Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020

Παρουσίαση του κ. Νικόλαου Γαλάνη, Δρ. Μηχανικού Ε.Μ.Π., Διπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ. στην ημερίδα του ΠΣΔΜ-Η με θέμα "Κεντρική Θέρμανση του Μέλλοντος"

Κεντρική Θέρµανση µε σύστηµα Βιοµάζας Νικόλαος Γαλάνης ∆ρ. Μηχανικός Ε.Μ.Π., ∆ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. Βιοµάζα • Το ξύλο και η βιοµάζα είναι το µοναδικό διαθέσιµοβιώσιµο καύσιµο που απαιτεί σύντοµη διαδικασία µετασχηµατισµού. • Είναι εγχώριο, βιώσιµο και εκµεταλλεύσιµο χωρίς να απαιτεί µακρινή µεταφορά. • Τελευταία, τα στερεά επιτυχία στη Ευρώπη.καύσιµαγνωρίζουνµεγάλη• Όλο και περισσότεροι χρήστες αναζητούν να αυτονοµηθούν από τη συχνά αβέβαιη και επαχθή προµήθεια υδρογονανθράκων, για να απαλλαγούν από τις διακοπές παροχής ενέργειας, να εξασφαλίσουν απλή και µε χαµηλό κόστος λειτουργία. Παραγωγή βιοµάζας Η παραγωγή βιοµάζας υπόκεινται σε αυστηρά πρότυπα µε βάση τα παρακάτω: • Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14961−1: Καύσιµα στερεής βιοµάζας (pellets, πυρηνόξυλο, woodchips και άλλα) • Υπουργική απόφαση 198/2013/ΦΕΚ Β 2499/4.10.2013 Καύσιµα στερεής βιοµάζας για µη βιοµηχανική χρήση – Απαιτήσεις και Μέθοδοι ∆οκιµών. Είδη βιοµάζας Θερµογόνος δύναµη πελέτας Θερµαντική αξία (MJ/kg) Αγριαγκινάρα Ευκάλυπτος Καλάµι Κλαδοδέµατα ελιάς Μίσχανθος Σόγια Υπολείµµατα αµυγδαλιάς Υπολείµµατα βελανιδιάς Υπολείµµατα καπνού Υπολείµµατα µηλιάς14,5 19,0 18,6 22,0 17,3 21,0 18,9 19,8 15,3 26,3 Υγρασία στο ξύλο • Υγρασία κυµαίνεται από ~60 έως ~15% • Πορώδες και υγροσκοπικό υλικό • ∆ύο διαφορετικούς τύπους πορώδους: –το µακροσκοπικό πορώδες, ελεύθερο (ή απορροφηµένο) νερό –το µικροσκοπικό πορώδες δεσµευµένο (ή κορεσµένου) νερό • Σοµφό ξύλο • Εγκάρδιο ξύλο • ∆υναµική ισορροπία, υγρασία < 20%. • Απώλεια νερού µη οµοιόµορφη Υγρασία & θερµογόνος δύναµη Κόστος βιοµάζας - πελέτας • Μέσο κόστος βιοµάζας περίπου στα 250 ευρώ ο τόνος • Συγκριτικά µε το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο για τη χειµερινή περίοδο Για ένα σπίτι που καταναλώνει: €1750 για πετρέλαιο αντιστοιχούν €1400 για φυσικό αέριο €800-1000 για πελέτα/ξύλο Λέβητες Βιοµάζας – Pellets • • • •Για υψηλότερες θερµικές ανάγκες (πχ κτίρια) Αυτόµατη λειτουργία Λεβητοστάσιο Χαµηλές θερµοκρασίες κελύφους ..... µεγάλες αποδόσεις • Καυσαέρια από εναλλάκτη σωλήνων ή πλάκες στον θάλαµο καύσης για εκµετάλλευση της ακτινοβολίας • Καυσόξυλα, pellets και θρυµµατισµένο ξύλο • Μέσο κόστος για µία τέτοια εγκατάσταση κυµαίνεται από 3.000 έως 5.000 ευρώ. Λέβητες Χαρακτηριστικά Λέβητας µε θρυµµατισµένο ξύλοΚατάλληλος για φορτία >25kW Αυτόµατη τροφοδοσία καυσίµου Μεταβαλλόµενες απαιτήσεις -∆εξαµενή ∆ιαχείριση/ αποθήκευση: γερό εξοπλισµό/ χώρο Τοπικό/ φτηνό καύσιµο, προδιαγραφές, υγρασίαΛέβητας µε πελέτεςΚαλό επίπεδο αυτοµατισµών Εύκολη διαχείριση/ αποθήκευση καυσίµου ∆ιαθέσιµοι: 5-50kW+, Απόδοση: 80-95%Λέβητας µε καυσόξυλαΤοπικό/ φτηνό καύσιµο, υγρασία Καθηµερινή χειρωνακτική φόρτωση, έναυση Μεταβαλλόµενες απαιτήσεις - ∆εξαµενή Απόδοση: 50-90% Λέβητας µε πελλέτες Λέβητας µε πελέτες Λέβητες για καυσόξυλα 1. Αισθητήρας ελέγχου του συντελεστή "λάµδα" για τέλεια καύση. 2. Σύστηµα βελτιστοποίησης απόδοσης (W.O.S.) για υψηλή απόδοση και εύκολο καθαρισµό. (Προαιρετικό για τα µοντέλα 18kw και 28kw ενώ περιλαµβάνεται στον βασικό εξοπλισµό για τα µοντέλα 36kw και άνω.) 3. Θερµοµόνωση πετροβάµβακα υψηλής ποιότητας 10cm. 4. Χειροκίνητη ρύθµιση πρωτεύοντος και δευτερεύοντος κυκλώµατος αέρα. 5. Θυρίδα µε µεγάλο άνοιγµα για τον εύκολο καθαρισµό του λέβητα. 6. Πίνακας οργάνων µε δυνατότητα ελέγχου του συντελεστή "λάµδα". 7. Σύστηµα αναρρόφησης καπνού (αναθυµιάσεις) κατά τη διαδικασία τροφοδοσίας του λέβητα. 8. Θάλαµος φόρτωσης µε ειδική επένδυση για την αποφυγή επικάθισης 9. Ο θάλαµος φόρτωσης (55cm) εξασφαλίζει µεγάλα χρονικά διαστήµατα ανατροφοδότησης. 10. Αυτόµατη προθέρµανση του λέβητα µέσω ειδικών αεραγωγών. (Προαιρετικά παρέχεται συσκευή αυτόµατης έναυσης.) 11. Νέος θάλαµος καύσης για ακόµη µικρότερη εκποµπή ρύπων προς το περιβάλλον. Απαιτήσεις αποδόσεως καύσεως Οι ελάχιστες απαιτήσεις για την απόδοση της κάθε κλάσης στο ΕΛΟΤ ΕΝ 303.05/99 έχουν ως ακολούθως:  Κλάση 1 = 47 + 6 logQN  Κλάση 2 = 57 + 6 logQN  Κλάση 3 = 67 + 6 logQN Αντίστοιχα στο υπό ψήφιση Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 303.05/2010 µε τη νέα αναθεωρηµένη έκδοση του 2010 προτείνεται: Οι ελάχιστες απαιτήσεις για την απόδοση της κάθε κλάσης στο ΕΝ 303.05/10 έχουν ως ακολούθως:  Κλάση 3 = 67 + 6logQN  Κλάση 4 = 80 + 2logQN  Κλάση 5 = 87 + logQN Όπου: QΝ είναι η ωφέλιµη ονοµαστική ισχύς του λέβητα σε kW. Απαιτήσεις αποδόσεως καύσεως και όρια εκπεµπόµενων ρύπων µε βάση την Υ.Α. 189533 / 9-11-2011 (ΦΕΚ Β΄ 2654) Κτιριοδοµικοί περιορισµοί • Απαγόρευση χρήσης στο ιστορικό κέντρο µε βάση την κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 4241/796/2000 «Επιβολή περιορισµών στο είδος των χρησιµοποιουµένων καυσίµων στην περιοχή του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας» (ΦΕΚ 239/Β/2000) • Το άνοιγµα προσαγωγής του αέρα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο δάπεδο του λεβητοστασίου. Η ελεύθερη διατοµή του, στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται υγρά ή στερεά καύσιµα, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση µε το 50% της ελεύθερης διατοµής της καπνοδόχου του λεβητοστασίου. (Αρθ-27 Αποφ-3046/304/30.1/3-289) • Σε περίπτωση αποθήκευσης µαζί στερεών και υγρών καυσίµων πρέπει να λαµβάνεται πρόνοια, ώστε το τυχόν διαρρέον πετρέλαιο να µην έρχεται σε επαφή µε τα στερεά καύσιµα. (Αρθ-27 Αποφ3046/304/30.1/3-2-89) Συµπεράσµατα • Οικονοµία στην προµήθεια καυσίµου, µιας και είναι πιο φτηνό σε σχέση µε τους υδρογονάνθρακες • Η εγκατάσταση είναι πιο ακριβή αλλά γίνεται γρήγορα απόσβεση σε 4~7 χρόνια • Βαθµός απόδοσης είναι ικανοποιητικός ειδικά για τεχνολογίες κλάσης 5 • Οι εκποµπές είναι µεγαλύτερες αλλά η σωστή χρήση καυσίµου δεν δηµιουργεί προβλήµατα Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.