Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 28 Μαίου 2020

Το "e-CERTIS" είναι ο οδηγός των διαφόρων εγγράφων και πιστοποιητικών που οφείλουν να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων σε μια οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ.

Παρουσίαση του e-CERTIS Τι είναι το "e-CERTIS"; Το "e-CERTIS" είναι ο οδηγός των διαφόρων εγγράφων και πιστοποιητικών που οφείλουν να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων σε μια οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ. Το σύστημα αυτό βοηθά: • τις επιχειρήσεις να βρίσκουν ποια έγγραφα και πιστοποιητικά πρέπει να προσκομίζουν όταν υποβάλλουν προσφορά για δημόσια σύμβαση σε μια ευρωπαϊκή χώρα • τις αναθέτουσες αρχές των ευρωπαϊκών χωρών να καθορίζουν ποια έγγραφα πρέπει να ζητούν από τους υποβάλλοντες προσφορά - ή ποια έγγραφα μπορούν ν' αποδέχονται.Διαθέσιμες γλώσσες Το "e-CERTIS" είναι διαθέσιμο σε 22 επίσημες γλώσσες.Διαθέσιμα έγγραφα Το e-CERTIS δεν καλύπτει όλο το φάσμα των εγγράφων που ζητούν οι αναθέτουσες αρχές, αλλά μόνο τα έγγραφα που ζητούνται συχνότερα. Τι είδους έγγραφα και πιστοποιητικά; Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς άλλων ευρωπαϊκών χωρών ενδέχεται να πρέπει να προσκομίσουν έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις εκτέλεσης της σύμβασης (σύμφωνα με το άρθρο 45 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ), για παράδειγμα: • ότι δεν έχει απαγγελθεί εναντίον τους κατηγορία για ποινικό ή επαγγελματικό παράπτωμα • ότι είναι νομικά και οικονομικά φερέγγυοι • ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους για την εκτέλεση της σύμβασης κ.λπ. Συνήθως, τα παραπάνω αποδεικνύονται είτε με επίσημα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι εθνικές αρχές είτε με σχετική δήλωση του εκπροσώπου του υποψηφίου, η οποία πιστοποιείται με διάφορους τρόπους (π.χ. με ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου ή δικαστή). Τα έγγραφα αυτά μπορούν να έχουν διάφορες μορφές, να εκδίδονται από διάφορες αρχές και να συντάσσονται στη γλώσσα της εκάστοτε χώρας.Τι μπορεί να κάνει το "e-CERTIS" για σας; Το "e-CERTIS" δημιουργήθηκε για να σας βοηθά: • να καταλάβετε τι είδους πληροφορίες σας ζητούν ή σας δίνουν • να βρίσκετε τα πιστοποιητικά που γίνονται δεκτά ως ισότιμα. Αυτό μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα με τη χρησιμοποίηση μιας σειράς κριτηρίων αναζήτησης, όπως π.χ. λέξεις-κλειδιά στη γλώσσα του εγγράφου που αναζητάτε. Το "e-CERTIS" μπορεί να χρησιμεύσει σε: 1. εκείνους που υποβάλλουν προσφορά για πρώτη φορά, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τις σχετικές διαδικασίες (ούτε στη χώρα τους). Το "e-CERTIS" είναι ένα εύχρηστο σύστημα το οποίο τους δίνει πληροφορίες για τα είδη εγγράφων που συνήθως απαιτούνται, καθώς και για το περιεχόμενό τους. 2. όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διαδικασία διαγωνισμού εκτός της χώρας τους (μπορεί να τους ζητηθεί ενα πιστοποιητικό το οποίο δεν υπάρχει με την ίδια ακριβώς μορφή στη χώρα τους, ή να τους ζητηθούν οι συνήθεις πληροφορίες αλλά με διαφορετικό τρόπο). 3. αναθέτουσες αρχές (πρέπει να έχουν τη βεβαιότητα ότι τα έγγραφα που λαμβάνουν, ενδεχομένως από διάφορες χώρες, πληρούν τις προϋποθέσεις της συγγραφής υποχρεώσεων σε ό,τι αφορά την εγκυρότητα της εκδίδουσας αρχής και το περιεχόμενο).Πώς χρησιμοποιείται το "e-CERTIS"; Για κάθε χώρα, οι πληροφορίες για τα συνηθέστερα πιστοποιητικά είναι συγκεντρωμένες κάτω από κοινούς τίτλους, με βάση τα είδη των δικαιολογητικών που αναφέρονται στις οδηγίες της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων (απόδειξη ταυτότητας του υποβάλλοντος προσφορά, αποδεικτικό μη πτώχευσης και χρηματοοικονομικής κατάστασης κ.λπ.). Σε κάθε τίτλο, κάθε ομάδα εθνικών δεδομένων περιλαμβάνει ένα αρχείο που υποδιαιρείται σε επιμέρους πεδία. Για κάθε ομάδα εθνικών δεδομένων, το αρχείο αυτό περιγράφει λεπτομερώς τα πιστοποιητικά που εκδίδονται σε μια δεδομένη χώρα για συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία. Το σύστημα εντοπίζει τα ισότιμα έγγραφα μέσα από τις διάφορες ομάδες εθνικών δεδομένων. Αυτή η συνεκτική και κοινή δομή επιτρέπει τη διεξοδική ανάλυση των διαφόρων ειδών εγγράφων. Η αναζήτηση με βάση λέξεις-κλειδιά, η ταξινόμηση σε νοηματικά πεδία και η δυνατότητα σύγκρισης διευκολύνουν την αναγνώριση των σχετικών εγγράφων και την αξιολόγηση του περιεχομένου τους.Πόσο έγκυρα είναι τα αποτελέσματα της αναζήτησης στο "eCERTIS"; Το "e-CERTIS" είναι μια πηγή αναφοράς. Σας βοηθά απλώς να καταλάβετε καλύτερα τα διάφορα έγγραφα που ζητούνται και γίνονται δεκτά από τις διάφορες χώρες, καθώς και το περιεχόμενό τους. Το γεγονός ότι το "e-CERTIS" προτείνει ένα έγγραφο μιας χώρας Α ως ισότιμο ενός συγκεκριμένου πιστοποιητικού μιας χώρας Β δεν είναι νομικά δεσμευτικό. Ποιος ενημερώνει το "e-CERTIS"; Το "e-CERTIS" είναι μια κοινή πρωτοβουλία: η Επιτροπή προσφέρει και διαχειρίζεται το σύστημα, ενώ οι εθνικές συντακτικές ομάδες μεριμνούν ώστε οι σχετικές πληροφορίες να είναι πλήρεις, ακριβείς και ενημερωμένες.Πώς μπορείτε να συνδεθείτε με το "e-CERTIS"; Μπορείτε να συνδεθείτε με το "e-CERTIS" μέσω του δικτυακού τόπου της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για περισσότερες πληροφορίες, στείλτε μήνυμα στη διεύθυνση: markt-e-certis@ec.europa.eu
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.