Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 01 Ιουνίου 2020

Η αδροποίηση υπαρχόντων ασφαλτικών ταπήτων (retexturing) με την μέθοδο της σφαιριδιοβολής (shot blasting) βελτιώνει την μικροϋφή και την μακροϋφή των επιφανειών κυλίσεως και εξασφαλίζει βελτιωμένη αντιολισθηρότητα (skid resistance).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ Α∆ΡΟΠΟΙΗΣΗΣ (RETEXTURING) YΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΟΣΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η αδροποίηση υπαρχόντων ασφαλτικών ταπήτων (retexturing) µε την µέθοδο της σφαιριδιοβολής (shot blasting) βελτιώνει την µικροϋφή και την µακροϋφή των επιφανειών κυλίσεως και εξασφαλίζει βελτιωµένη αντιολισθηρότητα (skid resistance).Η µέθοδος µπορεί να εφαρµοσθεί σε ασφαλτικούς τάπητες οποιουδήποτε τύπου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παρουσιάζουν φθορές, ρηγµατώσεις και ανωµαλίες. Η ολισθηρότητα ενός οδοστρώµατος είναι µια ιδιότητα, η οποία εξελίσσεται µε την πάροδο του χρόνου, υπό τη δράση των φορτίων κυκλοφορίας και εξαρτάται από 2 παραµέτρους, την µακροϋφή και την µικροϋφή. Ο ρόλος του αδρανούς είναι πρωταρχικός στη δηµιουργία "µικροτραχύτητας" και "µακροτραχύτητας " στην επιφανειακή στρώση. • Η µικροϋφή (ή µικροτραχύτητα) είναι η παράµετρος που προσδιορίζεται από την αδρότητα της επιφάνειας των αδρανών υλικών του ασφαλτοτάπητα, από την οποία εξαρτάται η επαφή ελαστικού-αδρανούς. Αντιστοιχεί σε τραχύτητα επιφάνειας της τάξεως των 0,2 mm. Η µικροϋφή εξαρτάται από την προέλευση και την πετρογραφική σύσταση των αδρανών. Καθοριστικό ρόλο στον ποιοτικό προσδιορισµό της µικροϋφής παίζει η αντίσταση στη λείανση υπό τη δράση των φορτίων της κυκλοφορίας, η διατήρηση, δηλαδή, της µικροϋφής για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η ικανότητα των αδρανών να ανθίστανται στη λείανση της επιφάνειας χαρακτηρίζεται, µέσω αντίστοιχης εργαστηριακής δοκιµής (κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 13043), από τον δείκτη στίλβωσης PSV (Polished Stone Value). • Η µακροϋφή (ή µακροτραχύτητα) από την οποία εξαρτάται η επαφή ελαστικούοδοστρώµατος είναι η παράµετρος που περιγράφει το ανάγλυφο της επιφάνειας κυκλοφορίας και συναρτάται µε την σύσταση του τάπητα και ιδιαίτερα µε την κοκκοµετρική σύνθεση των αδρανών. Αντιστοιχεί σε τραχύτητα επιφάνειας της τάξεως του 1 mm. Η µακροϋφή χαρακτηρίζει την τραχύτητα της επιφάνειας κυκλοφορίας και υφίσταται και αυτή φθορά λόγω της δράσης των φορτίων.1/5 Μετράται επί του τελειωµένου τάπητα κυκλοφορίας µέσω της δοκιµής της κηλίδας της άµµου (sand patch method), ο δε αντίστοιχος συντελεστής HS προσδιορίζει το βάθος της µακροϋφής (Texture Depth TD)Οι στρώσεις κυκλοφορίας που κατασκευάζονται στη χώρα µας, περιέχουν αδρανή υλικά ασβεστολιθικής προέλευσης. Αποτέλεσµα αυτού είναι η αυξηµένη ολισθηρότητα των ελληνικών δρόµων, γιατί τα ασβεστολιθικά αδρανή στιλβώνονται εύκολα και δηµιουργούν λείες και ολισθηρές επιφάνειες. ∆εν υπάρχουν τυποποιµένες µέθοδοι για την µέτρηση των δύο χαρακτηριστικών της αδρότητος των ασφαλτικών οδοστρωµάτων. Για την µέτρηση της αντιολισθηρότητας χρησιµοποιείται από αρκετά εργαστήρια ερευνών (µεταξύ των οποίων και το Εργαστήριο Οδοστρωµάτων του ΕΜΠ) η συσκευή SCRIM (Sideways Force Coefficient Routine Investigation Machine: Συσκευή Προσδιορισµού ∆είκτη Πλαγιολίσθησης SFC). O δείκτης υπολογίζεται µε ταχύτητα κινήσεως 50 km/h.Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται συσχετισµοί των δεικτών TD και SFC για διάφορες κατηγορίες υφής οδοστρώµατος.2/5 Μετρήσεις µακροϋφής Στην Ελλάδα το µέσο βάθος µακροϋφής ελέγχεται κατά κανόνα µε την µέθοδο της κηλίδας της άµµου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13036-1 (ASTM Ε 965 - 96). Σε διάφορες ΤΣΥ που έρχουν εφαρµοσθεί στην κατασκευή µεγάλων έργων αναφέρεται ότι ο έλεγχος πρέπει να γίνεται το αργότερο 7 ηµέρες µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και πριν η οδός δοθεί στην κυκλοφορία, σε σηµεία απέχοντα τουλάχιστον 50 m µεταξύ τους και για τις ακραίες λωρίδες 50 cm από το άκρο του καταστρώµατος της οδού. Το ελάχιστο µέσο βάθος υφής (µακροϋφή), σύµφωνα µε τις Τεχνικές Οδηγίες του ΚΕ∆Ε (στις οποίες έχει στηριχθεί η σύνταξη της ΤΣΥ του αυτοκινητοδρόµου ΠΑΘΕ) για τους αντιολισθηρούς τάπητες, Τύπου 1 (συνεχούς διαβάθµισης, ηµιτραχείας υφής) και Τύπου 2 (ασυνεχούς διαβάθµισης, τραχείας υφής) ορίζεται ως εξής: Βάθος Μακροϋφής Ονοµαστικό µέγεθος αδρανών Ελάχιστο βάθος επιφανειακής υφήςΤύπος 1 12,5 mm 9,5 mm 0,7 mm 0,6 mmΤύπος 2 12,5 mm 9,5 mm 1,0 mm 0,9 mmΓενικώς, τιµές της µακροϋφής τουλάχιστον 60% των ανωτέρω, θεωρούνται ικανοποιητικές για οδοστρώµατα που έχουν κυκλοφορηθεί. Μικρότερες τιµές αποτελούν ένδειξη για την λήψη βελτιωτικών µέτρων. Η δοκιµή της κηλίδας άµµου είναι ευχερούς εφαρµογής, δεν απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλισµό και µπορεί να δώσει αξιοποιήσιµα αποτελέσµατα (µε σύγκριση µε οδόστρωµα αναφοράς).3/5 Με την δοκιµή αυτή µπορεί κατ' αρχήν να τεκµηριωθεί η ανάγκη βελτιωτικών µέτρων, µεταξύ των οποίων η αδροποίηση µε σφαιριδιοβολή. Η διάρκεια των αποτελεσµάτων της σφαιριδιοβολής (και γενικά της αντιολισθηρότητας των ασφαλτικών οδοστρωµάτων) δεν µπορεί να προσδιορισθεί εκ των προτέρων. Εξαρτάται, κατά κύριο λόγο, από τους εξής παράγοντες: - πετρογραφική σύσταση και κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών του ασφαλτοµίγµατος (τα σκληρά αδρανή µε δείκτη Los Angeles από 24 και κάτω, εµφανίζουν µεγαλύτερες τιµές PSV, άρα και αντιολισθηρότητας) - τύπος ασφάλτου και περιεκτικότητα (µίγµατα µε σκληρή άσφαλτο, 50/70 και κάτω, εµφανίζουν καλύτερη συµπεριφορά) - κυκλοφοριακός φόρτος και συµµετοχή σ' αυτόν των βαρέων οχηµάτων Βεβαίως, η εφαρµογή της εκτράχυνσης µε σφαιριδιοβολή µπορεί να επαναληφθεί µερικές φορές, υπο την προϋπόθεη ότι δεν έχουν εµφανισθεί δοµικές φθορές του ασφαλτικού τάπητα, δοθέντος ότι επερχόµενη αποµείωση του πάχους της ασφαλτικής στρώσεως δεν υπερβαίνει τα ελάχιστα χιλιοστά (αναλόγως των χαρακτηριστικών του τάπητα). Σύµφωνα µε µετρήσεις που έγιναν από το ΚΕ∆Ε µε χρήση του οργάνου British Pendulum Skid Friction Tester (εκκρεµµές), διαπιστώθηκε ότι µε την αδροποίηση, ασφαλτικά οδοστρώµατα που εµφάνιζαν προηγουµένως περίπου 40 µονάδες SRT (scid resistance tester) έφθασαν µετά την επεξεργασία στις 84 -85 µονάδες, αλλά µετά από 8µηνο επανήλθαν στις 54 - 55 µονάδες. Στα αποτελέσµατα αυτά δεν δίδονται στοιχεία για τα χαρακτηριστικά των αδρανών του ασφαλτοµίγµατος της στρώσης κυκλοφορίας που υπέστη την επεξεργασία. Με βάση τα ανωτέρω δεν µπορεί να τεθεί προς το παρόν όρος ελαχίστων επιδόσεων µετά την παρέλευση του χρόνου εγγύησης (18 µήνες για τα συνήθη έργα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις). Εκιµάται πάντως, µε βάση βιβλιογραφικά στοιχεία και από την αξιολόγηση των µετρήσεων του ΚΕ∆Ε, ότι οι µονάδες SRT, 18 µήνες µετά την εφαρµογή της αδροποίησης θα είναι υψηλότερες εκείνων προ της εφαρµογής. Σε κάθε περίπτωση, µετά την πιλοτική εφαρµογή της µεθόδου θα πρέπει να γίνονται µετρήσεις µονάδων SRT µε την συσκευή του εκκρεµµούς (ή άλλη µέθοδο), τουλάχιστον ανά τρίµηνο, για την συγκέντρωση και ανάλυση στοιχείων επιδόσεων της µεθοδολογίας και την συγκριτική κοστολόγησή της µε την συµβατική διαδικασία φρεζαρίσµατοςδιάστρωσης νέου τάπητα. Στις µετρήσεις πρέπει να περιλαµβάνεται και η θερµοκρασία του οδοστρώµατος. Στους Φακέλους Στοιχείων που θα καταρτίζονται ανά θέση εφαρµογής (οδικό τµήµα) πρέπει να περιλαµβάνονται πλήρη στοιχεία για τα χαρακτηριστικά του ασφαλτο-µίγµατος (πάχος στρώσης, PSV αδρανών, περιεκτικότητα και τύπος ασφάλτου, στοιχεία κυκλοφοριακών φόρτων, διατοµή οδού κλπ). Επισηµαίνεται εν προκειµένω ότι µετρήσεις που έχουν γίνει διεθνώς δείχνουν ότι οι µονάδες SRT που µετρώνται διαφοροποιούνται συναρτήσει της θερµοκρασίας. Η µέση τιµή αντιολισθηρότητας (mean Skid Resistance Value, SRV) προκύπτει από πέντε µετρήσεις SRT σε κάθε θέση ελέγχου και συνορθώνεται ως προς την θερµοκρασία αναφοράς 20 ° C.4/5 Ο σχετικός κανονισµός της Αυστραλίας (WA 310.1 - 2012), προβλέπει εφαρµογή του τύπου:όπου SRV= µέσος όρος µετρήσεων SRT και t η θερµοκρασία του τάπητα κατά την εκτέλεση των µετρήσεων.Επισηµαίνεται επίσης ότι ο δείκτης αντιολισθηρότητος ενός οδοστρώµατος, όπως προσδιορίζεται µε την συσκευή SCRIM µεταβάλλεται σηµαντικά κατά την διάρκεια του έτους (η διακύµανση φθάνει έως και 25%) και οι υψηλότερες τιµές παρατηρούνται κατά την χειµερινή περίοδο. Πάντως το χαµηλό κόστος της αδροποίησης µε σφαιριδιοβολή και η σηµαντική βελτίωση που επιτυγχάνεται, τόσο στην µακροϋφή, όσο και στην µικροϋφή (σηµαντική για την αντιολισθηρότητα µε µικρή-µεσαία ταχύτητα κίνησης) καθιστούν την µέθοδο ελκυστική για άµεσες βελτιωτικές επεµβάσεις που µπορούν να δώσουν άµεσα εµφανή αποτελέσµατα, µε ελάχιστη όχληση της κυκλοφορίας.5/5
Έχει δημοσιευτεί 1 σχόλιοΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
10 Δεκεμβρίου 2013

Κανονικά με αυτά τα θέματα θα έπρεπε να ασχοληθούμε και όχι με τα σκυροδέματα. Από την Οδοποιία έχουμε τους 1500 νεκρούς το χρόνο και όχι από το σκυρόδεμα και το σεισμό που στην περίπτωση αυτή δεν ξεπερνάνε τους 100 / ανά 10 χρόνια!

Ν.Μαρσέλλος, Π-Μ (ΕΜΠ, 1973)

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.