτοιχείο αναφοράς και τίτλος του εναρμονισμένου προτύπου (και έγγραφο αναφοράς)Έγγραφο αναφοράς17.12.2010 Ημερομηνία έναρξης ισχύος του προτύπου ως εναρμονισμένου προτύπουΗμερομηνία λήξης της περιόδου συνύπαρξης Σημείωση 4CENEN 1504-4:2004 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 4: Δομικά συνδετικά1.9.20051.1.2009CENEN 1504-5:2004 Προϊόντα και συστήματα προστασίας και επιδιόρθωσης κατασκευών από σκυρόδεμα – Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 5: έγχυση σκυροδέματος1.10.20051.1.2009CENEN 1504-6:2006 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 6: Αγκύρωση χαλύβδινων ράβδων οπλισμού1.6.20071.1.2009CENEN 1504-7:2006 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 7: Προστασία έναντι διάβρωσης οπλισμού1.6.20071.1.2009CENEN 1520:2002 Προκατασκευασμένα οπλισμένα στοιχεία από σκυρόδεμα ελαφρών αδρανών ανοιχτής δομής1.9.20031.9.2004EN 1520:2002/AC:20031.8.20091.8.2009CENEN 1748-1-2:2004 Ύαλος για δομική χρήση - Ειδικά βασικά προϊόντα Μέρος 1-2: Βοριοπυριτικοί ύαλοι - Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος1.9.20051.9.2006CENEN 1748-2-2:2004 Ύαλος για δομική χρήση - Ειδικά βασικά προϊόντα Μέρος 2-2: Υαλοκεραμικά - Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος1.9.20051.9.2006CENEN 1806:2006 Καπνοδόχοι – Προκατασκευασμένα τεμάχια πήλινων/κεραμικών καπνοδόχων μονού τοιχώματος – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.5.20071.5.2008CENEN 1825-1:2004 Λιποσυλλέκτες - Μέρος 1: Αρχές σχεδιασμού, επιδόσεις και δοκιμές, σήμανση και έλεγχος ποιότητας1.9.20051.9.20061.1.20071.1.2007CENEN 1825-1:2004/AC:2006 EN 1856-1:2009 Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις μεταλλικών καπνοδόχων - Μέρος 1: Προϊόντα που βασίζονται σε σύστημα καπνοδόχωνEN 1856-1:20031.3.20101.3.2011CENEN 1856-2:2009 Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις για μεταλλικές καπνοδόχους Μέρος 2: Ευθύγραμμα μεταλλικά τμήματα και τμήματα συνδέσεωςEN 1856-2:20041.3.20101.3.2011CENEN 1857:2010 Καπνοδόχοι - Στοιχεία - Εσωτερικοί αγωγοί από σκυρόδεμαEN 1857:2003+A1:20081.1.20111.1.2012CENEN 1858:2008 Καπνοδόχοι-Δομικά στοιχεία-Στοιχεία από σκυρόδεμαEN 1858:20031.9.20091.9.2010CENEN 1863-2:2004 Ύαλος για δομική χρήση - Νάτριο-άσβεστο-πυριτική ύαλος ενισχυμένη θερμικά - Μέρος 2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος1.9.20051.9.2006CENEN 1873:2005 Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης – Μεμονωμένοι πλαστικοί φεγγίτες – Προδιαγραφές προϊόντω και μέθοδοι δοκιμής1.10.20061.10.2009 17.12.2010ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςC 344/11 Ημερομηνία έναρξης ισχύος του προτύπου ως εναρμονισμένου προτύπουΗμερομηνία λήξης της περιόδου συνύπαρξης Σημείωση 4EN 1916:2002 Τσιμεντοσωλήνες και ειδικά τεμάχια από σκυρόδεμα άοπλο ή οπλισμένο ή ενισχυμένο με ίνες χάλυβα1.8.200323.11.2004EN 1916:2002/AC:20081.1.20091.1.2009EN 1917:2002 Ανθρωποθυρίδες και φρεάτια επίσκεψης από σκυρόδεμα άοπλο ή οπλισμένο ή ενισχυμένο με ίνες χάλυβα1.8.200323.11.2004EN 1917:2002/AC:20081.1.20091.1.2009EN 1935:2002 Είδη κιγκαλερίας - Μονοαξονικοί μεντεσέδες - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών1.10.20021.12.2003EN 1935:2002/AC:20031.1.20071.1.2007CENEN 10025-1:2004 Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 1: Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης1.9.20051.9.2006CENEN 10088-4:2009 Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 4: Τεχνικοί όροι παράδοσης για χαλυβδόφυλλα, χαλυβδόπλακες και χαλυβδοταινίες ανθε­ κτικές σε διάβρωση για δομικές χρήσεις1.2.20101.2.2011CENEN 10088-5:2009 Ανοζείδωτοι χάλυβες - Μέρος 5: Τεχνικοί όροι παράδοσης χαλύβων ανθεκτικών σε διάβρωση για ράβδους, χονδροσύρματα, σύρματα, διατομές και στιλπνά προϊόντα για δομικές χρήσεις1.1.20101.1.2011CENEN 10210-1:2006 Κοίλες διατομές κατασκευών με τελική κατεργασία εν θερμώ από μη κεκραμένους και λεπτόκοκκους χάλυβες - Μέρος 1: Τεχνικοί όροι παράδοσης1.2.20071.2.2008CENEN 10219-1:2006 Συγκολλητές κοίλες διατομές κατασκευών διαμορφωμένες εν ψυχρώ από μη κεκραμένους και λεπτόκοκκους χάλυβες Μέρος 1: Τεχνικοί όροι παράδοσης1.2.20071.2.2008CENEN 10224:2002 Μη κεκραμένοι χαλύβδινοι σωλήνες και εξαρτήματα για τη μεταφορά υδατικών διαλυμάτων συμπεριλαμβανομένου πόσιμου ύδατος – Τεχνικοί όροι παράδοσης1.4.20061.4.20071.4.20061.4.2007Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης (1)CENCENCENΣτοιχείο αναφοράς και τίτλος του εναρμονισμένου προτύπου (και έγγραφο αναφοράς)EN 10224:2002/A1:2005Έγγραφο αναφοράςΣημείωση 3CENEN 10255:2004+A1:2007 Μη κεκραμένοι χαλυβδοσωλήνες κατάλληλοι για συγκόλληση και κατασκευή σπειρωμάτων - Τεχνικοί όροι παράδοσης1.1.20101.1.2011CENEN 10311:2005 Συνδέσεις χαλυβδοσωλήνων και εξαρτημάτων για τη μετα­ φορά ύδατος και άλλων υδατικών υγρών1.3.20061.3.2007CENEN 10312:2002 Συγκολλητοί χαλύβδινοι ανοξείδωτοι σωλήνες μεταφοράς υδατικών υγρών συμπεριλαμβανομένου του ύδατος για κατανάλωση από τον άνθρωπο - Τεχνικοί όροι παράδοσης1.4.20061.4.20071.4.20061.4.2007EN 10340:2007 Χυτοχάλυβες για δομικές εφαρμογές1.1.20101.1.2011EN 10340:2007/AC:20081.1.20101.1.2010EN 10312:2002/A1:2005 CENΣημείωση 3 C 344/12Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης (1)ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣτοιχείο αναφοράς και τίτλος του εναρμονισμένου προτύπου (και έγγραφο αναφοράς)17.12.2010 Ημερομηνία έναρξης ισχύος του προτύπου ως εναρμονισμένου προτύπουΗμερομηνία λήξης της περιόδου συνύπαρξης Σημείωση 41.1.2010Έγγραφο αναφοράς1.1.20111.6.20081.6.2010CENEN 10343:2009 Χάλυβες βαφής και επαναφοράς για δομικές χρήσεις - Τεχνι­ κοί όροι παράδοσηςCENEN 12004:2007 Συγκολλητικά για πλακίδια - Απαιτήσεις, αξιολόγηση της συμμόρφωσης, ταξινόμηση και χαρακτηρισμόςCENEN 12050-1:2001 Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και γήπεδα Αρχές κατασκευής και δοκιμών - Μέρος 1: Εγκαταστάσεις άντλησης που περιέχουν κοπρανώδη υλικά1.11.20011.11.2002CENEN 12050-2:2000 Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και γήπεδα Αρχές κατασκευής και δοκιμών - Μέρος 2: Εγκαταστάσεις άντλησης από μη κοπρανώδη υλικά1.10.20011.10.2002CENEN 12050-3:2000 Εγκαταστάσεις άντλησης απποβλήτων για κτίρια και γήπεδα Αρχές κατασκευής και δοκιμών - Μέρος 3: Εγκαταστάσεις άντλησης για απόβλητα που περιέχουν κοπρανώδη υλικά για περιορισμένες εφαρμογές1.10.20011.10.2002CENEN 12050-4:2000 Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και γήπεδα Αρχές κατασκευής και δοκιμών - Μέρος 4: Αντεπίστροφες βαλβίδες για απόβλητα μη περιέχοντα κοπρανώδη υλικά και απόβλητα περιέχοντα κοπρανώδη υλικά1.10.20011.10.2002CENEN 12057:2004 Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Διαστασιολογημένα πλακίδια - Απαιτήσεις1.9.20051.9.2006CENEN 12058:2004 Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις1.9.20051.9.2006CENEN 12094-1:2003 Mόvιμα συστήματα πυρόσβεσης - Eξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριo - Mέρoς 1: Aπαιτήσεις και μέθoδoι δoκιμής για ηλεκτρικές διατάξεις αυτομάτου ελέγχου και χρονοκαθυστέρησης1.2.20041.5.2006CENEN 12094-2:2003 Mόvιμα συστήματα πυρόσβεσης - Eξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριo - Mέρoς 2: Aπαιτήσεις και μέθoδoι δoκιμής για μη ηλεκτρικές διατάξεις αυτομάτου ελέγχου και χρονοκαθυστέρησης1.2.20041.5.2006CENEN 12094-3:2003 Mόvιμα συστήματα πυρόσβεσης - Eξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριo - Mέρoς 3: Aπαιτήσεις και μέθoδoι δoκιμής για διατάξεις χειροκίνητης ενεργοποίησης και ακύρωσης1.1.20041.9.2005CENEN 12094-4:2004 Mόvιμα συστήματα πυρόσβεσης - Eξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριo - Mέρoς 4: Aπαιτήσεις και μέθoδoι δoκιμής για εξαρτήματα βαλβίδων δοχείου και των ενεργοποιητών τους1.5.20051.8.2007CENEN 12094-5:2006 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο – Μέρος 5: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για βαλβίδων επιλογείς υψηλής και χαμηλής πίεσης και τους ενεργοποιητών τους1.2.20071.5.2009EN 12004:2001EN 12094-5:2000 17.12.2010Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης (1)ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣτοιχείο αναφοράς και τίτλος του εναρμονισμένου προτύπου (και έγγραφο αναφοράς)CENEN 12094-6:2006 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 6: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για μη ηλεκτρικές αδρανοποιημένες συσκευέςCENΈγγραφο αναφοράςΗμερομηνία έναρξης ισχύος του προτύπου ως εναρμονισμένου προτύπουΗμερομηνία λήξης της περιόδου συνύπαρξης Σημείωση 4EN 12094-6:20001.2.20071.5.20091.10.20011.4.20041.11.20051.11.2006EN 12094-7:2000 Mόvιμα συστήματα πυρόσβεσης - Eξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριo - Mέρoς 7: Aπαιτήσεις και μέθoδoι δoκιμής για ακροφύσια σε συστήματα CO2 EN 12094-7:2000/A1:2005C 344/13Σημείωση 3CENEN 12094-8:2006 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Στοιχεία για συστήματα κατάσβεσης με αέριο – Μέρος 8: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για συνδέσμους1.2.20071.5.2009CENEN 12094-9:2003 Mόvιμα συστήματα πυρόσβεσης - Eξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριo - Mέρoς 9: Aπαιτήσεις και μέθoδoι δoκιμής για ειδικούς πυρανιχνευτές1.1.20041.9.2005CENEN 12094-10:2003 Mόvιμα συστήματα πυρόσβεσης - Eξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριo - Mέρoς 10: Aπαιτήσεις και μέθoδoι δoκιμής για μανόμετρα και πρεσσοστατικούς διακόπτες1.2.20041.5.2006CENEN 12094-11:2003 Mόvιμα συστήματα πυρόσβεσης - Eξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριo - Mέρoς 11: Aπαιτήσεις και μέθoδoι δoκιμής για μηχανικές διατάξεις ζύγισης1.1.20041.9.2005CENEN 12094-12:2003 Mόvιμα συστήματα πυρόσβεσης - Eξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριo - Mέρoς 12: Aπαιτήσεις και μέθoδoι δoκιμής για πνευματικές διατάξεις συναγερμού1.1.20041.9.2005CENEN 12094-13:2001 Mόvιμα συστήματα πυρόσβεσης - Eξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριo - Mέρoς 13: Aπαιτήσεις και μέθoδoι δoκιμής για βαλβίδες ελέγχου και βαλβίδες αντεπιστροφής1.1.20021.4.2004EN 12094-13:2001/AC:20021.1.20101.1.2010EN 12101-1:2005 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - Μέρος 1: Σχε­ τικές προδιαγραφές για πετάσματα καπνού1.6.20061.9.20081.12.20061.9.2008CENEN 12101-1:2005/A1:2006Σημείωση 3CENEN 12101-2:2003 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - Μέρος 2: Σχε­ τικές προδιαγραφές για συνήθη καπνό και ανεμιστήρες απα­ γωγής θερμότητας1.4.20041.9.2006CENEN 12101-3:2002 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - Μέρος 3: Προ­ διαγραφές για μηχνικούς απαγωγείς καπνού και θερμότητας1.4.20041.4.2005EN 12101-3:2002/AC:20051.1.20061.1.2006EN 12101-6:2005 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας – Μέρος 6: Σχε­ τικές για συστήματα διαφορικής πίεσης – Σύνεργα εξαρτημάτων1.4.20061.4.2007EN 12101-6:2005/AC:20061.1.20071.1.2007CEN C 344/14ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης17.12.2010 Ημερομηνία έναρξης ισχύος του προτύπου ως εναρμονισμένου προτύπουΗμερομηνία λήξης της περιόδου συνύπαρξης Σημείωση 4EN 12101-10:2005 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας – Μέρος 10: Εξοπλισμός για πηγές τροφοδοσίας1.10.20061.5.2012EN 12101-10:2005/AC:20071.1.20081.1.2008CENEN 12150-2:2004 Ύαλος για δομική χρήση - Θερμικά σκληρυμένη νάτριοάσβεστο-πυριτική ύαλος - Μέρος 2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος1.9.20051.9.2006CENEN 12209:2003 Είδη κιγκαλερίας - Κλειδαριές - Κλειδαριές μηχανικής λειτουργίας και κυπριά - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.12.20041.6.2006EN 12209:2003/AC:20051.6.20061.6.2006EN 12259-1:1999 + A1:2001 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονιομού και ψεκασμούνερού - Μέρος 1: Καταιονιστήρες1.4.20021.9.2005Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης (1)CENCENΣτοιχείο αναφοράς και τίτλος του εναρμονισμένου προτύπου (και έγγραφο αναφοράς)Έγγραφο αναφοράςEN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:20041.3.20051.3.2006EN 12259-1:1999 + A1:2001/A3:2006 CENΣημείωση 3 Σημείωση 31.11.20061.11.20071.1.20021.8.2007EN 12259-2:1999 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος 2: Συστήματα συναγερμού με υδραυλική βαλβίδα EN 12259-2:1999/A1:20011.1.20021.8.2007EN 12259-2:1999/A2:2005Σημείωση 31.9.20061.8.2007EN 12259-2:1999/AC:2002 CENΣημείωση 31.6.20051.6.2005EN 12259-3:2000 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος 3: Βαλβίδα συν­ αγερμού ξηρού τύπου1.1.20021.8.2007EN 12259-3:2000/A1:20011.1.20021.8.2007EN 12259-3:2000/A2:2005 CENΣημείωση 3 Σημείωση 31.9.20061.8.20071.1.20021.4.20041.1.20021.4.2004EN 12259-4:2000 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος 4: Συσκευή διαπίστωσης νερού EN 12259-4:2000/A1:2001Σημείωση 3CENEN 12259-5:2002 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος 5: Ανιχνευτές ροής νερού1.7.20031.9.2005CENEN 12271:2006 Επιφανειακές επαλείψεις - Προδιαγραφές1.1.20081.1.2011CENEN 12273:2008 Επιστρώσεις με ασφαλτοπολτό - Προδιαγραφές1.1.20091.1.2011CENEN 12285-2:2005 Χαλύβδινες δεξαμενές κατασκευασμένες σε εργοστάσιο Μέρος 2: Οριζόντιες κυλινδρικές δεξαμενές απλού και διπλού τοιχώματος για υπέργεια αποθήκευση εύφλεκτων και μη εύφλεκτων υγρών που ρυπαίνουν το νερό1.1.20061.1.2008CENEN 12326-1:2004 Σχιστολιθικά και λίθινα προϊόντα για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις - Μέρος 1: Προδιαγραφές προϊόντος1.5.20051.5.2008 17.12.2010Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης (1)CENCENCEN CENCENCENCENCENCENCENCEN CENCENCEN CENCENELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣτοιχείο αναφοράς και τίτλος του εναρμονισμένου προτύπου (και έγγραφο αναφοράς)EN 12337-2:2004 Ύαλος για δομική χρήση - Νάτριο-άσβεστο-πυριτική ύαλος ενισχυμένη χημικά - Μέρος 2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης EN 12352:2006 Εξοπλισμός ελέγχου κυκλοφορίας - Προειδοποιητικοί σηματοδότες και σηματοδότες ασφάλειας EN 12368:2006 Εξοπλισμός ελέγχου κυκλοφορίας - Φωτεινοί σηματοδότες EN 12380:2002 Βαλβίδες εισαγωγής ατμοσφαιρικού αέρα για συστήματα αποχέτευσης - Απαιτήσεις, μέθοδοι δοκιμών και αξιολόγηση της συμμόρφωσης EN 12446:2003 Καπνοδόχοι - Στοιχεία δόμησης - Εξωτερικά στοιχεία από σκυρόδεμα EN 12467:2004 Επίπεδα φύλλα ινοτσιμέντου - Προδιαγραφές προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής EN 12467:2004/A1:2005 EN 12467:2004/A2:2006 EN 12566-1:2000 Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων μέχρι 50 ισοδύναμους κατοίκους - Μέρος 1: Προκατασκευασμένες σηπτικές δεξαμενές EN 12566-1:2000/A1:2003 EN 12566-3:2005+A1:2009 Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων μέχρι 50 ισοδύναμους κατοίκους - Μέρος 3: Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων οικιακής χρήσης, έτοιμες για τοποθέτηση ή/και επι τόπου, συναρμολογούμενες EN 12566-4:2007 Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων μέχρι 50 ισοδύναμους κατοίκους - Μέρος 4: Συναρμολογημένες συπτικές δεξαμενές επί τόπου από προκατασκευασμένα στοιχεία και σύνεργα EN 12591:2009 Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά - Προδιαγραφές για ασφάλτους οδοστρωσίας EN 12620:2002+A1:2008 Αδρανή για σκυρόδεμα EN 12676-1:2000 Αντιθαμβωτικά συστήματα οδών - Μέρος 1: Επιδόσεις και χαρακτηριστικά EN 12676-1:2000/A1:2003 EN 12737:2004+A1:2007 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Πλάκες δαπέδου εσταυλισμού EN 12764:2004+A1:2008 Είδη υγιεινής - Προδιαγραφή για λουτήρες υδρομασάζ EN 12794:2005+A1:2007 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Πάσσαλοι θεμελίωσης EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008 EN 12809:2001 Οικιακοί ανεξάρτητοι λέβητες που λειτουργούν με στερεά καύσιμα - Ονομαστική θερμική ισχύς έως 50 kW Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής EN 12809:2001/A1:2004 EN 12809:2001/AC:2006 EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007C 344/15 Ημερομηνία έναρξης ισχύος του προτύπου ως εναρμονισμένου προτύπουΗμερομηνία λήξης της περιόδου συνύπαρξης Σημείωση 41.9.20051.9.20061.2.20071.2.20081.2.20071.2.20081.10.20031.10.20041.2.20041.2.20051.1.20061.1.2007Σημείωση 3 Σημείωση 31.1.2006 1.7.2007 1.12.20041.1.2007 1.7.2008 1.12.2005Σημείωση 3 EN 12566-3:20051.12.20041.12.20051.11.20091.11.20101.1.20091.1.20101.1.20101.1.20111.1.20091.1.20101.2.20041.2.20061.2.20041.2.20061.1.20091.1.2010EN 12764:20041.1.20091.1.2010EN 12794:20051.2.20081.2.20091.8.2009 1.7.20051.8.2009 1.7.20071.7.20051.7.20071.1.2008 1.1.20081.1.2008 1.1.2008Έγγραφο αναφοράςEN 12620:2002Σημείωση 3Σημείωση 3 C 344/16ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης17.12.2010 Ημερομηνία έναρξης ισχύος του προτύπου ως εναρμονισμένου προτύπουΗμερομηνία λήξης της περιόδου συνύπαρξης Σημείωση 41.7.20051.7.20071.7.20051.7.2007EN 12815:2001/AC:20061.1.20071.1.2007EN 12815:2001/A1:2004/AC:20071.1.20081.1.2008CENEN 12839:2001 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Στοιχεία περιφράξεων1.3.20021.3.2003CENEN 12843:2004 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Ιστοί και στύλοι1.9.20051.9.2007CENEN 12859:2008 Γυψότουβλα - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.1.20091.1.2010CENEN 12860:2001 Συνδετικές γάζες γύψου για γυψότουβλα - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.4.20021.4.2003EN 12860:2001/AC:20021.1.20101.1.2010EN 12878:2005 Πιγμέντα για το χρωματισμό δομικών υλικών, που βασίζονται στο τσιμέντο ή/και στον ασβέστη - Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμής1.3.20061.3.2007EN 12878:2005/AC:20061.1.20071.1.2007CENEN 12899-1:2007 Σταθερές πι
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.