Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019

Το κείμενο αυτό, το οποίο είχε τεθεί προς διαβούλευση μέχρι 23-03-17 (για πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα), αποτελεί σημαντική αναβάθμιση του ισχύοντος, αλλά από μακρού παρωχημένου, Kανονισμού.

`ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΆρθρο 1: Σκοπός του Κανονισμού Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής Άρθρο 3: Ορισμοί Άρθρο 4: Ταξινόμηση κτιρίων σύμφωνα με τη χρήση τους Άρθρο 5: Οδεύσεις διαφυγής Άρθρο 6: Δομική Πυροπροστασία Άρθρο 7: Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας Άρθρο 8: Πρότυπα – τεχνικές προδιαγραφές – πιστοποιητικά2 Άρθρο 1: Σκοπός του Κανονισμού Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων καθορίζει τις απαιτήσεις και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στα κτίρια, προκειμένου: α) Να προστατεύεται η ζωή και η υγεία των ατόμων που βρίσκονται σε αυτά σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. β) Να εμποδίζεται η εξάπλωση της φωτιάς από τον χώρο όπου εκδηλώθηκε στους άλλους χώρους του κτιρίου. γ) Να αποτρέπεται η μετάδοση της φωτιάς από τον χώρο που εκδηλώθηκε στα όμορα και στα γειτονικά ακίνητα καθώς και στις γειτονικές περιοχές. δ) Να προστατεύονται τα ίδια τα κτίρια και τα περιεχόμενά τους. Πρωταρχικός στόχος του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων παραμένει η ασφάλεια του κοινού σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς, η οποία επιτυγχάνεται γενικά με κατάλληλο σχεδιασμό του κτιρίου και των επιμέρους χώρων του, με την εγκατάσταση ενεργητικών μέσων και συστημάτων, καθώς και με την κατάλληλη επιλογή υλικών και εξοπλισμού. Ειδικότερα καθορίζονται:  Όλα τα μέτρα που προστατεύουν το κτίριο από κατάρρευση λόγω φωτιάς, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκκένωσή του.  Οι ελάχιστες απαιτήσεις σχεδιασμού των οδεύσεων διαφυγής που επιτρέπουν την ταχεία εκκένωση του κτιρίου και την ασφαλή διαφυγή των χρηστών του, εκτός αυτού ή σε άλλον ασφαλή χώρο ή σε άλλο κτίριο, χωρίς να υποστούν τις επιπτώσεις του καπνού, των τοξικών καυσαερίων και της θερμότητας που παράγεται σε περίπτωση πυρκαγιάς.  Τα μέγιστα επιτρεπόμενα μεγέθη στα οποία τα κτίρια πρέπει να διαχωρίζονται σε πυροδιαμερίσματα, ώστε η φωτιά να περιορίζεται κατά το δυνατόν στον χώρο που εκδηλώθηκε.  Τα μέτρα που εμποδίζουν τη μετάδοση της φωτιάς από ένα κτίριο στα γειτονικά του.  Οι απαιτήσεις των υλικών που χρησιμοποιούνται στα κτίρια σε συνάρτηση με τη θέση στην οποία τοποθετούνται και τη χρήση του κτιρίου, προκειμένου να μην επιτρέπουν την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.  Τα ενεργητικά μέτρα και συστήματα πυροπροστασίας που επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευση της φωτιάς, την ανάσχεσή της και την ασφαλή διαφυγή των χρηστών του κτιρίου, παρέχοντας τους τον απαραίτητο χρόνο εκκένωσης και προστασία από την φωτιά. Οι κύριες παράμετροι που ελήφθησαν υπόψη για τον καθορισμό των ανωτέρω απαιτήσεων και την επίτευξη των στόχων του κανονισμού είναι: α) Οι πιθανοί χρήστες του κτιρίου, τα χαρακτηριστικά αυτών και η ενδεχόμενη εξοικείωση τους με το κτίριο. β) Η αλληλεπίδραση χώρων από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς. γ) Ο τρόπος σχεδιασμού και κατασκευής των κτιρίων στην Ελλάδα. Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων, ως ειδικός κανονισμός, περιέχει απαιτήσεις ασφάλειας που κατισχύουν άλλων γενικών κανονισμών σχεδιασμού κτιρίων, όπως ο Οικοδομικός ή ο Κτιριοδομικός Κανονισμός. Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων αναφέρεται πάντοτε σε μία πηγή ανάφλεξης, χωρίς να εξετάζει περιπτώσεις εμπρησμού, δολιοφθοράς, βανδαλισμού, εκδήλωσης πυρκαγιάς μετά από τρομοκρατική ενέργεια, καθώς και άλλες παρεμφερείς ενέργειες.3 Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής 2.1.Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων έχει υποχρεωτική εφαρμογή:α) Στα κτίρια ή τμήματα κτιρίων, που ανεγείρονται μετά την έναρξη ισχύος του και των οποίων οι χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις του άρθρου 4 του παρόντος κεφαλαίου. β) Στην περίπτωση ανέγερσης ανεξάρτητων λειτουργικά προσθηκών σε υφιστάμενα κτίρια. γ) Στις περιπτώσεις κτιρίων ή τμημάτων αυτών τα οποία ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής του κεφ. Α΄ του προϊσχύοντος Π.Δ/τος 71/88 (ΦΕΚ 32 Α’), για τα οποία είχε συνταχθεί μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και στα οποία πραγματοποιείται μετά την ισχύ του παρόντος Κανονισμού αλλαγή της χρήσης τους, συνολικά ή μερικά, ή/και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη. δ) Στις περιπτώσεις κτιρίων ανεγερθέντων πριν την ισχύ του Π.Δ/τος 71/88 στα οποία συντελείται, μετά την ισχύ του παρόντος Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων, αλλαγή της χρήσης τους συνολικά. ε) Στις περιπτώσεις λειτουργικά εξαρτημένων προσθηκών με κύρια χρήση, σε κτίρια ανεγερθέντα πριν την ισχύ του κεφ. Α΄ του Π.Δ/τος 71/88, εφ’ όσον υπερβαίνουν το 50% της συνολικής επιφάνειας χώρων κύριας χρήσης του υπάρχοντος κτιρίου και συγχρόνως έχουν επιφάνεια άνω των 300 τ.μ. στ) Στους υποσταθμούς της ΔΕΗ που ανεγείρονται μετά την ισχύ του παρόντος, με την εν λόγω υπηρεσία να είναι υπεύθυνη για την ορθή εφαρμογή του, στους συγκεκριμένους χώρους ιδιοκτησίας της. Σε κάθε άλλη περίπτωση όπου απαιτείται η σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας σε υφιστάμενα κτίρια, εφαρμόζονται οι κατά περίπτωση Πυροσβεστικές Διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν.2.2.Εξαιρούνται όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων, κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί μνημεία ή διατηρητέα ή παραδοσιακά από τα αρμόδια Υπουργεία, στα οποία οι απαιτήσεις πυροπροστασίας καθορίζονται αναλόγως της χρήσης τους από την κατά περίπτωση ισχύουσα Πυροσβεστική Διάταξη, με δυνατότητα αποκλίσεων μέσω της επιβολής πρόσθετων αντισταθμιστικών μέτρων πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, εφ' όσον τούτο επιβάλλεται για λόγους διαφύλαξης των στοιχείων που καθόρισαν τον προστατευόμενο χαρακτήρα τους. Οι ανωτέρω λόγοι αναγράφονται σε τεχνική έκθεση του αρμόδιου μηχανικού, η οποία υποβάλλεται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία θεωρημένη από την κατά περίπτωση αρμόδια για τον χαρακτηρισμό του κτιρίου υπηρεσία.2.3.Ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν ζητήματα εγκατάστασης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας ειδικών κατηγοριών κτιρίων ή χρήσεων, ισχύουν επιπρόσθετα των απαιτήσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.2.4.Στις περιπτώσεις κτιρίων που εμπίπτουν στις κατηγορίες (Γ) Συνάθροιση Κοινού, (Ι) Βιομηχανία - Βιοτεχνία και (Κ) Αποθήκευση του άρθρου 4 του παρόντος, τα οποία είναι μεγάλης κλίμακας με ιδιάζουσα μορφή και λειτουργία και στα οποία είναι αποδεδειγμένα αδύνατη η πλήρης εφαρμογή των διατάξεων παθητικής πυροπροστασίας των γενικών και ειδικών άρθρων του παρόντος, είναι δυνατόν να συντάσσεται κατά παρέκκλιση μελέτη παθητικής πυροπροστασίας με αύξηση των παθητικών μέτρων και ενεργητικών μέσων2.5.4 πυροπροστασίας κατά τρόπο που να επιτυγχάνεται τουλάχιστον ισοδύναμος βαθμός πυρασφαλείας κτιρίου και κοινού. Η μελέτη αυτή εγκρίνεται από πενταμελή επιτροπή ειδικών για το θέμα επιστημόνων, ιδιωτών και δημοσίων υπαλλήλων μετά από αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου για τη λειτουργικότητα του κτιρίου φορέα. Η υπαγωγή του ειδικού κτιρίου στην ως άνω παρέκκλιση και η σύσταση της επιτροπής γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των συναρμοδίων για το θέμα Υπουργών, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού αποτυπώνεται στον Πίνακα 1.Πίνακας 1: Πεδίο εφαρμογής κανονισμών πυροπροστασίαςΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Νέα κτίριαΚανονισμός Πυροπροστασίας ΚτιρίωνΑνεξάρτητες λειτουργικά προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια Υφιστάμενα κτίρια μετά 17/2/1989 Υφιστάμενα ξενοδοχεία πριν 17/3/1988 Υφιστάμενα κτίρια προ 17/2/1989 (πλην ξενοδοχείων)Πυροσβεστικές Διατάξεις – Υπόδειξη μέτρωνΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Κτίρια ή τμήματα κτιρίων που ανεγείρονται με άδεια δόμησης, της οποίας η αίτηση υποβάλλεται μετά την ισχύ του παρόντος κανονισμού Αντιμετωπίζονται ως νέα κτίρια λόγω αυτοτέλειαςΑλλαγή χρήσης ή προσθήκη δόμησης σε κτίρια μελετημένα με το Π.Δ 71/88Εξ’ ολοκλήρου αλλαγή χρήσηςΠροσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια με δόμηση > 50 % και επιφάνεια >300 τ.μΥφιστάμενα κτίρια προ 17/2/1989 (πλην ξενοδοχείων)Αναλόγως της χρήσης τουςΜνημεία,διατηρητέα κτίρια, παραδοσιακά κτίριαΑναλόγως της χρήσης τους και με δυνατότητα αποκλίσεων5 Άρθρο 3: Ορισμοί Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισμού ισχύουν και εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: Αδιέξοδο: Κοινόχρηστος διάδρομος (ή περιοχή ενός ορόφου) ο οποίος δεν οδηγεί σε έξοδο κινδύνου, με αποτέλεσμα ο χρήστης να πρέπει να διατρέξει αυτή τη διαδρομή προς την αντίθετη κατεύθυνση προκειμένου να διαφύγει. Αίθριο: Το στεγασμένο ή μη τμήμα του οικοπέδου ή του κτιρίου που περιβάλλεται από όλες τις πλευρές του από το κτίριο ή τα κτίρια του οικοπέδου, το οποίο δεν αποτελεί κλειστό φρεάτιο οποιουδήποτε στοιχείου κατακόρυφης επικοινωνίας του κτιρίου (σταθερής ή κυλιόμενης κλίμακας ή ανελκυστήρα), ούτε διέλευσης οποιουδήποτε είδους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Άκαυστο δομικό υλικό: Υλικό που πληροί τα κριτήρια της εκάστοτε δοκιμής ακαυστότητας. Ακεραιότητα σε φωτιά: Η ικανότητα δομικού στοιχείου, όταν εκτίθεται σε φωτιά στη μία πλευρά, να εμποδίζει τη διέλευση φλογών και θερμών αερίων ή την εμφάνιση φλογών στη μη εκτεθειμένη πλευρά για καθορισμένο χρονικό διάστημα σε τυπική δοκιμή αντίστασης σε φωτιά. Ανελκυστήρας πυροσβεστών: Ειδικά σχεδιασμένος και κατασκευασμένος ανελκυστήρας που χρησιμοποιείται από τους πυροσβέστες σε περίπτωση πυρκαγιάς. Αντίδραση στη φωτιά (Πυραντίδραση): Συμπεριφορά δοκιμίου όταν εκτίθεται σε φωτιά σε καθορισμένες συνθήκες σε μια δοκιμή φωτιάς. Αντίσταση στην δίοδο της θερμότητας (πυρομόνωση): Η ικανότητά ενός δομικού στοιχείου, όταν εκτίθεται σε φωτιά στη μία πλευρά, να περιορίζει την άνοδο της θερμοκρασίας στη μη εκτεθειμένη πλευρά για καθορισμένο χρονικό διάστημα, σε τυπική δοκιμή αντίστασης σε φωτιά Απροστάτευτη όδευση διαφυγής: Το πρώτο τμήμα μιας όδευσης διαφυγής, που περιβάλλεται από δομικά στοιχεία χωρίς ειδικές απαιτήσεις πυραντίστασης και καταλήγει σε έξοδο κινδύνου. Αυτοκλειόμενο κούφωμα: Κούφωμα το οποίο είναι εξοπλισμένο με κατάλληλο μηχανισμό επαναφοράς του στην κλειστή θέση. Δομικό Στοιχείο: Κάθε στοιχείο που είναι σταθερά ενσωματωμένο στο κτίριο (ή στο δομικό έργο ή κατασκευή) κατά τρόπο μόνιμο. Το σύνολο των δομικών στοιχείων απαρτίζουν το δομικό έργο ή κτίριο ή κατασκευή. Τα δομικά στοιχεία διαχωρίζονται σε φέροντα και μη φέροντα, ανάλογα με το αν προορίζονται ή όχι να παραλαμβάνουν τις ασκούμενες πάνω στο κτίριο δράσεις, όπως αυτές καθορίζονται από την στατική μελέτη του κτιρίου. Έξοδος κινδύνου. Άνοιγμα εισόδου σε πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής, ή κατευθείαν σε ασφαλή υπαίθριο χώρο. Εξωτερικός διάδρομος διαφυγής: Διάδρομος του οποίου η μία τουλάχιστον κατακόρυφη επιμήκης επιφάνεια είναι ανοικτή προς το ύπαιθρο. (Η επιφάνεια αυτή θεωρείται ανοικτή ακόμα και αν περιέχει στηθαίο) Εξωτερικό κλιμακοστάσιο: Κλιμακοστάσιο του οποίου η μία τουλάχιστον πλευρά είναι ανοικτή προς το ύπαιθρο. Ενεργητική πυροπροστασία: Τα μέσα πυροπροστασίας που εγκαθίστανται σε ένα κτίριο και τα οποία αποσκοπούν στην έγκαιρη ανίχνευση και προειδοποίηση για την έναρξη φωτιάς ή/και στην άµεση αντιµετώπισή της πριν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη.6 Επικίνδυνος χώρος: Χώρος του κτιρίου που λόγω της υψηλής εγκατεστημένης θερμικής ισχύος ή/και της φύσης των περιεχομένων του, υφίσταται αυξημένο κίνδυνο έναρξης φωτιάς ή/και τα περιεχόμενα του χώρου παρουσιάζουν κατά περίπτωση, μεγάλη αναφλεξιμότητα, ταχύτητα επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας και έκλυση θερμότητας, παράγουν πολλά τοξικά καυσαέρια ή/και έχουν κίνδυνο έκρηξης. Επιφανειακή εξάπλωση της φλόγας: Η διάδοση του μετώπου της φλόγας από την πηγή ανάφλεξης κατά μήκος της επιφάνειας του δομικού στοιχείου. Εσωτερικά τελειώματα: Επιφανειακά κατασκευαστικά στοιχεία με τα οποία γίνεται η τελική διαμόρφωση των εσωτερικών επιφανειών των κτιρίων, όπως επιχρίσματα, επενδύσεις, επιστρώσεις, χρωματισμοί, αρμολογήματα, μονώσεις κ.λπ. Ευστάθεια (ή φέρουσα ικανότητα): Είναι η ικανότητα ενός φέροντος δομικού στοιχείου να φέρει προδιαγεγραμμένο φορτίο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια τυπικής δοκιμής αντίστασης σε φωτιά. Θεωρητικός πληθυσμός: Ο τεχνικός υπολογισμός των ατόμων του χώρου, ο οποίος είναι η βάση υπολογισμού για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, χωρίς να αποτελεί κριτήριο του μέγιστου πληθυσμού που δύναται να συγκεντρωθεί. Ο υπολογισμός του γίνεται με βάση τη χρήση του χώρου και τις καθαρές επιφάνειες. Κτίριο πολλαπλών χρήσεων: Κτίριο που περιλαμβάνει περισσότερες της μίας χρήσεις οι οποίες δεν είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση της κύριας χρήσης. Στα κτίρια πολλαπλών χρήσεων οι επιμέρους χρήσεις μπορεί να είναι είτε διαχωρισμένες, είτε εμπλεκόμενες. Μονώροφο κτίριο: Κτίριο που αποτελείται από έναν μόνο υπέργειο όροφο, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και ο όροφος εκκένωσης. Όδευση διαφυγής: Η συνεχής και χωρίς εμπόδια πορεία για τη διαφυγή από οποιοδήποτε σημείο ενός κτιρίου προς ασφαλή, υπαίθριο συνήθως χώρο, σε περίπτωση πυρκαγιάς. Οικοδομικό διάκενο: Το κενό που περικλείεται από δομικά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης και της ψευδοροφής) ή περιέχεται μέσα σ’ ένα δομικό στοιχείο. Στα διάκενα δεν συμπεριλαμβάνονται οι αίθουσες, τα ντουλάπια, τα προστατευμένα φρεάτια, οι καπνοδόχοι και οι διάφοροι αγωγοί. Οριζόντια έξοδος: Έξοδος δια της οποίας παρέχεται δυνατότητα διαφυγής από ένα πυροδιαμέρισμα προς άλλο πυροδιαμέρισμα που βρίσκεται στον ίδιο όροφο ή από έναν όροφο κτιρίου προς όροφο γειτονικού κτιρίου που ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη και βρίσκεται στην ίδια περίπου στάθμη. Όροφος: Το τμήμα του κτιρίου, το οποίο διαχωρίζεται καθ` ύψος από διαδοχικά δάπεδα, με μεταξύ τους ελάχιστη απόσταση, όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις. Όροφος εκκένωσης: Ο όροφος του κτιρίου που περιλαμβάνει τελικές εξόδους οι οποίες οδηγούν σε ασφαλή υπαίθριο χώρο. Για τις ανάγκες του παρόντος κανονισμού, θεωρείται ότι κάθε αυτοτελές κτίριο διαθέτει έναν μόνο όροφο εκκένωσης, ο οποίος ορίζεται σαφώς στην μελέτη πυροπροστασίας ακόμα και στην περίπτωση που λόγω μορφολογίας του εδάφους είναι δυνατή η εκκένωση ορόφων του σε περισσότερα του ενός επίπεδα. Παθητική πυροπροστασία: Το σύνολο των µέτρων που λαμβάνονται για την εξασφάλιση της έγκαιρης και ασφαλούς διαφυγής του κοινού από το κτίριο σε περίπτωση πυρκαγιάς, την αποφυγή κατάρρευσής του καθώς και την αποφυγή µμετάδοσης αυτής σε άλλους χώρους ή άλλα κτίρια.7 Παροχή όδευσης διαφυγής: Ο αριθμός των ατόμων που είναι δυνατό να διαφύγει έγκαιρα, σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιώντας αυτή την όδευση. Πληρότητα χρήσης: Ικανοποίηση του ελαχίστου αριθμού ατόμων που δικαιολογεί την αντιμετώπιση της χρήσης ως ξεχωριστή. Πολυόροφο κτίριο: Κτίριο το οποίο αποτελείται από περισσότερους του ενός υπέργειους ή υπόγειους ορόφους. Πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής: Το μήκος της πορείας που φυσιολογικά θα διανύσει ένα άτομο για να διαφύγει σε περίπτωση πυρκαγιάς, από τυχόν σημείο ενός ορόφου μέχρι την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου. Πυραντίσταση (αντίσταση στη φωτιά): Η ικανότητα μιας κατασκευής ή ενός δομικού στοιχείου ν’ αντιστέκεται για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, που ονομάζεται δείκτης πυραντίστασης, στα θερμικά αποτελέσματα μιας φωτιάς, χωρίς απώλεια της ευστάθειας, της ακεραιότητας και της αντίστασης στη δίοδο της θερμότητας. Πυράντοχο κούφωμα: Κούφωμα, που δοκιμαζόμενο μαζί με τις διατάξεις στήριξής του και τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας του, σε δοκιμασία ακεραιότητας και αντίστασης στη δίοδο της θερμότητας παρουσιάζει έναν δείκτη πυραντίστασης. Δύναται να είναι αυτοκλειόμενο κούφωμα ή να διαθέτει μηχανισμό συγκράτησης θυρών. Πυροδιαμέρισμα: Τμήμα κτιρίου ή και ολόκληρο κτίριο που περικλείεται ερμητικά (σε περίπτωση πυρκαγιάς) από δομικά στοιχεία με προκαθοριζόμενο, κατά περίπτωση, δείκτη πυραντίστασης. Το εμβαδόν και ο όγκος του πυροδιαμερίσματος υπολογίζονται από τις εσωτερικές διαστάσεις του. Πυροθερμικό φορτίο: Το ποσό της θερμότητας που εκλύεται από την καύση όλων των υλικών που περιέχονται σε κάποιο χώρο. Η έννοια του φορτίου στη συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρεται σε ενέργεια και μετριέται σε kJ. Πυκνότητα πυροθερμικού φορτίου: Είναι το πυροθερμικό φορτίο ανά μονάδα επιφάνειας και μετριέται σε kJανά τετραγωνικό μέτρο (kJ/m2). Πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής: Το τμήμα της όδευσης διαφυγής (κλιμακοστάσιο, διάδρομος, προθάλαμος κ.λ.π.) που περικλείεται από πυράντοχα δομικά στοιχεία με προκαθορισμένο δείκτη πυραντίστασης. Πυροφραγμός: Διαχωριστικό στοιχείο από άκαυστα ή χαμηλού βαθμού αναφλεξιμότητας υλικά, που αποκόπτει οικοδομικό διάκενο ή σωλήνα ή γεμίζει αρμούς και χάσματα δομικών στοιχείων, ώστε να εμποδίζεται η διέλευση καπνού και φλογών μέσα απ’ αυτά. Σύστημα κατάσβεσης: Σύστημα που έχει σχεδιαστεί για τη δυναμική σταθεροποίηση, μείωση ή εξάλειψη της εξάπλωσης της φλόγας ή της έκλυσης θερμότητας ή της συνεπαγόμενης παραγωγής αερίων καύσης. Σχεδιάγραμμα διαφυγής: Σχέδιο όπου απεικονίζονται τα αναγκαία στοιχεία διαφυγής που δύναται να περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες πληροφορίες εκκένωσης, διάσωσης και πρώτης επέμβασης. Τελική έξοδος: Η έξοδος κινδύνου στον όροφο εκκένωσης του κτιρίου όπου καταλήγουν οι οδεύσεις διαφυγής και η οποία οδηγεί απ' ευθείας εκτός του κτιρίου σε ασφαλή υπαίθριο χώρο που συνέχεται με κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού. Χώροι κύριας χρήσης: Χώροι οι οποίοι προορίζονται για την εξυπηρέτηση της βασικής χρήσης του κτιρίου και την παραμονή των χρηστών του σε αυτούς, όπως είναι σε κτίρια κατοικίας τα υπνοδωμάτια, οι χώροι διημέρευσης, οι κουζίνες, τα γραφεία.8 Χώροι βοηθητικής χρήσης: Χώροι οι οποίοι δεν προορίζονται για την εξυπηρέτηση της βασικής χρήσης του κτιρίου και την παραμονή των χρηστών του σε αυτούς, όπως είναι χώροι κυκλοφορίας, διάδρομοι, προθάλαμοι, κλιμακοστάσια, χώροι υγιεινής, μηχανοστάσια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, κτίρια παραμονής ζώων. Χώρος προσωρινής παραμονής – καταφυγής ΑμεΑ (Ατόμων με Αναπηρία): Προστατευμένος προσβάσιμος χώρος αναμονής στον οποίο μπορεί να παραμείνει προσωρινά ένα ΑμεΑ σε περίπτωση εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς μέχρι την απομάκρυνσή του από το κτίριο. Συνήθως περιλαμβάνεται σε μία πυροπροστατευμένη όδευση ή στον προθάλαμο ενός ανελκυστήρα. Χώρος υψηλού βαθμού κινδύνου: Χώρος κτιρίου ή δομικού έργου, τα περιεχόμενα του οποίου παρουσιάζουν μεγάλη αναφλεξιμότητα, ταχύτητα επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας και έκλυση θερμότητας ή παράγουν πολλά τοξικά καπναέρια ή έχουν κίνδυνο έκρηξης. Ψηλό κτίριο: Κτίριο του οποίου το πραγματοποιούμενο ύψος, όπως αυτό καθορίζεται σε συνάρτηση με τη χρήση που εξυπηρετεί, θεωρείται κρίσιμο και απαιτεί την επιβολή πρόσθετων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας. Γενικά στα ψηλά κτίρια περιλαμβάνονται όσα υπερβαίνουν τα 23 μ. από τον όροφο εκκένωσης.9 Άρθρο 4: Ταξινόμηση κτιρίων σύμφωνα με τη χρήση τους Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισμού ισχύουν και εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες στον Κτιριοδομικό Κανονισμό έντεκα χρήσεις κτιρίων όπως περιγράφονται αναλυτικότερα στο Παράρτημα Α του παρόντος:4.1.Α.ΚατοικίαΒ.Προσωρινή διαμονήΓ.Συνάθροιση κοινούΔ.ΕκπαίδευσηΕ.Υγεία και Κοινωνική ΠρόνοιαΖ.ΣωφρονισμόςΗ.ΕμπόριοΘ.ΓραφείαΙ.Βιομηχανία - ΒιοτεχνίαΚ.ΑποθήκευσηΛ.Στάθμευση αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών καυσίμων4.2. Η χρήση δύναται να αναφέρεται στο σύνολο ενός κτιρίου ή σε επιμέρους τμήματα αυτού. 4.2.1. Όταν ένα κτίριο έχει μία αποκλειστικά χρήση, τότε από άποψη πυροπροστασίας εξετάζεται συνολικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις πυροπροστασίας της κύριας αυτής χρήσης. 4.2.2. Όταν σε ένα κτίριο συνυπάρχουν περισσότερες της μιας χρήσης, τότε αξιολογούνται οι κατωτέρω παράμετροι από τις οποίες προκύπτει και ο τρόπος αντιμετώπισής του από άποψη πυροπροστασίας (βλ. Παράρτημα Β): i.Οι διαφορετικές χρήσεις είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση της κύριας χρήσης του κτιρίου Σε περίπτωση που για τη λειτουργία ενός ενιαίου οργανισμού είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν στο ίδιο κτίριο περισσότερες της μιας, χρήσεις, για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά της κύριας χρήσης, τότε το κτίριο χαρακτηρίζεται συνολικά με τη χρήση που κυριαρχεί και υπάγεται στις απαιτήσεις πυροπροστασίας της«κυριαρχούσας» αυτής χρήσης, με τις υπόλοιπες χρήσεις να θεωρούνται «συμπληρωματικές». Στην περίπτωση που η συμπληρωματική χρήση έχει πληρότητα, εξετάζεται με τις διατάξεις που ισχύουν για την ειδική χρήση της. Εφόσον η συμπληρωματική χρήση δεν διαχωρίζεται πυράντοχα από την κυριαρχούσα και δεν διαθέτει ανεξάρτητες οδεύσεις διαφυγής και εξόδους κινδύνου, ο θεωρητικός πληθυσμός της, ο οποίος υπολογίζεται σύμφωνα10 με το αντίστοιχο άρθρο για τη χρήση της, προστίθεται στο θεωρητικό πληθυσμό της κυριαρχούσας χρήσης. Σε κάθε ειδικό άρθρο χρήσης κτιρίου του κεφαλαίου Β του παρόντος κανονισμού, αναγράφονται ενδεικτικές συμπληρωματικές χρήσεις. Σε περίπτωση αμφισβήτησης μιας χρήσης ως συμπληρωματικής σε σχέση με την κυριαρχούσα, αποφαίνεται οριστικά η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ii.Οι διαφορετικές χρήσεις λειτουργούν ανεξάρτητα (διαχωρισμένες χρήσεις) Στην περίπτωση που σε ένα κτίριο πολλαπλών χρήσεων συνυπάρχουν περισσότερες της μίας χρήσης, οι οποίες λειτουργούν αυτόνομα, με δικές τους ανεξάρτητες οδεύσεις διαφυγής και διαχωρίζονται πυράντοχα τότε από άποψη πυροπροστασίας κάθε τμήμα του κτιρίου διαχωρίζεται, χαρακτηρίζεται με τη δική του χρήση και υπάγεται στις αντίστοιχες απαιτήσεις του κανονισμού για τη συγκεκριμένη χρήση.iii.Οι διαφορετικές χρήσεις δεν λειτουργούν ανεξάρτητα (εμπλεκόμενες χρήσεις) Στην περίπτωση που σε ένα κτίριο πολλαπλών χρήσεων συνυπάρχουν περισσότερες της μίας χρήσης, οι οποίες εξυπηρετούνται από κοινά τμήματα του κτιρίου (όπως διαδρόμους και κλιμακοστάσια), τότε από άποψη πυροπροστασίας επιλέγονται και ακολουθούνται οι κατά περίπτωση αυστηρότερες απαιτήσεις της κάθε χρήσης, με την επιφύλαξη της παρ. 7.1 του άρθρου 7 του παρόντος Κεφαλαίου ως προς την επιβολή των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας.iv.Μία ή περισσότερες από τις διαφορετικές χρήσεις δεν έχουν πληρότητα χρήσης, όπως αυτή καθορίζεται Στην περίπτωση κτιρίων πολλαπλών χρήσεων της ανωτέρω περίπτωσης ιιι (εμπλεκόμενες χρήσεις) στα οποία μία ή περισσότερες από τις προβλεπόμενες χρήσεις δεν διαθέτει τον ελάχιστο αριθμό ατόμων, που να δικαιολογεί την αντιμετώπισή της ξεχωριστά, τότε από άποψη πυροπροστασίας ακολουθούνται οι απαιτήσεις των υπόλοιπων χρήσεων. Εάν μόνο μία χρήση έχει πληρότητα, τότε ακολουθούνται οι απαιτήσεις πυροπροστασίας της χρήσης αυτής, η οποία αντιμετωπίζεται ως «κυριαρχούσα» χρήση, ενώ οι υπόλοιπες ως «δευτερεύουσες». Εάν περισσότερες της μιας χρήσεις έχουν πληρότητα, εφαρμόζονται τα ισχύοντα της ανωτέρω περίπτωσης iii (εμπλεκόμενες χρήσεις).Πίνακας 2. Απαιτήσεις πληρότητας χρήσεωνΧρήσεις που δεν διαθέτουν πληρότηταv.συνάθροιση κοινού <50 ατόμων εκπαίδευση <6 ατόμων προσωρινή διαμονή <20κλινών στάθμευση <11 θέσεωνΗ κύρια και μοναδική χρήση του κτιρίου δεν έχει πληρότητα χρήσης Στην περίπτωση αυτή από άποψη πυροπροστασίας εφαρμόζονται οι απαιτήσεις, που καθορίζονται στο ειδικό άρθρο για την κατά περίπτωση χρήση και παραπέμπουν στα μέσα και μέτρα άλλης χρήσης καθοριζόμενης ως συγγενέστερης.4.2.3. Ως διαφορετικές χρήσεις νοούνται και οι διαφορετικές υποκατηγορίες εντός της ίδιας χρήσης (π.χ. Ζ1, Ζ2 και Ζ3 για κτίρια με χρήση Βιομηχανία –11 Βιοτεχνία ή Αποθήκευση, Ε1, Ε2 και Ε3 για κτίρια με χρήση Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια, κλπ) και εξετάζονται σύμφωνα με τα παραπάνω. Στα κτίρια ή στα τμήματα κτιρίων των οποίων η χρήση δεν περιλαμβάνεται στις κατηγορίες της παραγράφου 4.1 του παρόντος άρθρου, για την εφαρμογή του εκάστοτε κανονισμού πυροπροστασίας ακολουθούνται οι απαιτήσεις της συγγενέστερης κατηγορίας, η οποία υποδεικνύεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.4.3.4.4. Επισημαίνεται ότι ο χαρακτηρισμός κτιρίων πολλαπλών χρήσεων αναφέρεται αποκλειστικά στην ύπαρξη περισσοτέρων της μίας χρήσης σε αυτά ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του κτιρίου.12 Άρθρο 5: Οδεύσεις διαφυγής 5.1.ΣτόχοςΟ κύριος στόχος του σχεδιασμού των οδεύσεων διαφυγής σε ένα κτίριο είναι η επίτευξη της ασφαλούς εκκένωσης των χρηστών του, σε περίπτωση πυρκαγιάς.5.2.ΓενικάΗ χρήση του κτιρίου και οι ανάγκες των χρηστών του καθορίζουν τον τρόπο σχεδιασμού, τη διαστασιολόγηση, καθώς και τη θέση των οδεύσεων διαφυγής. Οι οδεύσεις διαφυγής πρέπει να παραμένουν ασφαλείς και αποτελεσματικές για τη χρονική διάρκεια που απαιτείται. Επιπρόσθετα, πρέπει να είναι σαφώς αντιληπτές και προσπελάσιμες απ’ όλους τους χρήστες του κτιρίου. Απαγορεύεται η διέλευση των οδεύσεων διαφυγής από βοηθητικούς χώρους όπως χώρους υγιεινής, αποθήκευσης και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Οι οδεύσεις διαφυγής δεν πρέπει να περνούν κοντά σε επικίνδυνους χώρους της κατηγορίας Β (βλ. 6.7). Στις περιπτώσεις εσωτερικών χώρων κύριας χρήσης, χώρων δηλαδή για την πρόσβαση στους οποίους προκύπτει μία αποκλειστική οριζόντια διέλευση των χρηστών μέσω άλλου χώρου κύριας χρήσης (χώρου πρόσβασης), θα πρέπει να καλύπτονται σωρευτικά οι εξής απαιτήσεις: α) O θεωρητικός πληθυσμός τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 άτομα β) Ο εσωτερικός χώρος δεν πρέπει να είναι υπνοδωμάτιο. γ) Η επικοινωνία μεταξύ εσωτερικού χώρου και χώρου πρόσβασης να είναι άμεση, χωρίς να παρεμβάλλεται διάδρομος. δ) Ο εσωτερικός χώρος και ο χώρος πρόσβασης να είναι της αυτής ιδιοκτησίας. (Σχήμα 1) Από τις ανωτέρω απαιτήσεις απαλλάσσονται εσωτερικοί χώροι οι οποίοι διαθέτουν περισσότερες της μίας εξόδους. (Σχήμα 2) Σχήμα 1: Εσωτερικός χώρος με μία έξοδοΣχήμα 2: Εσωτερικός χώρος με περισσότερες της μίας εξόδου13 Οι οδεύσεις διαφυγής αποτελούνται συνήθως από τρία διακριτά και διαδοχικά στάδια: την απροστάτευτη όδευση διαφυγής, την πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής και την οριζόντια όδευση προς την τελική έξοδο. (Σχήμα 3) α) Η απροστάτευτη όδευση διαφυγής είναι το πρώτο στάδιο της όδευσης και αφορά στην πορεία από ένα τυχόν σημείο του κτιρίου μέχρι ένα χώρο ασφαλή, που µπορεί να είναι: ι) µια τελική έξοδος προς υπαίθριο χώρο, ιι) µια έξοδος κινδύνου ορόφου, ιιι) µία οριζόντια έξοδος. Συνήθως η απροστάτευτη όδευση είναι μία οριζόντια διαδρομή. Δύναται όμως να παρεμβάλλεται στην όδευση αυτή απροστάτευτο κλιμακοστάσιο ή υπαίθριο τµήµα, όπως εξωτερικός εξώστης, ανοικτός ημιυπαίθριος χώρος, βατό δώμα ή βεράντα. β) Η πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής είναι το δεύτερο στάδιο της όδευσης το οποίο άρχεται από µια έξοδο κινδύνου (η οποία είναι η κατάληξη του πρώτου σταδίου της όδευσης) και οδηγεί σε έξοδο στο επίπεδο του ορόφου εκκένωσης. Όλο αυτό το τμήμα είναι πυροπροστατευµένο, περιβάλλεται δηλαδή από δομικά στοιχεία µε τον απαιτούμενο δείκτη πυραντίστασης. Συνήθως το δεύτερο αυτό στάδιο της όδευσης διαφυγής αποτελείται από πυροπροστατευµένα κλιµακοστάσια. Ενίοτε, δύναται να συµπεριλαµβάνει και πυροπροστατευµένους εσωτερικούς ή εξωτερικούς διαδρόμους ή και πυροπροστατευµένους προθάλαµους. Η θεώρηση κυλιομένων κλιμάκων ή διαδρόμων ως οδεύσεων διαφυγής δεν επιτρέπεται. Όσον αφορά στους ανελκυστήρες, απαγορεύεται η χρήση τους ως οδεύσεων διαφυγής για αποφυγή εγκλωβισμού σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος. γ) Η οριζόντια όδευση προς την τελική έξοδο είναι το τρίτο και τελικό στάδιο της όδευσης διαφυγής. Είναι η συνέχεια των πυροπροστατευµένων οδεύσεων από τους υπέργειους ή και υπόγειους ορόφους του κτιρίου που καταλήγουν στον όροφο εκκένωσης με κατεύθυνση την τελική ή τις τελικές εξόδους του. Με το τελικό αυτό στάδιο της όδευσης επιτυγχάνεται η διαφυγή των χρηστών προς το εξωτερικό του κτιρίου, είτε σε περιοχή ελεύθερη και ασφαλή του οικοπέδου – γηπέδου που συνέχεται με κοινόχρηστο δρόµο ή το ύπαιθρο, είτε απ'ευθείας σε κοινόχρηστο χώρο ή το ύπαιθρο. Η όδευση του τρίτου σταδίου εφ' όσον διέρχεται µέσα από το κτίριο πρέπει να είναι πυροπροστατευµένη και όσο το δυνατόν πιο σύντοµη και ευθεία. Κοινόχρηστα κλιµακοστάσια που συνεχίζονται κάτω από τον όροφο εκκένωσης πρέπει να διακόπτονται µε κατάλληλα διαχωριστικά στοιχεία (πόρτες), για να µη δηµιουργείται σύγχυση, όσον αφορά στην πορεία προς την τελική έξοδο. Τα διαχωριστικά αυτά στοιχεία δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να εµποδίζουν την πορεία των χρηστών προς την τελική έξοδο ούτε και να µειώνουν το πλάτος των οδεύσεων διαφυγής. Οι τελικές έξοδοι, πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις του ορόφου εκκένωσης, έτσι ώστε η κατεύθυνση διαφυγής προς το ύπαιθρο να είναι σαφής. Επιπρόσθετα, πρέπει να προστατεύονται εντός και εκτός του κτιρίου από κάθε κίνδυνο που µπορεί να προκληθεί από φλόγες ή καπνούς προερχόµενους από συστήµατα εξαερισµού, ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις, λεβητοστάσια ή άλλους επικίνδυνους χώρους. Τµήµατα της όδευσης αυτού του σταδίου που λαμβάνουν χώρα εκτός του κτιρίου, πρέπει να οδηγούν µε ασφάλεια µακριά από αυτό. Στην περίπτωση αυτή, το τμήμα της εξωτερικής τοιχοποιίας του κτιρίου που οριοθετεί την όδευση, θα πρέπει να έχει δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 30 λεπτών και τυχόν κουφώματα δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 15 λεπτών.14 Σχήμα 3: Στάδια οδεύσεων διαφυγής5.3.Σχεδιασμός οδεύσεων διαφυγής5.3.1. Θεωρητικός Πληθυσμός Η παροχή της όδευσης διαφυγής καθορίζεται µε βάση την ειδική χρήση του κτιρίου και υπολογίζεται για κάθε όροφο ανάλογα µε τον θεωρητικό πληθυσµό του. Για τον υπολογισμό του θεωρητικού πληθυσμού, λαμβάνονται υπόψη οι τιμές του Πίνακα 3. Στην περίπτωση διαχωρισμένων χρήσεων, εφαρμόζονται για κάθε ξεχωριστή χρήση οι τιμές του πίνακα που αφορούν στην επιφάνεια που καταλαμβάνει κάθε αυτοτελής χρήση. Στην περίπτωση ύπαρξης συμπληρωματικών χρήσεων, οι οποίες δεν διαθέτουν πληρότητα, ο υπολογισμός του θεωρητικού πληθυσμού γίνεται με τις απαιτήσεις της κυριαρχούσας χρήσης για το σύνολο της επιφάνειάς της, συμπεριλαμβανομένης και της επιφάνειας των συμπληρωματικών χώρων που την εξυπηρετούν. Κατ΄ εξαίρεση, είναι αποδεκτός ο υπολογισμός του θεωρητικού πληθυσμού των συμπληρωματικών χώρων με τις τιμές του Πίνακα 3 που αφορούν στην ειδική χρήση τους, εφ’ όσον όμως δεν πρόκειται για συμπληρωματικούς χώρους που εξυπηρετούν αυτοτελείς κατοικίες. Σε ειδικά κτίρια, στα οποία υφίστανται χώροι όπως κουζίνες επαγγελματικής χρήσης, παρασκευαστήρια, χώροι υγιεινής κ.λ.π, οι οποίοι δεν μπορούν να ενταχθούν στις χρήσεις του άρθρου 4 του παρόντος, ο μελετητής μπορεί να ορίζει τον μέγιστο θεωρητικό πληθυσμό τους βάσει του πραγματικού ή του εκτιμώμενου ως λογικώς πιθανού, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος της αναλογίας 1 άτομο / 30 τ.μ. Σε περίπτωση εμπλεκόμενων χρήσεων, ο θεωρητικός πληθυσμός κάθε ορόφου υπολογίζεται από το άθροισμα των πληθυσμών των επιμέρους χρήσεων αναλόγως της επιφάνειας που καταλαμβάνουν.15 Πίνακας 3: Υπολογισμός θεωρητικού πληθυσμού ανά χρήσηΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Κατ.ΧρήσηΑΚατοικίαΒΠροσωρινή ΔιαμονήΓΧώροι Συνάθροισης Κοινού *Χώροι1ατ./18 τ.μ. δαπέδου Ο μεγαλύτερος πληθυσμός από τα δύο: Σ(αρ.κλινών, μόνιμο προσωπικό), 1ατ./18 τ.μ. δαπέδου εστιατόρια, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, λέσχες, αίθουσες συνεδριάσεων, μουσεία, εκθεσιακά κέντρα, αποδυτήρια κλπ αμφιθέατρα, χώροι συναυλιών-διαλέξεωνδιδασκαλίας, δικαστήρια, θέατρα, κινηματογράφοι, αθλητικών εκδηλώσεων, ναοί, κέντρα διασκέδασης, BAR αναμονής συγκοινωνιακών μέσων, συνάθροισης ορθίων γυμναστικής με όργανα γυμναστικής χωρίς όργανα αγωνιστικοί χώροι δεξαμενών κολύμβησης περιβάλλων χώρος κολυμβητικών δεξαμενών βιβλιοθήκες σκηνή θεάτρου χώροι διακίνησης κοινού παραλαβής αποσκευών παράδοσης αποσκευών Αεροδρόμια χώροι αναμονής διαχείρισης αποσκευών αίθουσες διδασκαλίας αιθ. Διδασκαλίας με σταθερά καθίσματαΔΆτομαΕκπαίδευση Εργαστήρια υπόλοιποι χώροι (γραφεία, γραμματεία, ιατρείο κλπ)1ατ./1,40 τ.μ. δαπέδου Για χώρους με σταθερά καθίσματα: 1 άτομο ανά κάθισμα ή για συνεχή καθίσματα (πάγκους) 1 άτομο ανά 0,45 μ μήκους καθίσματος 1ατ./0,65 τ.μ. δαπέδου Για χώρους με σταθερά καθίσματα: 1 άτομο ανά κάθισμα ή για συνεχή καθίσματα (πάγκους) 1 άτομο ανά 0,45 μ μήκους καθίσματος 1ατ./0,30 τ.μ. δαπέδου 1ατ./5 τ.μ. δαπέδου 1ατ./1,40 τ.μ. δαπέδου 1ατ./40 τ.μ. δαπέδου 1ατ./5 τ.μ. επιφάνειας νερού 1ατ./3τ.μ. δαπέδου 1ατ./5 τ.μ. δαπέδου 1ατ./1,40 τ.μ. δαπέδου 1ατ./9 τ.μ. δαπέδου (μικτό εμβαδόν) 1ατ./2 τ.μ. δαπέδου (μικτό εμβαδόν) 1ατ./2 τ.μ. δαπέδου (μικτό εμβαδόν) 1ατ./1,4 τ.μ. δαπέδου (μικτό εμβαδόν) Για χώρους με σταθερά καθίσματα: 1 άτομο ανά κάθισμα ή για συνεχή καθίσματα (πάγκους) 1 άτομο ανά 0,45 μ μήκους καθίσματος 1ατ./30 τ.μ. δαπέδου (μικτό εμβαδόν) 1ατ./2 τ.μ. δαπέδου Ο μεγαλύτερος πληθυσμός από: αρ. καθισμάτων ή 1ατ./2 τ.μ. δαπέδου Ο μεγαλύτερος πληθυσμός από: θέσεις εργασίας ή 1ατ/4,5 τ.μ. δαπέδου 1ατ./6 τ.μ. δαπέδου16 διάγνωση και θεραπεία χωρίς νοσηλεία θάλαμοι ασθενών Τμήματα λοιποί χώροι Β'βάθμιας (γραφεία, Υγείας εργαστήρια, βοηθητικοί χώροι κλπ) παιδικοί σταθμοί, οίκοι ευγηρίας Μονάδες Α’βάθμιας ΥγείαςΕΥγείαΚοινωνική ΠρόνοιαΖβοηθητικοί χώροι, αποθήκες & Η/Μ εγκαταστάσειςΘΕμπόριοΓραφείαΙΒιομηχανία ΒιοτεχνίαΚΑποθήκευσηΛΣτάθμευση και πρατήρια υγρών καυσίμων1ατ./11 τ.μ. δαπέδου1ατ./22 τ.μ. δαπέδου1ατ./3 τ.μ. δαπέδου 1ατ./30 τ.μ. δαπέδου Ο μεγαλύτερος πληθυσμός από τα δύο: Σ (αρ.κρατουμ., αρ. εργαζομ., αρ.επισκ.) ή 1ατ./11 τ.μ. δαπέδουΣωφρονισμόςΈκθεσης & πωλήσεων Γραφεία Η1ατ./9 τ.μ. δαπέδουυπόγειο και ισόγειο όροφοι άνω του ισογείουκυλικεία - εστιατόρια1ατ./3 τ.μ. δαπέδου 1ατ./6 τ.μ. δαπέδου 1ατ./10 τ.μ. δαπέδου 1ατ./1,40 τ.μ. δαπέδουδιάδρομοι κυκλοφορίας εμπορικών κέντρων αποθήκευσης, χώροι χωρίς κοινό & στάθμευσης αυτοκινήτων έως 10 θέσεις1ατ./1,40 τ.μ. δαπέδουγραφεία <= 50 τ.μ. ενιαίες αίθουσες γραφείων >50τ.μ. χώροι αναμονής και υποδοχής επισκεπτών Βιομηχ. - Βιοτεχνίας Βιομηχ. - Βιοτεχνίας για συγκεκριμένη λειτουργία εμπορίου (κέντρα αποθήκευσης και διανομής – αποθήκευσης) απλή αποθήκευση για δημόσιους χώρους στάθμευσης για ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης Πρατήρια καυσίμων – πλυντήρια αυτοκινήτων1ατ./9 τ.μ. δαπέδου1ατ./30 τ.μ. δαπέδου1ατ./5 τ.μ. δαπέδου 1ατ./3 τ.μ. δαπέδου 1ατ./10 τ.μ. δαπέδου Μέγιστος αριθμός ατόμων Λειτουργίας 1ατ./30 τ.μ. δαπέδου 1ατ./50 τ.μ. δαπέδου 2 άτ. / 1 θέση αυτοκιν., 1 άτ. / δίκυκλο 1 άτ. / 1 θέση αυτοκιν., 1 άτ. / δίκυκλο 1 ατ. / 6 τ.μ. δαπέδου17 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Γενικά: Ως δάπεδο λαμβάνεται υπόψη το καθαρό εμβαδόν δαπέδου, αφαιρουμένων των σταθερών επίπλων ή και εκθεμάτων, με εξαίρεση τα αεροδρόμια για τα οποία λαμβάνεται το μικτό εμβαδόν. *Οι επιφάνειες των χώρων συνάθροισης κοινού περιλαμβάνουν χώρους που προορίζονται μόνο για τη συγκεκριμένη χρήση.5.3.2. Παροχή όδευσης διαφυγής Η παροχή της όδευσης διαφυγής καθορίζεται µε βάση την ειδική χρήση του κτιρίου και υπολογίζεται για κάθε όροφο ανάλογα µε τον θεωρητικό πληθυσµό του. Η παροχή υπολογίζεται για τις οριζόντιες και τις κατακόρυφες οδεύσεις. Για τις κατακόρυφες οδεύσεις διαφυγής, η παροχή των υπέργειων ορόφων του κτιρίου (άνω του ορόφου εκκένωσης) και των υπόγειων ορόφων αυτού (κάτω του ορόφου εκκένωσης) υπολογίζεται χωριστά. Γενικά, ο όροφος µε τον μεγαλύτερο πληθυσµό καθορίζει την απαιτούµενη παροχή των κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής. Σε περίπτωση κτιρίων µε περισσότερους των πέντε ορόφων άνω του ορόφου εκκένωσης του κτιρίου, η συνολική απαιτούµενη παροχή της κατακόρυφης υπέργειας όδευσης διαφυγής καθορίζεται από το άθροισµα του πληθυσµού των δύο δυσµενέστερων διαδοχικών ορόφων. Στην περίπτωση που ο όροφος (για κτίρια έως 5 υπέργειους ορόφους) ή οι δύο διαδοχικοί όροφοι (για κτίρια άνω των 5 υπέργειων ορόφων) με την μεγαλύτερη παροχή, δεν είναι ο ανώτατος ή οι ανώτατοι όροφοι του κτιρίου αντίστοιχα, η εξασφάλιση της απαιτούμενης κατακόρυφης παροχής που υπολογίζεται βάσει των δυσμενέστερων θεωρητικών πληθυσμών τους είναι δυνατόν να εφαρμόζεται μόνον για το τμήμα της κατακόρυφης όδευσης από τον δυσμενέστερο αυτόν πληθυσμιακά όροφο ή ορόφους έως τον όροφο εκκένωσης του κτιρίου. Άνωθεν του ή των ορόφων που έχουν καθορίσει την απαιτούμενη κατακόρυφη παροχή, υπολογίζονται για κάθε όροφο οι ελάχιστες απαιτούμενες κατακόρυφες παροχές και επιλέγεται το απαιτούμενο κατά περίπτωση πλάτος κατακόρυφης όδευσης, έτσι ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις διαφυγής κάθε ορόφου, αλλά σε καμία περίπτωση να μην μειώνεται στην πορεία προς την τελική έξοδο. (Σχήμα 4) Σχήμα 4: Απαιτούμενες έξοδοι με μονάδες πλάτους18 Για τον υπολογισμό της παροχής εφαρμόζονται κατά περίπτωση τα εξής: Στην περίπτωση χρήσεων οι οποίες εξυπηρετούνται και από άλλες συμπληρωματικές χρήσεις, η παροχή ορόφου προκύπτει από το άθροισμα των πληθυσμών της κυριαρχούσας και των συμπληρωματικών χρήσεων, αλλά υπολογίζεται σύμφωνα με τους συντελεστές του πίνακα 4 που ισχύουν για την κυριαρχούσα χρήση. Εφ’ όσον η συμπληρωματική χρήση διαθέτει πληρότητα, η οριζόντια παροχή της στο τμήμα που καταλαμβ
Έχει δημοσιευτεί 1 σχόλιοΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
09 Μαίου 2018

Με τον νέο Κανονισμό Πυροπροστασίας ο παλιός καταργείται τελείως και δεν θα ισχύει τίποτα από αυτόν;

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.