Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019

Φυλλάδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (στην Ελληνική) με χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες για τους κανόνες της σήμανσης CE των προϊόντων, οι οποίοι, ως γνωστόν, έχουν αλλάξει από την 1η Ιουλίου 2013.

Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή31.1. Γιατί χρειάζομαι σήμανση CE;51.2. Πότε είναι υποχρεωτική η σήμανση CE για το προϊόν μου;51.2.1.Υποχρεωτική σήμανση CE (πορεία CEN)51.2.2.Μη υποχρεωτική σήμανση CE (πορεία EOTA)61.2.3.Εξαιρέσεις από τη σήμανση CE72. Καθήκοντα των κατασκευαστών82.1. Διαδικασία παραγωγής82.1.1.Ουσιώδη χαρακτηριστικά82.1.2.Συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης (Συστήματα AVCP)92.1.3.Μη καθορισμένη επίδοση (NPD)102.1.4.Πρόσθετες απαιτήσεις όταν χρησιμοποιείται η πορεία EOTA102.1.5.Απλουστευμένες διαδικασίες112.1.6.Έγγραφα αναφοράς122.1.7.Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προιόντος122.2. Πότε πρέπει να ξεκινήσετε νέα αξιολόγηση;132.2.1.Νέα προϊόντα132.2.2.Αλλαγές στην παραγωγή132.3. Έγγραφα που πρέπει να παρέχονται στους πελάτες σας132.3.1.Δήλωση επιδόσεων 142.3.2.Σήμανση CE172.3.3.Οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας202.3.4.Πληροφορίες όσον αφορά τον REACH203. Κατάλογος κατασκευαστών21Συνδεσμοι και ακρωνυμια24Λαμβανομένου υπόψη του γενικά πληροφοριακού χαρακτήρα του παρόντος φυλλαδίου, δεν θα πρέπει να θεωρείται ως έγγραφο νομικής αξίας ή ισχύος. ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ1. ΕΙΣΑΓΩΓΉΕάν διαβάζετε το παρόν φυλλάδιο το πιο πιθανό είναι ότι ενδιαφέρεστε για την εμπορία δομικών προϊόντων στην ΕΕ. Στον παρόντα οδηγό θα βρείτε επεξηγήσεις για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για τη σήμανση CE ενός νέου δομικού προϊόντος. Ο οδηγός επεξηγεί επίσης τι να κάνετε αν το προϊόν αλλάζει (διαδικασίες, πρώτες ύλες, δοκιμές κ.λπ.): αυτό το γεγονός καθιστά αναγκαία την αναθεώρηση των απαιτούμενων εγγράφων. Ενώ οι κανόνες της σήμανσης CE έχουν αλλάξει από την 1η Ιουλίου 2013 και ενδέχεται να χρειαστεί να επικαιροποιήσετε τη σήμανση CE των προϊόντων σας, το φυλλάδιο αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμο για σας.3 4ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑΗ παρούσα εικόνα της σήμανσης CE και της δήλωσης επιδόσεων δείχνουν πού επεξηγούνται τα διάφορα τμήματα στον παρόντα οδηγό και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται η σήμανση και δήλωση.Βλέπε 2.3.2Αρχικέ δοκι έΒλέπε 2.1Βλέπε 2.3.3 Οδηγίε και πληροφορίε ασφάλεια14Βλέπε 2.1.7Μια εταιρεία, T.Th. 21, 123 45 πόλη, Ελλάδα Αριθ, ηλ. Επιδ. 0002/ΧΥΖ # # EN # # κοινοποιη ένο οργανισ ό # #Βλέπε 2.3.4Εσωτερική και εξωτερική χρήσηΈλεγχο Παραγωγή ΕργοστασίουΒλέπε 2.1www ٜ anyco-ltd ٜ eu/dop ΗΛ ΣΗ ΕΠΙ ΟΣΕ ΝΠιστοποιηένο κοινοποιη ένο οργανισ όΕυρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση (ETA)Βλέπε 2.1.2Βλέπε 2.1.4Βλέπε 2.1.5 Κατάλληλη τεχνική τεκ ηρίωσηΕιδική τεχνική τεκ ηρίωσηΠληροφορίε όσον αφορά τον REACHΧαρακτηριστικό: # # Χαρακτηριστικό: Κατηγορία # # Χαρακτηριστικό: # # Χαρακτηριστικό: Κατηγορία # #Βλέπε 2.3.1Μοναδικό κωδικό ταυτοποίηση του τύπου του προιόντο Αριθ, ηλ. Επιδ. 0002/ΧΥΖ # # Προβλεπό ενη/‐ε χρήση/‐ει Που προορίζεται να χρησι οποιηθεί... Κατασκευαστή Μια εταιρεία, T.Th. 21, 123 45 πόλη, Ελλάδα Κοινοποιη ένο οργανισ ό Κοινοποιη ένο οργανισ ό # # ηλωθείσε επιδόσει : Ουσιώδη χαρακτηριστικά Ουσιώδε χαρακτηριστικό 1: Ουσιώδε χαρακτηριστικό 2: ........................................... Ουσιώδε χαρακτηριστικό αριθ.: Ανθεκτικότητα ουσ. χαρακτ. 1:ΕπιδόσειAVCPΕΕΠ# # ονάδε /κλάση/περιγραφή##EN # ## # ονάδε /κλάση/περιγραφή .......................................................##EN # ## # ονάδε /κλάση/περιγραφή##EN # ## # ονάδε /κλάση/περιγραφή##EN # #Κατάλληλη και/ή ειδική τεχνική τεκ ηρίωση Αριθ . εγγράφου: Η επίδοση του προϊόντο που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύ φωνη ε τι δηλωθήσε επιδόσει .Βλέπε 2.1.5Η παρούσα δήλωση επιδόσεων εκδίδεται σύ φωνα ε τον κανονισ ό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 βάσει τη αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που προσδιορίζεται ανωτέρω. Υπογραφή για λογαριασ ό και εξ ονό ατο του κατασκευαστή από: Κ/Κα ... wwwٜ anyco-ltd ٜ eu/dop Πόλη στι ## 5ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ1.1. Γιατί χρειάζομαι σήμανση CE; Η προστιθέμενη αξία της σήμανσης CE έγκειται στο ότι της Ευρωπαικής Ένωσης πρέπει να επιτρέπουν την πώληση των δομικών προϊόντων που φέρουν τη σήμανση CE. Αυτό σημαίνει ότι οι αρμόδιες Αρχές δεν ζητούν συμπληρωματικά σήματα ή πιστοποιητικά, πόσο μάλλον συμπληρωματικές δοκιμές. Ως εκ τούτου, εσείς ή οι διανομείς των προϊόντων σας είστε σε θέση να εμπορεύεστε το προϊόν σας σε οποιαδήποτε χώρα της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς με την ίδια τεκμηρίωση. Μαζί με τη δήλωση επιδόσεων θα βοηθήσει επίσης τους πελάτες σας και τους τελικούς χρήστες να ελέγχουν τις επιδόσεις του προϊόντος και να τις συγκρίνουν με άλλα προϊόντα με βάση την ίδια τεχνική προσέγγιση. Όταν εσείς, ως κατασκευαστής, τοποθετήσετε τη σήμανση CE σε ένα προϊόν, αυτό σημαίνει ότι διασφαλίζετε ότι οι επιδόσεις του προϊόντος που πωλείτε είναι οι ίδιες με αυτές που δηλώνετε και ότι έχουν αποκτηθεί με την εφαρμογή των ορθών ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών (βλ. 1.2). Η σήμανση CE περιέχει ορισμένες βασικές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και εξασφαλίζει τη σύνδεση με άλλα συμπληρωματικά έγγραφα που περιέχουν επίσης σημαντικές πληροφορίες. Το παρόν φυλλάδιο καλύπτει τον τρόπο κατάρτισης των εν λόγω εγγράφων, ενώ επίσης παρέχει ορισμένα παραδείγματα.1.2. Πότε είναι υποχρεωτική η σήμανση CE για το προϊόν μου; Η σήμανση CE είναι υποχρεωτική για τα περισσότερα δομικά προϊόντα προκειμένου να πωλούνται στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά. Κατά τα λοιπά, δεν είναι υποχρεωτική, αλλά δυνατή υπό ορισμένους κανόνες:1.2.1. Υποχρεωτική σήμανση CE (πορεία CEN) Όταν θέλετε να μάθετε αν η σήμανση CE για το προϊόν σας είναι υποχρεωτική, το πρώτο βήμα είναι να μεταβείτε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςI και να αναζητήσετε την τελευταία επικαιροποίηση της δημοσίευσης τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων. Θα βρείτε έναν πίνακα ως εξής:ESO ( ) 1CENΣτοιχεία και τίτλος του εναρμονισμένου προτύπου (και έγγραφο αναφοράς)EN 295-1:2013 Συστήματα εφυαλωμένων πήλινων σωλήνων για αποχετεύσεις και υπονόμους — Μέρος 1: Απαιτήσεις για σωλήνες, εξαρτήματα και οι συνδέσειςΣτοιχεία αντικατασταθέντος προτύπουΗμερομηνία εφαρμογής του προτύπου ως εναρμονισμένου προτύπουΗμερομηνία λήξης της περιόδου συνύπαρξης Σημείωση 4EN 295-10:20051.11.20131.11.2014Ο κατάλογος μπορεί να περιλαμβάνει δύο είδη αναφοράς: νέα εναρμονισμένα πρότυπα και αναθεώρηση προτύπων. Για νέα πρότυπα, το πεδίο «reference of superseded standard» («στοιχεία αναφοράς αντικατασταθέντος προτύπου») είναι κενό. Εάν το προϊόν σας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής ενός από αυτά τα πρότυπα, η σήμανση CE είναι προαιρετική κατά τη διάρκεια της περιόδου συνύπαρξης και υποχρεωτική μετά το τέλος της περιόδου αυτής. Στη συνέχεια πρέπει να ελέγξετε το προϊόν σας σε σχέση με τους τίτλους των προτύπων που είναι διαθέσιμα προκειμένου να διαπιστώσετε εάν το προϊόν σας καλύπτεται από κάποιον από αυτά. ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ6ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ: Τα πλακάκια δαπέδου καλύπτονται από εναρμονισμένο πρότυπο όταν χρησιμοποιούνται σε δάπεδα, αλλά δεν καλύπτονται όταν χρησιμοποιούνται σε περβάζια παραθύρων.Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο αναζήτησης στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN)II για να βρείτε το πεδίο εφαρμογής των προτύπων. Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής (πρώτο κεφάλαιο των προτύπων) πρέπει να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με τις ημερομηνίες στον πίνακα. Όταν το πεδίο «στοιχεία αναφοράς του αντικατασταθέντος προτύπου» δεν είναι κενό, η  σήμανση CE των προϊόντων που καλύπτονται από τα εναρμονισμένα πρότυπα εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική. Κατά τη διάρκεια της περιόδου συνύπαρξης μπορείτε να επιλέξετε ποια έκδοση του προτύπου πρέπει να χρησιμοποιήσετε, είτε το αντικατασταθέν είτε τη νέα έκδοση, αλλά μετά την ημερομηνία λήξης της περιόδου συνύπαρξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το αναθεωρημένο κείμενο. Έτσι έχετε τη δυνατότητα να προσαρμόζεστε — κατά κανόνα εντός ενός έτους — σε τυχόν αλλαγές στην αξιολόγηση του προϊόντος και/ή της δήλωσης επιδόσεών σας. Οι πληροφορίες που είναι σχετικές για τη σήμανση CE βρίσκονται στο παράρτημα ZA του προτύπου.1.2.2. Μη υποχρεωτική σήμανση CE (πορεία EOTAIII) Όταν το προϊόν που πρόκειται να πωλήσετε δεν καλύπτεται από κάποιο εναρμονισμένο πρότυπο, μπορείτε να θέσετε σήμανση CE στο προϊόν σας οικειοθελώς. Οφείλετε να ελέγξετε πρώτα εάν καλύπτεται από κάποιο από τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά έγγραφα αξιολόγησης1 (EAD). Μπορείτε να ελέγξετε τον κατάλογο στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην περιοχή που καλείται NANDOIV (New Approach Notified and Designated Organisations — Σύστημα Πληροφόρησης των Κοινοποιημένων και Διαπιστευμένων Οργανισμών Νέας Προσέγγισης). Υπάρχει συγκεκριμένη σελίδα η οποία περιλαμβάνει τον κατάλογο των ευρωπαϊκών εγγράφων αξιολόγησηςV. Μπορείτε επίσης να δείτε το περιεχόμενο του εγγράφου, συμπεριλαμβανομένου του πεδίου εφαρμογής, μέσω των δημοσιεύσεων του δικτυακού τόπου EOTAVI. Εάν το προϊόν σας συμπεριλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής ενός από τα έγγραφα αυτά, μπορείτε να ζητήσετε από κάποιον οργανισμό τεχνικής αξιολόγησης (TAB) από το επίσημο μητρώο των TABVII να αξιολογήσει το προϊόν σας για να μπορέσετε να επιθέσετε σε αυτό τη σήμανση CE. Σε περίπτωση που το προϊόν σας και η προοριζόμενη χρήση ή χρήσεις δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ευρωπαϊκών εγγράφων αξιολόγησης μπορείτε να ζητήσετε από οργανισμό τεχνικής αξιολόγησης να καταρτίσει ένα ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης. Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει περισσότερο από ό,τι εάν υπήρχε ένα ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης διαθέσιμο για το προϊόν σας. Η πορεία EOTA έχει δύο παρόμοια στάδια με την πορεία CEN: ■■ την κατάρτιση ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης· ■■ την αξιολόγηση από οργανισμό τεχνικής αξιολόγησης. Και τα δύο στάδια επεξηγούνται στον παρόντα οδηγό. 1ΕΤΑ — Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση (το ίδιο αρκτικόλεξο χρησιμοποιήθηκε στην οδηγία για τα δομικά προϊόντα (ΟΔΠ) για την ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση). ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ71.2.3. Εξαιρέσεις από τη σήμανση CE Σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και εάν το προϊόν και η προοριζόμενη χρήση του περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής εναρμονισμένου προτύπου, εσείς, ως κατασκευαστής, δεν είστε υποχρεωμένος να έχετε σήμανση CE για το προϊόν σας. Οι εξαιρέσεις είναι περιπτώσεις στις οποίες το προϊόν κατασκευάζεται μεμονωμένα ή επί παραγγελία για δεδομένη χρήση ή στις οποίες η κατασκευή του προϊόντος πρέπει να διατηρήσει παραδοσιακές διαδικασίες ώστε να εγγυάται τη διατήρηση των επισήμως προστατευμένων έργων (πολιτιστική κληρονομιά/ ιστορικά έργα κ.λπ.). Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις εν λόγω εξαιρέσεις, συνιστάται ιδιαίτερα να βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζονται οπωσδήποτε στο προϊόν σας, διότι, διαφορετικά, μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα με τις αρχές εποπτείας της αγοράς. Εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με τα προϊόντα σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το σημείο επαφής για δομικά τα προϊόντα στη χώρα όπου θέλετε να πωλήσετε το προϊόν σας. ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ82. ΚΑΘΉΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΚΑ