Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020
Θέματα τυποποίησης - πιστοποίησης

Οι Προδιαγραφές, τα Πρότυπα, η σήμανση των προϊόντων υλικών, η πιστοποίηση των τεχνικών επαγγελμάτων και της παραγωγικής διαδικασίας αποτελούν σήμερα ουσιώδεις συνιστώσες του συστήματος παραγωγής των έργων.

Περιεχόμενα (13 έως 17 από 25)

Ειδική  έκθεση που επιμελήθηκε η "Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας" του ΣΕΒ στο πλαίσιο του έργου "Έρευνα και εκπόνηση χάρτη διαδρομών σχέσεων Επιχειρήσεων - Δημόσιας Διοίκησης στα σημαντικότερα πεδία παροχής δημόσιων υπηρεσιών διοικητικής φύσης"

Η προσαρμογή των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις συμμόρφωσης των ευρωπαϊκών προτύπων για την έκδοση πιστοποιητικών σήμανσης CE και η συστηματική διενέργεια των προβλεπόμενων από το νόμο ελέγχων για την ασφάλεια και ποιότητα των προϊόντων δομικών κατασκευών, πιστοποιούν την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και συμβάλουν στη βιωσιμότητα και την αναπτυξιακή προοπτική του κλάδου.

Πρόταση της ΕΕ για την Tυποποίηση
Ανάρτηση16 Νοεμβρίου 2012

Περίληψη για τον πολίτη εν όψει του νέου Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 (κείμενο της ΕΕ)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 316/12, 14.11.2012

Παρουσίαση του  κ. Γ. Ν. Μαθιουδάκη, Μ.Μ.Μ. ΕΜΠ, στην ενημερωτική εκδήλωση της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής θεμάτων ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ του ΤΕΕ, με θέμα "Διαχείριση Ποιότητας", που πραγματοποιήθηκε στις 04.04.2012